gezegenimiz dünya etkinlik 02

advertisement
GEZEGENİMİZ DÜNYA ETKİNLİK 02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Dünyamızın şekli aşağıdakilerden hangisine
benzer?
A.tepsi
B.silindir
C.küp D.küre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Dünya'nın iç kesimleri ile ilgili yapı, aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru açıklanmıştır?
A.Dünya'mız iç içe geçmiş kürelerden oluşmuştur.
B.Dünya'mızın iç kısımlarına doğru hafif maddeler yer
alır.
C.Dünya'mızın iç yapısı, dış yapısıyla aynı
benzerliktedir.
D.Dünya'mızın iç kısımlarına doğru sıcaklık azalır.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.Deniz kıyısında duran bir kimse, uzaktan gelen bir
geminin önce hangi kısmını görür?
A.gövdesi B.direği
C.pervanesi D.çapası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.Dünya'nın yuvarlak olduğu aşağıdakilerden hangisi
ile kanıtlanmıştır?
A.geminin limandan uzaklaşmasıyla
B.Ay tutulması ile
C.Güneş tutulması ile
D.Uzaydan çekilen fotoğraflarla
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.Yer bilimciler, yerin içyapısı hakkında nelerden
yararlanarak bilgi edinmişlerdir?
A.ansiklopedilerden
B.deprem dalgalarından
C.hava olaylarından
D.bitkilerin gelişimlerinden
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.Yer yuvarının en içinde bulunan, çekirdek kısmını
oluşturan küre için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A.hafif küre
C. ateş küre
B.ağır küre
D. sıcak küre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.Ağır kürede yer alan maddeler hangi seçenekte
doğru verilmiştir?
A.demir-nikel
B.kurşun-demir
C. kurşun-bakır
D. demir-kalay
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.Alt mantoda ergimiş hâlde bulunan maddeler, üst
mantoda (magma) hangi durumda bulunur?
A.kıvamlı ve akıcı bir özellikte B.katı hâlde
C.donmuş bir hâlde
D.gaz hâlinde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.Ateş kürenin yeri He ilgili anlatımlardan hangisi
doğrudur?
A.Dış çekirdeğin altında yer alır.
B.İç ve dış çekirdeğin arasında yer alır.
C.İç çekirdeğin üstünde yer alır.
D.Dış çekirdeğin üstünde yer alır.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.Tortul kayaçların oluşumunda aşağıdakilerden
hangisinin etkisi yoktur?
A.suyun
B.rüzgârın
C.basıncın
D.güneşin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.Canlıların kayaçlar içinde taşlaşmış olarak kalan
kalıntılarına ne ad verilir?
A.kemik
B.kalıt
C.fosil
D.kalıntı
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin olumsuz
sonuçları arasında yer almaz?
A.Su kirliliği artar.
B.Toprak kirliliği artar.
C.Yeşil bitkiler çoğalır.
D.Doğal denge bozulur.
13.Yer kabuğunun kalınlığı ile İlgili bilgilerden
hangisi doğrudur?
A. 30-40 km
B. 6-40 km
C. 40-50 km
D. 50-100 km
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Aşağıdakilerden hangisi, yer kabuğunu oluşturan
levhaların hareket şekilleri
İle ilgili değildir?
A. birbirinden uzaklaşma
B. birbiriyle çarpışma
C. birinin diğerinin altına dalması
D. birlikte alçalıp yükselme
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Yerkabuğunun şeklinde yaşanan sürekli
değişimin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A.iklim değişiklikleri
B.toprak kayması
C.levha hareketleri
D.gelgit olayı
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.Doğada yaygın olarak bulunan, bir veya birkaç
mineralden oluşan kütleye ne ad verilir?
A. kayaç
B. Toprak
C. Mineral D. karışım
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.Aşağıdakilerden hangisi bir kayaç çeşidi değildir?
A.bazalt B.krater C.andezit D.volkanik tüf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.Yer kabuğu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A.Her yerde aynı kalınlıktadır.
B.Okyanus diplerinde daha incedir.
C.Kıt'alarda daha kalındır.
D.Yer yuvarının en dış katmanıdır.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.Magmatik kayaçların oluşumu ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A.Lavın yeryüzünde ya da yerin derinliklerinde
katılaşmasıyla oluşur.
B.Lavın yeryüzünde akıp yayılmasıyla oluşur.
C.Magmanın püskürerek yeryüzüne çıkmasıyla oluşur.
D.Çeşitli maddelerin çökerek tortullaşmasıyla oluşur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.Aşağıdakilerden hangisi bir kayaç çeşidi değildir?
A.magmatik kayaçlar
B.tortul kayaçlar
C.başkalaşım kayaçları
D.birikim kayaçlar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.Aşağıdaki minerallerden hangisi, minerallerin genel
özellikleri dikkate alındığında bu grubun dışında kalır?
A.çinko
B.pudra
C. tuz
D. cıva
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.Genç fosillere, fosillerin korunduğu tabakaların
hangi bölümünde rastlamak olasıdır?
A.alt kısımlarda
B.üst kısımlarda
C.orta kısımda
D.yüzeyde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.Aşağıdaki bilgilerden hangisini fosillerden
edinemeyiz?
A.geçmişte yaşamış canlı türlerini
B.canlı türlerinin uğradıkları değişimi
C.canlı türlerinin fizikî yapılarını
D.canlıların beslenme şekillerini
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.Geçmişten günümüze, yeryüzünde önemli
değişikliklere yol açan, Dünya'mızın geçirdiği
evrelerin her birine ne ad verilir?
A.değişim süreci
B.jeolojik zaman
C.gelişim süreci
D.evrim süreci
Download