ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı: Emine Soyadı: BİLGİLİ Yabancı Dil

advertisement
ÖZGEÇMİŞ
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı:
Soyadı:
Yabancı Dil:
İş Adresi:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Emine
BİLGİLİ
İngilizce
Erciyes Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 38039 Kayseri
352-4374901/30555
352-4375239
[email protected]
ÖĞRENİM İLE İLGİLİ BİLGİLER
Lisans:
Uludağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 1985
Yüksek Lisans:
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Bölümü, 1989
Tezin Adı: Tarihi Gelişimi İçinde Türkiye'de İzlenen Kur Politikası
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Şahin
M.A. in Economics:
Queens College of the City University of New York,
Department of Economics, 1996
Doktora:
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Bölümü, 1997
Tezin Adı: Avrupa Para Birliği ve Senyoraj Problemi
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Necati Mumcu
AKADEMİK DURUM İLE İLGİLİ BİLGİLER:
Ağustos 87-Şubat 97 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İktisat Bölümü, İktisadi Gelişme ve Uluslararası
İktisat Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Şubat 1997
Araştırma Görevlisi Dr.
Temmuz 1997
Yrd. Doç. Dr.
Haziran 2002
Doç.Dr.
İŞ TECRÜBESİ:
Haziran 1995-Aralık 1995: New York Mount Sinai Hospital de ekonometri uzmanı
Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:
- Ekonometriye Giriş
- Mikro Ekonomi
- Uluslararası İktisat
- International Economics
- Mathematics
- Matematiksel İktisat
- Büyüme Teorileri
- Kalkınma İktisadı
- İktisada Giriş
Yüksek Lisans/Doktora Düzeyinde Verdiği Dersler:
- Uluslararası İktisat (Modern Gelişmeler)
- Ulusararası Finans
- Uluslararası Makro İktisat
İDARİ GÖREVLER:
Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F. Yönetim Kurulu Üyesi (01/06/2006- )
İktisat Topluluğu Danışmanı (2005- )
1/4
YAYIN LİSTESİ
Emine Bilgili, "Tarihsel Süreç İçinde Türk Parasının Konvertibilitesi," Erciyes Üniversitesi,
İ.İ.B.F. Dergisi, 1993, ss.165-182.
Fahs, M.C., S. Jennings, A. Golden, E. Bilgili, P. Dottino and A. Nizza, "Economic Cost Savings
of Laparascopic Adnexectomy: A Case Control Study," Department of Community Medicine,
The Mount Sinai Medical Center, New York, NY, 1995.
Emine Bilgili, (Eylül-Aralık 1997)"Avrupa Parasal Bütünleşmesinde Senyoraj Problemi," Maliye
Dergisi, Sayı 126,ss.96-111.
Emine Bilgili, (1998)"Avrupa Topluluğu Üyeleri ve Türkiye'nin Avrupa Para Birliği İçin Öngörülen
Kriterler Açısından Değerlendirilmesi," Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 13,
ss.51-69.
Emine Bilgili, (1998)"Dış Ticaret, Ekonomik Kalkınma ve Sanayi Devrimi," Erciyes Üniversitesi
İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 13, ss.51-69.
Emine Bilgili, (Ocak-1998)" Gümrük Birliği'nin Nihai Sonucu Avrupa Birliği'ne Üyelik mi?" İzmir
Yüksek Ticaretliler Deneği, Mizan Dergisi. Sayı. 33, ss.24-29.
Faik Bilgili ve Emine Bilgili, (Mayıs-1998) "Bütçe Açığının Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki
Etkileri:Teori ve Uygulama", İktisat, İşletme ve Finans, Sayı 146, ss.4-16.
Emine Bilgili ve Faik Bilgili, (1998)"Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye'de Gelir
Dağılımının Bir Analizi" Siyasette ve Yönetimde Etik, Adapazarı, ss.319-336.
Emine Bilgili, (1999) "Euro ve Tek Pazar," Dış Ticaret Dergisi, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sayı 14,
Yıl 4, ss.31-54.
Emine Bilgili, (1999) "A Comparison of Linear Probability, Logit and the Probit Models With The
Estimation of Labor Force Particapation Model," Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı
14, ss.129-146.
Emine Bilgili, (1999) “Türkiye’de Enflasyon, Para Arzı ve Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin
Dinamik Bir Analizi” Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü IV. Ulusal
Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, 14-16 Mayıs 1999, Antalya, ss:63-83.
Emine Bilgili, (1999) “1980 Sonrası Türkiye ile Belli Başlı Ticaret Ortakları Arasındaki Döviz
Kurlarındaki Değişimin Analizi” Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 15, ss.223-233.
Emine Bilgili, (2000) “Klasik Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisinin Türkiye ve Ticaret Ortakları
Açısından Test Edilmesi” İktisat, İşletme ve Finans, Sayı 169, ss.60-73.
Emine Bilgili (2000) “Reel Döviz Kuru ve Ekonomik Büyüme”, İktisat, İşletme ve Finans, Sayı 176,
ss.56-73.
Emine Bilgili (Haziran 2001) Kayseri İmalat Sanayiinin Yapısal Analizi, Kayseri Ticaret Odası
Yayınları, No: 32, Kayseri.
2/4
Emine Bilgili (2003) Matematiksel İktisat Ders Notları, Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F. Yayınları,
No:15.
Emine Bilgili (Temmuz 2003) “Nitelikli Sanayi Bölgeleri ve Türkiye”, Dış Ticaret Müsteşarlığı
Dergisi, Sayı 29,
http://www.dtm.gov.tr/ead/DTDERGI/temmuz2003/Nitelikli%20sanayi%20bölgeleri.htm
Emine Bilgili, Okyay Uçan ve Funda Çetin (Temmuz-Aralık2003) “ODTÜ İktisat, Erciyes
Üniversitesi ve Niğde Üniversitesi İktisat ve İşletme Öğrencilerinin Profillerinin
Karşılaştırılması, Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 21, ss: 1-17.
Hatice Erkekoğlu ve Emine Bilgili (Ocak-Haziran 2005) “Parasal Krizlerin Tahmin Edilmesi:
Teori ve Uygulama” Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 24, ss: 15-36.
Emine Bilgili (2006) “Türkiye’nin Üyeliğinin Avrupa Birliği Bütçesine Muhtemel Etkisi” Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 15, Sayı 2.ss.61-80.
Emine Bilgili (Ocak-2007) “Gümrük Birliği Sonrası Türkiye’nin Batı Avrupa’ya Olan İhracatının
Sektörel Analizi” Ege Akademik Bakış, Cilt 7, Sayı 1, ss.239-250.
TEBLİĞ LİSTESİ
Emine Bilgili ve Faik Bilgili, "Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye'de Gelir Dağılımının
Bir Analizi" Sakarya Üniversitesi ve ATSO tarafından düzenlenen "Siyasette ve Yönetimde
Etik" adlı sempozyumun "Gelir Dağılımı" oturumunda 25 Aralık
1997 tarihinde sunulmuştur.
Emine Bilgili, "1980 Sonrası Türkiye ile Belli Başlı Ticaret Ortakları Arasındaki Döviz
Kurlarındaki Değişimin Analizi" Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F. tarafından düzenlenen "2000'li
Yıllara Doğru Türk Ekonomisi'nin Sorunları" adlı sempozyumun "Uluslararası Ekonomik
İlişkiler" oturumunda 13 Kasım 1998 tarihinde sunulmuştur.
Emine Bilgili, "Türkiye'de Enflasyon, Para Arzı, Faiz Oranı ve Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin
Dinamik Bir Analizi" Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü" tarafından
düzenlenen " IV. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu" İkinci oturumunda 14 Mayıs 1999
tarihinde sunulmuştur.
Emine Bilgili, "Klasik Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi'nin Türkiye ve Ticaret Ortakları Açısından
Test Edilmesi", ODTÜ tarafından düzenlenen "Uluslararası Ekonomi Kongresi-III", “S26 Dış
Ticaret ve Ekonomik Performans" oturumunda 11 Eylül 1999 tarihinde sunulmuştur.
Emine Bilgili, “Reel Döviz Kurları ve Ekonomik Büyüme” ODTÜ tarafından düzenlenen “Uluslar
arası Ekonomi Kongresi-IV” “I4 Ekonomik Büyüme: Türkiye Dinamikleri” oturumunda 16
Eylül 2000 tarihinde sunulmuştur.
3/4
Emine Bilgili (2007) “The Panel Gravity Model and Predicting Turkey’s Export Flows” Yasar
University, International Conference on Business, Management and Economics, Çeşme, İzmir.
Emine Bilgili, Eyyup Ecevit (2007) “Sağlık Hizmetleri Piyasasında Asimetrik Bilgiye Bağlı
Problemler ve Çözüm Önerileri”, Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Yakın
Doğu Üniversitesi-Kıbrıs.
Recep Düzgün, Emine Bilgili (2007) “Kamu Tüketim Harcaması ve Özel Tüketim: Orta Asya Ülkeleri
Üzerine Panel Veri Analizi, 2nd International Symposium on Public Finance: Recent Fiscal
Problems in Transtional Economies PROGRAM, Kırgizistan-lpTürkiye Manas Üniversitesi.
KATILDIĞI PROJELER
1996: Bilginoğlu, M.A. , E. Erdem, E. Bilgili, N. Uzay, Kayseri'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı
ve Gelişme Potansiyelleri
2004: Emine Bilgili, Funda Çetin, Okyay Uçan ve Aslıhan Nakipoğlu (2004) Niğde İlinin
Sürdürülebilir Kalkınmasında Tarım Sektörünün Rolü, Niğde Üniversitesi, Tarımsal Araştırma
Raporu, Niğde.
2007: “Global Ekonomi ve Türkiye’nin Rekabet Gücü” Türkiye’nin Jeo-Politiği: Türkiye
Geleceğin Neresinde” Ed: Nejat Doğan, F. Kula ve M. Öcal, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,
ss: 115-140.
DANIŞMANI OLDUĞU YÜKSEK LİSANS TEZLERİ:
1- Zerrin Kaan (2003) “IMF Programlarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi:Teori ve
Uygulama”
2- Tolga Gülderen (2004) “Uluslar arası Para Fonu İle Yapılan Finansal Anlaşmalar Üzerine
Etkili Olan Ekonomik Faktörler”
3- Betül Altay (2005) “AB Ortak Tarım Politikası Açısından Türk Tarım Sektörünün Durumu”
4- Yasemin Timur (2005) “Cari İşlemler ve Bütçe Açığı Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Teori ve
Uygulama”
5- Nurgün Topallı (2006) Finansal Krizler ve IMF’nin Kriz Politikaları”
4/4
Download