TOPLU BAL ARISI (Apis mellifera L.) ÖLÜMLERİ

advertisement
X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ
04-07 EKİM 2011, Çanakkale
TOPLUBALARISI(ApismelliferaL.)ÖLÜMLERİVENEDENLERİ
AhuÜZÜM
E.Ü.Fen.Faküıtesi,BiyolojiBöl.İzmir
Bu çalışmada, son zamanlarda gündemi çok meşgul eden arı ölümleri ve bu
ölümlerin nedenleri araştırılmıştır. Arıcılık, Türkiye’deki arı yetiştiriciliği, arı
ölümlerinin ilk ne zaman görülmeye başlandığı, konu ile ilgili araştırmalar ve
gelişmeler, ölümlere neden olan etmenler ve uygulanabilecek çözüm yolları bu
derlemedeaktarılmaktadır.Konuileilgilimakalelervegüncelhaberlerincelendiğinde
ölümlerin daha önceki yıllarda yaşanan arı ölümlerinden farklı olduğu saptanmıştır.
Bunedenlesongünlerdeyaygınlaşantopluarıölümlerine“KoloniÇökmeBozukluğu”
adıverilmiştir.Topluarıölümlerinesebepolanetmenler;balarısıhastalıkları(yenive
yenidenortayaçıkan),kimyasallar(pestisitler,egzozgazları),bazistasyonları,küresel
ısınma ve genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) olarak beş başlık altında
toplanmıştır. Doğal dengenin bozulması en önemli tozlayıcılar olan bal arılarının
yaşamlarını tehdit etmektedir. Bu çalışma ile, yapılan yanlış uygulamalar ve arı
ölümlerininnedenleriortayakonularakarıcılıksektörünekatkısağlanmıştır.
AnahtarSözcükler:Arıölümleri,ApismelliferaL.
390 
Download