burcu gıda konservecilik ve salça sanayi anonim şirketi 01.01.2012

advertisement
BURCU GIDA KONSERVECİLİK VE SALÇA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2012 – 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU
1- GENEL BİLGİLER
Raporun Ait Olduğu Dönem:01.01.2012- 31.12.2012
Ticaret unvanı
:BURCU GIDA KONSERVECİLİK VE SALÇA SANAYİ A.Ş.
Ticaret sicili numarası
Merkez Adresi
Şube Adresi
:1262…………………………………………………………
: Koca Cami Mahallesi Eski Hükümet Caddesi No:69 Burhaniye-Balıkesir
:Kuru Dere Mevkii Davutköy-Yenice/Çanakkale
Çullu Cad.Atatürk Mah.74 Ada 4 Parsel No:126 Muradiye/Manisa
İletişim Bilgileri
:
Telefon :0-266-4125971
Fax
:0-266-4128901.
E-posta adresi :[email protected]
İnternet Sitesi Adresi
:www.burcu.com.
A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
a)- Sermayesi
:4.000.000,00 TL
b)- Ortaklık Yapısı
:
PAY SAHİBİNİN ADI,
SOYADI/ÜNVANI
İKAMETGAH ADRESİ
HİSSE
ADEDİ
SERMAYE TUTARI (TL)
1-Cemil BAHADIR
Ören Mahallesi Eşref Bitlis
Cad.No:5/1 Burhaniye/Balıkesir
1.000.000
1.000.000 TL
2-Remzi ERTUŞ
Mimar Sinan Caddesi İnka Apt.No:27
Diyarbakır
1.980.000
1.980.000 TL
3-Müjdat BAHADIR
Ören Mahallesi Muharrem Efendi
Sok.No:10 Burhaniye/Balıkesir
500.000
500.000 TL
4-Özcan BAHADIR
Ören Mahallesi Eşref Bitlis
Cad.No:5/1 Burhaniye/Balıkesir
500.000
500.000 TL
5-Engin ERTUŞ
Prof.Dr.Selahattin Yazıcıoğlu
Cad.No:8/27 Yenişehir/Diyarbakır
20.000
20.000 TL
c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:
PAY SAHİBİNİN ADI,
SOYADI/ÜNVANI
ÖNCEKİ
DÖNEM
HİSSE ADEDİ
ÖNCEKİ DÖNEM
SERMAYE TUTARI
(TL)
CARİ
DÖNEM
HİSSE ADEDİ
CARİ DÖNEM
SERMAYE TUTARI
(TL)
1-Cemil BAHADIR
1.000.000
1.000.000 TL
1.000.000
1.000.000 TL
2-Remzi ERTUŞ
1.980.000
1.980.000 TL
1.980.000
1.980.000 TL
3-Müjdat BAHADIR
500.000
500.000 TL
500.000
500.000 TL
4-Özcan BAHADIR
500.000
500.000 TL
500.000
500.000 TL
5-Engin ERTUŞ
20.000
20.000 TL
20.000
20.000 TL
B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER
a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa)
:………………………………………………. TL
b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:………………………………………………………………………
C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ
a)- Şirketin Yönetim Organı : 3 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu’dur.26.04.2012 tarihli genel
kurul kararı ve 26.04.2012 tarih ve 2012/3 sayılı yönetim kurulu kararı ile seçilmişlerdir
Yönetim Kurulu Üyeleri
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :
Ünvanı
Genel Müdür…………………….
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Muhasebe Müdürü
Ziraat Müdürü
c)- Personel Sayısı
:Müjdat BAHADIR
:Remzi ERTUŞ
:Cemil Bahadır
:…………………………………………………….
:…………………………………………………….
:…………………………………………………….
Adı Soyadı
Cemil Bahadır
Müjdat Bahadır
Abdülkadir Ensari
Mehmet Taha Demirkan
Deniz Tekin
.
: 123 kişi
D- VARSA;Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi
veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.
2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ
HAKLAR
Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:
228.000 TL.
Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve
benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:
3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Elde Edilen sonuçlar;
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
Şirketimiz 2012 yılında sahip olduğu D 99115 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi
kapsamında yatırım işlemlerine devam etmiş olup Teşvik belgesinin tarihini Haziran
2013’a kadar uzatmıştır.Bunun dışında Bergama Göçbeylide sahip olduğu arazide
fabrika kurma faaliyetleri 2012 yılında da devam etmiştir.Ayrıca şirketimiz 2012 yılında
Burcu Konservecilik Dış Ticaret A.Ş’nin 0,99 oranında hissesini alarak bu şirketin
ortağı olmuş ve bu firmayı bağlı ortağı olarak kendisine katmıştır.
b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim
organının bu konudaki görüşü:
c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
Doğrudan İştirakler
Pay Oranı
Burcu Konservecilik Dış Ticaret A.Ş.(Bağlı Ortak)
0,99
…………………………………………………
……………
…………………………………………………
……………
Dolaylı İştirakler
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Pay Oranı
……………
……………
……………
d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
………………. Adet
………………………………. TL
Açıklama :……………………………………………………………………………………….
e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin
açıklamalar:
Şirketimiz 2012 yılında 3 ‘er aylık Geçici Vergi Dönemlerinde Eren Bağımsız Denetim
ve Yeminli Müşavirlik A.Ş.tarafından özel denetime tabi tutulmuştur.
…………………………………………………………………………………………………..
f)
Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek
nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri
hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul
kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine
getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
Şirketimiz 2012 yılında belirlediği hedefine ulaşmıştır.2011 yılına göre Cirosunu %82 oranında
arttırmıştır.Şirketimiz Burhaniyedeki Merkez Fabrikamız, Yenice Davutköyde 10+5 yıllığına
kiraladığımız Domates ve Biber işleme Fabrikası ile 7 aylığına Manisa Muradiye’de kiraladığı fabrikayı
2012 yılında tam kapasite ile çalıştırarak üretim kapasitesini 2011 yılına göre oldukça
arttırmıştır.Şirketimiz 2012 yılında gerçekleştirdiği yüksek üretimi ,yaptığı isabetli ve karlı satışlarla
kara dönüştürmüş olup; 2012 yılında çıtayı daha da yükseltmiştir.
i)
Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda
alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel
kurula ilişkin bilgiler:
…………………………… Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere
ilişkin kararlar alınmıştır.
I.
II.
III.
j)
…………………………….
…………………………….
…………………………….
Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri
çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
Şirketimiz 2012 yılı içinde 10.453,75 Belediyelere ve muhtarlıklara bağış ve yardımda
bulunmuştur.
k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle,
hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı
hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin
yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5-FİNANSAL DURUM
a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi,
planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin
durumu :
Şirketimiz 2012 yılını 1.247.148,28 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 75.638.039,17 TL olup
karşılığında 9.326.628,13 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.
Şirketin 16.804.150,54 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için7.031.515,75 TL tutarında
amortisman ayrılmıştır.
b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma
kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir
verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:
Dönem Karı / (Zararı)
2011 Yılı
1.254.284,66(Kar)
2012 Yılı
1.247.148,28(Kar)
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.
Dönem Net Karı / (Zararı)
259.320,40
994.964,26(Kar)
305.915,76
941.232,52(Kar)
c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin
tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
Şirketimiz 2012 yılında elde ettiği yüksek ciro tutarını 2013 yılında daha da arttırarak finansal
yapıyı rahatlatmayı düşünmektedir.
e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile
dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
Şirketimiz 2012 yılında elde ettiği karı dağıtmayarak sermayeye katmayı düşünmektedir.
6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına
ilişkin bilgiler,
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda
ileriye dönük riskler.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
7- DİĞER HUSUSLAR
a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve
diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara
ilişkin açıklamalar;
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
b) İlave bilgiler;
Şirketimiz 2012 yılında elde ettiği yüksek ciroyu 2013 yılında daha da arttırarak çıtayı
yükseltmeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla Yönetim Kurulumuz bu duygu ve düşünceler
doğrultusunda 2013 yılının hedeflenen başarıları getirmesini temenni etmektedir.
Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi
Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin
yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.
Y Yönetim Kurulu Başkanı
Müjdat BAHADIR
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
REMZİ ERTUŞ
Yönetim Kurulu Üyesi
Cemil BAHADIR
Download