l rkiye e borsalar irliği rkiye e borsalar irliği

advertisement
0 BB
IZMIR TICARET ODASI
GENEL SEKRUM:RLİĞİNE
ATATÜRK CAD.N0:126 PASAPORT-ALSANCAK
RKİYE
E BORSALAR
İRLİĞİ
IZMİR
Tarih
Sayı
Konu
:
:
:
ndüstriyel
L
İlgi: Diş Ticaret Müsteşarlığı'
Ekte bir örneği sunulan ilgide
üstünlük kazandıran tasarıml
Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye
ilki 2008 yılında düzenlen
gerçekleştirileceği bildirilmişti
SI.
eğer ve rekabetçi
ı dahilinde, Dış
luşu işbirliği ile
sign Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülle imnin ikicisinin
Yarışma için başvurular www.aesigntwrkey.org.tr
esignturkey.org.tr internet sitesi üzerinden alrnmaya aşlanmış olup, 15
ndirmeye alınacak ürünlerin tasarımının, üretimi n veya marka
ırun yanı sıra en fazla üç yıl önce (Ocak 2007) üre Imiş ve piyasaya
ilmektedir.
, "Design Turkey" logosunu taşıyarak, ulusal ve ulu lar arası arenada
Design Turkey" organizasyonun sunacağı yurtiçi v yurtdışı tanıtım
ulusal ve uluslar arası alanda tasarım dünyası a açılma fırsatı
Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA
218 20 00 (PBX) • Faks: +90 (312) 219 40 90 - 91 - 92 - 93
osta : [email protected] • Web : www.tobb.ore.tr
ACI TELEFON: +90 (312) 218 22 23 E-MAIL: [email protected]
TSE-Iso -E
9-0ğ3
29 — SEP-2010
16 : 51
FROM
D T.M IHRPCPT GEN MUD
TO
P.01/01
2194090
T.C.
BAŞBAKANLIK
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Sayı : B.02.1.DTM.0.02.02 03
Konu : Design Turkey 2010 ı ndüstriyel
300120005640
29
Ey lül 2010
Tasarım Ödüllleri
T_TIEFAKS
YE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB)
Bilindiği üzere, rekab e t avantajı küresel ekonomide hayati bir öneme sahipti:. Düşen işgücü
maliyetleri, yükselen hamma de fiyatları ve durgun ülke ekonomileri rekabet avantajı kavramını daha
da değerli kılmaya başlamıştır
Bu bağlamda, küresel
katma değeri yüksek, yenilikçi
sürecin kilit noktasında ise
anlayışım işlevsellikle buluşt
biridir.
enada rekabet avantajı yakalayabilmenin ve söz sahibi olabilmenin yolu
ve insan yaşamına ayrıcalık katan markalar yaratmaktan geçmelctedir. Bu
•sarım yer almaktadır. Tüketici ihtiyacına odaklanan, nitelikli estetik
abilen tasarımlar global marka yaratma sürecinin en kritik öğelerinden
Bu görüşten hareketle,
ürüne katına değer ve re
TURQUALITY® Programı
Meclisi (TİM) ve Endüstriye
düzenlenen "Design Turkey E
Türkiye'de kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ihracatta ve, ulusal pazarda
abetçi üstünlük kazandıran iyi tasarımı ödüllendi:mek amacıyla
dahilinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), Türkiye ihracatçılar
Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) işbirliğiyle ilki 2008 yılında
düstriyel Tasarım Ödülleri"nin ikincisi gerçekleştirilecek ;ir.
Türkiye'nin tasanmla markalaşmasında önemli açılımlar sağlayacak olan "Design Turkey
Endüstriyel Tasarım Ödülleri' nin ikincisi için başvurular 20 Temmuz 2010 tarihinde yayına açılan
www.designturkey.org.tr inte et sitesi üzerinden alınmaya başlanmıştır. "Design Turkey Endüstriyel
Tasarım Ödülleri" kapsamınd• değerlendirmeye alınacak ürünlerin taggrımmın, üretiminin veya marka
sahipliğinin T.C. kökenli olm smın yanı sıra en fazla üç yıl önce (en erken Ocak 2007) üretilmiş ve
piyasaya sürülmüş olması gere. ektedir. Başvurular 15 Ekim'e kadar devam edecektir.
Ön demeyi geçen ürü ler, ulusal ve uluslararası alanda önemli uzmanlardan oluşan bir jüri
heyeti tarafından değerlendiril cektir. 7 Aralık 2010'da yapılacak ödül töreniyle, "Design Turkey 2010
Endüstriyel Tasarım Ödülleri' sahiplerini bulacaktır. Ödül alan ürünler ayrıca, projenin gücünü,
"Design Turkey" logosu ile' günlerine taşıyarak, ürünlerinin ulusal ve uluslararası arenada tasarım
değerini belgeleyebilecek, böy elikle pazardaki stratejik konumlarını güçlendirerek, "Design Turkey"
organizasyonunun sunacağı urtiçi ve yurtdışı tanıtım olanaklarından faydalan •ak, ulusal ve
uluslararası alanda tasarım dün asma açılma fırsatını yakalayabileceklerdir.
Ülkemiz açısından öne taşıdığına inandığımız Türkiye'nin en kapsamlı tasarım projesi olan ve
ikincisini gerçekleştireceğimiz "Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri" konusunda Birliğinize
bağlı bütün ticaret ve sanayi o aları ile bu odalara kayıtlı sanayici ve tüccarlarımızın hilgilendirilmesi
hususunda gereğini rica ederim
İbrahim ŞENEL
Müsteşar a.
Ihracat Genel Müdürü
Ayrıntılı bilgi için irtibat Feyza ERDOĞAN DT Unu. Yrd.
DTM ihracat Genel Müdürlüğü
Inönü Bulvarı No:36 Emek 06510 NKARA
Telefon: (O 312) 204 77 21 Faks: (O 12) 212 88 81
e-posta: [email protected] Elelctr nik Ag: www.dtm.gov.tr
TOTAL P.01
Download