polonya cumhuriyeti ülke raporu

advertisement
KONYA TİCARET ODASI
POLONYA CUMHURİYETİ
ÜLKE RAPORU
Dış Ticaret Servisi
Ağustos 2011
POLONYA
ÜLKE RAPORU
İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
POLONYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
1.1. Ülke Kimliği ........................................................................................................................ 1
1.2. Coğrafi Konum ................................................................................................................... 1
1.3. Siyasi ve İdari Yapısı .......................................................................................................... 1
1.4. Nüfus ve İşgücü Yapısı……………………………………………………………………2
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL EKONOMİK DURUM
2.1. Ekonomik Durum ................................................................................................................ 3
2.2. Önde Gelen Sektörlerin Durumu......................................................................................... 4
2.2.1. Tarım ve Hayvancılık ....................................................................................................... 4
2.2.2. Sanayi Sektörü ......................................................................................................... 5
2.2.3. Madencilik................................................................................................................. 5
2.2.4. İnşaat ......................................................................................................................... 5
2.2.5. Ulaştırma ve Telekomünasyon Altyapısı .................................................................. 5
2.2.6. Enerji………………………………………………………………………………..6
2.2.7. Bankacılık ................................................................................................................. 6
2.3. Dış Ticaret ........................................................................................................................... 6
2.3.1. Polonya Dış Ticaretinde Genel Durum ..................................................................... 6
2.3.2. Polonya Dış Ticaret İstatistikleri ............................................................................... 7
2.3.3. Polonya Dış Ticaretinde Başlıca Ürün Tabloları ...................................................... 9
2.3.Ülkedeki Yabancı Sermaye ................................................................................................ 11
2.4.İşkurma Esasları ................................................................................................................. 11
KTO – Dış Ticaret Servisi
i
POLONYA
ÜLKE RAPORU
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE İLE POLONYA ARASINDA EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER
3.1. Siyasi İlişkilerin Tarihçesi ................................................................................................. 13
3.2. Türkiye-Polonya Arasında Ticari ve Ekonomik İlişkiler .................................................. 14
3.3.Polonya’nın Türkiye’ye İhracatında Başlıca Ürünler ........................................................ 15
3.4. Polonya’nın Türkiye’ye İthalatında Başlıca Ürünler ........................................................ 16
3.5. Türk Firmalarının Polonya Piyasasında Faaliyette Bulunduğu Başlıca Sektörler ............ 16
3.6. Polonya’daki Türk Yatırımlarının Durumu ...................................................................... 17
3.7. Polonya’daki Yatırım İmkanları........................................................................................ 17
3.8. Türkiye ile Polonya Arasında Ekonomik İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gerekenler ........... 18
3.9. Pasaport ve Vize İşlemleri................................................................................................. 18
3.10. Polonya’da Düzenlenen Önemli Fuarlar ......................................................................... 19
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KONYA-POLONYA TİCARİ İLİŞKİLERİ
4.1. Konya-Polonya Ticari İlişkileri ......................................................................................... 20
4.2.Konya-Polonya Sektör Bazında İhracat Rakamları (2010-2011) ...................................... 21
4.3.Polonya’ya İhracat Yapan Konya Firmaları....................................................................... 22
KTO – Dış Ticaret Servisi
ii
POLONYA
ÜLKE RAPORU
BİRİNCİ BÖLÜM
POLONYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
1.1. ÜLKE KİMLİĞİ
Resmi Adı:
Polonya Cumhuriyeti
Yönetim Biçimi:
Parlamenter Demokrasi
Devlet Başkanı:
Bronislaw Komorowski
Başbakan:
Donald Tusk
Başkent:
Varşova
Önemli Şehirleri :
Varşova, Krakow, Lodz, Wroclaw, Poznan, Gdansk
Nüfusu:
38,441,588 (Temmuz 2011 tahmini)
Yüzölçümü:
311.889 km²
Resmi Din:
Katolik %95, Protestan, Ortodoks ve diğerleri %5
Resmi Dil:
Lehçe
Etnik Yapısı:
Polonyalı %96.7, Alman %0.4, Beyaz Rus %0.1, Ukraynalı
%0.1 ve diğerleri %2.7
Doğal kaynakları:
Kömür, kükürt, bakır, doğal gaz, gümüş, kurşun, tuz, kehribar
Para Birimi:
Zloti (Zl)
Para Kuru:
1 Zloty = 0.253 EUR / 2011
1.2. COĞRAFİ KONUM
Yaklaşık 312 bin kilometrekarelik yüzölçümü ile Avrupa’nın 10. Dünyanın 69. Büyük
ülkesi olan Polonya Orta Avrupa’da Batı’da Almanya, güney batıda Çek Cumhuriyeti,
güneyde Slovakya, kuzey doğuda Rusya ve Litvanya, doğuda Beyaz Rusya, güney doğuda
Ukrayna ve kuzeyde Baltık Denizi’ne komşudur. Ülke genellikle düz ovalardan oluşmakta
olup, güney kıyısı boyunca da dağlar sıralanmaktadır.
1.2. SİYASİ VE İDARİ YAPI
Polonya 10. Yüzyılın ortalarından beri tarih sahnesinde olan bir toplumdur. Altın
çağını 16. Yüzyılda yaşamıştır. Devam eden yıllarda zayıflamaya başlamış olup, bu
zayıflıktan yararlanan Rusya, Avusturya ve Prusya tarafından 1772-1795 yılları arasında
KTO – Dış Ticaret Servisi
1
POLONYA
ÜLKE RAPORU
paylaşılarak Avrupa haritasından silinmiştir. Polonya bağımsızlığını 1918 yılında ilan
etmiştir. 2. Dünya Savaşında Almanya tarafından egemenliği bir kez daha ihlal edilen ülke, 2.
Dünya Savaşı’nın bitmesinden sonra Doğu Bloku ülkelerine katılmıştır. Bu ülkeler arasında
kurulan Varşova Paktı 14 Mayıs 1955 tarihinde Varşova’da imzalanmıştır.
Polonya’da komünist yönetim 4 Temmuz 1989 tarihinde sona ermiştir. 1990 yılında
Varşova Paktı’nın dağıtılması ve Sovyet ordusunun ülkeden çekilmesi ile Polonya Batı ile
bütünleşip, 1990 yılında NATO’ya, 1 Mayıs 2004 tarihinde ise Avrupa Birliği’ne katılmıştır.
Polonya’nın yönetim şekli cumhuriyettir. 4 yılda bir yapılan seçimle iş başına gelen ikili
meclis 460 üyeli parlamento ve 100 üyeli senatodan oluşmaktadır. Son parlamento genel
seçimleri 21 Ekim 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Polonya’da cumhurbaşkanı 5 yıllık süre için doğrudan seçimle işbaşına gelmektedir. Ülke 16
idari bölgeden oluşmaktadır. Bu idari bölgeler de 379 ilçe ve 2478 komünden oluşur.
1.4. NÜFUS VE İŞGÜCÜ YAPISI
Polonya’nın nüfusu 2011 tahminine göre 38.4 milyondur. Bu sayının 23.3 milyonu (
%61.1) şehirlerde, 14.8 milyonu ( %38.9) kırsal bölgelerde yaşamaktadır.
Polonya nüfusu etnik özellikleri açısından incelendiğinde, nüfusun yaklaşık %97’si Polonya
kökenli olup, diğer etnik gruplar ise Alman, Ukraynalı ve Belaruslu’dur.
Yüksek işsizlik ve düşük istihdam, Polonya ekonomisinde büyük sorun yaratmaya
devam etmektedir. İşsizlik genç ve nitelikli işgücünün yurtdışına göçü ile sonuçlanmıştır.
Polonya’nın AB üyeliği ile birlikte imalat sanayine yönelik yabancı sermaye yatırımları ve
AB fonlarıyla desteklenen kapsamlı alt yapı projeleri beraberinde yüksek büyüme hızları ve
yeni istihdam imkanları yaratmıştır. 2002 yılında %20 olan işsizlik oranı 2010 yılında %12’ye
inmiştir. Batı Avrupa’daki Polonyalı işgücünde yurda dönüş eğilimi başlamıştır.
Bununla birlikte, 2009 yılında yaşanan küresel mali kriz ile istihdam koşulları yeniden
kötüleşmiştir. 2008 yılında %9.8 olan işsizlik oranının 2010 yılında %12’ye çıkmıştır.
İşsizliğin en fazla, en geç il en yaşlı işgücü arasında görülmesi, işsiz nüfusunun en az nitelikli
nüfus olması sorununun çözümünü zorlaştırmaktadır.
KTO – Dış Ticaret Servisi
2
POLONYA
ÜLKE RAPORU
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL EKONOMİK DURUM
2.1. Genel Ekonomik Yapı
Polonya, Orta ve Doğu Avrupa’nın en gelişmiş ekonomilerinden birine sahiptir.
GSYİH’da son yıllardaki artış nedeniyle dünya ekonomisindeki önemi ve payı
yükselmektedir. Özelleştirme uygulamaları neticesinde, ülke Merkezi ve Doğu Avrupa
Ülkeleri içerisinde en fazla doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına konu olan ülke
durumundadır.
Polonya 2000’li yıllarla birlikte ekonomisinde verimli bir dönem geçirmiştir. Gayri
Safi Yurtiçi Hasılası 2004’den günümüze ikiye katlamıştır. Artan refah büyük ölçüde kişi
başına düşen gelirlere de yansımıştır. Bunun yanı sıra, ekonominin en büyük problemlerinden
olan işsizlikle kararlı bir mücadele verilmiştir. AB üyeliği ile Batı Avrupa’ya giden
Polonyalılar da son dönemde ülkelerine dönmeye başlamıştır. Yabancı yatırımlar da işsizliği
azaltan bir başka önemli etkendir. Polonya, küresel mali kriz boyunca pozitif büyüme
gösteren yegane AB üyesi ülkedir. Avrupa Komisyonu’nun Polonya için 2011 yılı büyüme
tahmini ise % 4.1 iken bu oran 27 üyeli AB için ortalama % 1.8’dir.
Ekonomik büyüme, doğrudan yabancı sermayenin çekilmesi ve ihracat açısından son
on yıllık dönemde iyi bir performans sergileyen ülkenin önemli ticari ortaklarında yaşanan
ekonomik durgunluk 2008 yılında kendisini hissettirmiş ve ekonomi yavaşlama sürecine
girmiştir. İhracatının yaklaşık %80’inn AB üyesi ülkelere yapmakta olan Polonya’da alt yapı
yatırımlarının hız kazanması, doğrudan yabancı sermayenin Polonya pazarına olan ilgisinin
kesintisiz devam etmesi ve tüketim harcamalarının mali krizden nispeten daha az etkilenmesi
gibi nedenlerden ötürü, ekonominin 2009 yılında da büyümeye devam etmiştir. Hatta 2009
yılında pozitif büyümenin görüldüğü tek AB ülkesidir.
Polonya kriz boyunca Rusya federasyonu, Ukrayna, Beyaz Rusya ve Azerbaycan gibi
eski SSCB ülkeleri ile Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Sırbistan gibi civar ülkeleri hedef
pazarlar olarak belirlemiş ve bu ülkelere yönelik resmi ve ticari heyet ziyaretlerini
yoğunlaştırmıştır. Polonya’nın 2010 yılı ihracatı 155.7 Milyar Dolar (2009 yılına göre %14
oranında artış görülmüştür), ithalat ise 173.7 Milyar Dolar (2009 yılına göre %16 oranında
artış görülmüştür) seviyesinde gerçekleşmiştir.
KTO – Dış Ticaret Servisi
3
POLONYA
ÜLKE RAPORU
2007-2013 bütçe döneminde AB kaynaklarından Polonya’ya tahsis edilen kaynak 67
milyar Euro’dur. Ayrıca 2007-2009 yıllarında öngörülen büyüme hedefinin üzerinde bir
büyüme yakaladığından, 2011-2013 dönemi için 633 milyon Euro’ luk ek kaynak da tahsis
edilmiştir.
(TABLO 1) Ekonomik Göstergeler Tablo
2009
2010
GSYİH (Milyon Dolar )
688.761
725.249
Kişi Başına Gelir (Dolar)
17.898
18.800
Enflasyon Oranı (Tüketici Fiyatlarıyla, %)
3.5
2.6
İşsizlik Oranı (%)
11.9
12.3
İhracat
136.641
155.717
İthalat
149.570
173.650
9.9
7.3
Dış Ticaret (Milyon Dolar)
Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi (Milyon Euro)
2.2. Önde Gelen Sektörlerin Durumu
2.2.1.Tarım ve Hayvancılık
GSYİH’nın % 4 ‘lük kısmını tarım sektörü oluşturmaktadır. Buna karşın tarım
kesiminin ülke içerisindeki sosyal ve ekonomik önemi devam etmektedir. Tarım kesiminin
toplam istihdam içerisindeki payı yıldan yıla düzen olarak düşmektedir. Polonya, tarımın
yeniden yapılanması konusunda AB’nin desteğine ihtiyaç duymuş, katılım müzakerelerinde
en sorunlu alan tarımda istihdam edilen nüfus olmuştur.
Polonya, Rusya ve Ukrayna hariç tutulduğunda Avrupa’nın 3. büyük ülkesi konumuna
gelmektedir. Polonya bazı tarımsal ürün üretiminde Avrupa ve dünyada önemli üretici
konumundadır. Elma üretiminde Avrupa’da birinci; üzüm, çavdar, ahududu üretiminde
Avrupa ve dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Patates, çilek, soğan, şeker pancarı, buğday,
süt, domuz eti üretiminde Avrupa’da ve dünyada ilk on sırada yer almaktadır. Toplam tarım
arazisi büyüklüğü 18.4 milyon hektar olup, ülke yüzölçümünün %61’ini oluşturmaktadır.
Toplam tarım arazisinin %76’sını ekilebilir alanlar oluşturmaktadır.
Yüksek oranda ucuz yem stoklarına sahip olmasına rağmen, hayvancılık üretimi
tatmin edici değildir. Polonya’daki hayvancılıkta esas olanlar ise domuz ve sığır üretimidir.
KTO – Dış Ticaret Servisi
4
POLONYA
ÜLKE RAPORU
Avrupa Birliği’nin büyük etkisiyle Polonya tarımında gelişme görülmüş ve birliğin çiftçilere
doğrudan ödeme şeklinde yaptığı yardımlar sayesinde çiftçi gelirlerinde artış olmuştur.
2.2.2 Sanayi Sektörü
Polonya’nın demir-çelik üretimi ülkenin güneyindeki Silezya ve Krokaow civarındaki
modernize edilmiş tesislerde yapılmakta ve ağırlık olarak otomotiv, gemi inşa, alt yapı
inşaatlarına girdi sağlamaya yönelik olarak faaliyette bulunmaktadır. Fiat firmasının
Silezya’da, Volswagen firmasının Poznan kentinde üretim tesisleri bulunmaktadır.
Polonya’nın başta dizel motor üretimi olmak üzere, otomotiv sektörünü destekleyen ve
yabancı sermaye ağırlıklı güçlü bir yan sanayii bulunmaktadır. Ayrıca, Polonya AB’nin en
büyük LCD ekran üreticisi ve ikinci büyük elektrikli ev aletleri üreticisi haline gelmiştir. Dell,
LG, Sharb, Funai, Toshiba, Eloktrolux, Bosh, Indesit gibi uluslarası büyük firmalar
üretimlerini Polonya da yapmaktadırlar. Polonya’nın havacılık sanayii köklü bir geçmişe
sahip olup, özellikle helikopter ve hafif uçak üretimine yönelik imalatı bulunmaktadır.
Polonya son dönemde yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlara büyük önem vermektedir.
2.2.3. Madencilik
Dünyanın en büyük kömür üreticilerinden biri olan Polonya’da madencilik ve taş
ocakları sanayi üretiminin %4.9’unu oluşturmaktadır. Polonya’daki temel madencilik ürünleri
kömür, bakır, gümüş, çinko ve kurşundur. Avrupa standartlarında Polonya iyi kalite
taşkömürü ve linyit üreticisidir. Üretilen kömürün 1/3’ü enerji maçıyla kullanılmaktadır.
Polonya’da yılda 533.000 ton bakır, 1.215 ton gümüş üretilmektedir. Üretimin tamamına
yakını Asya ülkelerine ihraç edilmektedir.
2.2.4.İnşaat
Polonya’da faaliyet gösteren inşaat firmalarının çoğu özelleştirilmiştir. Büyük
şehirlerindeki yeni otel, ofis, konut inşaatları, inşaat sektöründe büyük bir iş imkanı meydana
getirmiştir. Çimento endüstrisi yabancı yatırımcıların ilgisini çekmiş ve 1990’lı yılların
ortasında özelleştirilmiştir. Ayrıca, Polonya inşaat hizmetlerinde önemli bir ihracatçı
konumundadır.
2012 Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak olan ülkede tamamlanmayı
bekleyen çok sayıda altyapı projesi bulunmaktadır.
2.2.5.Ulaştırma ve Telekomünasyon Altyapısı
Teknolojik gelişmelerin etkisiyle haberleşme altyapısı önemli ölçüde gelişme
göstermiştir. Buna rağmen uluslararası haberleşme imkanları büyük şehirlerde etkili olmasına
KTO – Dış Ticaret Servisi
5
POLONYA
ÜLKE RAPORU
rağmen kırsal kesimlerde yetersiz kalmaktadır. Polonya’da sabit hatlı telekominasyon için 96
firma bulunmaktadır. Piyasanın yaklaşık olarak % 85 ‘i ulusal operatördür. Telekominasyon
sektörü 3 Eylül 2004 tarihinden beri yürürlükte olan yasası gereği bu sektörde faaliyet
gösterebilmeleri için, Telekominasyon İşletmeleri Siciline kayıt olunması gerekmektedir.
2.2.6.Enerji
Ülkede 52 termik santral ve 20 güç santrali bulunmaktadır. Polonya ihtiyacı olan doğal
gazın %30’unu, petrolün ise ancak %3.8’ini üretebilmektedir. Yıllık elektrik üretimi 162 TWh
civarındadır.
Kömür ülkenin enerji üretiminde kullandığı temel yakıt olmayı sürdürmektedir. Doğal gaz
esas olarak Rusya Federasyonu’ndan ithal edilmektedir. Petrol ve doğal gaz ithalatı bir
bakıma taşkömürü ihracatı ile dengelenmektedir. Polonya’nın rafine petrol ihtiyacının %20’si
Rusya Federasyonu ve Kazakistan’dan ithal edilmektedir.
Diğer bir taraftan Polonya’nın yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımları artırarak
devam etmekte olup enerji tüketiminin içinde payı 2010 yılında %7.5 olan yenilebilir enerji
payının, 2020 yılında ise %15’e çıkarılması hedeflenmektedir. Bu amaçla Polonya hükümeti
2020 yılına kadar ülkede 2.500 biogaz tesisi kurulmasına dair bir program başlatmaktadır.
Rüzgar enerjisine yönelik çok sayıda yabancı sermayeli yatırım bulunmaktadır. Bunun
yanında polonya hükümeti,2020 yılından önce nükleer enerji üretimine geçeceğini
açıklamıştır.
2.2.7.Bankacılık
Polonya’da faaliyette bulunan herhangi bir Türk bankası bulunmamaktadır. Ancak
transfer ve firmalar arası akreditif işlemleri muhabir bankalarca yapılmaktadır. Polonya’da
mukim olanlar yurt dışına yapacakları para transferleri 10.000 Euro’nun üzerinde ise bankalar
vasıtasıyla yapmak zorundadırlar.
2.3.Dış Ticaret
2.3.1.Polonya Dış Ticaretinde Genel Durum
Polonya’nın AB’ ne üye olması ve dünya ekonomisine entegre olması sonucunda
1991 yılından bu yana ticari hacmi on kat artmıştır. 1991 ile 2008 yılları arasında ihracat yılda
ortalama %14.9, ithalat ise %15.8 oranında artış meydana gelmiştir. Bu artışlar büyük ölçüde
uluslararası şirketlerin AB pazarına yönelik üretimlerini Doğu Avrupa’ya kaydırmaları ve
artan refah sonucu tüketim harcamalarının artmasıyla açıklanmaktadır. Bununla beraber,
dünya pazarlarında yaşanan daralma, yerli firmaların iç pazara olan ilgisini arttırmış ve bu
KTO – Dış Ticaret Servisi
6
POLONYA
ÜLKE RAPORU
durum ithalat baskısı yaratmıştır. 2008 yılı sonuna kadar görülen Zlotinin Dolar ve Euro
karsısındaki aşırı değer kazanmış durumu da ithalat artışlarına katkıda bulunmuştur. Küresel
mali kriz sırasında Polonya’nın ihracatı % 15’in üzerinde, ithalatı ise % 25’in üzerinde
daralmış ancak dış ticaret performansı 2009 sonuna doğru yeniden kriz öncesi sevileri
yakalamıştır.
Polonya bugüne kadar ki en yüksek seviyesine 2010 yılında bir önceki yıla göre % 22
oranında artarak 117,4 Milyar Euro düzeyinde gerçekleştirerek ulaşmıştır. Polonya’nın 2010
yılı ithalatı % 25 oranında bir artışla 130,9 Milyar Euro düzeyinde gerçekleşmiş olmakla
birlikte kriz öncesindeki seviye henüz yakalanamamıştır. Polonya’nın bu dönemdeki 13,5
Milyar Euroluk dış ticaret açığı Uzak Doğu ülkeleri ile bazı Merkezi ve Doğu Avrupa
ülkeleriyle yapılan ticaretten kaynaklanmaktadır. 2010 yılında ihracatın % 78.6’sı, ithalatın
ise % 58.8’i AB üyesi ülkelerle yapılmış ve Polonya AB ile ticaretinde yaklaşık 15 Milyar
Euro fazla vermiştir.
2.3.2.Polonya Dış Ticaret İstatistikleri
(Polonya’nın Yıllara Göre Dış Ticaret Değerleri (Milyar Euro)
İhracat
Değişim
İthalat
(%)
Değişim
İhr/İth
(%)
(%)
Denge
Hacim
2001
46,5
-
55,1
-
84,3
-8,6
101,6
2002
49,3
6,0
57,0
5,3
86,5
-7,7
106,3
2003
53,8
9,1
58,9
5,1
91,3
-5,1
112,7
2004
65,8
22,3
70,4
19,5
93,4
-4,6
136,2
2005
77,6
17,9
79,8
13,3
97,2
-2,2
157,4
2006
93,4
20,4
98,9
23,9
94,4
-5,5
192,3
2007
101,1
8,2
118,8
20,1
85,1
-17,7
219,9
2008
114,6
13,5
139,3
17,2
82,2
-24,7
253,9
2009
96,3
-15,9
105,0
-24,6
91,7
-8,7
201,3
2010
117,4
21,9
130,9
24,6
89,6
-13,5
248,3
KTO – Dış Ticaret Servisi
7
POLONYA
ÜLKE RAPORU
(Polonya’nın 2010 Yılında Başlıca Ülkelere Göre Dış Ticareti (Milyar Euro)
İHRACAT
Ülkeler
İTHALAT
Değer
Pay (%)
Almanya
30,5
26,1
Fransa
8,0
İngiltere
Ülkeler
Değer
Pay (%)
Almanya
28,4
21,7
6,8
Rusya Fed.
13,7
10,5
7,3
6,2
Çin H.C.
12,4
9,5
İtalya
7,2
6,1
İtalya
7,4
5,7
Çek Cum.
7,0
6,0
Fransa
5,6
4,3
Rusya Fed.
5,0
4,3
Çek Cum.
4,8
3,6
Hollanda
4,9
4,2
Hollanda
4,7
3,6
İsveç
3,4
2,9
G.Kore
3,6
2,8
Macaristan
3,3
2,8
İngiltere
3,6
2,7
Slovakya
3,2
2,7
ABD
3,4
2,6
KTO – Dış Ticaret Servisi
8
POLONYA
ÜLKE RAPORU
2.3.3. Polonya Dış Ticaretinde Başlıca Ürün Tabloları
Polonya’nın 2010 Yılı İthalatında İlk 20 Madde
(Milyon €, petrol, kömür ve gaz hariç)
Sıra G.T.İ.P.
Değer
% Pay
8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak
1 üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar
4,036
3,1
2 8708 Motorlu taşıtların aksam ve parçaları
3,956
3,0
3 3004 İlaçlar ve diğer tıbbi preparatlar
3,620
2,8
4 mahsus aksam ve parçalar
3,044
2,7
5 8471 Otomotik bilgi işlem makinaları
2,043
2,3
6 telefon cihazlar
1,840
1,4
7 8901 Deniz taşıtları
1,560
1,2
8 parçalar
1,458
1,2
9 8542 Entegre devreler
1,315
1,1
10 7210 Demir ve çelik alaşımlarından yassı ürünler
1,243
0,9
11 9013 Sıvı kristalden gösterge tabloları
1,239
0,9
12 8409 Dizel motor aksamı
1,225
0,9
13 0203 Domuz eti
975
0,7
14 3926 Plastik eşya ve aksam
927
0,7
15 8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu araçlar
921
0,7
16 8701 Traktörler
913
0,7
17 8544 Yalıtılmış kablolar
889
0,7
18 7208 Demir ve çelik alaşımlarından yassı ürünler
861
0,7
19 3920 Plastikten şerit ve levhalar
831
0,6
20 3901 Etilen polimerleri
819
0,6
8529 Telsiz, telefon, telgraf, televizyon vb. cihazlara
8517 Telefon, telekomünikasyon cihazları; görüntülü
8473 Özellikle veya esasen büro makinaları, otomatik
bilgi işlem makinaları, yazı makinaları, hesap
makinaları ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve
KTO – Dış Ticaret Servisi
9
POLONYA
ÜLKE RAPORU
(TABLO 5) Polonya’nın 2010 Yılı İhracatında İlk 20 Madde (Milyon €)
Sıra
G.T.İ.P.
Değer
%Pay
8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak
1 üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar
6,917
6,3
2 8708 Motorlu taşıtların aksam ve parçaları
5,781
5,2
3 8528 Renkli televizyon alıcıları
5,555
5,0
4 9401 Oturmaya mahsus mobilyalar
2,994
2,7
5 8471 Otomatik bilgi işlem makinaları
2,366
2,1
6 9403 Mobilya ve aksamı
2,187
2,0
7 8408 İçten yanmalı dizel motorlar
2,068
1,9
8 8544 Yalıtılmış kablolar
1,881
1,7
9 7403 Bakır ve alaşımları
1,812
1,6
10 2704 Kok kömürü
1,660
1,5
11 8901 Deniz taşıtları
1,591
1,5
12 aksam ve parçalar
1,523
1,4
13 3004 İlaçlar ve diğer tıbbi preparatlar
1,480
1,3
14 4011 Kara taşıtlarının dış lastikleri
1,355
1,2
15 2710 Petrol yağları
1,251
1,1
16 8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu araçlar
1,132
1,0
17 7308 Demir ve çelikten yapılar
1,124
1,0
18 2402 Sigara ve purolar
1,073
0,9
19 2701 Taş kömürü
886
0,8
20 4018 Kağıttan sağlığı koruyucu eşya
881
0,7
8529 Telsiz, telefon, telgraf, televizyon vb. cihazlara mahsus
Polonya’nın Türkiye’ye olan ihracat listesinin başında şirketlerin temsil ettiği otomotiv
endüstrisi (Fiat, Volkswagen, GM, SEWS, MAN, TRW), tüketici elektronikleri ve beyaz
eşyalar (Sharp, LG, Philips) ayrıca kimyasallar (Avon, Reckit Benckiser) ve gıda sanayi
(Ferrero, Altadis) yer alıyor. Bu yapılanış ile Polonya’nın Türkiye’den ithalatı stoklarda bir
miktar rekabet oluşturmuştur. Polonya ile Türkiye arasındaki ticaret her ne kadar sektör
bazında birbirine benzer görünse de, iki ülke ticaretinin esasen birbirini beslediği
gözlenmektedir. Bu durum da iki ülke arasında rekabetten ziyade sinai bir işbirliği
içerisindedir.
KTO – Dış Ticaret Servisi
10
POLONYA
ÜLKE RAPORU
2.3.Ülkedeki Yabancı Sermaye
Tüm Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında Polonya, en yüksek yabancı yatırım
çekmiş ülkedir. 2007’deki doğrudan yabancı yatırımın sektörlere göre dağılımında imalat
sanayi %20, finans %15.3, ticaret %11.9 ile öne çıkmaktadır. 2007 yılındaki yabancı
yatırımların % 9.85’i AB üyesi ülkelerden gelmiştir. Bunların basında Fransa, Almanya,
Avusturya, İtalya veİsveç gelmektedir. AB dışından önemli yatırımlar, ABD, Hollanda
Antilleri ve Güney Kore kaynaklıdır.
Polonya’nın Avrupa Birliği’ne tam üyelik müzakere süreci ile birlikte yabancı
sermaye yatırımlarında büyük artış yaşanmıştır. 2007 yılı itibariyle Polonya’da kişi basına
düsen yabancı sermaye tutarı 347 Euro’ya ulaşmıştır. Önde gelen yatırımcılar arasında
Siemens, Panasonic, BAT, Bosch, Coca-Cola, Royal Dutch Shell, LG Philips, Carrefour,
L’Oreal, Credit Suisse, Toyota Motor, Daewoo, Volkswagen, Daimler-Chrysler, Statoil,
Grundig sayılabilir.
Almanya ile eski Sovyet Cumhuriyetleri arasında da köprü olması sonucunda
Avrupa’nındoğusu ile batısını birbirine bağlayan tüm yollar Polonya'dan geçmektedir. Asya –
Pasifik kökenli yatırımcılar için Polonya üzerinden AB pazarına açılma imkanı ve
Polonya’nın iç pazar hacmi önemli unsurlardır. Makro ekonomik dengeler kurulmuş olup,
kısa vadede bir olumsuzluk beklenmemektedir. Polonya, gün geçtikçe artan satın alma gücüne
sahip geniş tüketici kitlesinin yanı sıra Rusların, Beyaz Rusların ve Çeklerin alışveriş yaptığı
bir ülke olduğundan büyük bir pazar potansiyeli mevcuttur.
2.4.İş Kurma Esasları
Polonya mevzuatı, genel olarak, yabancıların Polonyalı girişimcilerle aynı koşullarda
ticari faaliyette bulunmasına imkan tanımaktadır. AB ülkelerinden ya da Avrupa ile STA
imzalamış bölgelerden gelen yabancılar, Polonyalı yatırımcılar ile aynı haklara sahiptir. Diğer
ülke vatandaşları, uluslararası anlaşmalarda aksi bir hüküm bulunmadıkça, bir şirketin
kurucusu, kurucu ortağı olabilir ya da mevcut bir Polonya firmasıyla ortaklık tesis edebilir.
Yabancı sermaye için bir sınırlama veya yatırım yapmak için özel bir izne ihtiyaç
bulunmamaktadır.
Ticaret Kanununa göre, “genel ticari ortaklık, limitet ortaklık, limitet şirket, anonim
şirket, kooperatif ve şube” seklindeki oluşumlar tüzel kişilik kabul edilmektedir. Limited
şirket genellikle tercih edilmektedir. Limited şirket için asgari sermaye miktarı 50,000
PLN’dir (13,870 €). Kayıtlı sermaye tutarının en az % 30’unun şirketin ticari kaydı sırasında
ödenmesi gerekmektedir.
KTO – Dış Ticaret Servisi
11
POLONYA
ÜLKE RAPORU
KDV temel mallarda % 22’dir. İndirimli oran % 7 (tarım ürünleri için % 3); ihracat ve
topluluk içi destek oranı % 0’dır. Özel tüketim vergisi mala ilave edilen değerinin oranına
göre hesaplanmakta (birim basına sabit oran) ve motorlu taşıtlar, benzin, enerji, alkol, tütün
ürünleri, ateşli silahlar, parfüm ve kozmetik ürünlerine uygulanmaktadır.
KTO – Dış Ticaret Servisi
12
POLONYA
ÜLKE RAPORU
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE VE POLONYA ARASINDA EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER
Türkler Polonya’nın tarihi adı Lehistan olarak benimsemiştir. Lehistan, Osmanlılarla
düzenli siyasi ilişki içine giren ilk büyük Avrupa devletleri arasında yer almıştır. Bu ilişkiler
ilk kez XV’ inci yüzyıl başlarında, Polonya ile Litvanya'nın birleşmesi sonucu oluşan büyük
krallığın başına geçen Jagiellon hanedanı ile İstanbul'un fethinden önce Osmanlı Devleti
arasında kurulmuştur. Böylece Türk - Polonya ilişkilerinin 600 yıla yaklaşan bir geçmişi
bulunmaktadır. İki ülke arasındaki ilk diplomatik ilişki 1414’te meydana gelmiş, ilk ticari
anlaşma 1439’da yapıldı, ilk siyasi anlaşma (Ahidname) ise 1489’da imzalandı. Osmanlı
İmparatorluğu, Polonya’nın tarih boyunca maruz kaldığı işgallerin hiçbirini tanımamış ve
İstanbul’daki Polonez köy yerleşim merkezinin kurulmasında da görüldüğü gibi Polonya ve
Polonyalılara kucak açmıştır.
3.1.Siyasi ve Ekonomik İlişkilerin tarihçesi
1923 yılı Temmuz ayındaki Lozan’da Dostluk Anlaşması ile beraber imzalanan
Ticaret Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin imzaladığı ilk ticaret anlaşması olması nedeniyle
özel bir anlam taşımaktadır. Kurtuluş Savaşı’nın ardından bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni
resmi olarak tanıyan Lozan Antlaşması’ndan bir gün önce, ülkemizi ilk olarak tanıyan Avrupa
devleti Polonya olmuştur.
İki ülke arasında ticari hacmin gelişmesinde; 1989 yılı öncesi, Polonya’nın Türkiye’de
gerçekleştirdiği dört termik santralin proje bedellerinin Türk malları ihracıyla ödenmesine
yönelik anlaşma uyarınca Merkez Bankası nezdinde oluşturulan özel hesapların büyük etkisi
olmuştur.
1 Mayıs 2000 tarihli Türkiye-Polonya Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girmesiyle
iki ülke arasındaki sanayi ürünleri ticareti liberalize edilmiş, 2002 yılından itibaren tüm sanayi
mallarının ticaretinde gümrük vergileri kaldırılmıştır.
Polonya’nın AB üyeliği (1 Mayıs 2004 ) gerçekleşmesi sonrasında, ilişkiler AB
yükümlülükleri kapsamında Gümrük Birliği çerçevesinde yürütülmeye başlanmıştır. Gümrük
Birliği uygulamaları ile iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması feshedilmiştir.
2008 yılında Polonya ve Türkiye arasındaki ticaret, Polonya ihracatının %38’inden
daha fazla bir artış göstererek, 1.600 (Milyon USD) ulaşmasıyla karakterize edilmiştir. İthalat
2.100 (Milyon USD) çıkmıştır, bu %23 lük bir artıştır.
KTO – Dış Ticaret Servisi
13
POLONYA
ÜLKE RAPORU
Bütün bu bilgilere baktığımızda sonuç olarak iki taraflı ticaret (alım-satım) %30
yükselmiş ve ticaret dengesinde hafif bir düzelme olmuştur.
3.2.Türkiye-Polonya Ticari ve Ekonomik İlişkileri (Milyar Dolar)
İHRACATIMIZ
İTHALATIMIZ
DENGE
HACİM
2008
1.5
1.9
-390
3.5
2009
1.3
1.8
-495
3.1
2010
1.5
2.6
-1.1
4.1
YILLAR
2010 yılında ikili ticaret hacmimiz bir önceki yıla kıyasla %31 artarak 4,1 milyar
Dolar civarında gerçekleşmiştir. Söz konusu miktarın %36’sını Polonya’ya ihracatımız, %
64’ünü ise anılan ülkeden ithalatımız oluşturmaktadır.
Türkiye ve Polonya büyük ölçüde benzer malları üretmekte ve ihraç etmektedir. İki
ülke arasındaki mal ticareti ağırlıklı olarak elektronik ve otomotiv sektörlerinde girdi
tedarikine yöneliktir.
Polonya’ya yaptığımız ihracatın ana kalemlerini, tekstil ve hazır giyim, motorlu kara
taşıtları, makine ve cihazlar, yaş meyve ve sebze, renkli TV alıcıları, mücevher eşyası, tütün
ve beyaz eşya oluşturmaktadır. Belli başlı ithalat kalemlerimizi motorlu kara taşıtları, TV
tüpleri, taşkömürü, makineler, kimyasallar, kozmetik, çikolata ve şekerleme, mobilya
oluşturmaktadır.
2010 Haziran ayı itibariyle ülkemizde faaliyet gösteren 63 Polonya menşeli firma
bulunmaktadır. Bu şirketler elektrik, gaz, su, imalat sanayisi, inşaat, madencilik ve taş
ocakçılığı, toptan ve perakende ticaret, ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri
sektörlerinde faaliyet göstermektedir.
Polonya’da büyük bir bölümü hazır giyim sektöründe olmak üzere 139’ye yakın Türk
firması faaliyet göstermektedir. Polonya Enformasyon ve Yabancı Yatırım Ajansından
(PAIZ) alınan verilere göre, Polonya’daki Türk sermayeli şirket sayısı 103 olup, bu şirketlerin
toplam sermayesi 37,8 milyon Dolar civarındadır.
KTO – Dış Ticaret Servisi
14
POLONYA
ÜLKE RAPORU
3.3.Polonya’nın Türkiye’ye İhracatında Başlıca Ürünler (2010*)
Sıra G.T.İ.P.
Değer
1 8409 Dizel motor aksamı
% Pay
82,8
7,8
65,2
6,1
3 mahsus aksam ve parçalar
48,9
4,9
4 8708 Motorlu taşıtların aksam ve parçaları
42,7
4,0
5 2008 Fındık ve meyve ezmeleri
41,3
3,9
6 8418 Ev tipi buzdolapları
30,5
2,9
7 5801 Dokuma kumaşlar
29,7
2,8
8 8450 Ev tipi çamaşır yıkama makinaları
29,4
2,8
9 5209 Pamuklu kumaşlar
24,7
2,3
10 5407 Sentetik filamentlerden dokuma kumaş
20,0
1,9
11 0805 Narenciye
19,9
1,9
12 4016 Vulkanize kauçuktan eşya
18,9
1,8
13 4011 Otomobil Lastikleri
18,2
1,7
14 5702 Halı ve tekstilden yer kapmaları
16,1
1,5
15 7322 Merkezi ısıtma sistemleri için radyatörler
15,6
1,5
16 3920 Plastikten levha ve şeritler
15,4
1,4
17 5205 Pamuk ipliği
13,7
1,3
18 8544 Yalıtılmış kablolar
13,4
1,3
19 6006 Örme Mensucat
13,2
1,2
20 2009 Meyve Suları
12,3
1,2
LİSTE TOPLAMI
719,7
67,4
TOPLAM İHRACAT
1.065,1
100.0
8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan
2 taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar
8529 Telsiz, telefon, telgraf, televizyon vb. cihazlara
KTO – Dış Ticaret Servisi
15
POLONYA
ÜLKE RAPORU
3.4.Polonya’nın Türkiye’ye İthalatında Başlıca Ürünler (2010*)
Sıra G.T.İ.P.
Değer
Pay
8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal
1 edilmiş diğer motorlu taşıtlar
253,9
13,5
2 8408 Dizel-yarı dizel motorlar
240,5
12,8
3 ve parçalar
205,3
10,9
4 8528 Televizyon alıcıları
113,3
6,0
5 8708 Motorlu taşıtların aksam ve parçaları
72,7
3,9
6 2402 Sigara ve purolar
69,7
3,7
7 0201 Sığır eti – taze veya soğutulmuş
61,9
3,3
8 8603 Tren veya tramvay vagonları
50,8
2,7
9 8433 Hasat makinaları
33,5
1,8
10 4011 Kara taşıtları için dış lastikler
30,2
1,6
11 8212 Traş bıçakları
29,7
1,6
12 3303 Parfüm, tuvalet suları ve deodorantlar
25,3
1,3
13 3304 Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri
24,3
1,3
14 1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları
23,4
1,2
15 4002 Sentetik kauçuk
22,4
1,2
16 8422 Bulaşık yılama makineleri
19,8
1,1
17 2905 Asiklik alkoller ve türevleri
19,0
1,0
18 2701 Taş kömürü
17,4
0,9
19 7204 Demir ve çelik hurdası
16,5
0,9
20 3402 Organik yüzey aktif müstahzarlar
16,1
0,9
LİSTE TOPLAMI
1.345,7
71,6
TOPLAM İHRACAT
1.883,9
100.0
8529 Telsiz, telefon, telgraf, televizyon vb. cihazlara mahsus aksam
3.5.Türk Firmalarının Polonya Piyasasında Faaliyette Bulundukları Başlıca Sektörler

Kozmetik Ürünler

Konfeksiyon

İnşaat Malzemeleri

Beyaz Eşya ve Mobilya

Yaş Meyve Sebze
KTO – Dış Ticaret Servisi
16
POLONYA
ÜLKE RAPORU
Bunlara ek olarak Mücevherat, ev tekstili, otomotiv yan sanayi, zeytinyağı ve konsantre
meyve suları da önemli ihraç potansiyeline sahiptir.
3.6.Polonya’daki Türk Yatırımlarının Durumu
Türk şirketlerinin Polonya’da toplam 200 milyon dolar tutarında yatırım yapmış olduğu
tahmin edilmektedir. Bu yatırım miktarının Polonya’ya yapılan toplam doğrudan yatırımlar
içerisindeki payı yaklaşık olarak % 0.2 (binde iki) değerindedir.
Yaklaşık olarak Polonya’da 139 Türk sermayeli firma faaliyet göstermektedir. Tekstil basta
olmak üzere gıda, gastronomi, elektronik, beyaz eşya, turizm, inşaat ve otomotiv gibi
sektörlerde faaliyet gösteren büyük ölçekli firmalarla beraber, ağırlıklı olarak tekstil üretimi,
ihracatı ve pazarlaması alanında çalışan küçük ölçekli firmalar bulunmaktadır.
3.7.Polonya’da Yatırım İmkânları
38 milyon nüfusuyla Polonya büyük bir tüketici pazarı potansiyeline sahiptir. Tekstil,
konfeksiyon ve deri ürünleri alanında faaliyet gösteren Türk firmalarının bir marka yaratarak
perakende sektörüne girmeleri önerilmektedir. Polonya’da tekstil sektörünün başlıca sorunları
sermaye eksikliği, hammadde kaynaklarına ve modern makine parkına sahip olmayışıdır. Bu
eksikliklerden yola çıkarak Polonya’da pazarlama-depo ünitesi şeklinde bir şirket
açılabileceği gibi, hammadde Türkiye’den getirilmek üzere üretim yapmak (iplik boyama
tesisi gibi) da mümkündür. Hâlihazırda dağıtım ağları da fazla gelişmemiş olması nedeniyle
doğrudan perakende sektöründe yatırım yapılması avantajlı olmaktadır. Ayrıca ham deri
kaynakları açısından belirgin bir potansiyeli olan Polonya ile deri isleme konusunda işbirliği
yapmak suretiyle her iki ülkede mevcut ayakkabı, mobilya ve deri konfeksiyon sektörüne
hizmet verilebilir.
Polonya’da iklim türünden dolayı yetiştirilemeyen birçok ürün mevcuttur. Bu
ürünlerin Türkiye’den getirilmek suretiyle nihai isleme/ambalajlama sürecine tabi tutulması
ve piyasaya arzı konusunda işbirliği imkanları mümkündür. Polonya’da Otoyol,
telekomünikasyon ve köprü gibi altyapı yatırımlarının yanı sıra, otel, hastane, iş merkezi gibi
büyük ölçekli inşaatlar ve askeri alanlarda yatırım projelerine öncelik verilmesi nedeniyle,
inşaat ve taahhüt alanında is imkanları yüksektir.
Yerli üretimin yetersiz olduğu ev tekstli potansiyeli dikkate alınarak ortak üretime
yönelik işbirliği imkanları değerlendirilebilir. Ayrıca ham deri kaynakları açısından belirgin
KTO – Dış Ticaret Servisi
17
POLONYA
ÜLKE RAPORU
bir potansiyeli olan Polonya ile deri isleme konusunda işbirliği yapmak suretiyle her iki
ülkede mevcut ayakkabı, mobilya ve deri konfeksiyon sektörüne hizmet verilebilir.
Önemli sektörlerden biride mobilya sektörüdür. Türk firmaları için büyük bir işbirliği
fırsatıdır. Ayrıca, Polonya’da gelişmekte olan imalat sanayisinin girdi ihtiyacının artmasıyla
birlikte Türk firmalar açısından ticaret olanakları yaratmaktadır.
Türkiye ve Polonya farklı iş deneyim ve becerilerine sahip ülkelerdir ve üçüncü
pazarlarda işbirliği yapabilirler. Orta Avrupa ve Baltık ülkelerinin yanı sıra Arap dünyasında
da Polonya ile yapılacak işbirlikleri çerçevesinde ortak projeler gerçekleştirilmesi olasıdır.
Bunun Ayrıca, Avrupa Birliği’nin sağladığı Çerçeve Programları gibi fonlara ortak başvuru
yaparak ortak projelerde yer alabilirler.
3.8.Polonya İle Türkiye Arasında Ekonomik ilişkilerde Dikkat Edilmesi Gerekenler
* Yabancı yatırımcıların Polonya pazarı ile yakından ilgilenmeleri ve Türk dış ticaret
ürünlerine benzer fasıllar ile Polonya pazarına girmeleri pazardaki rekabeti arttırmaktadır.
Global firmalarla rekabet edileceği dikkate alınmalıdır.
* Türk ürünlerinin mevcut imaj bozukluğunu gidermeleri için markalı ve kaliteli ürünlerle
pazara girilmesi avantaj sağlayacaktır.
* Özel ekonomik bölgelerde yatırım yapmak Türk firmalarına avantaj sağlayacaktır. Yeni
teşvikler de Türk yatırımcılar için işbirliği olanağını arttırmaktadır.
* Polonya ile Türkiye arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması bulunmamakta, bu durum da Türk
işverenler ve isçiler açısından olumsuz sonuçlar yaratmaktadır.
* Basta tekstil ve hammaddeleri, beyaz eşya, mobilya, yas-kuru meyve sebzeler, mücevherat,
oto yan sanayi olmak üzere bir çok fasılda Türk ürünlerinin fiyat hususunda rekabet gücünün
bulunması, hipermarket zincirlerinde yer almalarına imkan sağlayacaktır.
* Dış ticarette akreditif, garantiler gibi bankacılık işlemlerinin kullanımı düşüktür.
* Polonya’da yerleşik bir Türk bankasının bulunmaması kazanç tarnsferi işlemlerinin
gerçekleştirilmesi hususunda sıkıntı yaratmaktadır.
* Perakendeci ve toptancılar genellikle vadeli çalışmakta olup bundan kaynaklanan
alacakların tahsilinde bazı sorunlar yaşanabilmekte, gecikmeler ortaya çıkabilmektedir.
* Dağıtım ağlarının fazla gelişmemesi Polonya piyasasında maliyeti arttırmaktadır.
KTO – Dış Ticaret Servisi
18
POLONYA
ÜLKE RAPORU
3.9.Pasaport ve Vize İşlemleri
Türkiye’den Polonya’ya seyahatlerde vize alma zorunluluğu bulunmaktadır. Umuma
Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri
anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
3.10.Polonya’da Düzenlenen Önemli Fuarlar
Milli Katılımda Devlet Desteği Olan Fuarlar
 AUTOMOTIVE TECHNOLOGY FAIR (Poznan - Mayıs/Her Yıl)
Otomotiv ana ve yan sanayi
 BUDMA (Poznan - Ocak/Her Yıl)
İnşaat
Bireysel Katılımda Devlet Desteği Olan Fuarlar












AMBERIF (Gdansk - Mart/Her Yıl) Mücevher
AUTOSTRADA POLSKA - International Fair for the Road Construction Industry
(Kielce - Mayıs/Her Yıl)
Yapı Teknolojileri ve Mak., İç Dizayn
EUROGASTRO (Varşova - Haziran/Her Yıl)
Otel ve restorant ekipmanı, Gıda işleme ve paketleme makinaları, Gıda
EUROTOOL/ INTERTOOL (Krakov - Mart/Her Yıl)
Metal işleme, kaynak teknolojisi
FAIR OF SHOES, LEATHER AND LEATHER GOODS (Poznan - Kasım/Her Yıl)
Ayakkabı ve deri endüstrisi materyali ve teknolojisi
FARMA - International Agricultural Trade Fair (Poznan - Şubat/Her Yıl)
Tarım, Ormancılık, Bahçecilik, Bağcılık, Balıkçılık ve Hayvan Yetiştiriciliği
Home Decor (DOMEXPO) - Household Goods Trade Fair (Poznan - Haziran/Her Yıl)
İç dekorasyon, ev gereçleri, havalandırma sistemleri, ısıtıcılar
IFE Poland - International Food, Drink and Hospitality Trade Fair (Varşova Mayıs/Her Yıl)
Yiyecek ve İçecek; Otel ve Yemekçilik Ekipmanları, Mağaza Mefruşatı
LIGHT - International Fair for Lighting Equipment (Varşova - Mart/Her Yıl)
Aydınlatma
Mach-Tool (Poznan - Mart/Her Yıl) Makine ev Ekipmanı
PLASTPOL - International Fair of Plastics Processing (Kielce - Şubat/Her Yıl)
Plastik ve Kauçuk İşleme Makinaları
POLAGRA-FARM - International Agricultural Trade Fair (Poznan - Ekim/Her Yıl)
Tarım, Ormancılık, Bahçecilik, Bağcılık, Balıkçılık ve Hayvan Yetiştiriciliği
KTO – Dış Ticaret Servisi
19
POLONYA
ÜLKE RAPORU
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KONYA – POLONYA TİCARİ İLİŞKİLERİ
4.1.Konya – Polonya Ticari İlişkileri
Konya ile Polonya arasındaki ticari ilişkiler arzu edilen düzeyde olmasa da, dış ticaret
verilerine bakıldığında Konya’nın Polonya’ya ihracatının hızlı bir şekilde artmakta olduğu
görülmektedir.
TİM verilerine göre Konya’nın Polonya’ya 2010 yılında gerçekleştirdiği toplam
ihracat 9.68 bin dolar iken, 2011 yılının ilk altı ayında Polonya’ya gerçekleştirilen ihracat ise
7.739 bin dolardır. Neredeyse geçen senenin rakamı şimdiden yakalanmıştır.
Konya Ticaret Odası Dış Ticaret servisi verilerine göre ise 2010 yılında Polonya
ihracat yapılan ülke sıralamasında 2.138 bin dolarlık ihracat ile 28.sırada yer almaktadır. 2011
yılının ilk altı ayı toplamında ise Polonya’ya 1.880 bin dolarlık ihracat ile 20.sıraya
yükselmiştir.
2010 yılı TİM verilerine göre ülkemizin Polonya’ya ihracat rakamlarına bakıldığında
ilimiz 17. sırada görünmektedir bu da ilimizin genel ihracat içerisinde yaklaşık olarak %
0.64’üne tekabül etmektedir. Türkiye genelindeki sıralamamızı ve ilimizin genel ihracatı
içerisindeki yüzdelik dilimi artırmamız mümkündür.
Nasıl sağlanması konusunda ise Polonya’ya yapılan ihracatın veya Polonya’nın
ülkemizden veya diğer ülkelerden yapmış olduğu ithalattaki sektörlere baktığımızda ilk
sıralarda 8707 ve 8409 GTİP no.’da kayıtlı “Kara taşıtları için aksam ve parçalar” ile “İçten
yanmalı, pistonlu motorların aksam ve parçaları” görülmektedir. Bunun sebeplerinin başında
Polonya’daki araba fabrikalarının bulunması bu fabrikalara biz OEM ürün tedarik etmemiz
yani yedek parça imalatlarımızı OEM kalitesine yükseltmemiz takdirde bu oranların daha üst
seviyelerde bulunmaması için bir sebep yoktur. Buda gösteriyor ki Konya’nın otomotiv yan
sanayisi için Polonya iyi bir potansiyeldir.
Ayrıca ilimizin Polonya’ya ihracat ettiği diğer sektörlere bakacak olursak onlarda şu
şekilde sıralanmaktadır; Alüminyum Profil, Helva, Uydu Çanak Anteni, Alüminyum Tüp gibi
ürünler gelmektedir bu sektörleri açısından da önemli bir potansiyel mevcuttur.
KTO – Dış Ticaret Servisi
20
POLONYA
ÜLKE RAPORU
4.2. Konya-Polonya Sektör Bazında İhracat Rakamları (2010-2011)
TİM VERİLERİNE GÖRE 2010 YILI
SEKTÖR BAZINDA İHRACAT RAKAMLARI
SEKTÖR
Taşıt Araçları ve Yan Sanayi
Makine ve Aksamları
Demir ve Demir Dışı Metaller
Elektrik - Elektronik
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
Demir Çelik ürünleri
Maden ve Metaller
Hazır giyim ve Konfeksiyon
Tekstil ve Hammaddeleri
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri
Çimento ve Toprak Ürünleri
USD
7.128.235,35
1.491.119,45
686.182,61
162.144,27
158.442,46
102.768,10
23.661,92
8.403,36
6.334,50
1.371,15
284,52
43,29
Toplam: 9.768.990,98
TİM VERİLERİNE GÖRE 2011 YILI
SEKTÖR BAZINDA İHRACAT RAKAMLARI
SEKTÖR
USD
Taşıt Araçları ve Yan Sanayi
5.414.199,29
Makine ve Aksamları
1.603.549,58
Demir ve Demir Dışı Metaller
440.094,21
Elektrik - Elektronik
93.042,22
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
75.127,59
Demir Çelik ürünleri
68.646,29
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
37.141,50
Maden ve Metaller
6.750,85
Diğer Sanayi Ürünleri
1.266,05
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri
34,49
Toplam: 7.739.852,07
KTO – Dış Ticaret Servisi
21
POLONYA
ÜLKE RAPORU
4.3.Polonya’ya İhracat Yapan Konya Firmaları
TİM VERİLERİNE GÖRE POLONYA’YA İHRACAT YAPAN FİRMALAR
S.NO
FİRMA UNVAN
1
S.S.P OTOMOTIV SANAYI VE DIŞ TIC.A.Ş.
2
KAHVECİ OTOMOTİV SAN. VE TİC. AŞ.
3
AYROD OTOMOTİV TAR. VE HAY.TOH.NAK.SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
4
KURTSAN OTOM.SAN.VE TIC.LTD. ŞTI.
5
MUSTAFA KAHVECİ OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
6
ULUSAN ALÜMİNYUM SAN.VE TİC.AŞ
7
AKKOMSAN OTOM.YEDEK PARÇA IML. INŞ.PE.ÜR.SAN.TIC.LTD.ŞTI.
8
YPS IC VE DIS TIC.LTD.STI.
9
ATAKPAR OTOM.SAN.VE TIC. LTD.ŞTI.
10
BESCO OTOMOTIV MAKINA SANAYI VE TICARET LTD.ŞTI
11
GEÇGEL MAKINA SAN.TIC.LTD.ŞTI
12
AKR OTOMOTIV MAKINA SAN.VE TIC LTD.ŞTI.
13
HIDROKON KONYA HID.MAK.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI.
14
YENI ARÇEK IÇ VE DIŞ TIC.LTD. ŞTI.
15
KENTPAR DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
16
BEYOVA OTOMOTIV ITHALAT IHR. LTD.ŞTI
17
HHPS MAKİNE OTOMOTİV GIDA DAY. TÜK.MAD.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ
18
GALIPOGLU FORM DIS TIC.A.S.
19
CALSİS OTOMOTİV İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ
20
ATİKPA İTHALAT İHRACAT OTOM. TİC.LTD.ŞTİ.
21
AYS FREN SIS.OTOM.SAN. VE TIC.LTD.ŞTI.
22
HMF OTOM.PLAST.TEKS.İNŞ.GIDA SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
23
GLOKAL DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
24
YENMAK OTOMOTIV SAN IÇ VE DIŞ TIC. A.Ş.
25
GENMOT GENEL MOTOR STAN.GRANK ŞAFT ENDÜSTRI SAN. LTD.ŞTI.
26
KONEKS DIŞ TİC.A.Ş
27
KAÇMAZLAR IÇ VE DIŞ TIC.LTD.ŞT
28
SAVAŞAN PAZARLAMA TİC.LTD.ŞTİ.
29
SOLIMPEKS ENERJI SAN.VE TIC. A.S.
30
LKV TEKNIK OTOM. SAN. IÇ VE DIŞ TIC. LTD.ŞTI.
31
YILKAR DÖKÜM SAN.VE TIC.LTD.ŞT
32
ÖZEN KOMPRESÖR MAK.SAN.TİC. LTD.ŞTİ.
33
AROG İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
34
ATAKPAR METAL İNŞAAT MOT.ARAÇL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
35
İNPART MAK.TARIM ÜRÜNL.OTOMOTİV DIŞ TİC.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
36
HALUK KURAR - LIWA HİDROLİK
37
VBS OTOM.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI.
38
SAFA TARIM A.S.
KTO – Dış Ticaret Servisi
22
POLONYA
ÜLKE RAPORU
39
KAZEL DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ
40
AKKO OTOMOTİV MAKİNA HIRDAVAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
41
UNIMAR OTOMOTIV SANAYI TICARET LTD.ŞTI
42
DOĞRULAR MADENİ EŞYA PAZ.LTD.STİ
43
BESAŞ OTOMOTİV NAKLİYAT GIDA TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
44
GESAŞ İÇ VE DIŞ TİC.PAZ.LTD.ŞT
45
ARÇEK INŞAAT TEKSTIL OTOM.IÇ VE DIŞ TIC.LTD.ŞTI
46
AHMET ŞİŞMANOĞLU
47
HVD MAKİNE OTOMOTİV DIŞ TİC. SAN.TİC.LTD.ŞTİ
48
İBRAHİM ÖZKAN
49
GÜNEŞ MOTOR SUBAPLARI SAN.VE TIC.A.Ş.
50
KARABUDAK ILETISIM ARACLARI SAN.VE TIC.A.S.
51
GEMMA OTOMOTİV PETROL ÜRÜN.İNŞ .SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
52
ROTASYON DÖKÜM METAL SAN.VE TIC.LTD.ŞTI
53
CONTA-SAN CONTA SANAYI VE TICARET LTD.STI.
54
DHS DIŞ TİC.A.Ş
55
BEYZAT OTOM.GIDA TUR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI.
56
MOTUS DIŞ TİC.A.Ş.
57
HARS MAK.OTOM.YEDEK.PAR.IML. DÖKÜM VE NAK.SAN.TIC.LTD.ŞTI.
58
PMC KRANK ŞAFT DÖKÜM METAL OTO .SAN.TİC.LTD.ŞTİ
59
RETAY SİLAH OTOMT.İNŞ.VE GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
60
ROTASYON OTOMOTİV ELEKTRONİK MAKİNA GIDA İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.
61
AKDENIZ SERGILEME VE RAF SISTEML.ITH.IHR.TIC.LTD.STI.
62
MEPLİN DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
63
RAİLYA ELİF İDRİSOĞLU
64
MOTUS OTOM.MAK.METALURJİ SAN. VE TİC.A.Ş.
65
ATASAN MERMER MADENCİLİK MÜHENDİSLİK NAKLİYE İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
66
ALFA OTOMOTİV A.Ş.
67
HASAN ETES
68
KURTBOMSAN TARIM MAKİNALARI OTO.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
69
EMİNE MELAHAT ÇÖĞEN
70
MEHMET KONSAN MAK.İMAL.SAN.TIC. LTD.ŞTI.
71
KAYAHAN İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş
72
İKONYUM ENERJİ GIDA İNŞAAT TURİZM SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.
73
ABDULLAH KÜÇÜKER
74
AYTOK FİLTRE SİSTEML. PLASTİK MAKİNA DIŞ TİC LTD. ŞTİ.
75
HÜSEYİN KARAMAN
76
ATEŞPAR MOTORLU ARAÇLAR SAN. DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
77
AKIS ASANSOR IML.ITH.IHR.SAN. VE TIC.LTD.STI.
78
FIMAK FIRIN MAKINALARI IMALATI SAN.VE TIC.A.S.
79
UYGUR OTOMOTIV SAN.IÇ VE DIŞ TIC.LTD.ŞTI.
80
YILDIRIM İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.
KTO – Dış Ticaret Servisi
23
Download