İlk Kültür Merkezleri

advertisement
C
IM
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-B
TEST
23
İlk Kültür Merkezleri
1. Aşağıdaki haritada ilk medeniyetlerin kurulduğu yerler
taranarak gösterilmiştir.
4. Güney Amerika’da kurulmuş olan İnka medeniyeti,
şehirlerini And Dağları’nın yüksek kesimlerindeki dik
yamaçlara inşa etmişlerdi.
İnkaların yerleşim yeri olarak yüksek kesimlerdeki
dik yamaçları seçmelerinde etkili olan öncelikli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Su kaynakları
B) Güvenlik
C) İklim
D) Tarım
İlk medeniyetlerin bu yerlerde gelişmesi üzerinde;
E) Ulaşım
I. verimli toprakların varlığı,
III. su kaynaklarının varlığı
verilenlerden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
2. Mısır medeniyetinde Nil Nehri’nin sıklıkla taşması
aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine ortam hazırlamıştır?
A) Diğer medeniyetlerle etkileşim
B) Hiyeroğlif yazının kullanılması
C) Güneş takviminin kullanılması
D) Pusula’nın icadı
E) Kağıt kullanımı
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
II. iklim şartlarının uygun olması,
5. Aşağıda verilen medeniyet ve eser eşleştirmelerinden hangisi Dünya’nın yedi harikası listesinde yer
almaz?
A) Mezopotamya Medeniyeti - Babil’in Asma Bahçeleri
B) Mısır Medeniyeti - İskenderiye Feneri
C) Akdeniz Medeniyeti - Rodos Heykeli
D) Mısır Medeniyeti - Keops Piramidi
E) Hint Medeniyeti - Taç Mahal
6. Bazı medeniyetler dağ, çöl, deniz gibi doğal oluşumlar
nedeniyle diğer medeniyetlerle etkileşim konusunda
güçlükler yaşamıştır.
Hint Medeniyeti’nin diğer medeniyetlerle etkileşiminin zayıf olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili
olmuştur?
A) Kızılkum Çölü
B) Altay Dağları
3. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi denizcilik faaliyetleri konusunda diğerlerine göre daha fazla gelişmiştir?
A) Fenike
C) Maya
E) Hitit
ë
B) Mısır
D) İnka
C) Hazar Denizi
D) Gobi Çölü
E) Himalaya Dağları
TEST
23
12-B
İlk Kültür Merkezleri
7. Mısır Medeniyeti’nin çevresindeki diğer medeniyetlerle etkileşiminin az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
10.
A) Ekonomik olarak kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi
III
II
B) Nil Nehri çevresinde kurulmuş olması
C) Verimli tarım alanlarına sahip olması
I
D) Etrafının deniz ve çöllerle çevrili olması
E) Diğer medeniyetlere uzak olması
Haritada numaralandırılarak verilen alanlar ile bu
alanlarda kurulan medeniyet eşleştirmeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
I
8. Dünya üzerinde kurulan ilk medeniyetlerin su kaynakları çevresinde yoğunlaştığı görülür.
A) Nil
B) Ganj
C) Fırat
D) Dicle
E) Kongo
9. I. Yazıyı ilk kullanan medeniyettir.
II. Kağıdı bulan ilk medeniyettir.
III. Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölgede kurulmuştur.
A) Maya
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Aşağıdakilerden hangisi bu su kaynaklarından biri
değildir?
II
III
İnka
B) İnka
Hint
Mısır
Hint
C) Maya
Akdeniz
Çin
D) Hint
Maya
Mısır
E) Çin
İnka
Akdeniz
11. Mezapotamya medeniyetinde tarımsal faaliyetlere
ait izlerin görülmesi üzerinde;
I. alüvyal tabanlı ovalar üzerinde kurulması
II. su kaynakları çevresinde kurulması ,
III. ticaret yolları üzerinde bulunması
hangileri etkili olmuştur?
IV. Tarihteki ilk yazılı antlaşmayı yapmıştır.
A) Yalnız I
Numaralandırılarak verilen özelliklerden hangileri
Mezopotamya medeniyetlerine aittir?
B) Yalnız II
C) I ve II
A) I ve II
D) I ve III
B) I ve III
E) II ve III
C) II ve III
D) I ve IV
KAVRAM
IM
Adõ
A
T
TES
KAZAN
E) III ve IV
:.............................................
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadõ:.............................................
Sõnõf :.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download