(7.Sınıf_2.Dönem_1.Yazılı2011

advertisement
Adı:
Soyadı:
Numara:
2011–2012 Eğitim Öğretim Yılı
……………… İlköğretim Okulu
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi
7.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınav Sorularıdır
A- Cümlelerdeki boşlukları aşağıda verilen kavramlar arasından seçerek doğru olarak tamamlayınız. (10 Puan)
• Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları kendi özgür iradeleriyle
Ahlak
iyiye ve doğruya yöneltmeyi amaçlayan kurallar bütününe ……………………….. denir.
Din
Tasavvufi
• İslam’ın geldiği ilk yıllarda Müslümanlar, dinî konularla ilgili sorunlarını
Hz.
Muhammed
…………………………………………………’e danışıyorlardı.
Mezhep
• Bir din içindeki görüş, yorum ve anlayış farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan
Tevhit
oluşumlara ………………………………….. denir.
Hz. Ebubekir
• Allah’ın bir olduğunu kabul ederek inanmaya …………………………………. denir.
İtikadi
İbadet
• İslam düşüncesindeki yorum biçimlerinden biri de ahlakla ilgili konular
üzerinde yoğunlaşan ……………………………………..…. yorumlardır.
B- Aynı kitabı okuyan, aynı dersi dinleyen ve aynı olayı gören insanların farklı yorum yapmalarına sebep olan
şeyleri açıklayarak yazınız (10 Puan)
C- Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D), yanlış olanların başına ( Y) yazınız. (10 Puan)
Hoca Ahmet Yesevi’nin düşünceleri etrafında oluşmuş tasavvufi yoruma “Mevlevilik” adı verilir.
Allah’ın seçtiği son peygamber Hz. Muhammed, gönderdiği son kitap ise Kur’an-ı Kerim’dir.
Din anlayışı dinin özüne ters düşebilir, dinden ayrılıp yeni bir din olabilir.
Namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibadetlerin nasıl ve ne zaman yapılacağını ayrıntılı bir şekilde açıklayan
yorumlara, tasavvufi yorumlar denir.
Hz. Peygamber “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim” buyurmuştur.
D- “Bir şişenin içine pis bir şey konulup ağzı kapatılsa dışı ne kadar temizlenirse temizlensin içi kirli kalmış olur.”
( Hacı Bektaş Veli ) . Yorumlayınız.( 10 Puan)
E- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. ( 60 Puan) (Her sorunun doğru cevabı 5 puandır.)
Orhan: Din anlayışı bir dine bağlı olmayan anlayıştır.
Tuba: Din anlayışları farklı mezhepleri ortaya çıkarmıştır.
Onur: Dinin kaynağı vahiy, yani kutsal kitaplardır.
Şirin: Aynı dine bağlı tek din anlayışı olabilir.
1. Bir sahabi Hz. Muhammed’in ahlakını Hz.Aişe’ye sormuştu.
Hz. Aişe: “Sen hiç Kur’an okuyor musun?” diye sormuş,
adam “evet” demişti. Hz. Aişe:” ………………………………........
demişti.
Hz.Aişe’nin verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?
8. Buna göre kimin ya da kimlerin açıklaması doğrudur?
A) Onun ahlakı Kur’an’dı.
C) Onun ahlakı dinin özüydü
B) Onun ahlakı güzeldi
D) Onun ahlakı farklıydı
2. Hz. Ali’yi seven, sayan ve ona taraftar olan kişiye ne ad
verilir?
A) On iki imam
B) Hanefi
C) Alevi
D) Kadiri
A) Sadece Orhan
C) Tuba ve Onur
B) Sadece Şirin
D) Orhan ve Onur
9. Aşağıdakilerden hangisi itikadi (inançla ilgili) konular
çerçevesinde görüşler ve yorumlara ortaya koymuştur?
A) İmam-ı Azam
C) Ahmed b. Hanbel
3. İslam dini farklı bölge ve sosyal şartlara göre her zaman
çözüm sunmaktadır. İslamın ortaya koyduğu bilgiler her zaman
her yerde geçerli olan bilgilerdir. Bu özelliğine nedeniyle
İslamiyet nasıl bir dindir?
A) İtikadi
C) Gülbenk
Peygamberimiz Hz.Muhammed’in sözleri ve dinin
anlaşılmasında ikinci temel kaynak
aşağıdakilerden hangidir?
B) İlmihal
D) Peygamberler Tarihi
5.
İnsan yorum yapabilen bir varlıktır. Herhangi bir konuyu
anlamaya çalışırken karakteri, aldığı eğitim vb. çok şey
yorumunu etkiler. Din anlayışı da buna göre değişebilir.
Yukarıdaki metinde, din anlayışlarının oluşmasındaki
etkenlerden hangisine değinilmektedir?
A) Toplumsal değişim
B) Kültürel özellikler
C) Ekonomi
D) İnsanın yapısı
6. Aşağıdakilerden hangisi İslam’daki inanç esaslarından
birisi değildir?
A) Ahirete inanmak
C) Hacca gitmek
10.
Hanefilik
Bektaşilik
Şafilik
B) Düvaz
D) Evrensel
4.
A) Hadis
C) Kur’an-ı Kerim
B) İmam Şâfii
D) İmam Maturidi
B) Peygamberlere inanmak
D) Kitaplara inanmak
7. Farklı düşünce ve davranışları anlayışla karşılamak ve bu
kişilerle aynı toplum içinde barış içersinde yaşamak
aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Elif
Osman
Hasan
Çocuklar bir konuda örnek söylüyorlar. Verilen örneklerden
hangisi ya da hangilerin sözleri, fıkhi mezheplere örnektir?
A) Sadece Elif
B) Osman ve Hasan
C) Hasan ve Elif
D) Elif ve Osman
11. Alevilik-Bektaşilikte bir araya gelinerek topluca yapılan
ibadete ne ad verilir?
A)
Cem
B)
Gülbenk
C)
Musahiplik
D)
Razılık
12. Aşağıdaki din anlayışları ve kurucuları eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
A) Bektaşilik - Hacı Bektaş Veli
B) Nakşibendilik - Bahaeddin Nakşibend
C) Malikilik – Ahmet bin Hanbel
D) Kadirilik - Abdülkadir Geylani’
100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Puanlama sorular
üzerinde açıklanmıştır. Süre 40 dakikadır.
www.musaaydogdu.net
A) Yardımseverlik
C) Doğruluk
B) Hoşgörü
D) Güvenilirlik
Musa AYDOĞDU
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Download