BAĞIŞ ve YARDIM POLİTİKASI

advertisement
NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bağış ve Yardım Politikası
Hazırlayan:
Kontrol Eden:
Onaylayan:
Kurumsal Yönetim Komitesi
Mali ve İdari İşler Departmanı
Yönetim Kurulu
Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bağış ve Yardım Politikası
1. Amaç ve Kapsam:
Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında Yönetim Kurulu’nun onayıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dâhilinde genel bütçeye dahil dairelerle katma
bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına
faaliyette bulunan özel kuruluşlara, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu
menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve
kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına, öğrencilere ve benzeri kişi veya kurumlara ayni veya
nakdi olarak yardım ve bağışta bulunabilir.
Şirket, her yıl olağan genel kurul toplantılarında ortaklara, ilgili yılda gerçekleşen bağış ve yardımlara
ilişkin açıklayıcı bilgi sunar.
2. Yürürlülük
Şirketin sosyal sorumluluk gereği yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ilke ve prensipleri düzenleyen bu
“Bağış ve Yardım Politikası” , Şirketin 13.06.2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
görüşülerek onaylanmış ve aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Download