TBMM B : 51i olup kendini unutmuş prototipler haline gelme simler.

advertisement
T. B. M. M.
B : 51i
olup kendini unutmuş prototipler haline
gelme simler.
'Üzerinde durmak istediğim diğer bir
mevzu, din dersleri mevzuudur. Öncelik­
le ifade edeyim ki, din derslerinin zorun­
lu dersler arasına alınması kanarı doğru
bir karardır. »Bunun laiklikle de bir ilgisi
yoktur. (ANAP sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar)
Dinî bilgiler, inananllar için, inandık­
ları değerler sisteminin öğrenilmesi bakı­
mından gereklidir; ama Türk cemiyetinde
yaşayanlardan inanmayanlar varsa, onlar
için de 'gereklidir. Çünkü din, bir sosyal
müessese olarak bu cemiyetin en önemli
müessesesidir. Dolayısıyla, inanmayan­
larım da onları bilmesi gerekir; içinde
yaşadıkları! cemiyetin değerler sistemini
bilmesi gerekir. Bu, kültürün temel taşlaf uıdandır; o bakımdan herkes için gerek­
li derslerdir.
Din derslerinde Islamın gerçeği anla­
tılmalıdır. Gerçek dinî bilgilerden mah­
rum bırakılan nesiller, yanlış bilgilerle,
yanlış istikametlere yöneltilebilirler.
Dinin gerçeğimin 'bilinmesi ve yaşan­
masından, bugünkü medeniyetin ortaya
çıkmasını sağlayan İslam medeniyeti doğ­
muştur. Dinin gerçeğinden habersizlerin
yüzünden de matbaa, bu ülkeye yüzyıllar­
ca geç girmiştir.
Batı'yıı Ortaçağın karanlığından ve karanlıkçtlığından kurtararak, bugünkü ge­
lişmiş seviyesinin oluşmasını sağlayan
İslam medeniyetinin etkileri olmuştur.
Doktor Zigrid Hunke isimli 'bir Alman
alimin, düşünürün, bilgimin yazmış oldu­
ğu bir kitap var; «Avrupa'nın üzerinde
Doğan İslam' Güneşi» 500 küsur sayfa
tutan bir kitap. Bu kitabın içinde, baştan
sona kadar Mam medeniyetinin, Avrupa
medeniyetinin oluşmasını nasıl sağladığı
anllatılıyor. Çocuklarımıza, ilmihal billgile-
10 . 4 . 1988
0:1
ri değil, asıl okutmamız gerekenler bun'lardır.
Bilinen bir gerçek; bugünkü medeni­
yetin temeli olan ilimler, İslam medeniyeinin ütrüm'leridir; cebir, logaritma, tri­
gonometri, botanik, optik, sosyoloji vesa­
ire... Bunllar, İslam medeniyetimde ortaya
çıkmış bilimlerdir.
İslam medeniyetinin temelindeki ilmî
zihniyet ve hür araştırma ruhunu ifade
bakımından bir örnek vermek istiyorum :
İkinci hicrî asırda İbni Heysem isminde­
ki bir İslam alimi, laboratuvarda canlı
hücre yapmıştır. İslam' alimi, laboratu­
varda canlı hücre yapıyor. Bugün böyle
bir teşebbüs olsa, 'birtakım Müslümanlar­
dan da tepki gelir; «Allah'ım işine mi
karışıyorsun?» diye. Halbuki, tslamın il­
me bakışında, ilmî araştırmanın önünde
hiçbir engel yok. Gerçek İslam1 bu. Al­
lah'ın işi olmayan iş yok ki, her iş Al­
lah'ın işi.
Hepsinden önemilıisi, bütün 'bu ilimle­
rin temeli olan rakamlar ve sıfır kavraımı, medeniyetimize, İslam medeniyetinim
hediyeleridir. iŞu anda kullandığımız ra­
kamlar da islam rakamlarıdır. Eskiden
kullandığımız rakamlar Doğu İslam ra­
kamlarıydı, şimdi kullandıklarımız ise Ba­
tı İslam rakamlarıdır. Bu rakamlar ve sı­
fır kavramı olmasaydı; bırakın1 trigonomeriyi, logaritmayı aya füze gönderecek
tekniği, teknolojiyi ve hesabı; aritmetik
bile oümazdı. Çünkü, Avrupa'nın bildiği
Romen rakamlarla aritmetik bile yapılaımaz. Onlar, aritmetik bile yapamadıkla­
rından, hesap yapmak 'bakımından özel
cihazlar geliştirmişlerdi; çünkü, 'bildikleri
rakamlarla hesap yapmaları mümkün de­
ğildi,
Peki, İslam medeniyetini ne isağlamıştır, hangi iklim sağlamıştır, hangi manevî
iklim?.. İslam medeniyetinin temelimde,
Download