A Terrible Time for Jesus Turkish

advertisement
Çocuklar için Kutsal Kitap
sunar
İsa İçin
Kötü Bir
Zaman
Yazarı: Edward Hughes
Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus
Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S.
Tercüme eden: Nurcan Duran
Üreten: Bible for Children
www.M1914.org
©2010 Bible for Children, Inc.
Lisans: Satmadığınız sürece bu hikayeyi kopya edebilir
ya da print edebilirsiniz.
İsa vaftiz
olduğu zaman
Tanrı konuştu.
“Sevgili Oğlum
budur. O’ndan
hoşnudum.”
Tanrı’nın Kutsal
Ruh’u bir
güvercin gibi
İsa’nın üzerine
indi.
Kısa bir süre sonra,
Tanrı’nın Kutsal Ruh’u
İsa’yı ıssız bir yere
götürdü. İsa
yalnızdı.
İsa kırk gün oruç tuttu. Yani İsa
hiçbir şey yiyip içmedi. Çok acıktı.
İncil orada vahşi hayvanların
da olduğunu söyler.
Şeytan, İsa’yı denemek için geldi.
Uzun zaman önce Adem ve
Havva’yı da Aden Bahçesi’nde
Tanrı’ya itaat etmemeleri için
denemişti. Şimdi İsa
denenecekti.
Şeytan, Tanrı’nın
Oğlu İsa’yı bile
denemeye
çalışabilirdi.
Şeytan, “Eğer Sen Tanrı’nın
Oğluysan, bu taşları ekmeğe çevir”,
dedi. Şeytan, İsa’nın aç olduğunu
biliyordu. Tanrı Oğlu’nun taşları
ekmeğe çevirebileceğini de
biliyordu. İsa, Şeytan’a
boyun eğecek miydi?
Hayır! İsa Şeytan’a boyun eğmedi. Bunun yerine O
Tanrı’nın Sözü’yle karşılık verdi. “İnsan yalnız
ekmekle yaşamaz ama Tanrı’nın ağzından
çıkan her bir sözle yaşar.”
LY
O
H LE
B IB
Sonra Şeytan İsa’yı Yeruşalim’e, insanların Tanrı’ya
tapındığı kutsal tapınağın tepesine çıkardı. Bundan
sonra Şeytan ne yapacaktı?
“Eğer Sen Tanrı’nın
Oğlu’ysan, Kendini buradan
aşağı at”, dedi. “Tanrı’nın
sözünde meleklerin seni
koruyacağı söylenir”.
İsa, “Hayır” diye cevap verdi. “Ayrıca... ‘Tanrın
Rab’bi denemeyeceksin’ diye yazar.”
LY
O
H LE
B IB
Şeytan tekrar denedi. İsa’yı şehrin
en yüksek tepesine çıkardı.
Bütün görkemiyle dünya ülkelerini
göstererek, “Yere kapanıp bana
taparsan bütün bunları sana
vereceğim”, dedi.
İsa, “Çekil git, Şeytan!” dedi. “‘Tanrın Rab’be
tapacak yalnız O’na kulluk edeceksin’ diye
yazılmıştır.”
LY
O
H LE
B IB
İblis İsa’yı bırakıp
gitti. Sonra harika
bir şey oldu. Tanrı
İblis’e itaat
etmeyen Oğlu
İsa’yı teselli
etmek ve
korumak için
meleklerini
gönderdi.
“İsa İçin Kötü Bir Zaman”
Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Matta 4, Luka 4
“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130
Son
Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O’nu tanımanı
isteyen harika Tanrımız hakkında anlatır.
Tanrı, O’nun günah olarak adlandırdığı, kötü şeyleri
yaptığımızı bilir. Günahın cezası ölümdür fakat Tanrı sizi çok
sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yı, Çarmıh üzerinde ölmesi ve
günahlarınız için cezayı çekmesi için gönderdi.
Eğer gerçeğin bu olduğuna inanıyorsanız, Tanrı’ya şunları
söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrı olduğuna ve benim
günahlarım için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden
yaşıyor olduğuna inanıyorum. Lütfen yaşamıma gel ve
günahlarımı affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim
ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için
gidebileyim. Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve
Senin için yaşayabilmem için bana yardım et. Amin.
Her gün Kutsal Kitap’ı okuyun ve Tanrı’yla konuşun!
Yuhanna 3:16
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

organeller

2 Cards oauth2_google_6ec0ff36-c9b3-486b-9280-ad514575f56e

Create flashcards