Prof.Dr. Ayşe Nuhoğlu - BAUSEM

advertisement
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
2. Doğum Tarihi
3. Ünvanı
4. Öğrenim Durumu
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
: Ayşe Nuhoğlu
: 18.08.1965
: Profesör
Alan
Hukuk
Kamu Hukuku
Kamu Hukuku
5. a. Akademik Ünvanlar
Yardımcı Doçent
Ceza ve Ceza Usul Hukuku
Doçent
Ceza ve Ceza Usul Hukuku
Profesör
Ceza ve Ceza Usul Hukuku
Üniversite
Marmara Üniv.
Marmara Üniv.
Marmara Üniv.
Yıl
1986
1988
1996
Marmara Üniv.
Marmara Üniv.
Bahçeşehir Üniv.
5. b. İdari Görevler
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
Marmara Üniversitesi Rektör Hukuk Danışmanlığı
Bahçeşehir Üni. Hukuk Fak. Dekanı
1996-2003
2003-2008.
2009-…
2005-2008
2005-2008
2003-2008
2010-….
6. Yönetilen Tezler
Halide Savaş: Sağlık Çalışanlarının ve Sağlık Kurumlarının Tıbbi Müdahaleden Doğan
Sorumlulukları, Marmara Üniv., 2006 (Yayımlanmış, Seçkin Yayınevi, Ankara 2007).
Teknail Özderyol: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Düzenlenen Suçlar, Marmara Üniv.,
2006 (Yayımlanmış, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2006).
Nurcan Bingöltekin: Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi, Marmara Üniv., 2007.
Volkan Bahadır: AİHM Kararları Işığında Tutuklama, Marmara Üniv., 2005.
Ozan Gülhan: Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Kapsamındaki Suçlar, Marmara Üniv.,
2006.
Mustafa Açlalar: Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi, Marmara Üniv., 2006.
Alptekin Küçükince: Rüşvet Suçu, Marmara Üniv., 2007.
Seda Türk: 5237 sayılı TCK’da Dolandırıcılık Suçu, Marmara Üniv., 2007.
Yunus Baki: Adli Arama, Marmara Üniv., 2007.
Erman Topal: Zimmet Suçu, Marmara Üniv., 2008.
Cankat Taşkın: Karşılaştırmalı Hukukta ve Hukukumuzda Bilişim Suçları, Marmara Üniv.,
2008.
Cavit Hekim: Vergi kaçakçılığı suçları Yüksek Lisans
Ayşe Özge Atalay: Türk Ceza Hukukunda fuhuş suçu 2013
Musafa Akduman: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yer, kişi ve zaman itibariyle yargı
yetkisi 2012
İlknur Ebiz Yıldız: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu (TCK m.220) 2012
Gökhan Sayar: Türk Hukukunda marka suçları 2011
Arda Onkök: Ermeni sevk ve iskanı örneğinde soykırım kast unsurunun incelenmesi 2011
Abdurrahman Cebe: Türk Ceza Hukukunda hakaret suçu 2011
Asiye Selcen Ataç: Türk Ceza Hukukunda kesin hükmün önleme etkisi 2010
Ümi Yaşar Aras: İnsan hakları temelinde özel hayat hakkının ulusal ve uluslararası alanda
uygulamaları 2010
Süheyla Özel: İşverenin iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin cezai sorumluluğu 2009
Canan Ünlütepe: Kamu davasına katılma 2008
7. Yayınlar
NUHOĞLU, Ayşe: Religion und Strafrecht in der Türkei, Wissenschaftliche Tagung mit dem
Thema: Das Strafrecht im Deutschen-türkischen Rechtsvergleich in Würzburg 30 August-01
September 2007 (yaymlanmak üzeredir).
NUHOĞLU, Ayşe: Beden Muayenesi, 2. Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Yeditepe
Üniv. Hukuk Fakültesi Dergisi, C. III, sy. 2, y. 2006, s. 323 vd.
NUHOĞLU, Ayşe: Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu, Ceza Hukuku Reformu, Sempozyum,
20-23 Ekim 1999, Umut Vakfı Yayınları, İstanbul 2001, s. 503 vd.
NUHOĞLU, Ayşe: Cinsel Suç Mağdurunun Beyanı ve İspat, Kadına Yönelik Cinsel Şiddete
Karşılaştırmalı Hukukun Yaklaşımı, İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi,
İstanbul 2002, s. 49 vd.
NUHOĞLU, Ayşe: Uluslararası Ceza Mahkemesi Tarafından Uygulanabilecek Yaptırımlar,
in: Uluslararası Ceza Divanı, yayına hazırlayan Feridun Yenisey, İstanbul 2007, Uluslararası
Ceza Divanı 4. Mukayeseli Hukuk Günleri (İstanbul 4-6 Mayıs 2004), Tertipleyen: İstanbul
Goethe Enstitüsü, İstanbul Avrupa Koleji, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
NUHOĞLU, Ayşe: Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Değerlendirilmesi, Legal Mali Hukuk
Dergisi, Ocak 2005, Yıl: 1, sayı: 1, s. 31 vd.
NUHOĞLU, Ayşe: Kamu İdaresine Karşı Suçlar, Doç. Dr. Mehmet Somer’e Armağan,
İstanbul 2006.
NUHOĞLU, Ayşe: Ceza Hukukunda Zararın Telafi Edilmesi, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ’a
Armağan, İstanbul 1997, s. 329 vd.
NUHOĞLU, Ayşe: İnanç Özgürlüğü’ne İlişkin Alman Anayasa Mahkemesi’nin Bir Kararı,
Prof. Dr. Nurullah Kunter’e Armağan, İstanbul 1998, s. 181 vd.
NUHOĞLU, Ayşe: İşkence Yasağı ve İşkence Suçu, Prof. Dr. Sahir Erman’a Armağan,
İstanbul 1999, s. 527 vd.
NUHOĞLU, Ayşe: Çocuk Ceza Hukukunda Erteleme ve Yargı Dışı Önlemler, Prof. Dr. Nuri
Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, s. 313 vd.
NUHOĞLU, Ayşe: Görevin Yavaşlatılması, Terki Suçu, İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Mecmuası, y. 2000, C. LVIII, sy. 1-2, s. 15 vd.
NUHOĞLU, Ayşe: Kanunilik İlkesi ışığında 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, İstanbul 2003.
NUHOĞLU, Ayşe: Namus İçin Adam Öldürme Suçlarında Haksız Tahrik Uygulaması, Prof.
Dr. Ayferi Göze’ye Armağan, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2004/1-2, s. 205
vd.
NUHOĞLU, Ayşe: 4814 sayılı Kanunla Değişik Karşılıksız Çek Keşidesi Suçu, Prof. Dr.
Aydın Aybay’a Armağan, İstanbul 2004, s. 253 vd.
NUHOĞLU, Ayşe: TCK Kapsamında Hekimin Ceza Sorumluluğu, in: 12. Ulusal Adli Tıp
Günleri Paneller Poster Sunuları-Antalya 28 Eylül-2 Ekim 2005, Adli Tıp Kurumu Yayınları
15, s. 28 vd.
NUHOĞLU, Ayşe: İlaç Şirketlerinin Çevreye Verdikleri Zararlardan Doğan Ceza
Sorumluluğu, Sempozyum No: 2, İlaç Hukuku ve Etik Anlayışı, 1 Haziran 2007.
NUHOĞLU, Ayşe: Sağlık Mesleği Mensubunun Suçu Bildirmeme Suçu, TCK 280, II. Roche
Sağlık Hukuku Günleri, İstanbul 2008.
NUHOĞLU, Ayşe: Cezalar ve Güvenlik Tedbirleri Sistemi, Sempozyum Türk Ceza
Kanununun 2. Yılı, Türk Ceza Hukuku Derneği Yayınları 10, İstanbul 2008.
NUHOĞLU, Ayşe: Ceza Hukukunda Emniyet Tedbirleri, Ankara 1997.
NUHOĞLU, Ayşe: Ceza Hukukunda Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, İstanbul 2002.
NUHOĞLU/KARAN/ÖZDEMİR: İçtihatlı Yükseköğretim Mevzuatı, Ankara 2007.
KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU: Muhakeme Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 14.
Bası, İstanbul 2006.
KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU: Muhakeme Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 15.
Bası, İstanbul 2007.
KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU: Muhakeme Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 16.
Bası, İstanbul 2008.
YENİSEY/NUHOĞLU/GÜZEL: Kolluk Yetkileri Güvenlik ve Hukuk, İstanbul 2004.
YENİSEY/NUHOĞLU: Ceza Hukuku Külliyatı, 2. Cilt, İstanbul 2005.
ÜNVER/NUHOĞLU: Federal Almanya Çevre Ceza Hukuku, İstanbul 1999.
NUHOĞLU, Ayşe: Türk Ceza Kanunu, in: YENİSEY, Polis ve Hukuku, İstanbul 2006.
NUHOĞLU, Ayşe: Karşılıksız Çek, Argumentum, Aralık 1990, sy. 5, s. 63 vd.
NUHOĞLU, Ayşe: Adli Amaçlı Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi
ile Teknik Amaçlarla İzleme Tedbirine Konu Olan Suçlar, Yargı Dünyası, Ağustos 2006, sy.
128, s. 9 vd.
NUHOĞLU, Ayşe: (tercüme) Mağdurun Korunması Ceza Usul Hukuku Reformu
Düşüncelerinin Sınanması (Prof. Dr. Heinz Scöch), in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku
Serisi (5), Suç Politikası, Ankara 2006, s. 117 vd.
NUHOĞLU, Ayşe: Trol Ağı Araştırma Metoduna İlişkin Alman Anayasa Mahkemesi Kararı,
Hukuk VE Adalet, y. 4, sy. 10, İlkbahar 2007, s. 201-215.
YENİSEY/NUHOĞLU: Cep Kanunu, 9. Bası, İstanbul 2006.
NUHOĞLU/YILDIZ, Cep Kanunu, 10. Bası, İstanbul 2008.
NUHOĞLU, Ayşe: Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer
Armağanı, C. II, Ankara 2008.
NUHOĞLU, Ayşe; Gizli Soruşturmacı Yöntemleri İle Elde Edilen Delilin Değeri, in:
Criminal Law in the Global Risk Society, German-Turkish Colloquim in Honour of
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Hans-Heinrich Jescheck, Series of the Max Planck Institute for Foreign
and Criminal Law and Bahçeşehir University Joint Research Group, Volume T 1, Ocak 2011,
s.571-577.
NUHOĞLU, Ayşe; Suç Tehlikesi Sebebiyle Özgürlüğün Kısıtlanması, in: Criminal Law in
the Global Risk Society, German-Turkish Colloquim in Honour of Prof.Dr.Dr.h.c.mult. HansHeinrich Jescheck, Series of the Max Planck Institute for Foreign and Criminal Law and
Bahçeşehir University Joint Research Group, Volume T 1, Ocak 2011, s. 487-499.
Ceza Adalet Sistemi Mevzuatı, Derleyen, Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu, Ali Kemal Yıldız,
Sinan Altunç, İstanbul, Haziran 2013.
YENİSEY, Feridun/NUHOĞLU, Ayşe; Bilgisayarlarda Arama, in: Kolluk Görevlisinin Cep
Defteri, Ağustos 2011, Uğur Yayınları, İstanbul.
NUHOĞLU, Ayşe, Kadına Yönelik Şiddet, Giresun Barosu Bülteni, yıl 3, sayı 5, 2012, s. 1215.
NUHOĞLU, Ayşe, Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması
Sözleşmesi ve Türk Hukuku, Prof.Dr. Köksal Bayraktar’a Armağan, İstanbul 2010, s. 287301.
NUHOĞLU, Ayşe, Kadın Girişimciliği ve İstihdam, KalDer Önce Kalite, yıl 20, sayı 160,
Nisan 2012, s. 36-37.
NUHOĞLU, Ayşe, Kadına Yönelik Şiddet, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı
Hakemli Hakemli Hukuk Dergisi, yıl 2012, sayı 97-98, cilt 8, s. 62-78.
NUHOĞLU, Ayşe, Introduzione al dritto penale turco, parte generale, in: Dritto penale della
Repubblica di Turchia, Padova University Press, 2012.
NUHOĞLU, Ayşe, (Editör), Sanktionen gegen juristische Personen, Series of Max-PlanckInstitute for Foreign and International Criminal Law and Bahçeşehir University Joint
Research Group, Bahçeşehir Üni. Yayınları, 2013.
8. Projeler
1. Gözaltına Alma Kurumunun Uygulanması Sırasında Sanık Haklarına Riayet Edilmesi,
Westminster Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından
gerçekleştirilen ve British Council tarafından gerçekleştirilen projede Proje Direktör
Yardımcılığı.
2. Soruşturma Evresinin Etkinliği Projesi (Harvard Kenndy School of Law ve max-Ğlanck
Enstitüsü ile ortak).
3. Tutuklama Projesi, (Harvard Kenndy School of Law ve max-Ğlanck Enstitüsü ile ortak).
4. Kadına Yönelik Şiddet (Amerikan Barolar Birliği ile ortak).
9. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Uluslararası Ceza Hukuku Derneği
10. Ödüller
TÜSİAD 1991 Yılı Basın ve Araştırma Ödülü (Hakan Uzeltürk ile birlikte).
11. Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler
Ceza Muhakemesi hukuku, ceza hukuku genel hükümler, Ekonomik suçlar, Sağlık hukuku,
Kriminoloji, Karşılaştırmalı Ceza Genel Hukuku, Uluslararası Ceza Mahkemesi.
Çeşitli kamu kurumları, Barolar ve Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen meslek içi
eğitimlerde, CMK Seminerlerinde Ceza Muhakemesi Hukuku, Ceza Genel Hukuku, Ceza
Özel Hukuku.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards