Dev Sol Ventrikül Anevrizması Olgusu

advertisement
Education - Cardiothoracic Image / Eğitim - Kardiotorasik İmaj
Eurasian J Pulmonol 2014; 16: 133-4
Dev Sol Ventrikül Anevrizması Olgusu
Giant Left Ventricul Aneursym
Benan Çağlayan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Altmış yaşında erkek hasta, nefes darlığı, öksürük ve hemoptizi şikayetleri ile başvurdu. Öyküsünde;
yakınmalarının 5-6 yıldır devam ettiğini, zaman zaman nefes darlığı ile birlikte hışıltılı solunumunun
da olduğunu ve daha önce kendisine kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tanısı konularak inhaler tedavi verildiğini belirtiyor. Son dönemde nefes darlığı şikayetinde artış ve minimal hemoptizi
yakınması olan hasta, aynı zamanda geceleri yatarken şikayetinin arttığını ve yüksek yastıkla yattığında kısmen daha rahat edebildiğini ifade ediyor. Altmış paket.yıl sigara öyküsü bulunan hasta, halen
aktif içici. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı dışında ek hastalık tanımlamıyor. Solunum sisteminin fizik
muayenesinde, bilateral, bazallerde seyrek inspiratuar raller ve yaygın ronküsler duyuluyordu. Dolaşım
sistemi muayenesinde ise, kalp tepe atımı laterale kaymış ve 128/dk ritmik bulundu. Diğer sistemlerin
fizik muayenesinde ise pretibial ödem dışında patoloji yoktu. Solunum fonksiyon testlerinde FVC: %64,
FEV1: %26 ve FEV1/FVC:32 bulundu.
Posteroanterior akciğer (PA) grafisinde kardiotorasik oranın arttığı, sol ventrikülün hemen hemen tümüyle sol hemitoraks alt bölümünü işgal ettiği görüldü. Ayrıca sağ orta zonda, periferide lokalize silik
sınırlı, yuvarlak, yaklaşık 2 cm çapında opasite saptandı (Resim 1). Bilgisayarlı tomografik incelemede; yaygın sentrasiner amfizem, sağ orta lobda lobule kontürlü, subplevral nodül ve en geniş yerinde
91x112 mm boyutunda, duvarında yer yer kalsifikasyonlar görülen sol ventrikül ile ilişkili anevrizmatik
genişleme saptandı (Resim 2, 3). Ekokardiyografide ejeksiyon fraksiyonu %25 olarak hesaplanan has-
Received Date / Alındığı Tarih: 17.03.2014
Accepted Date / Kabul Tarihi: 17.03.2014
Address for correspondence / Yazışma Adresi
Benan Çağlayan, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,
İstanbul, Türkiye
E-mail / E-posta: [email protected]
© Copyright 2014 Turkish Respiratory Society (TRS)
Eurasian J Pulmonol 2014
DOI: 10.5152/ejp.2014.04127
• Available online at www.eurasianjpulmonol.com
Resim 1. Hastaya ait PA akciğer grafisinde, sağ 5.
ön kosta üzerine süperpoze olmuş 2 cm çapında
soliter nodül ve solda hemitoraksın alt kısmını
hemen hemen tümüyle kaplayan sol ventrikülün
anevrizmatik genişlemesine ait opasite
Resim 2. Toraks bilgisayarlı tomografisinin
parankim penceresinde, sağ orta lobda subplevral lobule kontürlü nodül izlenmekte
133
Çağlayan B. Dev Sol Ventrikül Anevrizması
Eurasian J Pulmonol 2014; 16: 133-4
tada, sol ventriküle komşu 10 cm’den büyük anevrizmatik genişleme
izlendi. PET / CT’de, nodülün metabolik aktivitesinin artmış olduğu
ve mediastende multipl yüksek Fluoro-Deoksi-Glukoz (FDG) afiniteli lenf bezlerinin mevcut olduğu görüldü. Kardiyopulmoner yönden
yüksek riskli olması nedeniyle hastaya invaziv inceleme yapılmadı ve
maligniteye yönelik tedavi düşünülmedi.
Hasta Onamı: Yazılı hasta onamı bu çalışmaya katılan hastadan alınmıştır.
Resim 3. Mediasten penceresinde, 91x112 mm boyutunda, duvarında yer yer kalsifikasyonlar görülen sol ventrikül ile ilişkili
anevrizmatik genişleme
134
Download