YGS TARİH YT (11 – ).indd

advertisement
12 - A
KAVRAMA
Test
12
STİ
TE
KAZ
AN
IM
TARİH
TÜRK – İSLAM DEVLETLERİ
4. “Ey hâkim, memlekette uzun süre hüküm sürmek istersen
kanunu doğru yürütmeli ve halkı korumalısın.”
1. 1258’de Moğol İlhanlı Devleti, Bağdat’ı işgal edip Abbasiler’e son verince halife Muntasır Billah, Memlük Devleti’ne
sığınmış böylece İslam dünyasının hilafet merkezi Kahire olmuştur. Abbasi soylu halifeler, Osmanlı Devleti’nde I.
Selim’in, Mısır seferine kadar halifeliğe devam etmişlerdir.
Yukarıdaki bilgilere göre;
I. Halifelerin siyasal hakimiyetlerini kaybettiği,
II. Memlük hükümdarlarının aynı zamanda halife olduğu,
III.İslam dünyasında mezhep birliğinin kurulduğu
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Yusuf Has Hacip’in “Kutadgu Bilig” adlı eserinde geçen
yukarıdaki cümle, sağlam ve uzun süreli bir hakimiyetin kaynağı için hükümdara özellikle aşağıdakilerden
hangisi ile ilgili özen göstermesi gerektiğini vurgulamaktadır?
A) Adalet
B) Mezhep anlayışı
C) Siyaset
D) Ekonomi
E) Din
C) I ve II
E) I, II ve III
5. Büyük Selçuklu sultanları, devlet adamları, hanedan üyeleri ve onların eşleri gibi pek çok ileri gelenler eğitim – öğretim kurumları yaptırmış ve bunları halk yararına bağışlamışlardır.
• Karahanlılar’ın eğitimde bursluluk sistemi uygulaması
• Tolunoğulları’nın din ve mezhep ayrımı yapmadan ücretsiz ilaç ve tedavi imkanları sunması
Yukarıda bahsedilen uygulamalar her iki devletin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduklarının kanıtıdır?
A) Sosyal devlet
B) Ulus devlet
C) Laik devlet
D) Teokratik devlet
MEB 2016 - 2017
2.
Yukarıdaki uygulama Büyük Selçuklu Devleti’nde eğitimin ve kültürün yaygınlaşmasında aşağıdakilerden
hangisinin önemli bir yer tutuğunu kanıtlar niteliktedir?
A) Fetih politikası
B) Gulam sistemi
C) Yerleştirme (İskan) politikası
D) Vakıf uygulaması
E) Atabeylik düşüncesi
E) Federal devlet
Buna göre, Akkoyunlular Döneminde;
6. Tuğrul Bey, Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan sonra kurultayda yaptığı konuşmada Selçuklu ailesinden gelen herkesin yönetim üzerinde hakkı bulunduğunu belirtmiştir.
I. Kültürel faaliyetlerde bulunulduğu,
II. İslam esaslarının anlaşılmasına katkı yapıldığı,
III.Kur’an’ın bozulmadan günümüze ulaşmasının sağlandığı
A) Hükümdarlığın babadan oğula geçtiğini
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
C) İkili teşkilat sisteminin devam ettirildiğini
3. Akkoyunlular Dönemi’nde, Dede Korkut Hikayeleri yazılı
hale getirilmiş, Kur’an - ı Kerim Türkçeye çevrilmiştir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Tuğrul Bey’in yukarıdaki ifadesi aşağıdaki anlayışlardan hangisinin devam ettiğini gösterir?
B) Ülkenin, hanedanın ortak malı olduğunu
D) Hükümdarın Göktanrı’nın izniyle yönetime geçtiğini
E) Törelerin Şer’i hukuktan önce geldiğini
12 - A
Test
12
TARİH
TÜRK – İSLAM DEVLETLERİ
7. Afganistan’ın Gazne şehrinde kurulan Gazneliler, zamanla İran ve Hindistan topraklarında genişleyerek farklı ulusları denetim altına almışlardır.
10. Gazneli Sultan Mahmud’un faaliyetlerinden hangisi İslam dünyasına daha büyük bir hizmet niteliği taşır?
A) Büveyhoğulları’na karşı mücadele etmesi
Bu durum Gazneliler ile ilgili;
I. Monarşik devlet özelliği taşıdığı,
C) Pek çok alim ve şairin yetişmesine zemin hazırlanması
II. Çok uluslu bir toplumsal yapıda olduğu,
D) Ülkesini çok sayıda eser ile bayındır hale getirmesi
III.Tüm halka eşit şekilde davranıldığı
özelliklerinden hangilerini kanıtlar niteliktedir?
E) Hindistan’a yaptığı seferlerle İslamiyeti bu bölgeye
yayması
A) Yalnız I
B) Halkına adaletli bir yönetim sunması
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen parçalanma sonrasında İran ve Afganistan bölgesine hakim
olan ve İslam kültür ve medeniyetine büyük darbe vuran Moğol Devleti’dir?
A) Kubilay
B) İlhanlı
D) Altınorda
C) Çağatay
E) Karahitay
MEB 2016 - 2017
8. Cengiz Han’ın 1227’de ölümü üzerine Moğol İmparatorluğu parçalanmıştır.
11. Abbasi halifesi Kaim Bi Emrillah Şii Büveyhoğulları’nın baskısı karşısında Tuğrul Bey’den yardım istedi. 1055’te Bağdat Seferi’ne çıkan Tuğrul Bey, Büveyhoğulları’nı 1057’de
kesin olarak ortadan kaldırdı.Halife bu olay üzerine Tuğrul
Bey’e “Doğunun ve Batının Sultanı” ünvanını verdi.
Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) İslam dünyasında mezhep ayrılıkları olduğunun
B) Abbasiler’in siyasi açıdan zayıf bir halde bulunduğunun
C) Şii-Sünni ayrılıklarının kesin şekilde sonlandırıldığının
D) Tuğrul Bey’in İslam dünyasında prestij kazandığının
E) Selçukluların Abbasi ülkesinde nüfuzunu arttırdığının
9. Selçukluları oluşturan Oğuz boylarının lideri Selçuk Bey’in
vefatından sonra yerine Arslan Bey geçti. Gazneli Mahmut, sınırlarında yeni teşkilatlanmaya başlayan Oğuzlar’ın
Arslan Bey’i Hint seferi için yardım istemek bahanesiyle
Gazne şehrine davet etti ve onu tutuklatarak Hindistan’da
bir kaleye hapsettirdi.
Yukarıdaki bilgilerden hareketle;
I. Oğuzların boylar halinde yaşadığı,
II. Gaznelilerin Selçuklu Oğuzlarından rahatsızlık duyduğu,
III.Selçukluların resmen bağımsız olduğu
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
KAVRAMA
IM
STİ
TE
KAZ
AN
D) II ve III
12. Anadolu’nun Türkler tarafından yurt tutulması amacıyla yapılan faaliyetlerden hangisi Büyük Selçuklular
Döneminde gerçekleştirilmemiştir?
A) Ani Kalesi’nin Fethi
B) Miryokefalon Savaşı
C) Pasinler Savaşı
C) I ve II
D) Malazgirt Savaşı
E) I, II ve III
E) I. Dönem Türk Beyliklerinin kurulması
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download