istiklal mesleki ve teknik anadolu lisesi muhasebe

advertisement
ĠSTĠKLAL MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ
MUHASEBE VE FĠNANSMAN ALANINA
GĠRĠġKOŞULLARI, EĞĠTĠM SÜRESĠ VE ĠÇERĠĞĠ
 Okulumuz
da
Muhasebe
ve
Finansman alanının eğitim süresi 4
yıldır.
 Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta
verilmekte olup yılsonunda öğrenci
alanını belirler.
 9.sınıfın sonunda mayıs ayında
öğrencilerimiz alan seçimi tercihinde
bulunmaktadır.
Alan
seçimi
öğrencinin tercihi, ilköğretim diploma
puanının yüzde kırkı ile 9. sınıfın
yılsonu başarı puanının yüzde
altmışı dikkate alınmak sureti ile Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi
sistemle
e-okul
üzerinden
yapılmaktadır.
 Alanda yer alan tüm dallara yönelik
ortak yeterlikleri kazandıran dersler
ağırlıklı
olarak
10.
sınıfta
verilmektedir. 10. sınıfın sonunda,
bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar,
okulun donanımı, öğretmen ve fizikî
kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve
istekleri de dikkate alınarak dal
seçimi yapılmaktadır.
 10. sınıfta dört Muhasebe ve Finansman
alanı, 11.sınıfta Muhasebe ve
Finansman alanına ait Bilgisayarlı
Muhasebe, Borsa ve Finans Hizmetleri
olmak üzere iki dalın eğitimi
verilmektedir.
 Dala ait yeterlikleri içeren dersler
11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
 12.sınıfta öğrenciler Muhasebe
mesleği
ile
ilgili
kurum
ve
kuruluşlarda uygulamalı (staj) eğitimi
kapsamında haftada iki gün okulda
teorik eğitim, üç gün işletmelerde
uygulamalı eğitim yapmaktadırlar.
,
Hazırlayan : Rızvan CERRAHOĞLU (REHBERLİK)
ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞĠ
Türkiye uzun süredir iş gücünün
niteliğini yükseltmek ve ekonominin tüm
sektörlerinde istihdam imkânlarını
artırabilmek için mesleki eğitim sistemini
geliştirmeye çalışmaktadır. Bu çaba
Türkiye’nin dünyanın önde gelen
ekonomileri arasında rekabet edebilirliği
ve Avrupa Birliğine giriş sürecinde daha
da anlamlı hâle gelmektedir. Ülkemiz
ekonomisi açısından çok önemli olan bu
sektöre kalifiye eleman yetiştiren mesleki
eğitim sistemine yeni bir anlayış
getirecektir.
Ülkemizde, muhasebecilik
yasalarla düzenlenmiş bir
meslektir. Muhasebe ile ilgili ilk
kanunumuz Mustafa Kemal
ATATÜRK zamanında
çıkartılmış olan 26.05.1927
tarih ve 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunudur. 3568
sayılı 01.06.1989 tarihli
Serbest Muhasebecilik,
Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik kanunun ise bu
unvanlara meslek içerisinde
kademelendirme getirmiştir.
Hazırlayan : Rızvan CERRAHOĞLU (REHBERLİK)
ALANIN TANIMI
Muhasebe ve finansman alanı işletmelerin kuruluşu, faaliyetlerine ait belgelerin tasnifi, kayıt
işlemleri, dosyalama ve arşivleme işlemleri, raporlama, analiz etme, dış ticaret mevzuatı,
gümrük işlemleri, muhasebe kayıtları, finans ve borsa hizmetleri yeterliklerini kazandırmaya
yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
ALANIN AMACI
Muhasebe ve finansman alanı altında yer alan mesleklerde sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve
teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek
elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Muhasebe Finansman alanı altında şu dallar
bulunmaktadır:
1. Bilgisayarlı muhasebe,
2. Dış ticaret ofis
3. Finans ve borsa hizmetleri
hizmetleri,
Eğitim ve Kariyer Ġmkânları
Muhasebe ve Finansman alanının meslek eğitimi,
ortaöğretimde Anadolu ticaret ve ticaret meslek
liselerinde verilmektedir. Bu okullardan mezun olanlar
meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine sınavsız
geçiş yaparak ön lisans düzeyinde eğitim alırlar. Ön
lisans programını tamamlayanlar ÖSYM tarafından
yapılan dikey geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları
takdirde alanları ile ilgili lisans programlarına
geçebilirler. Bu eğitimden sonra ÖSYM’nin yapacağı
sınav neticesinde başarılı olanlar lisans düzeyinde
eğitim de alabilirler. İş yerlerinde belli bir süre
çalışarakta ilerleme sağlamaları mümkündür. Ayrıca,
3568 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan serbest
muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir,
yeminli mali müşavir unvanlarını da belirli çalışma
şartlarını yerine getirerek alabilirler.
Hazırlayan : Rızvan CERRAHOĞLU (REHBERLİK)
BĠLGĠSAYARLI MUHASEBE
Hesap planı sistemini
oluşturan, beyannameye esas
teşkil eden bilgi ve belgelerin
intikalini sağlayan,
beyannameleri düzenleyen
bilgisayarı kullanan, defterleri
mevzuata göre tutan, firmanın
kredi ve cari hesap durumunu
takip eden, koordinasyon
sağlayan yazışma ve raporları
yazan, Sosyal Güvenlik Kurumu
işlemleri hakkında bilgi sahibi
olan nitelikli kişidir.
Görevleri
Meslek Elemanında Aranan
Hesap planı sistemini oluşturmak.
Özellikler
1. Beyannameye esas teşkil eden bilgi ve
1. Meslek ile ilgili bilgi birikimi ve becerilere sahip
belgelerin intikalini sağlamak.
olmak
2. Beyannameleri düzenlemek.
2. Dikkatli olmak
3. Bilgisayar kullanmak.
3. Dürüst olmak
4. Defterleri tutmak.
4. Etkili ve güzel konuşmak
5. Firmanın kredi ve cari hesap durumunu
5. Güler yüzlü olmak
kontrol etmek.
6. İnsan ilişkilerine özen göstermek
6. Koordinasyon sağlamak.
7. Ekip çalışmasına uygun olmak
7. Yazışma ve raporları yazmak.
8. Yeniliklere açık olmak
8. Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR
9. Sır saklayabilmek
bildirgelerini hazırlamak.
10. İşleri zamanında bitirmek
11. İş yeri çalışma prensiplerine uygun davranmak
12. Mesleği ile ilgili etik ilkelere uygun davranmak
Hazırlayan : Rızvan CERRAHOĞLU (REHBERLİK)
ÇalıĢma Ortamı ve KoĢulları
Muhasebe hizmetleri genellikle büro
ortamında yürütülmektedir. Temiz büro
ortamlarında, işçi sağlığı ve işçi güvenliği
açısından önemli bir risk bulunmamaktadır.
Muhasebe de kullanılan bildirge ve
beyannameler günlü olduğundan, vergi ve
yükümlülükler yerine getirilirken zaman çok
önemlidir. Yükümlülüklerin gününde yerine
getirilmesi zorunludur.
Meslek mensuplarının kazançları,
muhasebe ve mali müşavirlerin yasalarla
düzenlenmiş olan S.M.M.M.O (Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir Odaları) tarafından
bir tarife ile belirlenmektedir. Alt meslek
gruplarının kazançları ise işyerlerine göre
değişiklik göstermektedir.
ĠĢ Bulma Ġmkânları
Meslek mensupları; muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans
kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler.
Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Mesleğin oldukça geniş bir
çalışma alanı mevcuttur.
Hazırlayan : Rızvan CERRAHOĞLU (REHBERLİK)
DIġ TĠCARET OFĠS ELEMANI
İhracat / İthalat operasyonları
olan firmalarda siparişlerin
alınması, sipariş formları ve
proforma faturaların
hazırlanması, siparişlerin üretimplanlama birimine bildirilmesi,
üretilen ürünlerin nakliyesi ve
gümrük işlemleri ve ürün
bedellerinin tahsilatı sürecindeki
işleri takip eden kişidir.
Görevleri
Meslek Elemanında Aranan Özellikler
1. Çalışma planı ve iş organizasyonu
1. Meslek ile ilgili bilgi birikimi ve becerilere sahip
yapmak.
olmak
2. Siparişlerle ilgili gerekli formları
2. Dikkatli olmak
3. Dürüst olmak
doldurmak.
3. Planlama ve operasyon birimi ile
koordinasyon sağlamak.
4. Etkili ve güzel konuşmak
5. Güler yüzlü olmak
4. İlgili ihracat ve ithalat dökümlerini
hazırlamak.
6. İnsan ilişkilerine özen göstermek
7. Ekip çalışmasına uygun olmak
5. Nakliye firması ile gümrük müşaviri
arasında iletişimi sağlamak.
6. Yapılan ithalat/ ihracat işlemi
8. Yeniliklere açık olmak
9. Sır saklayabilmek
10. İşleri zamanında bitirmek
sonrası ilgili birimler ve müşteri ile
11. İş yeri çalışma prensiplerine uygun davranmak
iletişim kurmak.
12. Mesleği ile ilgili etik ilkelere uygun davranmak
7. Müşteri cari hesaplarının ve
sevkıyatların kontrolünü yapmak,
rapor oluşturmak.
Hazırlayan : Rızvan CERRAHOĞLU (REHBERLİK)
ÇalıĢma Ortamı ve KoĢulları
Muhasebe hizmetleri genellikle büro ortamında yürütülmektedir. Temiz büro ortamlarında,
işçi sağlığı ve işçi güvenliği açısından önemli bir risk bulunmamaktadır. Muhasebe de kullanılan
bildirge ve beyannameler günlü olduğundan, vergi ve yükümlülükler yerine getirilirken zaman
çok önemlidir. Yükümlülüklerin gününde yerine getirilmesi zorunludur.
Meslek mensuplarının kazançları, muhasebe ve mali müşavirlerin yasalarla düzenlenmiş
olan S.M.M.M.O (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odaları) tarafından bir tarife ile
belirlenmektedir. Alt meslek gruplarının kazançları ise işyerlerine göre değişiklik göstermektedir.
ĠĢ Bulma Ġmkanları
Meslek mensupları; muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans
kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler.
Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Mesleğin oldukça geniş bir
çalışma alanı mevcuttur.
Eğitim ve Kariyer Ġmkânları
Meslek eğitimi, ortaöğretimde Anadolu ticaret ve ticaret meslek liselerinde verilmektedir. Bu
okullardan mezun olanlar meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine sınavsız geçiş yaparak ön
lisans düzeyinde eğitim alırlar. Ön lisans programını tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan
dikey geçiş sınavı?nda başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili lisans programlarına
geçebilirler. Bu eğitimden sonra ÖSYM?nin yapacağı sınav neticesinde başarılı olanlar lisans
düzeyinde eğitim de alabilirler. İş yerlerinde belli bir süre çalışarak idari yönden de ilerleme
sağlamaları mümkündür. Ayrıca, 3568 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan serbest muhasebeci,
serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir unvanlarını da belirli çalışma şartlarını
yerine getirerek alabilirler.
Hazırlayan : Rızvan CERRAHOĞLU (REHBERLİK)
FĠNANS VE BORSA HĠZMETLERĠ ELEMANI
Borsa seansından önceki, seans esnasındaki ve seans sonrasındaki işlemleri yapan,
müşterilere kredi ayarlayan, ekonomi ve şirket haberlerini takip ederek müşterilere danışmanlık
hizmeti veren nitelikli kişidir. İş öncesi hazırlık yapan, reyon işlemlerini yapan/yaptıran mesleki
gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten sorumluluk sahibi nitelikli kişidir.
Görevleri
1. Günlük para hareketlerini takip etmek.
2. Günlük satışları ve kayıtları kontrol etmek.
3. Banka işlemlerini yürütmek.
4. Satıcılar ile ticari ilişkileri düzenlemek.
5. Stokları yönetmek.
6. Tahsil ve tediye işlemlerinin ön muhasebesini gerçekleştirmek.
7. Alımları sevk ve idare etmek.
8. Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerinin düzenlenmesi ve ödemelerini yapmak.
9. Seans öncesi işlemleri yapmak.
10. Seans esnasındaki işlemleri yapmak.
11. Kredisi uygun olmayan müşterilere kredi ayarlamak.
12. Ekonomi ve şirket haberlerini takip etmek.
13. Müşterilere danışmanlık yapmak.
14. Seans sonu işlemleri yapmak.
Hazırlayan : Rızvan CERRAHOĞLU (REHBERLİK)
ĠĢletmelerde Meslek Eğitim (Beceri) Uygulamaları
Okulumuz da öğrenim gören öğrenciler son sınıfta 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
hükümlerine göre uygulamalı eğitimlerini gerçek iş ve hizmet ortamlarında yapmaktadır. Bu
eğitim; haftada iki gün okulda teorik eğitim, üç gün işletmelerde uygulamalı eğitim olarak
gerçekleştirilmektedir. Son sınıfta işletmelerde uygulamaya giden öğrenciler böylece eğitim
görürken iş hayatı ile de tanışmaktadır.
Beceri eğitimi için iş yerlerine gönderilen öğrencilerle ilgili iş yerlerince yaşlarına uygun
olarak asgari ücretin en az %30´u oranında ücret ödenmekte ve Bakanlığımızın imkânlarıyla
sigortası yapılmaktadır.
ÇalıĢma Ortamı ve KoĢulları
Muhasebe hizmetleri genellikle büro ortamında yürütülmektedir. Temiz büro ortamlarında,
işçi sağlığı ve işçi güvenliği açısından önemli bir risk bulunmamaktadır. Muhasebe de kullanılan
bildirge ve beyannameler günlü olduğundan, vergi ve yükümlülükler yerine getirilirken zaman
çok önemlidir. Yükümlülüklerin gününde yerine getirilmesi zorunludur.
Meslek mensuplarının kazançları, muhasebe ve mali müşavirlerin yasalarla düzenlenmiş olan
S.M.M.M.O (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odaları) tarafından bir tarife ile belirlenmektedir.
Alt meslek gruplarının kazançları ise işyerlerine göre değişiklik göstermektedir.
ĠĢ Bulma Ġmkânları
Meslek mensupları; muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans
kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler.
Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Mesleğin oldukça geniş bir
çalışma alanı mevcuttur.
Hazırlayan : Rızvan CERRAHOĞLU (REHBERLİK)
Eğitim-Üniversite ve Kariyer Ġmkânları.
Muhasebe ve Finansman alanından mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek
için Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSYS) katılma hakkına sahiptirler. YGS den 180 puan ve üstü
alanlar, alanları ile ilgili veya alanları dışında 4 yıllık fakülteleri tercih etme hakkına sahiptirler.
Bu alandan mezun olanlar meslek yüksek okullarının aşağıda belirtilen bölümlerine
sınavsız geçiş yaparak ön lisans düzeyinde eğitim alırlar. Ön lisans programını tamamlayanlar
ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili lisans
programlarına geçebilirler.
Hazırlayan : Rızvan CERRAHOĞLU (REHBERLİK)
MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI MEZUNLARININ SINAVSIZ
YERLEŞEBİLECEKLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Bankacılık ve Sigortacılık
Menkul Kıymetler ve Sermaye
Piyasası
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Moda Yönetimi
Dış Ticaret
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Emlak ve Emlak Yönetimi
Pazarlama
Enerji Tesisleri İşletmeciliği
Hava Lojistiği
Perakende Satış ve Mağaza
Yönetimi
Posta Hizmetleri
Havacılıkta Yer Hizmetleri
Yönetimi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
İnsan Kaynakları Yönetimi
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
İşletme Yönetimi
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Kooperatifçilik
Sosyal Güvenlik
Marina İşletme
Tarımsal İşletmecilik
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve
Lojistik
Depolama Tekn.
Marina ve Yat İşletmeciliği
Marka İletişimi
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Maliye
Hazırlayan : Rızvan CERRAHOĞLU (REHBERLİK)
Liseden sonra ÖSYM´nin yapacağı sınav da (YGS) başarılı olanlar lisans (4 yıllık)
düzeyinde eğitim de alabilirler. Öğrenciler aşağıda belirtilen kendi alanındaki lisans bölümlerine
ek puanla yerleşebilirler. Aşağıda belirtilen lisans programları dışındaki tüm programlar,
puan kesintisi olmadan tercih edilebilecektir.
MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS
PROGRAMLARI
Muhasebe
(Yüksekokul)
Muhasebe Bilgi Sistemleri
(Yüksekokul)
Muhasebe ve Finansal Yönetim
(Yüksekokul)
Bankacılık ve Finans
(Yüksekokul)
Bankacılık ve Sigortacılık
(Yüksekokul)
Sigortacılık
(Yüksekokul)
Gümrük İşletme
(Yüksekokul)
Uluslar arası Ticaret
(Yüksekokul)
Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik
(Yüksekokul)
Uluslar arası Ticaret ve Lojistik
(Yüksekokul)
Uluslar arası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
(Yüksekokul)
Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi
Pazarlama
(Yüksekokul)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Yüksekokul)
Hazırlayan : Rızvan CERRAHOĞLU (REHBERLİK)
MESLEKTE ĠLERLEME
İş yerlerinde belli bir süre çalışarak idari yönden de ilerleme sağlamaları mümkündür.
Ayrıca, 3568 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali
müşavir, yeminli mali müşavir unvanlarını da belirli çalışma şartlarını yerine getirerek ve sınava
girerek bu ünvanları alabilirler. İsterlerse iş yeri de açabilirler.
Hazırlayan : Rızvan CERRAHOĞLU (REHBERLİK)
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards