“Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudurlar

advertisement
Mehmedkirkinci.com
“Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar
birbirinin dostudurlar. Allah zalim topluluğa hidayet
etmez.” mealindeki âyet-i kerime bizlere Ehl-i Kitapla
diyaloğu yasaklamıyor mu?
“Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar
dostudurlar. Allah zalim topluluğa hidayet etmez.” 1
birbirinin
Bu âyet-i kerime beşeri ilişkilere mani değildir. Ayetteki nehiy onların Yahudilik ve
Hıristiyanlık cihetleriyle ilgilidir. Yani onların dinlerine, örf ve adetlerine hayran
kalmak yasaklanmıştır.
Yoksa ehl-i kitapla ticaret yapmak, onların faydalı sanatlarını ve ilmi buluşlarını
almak ve onlarla iyi ilişkiler kurmak elbette gerekli ve zarûrîdir. Nitekim Peygamber
Efendimiz (sav)
“İlim Çin’de de olsa gidip alınız.”
buyurarak bu gerçeği ifade etmektedir
Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin şu tespitleri konuya ışık tutacak ve yanlış
değerlendirmelere mani olacaktır.
“Binaenaleyh onlarla dost olmamız, medeniyet ve terakkilerini istihsan
ile iktibas etmektir. Ve her saadet-i dünyeviyenin esası olan asayişi
muhafazadır. İşte şu dostluk, kat'iyyen nehy-i Kur'anîde dâhil değildir.”2
“Ehl-i kitabdan bir haremin olsa elbette seveceksin!..”3
Nitekim onlardan kız almak ve onların kestiğini yemek caizdir. Ehl-i kitaptan bir
hanımla evlenen bir Müslüman, onu hanımı olduğu cihetle sever.
page 1 / 3
Günümüzde Hristiyanlardan pek çok ilim ve fikir adamı araştırmaları neticesinde
İslâm’ı seçmişlerdir. Avrupa’da Hıristiyan asıllı Müslümanların sayısı, yüz binleri
geçmektedir. Osmanlı İmparatorluğu en güçlü döneminde bile ancak Viyana’ya
kadar gidebilmişken, bugün ki sulh ortamında ise, sadece Diyanete bağlı camii
sayısı, Almanya’da 750, Fransa’da 206, Hollanda’da 140 ve Belçika’da 73 tür.
Ayrıca değişik gönüllü kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin yaptırdığı çok sayıda
camii ibadete açılmış ve bir çok İslami ilim ve kültür merkezleri kurulmuştur. Yine bir
çok kilisenin camiye çevrildiği bilinmektedir. Bütün bunlar, savaş ve husumetin
değil, barış ve diyoloğun ürünüdür.
Özelikle Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin ortaya koyduğu düsturlar ve birçok dile
çevrilen Risale-i Nur’un mukni ve ulvî hakikatları ve Nur talebelerinin gayretleri
sayesinde Kur’anın elmas gibi hakikatkarı bütün dünyaya ulaşmış ve bir çok insanın
hidayetine vesile olmuştur.
Yine birçok fedakar ve hamiyetli insanlar ile beraber, metin bir azim ve sarsılmaz bir
irade ile Kur’anın saf akidelerini ve İslam’ın Nurunu dünyanın her yerine götürüp,
birçok insanın Müslüman olmasına vesile olmuşlardır. Müslüman olan o insanların
kendi ifadeleri ile bunlar diyalogun sayesinde olmuştur.
Kur’an ve hakikat aşığı Süleyman Hilmi Tunahan Efendinin talebeleri de açmış
oldukları çeşitli Kur’an Kursları sayesinde dünyanın birçok yerine Kur’an hizmetini
götürmüşlerdir. Bütün bunlar hoşgörü ve diyalog sayesinde mümkün olmaktadır
Cenab-ı Hak, İslam nurunun bütün insanlığa ulaşması için gayret gösteren herkesten
ebediyen razı olsun ve daim muvaffak kılsın.
Bazı kimseler, hoşgörü ve diyalogun Müslümanları Hıristiyanlaştıracağından endişe
etmektedir. Bu endişe çok yersizdir. Zira, İslamiyetin hakikatlerinde asla bir şüphe
ve zayıflık yoktur ki, onlarıs tebliğ ederken herhangi bir tereddüt yaşayalım. Acaba
gerçekten Müslüman olup da muhakeme-i akliye ile Yahudi ve Hıristiyan olan kaç
kişi vardır. Bazı cahillerin menfaat mukabilinde Hıristiyan olmaları bir önem taşımaz.
Nitekim ciddi bir araştırma yapıldığında bu kimselerin İslam’ı anlamadıkları hatta
tam manasıyla Müslüman olmadıkları görülecektir. Ehl-i Kitaptan Müslüman olanlar
ise, genellikle ilim ve fikir adamlarıdır. Hatta birçok papazın da Müslüman oldukları
bir hakikattir
Netice olarak diyalog; İslamiyet’ten taviz vermek değil, doğru İslamiyet’i ve onun
güneş gibi ulvî hakikatlerini bütün dünyaya anlatmaktır.
“Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtını ef'alimizle
izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyet’e girecekler;
belki Küre-i Arz'ın bazı kıt'aları ve devletleri de İslâmiyet'e dehalet
edecekler.”4
page 2 / 3
Dipnotlar:
1
2
3
4
Maide Suresi, 5/51.
Münazarat, s. 33.
Münazarat, s. 32.
Hutbe-i Şamiye, s. 24.
page 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download