TDV DIA - İslam Ansiklopedisi

advertisement
iBNÜ'I-KATIA' es-SI KILLI
ei-Bağdadl, Ebü'I-Hasan Ali b. Mufaddal
es-Samirl. İbn AmrGs, Ebü'l-Hüseyin Muhammed b. Ali b. Muhammed b. Mühtedi- Billah ve Ebu Zerei-Herevi gibi alimler
ders aldılar. Sika bir ravi olmakla birlikte
rivayeti azdır. Bağdat'ta kadılık yapan İb­
nü'I-Kassar bilhassa usul ve hilaf ilimlerinde mütehassıstı. Ebu Zer ei-Herevi,
onu tanıdığı Malikller arasında fıkhı en iyi
bilen kişi olarak nitelemekte. Hanefi ve
Şafiiler'in etkin oldukları Bağdat'ta Maliki mezhebini müdafaa ederek devamını
sağlayan altı kişiden biri sayılmaktadır
(Mah!Of. ll, 92). Bazı kaynaklarda 398'de
(1008) vefat ettiği kaydedilirse de Hatib
el-Bağdadi . kendi hacası ve İbnü'l-Kas­
sar'ın öğrencisi İbnü'l-Mühtedi'ye dayanarak 7 Zilkade 397 (25 Temmuz 1007)
tarihinde öldüğünü söylemekte (Tarli)u
Bagdad, XII, 42). Zehebi de 8 Zilkade (26
Temmuz) şeklinde kaydettiği ikinci rivayetin doğru olduğunu belirtmektedir (A'lamü'n·nübela', XVII, ı 08). Kadi İyaz'ın Tertibü '1-medarik'inde vefatının 378 (988)
olarak kaydedilmesi ise baskı hatası olmalıdır.
İbnü'l-Kassar'ın günümüze ulaştığı bilinen tek eseri 'Uyunü '1-edille ii mesa'ili'l-]]ildt beyne fu~ahô.'i'l-emşi'ır olup
Maliki mezhebiyle diğer mezhep ve müctehidler arasındaki görüş ayrılıklarını ele
alan hacimli bir kitaptır. Fas Karaviyyin
(nr. 467) ve İspanya Escurial (nr. 1088) kütüphanelerinde kayıtlı birer yazması bulunmaktadır. Karaviyyin Kütüphanesi'nde
(nr. 8 ı 9) Kiti'ıb fi'l-fı~h adıyla kayıtlı mü. ellifi meçhul eserin kapağında kitabın
'Uyunü'l-edille'nin bir bölümü olduğu
kaydedilmektedir (M. ei-Abid el-Fas!, Il,
49 ı) . İbn Haldun. Ebu İshak eş-Şirazi'nin
hilafa dair ondan daha güzel bir eser görmediğini belirttiği (Taba/5:atü'l-fuJ5:aha', s.
ı 68 ı ve Şafiiler'den Ebu Ham id ei-İsfera­
yini'nin övdüğü (Kadi iyaz, ıı. 602) bu kitabı, Gazzali'nin el-Me'ô.]]iı ve DebGsi'nin et-Ta'li~a adlı eserleriyle birlikte hilafiyat alanındaki çalışmalara örnek olarakgösterir (Mukaddime, lll, 1067). Kadı
Abdülvehhab ei-Bağdadi tarafından İ]]­
tişô.ru 'Uyuni'l-edille adıyla bir muhtasarı yapılmış olup eserin zıh.3r bahsinden
sonraki kısmı mevcuttur (Karaviy)lln Ktp.,
nr. ı 166) 'Uyunü 'l-edille'ye Bad, Ebü'IVelid İbn Rüşd. Şehabeddin ei-Karafi.
Burhaneddin İbn Ferhun. Muhammed
Emin eş-Şinkiti gibi birçok alim atıfta bulunmuştur. Eserin mukaddimesi el-Mu~addime ii uşuli'l-fı~h adıyla ayrı olarak
basılmıştır (nşr. Muhammed b. Hüseyin
es-Sü leyman!, Beyrut ı 996) . Sezgin'in elMu~addime ii uşuli'l-fı~h (Ezher, UsOIü'l-fıkh, nr. ı 70) ismiyle kaydettiği eser
de (GAS, 1/3, s. ı 74) bu kitaptır. el-Mu ~addime, Maliki usulüne dair günümüze
ulaşan en eski metinlerden olması bakı­
mından ayrı bir öneme sahiptir. İmam
Malik'in usulle ilgili görüşlerini derleme
amacına yönelik olan bu mukaddimede
kendisinden açık rivayet bulunmayan konularda tahricyöntemiyle bazı sonuçlara
ulaşılmıştır. İmam Malik' e bir şey nisbet
edilmesinin mümkün olmadığı yerlerde
ise mezhebin ileri gelen alimlerinin görüşlerine yer verilir. Eser Maliki usulünün
temel kaynakları arasındayer almış ve
sonraki literatürde kendisine sıkça atıfta
bulunulmuştur.
İskenderiye Üniversitesi kütüphane katalogunda (Ca'ferVell, nr. 142) İbnü'I-Kas­
sar'a diğer biyografik kaynaklarda SÖZÜ
edilmeyen lfadişü'l-~ac;li adlı bir risale nisbet edilmektedir (Yusuf Zeydan , ı .
252-253) . İbnü'l-Kassar'ıneJ-Mu~addime
fi'l-uşul'ünü neşreden
Muhammed b.
Hüseyin es-Süleyman!, el-İmam Ebü'llfasan b. el-Kaşşô.r ve i'ıri'ı'ühü'l-uşu­
liyye adlı incelemesinin Beyrut'ta Darü'l-garbi'I-İslami yayınları arasında neş­
redileceğini
haber vermektedir (e l-Mukaddimefi uşü.li'l-fı/5:h , neşredenin girişi,
S.
15) .
BİBLİYOGRAFYA :
ibnü'I-Kassar. el-Mul!;addime {i'l-uşül (nşr.
Muhammed b. Hüseyin es-Sü leyman!) . Beyrut
ı 996, n eşredenin girişi, s. ı 5-37; Hatlb, Tar1l)u Bag da d, XII, 41-42; Şlrazi. Tabaka tü '1-{u/i:ahii', s. ı 68; Kadi iyaz. Tertfbü '1-medarik,
.ll, 602; ibnü'I-Esir, el-Kamil, IX, 205; Zehebi.
el-' İber. ll, ı90 ; a.mlf.. A'lamü'n-nübela', XVII,
ı 07- ı 08; a.mlf., Tarif) u '/-İslam : sene 381-400,
s. 345-346; Safedi. el-Va{f, XXI, 350; Yafii.
Mir'iitü'l-cenan (Cü bOri). ll, 448; ibn Ferhün,
ed-Dibiicü'l-mü?;h eb, ll, ıoo; ibn Haldun, Mul!;addime, lll, ı067; ibn Tağriberdi. en·f'lücü·
mü 'z-zahire, IV, 2ı 7; ibnü'l-imad. Şe?;erat, lll,
ı 49; ibnü'I-Gazzi. Divanü 'I-islam ( n ş r. Seyyid
Kisrevi Hasan). Beyrut 1411/1990, IV, 44; Mahlüf, Şeceretü 'n-nür, 1, 92; Brockelmann. GAL
Suppl., ı , 660; ll, 963; Kehhale, Mu'cemü'lmü'ellifin, VII, ı2, 156-157; Hacvi, el·Fikrü 's-sam1, ll , 119; Sezgin, GAS (Ar.). 1/3, s. 173-174;
M. ei-Abid ei-Fasi. Fihrisü mal)tütati /jizaneti'l~araviyyin, Darülbeyza 1399-1403/1979-83,
ı, 439-441; ll, 491; lll , 249-250; Yusuf Zeydan.
Fihrisü mal)tütati Cami'ati'l-iskenderiyye, Kahire 1994, 1, 252-253.
~
..
f.IP.J
r
L
ŞüKRÜ ÜZEN
İBNÜ'l-KASTALIANi
(bk. KASTAu.ANi,
Muhammed b. Ahmed).
_j
r
İBNÜ'l-KATTA' es-SIKIW
( ~f ı:liüıı ı.)o!f)
Ebü ' I-Kasım
Ali b. Ca'fer b. Ali
b. Muhammed es-Sıkılli
es-Sa'di ei-Ağ lebi et-Temimi
(ö.
L
515/1121)
Arap dili ve edebiyatı alimi,
tarihçi ve şair. .
_j
1O Safer 433'te (9 Ekim 1041) Sicilya'da
Aslen Temim kabilesine mensuptur. Babası dil ve lugat alimi , dedesi ise
şairdi. İbnü'I-Katta', ilk eğitimini babasın­
dan aldıktan sonra dil ve edebiyat alimi
İbnü 'I-Birr Muhammed b. Ali b. Hasan etTemimi gibi Sicilya'nın ileri gelen alimlerinden öğrenim gördü. SOO (1106) yılın­
da Sicilya adası Franklar (Normanlar) tarafından işgal edilince Mısır'a gitti ve orada saygıyla karşılandı. Başta Fatımi Halifesi Amir- Biahkamillah'ın vezir ve kumandanı Efdal b. Bedr ei-Cemall'nin oğ­
lu olmak üzere ileri gelenlerin çocukları­
na ders verdi. İsmail b. Hammad ei-Cevherl'nin Ti'ıcü '1-luga (Şıf:ıaf:ıu '1-luga) adlı
sözlüğünü isnadıyla ve bütün incelikleriyle rivayet edip okutarak eserin yayılmasını
sağladı. Bu sayede Mısır'da tanınıp haklı
bir şöhrete kavuştu. Safer S1S'te (NisanMayıs 1121) rustat'ta vefat etti ve İmam
Şafii'nin kabrinin yakınına defnedildi.
doğdu .
İbnü'I-Katta', Sicilya ve Mısır'da özellikle nahiv ve lugat alanında dönemin önde
gelen alimlerindendi. Aynı zamanda şair
olup kaynaklarda şiirlerinden örnekler yer
almaktadır. İbn Berri. Ebü'I-Berekat Muhammed b. Hamza. Ebü'I-Hasan Hibetutlah b. Ali b. Hasan. Ebü'I-Berekat Esed b.
Ali b. Ma'mer ei-Haseni en-Nahvi, Ali b.
Abdülcebbar b. Selame ei-Hindi ei-Li..ıga­
vi gibi alimler onun öğrencileri arasında
yer alır.
Eserleri. 1. Tehzibü'l-Ef'i'ıl. İbnü'I-Kü­
tiyye'nin el-Ef'i'ıl adlı eserinin güç meselelerini açıklayıp eksik bırakılanları tamamlamak suretiyle ve farklı bir sistemle düzenleyerek meydana getirdiği fiiller
sözlüğüdür. Fiili er ilk fıarflerine, vezin ve
kalıp esasına göre dizilmiştir. Eser, Abdullah ei-İmadi ve Zeynelabidin ei-Musevi
tarafından Salim Krankavi'nin hazırladığı
ayrıntılı indeksle birlikte el-Ef'i'ıl adıyla
yayımlanmıştır (1-111, Haydarabad- Dekken
1360-1364/1941-1945). 2. Mecmu' min
şi'ri'l-Mütenebbi ve gavô.mi:iuhu. Mütenebbi'nin, Hamdanl Hükümdan Seyfüddevle hakkında söylediği bazı beyitlerine dair kısa açıklamalar içeren eseri
105
iBNÜ'I-KATIA' es-SlKI U]
Unberto Rizzitano neşretmiş (bk. bibl.).
bu neşri görmediği anlaşılan Muhsin Gayyaz da risaleyi "Şert:ıu'l-müşkil min şi'ri'I ­
Mütenebbl" adıyla tekrar yayımiarnıştır
(el-Mevrid, sy. 3 [Bağdad 19771. s. 237-260) .
Eserde otuz beş beyit ve iki kıtanın şerhi
yer almaktadır. Ukberl, Şerf:ıu Divani'IMütenebbi'de söz konusu beyitleri İb­
nü'I-Katta'dan naklederek açıklamıştır.
Muhsin Gayyaz. Ukberl'nin Şerf:ıu Divani'I-Mütenebbi'sinde dağınık olarak yer
alan İbnü'I-Katta'a ait altmış yedi beytin
şerhini de neşrin sonuna eklemiştir. 3.
ed-Dürretü'l-}]atire fi'l-mu}]tar min
şu'ara'i'1-cezire (el-Cevheretü '1-l]atire).
Eserde Sicilya adasında yaşayan 170 şai­
rin biyografisi ve bu şairlere ait 20. 000
beyit yer alır. ed-Dürretü'l-}]atire'nin bir
özeti Darü'l-kütübi'I-Mısriyye'de bulunmaktadır (DMBi, IV. 4 79). Eser Rizzitano
(baskı yeri yok, ı 958) ve Beşir el-Bekkuş
(Beyrut 1995) tarafından neşredilmiştir.
4. Ebniyetü'l-esma' ve'l-ef'al ve'l-meşadir. Ahmed Muhammed Abdüddaim
eseri Camiatü'I-Kahire külliyyetü dari'lulum'da doktora tezi olarak tahkik edip
incelemiştir (Hüseyin Muhammed Muhammed Şeref, IV, 65). s. lfaşiye (fjavaşin) 'ala Kitdbi'ş-Şıf:ıdf:ı. Müellifin Ebu
Bekir es-Sıkı lll'den rivayet ederek Şıf:ıa­
J:ıu'l-Iuga üzerine yaptığı bu haşiye, İbn
Berrl'nin Şıf:ıdJ:ıu'l-Iuga için yazdığı haşi­
yesinin ana kaynağıdır. 6. Fera'idü'ş-şü-
BİBLİYOGRAFYA :
ıur ve ]sala'idü'ri-nüJ:ıılr. Şiir mecmuası
olan risale yayımlanmıştır ( ei-Mecmü',
Bağda d ı 977, s. 83-99). 7. el-Bari' ii 'ilmi'I- 'aruz (nşr. Ahmed Muhammed Abdüddilim , Kahire 1982; Mekke 1405/ 1985) .
a. İ]]tişarü 'z-ziJ:ıdi. el-Bari' ii 'ilmi'I'aruz adlı eserin hiltimesinin tekran olup
yayımlanmıştır ( ei-Mecmü', s. ı 00- ı 02).
9. eş-Şali' ii ('ilmi)'l-Jsavaii (nşr. Ahmed
M. Abdüddilim, el-Mecmü', s. 45-83). 10.
Mu}]taşar ii mühmeldti'd-deva'ir elleti ehmeletha'l-'Arab. Aruzla ilgili bu
risillenin Darü'l-kütübi'I-Mısriyye'de bir
nüshası bulunmaktadır (DMBi, IV, 479).
11. Münte}]abdt. İbnü'I-Katta'ın değişik
eserlerinden seçilen bazı bölümler olup
Eugenio Griffini tarafından Nuovi testi
ara be içinde yayımlanmıştır (Palermo
1910, ı. 364-448). 12. ŞerJ:ıu ebyati'l-mu'aydt. Aruza dair bir risaledir (Brockelmann , GAL Suppl., 1, 540) .
İbnü'l-Katta'ın, İbn Dürüsteveyh'in ellfay ve'l-meyyit adlı eserine yazdığı tekınile ve Sahib b. Abbad'ın Kitabü'I-AJ:ı­
car'ına yazdığı haşiyeden başka kaynaklarda adı geçen diğer eserleri de.şunlar­
dır: Zikru Tari.}]i Şı]sılliyye, ŞerJ:ıu'l-Em­
şile, LümeJ:ıu '1-mülaJ:ı ii şu'ara'i'l-En­
delüs, el-Müle]J.u'l- 'aşriyye, el-Eşvat,
Kitdbü's-Seyf, et-Tıval ve esma'ühüm
ve şıfatühüm, el-f:'ışar ve esma'ühüm
ve şıfatühüm, el-Keşf 'an mesavi'i 'l}]amr, en-Nika]J., el-Meşyü ve's-seyr.
· Yaküt, Mu'cemü 'l-üdeba', XII, 279-283; ibnü'I-Kıfti, İnbahü 'r-ruvlıt, ll, 236-239; ibn Hallikan, Ve{eytıt, lll, 322-324; Abdülbaki b. Abdülmecid ei-Yemani, İşlıretü 't-ta'yfn {f terlıcimi'n­
nü/:ıfıt ve'l-lugaviyyfn (nşr. Abdülmedd Diyab).
Riyad ı406/ ı986, s. 2ı3 ; ibn Fazlullah ei-Ömeri, Mesalik, IV, 44; Firüzabadi, el-Bülga {f tertı­
cimi e'immeti'n - naf:ıv ve'l-luga (nşr. Muhammed ei-Mısri). Küveyt ı407/ı987,s. ı49 - ı50;
ibn Hacer, Usanü'l-Mfzan, Beyrut ı390/ı97ı,
IV, 209; Süyüti. Bugyetü 'l-vu'at, ll, ı53; a.mlf..
f:lüsnü'l-mu/:ıtıçlara , I, 532-533; Keşfü'z·zu­
nün, 1, ı33, 297, 344, 739; ll, ı 023, ı 072, ı ı 03,
ı429, ı459 , ı8ı7; Mehmed Zihni Efendi, Kitlıbü't-Teracim , istanbulı304/1887, s . ı ıs;
Brockelmann, GAL, I, 375; Suppl., ı, 540; Hüseyin Hasan. A'lamü Temfm, Beyrut ı980, s.
403-404; Ahmed Abdülgafür Artar, Mukaddimetü 'ş-Şıf:ılı/:ı, Kahire ı402/1982, s. ı6ı; Ömer
Ferruh, Tarfi)u '1-edeb, V, ı22; Abdülvehhab esSabüni, 'UyD.nü'l-mü'elle{at (nşr. Mahmud Fahüri), Halep ı4ı3/ı992, 1, 2ı5; Hüseyin Muhammed Muhammed Şeref. "ibnü'l-~açı;a' es-Sa'd!
eş-ŞJtılll",
es-Sicillü'l-'ilmf li-nedveti'l-Endelüs
(haz. Abdullah b. Ali ez-Zeydan v.dğr.). Riyad
ı4ı7(1996 , IV, 63-97; UmbertoRizzitano, "Un
Commen to di Ib n Al-Qatta' il siciliano", RSO,
XXX (ı 955).s. 207 -227 ; a.mlf., "Ibn al-1\atta'",
EP (ing.), lll, 8ı8-8ı9; Muhammed Mehdi Müezzin-i Cami, "İbn J:5atta"', DMBİ, IV, 476-479;
Abdülkerim özaydın, "Amir-Biahkamillah", DİA,
III, 68; a.mlf.. "Efdal b. Bedrel-Cemall", a.e., X,
452; Hu!Cısi Kılıç. "Cevher!, İ s mail b. Hammad",
a.e., VII, 459 .
Iii
ı
FUAT ÜÜNEL
İBNÜ'l-KATTk el-YAHSUBİ
(~'
ı
cÜ:.öJı <.)!ı ı
lsfı b. Said ei-Yahsubi
(ö. 397/1006)
L
ibnü 'J-Katta' es-Sıkılli"nin Teh~bü'l-Ef'al adlı eserinin unvan sayfası ile son sayfası (Süleymaniye Ktp., Mesih Paşa, nr. 3)
_y"
,;_.:.-.;ı
1
1
,..
. . .v ,?
.J.""'>'-~~.;;ı•,::·<,v"'~p.![{..pı~,,,y_,$~?'_;,~!1<
. ~::.~·~:~:f:-i:. ~W/f,.ı~.(i.ut.;pı.. ı.. ~ı r~..i_,~...ı.fıt;:..ıı
r:..
p wr,~.;.....>"~b:~:i4~'· .:;.ı.._;.....J t''}l.J ::,.ı~ ~-; _.t;;;.;.l:.
••.,b~ ....J' ..~,..}WtJı-:JI,.:::.ı':J,..}_,;I;_-.,'~~)$~c,~ı::.:...:_ı;.$
;;,!'
_İj~,·,~J\ ı}L:.J...jij,:,J.;i~~~:.r:ı: 'f:-:IJ~~~~
..fJ_)VC.I.. !J'i ~':.Tj.:J ~_r..,;..;~...,.,~ı\'rJ l}wJ ~_r: ,;..:.~•b
~'1--j-.J.~ı/ ~-.... ::+'-"' :J.-1!-:J.~.·-~1 >IJ:-'f:.:.lt 'ı:s-_y~ ,.~p~
...:...t#~·.n;..~.;.~:~.... t':i'; v.•..iJl.ı .. ~~~'-'l0 •~0J.Ce;Jt •:....;:..ıs:
, %..;~o7-/{.:; .....,., ..i~'__,J :.:Jl(~\.?-_jf.»r...JJ_,;J 1 J t'~"
"'----t': l..\:-l::L.._ ,,_\::ıl-p.;_ll-ı~~~P...:r-~,
.
106
'\t'"il?_;~~ -:.,
Endülüs Emevi veziri.
_j
Yahsub (Yahsıb) adlı köklü ve nüfuzlu
bir Arap kabilesine mensuptur. Endülüs
Emevl hilafetinin sonlarına doğru devletin idaresini elinde tutan Hacib İbn Ebu
Amir ei-Mansur'un zamanında memuriyet hayatına başladı ve kısa sürede onun
gözüne girerek sırasıyla katip, sahibü'ş­
şurta ve 386'da (996) Zlrl b. Atıyye'nin
üzerine Fas'a gönderilen ordunun kumandanı oldu. İki yıl sona Abdülmelik b. Mansur'un Kurtuba'ya (Cordoba) çağrılması
üzerine onun yerine Fas valiliğine getirildi. 392'de (1 002) Halife ll. Hişam tarafından babasının yerine hilcibliğe getirilen Abdülmelik b. Mansur'un ilk yılların­
da da önceki seçkin konumunu korudu.
Onun idari işlerdeki becerisini, kararlılı­
ğını ve Amiri ailesine bağlılığını dikkate
alan Abdülmelik b. Mansur kendisini halifeye vezir tayin ettirdi ve ayrıca kızını da
oğluna verdi; böylece İbnü'I-Katta' , Hacib
Abdülmelik'ten sonra devletin en güçlü
kişisi haline geldi (396/ 1005- ı 006).
Download