ġstanbul teknġk ünġversġtesġ fen bġlġmlerġ enstġtüsü yüksek

advertisement
ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ  FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
TÜRKĠYE’DE ĠL ÖZEL ĠDARELERĠ VE PLANLAMA YETKĠLERĠ
YÜKSEK LĠSANS TEZĠ
Bengül ERGÜL
ġehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı
Bölge Planlama Programı
Anabilim Dalı : Herhangi Mühendislik, Bilim
Programı : Herhangi Program
OCAK 2012
ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ  FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
TÜRKĠYE’DE ĠL ÖZEL ĠDARELERĠ VE PLANLAMA YETKĠLERĠ
YÜKSEK LĠSANS TEZĠ
Bengül ERGÜL
(502061852)
ġehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı
Bölge Planlama Programı
Tez DanıĢmanı: Doc. Dr. ġ. ġence TÜRK
Anabilim Dalı : Herhangi Mühendislik, Bilim
Programı : Herhangi Program
OCAK 2012
İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü‟nün 502061852 numaralı Yüksek Lisans Öğrencisi
Bengül ERGÜL ilgili yönetmeliklerin belirlediği gerekli tüm şartları yerine
getirdikten sonra hazırladığı “TÜRKĠYE’DE ĠL ÖZEL ĠDARELERĠ VE
PLANLAMA YETKĠLERĠ ” başlıklı tezini aşağıda imzaları olan jüri önünde
başarı ile sunmuştur.
Tez DanıĢmanı :
Doc. Dr. ġ. ġence TÜRK
İstanbul Teknik Üniversitesi
..............................
Jüri Üyeleri :
Prof.Dr. Gülden ERKUT
İstanbul Teknik Üniversitesi
..............................
Prof. Dr. Fatma ÜNSAL
Mimar Sinan Üniversitesi
.............................
Teslim Tarihi :
Savunma Tarihi :
19 Aralık 2011
25 Ocak 2012
iii
iv
Canım Oğlum Çınar’a,
v
vi
ÖNSÖZ
Türk yönetim sisteminde son yıllarda yaşanan önemli değişim, dünyada gerçekleşen
global dönüşümün bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, Türk
planlama sisteminin değişimi sürecinde “2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanunu” ile il özel idarelerine verilen planlama yetkilerinin gelişimi ve bu gün
geldiği konumu araştırma bulgularıyla değerlendirilmiştir. Bu süreçte çalışmayı
neticelendirmemde önemli katkıları olan tez danışmanım Sayın Doç.Dr.Ş.Şence
TÜRK‟e, çalışma anketlerini doldurarak geri dönüşünü yapan il özel idaresi
bürokratlarına, yüksek lisans ve doktora yapmam konusunda beni daima
yüreklendiren Sayın Bekir ILICALI ve M. Edip DEMİR‟e ve bu süreçte bana
sabreden (Çınar henüz on aylık ve bizim için zor bir süreç) fedakar eşim Sadık
ERGÜL ile bana verdikleri desteği hiç kesmeyen biricik annem Birgül ÇALIŞKAN
ve canım babam Hayati ÇALIŞKAN‟a teşekkür eder, bu çalışmanın araştırmacılara
faydalı olmasını dilerim.
Aralık 2011
Bengül ERGÜL
(Şehir Plancısı)
vii
viii
ĠÇĠNDEKĠLER
Sayfa
ÖNSÖZ ...................................................................................................................... vii
ĠÇĠNDEKĠLER ......................................................................................................... ix
KISALTMALAR ...................................................................................................... xi
ÇĠZELGE LĠSTESĠ ................................................................................................ xiii
ġEKĠL LĠSTESĠ ....................................................................................................... xv
ÖZET....................................................................................................................... xvii
SUMMARY ............................................................................................................. xix
1. GĠRĠġ ...................................................................................................................... 1
1.1 Tezin Amacı ....................................................................................................... 2
1.2 Çalışmanın Kapsamı .......................................................................................... 2
1.3 Hipotezin belirlenmesi ....................................................................................... 3
1.3.1 Metodolojinin belirlenmesi ......................................................................... 4
1.3.2 Çalışma alanının belirlenmesi ..................................................................... 5
1.3.3 Anket sorularının belirlenmesi .................................................................... 5
1.3.4 Pilot uygulama ve genel uygulamanın yapılması ....................................... 5
1.3.5 Anketlerin değerlendirilmesi....................................................................... 5
2. TÜRKĠYE’DE PLANLAMA SĠSTEMĠ .............................................................. 7
2.1 Plan Türleri ......................................................................................................... 7
2.1.1 Sosyo-ekoomik planlar ............................................................................... 8
2.1.1.1 Ülke kalkınma planı ............................................................................. 8
2.1.1.2 Bölge planı ........................................................................................... 9
2.1.1.3 Üst düzey fiziki (mekansal) planlar ................................................... 11
2.1.1.4 Mekansal strateji planı ....................................................................... 11
2.1.1.5 Çevre düzeni planı ............................................................................. 12
2.1.1.6 İl çevre düzeni planı ........................................................................... 15
2.1.1.7 Büyükşehir nazım imar planı ............................................................. 16
2.1.2 Yerel fiziki (mekansal) planlar ................................................................. 17
2.1.2.8 Nazım imar planı ................................................................................ 17
2.1.2.9 Uygulama imar planı .......................................................................... 17
2.2 Planlamada Hiyerarşik Durum ......................................................................... 18
2.3 Planlamada Yetki ............................................................................................. 20
2.4 Bölüm Değerlendirmesi ................................................................................... 24
3. TÜRKĠYE’DE YÖNETĠM ANLAYIġI VE PLANLAMA SĠSTEMĠ ............. 27
3.1 Merkezi Yönetim Ve Planlama ........................................................................ 29
3.1.1 Merkezi yönetimin planlamada yetki sorunsalı ........................................ 29
3.1.2 Özel amaçlı planlar ve planlama yetkisi ................................................... 30
3.2 Yerel Yönetim ve Planlama ............................................................................. 32
3.2.1 Büyükşehir belediyeleri ............................................................................ 33
3.2.2 Belediyeler ................................................................................................ 34
ix
3.2.3 İl özel idaresi ............................................................................................. 34
3.3 Bölüm Değerlendirmesi.................................................................................... 36
4. YEREL YÖNETĠM BĠRĠMĠ OLARAK ĠL ÖZEL ĠDARELERĠ ................... 39
4.1 Geçmişten Günümüze Il Özel Idareleri ............................................................ 39
4.2 İl Özel Idarelerinin Yapısı ................................................................................ 42
4.2.1 İl özel idarelerinin organları ...................................................................... 42
4.2.1.1 İl genel meclisi ................................................................................... 42
4.2.1.2 İl encümeni ......................................................................................... 47
4.2.1.3 Vali ..................................................................................................... 49
4.2.2 İl özel idaresi teşkilat yapısı ...................................................................... 50
4.2.3 İl özel idaresi mali yapısı .......................................................................... 51
4.2.4 Norm kadro ve personel istihdamı ............................................................ 53
4.2.5 İl özel idarelerinin denetimi ...................................................................... 53
4.3 Bölüm Değerlendirmesi.................................................................................... 54
5. ĠL ÖZEL ĠDARELERĠ VE PLANLAMA ......................................................... 57
5.1 İl Özel Idarelerinde Planlama Yetkisi .............................................................. 57
5.2 İl Özel İdaresi Kanunu Öncesi Ve Sonrası Durum Karşılaştırması ................. 61
5.3 Bölüm Değerlendirmesi.................................................................................... 64
6. ALAN ARAġTIRMASI ....................................................................................... 65
6.1 Methodoloji ...................................................................................................... 65
6.2 Anket Bulgularının Değerlendirilmesi ............................................................. 67
6.2.1 İki değişkenli istatistiksel yöntemlerin kullanımı ve sonuçları ................. 67
6.2.2 Tek değişkenli istatistiksel yöntemlerin kullanımı ve sonuçları ............. 100
6.3 Bölüm Değerlendirmesi.................................................................................. 105
7. GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ ..................................................... 107
7.1 Alt Hipotezler ................................................................................................. 109
7.1.1 Alt hipotez I............................................................................................. 110
7.1.2 Alt hipotez II ........................................................................................... 111
7.1.3 Alt hipotez III .......................................................................................... 113
7.1.4 Alt hipotez IV .......................................................................................... 114
7.2 Ana Hipotez .................................................................................................... 116
7.3 Çözüm Önerileri ............................................................................................. 117
KAYNAKLAR ........................................................................................................ 119
EKLER .................................................................................................................... 121
x
KISALTMALAR
ÇDP
DPT
ĠÇDP
ĠGM
ĠK
ĠOĠK
KHK
NĠP
TBMM
: Çevre Düzeni Planı
: Devlet Planlama Teşkilatı
: Il Çevre Düzeni Planı
: İl Genel Meclisi
: İmar Kanunu
: İl Özel İdaresi Kanunu
: Kanun Hükmünde Kararname
: Nazım İmar Planı
: Türkiye Büyük Millet Meclisi
xi
xii
ÇĠZELGE LĠSTESĠ
Sayfa
Çizelge 2.1 : İl çevre düzeni planı ve yetki durumu. ................................................. 23
Çizelge 2.2 : Türk planlama sistemi ve yasal dayanakları......................................... 24
Çizelge 4.1 : İl özel idaresi kanununun tarihsel gelişimi. .......................................... 41
Çizelge 4.2 : İl özel idaresi gelir-giderleri. ................................................................ 52
Çizelge 5.1 : İl özel idarelerinin yapmakla yükümlü olduları plan türleri................. 57
Çizelge 5.2 : İl çevre düzeni planı ve yetki durumu. ................................................. 60
Çizelge 5.3 : 5302 ve 3360 sayılı kanunların karşılaştırılması.. ................................ 60
Çizelge 6.1 : Soru 17'nin istatistiksel analizi. .......................................................... 100
Çizelge 6.2 : Soru 17 T testi analizi. (One-Sample Test) ....................................... 101
Çizelge 6.3 : Soru 19 istatistiksel analizi. ................................................................ 103
Çizelge 6.4 : Soru 19 T-testi analizi. (One-Sample Test) ........................................ 103
Çizelge 6.5 : Soru 20 istatistiksel analiz. ................................................................. 104
Çizelge 6.6 : Soru 20 T-testi analizi. (One-Sample Test) ........................................ 104
xiii
xiv
ġEKĠL LĠSTESĠ
Sayfa
ġekil 1.1 : Çalışmanın aşamaları. ................................................................................ 2
ġekil 2.1 : Planlamanın unsurları. ................................................................................ 7
ġekil 2.2 : Planlar arasındaki hiyerarşik durum. ........................................................ 20
ġekil 3.1 : Türkiye'de yönetim sistemi. ..................................................................... 28
ġekil 6.1 : İl özel idareleri ve planlama anketine katılımın ülke geneline dağılımı. . 66
ġekil 6.2 : İl genel meclisi üye sayısı. ....................................................................... 67
ġekil 6.3 : İGM üye sayısının ülke geneline dağılımı. .............................................. 68
ġekil 6.4 : İl genel meclis toplantılarının katılım oranı. ............................................ 69
ġekil 6.5 : İGM toplantılarına katılım oranının ülke geneline dağılımı. ................... 70
ġekil 6.6 : İl genel meclisi eğitim durumu. ................................................................ 71
ġekil 6.7 : İGM üyelerinin eğitim durumunun ülke geneline dağılımı...................... 72
ġekil 6.8 : İl özel idarelerindeki şehir plancısı istihdam durumu . ............................ 73
ġekil 6.9 : İÖİ şehir plancısı istihdam durumunun ülke geneline dağılımı. .............. 74
ġekil 6.10 : İmar işlerinde teknik destek alınan kurumlar. ........................................ 75
ġekil 6.11 : İmar işlerinde teknik destek alınan kurumlar ......................................... 76
ġekil 6.12 : İmar işlerinde teknik destek alınan kurum_ il çevre ve şehircilik md.... 77
ġekil 6.13 : İl çevre düzeni planını hazırlayan kurum. .............................................. 78
ġekil 6.14 : İl özel idarelerince hazırlanan çevre düzeni planlarının durumu. .......... 79
ġekil 6.15 : İl çevre düzeni planını hazırlayan kurum. .............................................. 80
ġekil 6.16 : İl çevre düzenin planı hazırlanırken görüşü alınan kurumlar. ................ 81
ġekil 6.17 : Plan yapımı aşamasında göürşü alınan kurumlar. .................................. 82
ġekil 6.18 : İl çevre düzeni olanı hangi ölçekte hazırlanmıştır.................................. 83
ġekil 6.19 : İl çevre düzeni planı ölçeği. ................................................................... 84
ġekil 6.20 : Üst düzey başka tür plan durumu. .......................................................... 85
ġekil 6.21 : Üst ölçekli diğer planların dağılımı ve uygulanma durumu. .................. 86
ġekil 6.22 : İmar yetkilerinin aktif olarak kullanılmaya başlandığı yıl. .................... 87
ġekil 6.23 : İmar yetkilerinin aktif olarak kullanılmaya başlandığı yıl_harita. ......... 88
ġekil 6.24 : İmar birimlerinin kuruluş yılları ............................................................ 89
ġekil 6.25 : İl özel idarelerinde imar biriminin kurulduğu yıl_harita. ....................... 90
ġekil 6.26 : İl özel idaresi özel ihtisas komisyonlari ................................................. 91
ġekil 6.27 : Özel ihtisas komisyonlarının durumu .................................................... 92
ġekil 6.28 : İl özel idarelerinin yaptığı mekansal ve fiziksel plan türleri. ................. 93
ġekil 6.29 : İl özel idarelerinin yaptığı fiziksel ve mekansal plan türleri. ................. 94
ġekil 6.30 : Bir meclis toplantısında yapılan plan tadilat sayısı. .............................. 95
ġekil 6.31 : Bir meclis toplantısında görüşülen plan tadilat sayısı. ........................... 96
ġekil 6.32 : Kurum dışı ihale usulü imar planı yapan/yapmayan illerin oranı. ......... 97
ġekil 6.33 : Kurum dışına ihale usulü plan yaptırma durumu ve nedenleri. ............. 98
ġekil 6.34 : İl özel idarelerinin temel mekansal planlama problemler. ..................... 99
xv
xvi
ĠL ÖZEL ĠDARELERĠ VE PLANLAMA YETKĠLERĠ
ÖZET
Yerel yönetimlerin önemi bütün dünyada her geçen gün artmaktadır. Yerel halkın
ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özerk kamu tüzel kişileri olarak kurulmuş
olan yerel yönetimler, demokrasinin olgunlaşmasında ve yerleşmesinde son derece
önemli roller üstlenmişlerdir. Bunda en önemli etken yerel yönetimlerin yerel
hizmetleri daha iyi karşılayabilme avantajlarının ve demokrasinin gelişmesinde
oynadığı etkin rolün anlaşılması olmuştur. Bu nedenle yerel yönetimler, yerine
getirmiş oldukları hizmetler ve ülkenin demokratikleşmesi açısından büyük önem
taşımaktadırlar.
Türkiye‟de planlı dönemden beri gerek merkezi yönetimin gerekse yerel
yönetimlerin idari yapılarını ve işleyişlerini düzenleyen birçok idari reform projesi
uygulanmasına rağmen yerel yönetimlerin plan yapma konusundaki sorunlarını
giderecek kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır.
Türk kamu yönetiminde global dönüşüme paralel olarak gerçekleşen reform, il özel
idarelerinin yapısında da önemli bir değişimi beraberinde getirmiştir. Reformla
birlikte il özel idarelerinin uzun zamandır sahip olduğu yapıdan, gerek yönetim
anlayışı gerekse idari uygulamalar açısından ayrıldığı görülmüştür.
İl özel idareleri açısından son dönemlerde yaşanan en önemli, değişim, 3360 sayılı İl
Özel İdaresi Kanununun yürürlükten kaldırılıp, 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanununun konulmasıdır. Yeni il özel idaresi kanunu ile il özel idarelerinin
kuruluşu, organları, yönetimi, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve
esasları yeniden düzenlenmiştir. Bu kanun, il özel idareleri için birçok yeniliği de
beraberinde getirmiştir.
Üst ölçekli planlarda yetki karmaşasından kaynaklı sorunların çözümü için de
kararların alındığı 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu” ile il özel
idarelerine üst ölçek fiziki plan yapma yetkisi yanında yerel fiziki plan yapma yetkisi
de verilmiştir. Yeni kanun ile belediye sınırı ve mücavir alan sınırı dışında kalan
alanlarda “Uygulama İmar Planı ve Nazım İmar Planı” yapma yetkisine sahipken, il
sınırında ise İl Çevre Düzeni Planı” yapma yetkisini elde etmiştir.
Bu çalışma, yerel yönetimlerin bir ayağı olan il özel idarelerinin söz konusu yeni
düzenlemelerle ilgili olarak; sürece adaptasyonu ve sorunların üstesinden gelip,
elindeki yetkiyi tam anlamıyla kullanıp kullanamadığının bir araştırmasını
içermektedir. İncelemede il özel idareleri ile ilgili teorik bilgiler yer alırken, yapılan
alan çalışması ile de çalışmanın pratik kısmı desteklenmiştir.
Çalışma yöntemi olarak anket uygulamasına gidilmiştir. İl özel idareleri ve planlama
yetkileri konulu, toplamda 20 sorudan oluşan, bir anket hazırlanmıştır. Anket
kapsamında ülke sınırı çalışma sınırı olarak kabul edilmiş ve hazırlanan anketler
posta yolu ile bütün il özel idarelerine gönderilmiştir.
xvii
Ülke genelinde katılımın %70 gibi ciddi bir orana ulaşmış olduğu ankette, İl özel
idarelerinin planlamada karar alma süreci, karar merciinin yapısı, eğitim düzeyi,
planlama kadrosu, teknik eleman kapasitesi, il özel idareleri ile diğer kamu
kurumlarının planlama konusunda ilişkisi, planlama noktasında bu gün gelmiş
oldukları nokta, yapılan plan türleri, teşkilat yapısı analiz edilmiştir.
xviii
SPECIAL PROVINCIAL ADMINISTRATIONS AND ITS PLANNING
AUTHORITIES
SUMMARY
The importance of local governments all over the world is increasing every day.
Local governments which are extremely important role in the maturation of
democracy, has been established as an autonomous public entities, In order to meet
the common needs of the local population The most important factor in this, the
advantages of local governments and its effective role on the development of
democracy have been recognized.
Since the planned period in Türkey, both the central government and local
governments applied to many administrative reform project that regulate the
functioning and administrative structures, but there was no any comprehensive study
to resolve the planning problems of local governments
Held in parallel with the global transformation of the Turkish public administration
reform, has brought an important change in the structure of special provincial
administrations. In this process, the long-accepted and implemented structures of the
special provincial administrations have also changed in terms of understanding of
management and administrative practices.
The most important change in the recent period from the ponit of view the special
provincial administration is the repaeling of the the Special Provincial
Administration code numbered 3360 and promulgation of the the special provincial
administration code numbered 5302 trought the new special provincial
administration code; the establishment, organs, administrations, task, authorizations,
responsibilities, working methods and essential were re-organized. This code has
brought many novelties and changes for the special provincial administration
No. 5302 dated 22.02.2005 "Special Provincial Administration Law" taken decisions
for the solution of problems originating from the the upper scale plans of the
authority chaos.This law also give authority the special provincial administrations to
make local physical plan as well as the upper scale the physical plan.
According to law numbered 5302 special provincial administrations have obtained
the authority to make "Implementation Plan and Main City Plan" outside of the
municipal boundary and adjacent areas, on the other hand they can also make
Provincial Environmental Plan at provincial border.
In this study; adaptation process at special provincial administrations had been
examined, and the answer of “Can special provincial administration use the full
autority that they have” wondered and investigated.
The study consist of two part; theorical and practical parts. Theoritical parts informed
us about the scope of the low, on the other hands practical part give ideas about how
to practice, what special provincial administrations did until today.
xix
Restructuring of the special provincial administrations emerge as one of the
important changes of Turkish administrative system. The purpose and method of the
study are determined in the first chapter of in this study, which named “special
provincial administrations and planning authorities, In Turkey”.
First chapter gives the methodology, shows how the study developed and what the
working hypothesis is.
In this study; adaptation process at special provincial administrations had been
examined, and the answer of “Can special provincial administration use the full
autority that they have” wondered and investigated.
The study consist of two part; theorical and practical parts. Theoritical parts informed
us about the scope of the low, on the other hands practical part give ideas about how
to practice, what special provincial administrations did until today.
The method of study is the survey. a questionnaire which named special provincial
administrations and the planning authority was designed. 20 questions were
prepared on the track. The scope of the survey, country limit has been accepted as
study limit and has been sent questionnaires by postal to all the provinces
The country participation has reached serious proportion like 70%. In the survey;
decision-making process in planning in the special provincial administrations, the
structure of decision-makers, education level of decision-makers, planning staff,
capacity of technical staff, planning relationship between the special provincial
administrations and other public institutions, the point reached in the planning, types
of plan, organizational structure, etc. have been analyzed.
In the second chapter, the planning system in Turkey is discussed. Planning system,
plan types, hierarchy and authority of planning system were discussed in all threesub concepts. Types of plans in the planning system that is socio-economic plans,
senior fziki plans and local physical plans examined in this sub-headings.
Hierarchy and authority of planning system consist of what kind of connection
between the plans, when making a plan which other plans become important and
include theorical knowledges of which institutions do what kind of plan.
Understanding of management and planning system from Turkey mentioned in the
third chapter. Management system in Turkey consists of two parts, the first central
administration, and the other local administration system.
Centralized management and decentralized management is the opposite of each
other, but complete each other's weaknesses. For this reason, the form of government
cannot completely be neighter a centralized administration nor local administration,
may be the dominant one another, but the sysyem must have boht.
The fourth chapters, special provincial administrations, which have also been the
main subject of study in this chapter are carried out by a unit of local government.
In this section, the historical development of the special provincial administrations,
organizational structure, organs, financial structure, norms, staff evaluated in this
section.
In the fifth chapter, special provincial administrations and planning authorities are
discussed in details. New special provincial administration law gives authority to
make plans. According to this new law, special provincial administrations make the
xx
provincial environment plan in the province and development plan in the
municipality and adjacent areas outside the boundary.
This study has come into being by the new special provincial administrations of Law,
which consist of planning authorities. The main subject of this thesis is special
provincial administrations and its planning power.
Sixth chapter is the last part of the study, consist of questionnaire survey the special
provincial administrations in Turkey. The answers of the questionnaire survey
provide researcher to make a good decision for the main hypothesis and subhypotheses.In order to Questionnaires were prepared to answer the questions of
hypothesis and sub-hypotheses.
Scope of the study; firstly, a main hypothesis determined. In addition, four subhypotheses were determined, in order to reach the right conclusion about the main
hypotheses. Sub-hypotheses discuss the situation about decision making mechanism,
organizational structure and staff of the norm, plan status
Main hypothesis is as follows:
H0= Special Provincial Administrations in Turkey, dated 02.22.2005 and numbered
5302 Law on Special Provincial Administrations given planning powers of entry into
force of the law since 2005, has used effectively.
H1= Special Provincial Administrations in Turkey, dated 02.22.2005 and numbered
5302 Law on Special Provincial Administrations given planning powers of entry into
force of the law since 2005,not used effectively.
As a result; based on the assumptions of the sub-hypotheses, main hypotheses was
rejected. Result of the sub- hypotheses; decision-makers‟ inadequate technical
knowledge about planning principles, spending long time to establish planning
departmants in provincial private administration, insufficient and inadequate urban
planner
in special provincial administrations, until today no provincial
environmental scheme plan at most of the provinces, local physical planning
problems cause of technical deficiencies
These results show that,
Special provincial administrations in Turkey, dated .2005 and numbered 5302 Law
on Special Provincial Administrations planning powers given to the law coming into
force in 2005, not used effectively.
Evaluation of their own in the planning system in Turkey, we will accept as the law
of planning, the main addition to the Law number 3194, again depending on the law,
with a very special purpose registration law was enacted. At this point, the Special
Provincial Administration Law No. 5302 is one of them.
Within the scope of this law, the most important pillar of the upper scale spatial
planning 'provincial environmental scheme plan' construction are given special
provincial administrations.
With the power of municipalities to plan their almost grown , research findings show
that the use of this power lasted special provincial administrations. So main
Hypothesis H0 is rejected within the scope of the research.
In the last part of the research, the seven part, the solution proposals are given.
xxi
xxii
1. GĠRĠġ
Ülkemizde siyasal, kültürel ve ekonomik bakımdan taşıdıkları önem; yerel
yönetimlerle
ilgili
konulara
giderek
artan
bir
güncellik
kazandırmış
bulundurmaktadır. Bu nedenle yerinden yönetim yalnız Siyaset ve Yönetim Birimleri
öğrenimi
ve
öğretimi
yapanları
değil
genel
olarak
bütün
kamuoyunu
ilgilendirmektedir.
Anayasamızın 127.maddesi gereği sınırları belli olan, yerinden yönetim ilkesine
uygun olarak yerel halkın ortak gereksinimlerini karşılamak amacıyla, ellerinde
bulundurdukları yetki ve mali kaynaklar açısından çok güçlü bir yapıda ve önemli bir
yerde olan belediyeler ve büyükşehir belediyelerine ek olarak, 2005 yılı Şubat ayı
itibariyle yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile, il özel idareleri de
yetki ve mali kaynaklar açısından önem kazanmıştır. Bu kanun ile, il özel idarelerine
plan yapma-yaptırma yetkisi verilmiş ve il özel idareleri bu kapsamda önemli bir
gücün sahibi olmuştur.
Kentsel yaşamın yönetim biçiminin bir parçası haline getirilen il özel idareleri,
yasalar yoluyla aldıkları yetkiler kentlerin mekansal gelişimi ve yapılanmasına
doğrudan etki edebilmektedir. Kentsel yerleşmeler, tarım sektörüne dayalı yaşam
biçiminden uzaklaşarak ekonominin sanayi ve hizmetler sektörüne dayandığı ayrıca
kültür, sağlık, eğitim ve ticaret gibi sektörlerde gelişmenin yaşandığı yerleşmelerdir.
Yeni kanunlarla getirilen düzenleme ile mahalli idarelerden oluşan yerel yönetim
şeması öngörülmektedir. Bunlar; il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir
belediyeleri ve köylerdir. İl özel idareleri yerleşmelerin üst düzey fiziki (mekansal)
planlamada (İl Çevre Düzeni Planı, Stratejik Plan) karar mercisi haline getirilmiştir.
5302 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte, İl özel idareleri kentin il sınırları
bütününde üst ölçekte karar alma yetkisini elde etmesinin yanı sıra, belediye ve
mücavir alan sınırı dışında kalan alanlarda da 1/5000 ve 1/1000 ugulama imar planı
yapma yetkisine, diğer bir değişle yerel fiziksel planlama yapma yetkisine de sahip
olmuştur.
1
1.1 Tezin Amacı
İl özel idaresi (İÖİ); İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak
üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve
mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini, ifade etmektedir. (5302 il özel idaresi
kanunu md. 3)
Bu çalışma, özel idarelerinin bir yerel yönetim birimi olarak planlama sistemine
dahil edilmesi sürecinin nasıl geliştiğini, İl Özel İdarelerinin mekansal planlama ile
ilgili yetkileri kullanımının, olumlu ve olumsuz yönleriyle, uygulamalı olarak
incelenmesini amaçlamaktadır.
1.2 ÇalıĢmanın Kapsamı
22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (İÖİK) ile, İl Özel İdarelerine
plan yapma ve yaptırma yetkisi verilmiştir. Bu çalışma, il özel idarelerinin bu yetkiyi
nasıl kullandığını, mekansal planlama ile ilgili kurumsal kapasitelerini ve bu
kapasiteleri arasındaki farklılıkları ortaya koymak için yapılacak bir uygulamayı
içermektedir. Çalışmanın kapsamı Şekil 1.1‟de verilmiştir.
HĠPOTEZĠN BELĠRLENMESĠ
METODOLOJĠNĠN BELĠRLENMESĠ
ÇALIġMA ALANININ TESPĠTĠ
ANKET SORULARININ HAZIRLANMASI
PĠLOT UYGULAMANIN YAPILMASI
GENEL UYGULAMANIN YAPILMASI
ANKETLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
ġekil 1.1 : Çalışmanın aşamaları.
2
Çalışmanın kapsamında il özel idarelerinin planlama ve imar yetkileri hem pratik
hem de teorik kullanımının detaylı analizi yapılmıştır. “ Kurumsal Analiz”
(Institutional Analysis) çerçevesinde tezin yürütülmesi hedeflenmiştir (North, 1986).
Kurumsal analizde kurumlar bütün toplumsal ekonomik aktiviteler için önemli
unsurlardır. Çünkü, kurumlarla ortaya çıkan kurallar belirsizliği azaltmayı
hedeflemektedir. Bu nedenle kurumlar bir ekonomiyi teşvik eden unsurlardır ve
ekonomik gelişmeleri doğrudan şekillendirmektedir. Kurumlar, politik, ekonomik ve
sosyal etkileşimlerle yapılandırılan düzenlenmiş sınırlayıcılardır. Kurumlar hem
yasal olan (anayasa, yasalar, emlak hakları vb.) hem de yasal olmayan (yaptırımlar,
tabular, gelenekler ve görenekler vb.) bütün sınırlayıcılıkları içermektedir (North,
1991).
Kurumsal analiz dört adımda gerçekleşmektedir.
1. Sürece dahil olan olayları ve aktörleri tanımlamak
2. Kuralları ve iş güç ilişkilerini tanımlamak
3. İlgi alanları ve stratejilerin izlenmesi
4. Gelişme süreci ve buna bağlı sosyo-ekonomik içerik arasında bağlantı
kurmaktır.
Kurumsal analizede; kaynaklar, kurallar ve fikirler araştırılmaktadır.(Osram, 1986).
Bu tez kapsamında kurumsal analizin yapılmasında yasal olan sınırlayıcılar temel
alınmıştır.Yasal olmayan sınırlayıcılar tez kapsamına dahil edilmemiştir.
1.3 Hipotezin belirlenmesi
Hipotez; bilimsel yöntemde olaylar arasında ilişkiler kurmak ve olayları bir nedene
bağlamak üzere tasarlanan ve geçerli sayılan bir önermedir.
Bu araştırma tezinin inceleme konusunu oluşturan 2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel
İdaresi Kanunu,
merkezi yönetimce yürütülen birçok hizmet ve görevi il özel
idaresine devretmiştir. Bu hizmet ve görevlerin en başında ise; daha önce Çevre ve
Orman Bakanlığınca yapılan, yaptırılan ve uygulanan “Çevre Düzeni Planı” dışında,
“İl Çevre Düzeni” planı yapma yetkisinin il özel idaresine verilmesidir. Yine
belediye ve mücavir alan sınırları dışında daha önce Valiliklerin sorumluluğu
altındaki imar planlama yetkilerinin İl özel İdaresine devredilmesidir.
3
Bu değişiklikler, bir yerel yönetim birimi olan İl Özel İdarelerinin bir aktör olarak
planlama sürecine dahil olması anlamına gelmektedir. Çalışmanın hipotezi ve alt
hipotezleri aşağıdaki gibidir.
Hipotez (H)
H0= Türkiye‟de ki İl Özel İdareleri, 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdareleri
Kanununun vermiş olduğu planlama yetkilerini, kanunun yürürlüğe girdiği 2005
yılından itibaren, etkin biçimde kullanmıştır.
H1= Türkiye‟de ki İl Özel İdareleri, 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdareleri
Kanununun vermiş olduğu planlama yetkilerini, kanunun yürürlüğe girdiği 2005
yılından itibaren, etkin biçimde kullanamamıştır.
Alt hipotezler (H )
Alt Hipotez I (H1) Türkiye‟de ki il özel idareleri, 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl
Özel İdareleri Kanununun vermiş olduğu yetki ve sorumlulukları üstlenecek karar
mekanizmasına sahiptir.
Alt hipotez II (H2) Türkiye‟de ki il özel idareleri, 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl
Özel İdareleri Kanununun vermiş olduğu yetki ve sorumlulukları üstlenecek teşkilat
yapısı ve norm kadroya sahiptir.
Alt hipotez III (H3) Türkiye‟de ki il özel idareleri 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl
Özel İdaresi Kanununun vermiş olduğu yetki ve sorumluluklar doğrultusunda
planlamada aktif rol alarak üst ölçek mekansal planlama yapmıştır.
Alt hipotez IV (H4) Türkiye‟de ki il özel idareleri 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl
Özel İdaresi Kanununun vermiş olduğu yetki ve sorumluluklar doğrultusunda
planlamada aktif rol alarak yerel fiziki planlama yapmıştır.
1.3.1 Metodolojinin belirlenmesi
Metodoloji; belirlenen hipotez ve alt hipotezler kapsamında doğru bilgiyi elde edip
doğru yargıya ulaşmak amacı
ile izlenecek yol, kullanılacak yönetmi ifade
etmektedir. “Türkiyede il özel idareleri ve planlama yetkileri” konusunda kurulan
hipotez ve alt hipotezler için, doğru yargıya varmak amacıyla, bilgiyi elde etme yolu
olarak anket yapma yöntemi seçilmiştir.
4
1.3.2 ÇalıĢma alanının belirlenmesi
“Türkiyede İl Özel İdareleri ve Planlama Yetkileri” konulu araştırma çalışması
kapsamında, ülke sınırları çalışma sınırı olarak kabul edilmiş olup, Türkiye‟nin bütün
il özel idareleri çalışma kapsamını oluşturmuştur.1
1.3.3 Anket sorularının belirlenmesi
“Türkiye‟de İl Özel İdareleri ve Planlama Yetkileri” konulu çalışma kapsamında il
özel idarelerinin imar işleri ile ilgili birimlerine sorulmak üzere yirmi adet soru
hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular ikiye ayrılmıştır. Birinci kısm bilgi sorularından
oluşurken, diğer kısım ise yargı sorularından oluşmaktadır (bknz. Ek A).
1.3.4 Pilot uygulama ve genel uygulamanın yapılması
Hazırlanan anket soruları ülke genelinde ki bütün il özel idarelerine gönderilmeden
önce
istatistiksel
olarak
uygulanabilirliğini
ölçmek
amaçlıyla
pilot
bölge
uygulamasına gidilmiştir. Pilot bölge olarak Zonguldak İl Özel İdaresi ile anket
yapılmış ve bu çalışma kapsamında anklet soruları yeniden gözden geçirilerek
soruların son hali belirlenmiştir. Daha sonra posta yolu ile yetmiş dokuz ilin il özel
idaresi imar birimine anket gönderilmiş ve % 70 oranında geri dönüş sağlanmıştır.
1.3.5 Anketlerin değerlendirilmesi
Anket soruları iki aşamalı olarak hazırlanmıştır. Birinci kısım bilgi sorularından
oluşurken, ikinci kısım yargı sorularından oluşmaktadır. Bilgi soruları, excell
programı ile betimsel analiz yapılarak yorumlanmıştır. Ayrıca ArcGIS programı ile
de illerin verdikleri cevapların ülke geneline dağılımı yorumlanmıştır. Bu şekilde bir
soruya verilen cevabın ülke genelinde nasıl değerlendirildiğini görme imkanı
sağlanmış ve cevaplar ile bölgeler arasında bir ilişki var mı, verilen bir cevabı ilin
gelişmişlik düzeyi, il sınırı, nüfusu, büyükşehir olup-olmaması gibi nicel verilerle
bağlantı kurarak yorumlayabilme imkanı da sağlanmıştır.
1
İstanbul ve Kocaeli İl Özel İdarleri, 5302 sayılı İÖİK Ek ibare: 01/07/2006–5538/26 md.gereğince
bu kapsam dışında kalmıştır.
[5302 sayılı İÖİK (Ek ibare: 01/07/2006–5538/26 md.), Madde.6 İl özel idaresi “Belediye sınırları il
sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç” ilin çevre düzeni plânı yapmakla görevli ve yetkilidir.]
5
Anketlerin ikinci kısmını oluşturan yargı soruları ile de; hem betimsel analiz
yapılmış hem de SPSS programı (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paketi _Statistical
Package for Social Science-SPSS) ile tek değişkenli analiz olan “T-Sınaması”
yapılmıştır. Yargı sorularının iller bazında değerlendirilmesinde kolaylık sağlayan bu
program ile “bir soruya ülke genelinde hangi cevabı verme eğilimi var” veya “bu
soruya genel yargı ne” gibi soruların cevabını almak mümkündür. Parçadan bütüne
gitme yöntemi ile bir soru için verilen bütün cevapları değerlendirip genel kanıyı
ortaya koymak için faydalanılmış ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.
6
2. TÜRKĠYE’DE PLANLAMA SĠSTEMĠ
2.1 Plan Türleri
Ülkemizde 2000'li yılların başında; Cumhuriyet döneminde oluşan kurumsal yapı ve
bu kurumsal yapının uygulamaları yeniden gözden geçirilmekte, bu yapının çağdaş
teknoloji ve uluslararası gelişmelere uygun kurulması için ve uygulamalarının
etkinleştirilmesi amacı ile yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Özellikle küreselleşme
ve Avrupa Topluluğuna entegre olma sürecini yaşayan Türkiye, tüm kurumsal yapı
ile işleyişini yeniden ele almak ve süratle çağdaşlaştırmak zorundadır. Her türlü
teknolojik gelişme ile birlikte iletişim ve bilgisayar teknolojisinin de süratle gelişimi
nedeni ile, geleceği tasarlayan bir meslek dalı olan "Planlama" nın kendini bu
gelişmelere uydurabilmesi de gerekli bir zorunluluktur (Tunçer, 2000).
Türkiye‟de planlama kavramı bilimsel temelli müzakerelere açık, dinamik, sürekli,
disiplinler arası uzmanlıklarla ve çok aktörlü olarak gerçekleştirilen bir süreci
içermektedir. Çok boyutlu bu yapısıyla da planlama, yalnızca fiziksel düzenleme
aracı değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik, kültürel gelişmenin ve doğal, kültürel
değerlerin korunmasının araçlarını ortaya koyan, dinamik ve sürekliliği olan bir
süreçtir (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Kentleşme Şurası 2009 s: 7).Türkiye‟de
planlama sistemi incelendiğinde (Bknz. Şekil 2.1) planlamanın ana unsurları; plan
türleri, planlamada hiyerarşi ve planlamada yetki, olarak belirlenmiştir.
ġekil 2.1 : Planlamanın unsurları.
7
Planlama sistemi içinde Plan Türleri” üç kısımda incelenebilir. Bunlar; sosyoekonomik planlar, üst düzey fiziki (mekansal) planlar ve yerel fiziki (mekansal)
planlardır. Bu planların üst alt ilişkisi içinde yapılması ise “Planlamada Hiyerarşi”yi
ifade eder ve ülkemizde her alt ölçekli plan üst ölçekte alınan kararlara uymak
zorundadır. “Planlamada Yetki” kavramı ise; söz konusu planları yapmakla yükümlü
olan kurumun kim olacağı sorusuna verilen cevaptır.
Ülkemizde imar planlarının hazırlanması, onaylanması uygulanması aşamalarında
yetki birçok idare arasında paylaştırılmıştır. Planlama kurallarının yer aldığı temel
yasa 3194 sayılı İmar Kanunudur. İmar kanununun kendi içinde bir planlama
kademelenmesi mevcut ise de özel yasalar gereği hazırlanan planların da işin içine
girmesi ile bu kademelenmede karışıklıklar yaşanmaktadır (Tekel, 2011).
Türkiyede bu üç kavramın bir birleri ile olan bağlantılarında sorunlar vardır, bu üç
özelliğin tek imar mevzuatından çıkış almaması, diğer birçok kurumun kendi yasal
oluşumlarının verdiği yetkilerle plan yapmaları nedeni ile imar sisteminde çelişkiler
ve sorunlar yaşanmaktadır.
2.1.1 Sosyo-ekoomik planlar
Sosyo ekonomik planlar; ülke kalkınma planları ve bölge planları olarak ikiye ayrılır.
Aşağıda bu planlar ayrı ayrı incelenmiştir.
2.1.1.1 Ülke kalkınma planı
Ülke kalkınma planları ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatının tümüyle
planlamayı hedeflemektedir. Amaç; ülke kaynaklarını harekete geçirerek ülkenin
gelir ve hayat seviyesini yükseltmektir (Gürsoy, 2000 s:38). Kalkınma planlarından
beklenen, ülke sorunlarına bilimsel bir anlayışla yaklaşmak, istatistik ve verilere
dayalı çözüm getirmektir (1.B.Y.K.P, 1963).
Zaman içerisinde plan anlayışında önemli değişmeler olmuştur. Kamu için emreden,
özel sektör için teşvik eden plan, başlangıçta çok kapsamlı ve ayrıntılı hazırlanırken
sonraları ana hedefleri koyan, ayrıntıları uygulamaya bırakan bir anlayışa geçmiştir.
Diğer bir değişimde mekan boyutu üzerinde olmuştur. Fiziksel planlamadan
bahsedilmiştir. Önceki kalkınma planları dönemlerindeki, sektörel gelişmeyi
hedefleyen coğrafyayı göz ardı eden yaklaşım terk edilerek bölge ve il planlaması
benimsenmeye başlanmıştır.
8
Geniş anlamıyla ülke planlaması kavramı sosyo-ekonomik planlamanın yanında
ülkenin fiziksel planlamasını da içinde barındıran iki ayaklı bir süreç olup İller
Bankası Teknik Şartnamesinde de bu husus hüküm altına alınmıştır. Teknik
şartnamede ülke fiziksel planından bahsedilmişse de bu güne kadarki uyulamada
ülkenin fiziksel planlamasına ilişkin somut bir çalışma yapılmamıştır. Hazırlanan
sosyo ekonomik planlarda ekonomik sektörler arasındaki dengenin sağlanması temel
alınmış, ancak bu gelişmenin mekana yansımasına ilişkin çaba gösterilmemiştir
(Altınbaş, 2007 S:38).
Çevre düzeni planının tanımlandığı 5. madde hükmünde ülke planı yanızca ad olarak
geçmiş; fakat bu planın neyi ifade ettiği ve nasıl yapılacağına dair bir hüküm, İmar
Kanunu‟nun veya ilgili yönetmeliklerin herhangi bir maddesinde düzenlenmemiştir
(Orta, 2006 S:38). İmar Kanununun 5. maddesinde “ülke planı” tanımı yapılmadığı
gibi plan kademelenmesinin gösterildiği 6. maddede de böyle bir plan türünün adı
geçmemiştir (Tekel, 2011, S:80).
2.1.1.2 Bölge planı
Yasal plan kademelenmesinin ilk basamağı olarak bölge planları gösterilmektedir.
Bölge planları vasıtasıyla, soyut ve genel düzeyde olan kalkınma planları ile somut
ve yerel düzeydeki imar planları arasında bağ kurarak, ekonomik, toplumsal ve fiziki
planlamada eşgüdüm sağlanması amaçlanmıştır (Keleş, 2002, s: 332).
İller Bankası Teknik Şartlaşmasının 1.maddesinde bölge planları; “ seçilen ve
sınırları belirlenen alanda, ülke kalkınma planları ilkeleri doğrultusunda hazırlanan;
bölgesel alan kullanımı ve alt yapıya ilişkin kararları mekan boyutu ile belirleyen;
ilgili kuruluşların sektörel uygulama plan ve programlarını yansıtan, yatırımların
koordinasyon ve yönlendirilmesini sağlayan; çevre düzeni ve nazım imar planlarını
yönlendiren planlar olarak tanımlanmıştır (Tekel, 2011 s: 84).
Sosyo ekonomik planlar olan ülke kalkınma planları ile tüm sektörler tek tek ele
alınıp her bir sektör için kalkınma hedefleri ve o sektörü geliştrecek politika ve
stratejiler saptandıktan sonra, bölge planları hazırlanarak her bölgede hangi sektörün
ne oranda yer alacağı ve geliştirileceğinin bölgesel politika ve stratejileri belirlenir
(Yücel, 2008).
Yerleşmelerin sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, gelişme potansiyellerini,
sektörel hedeflerini ortaya koyan faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirtmek
9
üzere hazırlanacak olan bölge planlarının esas amacı ülke kalkınma planlarında
ortaya konan kararların ve stratejilerin bölge ölçeğinde el alınarak fiziksel planlama
için yol gösterici ve yönlendirici olmasıdır (Türk ve Türk, 2006 s: 66).
Hazırlanan ilk bölge planı Doğu Marmara Bölgesi Planıdır. Bunu, Zonguldak
Projesi, Çukurova projesi, Keban Projesi, Antalya Projesi, Güneydoğu Anadolu
Projesi , Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Bölgesi Gelişme Planı ve
Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi izlemiştir. Anılan projeler DPT, Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı, Başbakanlık GAP İdaresi gibi merkezi hükümet düzeyindeki
birimler tarafından hazırlanmış, ancak bu planların yaşama geçirilmesine yönelik
yasal düzenleme olmadığı için uygulanmaları sağlanamamıştır (Keleş: 2006).
3194 sayılı imar kanununda her ne kadar bölge planı tanımına yer verilmiş ise de
aynı kanunda yer alan “….gerekli görüldüğü hallerde Devlet Planlama Teşkilatı
yapar ve yaptırır.” yada “….. varsa bölge ve çevre düzenine uygun olarak…” gibi
kullanılan ifadeler ile bölge planlarının zorunluluktan çok ilgili kurumun isteğine
bağlı olarak yapılacağı yönünde bir anlam çıkarılmaktadır (Türk ve Türk, 2006 s:66).
Yürürlükteki İmar Kanununun planları tanımlayan bölümünde bölge planları ile ilgili
ayrıntılı bir açıklama yer almamaktadır. Ülkemizde yürürlükteki mekansal planlama
sistemi içinde ülkesel düzeyde bir plan kavram ve yaklaşımına yer verilmediği gibi,
bölge planlarına ilişkin ifadeler de son derece yetersiz, muğlakdır ve bölge
planlaması tekniği içeriği ve yaptırımları da tümüyle belirsizlik içinde bırakılmıştır
(Ersoy, 2007 s: 216).
Ancak 08.02.2006 tarih 5449 sayılı “Kalınma Ajansları Kuruluşu, Koordinasyonu ve
Görevleri Hakkında Kanun” un yürürlüğe girmesi sonucu bölge planlarını yapımı ve
uygulaması kalkınma ajansları tarafından yapılacaktır hükmü getirilmiştir. Kalkınma
ajanslarının kurulmasında ki önemli nedenlerden bir tanesi, Avrupa Birliği
Fonlarından faydalanmaktır. Kanun çerçevesinde kalkınma ajansları kamu-özel
sektör ortaklığı anlayışına sahip bir yapıda düşünülmüştür. Bu bakımdan ne merkezi
yönetim ne de yerel yönetimler niteliğinde kurulmuşlarıdır (Türk ve Türk, 2006 s:
83). Kalınma ajanslarının kurulması için 26 bölge tanımlanmıştır. Bölgelerin
tanımlanmasında istatistiki bölge brimleri sınıflandırmasında ki Düzey 2 esas
alınarak yapılmıştır. Kanun, her ne kadar bölge planı yapımı ile bir görevlendirme
belirlememişse de, temel amaçları arasında “bölgesel kalkınma” yer almıştır. Kanun
10
GAP bölgesi ile ilgili olarak, GAP İdaresinin görev ve yetkilerini devam ettiren ve
bazı değişiklikler yapan hükümler de getirmiştir (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Kentleşme Şurası, 2009).
2.1.1.3 Üst düzey fiziki (mekansal) planlar
Üst düzey fiziki planlar; mekansal streji planı, çevre düzeni planı, il çevre düzeni
planı ve büyükşehir nazım imar planı olarak dört başlık altında toplanır. Aşağıda bu
planlar detayları ile incelenmiştir.
2.1.1.4 Mekansal strateji planı
Mekansal strateji planı tanımı; 08.08.2011 tarih ve 648 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile 29.06.2011 tarih ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” de bakanlığın görevleri
arasında şu şekilde geçmektedir; “Mekânsal strateji planlarını ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle hazırlamak ve mahalli idarelerin plan
kararlarının bu stratejilere uygunluğunu denetlemek. Bakanlıkca “Mekansal
Planlama Müdürlüğü” brimi oluşturulmuştur. Kanuna göre Mekansal Planlama
Müdürlüğüne verilen görevlerden bazıları aşağıdaki gibidir;
a) Yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte
fiziki planlara ve uygulamalara esas teşkil eden üst ölçekli mekânsal strateji
planlarını ve çevre düzeni planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak
hazırlamak,
hazırlatmak,
onaylamak
ve
uygulamanın
bu
stratejilere
göre
yürütülmesini sağlamak.
Kanun Hükmünde Kararnamenin bu bendinde; mekansal strateji planının fiziki bir
plan olduğunu ve plan ile ile ilgii her türlü yetkinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığında
olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.
b) Sektörel planların havza veya bölge düzeyindeki mekânsal strateji
planlarına ve çevre düzeni planlarına uyumlu hazırlanmasını sağlamak.
c) Her tür ve ölçekteki fiziki planların birbiriyle uyumunu ve mekânsal
strateji planları- hedeflerine ve kararlarına uygunluğunu sağlamak
amacıyla gerekli tedbirleri almak,
Kanun Hükmünde Kararnamenin bu bendinde ise mekansal plan türlerinin ölçeği
konusunda bilgi edinmeyi mümkün kılmaktadır. 08.08.2011 tarih ve 648 sayılı
11
Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 644 sayılı KHK‟de mekansal stratejik
planların ölçeği konusunda kesin bir bilgi yoktur, kanunun bu bendinde söz konusu
planların üst ölçek plan olduğu ve bölge planları ile çevre düzeni planları arasında
yer aldığı sonucu ortaya çıkmaktadır.
Mekansal Stratejik planlama, geleneksel geniş kapsamlı planlamanın karşısında,
daha esnek, aktörleri sürecin içine alan, katılımı her aşamada ön plana çıkaran,
hedefe yönelik ve eylem odaklı olmasıdır (Castells ve Borja, 1997). Çizelge 2.1‟de
mekansal stratejik planın özelliklerinden basedilmiştir.
Mekânsal stratejik plan;
Bütünleyici bir plandır.
Projelere öncelik verir, ancak projelerin gerçekleşeceği mekanı belirleme
gerekli değildir.
Her aşamada uzlaşma ve katılıma dayanır.
Niceliksel analiz yöntemleri kullanılır.
Kısa vadede müdahale gerektiren eylemlerde, aktörler arasında uzlaşma ve
karalığa dayalı bir plandır.
Bir eylem planıdır
Kaufman ve Jacobs (1997); stratejik planlamayı geleneksel planlamadan ayırt eden
özellikleri şu şekilde ortaya koymaktadır:
Stratejik planlama;
Daha çok eyleme, sonuçlara ve uygulamaya yöneliktir,
Planlama sürecinde daha çeşitli katılımı öngörür,
Bir topluluğun, dış çerçeve içinde anlaşılmasına daha fazla vurgu yapar,
çevreye dair bir taramadan sonra fırsatları ve tehditleri belirlemeye çalışır,
Bir topluluğun, güçlü ve zayıf yönlerinin fırsatlar ve tehditler bağlamında
değerlendirilmesine vurgu yapar.
2.1.1.5 Çevre düzeni planı
İmar kanununa göre bakıldığında Bölge Planlarından sonraki kademede çevre düzeni
planları yer almaktadır. İmar Kanunu‟nun 5. maddesinde Çevre Düzeni Planı, “ülke
ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi
12
yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen plan” olarak tanımlanmıştır
(Tekel, 2011).
1985 yılında yürürlüğe giren Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte,
Bakanlık,16 yıl sonra (Ek: 17 Mart 2001/24345 R.G.) oldukça kapsamlı bir
düzenleme yaparak Çevre Düzeni Planlarına ilişkin olarak ayrıntılı hükümlere yer
vermiş, tanımı, ölçekleri, içeriği, yapım ve onama süreçleri açıklanmıştır.
Buna göre, “Çevre Düzeni Planı, konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi sektörler
ile kentsel-kırsal yapı ve gelişme ile doğal ve kültürel değerler arasında korumakullanma dengesini sağlayan ve arazi kullanım kararlarını belirleyen yönetsel,
mekansal ve işlevsel bütünlük gösteren sınırlar içinde, varsa bölge planı kararlarına
uygun olarak yapılan, idareler arası koordinasyon esaslarını belirleyen, 1/25000,
1/50000, 1/100.000, veya 1/200.000 ölçekte hazırlanan, plan notları ve raporuyla bir
bütün olan plandır” denilmektedir.
Yönetmeliğin 5. maddesinde bu plan türüyle ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi
verilmektedir. Buna göre, “Çevre düzeni planları, varsa bölge planı esas alınarak
yapılır. Çevre düzeni planlarının hazırlanması sürecinde, planlanacak alan ve yakın
çevresindeki alanlarda aşağıda genel başlıklar halinde belirtilen konularda ilgili
kurum ve kuruluşlardan veriler elde edilir;
a) Planlama alanının konumu ile ilgili bilgiler,
b) Yönetim yapısı, idari bölünüş, sınırlar,
c) Fiziksel yapı ve mevcut arazi kullanımı,
d) Çevresel değerler ve koruma alanları,
e) Afet verileri, afete maruz alanlar, yerleşmeler ve özellikleri,
f) Planlama alanı ile ilgili demografik, sosyal, ekonomik, kültürel, tarihi vb.
bilgiler,
g) Ulaşım ve enerji dahil teknik altyapı,
h) Sektörel yapı,
i) Askeri alanlar,
j) Mülkiyet yapısı,
k)Yerleşmelerle ilgili yerel özellikler,
l) Planlama alanının özelliğine göre diğer konular.
13
Çevre düzeni planı yapılacak alan ve yakın çevresinin bir bütünlük içinde ele
alınması ve değerlendirilmesi için eşik analizi, yerinde yapılan incelemeler gibi
fiziksel çalışmalarla birlikte, bilimsel tekniklere ve yöntemlere dayalı, yeterli nitelikte ve kapsamda ekonomik, sosyal, kültürel, politik, tarihi, sektörel ve teknolojik
araştırmalar yapılır, ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınır ve
değerlendirilir (Türk ve Türk, 2006 s:71).
Çevre düzeni planı kararları, yapılan inceleme, araştırma sonuçları ve görüşler
değerlendirilerek oluşturulur. Plan raporunda, yapılan tüm inceleme ve araştırmalar,
alınan
görüş
ve
öneriler
ve
yapılan
değerlendirmelerle
birlikte,
planın
gerçekleştirilmesini sağlayacak uygulama araçları, kurumsal yapı ve denetim
konularına dair ilkeler de yer alır”.
Aynı Yönetmeliğin 6. maddesi ÇDP‟lerde hangi konulara ilişkin çalışma gerektiği
konusunda şu ifadelere yer verilmektedir: “Çevre düzeni planı sınırları içerisinde
kalan alanlarda; Yerleşilebilirlik ilkesi ve taşıma kapasitesi göz önünde
bulundurularak koruma kullanma dengesinin sağlanması, Makro ölçekte nüfus
dağılımı ve yoğunluk kararlarının verilmesi, Kısıtlı doğal kaynakların, artan yerleşik
nüfusun ekonomik ve sosyal yapısını güçlendirerek, gereksinimlerini karşılayacak
biçimde kullanılmasının sağlanması, Doğal, tarihi, kültürel çevre değerlerinin
korunması, Tarım alanlarının, sit alanlarının, orman alanlarının, özel çevre koruma
alanlarının, ekolojik açıdan korunması gerekli alanların, sulak alanların, uluslararası
sözleşmelere konu alanların, kıyı alanlarının ve benzeri alanların, ilgili mevzuatında
öngörülen kurallar çerçevesinde kullanımı ve korunması, Yatırımların koordineli
olarak kullanıma sunulması, Planlama sürecinin analiz, araştırma ve sentez
aşamalarında, yönetmelikte belirlenen konularda yapılan çalışmaların ve toplanan
değişik sınıf ve türdeki verilerin planlama kararlarının oluşumunda etkin kullanımı,
Afete maruz bölge, yerleşme ve alanlardaki afet risklerinin belirlenmesi ve bu
risklerin plan kararlarında dikkate alınması, Alt ölçekli planlamaya veri teşkil edecek
politikaların oluşturulması, esastır”.
8. Madde ise ÇDP‟lerin yapımına ilişkin hükümler taşımaktadır. Buna göre, “Bakanlığın plan yapım yetkisini devrettiği birden fazla idareyi kapsayan planlama
çalışmalarında, koordinasyon Bakanlığa aittir. Planlama alanı içinde yer alan idarelerin planlama sürecine katılımı, görev, yetki ve sorumlulukları ve alt ölçek plan
yapımı ile ilgili esaslar, gerektiğinde protokolle belirlenir” (Ersoy, 2007 S:222).
14
Ülkemizde, üst düzey fiziki planların hazırlanması ve onaylanmasındaki yetki
paylaşımı ile ilgili önemli sorunlar yaşanmıştır. Çevre düzeni planı yapımı ve onayı
konusunda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı arasında yetki
konusunda anlaşmazlıklar olmuş ve çeşitli zamanlarda gerek Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı gerekse Çevre Bakanlığı yönetmelik ve genelgeler yayımlayarak, çevre
düzeni planlarının hazırlanması ve onaylanması konusundaki yetkinin kendilerinde
bulunduğunu iddia etmişlerdir. Bu durum idari yargıda dava konusu olmuştur.
8.5.2003 Tarihinde yürürlüğe giren 5.1.2003 kabul tarihli 4856 Sayılı Çevre ve
Orman Bakanlığının Teşkilatı ve Görevleri Hakkındaki Kanununun 2-h maddesine
göre “Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla
ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkân veren rasyonel doğal kaynak
kullanımını sağlamak üzere, kalkınma plânları ve bölge plânları temel alınarak çevre
düzeni plânlarını hazırlamak veya hazırlatmak, onaylamak, uygulanmasını sağlamak
Çevre ve Orman Bakanlığının görevleri içinde tanımlanmıştır (Türk ve Türk, 2006).
08.08.2011 tarih ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 644 sayılı
KHK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulmuştur. Bu düzenleme ile Çevre ve
Orman Bakanlığı ve Bayınıdrlık ve İskan Bakanlığı kaldırılmıştır. Çevre düzeni planı
planlarının hazırlanması ve onama yetkisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‟na
verilmiştir.
2.1.1.6 Ġl çevre düzeni planı
İl çevre düzeni planı ilk defa 04.03.2005 günlü ve 25745 Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı il özel idaresi kanunu ile mevzuata
girmiştir. 5302 sayılı il özel idaresi kanununun 6. maddeside “ İl çevre düzeni plânı;
valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il
belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi
ile il genel meclisi tarafından onaylanır denilerek il çevre düzeni planı adı altında
yeni bir plan türünden bahsedilmiştir. Ancak planın niteliği ve nasıl hazırlanacağı
konusunda ayrıntıya girilmemiştir (Tekel ve Altıntaş, 2011).
Çevre düzeni planı yapım ve onayı konusunda bir karmaşa yaşanırken, 5302 il özel
idaresi kanunu ile mevzuata “il çevre düzeni planı” kavramı eklenmiştir. İl Özel
idaresi kanunu uyarınca 1/100.000 ölçekde yapılması gereken İl çevre düzeni planı
kapsadığı alan içerisinde birden fazla yönetim birimi bulunması nedeni ile farklı bir
15
onay sürecine konudur. Yürürlüğe girmesi için yetkili belediye meclisi ve il genel
meclisi tarafından onaylanması gerekmektedir (Tekinbaş, 2008).
12.07.2006 tarih 5538 sayılı kanun ile 5302 sayılı il özel idaresi kanununun
6.maddesinde değişiklik yapılmış ve altıncı maddenin üçüncü fıkrasının sonuna;
“Belediye sınırı il sınırı olan büyükşehir belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili
büyükşehir belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır, doğrudan belediye meclisi
tarafından onaylanır.” Cümlesi eklenerek büyükşehir belediyelerininde il çevre
düzeni planı yapmalarına olanak sağlanmıştır (Tekel ve Altıntaş, 2011 s:86 ).
2.1.1.7 BüyükĢehir nazım imar planı
Şehrin gelecekte üstleneceği ekonomik rol, metropoliten alanda yaşayacak toplam
nüfus, bu nüfusa ait istihdam dağılımı ile bu nüfus için gerekli yaşam ve çalışma
alanları ile bu merkezde sunulan hizmetlerden yararlanmak için bölge içinden
gelecek nüfus için gerekli hizmet ve rekreasyon alanlarının mekansal büyüklük ve
gelişme yönlerinin belirlenmesi vb. konular “Büyükşehir Belediyesi Nazım İmar
Planları” ile tanımlanmalıdır. Üst ölçek plan kararları olarak tanımlanan bu kararlar,
daha alt ölçeklerde hazırlanacak imar planlarına temel veri olarak kabul edilmesi
gereken hedef ve stratejileri oluşturmaktadır (Ersoy, 2007 s: 223).
1/25.000 ölçekli nazım imar planları; konut sanayi, turizm, tarım ve bunun gibi
fonksiyon alanlarını belirler, özellikle konut alanlarındaki yoğunlukları, yüksek, orta
ve az yoğun konut alanları olarak sınıflandırır, ana ulaşım arterlerin gösterirler (Ünal,
2008 s:34).
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu imar planı konusunda yerel yönetimler
bazında önemli değişiklikler getirmiştir. Yasanın 7. maddesinin (b) bendinde
büyükşehir belediyelerinin imar planı yapma yetkisi çevre düzeni planına uygun
olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile
1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planı yapmak, yaptırmak ve onaylayarak
uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım planına uygun olarak
hazırlayacağı uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri,
parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir
yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe
belediyelerinin uygulama imar planlarını yapmak yaptırmak şeklinde düzenlenmiştir
(Ünal, 2008 s:34). Bu kararla ölçek açısından çevre düzeni planları ile büyükşehir
16
belediyesi nazım imar planlarının çakışabileceği sorunu ortaya çıkmıştır. Diğer bir
değişle 1/25.000 ölçekte hazırlanmış olan büyükşehir belediyesi alanındaki nazım
imar planı kararları arasında sıradüzensel ilşikinin nasıl tanımlanacağı açık değildir
(Türk ve Türk, 2006) .
2.1.2 Yerel fiziki (mekansal) planlar
Yerel fiziki planlar; 1/5000 ölçekli nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli uygulama
imar planlarıdır. Aşağıda bu plan türleri ayrıntıları ile incelenmiştir.
2.1.2.8 Nazım imar planı
Nazım İmar Planı, onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş
olan, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi
parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki
nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının
gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin
çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas
olmak üzere detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır (İmar
Kanunu, 1985).
Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan yerlerde yapılacak olan nazım
imar planları ile bu alanlar dışında kalan planların nasıl hazırlanacağı İmar
Kanununun 8. Maddesinde düzenlenmiştir. Çevre düzeni planlarına uygun şekilde
yapılacağı öngörülen nazım imar planları belediye ve mücavir alan sınırları içinde
yerinden yönetim ilkesi doğrultusunda hazırlanıp belediye meclislerince kabul
edillerek yürürlüğe girmektedir. Bu alanlar dışında ise il özel idarelerinde yapılan
veya yaptırılan planlar il genel meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmektedir.
(Tekel ve Altıntaş, 2011 s:87). Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte de
nazım imar planının 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenleneceği belirtilmiştir.
2.1.2.9 Uygulama imar planı
Uygulama İmar Planı, onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu
işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeşitli bölgelerin
yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar
uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları
ile gösteren ve 1/1000 ölçekte düzenlenen raporuyla bir bütün olan plandır.
17
İmar mevzuatında yerel fiziki planlar, imar planı olarak adlandırılmışlardır. İmar
planları, nazım imar planları ve uygulama imar planları olarak iki aşamadan
oluşmaktadır. Bir yerleşme için imar planı yapılmasının temel amacı, öncelikle belde
halkının sosyal ve kültürel gereksinimlerinin karşılanması, sağlıklı ve güvenli bir
çevrenin oluşturulması ve yaşam kalitesinin artırılması olarak düşünülebilir (Türk ve
Türk, 2006). İmar planları kentsel yerleşme ve gelşime eğilimleri için alternatif
çözümler oluşturularak hazırlanır.
İmar kanununun 8. Madde hükmü gereğince belediye ve mücavir alan sınırları
içerisinde kalan yerler için yapılacak olan uygulama imar planları ilgili belediyelerce
yaptırılmakta ve belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girmektedir. Bu alanlar
dışında kalan yerler için yapılacak planlar ise, il özel idareleri tarafından yapılmakta
veya yaptırılmakta, yine il genel meclisince onaylanarak yürürlüğe girmektedir.
(Tekel ve Altıntaş, 2011 s:89).
2.2 Planlamada HiyerarĢik Durum
Günümüzde plan tür ve ölçekleri ile yetki ve görev dağılımları ile ilgili olarak
yaşanan karmaşa dikkate alındığında, plan kademelenmesi önemli bir konu olarak
ortaya çıkmaktadır. Plan kademelenmesi ilkesi, başka bir deyişle “planların kademeli
birlikteliği ilkesi” plancılar için bilinen bir ilke olmakla birlikte, yasa hükmü olarak
ilk kez 3194 sayılı İmar Kanununda yer almıştır. 6785 sayılı İmar Kanunu planların
kademeli birlikteliği ile ilgili ilkesel bir yasa hükmüne yer vermemekle birlikte,
uygulama imar planlarının yapımı sırasında nazım imar planlarına uygunluk
koşulunu belirlemekteydi. Bu kapsamda yapılmış olan en belirgin düzenleme ise
sadece İller Bankası tarafından hazırlanan ve 6785 sayılı İmar Kanununa göre
yapılacak plan çalışmalarına açıklık getiren Teknik Şartlaşmada yer almaktaydı.
İmar Kanunu ile belirlenen plan türleri ve ölçeklerinin çeşitlenmesinin yanı sıra bu
planları yapan idarelerin sayılarının artışı, plan kademelenmesi konusunun önemini
daha da vurgulayan bir gelişme olmuştur. Merkezi ve yerel yönetim birimleri,
kendileri tarafından yapılan, yaptırılan, onaylanan veya bir başka idare tarafından
yapılmış, yaptırılmış, onaylanmış planların tamamını bilmekle, kendi planlama
çalışmalarında değerlendirmekle yükümlü bir konuma gelmiştir ( Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı Kentleşme Şurası, 2009 s:11).
18
Gerçek yaşamın karmaşık yapısı, değer sistemlerinin farklılığı ve politik güç
dengelerinin görece statik ve direnç gösteren özelliği, hazırlanan planların uygulama
sürecinde önemli ölçüde yeniden biçimlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Farklı
ölçeklerde hazırlanan planların bir üst ve bir alt düzeydeki planlarla ilişkilerinin
kurulması, bu bağlamda önem kazanmaktadır. “Planların Kademeli Birlikteliği”
ilkesi planlama sürecinin uygulama evresinde karşılaşılan sorunların azaltılmasına
katkıda bulunmaktadır.
Farklı soyutlama düzeylerinde hazırlanan fiziksel planların birbirleri ile uyumu
planların kademeli birlikteliği ilkesi ile tanımlanmaktadır. Bu ilkeye göre, bir alt
ölçekte alınan plan kararlarının bir üst ölçek plan kararları ile çelişmemesi, üst ölçek
plan kararlarının alt ölçekte uygulanmasının imkânsız ya da sorunlu olduğunun tespit
edildiği durumlarda ise, üst ölçek plan kararının yeniden gözden geçirilmesi esastır.
“Bu süreçte, görece büyük alanlar için üretilmiş genel ve soyut kurallardan (üst ölçek
planlar) ve bu kurallara bağlı olarak daha dar alanlar için üretilen özel ve somut
kararlara (alt ölçek planlar) varılan bir yol izlenmektedir. Burada önemli olan, statik
bir planlama anlayışı ile sadece plan ölçeklerini değiştiren bir odaklama yapmaktan
çok, ölçekler arasında geri besleme yöntemi ile sürekli olarak kendisini
öngörülemeyen gelişme ve ilişkilerin yaratacağı potansiyel sapmalardan koruyacak
bir dinamizmi sağlamaktır” (Ersoy, 2000 s:36).
Planlar sıradüzeni içerisinde her düzeydeki planın içerdiği bilgi farklıdır, özellikle üst
düzey planlar daha soyut bilgileri içerirken yerel düzeydeki planlar ise daha somut
bilgileri içermektedir. Yerel düzeye indikçe planın kapsamı daha ayrıntılı hale
gelmektedir ( Türk ve Türk, 2006 s:79).
Daha açık bir ifadeyle, “üst ölçekli planlar, geliştirilen temel hedefler, oluşturulmuş
politika ve prensiplere uygun olarak kentin ana gelişme kararlarını ve arazi
parçalarının kullanış biçimlerini ilke düzeyinde veren, soyutlama düzeyi yüksek
belgelerdir… Bir üst ölçekte belirtilen ana kararlar bir alt ölçeğe geçirilirken, bu yeni
ölçekte, üst ölçekte ayrıntılanmamış olan dolayısıyla yeni denilebilecek kararlar
alınabilir” (Ersoy, 2000 s:37). Ancak, her durumda, alt ölçekli planları denetleyen,
yönlendiren ve esneklik çerçevesini çizen üst ölçekli planlardır. Bu nedenle, üst
ölçekli planlarda alınacak kararlar, alt ölçeklerde yapılacak binlerce planın aynı bir
hedefler sisteminin ana ilkelerini benimsemelerini, diğer bir deyişle aynı dili
19
konuşmalarını sağlamaları açısından son derece önemlidir. Türkiyede plan hiyerarşisi
Şekil 2.2 deki gösterildiği gibidir. Söz konusu planlar arasında yukarıdan aşağıya
doğru somutlaşan ve daha detay bilgilerin bulunduğu hiyerarşik bir durum vardır. Alt
plan üst plan kararlarına uymak zorundadır.
Ülke Kalkınma Planları
Bölge Planları
Çevre Düzeni Planları
İl Çevre Düzeni Planları
Büyükşehir Nazım İmar Planları
Uygulama Nazım İmar Planları
Uygulama İmar Planları
ġekil 2.2 : Planlar arasındaki hiyerarşik durum.
2.3 Planlamada Yetki
Ülke Kalkınma Planları; Ülke planlarının hangi yönetim birimi tarafından
hazırlanacağına ilişkin mezuatta hüküm bulunmamakla birlikte kalkınma planlarının;
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 504 sayılı “Devlet Planlama Teşkilatı Kurulluş
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararneme”de öngörülen usüllere göre
hazırlanacağı ve Bakanlar Kurulunca kabul edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet
Meclisi tarafından 3067 sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve
Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanun da belirlenen usuller çerçevesinde
onaylanarak yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.
20
Bölge planları; 3194 sayılı İmar Kanununda yer alan “….gerekli görüldüğü hallerde
Devlet Planlama Teşkilatı
yapar ve yaptırır.” Maddesi gereğince planlar 2006
tarihinden önce Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yaptırılmakta idi. Ancak
08.02.2006 Tarih 5449 sayılı “Kalkınma Ajansları Kuruluşu, Koordinasyonu ve
Görevleri hakkında kanun” un yürürlüğe girmesi sonucu bölge planlarını yapımı ve
uygulaması ile ilgili yapı değişmiştir. Bu kanun ile üst düzey merkezi yönetim birimi
olan Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan yada yaptırılan bölge planlarının
bölge ölçeğinde kurulacak kalkınma ajansları tarafındna yapılması ve uygulanması
hükmü getirilmiştir (Türk ve Türk, 2006 s:67). Kanuna göre devlet planlama
teşkilatının fonksiyonu rehberlik danışmanlık ve kontrollük düzeyinde kalmıştır.
Çevre düzeni planı; 1985 yılında yürürlüğe giren İmar Kanunu‟nun “Tanımlar”
başlıklı maddesinde yer alan çevre düzeni planlarının kapsamı, içeriği, ölçeği, yapım
ve onamasına ilişkin olarak yasanın hiç bir hüküm getirilmemiştir. Çevre düzeni
planları uzun yıllar bu konuda İller Bankası tarafından hazırlanan “İmar Planlarının
Düzenlenmesi ile ilgili Teknik Şartlaşma”da tanımlanan içerik ve kapsamla
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yapılmıştır.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı‟nın 1985 yılında yürürlüğe giren “Plan Yapımına Ait
Esaslara Dair Yönetmelikte, 16 yıl sonra 2001 yılında önemli değişiklikler yapmıştır.
İlgili yönetmelikte yaptığı bu kapsamlı değişiklikle Çevre Düzeni Planları yasal
zeminde ilk kez anlamlı bir bütünsellik kazanmış iken, bu kez de bu planları
yapmakla yetkili idarenin kim olacağı konusunda, Çevre ve Orman Bakanlığı yeni
bir tartışma ve anlaşmazlığa yol açmıştır. Siyasi düzeyde sürdürülen bu tartışma
2003 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı lehine sona ermiştir (Ersoy, 2007 s: 221226).
Buna göre, 2003 tarihinde kabul edilen 4856 sayılı Kanun‟un 2. maddesinin (h)
bendi ile çevre düzeni planlarının hazırlanmasına ilişkn yetki kuralları
netlik
kazanmıştır. Çevre düzeni planlarını hazırlama veya hazırlatma, onaylama,
uygulamasını sağlama görev ve yetkisi, Çevre ve Orman Bakanlığının ana hizmet
birimlerinden oluşan “Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Gelen
Müdürlüğü”ne verilmiştir (Tekel ve Altıntaş, 2011 s:84).
2004 yılına gelindiğinde ise, üst ölçekli planlarla ilgili olarak yeni yasal düzenlemelerin gündeme geldiği görülmektedir. Bu yılda yürürlüğe giren 5216 sayılı
21
Büyükşehir Belediyesi Kanunu‟nun görev, yetki ve sorumluluklarla ilgili
7.maddesinde şu ifadeye yer verilmektedir:
“Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan
sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını
yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak”. Bu madde geçici madde 1 ile
birlikte, nazım plan üst ölçeğini 1/5.000 den 1/25.000 e yükseltmekte ve bu aralıkta
yapılacak planlara da “nazım plan” adını vermektedir. Burada akla gelen ilk soru,
1/25.000 ölçekli planların Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Çevre
Düzeni Planı olarak tanımlandığı ve kapsam ve içeriğinin de buna göre tanımlanmış
olmasının neden olacağı karmaşadır. Diğer bir deyişle, Büyükşehir Kanunundaki
hüküm, ölçek itibariyle 1/25.000 ölçekli planları “nazım plan” olarak tanımlarken
1/5.000 ölçekte hazırlanacak nazım planlarla kapsam ve içerik açısından nasıl bir
farklılık göstereceğine ilişkin bir soruyu yanıtsız bırakmaktadır.
2005 yılında yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ise yeni bir çevre
düzeni planından söz etmektedir. Kanunun il özel idaresinin görev ve
sorumluluklarının sayıldığı 6.maddesinde idareler ilin çevre düzeni plânını
hazırlamakla görevlendirilmektedirler. Buna göre, “İl çevre düzeni plânı; valinin
koordinasyonunda, büyük şehirlerde büyük şehir belediyeleri, diğer illerde il
belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi
ile il genel meclisi tarafından onaylanır”. Bu planların kapsamı, içeriği ve ölçeği
konusunda açık hükümlerin olmaması yetki ve sorumluluk açısından zaten yeterince
karmaşık olan çevre düzeni planları konusunda yeni bir tartışma ortamının
yaratılmasına neden olmuştur.
2006 tarihinde yürürlüğe giren 5491 sayılı kanun ile değişik 2872 sayılı Çevre
Kanununun
9.
maddesi;
“ülke
fiziki
mekanında
sürdürülebilir
kalkınma
doğrultusunda, kentsel ve kırsal nüfusun barınma, çalışma, dinlenme, ulaşım gibi
ihtiyaçlarının karşılanması sonucu oluşabilecek çevre kirliliğini önlemek amacıyla
nazım ve ugulama imar planlarına esas teşkil etmek üzere bölge ve havza bazında
1/50.000
-1/100.000
ölçekli
çevre
düzeni
planları
bakanlıkça
çıkarılarak
yönetmelikle belirlenir” şeklinde düzenleme ile çevre düzeni planlarının bölge ve
havza bazında yapılacağı ve ölçeğinin 1/50.000 -1/100.000 olacağı hüküm altına
alınmıştır (Tekel ve Altıntaş, 2011 s:85).
22
İl çevre düzeni planı; İl çevre düzeni planı 2005 tarih ve 5302 sayılı il özel idaresi
kanunu ile mevzuatımıza girmiştir. Bu kanunun altıncı maddesine göre; İl çevre
düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri,
diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. 2006 tarih 5538 sayılı
kanun ile 5302 sayılı il özel idaresi kanununun 6. maddesinde değişiklik yapılmış ve
altıncı maddenin üçüncü fıkrasının sonuna; “Belediye sınırı il sınırı olan büyükşehir
belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili büyükşehir belediyeleri tarafından yapılır
veya yaptırılır, doğrudan belediye meclisi tarafından onaylanır” cümlesi eklenerek
çevre düzeni planlarında yetki tanımlanmıştır. Çizelge 2.3 de İÇDP‟nın yetki durumu
incelenmiştir.
Çizelge 2.1 : İl çevre düzeni planı ve yetki durumu.
Büyükşehir Belediyeleri
(İstanbul-Kocaeli)
1. Büyükşehir Belediye
Meclisi
Büyükşehir Belediyeleri
(Diğer)
1. Büyükşehir Belediye
Meclisi
2. İl Genel Meclisi
Büyükşehir Olmayan
İller
1. İl Belediye
Meclisi
2. İl Genel Meclisi
Büyükşehir nazım imar planı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile
büyükşehir belediyelerine “çevre düzeni planına uygun olmak kaydı ile büyükşehir
belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ve 1/25.000 arasındaki her ölçekte
nazım imar planı yapmak yaptırmak ve uygulamak yetkisi vermiştir.
Nazım imar planı ve uygulama imar planı; 3194 sayılı imar kanunu ile yerinden
yönetim ilkesine pararlel biçimde yerel fiziki planların (Nazım İmar planı ve
uygulama imar planı) hazırlanması ve onaylanması konusunda belediye ve mücavir
alan sınırları içerisinde belediyelere yetki verilmiştir.
Türkiyede plan türleri yetkileri ve hukiki dayanakları incelendiğinde; ülke kalkınma
planları ve bölge planları devlet planlama teşkilatı, çevre düzeni planı Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, il çevre düzeni planı il özel idareleri ve belediyeler, nazım imar
planları büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve il özel idareleri, ugulama imar
planları
belediyeler
ve
il
özel
idareleri
tarafından
yapılmakta
yaptırılmaktadır. Bu planları hukuki dayanaları Çizelge 2.4 de verilmiştir.
23
ve/veya
Çizelge 2.2 : Türk planlama sistemi ve yasal dayanakları.
PLAN TÜRÜ
YETKİSİ
Ülke Kalkınma Planı
Devlet Planlama T.
Bölge Planı
Devlet Planlama T.
Çevre ve Şehircilik
B.
İl Özel İdaresi
İl Belediyesi
Çevre Düzeni Planı
İl Çevre Düzeni Planı
Nazım İmar Planı (Büyükşehir
Belediyeleri Sınırları)
Büyükşehir Bel.
Nazım imar Planı
Belediyeler,
İl Özel İdareleri
Uygulama İmar Planı
Belediyeler2
İl Özel İdareleri3
HUKUKİ DAYANAK
3194 - İmar K,
504 Sayılı KHK,
3067 Sayılı Kanunu.
3194 - İmar K.
648 sayılı KHK. ile değişik
644 sayılı KHK.
5302 sayılı İl Özel İ K.
5216 sayılı Büyükşehir,
Belediyesi Kanunu,
5538 sayılı Kanun.
3194 - İmar Kanunu,
5302 -İl Özel İdare Kanunu.
3194 Sayılı İmar Kanunu,
5302 Sayılı İl Özel İdare
Kanunu.
2.4 Bölüm Değerlendirmesi
Türkiyede planlama sisteminden bahsedilirken adı geçen bütün planlar 3194 sayılı
İmar Mevzuatınca belirlenmiştir, ancak bu planların yapım yaptırım ve onayına
ilişkin bir çok kanun veya kanun hükmünde kararname gündeme gelmiş, bu durum
yetki karmaşasına, ayrıca kurum ve kuruluşlar arasında paylaşılamayan planlar
ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Aynı şekilde kanunda bazı planlara ilişkin hangi
kurum veya kuruluşun yetkili kılındığı belirtilmediği gibi, bu planların içerikleri,
ölçekleri, plan hiyerarşisindeki yeri de belirtilmemiştir. Bu durum “Türk Planlama
Sistemi”nin aslında tartışmalarla dolu olduğunun açık bir göstergesidir.
Türkiyede planlama sistemi ele alındığında plan türleri, plan hiyerarşisi ve
planlamada yetki adı altında üç alt başlık oluşturmak mümkündür; sosyo ekonomik
planlar, üst düzey fziki planlar ve yerel fiziki planlar.
Sosyo-ekonomik planlar, merkezi yönetim tarafından yapılan veya
yaptırılan
planlardır ve kendi içinde ülke kalkınma planları ve bölge planları olarak ikiye
ayrılmaktadır. Bu planlar, ülke ölçeğinde prensip kararlarının alındığı ve ülke veya
bölgelerin kalkınma politikalarının nasıl olacağına ilişkin ana kararların tespit
edildiği planlardır. Ülke planlarının adı imar mevzuatımızda geçmezken bölge
2
3
Belediye ve mücavir alan sınırı içinde kalan bölgeler,
Belediye ve mücavir alan sınırı dışında kalan bölgeler,
24
planları plan hiyerarşisinin ilk basamağını oluşturmaktadır, ancak bu planın da
yapılması imar kanununca zorunlu kılınmamıştır. Planlama sistemi içinde, sosyoekonomik alanda alınan kararları, üst düzey mekansal plana aktaracak ilk adım olan
bölge planlarının yapılmaması demek; ülkenin geleceğini belirleyen karar ve
politikaların, merkezden yerele kadar ulaşabilmesi için kurulan plan hiyerarşisinde
daha ilk basamaktan tökezlemeye başlaması demektir. Ülke Kalkınma Planları 540
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Planlama Teşkilatınca (DPT)
hazırlanır, bölge planları ise DPT tarafından hazırlanır ve kalkınma ajanslarınca
uygulaması yapılır.
Üst düzey fiziki planlar son döneme kadar merkezi yönetim tarafından yapılan ve
mekansal strateji planları, çevre düzeni planları, il çevre düzeni planları ve
büyükşehir nazım imar planları olarak kademelendirilen planlardır. Mekansal strateji
planı 2011 yılı itibari ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan planlardır.
İmar mevzuatına göre bölge planlarından sonra çevre düzeni planları gelmektedir.
İmar kanunu çevre düzeni planından bahsetmiş ancak sınırları, kapsamı, ölçeği,
yetkili kurumu gibi ayrıntılı bilgileri vermemiştir.
Çevre ve Orman Bakanlığı
ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 4 genelgeler
yayınlayarak çevre düzeni planı yapma yetkisini kendi yetkileri altına alma
girişimlerinde bulunmuşlardır. Bu noktada kanunda ki çevre düzeni planı ile ilgili bu
eksik düzenleme iki kamu kurumunu davalı noktasına getirmiştir. İmar mevzuatında
planlama konusunda bu tür açıklar ve sorunlar varken 2005 tarih ve 5302 sayılı
kanunla çevre düzeni planından farklı olarak bir de “İl Çevre Düzeni Planı” kavramı
literatüre girmiştir. Daha çevre düzeni planı ile ilgili sorular cevap bulamamışken
(kim yapacak, hangi ölçekte kararlar alınacak, planın kapsamı ne olacak, sınırları ne
olacak…vs) il çevre düzeni planı bu karmaşık durumu daha da karmaşık hale
getirmiştir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu Kapsamında “belediye sınırı il sınırı
olan büyükşehirler dışındaki bütün illerde il çevre düzeni planını il özel idaresi yapar
veya yaptırır.” Ancak burada da planın ölçeği ile ilgili her hangi bir bilgi yoktur.
Vurgulanması gereken diğer önemli bir konu ise; il çevre düzeni planı bir üst düzey
fiziki plandır ve bu tür planlar merkezi yönetimlerce yapılmaktadır. Ancak 5302
sayılı İl Özel İdaresi Kanunuyla birlikte bir yerel yönetim birimi olan il özel idareleri
4
Bu bakanlıklar 2011 yılı itibari ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adı altında birleştirilmiştir.
25
üst düzeyde karar mercisi haline gelmiştir. Bu dikkat çekici bir durumdur. Diğer
taraftan bu planın onaylanması aşaması da yine tartışılması gereken bir konudur; İl
çevre düzeni planı il belediye meclisi ve il genel meclisi tarafından onaylanmaktadır.
Ancak il genel meclisi yapısı itibari ile seçilmiş ve atanmışlardan oluştuğu için bu
noktada karar alan kişilerin eğitim durumlarının bu planı tartışmak ve onaylamak için
yeterli olup olmadığı da önemli bir soru işaretidir.
Bir diğer üst düzey fiziksel plan çeşidi de büyükşehir nazım imar planıdır; 5216
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince nazım imar planlarını 1/5000‟den
1/25000‟e kadar her ölçekte büyükşehir belediyesi yapmakta ve onaylamaktadır.
Burada da aynı karmaşa söz konusudur; bir yerel yönetim birimi olan büyükşehir
belediyelerine üst düzey fiziki plan yapma ve onama yetkisi verilmiştir. Bu da yine
dikkat çekici önemli bir değişikliktir. Bu durumda plan yapma yetkilerinin
merkezden alınıp yerele verildiği bir planlama sistemin gündeme geldiği sonucuna
varılmıştır.
Plan kademelenmesinin son bölümünü ise yerel fiziki planlar oluşturmaktadır. Yerel
fiziki planlar; “1/5000 ölçekli Uygulama Nazım İmar Planı” ve “1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı” olarak iki bölümde incelenir. 3194 sayılı İmar Kanunu ile
yerinden yönetim ilkesine paralel olarak yerel fiziki planların hazırlanması ve
onaylanması konusunda, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde, belediyelere
yetki verilmiştir. Ayrıca; 2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile il özel
idarelerine de yerel plan yapma yetkisi verilmiştir. Bu kapsamda belediye ve mücavir
alan sınırları dışında kalan bölgelerde il özel idareleri 1/1000 ve 1/5000 ölçekli
uygulama imar planı yapma veya yaptıma yetkisine sahiptir.
“Planların Kademeli Birlikteliği” ilkesi çerçevesinde, çevre düzeni planları bölge
planlarının, nazım imar planları çevre düzeni planlarının, uygulama imar planları da
nazım imar planlarının büyütülmüş kopyaları değil, soyuttan somuta inen plan
kararlarının alındığı farklı özellikleri ve ayrıntıları içeren belgeler olmak
durumundadır.
Ülkesel
kalkınmanın
sağlanabilmesi
ve
ülkesel
kalkınma
politikalarının mekana indirilmesi için, tüm ülkeyi kapsayacak biçimde bölge
planlarının yapılmaıs, her bölgede, bölgesel sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerine,
potansiyeline ve sektörel hedeflere göre hazırlanacak olan bölge kalkınma
politikalarını mekana indirmek üzere çevre düzeni planlarının yapılması, buna uygun
olarak da nazım ve uygulama imar planlarının hazırlanması gerekmektedir.
26
3. TÜRKĠYE’DE YÖNETĠM ANLAYIġI VE PLANLAMA SĠSTEMĠ
Her ülke siyasal, toplumsal ve ekonomik yapısına göre ya merkezden yönetime ya da
yerinden yönetime ağırlık vererek, yönetsel yapısını düzenlemektedir (Gözübüyük ve
Tan, 2004 s:159). Bazı ülkeler iktisadi, sosyal ve siyasi nedenlerden dolayı, geniş
mali ve idari yetkilerle donatılmış özerk yerel yönetim sistemini benimsedikleri
halde; bazıları güçlü yerel yönetim sistemini tercih etmektedir.
Hiçbir ülkede bütünüyle salt bir merkeziyet ya da bütünüyle salt bir yerinden
yönetim anlayışına dayalı bir yönetim modeli bulunmamaktadır. Her iki sistemin de
üstünlükleri olmakla birlikte merkezden yönetimin adalet, makro ekonomik
politikalar, etkinlik, dışsallıklar ve mali hesaplaşma gibi açılardan bakıldığında
avantajlı olduğu görülmektedir (Prud‟homme,1991:193-199). Yerel yönetimin ise
olayları yerelde takip edip olası bir sorun karşısında daha kısa sürede çözüm
üretebilmektedir.
Merkezi idarenin taşra örgütü olan il, aynı zamanda bir yerel yönetimdir. Yerel
yönetim olarak il, merkezi idareden ayrı olup, devlet tüzel kişiliği dışında ayrı bir
tüzel kişiliğe sahiptir.
Bir yerel yönetim olarak il özel idaresinin, merkezi idarenin taşra örgütü olan il
idaresinden ayrılabilmesi için, yerel yönetim olan il idaresi “İl Özel İdaresi” olarak
adlandırılmaktadır. Bir yerel yönetim olarak il, merkezi yönetimin taşra örgütü olan
ilden farklı olarak, il sınırları içerisinde yaşayan insanların müşterek ihtiyaçlarını
karşılamak üzere kurulmuş ve bu amaçla kendisine bazı görevler verilmiştir. Halbuki
merkezi idarenin taşra örgütü olan ilin asli görevi, il sınırları içerisinde yaşayan
insanların mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak değil, merkezi idarenin tüm ülke
düzeyinde yürüttüğü hizmetlerin o il sınırları içerisinde de yürütülmesini ve il
sınırları içerisinde yaşayan insanların da bu hizmetlerden yararlanmasını sağlamaktır
(Günday, 1997 s. 313).
Merkezden yönetim ve yerinden yönetim birbirlerinin karşıtı olan ve birbirlerinin
güçsüz yönlerini tamamlayan yönetim biçimleridir. Her iki yönetim biçimininde
27
artıları ve eksileri vardır. Birinin zayıf yanı diğerinin güçlü niteliğini gösterir. Biri
diğerinin zayıf yanlarını güçlendirmeyi hedefler, bu nedenle bir yönetim biçimi ne
tamamiyle merkezden yönetim ne de tasmamiyle yerinden yönetim olmamalıdır, biri
diğerinden baskın olabilir ama mutlaka o yönetim biçiminde iki sistemde
bulunmalıdır.
Merkezi idarenin taşra örgütü olan il idaresinin başı olan valinin, aynı zamanda il
özel idaresinin de yürütme organı olması çoğu zaman bu ikisinin birbirine
karıştırılmasına neden olmuştur. İl özel idaresi seçimle oluşan bir karar organına
sahip özerk bir yerel yönetim birimi olarak düşünülse de teşkilat ve görevler
açısından merkezi idare organlarıyla tamamen iç içe olması sebebi ile halkın
yakından tanıdığı bir mahalli idare birimi niteliği kazanamamıştır. Her ilçe seçilmiş
üyeler tarafından il genel meclislerinde temsil edildiği halde, il özel idareleri halk
arasında merkezi bir kurum gibi algılanmıştır. Öyleki 1999 yılında Muğla ilinde
yapılan bir alan araştırmasında, 1000 kişiye sorulan “ yerel yönetim deyince ne
anlıyorsunuz?” sorusuna sadece 23 kişi “il özel idaresi” cevbını vermiştir ki bu da
yukrıdaki savı desteklemektedir.
Türkiyedeki yönetim sistemi Şekil 3.1‟de de gösterildiği üzere, taşra yönetimi ve
yerel yönetim olarak ikiye ayrılmıştır. Merkezi yönetim; il, ilçe ve bölge
teşkilatlarından oluşurken, yerel yönetim ise; il özel idaresi, belediyeler ve köyler
olarak sınıflanmıştır. Bu ikili düzende (merkezi yönetim, yerel yönetim) idari
sistemin aşırı merkeziyetçi halinin çıkarılan yeni kanunlar, kamu reformları ile
merkezi yönetimden yerel yönetime doğru kaydığı gözlemlenmiştir.
ġekil 3.1 : Türkiye'de yönetim sistemi.
28
3.1 Merkezi Yönetim Ve Planlama
Merkezden yönetim (merkeziyetçilik, centralization); idarenin topluma sunacağı
hizmetlerin merkezden ve tek elden yürütülmesi ve kamu gücünün tamamen
merkezde toplanmasıdır. Merkezi yönetim, başkent teşkilatı ve taşra teşkilatıyla
birlikte idari hizmetleri yerine getirmektedir (Günday,2003 s:57).
Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin birlikte var olmaları çok katmanlı bir yönetim
şeklinin varlığına ve yönetim hiyerarşisine sebep olmaktadır. Yetki ve olanaklar
açısından yerel yönetimler merkezi yönetimlere göre daha zayıf durumdadırlar.
Böyle bir durumda vesayete sebep olması bile yerel yönetimleri merkezi
hükümetlere karşı bağımlı hale getirmektedir (Akalın,1994 s:11).
Günümüzde tüm dünya ülkelerinde hizmetler, merkezi ve yerel yönetimlerin
kontrolü altında sürdürülmektedir. Ancak, uygulamada merkezi ve yerel yönetimler
arası hizmet bölüşümü, ülkeden ülkeye değişmektedir. Bazı ülkelerde yetkilerin
büyük ölçüde merkezde toplandığı merkeziyetçi bir yönetim şekli benimsenirken;
bazılarında ise, merkezi ve yerel yönetimler arasında daha etkin bir hizmet,
dolayısıyla yetki ve kaynak bölüşümüne gidildiği görülmektedir. Burada, yönetimler
arası hizmet, yetki ve kaynak bölüşümünde ülkelerin ekonomik, sosyal, siyasi ve
kültürel yapılarıyla birlikte, sunulacak hizmetlerin özelliği de önemli rol
oynamaktadır (Öztürk, 1997 s:46).
3.1.1 Merkezi yönetimin planlamada yetki sorunsalı
1982 Tarihli T.C. Anayasası hükümleri doğrultusunda merkezi yönetim sıradüzenine
dayalı yönetimsel denetimi ancak sıradüzensel astı durumunda olan ve yetki genişliği
ilkesi doğrultusunda kendilerine yetki aktarılması yapılan taşra kuruluşları üzerinde
kullanılabilir. Gerekirse onların kararlarını hiçe sayıp, kendisi onların yerine geçerek
kararlar alabilir. Anayasa gereği yerel yönetimler üzerinde merkezi yönetimin böyle
bir hiyerarşik denetim yetkisi yoktur ve olmaması da gerekir (Ünal, 2008).
Merkezi yönetim Anayasa hükmü gereği bağımsız olan yerel yönetimler üzerinde,
ancak vesayete dayalı yönetimsel denetim yetkisini kullanabilir. Bu denetimde
merkezi yönetim, yerel yönetimin kararlarını onaylar, bozar veya uygulamalarını
erteleyebilir. Hiçbir zaman onların yerine geçerek kararlar alamaz.
29
Aksi taktirde, yerel yönetimler merkezi yönetimin sıradüzensel astı durumuna
düşmüş olurlar ve artık bağımsız yerel yönetimlerden söz edilmez (Türk ve Türk,
2006).
Planlar sıradüzeni çevresince, ülke kalknma planları, üst düzey sosyo-ekonomik
planlar olarak DPT tarafından hazırlanır, TBMM de kabul edilerek yürürlüğe girer.
Ülke ölçeğinde ve sektörel bazda ortaya konan sosyo-ekonomik kalkınma politika ve
stratejilerini bölge öçeğinde değerlendirilip, bölgesel kalkınma ülke ve stratejileri
boyutuna indirgeyecek sosyo-ekonomik planlar olan bölge planlarının, DPT ye göre
“gerekli görüldüğü hallerde” yapılacağı hükmü mevzuatımızda yer almakla birlikte,
bu güne kadar bu planlar yapılamamıştır (Ünal, 2008). Merkezi yönetime verilmiş
bir plan yapma yetkisi vardır ancak bu yetki yasadaki bazı muğlak kavramlara
bağlanarak kullanılmamaktadır.
Planlamada ülke düzeyinde eşgüdümün
sağlanması açısından üst düzey sosyo-
ekonomik planlarda merkezi yönetimin yetkili kılınması yanında, İmar Kanununun 9.
maddesi ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına kamu yapıları ile ilgili imar planı
değişikliklerini, genel yaşamı etkileyen yangın, yer sarsıntısı vs dolayısı ile, toplu
konut ve gece kondu kanunu uygulaması amacıyla yapılacak imar planları,
içerisinden veya civarından demir yolu veya karayolu geçen yerlerdeki imar
planlarını doğrudan doğruya yürürlüğe sokma yetkisi verilmiştir.
Her ne kadar ülkemizde imar planlaması açısından yerinden yönetim ilkesinin ana
kural olduğu ve bağımsız yerel yönetimlerden söz edilebilirse de Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının ve diğer bir kısım bakanlıklar ile kamu kuruluşlarına öyle geniş yetkiler
verilmiştir ki, imar planlamasında her istendiği an merkezden yönetime baş
vurabileceği sonucu doğurulabilir.
3.1.2 Özel amaçlı planlar ve planlama yetkisi
Çeşitli kanunlarla getirilen özel amaçlı planlar yoluyla planlama sistemi bozulmuş,
yerel yönetimlerin planlama yetkilerine kısıtlamalar getirilmiştir. Bu kısıtlamalar;
1982 tarih ve 2634 sayılı Turizm Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
1989 tarih ve 383 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ortaya çıkan özel çevre koruma
bölgesi planları, 1984 tarih ve 2981 sayılı yasayla getirilen ıslah imar planları, Köy
Kanununda yapılan bir değişiklikle getirilen köy yerleşme planları ve bunların
dışında Başbakanlık Özelleştirme İdaresine verilen planlama yetkileri, Boğaziçi imar
30
Yüksek Koordinasyonu Kurulu ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına
verilen planlama yetkileri ve sanayi planları ile getirilmiştir (Ünal, 2008).
Mevzuatımızda tanımlanan ana plan türü olan planlar dışında, 31294 sayılı İmar
Kanununun 4. maddesinde getirilen istisna sonucunda özel amaçlı planlar ortaya
çıkmıştır. Söz konusu kanunda; imar kanununun belediye ve mücavir alan sınırı
içinde ve dışında kalan her yerde uygulanacağı ana kuralına istisna getirilerek, özel
kanunlar dışındaki alanlarda imar kanununun uygulanacağı ifade edilmiştir.
Bununla birlikte başka özel kanuınlarla belirlenecek olan yerlerde de imar
kanununun bu özel kanunlara aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı
belirtilmiştir. Bu durumda 3194 sayılı İmar Kanununun içeriğindeki özel amaçlı
kanunlara öncelik tanındığı yada tanınacağı anlamı ortaya çıkmaktadır (Türk ve
Türk, 2006). Söz konusu kanun çıktığı zaman halihazırda dört özel kanun varken, şu
an yürürlükte sayıları yirminin üzerinde özel amaçlı plan bulunmaktadır. Tüm bu
kanunlarla ortaya çıkan planlar sadece özel amaçlar yada özel alanlar için
uygulanmaktadır. Bu nedenle özel amaçlı planlar hem plan yapımı teknikleri, kabul
edilme ve uygulama prosedürleri hem de farklı kurumların yetki sahibi olması
açısından ana plan türü olan planlardan farklılaşmaktadır. Özel amaçlı planların
sadece çözmeyi amaçladığı sorunlara yönelik yaklaşımlar içermeleri bu planlara
getirilen en önemli eleştiri noktasıdır. Çoğu kez uygulamada özel amaçlı planlar ile
ana plan türü şeklinde geliştirilmiş planlar arasında önemli çelişkiler ve
uyumsuzluklar ortaya çıkmakta ve bu durum kent mekanına yansımaktadır (Çerçeve
imar yasası atölyesi, 2004).
Söz konusu özel amaçlı planlar; Turizmi Teşvik Kanunu, Kültür Ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu, İstanbul Boğaziçi Kanunu, Büyükşehir Belediyelerinin
Yönetimi Hakkında Kanun, Orman Kanunu, Gecekondu Kanunu, Arsa Ofisi
Kanunu, Çevre Kanunu, Milli Parklar Kanunu, Sivil Havacılık Kanunu, Toplu Konut
Kanunu, Maden Kanunu, Serbest Bölgeler Kanunu, Özel Çevre Koruma Kurumu
Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, Özelleştirme Uygulamalarının
Düzenlenmesine Dair Kanun, Mera Kanunu, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Endüstri Bölgeleri Kanunu, Çevre Ve
Orman Bakanlığının Kuruluşu Hakkında Kanun, Büyükşehir Belediye Kanunudur.
31
3.2 Yerel Yönetim ve Planlama
Bir siyasi organizasyon olan devletin amacı; belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan
insanların iç ve dış güvenlik, adalet, toplumsal refah ve kalkınma, sosyal güvenliğin
etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi gibi ortak nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamaktır.
Devletler bu tür görevlerini yerine getirebilmek için faaliyet alanları tüm ülkeyi
kapsayan bir “merkezi
yönetim” örgütü yanı sıra, etkin, verimli hizmetler
verebilmek ve demokratik düzenin gereklerinden dolayı yerel nitelikteki ortak
ihtiyaçları karşılayabilmek için özerk yerel yönetim örgütleri de kurmuşlardır
(Musgrave, 1991 s:120). Özerk yerel yönetim kavramından ise, yerel topluluğu
ilgilendiren tüm işleri, yasalar çerçevesinde kendi sorumluluğu altında yerine getiren
ve çeşitli öz kaynaklara, demokratik usullerle seçilmiş bağımsız organlara sahip olan
yönetimler anlaşılmaktadır (Hoffschulte,1994:153). Bu tanımdan da anlaşıldığı üzere
yerel yönetimler; devlet sınırları içinde köy, kasaba, kent gibi yerlere yerleşmiş insan
topluluklarının ortak ve yerel nitelikteki kamu hizmetlerini yerine getiren, yerel
halkın kendi seçtiği organlarca yönetilen, yasalarla belirlenmiş görevlere, yetkilere,
gelirlere, bütçeye ve personele sahip, merkezi idare ile olan ilişkilerinde özerk olarak
hareket edebilen, belli bir hukuk düzeni içinde oluşturulmuş anayasal kuruluşlardır.
Yerel yönetim; yönetim biriminde Ademi-i Merkeziyet olarak bilinen bir kavramdır
ve iki türü vardır. Birincisi, yetki genişliği (yetki göçerimi), özekteki (merkezdeki)
kuruluşlar, özekten uzakta bulunan bir örgüte, belirli görevleri yerine getirmelerine
yetecek bir yada bir çok yetkiyi kendi adlarına kullanmak üzere devrederler. Adem-i
Merkeziyetin ikinci türü ise gerçek anlamda bir yerinden yönetimdir. Yerinden
yönetim yasalar uyarınca oluşturulmuş yönetim organlarının, yine yasaların
belirlediği yada özeğe bırakılmış olanlardan başka işlevleri görebilmeleri için, tüzel
siyasal ve akçal bir takım yetkilerle donatılmalarıdır (Keleş,2009 s:21).
Yerel yönetimler, ilgili bulundukları yerleşim yerlerinin sınırları içinde yaşayan
insanlara imar, su, kanalizasyon, ulaşım, çevre düzenlemesi ve çevre sağlığı,
temizlik, katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, şehir içi trafik, defin ve mezarlık
hizmetleri, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat hizmetleri gibi
birçok alanda önemli yerel müşterek hizmetler sunmakla yükümlü tutulmuşlardır.
32
Merkezden yönetime kıyasla yerinde yönetim bir çok hizmetin halka sunulmasında
çabukluk ve kolaylık sağlar. Ayrıca yerel toplulukların oluşturdukları bireylere,
kendi sorunlarını çözme fırsatı verirler.
Kaynakların ussal ve verimli bir biçimde kullanılmasına, nesnel ve yansız hareket
eden bir özeksel yönetim daha elverişli gözükmesine karşın, işlerde geçikmelere yol
açması, yerel halkın istek ve dileklerinden çok başkentteki önderlerin isteklerine söz
vermesi gibi sakıncalarından söz edilebilir.
Yerel yönetimler, kendi hizmet alanlarındaki ihtiyacın türünü ve miktarını daha
gerçekçi bir biçimde saptayabileceklerinden, hizmeti kullananlarla doğrudan ilişki
kurulması ve hizmetlerin yürütülmesinde gereksiz zaman ve kaynak israfının önüne
geçebileceklerinden, merkezi yönetime oranla daha avantajlıdırlar (Keleş,1991 s:49;
Torlak ve Özdemir,1999:113).
3.2.1 BüyükĢehir belediyeleri
Türkiye‟de 3030 sayılı ilk “Büyükşehir Belediyeleri Kanunu” 1984 yılında kabul
edilmiştir. Bu kanunun 5216 sayılı son şekli de büyükşehir belediyelerinin yetki ve
sorumluluklarında bir dizi değişiklikle birlikte 2004 yılında onaylanmıştır. Bu
kanunun yürürlüğe girmesiyle, büyükşehir belediyeleri, esas itibariyle fiziksel
olmaktan çok sosyo-ekonomik bir plan olan ”stratejik planları” hazırlamakla
yükümlü kılınmışlardır. Bu yasa ile büyükşehir yönetimine verilen diğer yetkiler,
1/50.000 – 1/25.000 ölçekleri arasında çevre düzeni planlarının ve 1/5000 ölçekli
nazım imar planlarının hazırlanmasıdır.
Büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri tarafından 1/1000 ölçekte hazırlanan
“uygulama imar planlarını” onaylama yetkisine de sahiptirler. Ayrıca, afet
planlarının hazırlanmasından, „patlayıcı ve yanıcı maddelerin depolanması ve
işlenmesi için kullanılan bina ve müştemilatın konumunun belirlenmesi ve ayrıca
„yıkılma riski olduğu anlaşılan can ve mal güvenliğini tehlikeye atan binaları
boşaltma ve yıkma yetkisiyle‟ ve bütün diğer uyumsuz yapıları yıkma yetkisiyle
donatılmışlardır. Bunlardan başka, büyükşehir belediyeleri kültür ve tabiat
varlıklarının ve tarihi değerlerin koruma, bakım ve restorasyonu konusunda da
görevlidirler (Kılınç, Hüseyin ve Neval, 2009).
33
Planlama ve kentsel gelişme büyük kentlerde genellikle birtakım olumsuzlukları da
beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte, son kanunla büyükşehir belediyesinin
alanının yeniden tanımlanması alt-belediyelerin ayrıcalıklı konumunu yok etmiş ve
belediye ve ilçe-belediyelerin kontrol ve yönetimini tek bir elde toplamıştır. Bu yasa
ile hem büyükşehir belediyelerinin yetki ve sorumluluk alanları genişletilmiş ve hem
de kentsel üst ölçek planları hazırlama yetkisi verilmiştir.
3.2.2 Belediyeler
Büyükşehir belediyelerinden başka, metropoliten kentlerdeki ilçe belediyeleri kendi
sınırları içinde plan hazırlamakla yükümlüdürler. Plan hazırlama görevinin yansıra
tarihi, doğal ve kültürel varlıkların korunmasından da sorumludurlar. Arazi
geliştirme ve konut sağlamada da belediyeler yetkilidir.
Altyapı için arazi geliştirme amacıyla ya da konut tedariki amacıyla (üretim, satma
ve kiralama) zorunlu satın alma uygulayabilir ve şirket kurup sermaye ödünç alabilir;
hisse ve mevduat çıkarabilirler. Bu yasa ile belediyeler aynı zamanda kendi yetki
alanları içinde sermaye şirketleri kurabilme şansına sahip olmuşlardır (madde 70).
Ayrıca belediyenin masraflarını karşılamak üzere bağış kabul edebilme hakkı da
bulunmaktadır. (madde 15).
Yukarıda
ifade
edilenlerin
ötesinde,
Belediyeler
Kanununda
yapılan
son
değişikliklerin ve eklemelerin en önemlisi 50.000 ve üzerinde nüfusa sahip olan
belediyeler, mevcut kentsel durumda yıpranmış alanları belirleme ve bu alanları
“kentsel ıslah ve imar projeleri” için ve aynı zamanda afet riskini azaltmak amacıyla
kullanma yetkisine sahip olmalarıdır. Bu projeler, şehrin özellik arz eden eski ve
tarihi bölgelerinin rehabilitasyonu ve yeniden imarı amacıyla veya özellikle yüksek
deprem riskine sahip alanlarda hazırlanabilmektedir (Kılınç, Hüseyin ve Neval,
2009).
3.2.3 Ġl özel idaresi
İl Özel İdareleri kentlerde pek çok hizmet-altyapı, inşaat ve bakım maliyetlerini
üstlenmek ve ıslah projelerinde diğer yerel otoriteler ve heyetlerle işbirliği yapmakyürütmekle yetkili kılınmıştır. Ayrıca, yıllık hizmet programı uyarınca gerekli
kamulaştırmayı yapma yetkisine de sahiptir.
34
İl Özel İdaresi Kanunu diğer yerel idarelerle birlikler oluşturma imkanı da
sunmaktadır. Özellikle büyükşehir belediyesi sınırlarıyla il sınırlarının çakıştığı
İstanbul ve Kocaeli‟nde böyle birliklerin oluşturulması kentsel ıslah projeleriyle eş
zamanlı olarak şehrin çevre düzeni planlarının uygulanmasına da katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Yukarıda açıklanan hukuki düzenlemelerle, planlama ve ilgili
hizmetler bakımından yerel yönetimlerin yetki alanları genişletilmiştir. Bu durum
yönetim, katılım ve şeffaflığı sağlamak için iyi bir gelişme olabilir (Kılınç, Hüseyin
ve Neval, 2009).
5302 sayılı il özel idaresi kanunu kapsamında il özel idarelerine plan yapma etkisi
verilmiştir. Kanun kapsamında; belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde
yapılacak imar planları il özel idarelerince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun
görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. Onay tarihinden itibaren valilikçe
tespit edilen ilan yerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık süresi içinde planlara
itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazları on beş gün içerisinde
inceleyerek kesin karara bağlar.
Yine aynı kanun kapsamında il özel idarelerine verilen plan yetkilerinden biri de İl
çevre düzeni planlarıdır. Kanun ile il sınırları ile belediye sınırları çakışan
büyükşehirler (Kocaeli ve İstanbul) hariç diğer illerde “İl Çevre Düzeni Planı”
valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il
belediyesi ve il genel meclisi ile birlikte yapılır.
İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır.
Bakıldığında çevre düzeni planının yapım ve onayı konusunda bir karmaşa
yaşanırken, 5302 sayılı il özel idaresi kanunu ile mevzuata birde il çevre düzeni planı
kavramı eklenmiştir (Tekinbaş, 2008 ).
1/ 100.000 ölçekli il çevre düzeni planlarında; nerelerde ve ne büyüklükte küçük
sanayi, organize sanayi, tarıma dayalı sanayi, turizm, rekreasyon, kırsal yerleşme,
bölgesel sosyal donatı, su toplama havzaları ve su koruma kuşakları için alanlar
ayrıldığı belirlenmekte ve aynı ölçekli halihazır haritalar üzerinde gösterilmektedir
(Ünal, 2008 s:33).
35
3.3 Bölüm Değerlendirmesi
Türkiyede yönetim sistemi iki kısımdan oluşmaktadır; merkezden yönetim sistemi ve
yerinden yönetim sistemi. Merkezden yönetim ve yerinden yönetim birbirlerinin
karşıtı olmakla birlikte birbirlerinin eksik
yönlerini tamamlayan yönetim
biçimleridir. Bu nedenle bir yönetim biçimi ne tamamıyla merkezden yönetim ne de
tamamıyla yerinden yönetim olamamaktadır, biri diğerinden baskın olabilir ama
mutlaka o yönetim biçiminde iki sistem de bulunmalıdır.
Planlama sistemi içerisinde bu iki yönetim biçimi birlikte ve uyum içinde çalışmak
zorundadır. Merkezi yönetim biriminin planlama yaklaşımı daha çok merkezden ve
tek elden yapılmakta ve bu yönetimle alınan kararlar uygulamada zaman olmaktadır.
Yerel yönetimler ise yerinden karar alıp, merkezi yönetime kıyasla çok daha kısa
sürede alınan kararları uygulamaya geçirebilmektedirler.Her hangi bir merkezi
yönetim birimi bir yerel yönetim birimi yerine geçerek plan yapamaz, ancak onun
yaptığı planı yeniden yaptırabilir. Planlamada merkezi yönetimlerin yerel yönetimler
üzerinde ancak vesayet denetimi vardır, Aksi taktirde, yerel yönetimler merkezi
yönetimin sıradüzensel astı durumuna düşmüş olurlar ve artık bağımsız yerel
yönetimlerden söz edilmez.
Merkezi yönetimce hazırlanması gereken planlar; ülke ve bölge ölçeğinde
hazırlanacak sosyo-ekonomik planlar ve üst düzey mekansal planlarken, yerel
yönetimlerce hazırlanması gereken planlar yerel fiziki planlardır.
Yerel yönetim birimleri; ulusal ve bölgesel ölçekte merkezi yönetimlerce hazırlanan
plan kararlarının yerele transferini sağlamak amacıyla plan hiyerarşisindeki fiziki
mekansal planları yapmak üzere kadrolaşmış kamu kurumlarıdır. Büyükşehir
belediyeleri, belediyeler, köyler ve il özel idareleri yerel yönetim birimleridir. Bir
başkanı, meclisi ve encümeni bulunan birimler
tüzel kişiliği olan kurumlardır.
Büyükşehir belediyeleri; esas itibariyle fiziksel olmaktan çok sosyo-ekonomik bir
plan olan ”stratejik planları” hazırlamakla yükümlü kılınmıştır. Bu yasa ile
büyükşehir yönetimine verilen diğer yetkiler, 1/50.000 – 1/25.000 ölçekleri arasında
çevre düzeni planlarının ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının hazırlanmasıdır.
Büyükşehir belediyeleri ilçe belediyeleri tarafından 1/1000 ölçekte hazırlanan
“uygulama imar planlarını” onaylama yetkisine de sahiptirler. Belediyeler; ilçe
belediyeleri kendi sınırları içinde plan hazırlamakla yükümlüdürler, 1/1000
36
uygulama imar planlarını hazırlarlar. İl özel idareleri; Belediye ve mücavir alan
sınırları dışında kalan yerlerde imar planlarını yapar yaptırır ve kabul eder. İl
genelinde ise il çevre düzeni planını hazırlar.
Ancak, ülkemizde kökü 1933 yılı Yapı ve Yollar Kanununa dayanan ve hala
uygulamada olan imar kanunu çok kapsamlı ve köklü bir kanunken, kendi koyduğu
hükümleri hiçe sayan maddeleri içermektedir. (4. madde özel amaçlı planlar) Bu
nedenle “özel amaçlı planlara” dayanarak merkezi yönetimin yapması gereken
planları yerel yönetim birimleri yapmaktadır. Söz konusu planlara ve plan kararlarına
bakacak olursak;
“27.3.2004 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/b maddesinde, “Çevre düzeni plânına uygun
olmak kaydıyla, Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile
1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve
onaylayarak uygulamak….” İfadeleri kullanılmıştır. Kanunun bu maddesi aslında bir
yerel yönetim birimi olan büyükşehir belediyelerine üst düzey mekansal plan yapma
hakkı tanımıştır. Oysaki bu güne kadar bu tür planları merkezi yönetim birimleri
tarafından yapılmıştır.
Diğer taraftan il özel idarelerinde de aynı durum söz konusudur. 2005 tarih ve 5302
sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b maddesinde “ İl çevre düzeni plânı; valinin
koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il
belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır.” şeklinde ki tanımı ile yine bu güne
kadar merkezi yönetimler tarafından ülke kalkınma planları ve bölge planlarına
uygun olarak belirlenmesi gereken üst düzey mekansal plan kararlarını bir yerel
yönetim birimi olan il özel idarelerinin almasını ön görülmüştür.
Görülmüştür ki; “Türk Planlama Sisteminde” yetki karmaşası sorunsalı yıllar
geçtikçe çıkarılan kanun veya K.H.K ile daha karmaşık bir hal almıştır. Son yıllarda
çıkarılan yeni kanunlarla
yapılan değişiklikler, merkezi yönetim birimlerince
yapılması gereken üst ölçek mekansal planlar, çıkarılan özel amaçlı planlarla yerel
yönetimlere devredilmektedir. Özetle; planlama konusunda bir tür yerelleşme
hareketi başlamıştır.
37
38
4. YEREL YÖNETĠM BĠRĠMĠ OLARAK ĠL ÖZEL ĠDARELERĠ
Yerel idare en geniş tanımı ile “ bir devletin ya da bölgesel yönetimin alt birimi olan
göreceli olarak küçük bir alanda, sınırlı sayıda kamusal politikaların belirlenmesi ve
uygulanması ile görevli ve yetkili kılınmış bir kamu kuruluşu” (Keleş, 1991) olarak
tanımlanmaktadır. Mahalli idareler 1982 Anayasasında: “ il, belediye ve köy halkının
mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kuruluş esasları kanunlarla
belirlenmiş ve karar organları yine kanunla gösterilen seçmenlerce seçilerek
oluşturulan kamu tüzel kişileridir”(Anayasa md. 127) şeklinde tanımlanmıştır. İl
özel idareleri, belediyeler ve köyler Anayasaca belirlenmiş yerel yönetim
birimleridir.
Bu bölümde, Türkiyede yerel yönetim birimlerinden biri olan İl Özel İdareleri 2005
yılında yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında detaylı
incelenip değerlendirecektir.
4.1 GeçmiĢten Günümüze Il Özel Idareleri
Teşkili vilayet nizamnamesi; İl Özel İdarelerine ilişkin ilk resmi belge, 1864 yılında
yürürlüğe giren “ Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi” dir. Bu tüzük ile Vali‟nin
başkanlığında müslim ve gayrimüslim halk arasından seçilecek kişilerden bir İl
Genel Meclisi kurulmuş ve bu meclise ili ilgilendiren bazı bayındırlık, tarım ve
ekonomi konularının tartışılması, görüş ve düşüncelerin belirlenmesi görevi
verilmiştir.
1870 yılında ilan edilen “İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi” ile İl Genel
Meclisinin görev ve yetkileri arttırılmıştır. 1876 yılında ilan edilen Kanun-u Esasi, il
yönetiminde “yetki genişliği” ilkesi benimsenerek daha geniş bir yerel yönetim
anlayışı getirilmiştir.1913 tarihli Kanun da bu Anayasaya göre çıkarılmıştır.
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu; Kurtuluş Savaşı sırasında, 1921 yılında, Türkiye Büyük
Millet Meclisince kabul edilen“Teşkilat-ı Esasiye Kanunu” ile il genel yönetimi
yanında, il özel yönetimi oluşturulmuştur. Üyeleri 2 yıllık süre ve il halkınca seçilen
39
bir başkan tarafından yönetilmekte, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ildeki
temsilcisi ve il genel yönetiminin başı Valiye, ancak genel yönetim görevleri ile il
özel yönetimi görevleri arasında bir çatışma olması durumunda müdahale yetkisi
tanınmaktadır.
Bu hüküm, aslında günümüzdeki sistemde olmayan daha ileri bir özerklik ve yerel
yönetim anlayışını göstermektedir. Bilindiği gibi bu kurallar uygulanamadan 1924
Anayasası hükümleri yürürlüğe girmiştir. 1924 Anayasası ise iller için yine “yetki
genişliği” ve “görev ayrımı” ilkelerini ve tüzel kişilik statüsünü getirmiş ancak,
ayrıntılı hükümlere yer vermemiştir.
İllerin Genel İdaresi Geçici Kanunu; “İdare-i Umumiye-i Vilayet (İl Genel İdaresi)
ve İdare-i Hususiye-i Vilayet (İl Özel İdaresi) başlıkları altında iki kısımdan
oluşmaktadır. Kanunun birinci kısmı, 1929 tarihli “Vilayet İdaresi Kanunu” ile
yürürlükten kaldırılmış ve 1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile
yenileştirilmiştir. Geçici Kanunun İl Özel İdaresine tüzel kişilik (özerklik) tanıyan
ikinci kısmı bazı değişikliklerle günümüze kadar gelmiştir.
1987 tarih 3360 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu; 1987 tarihli ve 3360 Sayılı Kanun ile
yeni düzenlemeler getirilmiş ayrıca “İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanun-u
Muvakkati” nin adı, “İl Özel İdaresi Kanunu” olarak değiştirilmiştir (K:Yerel
Yönetimler, Z.T.Karaman).
Kamu yönetiminde gerçekleştirilen birçok değişim çabasına karşın, aynı çaba,
mahallî idareler alanında, dolayısıyla İl Özel İdareleri konusunda gösterilememiş,
bunun sonucunda bu idareler kendilerinden beklenen hizmetleri başarıyla yerine
getirecek yeterli kurumsal yapıya kavuşturulamamışlardır. Zaman içerisinde il özel
idarelerinin özerk kurumlar olmaktan ziyade eğitim, sağlık, bayındırlık, imar ve diğer
mahallî hizmetleri karşılayan ve merkezî idareye tâbi kurumlar oldukları anlayışı
hâkim olmuştur. Yapılan ilk düzenlemelerde, il özel idarelerine geniş yetkiler
verilmiştir. İl özel idarelerinin, merkezî idarenin sorumluluğundaki hizmetleri taşrada
sunan ara düzey kurumlar olarak görülmektedir. Ancak, bu görevlerin büyük bölümü
daha sonraki süreçte merkezî idareye aktarılmıştır.
2005 tarih 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu; Kamu Yönetimi Reformu
çerçevesinde yerel yönetimlere daha fazla yetki ve görev verilmesi hedeflenmekte,
böylece yerinden yönetim ilkesi güçlendirilerek, yaşama geçirilmeye çalışılmaktadır.
40
Bu kapsamda hazırlanan „Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden
Yapılandırılması‟ hakkındaki Kanun Taslağı TBMM gündeminde bulunmaktadır. Bu
Kanunun çizdiği temel çerçeve kapsamında yerel yönetimlerin yetki ve görevlerini
artıran maddelerin büyük kısmı kanunlaşarak yürürlüğe girmiştir. Bunlar,
Büyükşehir Belediyelerine, Belediyelere ve İl Özel İdarelerine yöneliktir. 22 Şubat
2005 tarihinde kabul edilen 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, İl Özel İdarelerine, il
halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının karşılanmasında yeni yetki ve
görevler ihdas etmiştir.
Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahallî idarelerde de bir dönüşüm ve
değişim gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda, geleneksel kamu
yönetimi anlayışının aksine, yerelleşme eğilimleri büyük önem kazanmakta, mahallî
idarelerin teşkilât yapıları, görev ve yetkileri, çalışma yöntemleri ve süreçleri ile
amaçları da değişimin önemli konularından birisini oluşturmaktadır. Buradan
hareketle, kamu yönetimi reformunun önemli bir ayağını oluşturan 5302 Sayılı İl
Özel İdaresi Kanunu, kaynakların doğrudan merkez tarafından tahsis edilmesi yerine,
yerel nitelikli kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetlerden yararlananların
memnuniyetini artırmak amacıyla yerel otoritelerin daha fazla söz sahibi olacağı ve
bu şekilde kaynakların daha etkin dağılabileceği bir sistem oluşturmaktadır. Yerel
yönetim reformu, kamu hizmetlerinin, hizmetten yararlananların ihtiyaçlarına en
etkin biçimde cevap verebilmesini amaçlamakta, katılım, etkinlik, saydamlık, hesap
verebilme gibi değerleri kamu yönetim sürecinde ön plana çıkarmaya çalışmaktadır.
Çizelge 4.1 : İl özel idaresi kanununun tarihsel gelişimi.
Yıl
Kanuni Dayanak
Teşkili Vilayet Nizamnamesi
1864
İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi
1870
Kanun-i Esasi
1876
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
1921
İllerin Genel İdaresi Geçici Kanunu
1924
3360 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
1987
2005
41
4.2 Ġl Özel Idarelerinin Yapısı
İl özel idarelerinin kuruluşu 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile başlamaktadır.
Cumhuriyet döneminde güçlenerek devam eden il özel idarelerinin 5302 sayılı il özel
idaresi kanununun 13. maddesinde tanımı şöyledir: “ il özel idaresi, il halkının
mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı
seçmenleri tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mahalli özerkliğe sahip kamu
tüzel kişisini ifade etmektedir (Türkoğlu, 2009).
İl özel idaresi ilin sınırları dahilinde yetkili ve görevli iken çoğunlukla belediye
dışında yaşayan yöre halkına hizmet etmektedir. İl özel idarelerine görevleri yanında
ilin mahalli ve özel ihtiyaçlarını karşılayacak görev ve yetkiler verilmiştir. Getirilen
ikili sistemle il yönetimi hem devleti hem de mahalli halkı temsil etmektedir.
Merkezi yönetimin, yerinden yönetim ilkesine göre verilen görevler ile mahallindeki
insanların istek ve ihtiyaçlarına cevap veren görevleri, iç içe geçmiştir. Eğitim,
sağlık, bayındırlık, ,imar, tarım, ekonomi, çevre, turizm ve kalkınma bunlar arasında
sayılabilir. İl özel idarelerinde kamu ile halk yönetim platformunda bir araya gelerek
Türkiye‟ye özgü bir katılımla ortak yönetim anlayışı geliştirilmiştir. İl özel idaresi
organları; vali, il daimi encümeni ve il genel meclisidir (Narinoğlu, 2009).
4.2.1 Ġl özel idarelerinin organları
Görev alanı il sınırları olarak belirlenen il özel idareleri, ilin kurulmasına dair
kanunla kurulmaktadır. 5302 sayılı kanunla tüzel kişilik kazanan il özel idarelerinin
organları; İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali olarak belirlenmiştir.
4.2.1.1 Ġl genel meclisi
İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve
usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşmaktadır.
Meclisin görev ve yetkileri şunlardır;
a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi
faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan
birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
42
c) Belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyeleri hariç il çevre
düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve
karara bağlamak.
d) Borçlanmaya karar vermek.
e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar
kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul
yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis
şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin;
üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar
üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
g) Şartlı bağışları kabul etmek.
h) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının
yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket,
işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
i) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
k) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının
kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
m) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare
birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
n) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya
veya ayrılmaya karar vermek.
o) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve
ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
şeklindedir.
Meclis başkanlık divanı; İl genel meclisi, seçim sonuçlarının ilânını izleyen beşinci
gün kendiliğinden toplanır. Bu toplantıda meclise en yaşlı üye başkanlık etmektedir.
Meclis, bu toplantıda, üyeleri arasından ve gizli oyla meclis başkanını, meclis birinci
43
ve ikinci başkan vekillerini, ikisi yedek olmak üzere dört kâtip üyeyi ilk iki yıl için
görev yapmak üzere seçmektedir. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı,
yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapmaktadır.
Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanmaktadır. İl genel meclisine
meclis başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da
bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık etmektedir. Meclis başkanı,
meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. İl genel meclisinin
çalışmalarına ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenmektedir.
Meclis toplantısı; İl genel meclisi, il genel meclisince belirlenecek bir aylık tatil hariç
her ayın ilk haftası meclis tarafından önceden belirlenen günde mutat toplantı yerinde
toplanmaktadır. Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır. Bütçe görüşmesine
rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş
gündür. İl genel meclisinin toplantıları açıktır. Meclis başkanı veya üyelerden
herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla
kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir.
Gündem; Gündem, meclis başkanı tarafından belirlenir ve üyelere en az üç gün
önceden bildirilir. Valinin önerdiği hususlar gündeme alınmaktadır. Gündem, çeşitli
yollarla da halka duyurulur. İl genel meclisi üyeleri de il özel idaresine ait işlerle
ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt
çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündeme alınmaktadır.
Toplantı ve karar yeter sayısı ; İl genel meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla
toplanmakta ve katılanların salt çoğunluğuyla karar vermektedir. Ancak, karar yeter
sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamamaktadır. Oylamada eşitlik çıkması
durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılmaktadır. Gizli
oylamalarda
eşitlik
çıkması
durumunda
oylama
tekrarlanmakta,
eşitliğin
bozulmaması durumunda meclis başkanı tarafından kura çekilmektedir.
Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde,
başkan, gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi
tatil etmektedir. Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye
sayısı ile yapılır.
44
Meclis kararlarının kesinleşmesi; İl genel meclisi tarafından alınan kararların tam
metni, en geç beş gün içinde valiye gönderilmektedir. Vali, hukuka aykırı gördüğü
kararları, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere il genel
meclisine iade edebilmektedir. Valiye gönderilmeyen meclis kararları yürürlüğe
girmemektedir.Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi
istenip de il genel meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar
kesinleşmektedir. Vali, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde
idarî yargıya başvurabilir. Kesinleşen il genel meclisi karar özetleri toplantıyı izleyen
en geç yedi gün içinde çeşitli yollarla halka duyurulmaktadır.
İhtisas komisyonları; İl genel meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeleri arasından
seçilecek en az üç, en çok beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Plân ve
Bütçe ile İmar ve Bayındırlık komisyonları en çok yedi kişiden meydana
gelmektedir.
İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel
meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle
oluşturulmaktadır.
Eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, çevre
ve sağlık komisyonu ile plân ve bütçe komisyonu kurulması zorunludur.
İmar ve bayındırlık komisyonu dışındaki komisyonların çalışma süreleri meclisin
toplantı süresiyle sınırlıdır. Meclis toplantısını müteakip imar ve bayındırlık
komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak
kendisine havale edilen işleri sonuçlandırılmaktadır. Rapor bu sürenin sonunda
meclise sunulmadığı takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme
alınmaktadır.
Kaymakamlar ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ve ildeki kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversite ve sendikalar ile gündemdeki konularla
ilgili köy ve mahalle muhtarları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı
olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas
komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir. İhtisas komisyonlarının
görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra il genel meclisinde
karara bağlanmaktadır.
45
Denetim komisyonu; İl genel meclisi, her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında il
özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için
kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere
bir denetim komisyonu oluşturulmaktadır. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve
bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına
oranlanması suretiyle oluşmaktadır.
Komisyon, vali tarafından il özel idare binası içinde belirlenen yerde çalışır ve
çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabileceği gibi valinin onayıyla
kamu kuruluşları personelinden de yararlanabilir. Komisyon tarafından istenen bilgi
ve belgelerin iade edilmek üzere verilmesi zorunludur.
Komisyon, çalışmasını şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu,
izleyen ayın onbeşine kadar meclis başkanlığına sunmaktadır.
Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili
mercilere suç duyurusunda bulunulmaktadır.
Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları; İl genel meclisi soru, genel görüşme ve
faaliyet raporunu değerlendirme yollarıyla bilgi edinme ve denetim yetkisini
kullanmaktadır. Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek il özel idaresi
işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir.
Soru, vali veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak
cevaplandırılmaktadır.
İl genel meclisi üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak il
özel idaresinin işleriyle ilgili bir konuda mecliste genel görüşme açılmasını
isteyebilir. Bu istek, meclis tarafından kabul edildiği takdirde gündeme alınmaktadır.
Vali, mart ayı toplantısında bir önceki yıla ait faaliyet raporunu meclise sunmaktadır.
Faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla
yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis
başkanı tarafından gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderilmektedir.
Meclis üyeliğinin sona ermesi; İl genel meclisi üyeliği, ölüm ve istifa durumunda
kendiliğinden sona ermektedir. Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim
günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin
46
düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar
verilmektedir.
İl genel meclisi üyeliğine seçilme yeterliliğinin kaybedilmesi durumunda, valinin
bildirmesi üzerine Danıştay tarafından üyeliğin düşmesine karar verilmektedir.
Meclisin feshi
İl genel meclisi;
a) Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum
il özel idaresine ait işleri aksatırsa,
b) İl özel idaresine verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa,
İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştayın kararı ile feshedilmektedir. İçişleri
Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildiri ile birlikte karar
verilinceye kadar meclis toplantılarının ertelenmesini de isteyebilir. Danıştay
tarafından, toplantıların ertelenmesi hususunu en geç bir ay içinde karara bağlanır.
Bu şekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlamaktadır.
Boşalan meclisin görevinin yerine getirilmesi
İl genel meclisinin;
a) Danıştay tarafından feshi veya meclis toplantılarının ertelenmesi,
b) Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayısının yarısından aşağı
düşmesi,
c) Geçici olarak görevden uzaklaştırılması,
d) Meclis üye tamsayısının yarıdan fazlasının tutuklanması,
Durumlarında, meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi
yapılıncaya kadar il genel meclisi görevi, encümenin memur üyeleri tarafından
yürütülmektedir.
4.2.1.2 Ġl encümeni
İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından
bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere
valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşmaktadır. Valinin
katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık etmektedir.
47
Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali
tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.
Encümenin görev ve yetkileri
a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il
genel meclisine görüş bildirmek.
b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve
uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar
olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.
g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları
uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini
belirlemek.
i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Encümen toplantısı
Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere önceden belirlenen gün ve saatte
toplanır. Başkan acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümen üye tam
sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir.
Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy
kullanılamaz.
Encümen gündemi vali tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri gündem maddesi
teklif edebilir. Encümen, gündemindeki konuları en geç bir hafta içinde görüşüp
karara bağlar. Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından
imzalanır. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açıklar.
48
Vali kanun, tüzük, yönetmelik ve il genel meclisi kararlarına aykırı gördüğü
encümen kararının bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesini isteyebilir. Encümen,
kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Bu takdirde, vali, kesinleşen encümen
kararının uygulanmasını durdurur ve idari yargı mercilerine yürütmeyi durdurma
talebi ile birlikte on gün içinde başvurur. İtiraz Danıştayca en geç altmış gün içinde
karara bağlanır.
4.2.1.3 Vali
Vali il Özel Idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
Valinin görev ve yetkileri
a)İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare
etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
b)İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal
stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi
faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak,
izlemek ve değerlendirmek, ilgili raporları meclise sunmak.
c)İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da
yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
d)İl encümenine başkanlık etmek.
e)İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
f)İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g)Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
h)İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
I)Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları
yapmak.
j)İl özel idaresi personelini atamak.
k)İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
Stratejik plan ve performans planı
49
Vali, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plân ve
programları ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl
başından önce de yıllık performans plânı hazırlayıp il genel meclisine sunar.
Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum
örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve il genel meclisinde kabul edildikten sonra
yürürlüğe girer. Stratejik plân ve performans plânı bütçenin hazırlanmasına esas
teşkil eder ve il genel meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.
Yetki devri: Vali, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde,
yöneticilik sıfatı bulunan il özel idaresi görevlileri ile ilçelerde kaymakamlara
devredebilir.
İhtilaf halinde temsil yetkisinin devri: Vali ile birinci ve ikinci derecedeki kan ve
kayın hısımlarının il özel idaresi ile ihtilâflı olduğu durumlarda, dava açılması ve bu
davada il özel idaresinin temsili, meclis başkanı, bulunmadığı takdirde başkan vekili
veya bunların yetkilendireceği kişiler tarafından yerine getirilir.
4.2.2 Ġl özel idaresi teĢkilat yapısı
İl özel idaresi teşkilatı; genel sekreterlik, malî işler, sağlık, tarım, imar, insan
kaynakları, hukuk işleri birimlerinden oluşur. İlin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı,
ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm
kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması,
kaldırılması veya birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olmaktadır. Bu birimler
büyükşehir belediyesi olan illerde daire başkanlığı ve müdürlük, diğer illerde
müdürlük şeklinde kurulmaktadır.
Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde,
mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin
amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenlemekte
ve yürütmektedir.
Genel sekreter bu hizmetlerin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur. Toplam
nüfusu 3.000.000'a kadar olan illerde, ihtiyaca göre en fazla iki, nüfusu bunun
üzerinde olan illerde en fazla dört genel sekreter yardımcılığı kadrosu ihdas
edilebilir.
50
4.2.3 Ġl özel idaresi mali yapısı
İlin stratejik plânına uygun olarak hazırlanan bütçe, il özel idaresinin malî yıl ve
izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini göstermekte, gelirlerin
toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin vermektedir. Bütçeye ayrıntılı
harcama programları ile finansman programları eklenmektedir. Bütçe yılı Devlet
malî yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamamaktadır. Vali ve harcama yetkisi
verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde
harcanmasından sorumludur.
Bütçenin hazırlanması ve kabulü: Vali tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayı
başında il encümenine sunulmaktadır. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle
birlikte kasım ayının birinci gününden önce il genel meclisine sunmaktadır. İl genel
meclisi bütçe tasarısını yıl başından önce aynen veya değiştirerek kabul etmektedir.
Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı
değişiklikler yapamamaktadır.
Harcama yetkilisi: İl özel idaresi bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama
biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. İlçelerde bu yetki kaymakam
tarafından kullanılmaktadır. İlçelere gönderilecek ödeneklerin, il özel idaresi malî
kontrol yetkilisi tarafından vize edilmesi yeterlidir. Bu ödeneklerin harcanması
sırasında ayrıca harcama öncesi kontrol işlemi yapılamamaktadır.
Kesin hesap: Her yıl bütçesinin kesin hesabı, vali tarafından hesap döneminin
bitiminden sonra gelen mart ayı içinde encümene sunulmaktadır. Kesin hesap il
genel meclisinin mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanmaktadır. Kesin
hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanmaktadır.
Bütçe:İl özel idaresi bütçesi ile muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve usuller Maliye
Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenmektedir.
Herhangi bir nedenle yeni yıl bütçesi kesinleşmemiş ise yeni bütçenin
kesinleşmesine kadar geçen yıl bütçesi uygulanmaktadır. Bütçenin kabulüne kadar
yapılan işlemler yeni yıl bütçesine göre yapılmış sayılmaktadır.
51
5779 sayı ve 2008 tarihli İl özel idarelerine ve belediyelere genel bütçe vergi
gelirlerinden pay verilmesi hakkinda kanun gereğince; Genel bütçe vergi gelirleri
tahsilâtı toplamının; yüzde 2,85‟i büyükşehir dışındaki belediyelere, yüzde 2,50‟si
büyükşehir ilçe belediyelerine ve yüzde 1,15‟i il özel idarelerine ayrılır.
Bu paylar, aylık olarak hesaplanır, tahsil edilen ayı takip eden ay sonuna kadar
İçişleri Bakanlığı emrinde ayrı ayrı hesaplara kaydolunmak üzere İller Bankasına
yatırılır. İller bankası ise kendisine yatırılan payları takip eden ayın 15. gününe kadar
söz konusu il özel idarelerine aktarır.
İl özel idare payının;
a) Yüzde 50‟lik kısmı illerin nüfusuna,
b) Yüzde 10‟luk kısmı illerin yüzölçümüne,
c) Yüzde 10‟luk kısmı illerin köy sayısına,
ç) Yüzde 15‟lik kısmı illerin kırsal alan nüfusuna,
d) Yüzde 15‟lik kısmı illerin gelişmişlik endeksine göre İller Bankası tarafından
dağıtılır. İl özel idaresi gelir ve giderleri Çizelge 4.1‟ de sıralanmıştır.
Çizelge 4.2 : İl özel idaresi gelir-giderleri.
İl Özel İdare Gelirleri
İl Özel İdare Giderleri
Kanunlarla gösterilen il özel
idaresi vergi, resim, harç ve
katılma payları.
İl özel idaresi binaları, tesisleri ile araç ve
malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı
için yapılan giderler.
Genel bütçe vergi gelirlerinden
ayrılan paylar.
İl özel idaresinin personeline ve seçilmis
organlarının üyelerine ödenen maas, ücret, ödenek,
huzur hakkı, yolluklar, hizmete iliskin eğitim
harcamaları ile diğer giderler.
Genel ve özel bütçeli
idarelerden yapılacak ödemeler.
Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım
giderleri.
Tasınır ve tasınmaz malların
kira, satıs ve baska suretle
değerlendirilmesinden elde
edilecek gelirler.
Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karsılığı
alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili
için yapılacak giderler.
İl genel meclisi tarafından
belirlenecek tarifelere göre
tahsil edilecek hizmet karsılığı
ücretler.
İl genel meclisince belirlenecek ilkeler
çerçevesinde köylere veya köylerin aralarında
kurdukları birliklere yapılacak yardımlar.
52
4.2.4 Norm kadro ve personel istihdamı
Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı
tarafından müştereken belirlenmektedir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm
kadro çalışmasını il özel idaresi yapmakta veya yaptırmaktadır.
İl özel idaresi personeli, vali tarafından atanmakta ve ilk toplantıda il genel
meclisinin bilgisine sunulmaktadır.
İl özel idareleri, norm kadro unvan ve sayıları dahilinde olmak kaydıyla, çevre,
sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, sosyal ve ekonomi, kültür ve sanat, bilişim ve
iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında; tabip,
uzman tabip, veteriner, avukat, mühendis, çözümleyici ve programcı, mimar, ebe,
hemşire, teknisyen ve tekniker gibi ihtiyaç duydukları uzman ve teknik personeli,
sözleşme ile çalıştırabilir. Bu şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılacakların,
yürütecekleri hizmete ilişkin nitelikleri taşımaları şarttır. Sözleşmeli personel eliyle
yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamamaktadır.
4.2.5 Ġl özel idarelerinin denetimi
Denetimin Amacı
İl özel idarelerinin denetimi; faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı
olmak, çalışanların ve il özel idaresi teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol
sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek
amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve
hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz
etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen
sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır.
Denetimin kapsamı ve türleri
İl özel idarelerinde iç ve dış denetim yapılmaktadır. Denetim, iş ve işlemlerin
hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsamaktadır. İç ve dış denetim
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre
yapılmaktadır.
Ayrıca, il özel idaresinin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, idarenin
bütünlüğüne ve kalkınma plânı ve stratejilerine uygunluğu açısından İçişleri
Bakanlığı, vali veya görevlendireceği elemanlar tarafından da denetlenmektedir.
53
4.3 Bölüm Değerlendirmesi
Teşkili Vilayet Nizamnamesi ile ilk olarak resmi kimlik kazanan il özel idarelerinin ;
Teşkilatı Esasiye Kanunu ve illerin genel idaresi geçici kanunlarında da adı geçmiş
ve sınırlı yetkileri tanımlanmıştır. Takiben 1987 yılında çıkarılan 3360 sayılı İl Özel
İdaresi Kanunu ile il özel idaresi adını almış ve geniş yetkileri tanımlanmıştır. İl özel
idareleri 2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile son halini almıştır. Bu
kanun gereğince yerel yönetimlerin yetkileri genişletilmiş ve bir yerel yönetim birimi
olan il özel idareleri ile yerinden yönetim ilkesi desteklenmiştir. Bu kanunla il özel
idarelerinin kuruluşu, yönetimi, organları, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma
usül ve esasları yeniden düzenlenmiştir.
Görev alanı il sınırı olarak belirlenen il özel idarelerin yapısı; organları, mali yapısı
norm kadro ve personel istihdamı ve denetimi alt başlıklarında incelenmiştir. İl özel
idarensin organları;il genel meclisi il encümeni ve validir.
İl genel meclisi ilçeler adına seçilen üyelerden oluşur. Meclis ayda bir kere toplanır,
kendi içinden seçilen bir üye meclise başkanlık eder. Böylece valinin geleneksel il
genel meclisi başkanlığı konumuna son verilmiştir ayrıca meclis üye tam sayısının
salt çoğunluğuyla toplanmakta ve katılanların salt çoğunluğu ile de karar almaktadır.
Meclis aldığı kararları valiye göndermektedir. 3360 sayılı kanuna göre vali kabul
etmediği kararlar için Danıştay yoluna gidebilmekte iken, 5302 sayılı il özel idaresi
kanunu ile bu imkan kaldırılmış ve valiye onaylamadığı kararları sadece meclise geri
gönderebilme yetkisi tanınmıştır. Bu durumda karar alma yetkisinin validen alınıp il
genel meclisine verildiği ortaya çıkmaktadır. Yeni kanun ile valinin gücü
azaltılmaktadır. Yeni yasada ön görülen yeniliklerden birisi de meclisin kendi
içinden seçeceği ihtisas komisyonlarıdır. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu‟nun 16.
maddesine göre, il genel meclisi, üyeleri arasından seçilecek kişilerden oluşan ihtisas
komisyonları oluşturabilmektedir.
İl encümeni belediye encümenini andıran bir yapılanmayla seçilmiş ve atanmışların
birlikte görev yaptığı bir yapıya dönüşmüştür. Ayrıca vali, üye sayısı iki katına çıkan
encümenin başkanı olma sıfatını korumuştur. Bütçe işlerini sonuca bağlamak ve
takip etmek il encümeninin en önemli görevleri arasındadır. Encümen haftada en az
bir kere toplanır.
54
Vali, hem il özel idarenin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisi hem de il encümeninin
başkanıdır. 5302 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile valinin yetkiler
kısıtlanmıştır.
İl özel idaresi teşkilatı; genel sekreterlik, mali işler, sağlık, tarım, imar, insan
kaynakları, hukuk işleri birimlerinden oluşur İl özel idaresinin örgütlenme yönünden
hiyerarşik kademeleri, Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde genel
sekreterlik-daire başkanlığı-müdürlük; diğer illerde genel sekreterlik-müdürlük
şeklindedir.
Yukarıda dördüncü bölümün çok ana hatları ile özeti yapılmıştır. Burada şunu
vurgulamak gerekmektedir; 5302 sayılı il özel idaresi kanunu ile il genel meclislerine
üst düzey fiziki plan yapma yetkisi ve yerel fiziki plan yapma yetkisi verilmiştir. İl
genel meclis yapısı itibariyle seçilmiş üyelerden oluşmaktadır, bu meclisin plan
yapabilecek veya yapılan bir plana karar alabilecek teknik bilgisi var mıdır?
Çalışmanın analiz aşamasında bu konu ile ilgili sorular yer almıştır.
Bir diğer göze çarpan durum ise valinin karar mercisi olan il genel meclisi
başkanlığından alınmış olmasıdır. Bu noktada dikkat çeken durum il genel meclisinin
atanmış üyelerden oluşmasıdır, yani diğer bir deyişle il genel meclisi yereli temsil
etmektedir, vali ise merkezi yönetimi temsilen gönderilmiş atanmış bir üyedir. Sonuç
olarak il özel idarelerinde karar verici organın merkezden yerele geçtiği açıkça
görülmektedir.
55
56
5. ĠL ÖZEL ĠDARELERĠ VE PLANLAMA
5.1 Ġl Özel Idarelerinde Planlama Yetkisi
22.02.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek, 04.03.2005
günlü ve 25745 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı İl
Özel İdaresi Kanunu, il özel idarelerinin yeniden yapılandırılmasını amaçlamaktadır.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 7. maddelerinde getirilen hükümlerle
birlikte, belediye sınırları dışında valiliklerin yetkisi altındaki imar konuları artık il
özel idarelerinin görev ve sorumluluğunda bulunmaktadır. İl sınırında ise il çevre
düzeni planı; valinin koordinasyonunda, büyüksehirlerde büyüksehir belediyeleri,
diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır.
Ayrıca, 3194 sayılı
İmar Kanununun 4. maddesi ve İÖİK 70. maddesi beraber değerlendirildiğinde,
5302 sayılı İÖİK ile 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerinin çelişmesi, aykırı olması
durumunda il özel idaresi kanunu hükümlerinin uygulanması gerekmektedir (Şatana,
2006).
Çizelge 5.1 : İl özel idarelerinin yapmakla yükümlü olduları plan türleri.
Plan türü
Hukuki
Dayanak
Yetkili Kurum
İl Çevre Düzeni Planı
Nazım İmar Planı
İl Özel İdaresi
İl Belediyesi
Belediyeler
5302 İÖİK
(Belediye ve Mücavir Alan İçinde)
İl Özel İdareleri
(Belediye ve Mücavir Alan Dışında)
Belediyeler
Uygulama İmar Planı
(Belediye ve Mücavir Alan İçinde)
İl Özel İdareleri
(Belediye ve Mücavir Alan Dışında)
İl Özel
3194 İK
5302 İÖİK
3194 İK
5302 İÖİK
İdaresi Kanununun 6. maddesine göre, il özel idaresinin görev ve
sorumlulukları il sınırları içinde ve belediye sınırları dışında farklı olarak
tanımlanmaktadır.
57
İl Özel İdaresi Kanununda; belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyeleri
hariç ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, ilk ve orta öğretim kurumlarının
arsa temini, binaların yapım, bakım ve onarımı gibi konular il sınırları içinde, il özel
idarelerinin planlama, yapılaşma hizmetleri olarak tanımlanmaktadır (İl Özel İdaresi
Kanunu, 2005).
İl özel idarelerinin belediye sınırları dışında planlama, yapılaşma hizmetleri olarak
ise; imar konuları belirtilmektedir. İl Özel İdaresi Kanununda mücavir alan tanımı ile
mücavir alana ilişkin bir hüküm bulunmadığından, belediye sınırları dışında kalan
mücavir alanlarda imara ilişkin görev ve sorumluk ilgili belediyededir. 3194 sayılı
İmar Kanunu uyarınca imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti
altına verilen mücavir alanlarda imara ilişkin yetkilerin ilgili belediyelerin görev
sorumluluğu altında yürütülmesi gerekmektedir. Mücavir alan sınırları içinde imar
planı onaylanmış olan veya imar planı olmayan alanlarla ilgili yetki belediyesinde
olup, il özel idarelerin imara ilişkin yetkisi bulunmamaktadır.
İl Özel
İdaresi Kanununun 6. maddesinde il çevre düzeni planının yapımı ve
onaylanması ile ilgili hükümler getirilmiştir. Büyükşehir belediyesi kanununa tabii
olan alanlarda il çevre düzeni planı valinin eşgüdümünde, büyükşehir belediyeleri ve
il özel idaresi ile birlikte yapılmakta ve büyükşehir belediyesi meclisi ile il genel
meclisi tarafından onaylanmaktadır. Diğer illerde ise il belediyesi ve il özel idaresi
ile birlikte yapılmakta ve belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından
onaylanmaktadır.
İl genel meclisinin görev ve yetkilerinin düzenlendiği 10/c
maddesinde il genel meclisine il çevre düzeni planını görüşme ve karara bağlama
yetkisi verilmiştir (Tekinbaş, 2008).
İl özel idaresi kanununda “il çevre düzeni planı” ifadesi yer almakta olup, “il çevre
düzeni planı” tanımı yapılmamıştır. Ayrıca bu planın, plan kademeleri açısından
hiyerarşideki yeri de belirtilmemiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5. maddesinde
çevre düzeni planı tanımı yapıldığından, il çevre düzeni planının il düzeyinde yapılan
çevre düzeni planı olarak değerlendirileceği öngörülmüştür.
İl Özel İdaresi Kanununda, imar planlarına ilişkin olarak; “il genel meclisinin görev
ve yetkileri” başlıklı 10/c maddesinde belediye sınırları dışındaki alanların imar
planlarını görüşme ve karara bağlama yetkisi il genel meclisine verilmiştir.
58
3194 sayılı İmar Kanununda yer alan il idare kurullarının belediye ve mücavir alan
sınırları dışında imar planı onama yetkisi ortadan kalkmaktadır. (Şatana, 2006 s.3).
Yetki il özel idaresi organı il genel meclislerine geçmektedir. İmar planı yapımı ve
değişiklikleri ile ilgili esaslarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve bu Kanun uyarınca
yayımlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri geçerlidir. İl
Özel İdaresi Kanunu yürürlüğe girdiği tarihten itibaren il idare kurullarının plan
onama yetkisi bulunmamaktadır.
5302 sayılı İÖİK ile ilgili düzenlemeler İçişleri Bakanlığının yetki ve
sorumluluğunda kaldığından, bu konuda Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca5, İçişleri
Bakanlığından uygulamaya esas görüş istenmiş,
İçişleri Bakanlığının yazısında;
belediye ve mücavir alan sınırları dışında, valilik yetki alanında kalan alanlarda, imar
planlarının il genel meclisi tarafından karar altına alınarak onaylanacağı ve işlemlerin
il özel idaresi tarafından yürütüleceği, ifraz, tevhit, arsa ve arazi düzenlemesi,
parselasyon planının onaylanması, yıkım kararı ile ceza verilmesine ilişkin iş ve
işlemlerde ise yetkinin il encümeninde olduğu ve işlemlerin il özel idaresince
yürütülmesi gerektiği, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesine ilişkin işlemlerin
de il özel idaresi tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir (Tekinbaş,
2008).
5393 sayılı Belediye Kanununda mücavir alanlarla ilgili açık bir hüküm yer
almadığından ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu da bu konuda açık bir düzenleme
getirmediğinden, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenen belediye ve
mücavir alanlarda, vatandaşlarca veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca talep
edilen imar planların mücavir alanın bağlı olduğu belediyenin meclisi tarafından
onaylanmasının, bu alanlarda ifraz, tevhit, arsa ve arazi düzenlemesi, parselasyon
planı onaylaması, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi, denetim
ve ceza işlemlerinin 3194 sayılı İmar Kanununda yer alan hükümlere bağlı olarak,
mücavir alanın bağlı olduğu belediye tarafından yerine getirilmesinin uygun olacağı
belirtilmektedir.
Bu nedenlerle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen belediye mücavir
alanlarında belediye meclisleri tarafından hizmet götürülmesi karar altına alınan
hizmet ve alanlara ilişkin imar planlarının mücavir alana hizmet götürecek olan
5
2011 yılı itibarı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmuştur.
59
belediye meclisi tarafından onaylanmasının, bu alanlara ilişkin ifraz, tevhit, arsa ve
arazi düzenlemesi, parselasyon planı onaylanması, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin
belgesi düzenlenmesi, denetim ve ceza işlemlerinin de aynı belediye tarafından
yerine getirilmesinin uygun olacağı görülmüş, ayrıca mücavir alanlara hizmet
götürülecek belediye hizmetlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi
çerçevesinde belediye meclisinde alınacak kararda belirtilmesi gerektiği belirtilmiştir
(Şatana, 2006).
İl özel idaresi kanunu, planlama alanında önemli bir yenilik getirmiştir. Kanunun 6.
maddesi il sınırları içinde çevre düzeni planı yapımında il özel idaresini görevli ve
yetkili kılmıştır. İl çevre düzeni planının ilin içinde taraf kabul edilen belediye ile
birlikte yapılmasını benimsemiştir. İl çevre düzeni planı, valinin koordinasyonunda
büyük illerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile
birlikte yapılır. Kanunun 10. maddesi il çevre düzeni planının onayını belediye
meclisi ile il genel meclisine vermiştir (Tekel ve Altıntaş, 2011).
“…il çevre düzeni planı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar planlarını
görüşmek ve karara bağlamak” (5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 2005).
İl çevre düzeni planı, kanunlarla tanımlanmış görev ve fonksiyonları mekansal
boyutta ele alır. Üst ölçekli mekansal ve arazi kullanımı tayin ve tespit eden
bağlayıcı planlardır. 1/100000 ve 1/25000 ölçeklidir. İlin genel coğrafyasını kapsar.
Tamamen mekansal niteliktedir. Geleceğe dönük gelişme perspektif eğilim ve
öngörülerine göre mekansal kararlar alarak araziyi planlar ve sınırlar. Çizelge 5.2‟de
gösterildiği üzere büyükşehir belediye sınırı il sınırı olan illerimiz; Kocaeli ve
İstanbul‟da il çevre düzeni planını büyükşehri belediye meclisince karara
bağlanmaktadır. Diğer bütün büyükşehir belediyesi ve il belediyesi statüsündeki
illerde ise bu plan İl genel meclisi ve bağlı bulunan belediye meclisince
yapılmakta/yaptırılmaktadır.
Çizelge 5.2 : İl çevre düzeni planı ve yetki durumu.
Büyükşehir Belediyeleri
(İstanbul-Kocaeli)
1. Büyükşehir Belediye
Meclisi
Büyükşehir Belediyeleri
(Diğer)
1. Büyükşehir Belediye
Meclisi
2. İl Genel Meclisi
60
Büyükşehir Olmayan
İller
1. İl Belediye
Meclisi
2. İl Genel Meclisi
5.2 Ġl Özel Ġdaresi Kanunu Öncesi Ve Sonrası Durum KarĢılaĢtırması
Kamu yönetimi reformu çalısmaları çerçevesinde ele alınan 5302 sayılı İl Özel
İdaresi Kanunuyla birlikte il özel idarelerinin görevleri önemli oranda artırılmıştır.
İl Özel İdarelerinin görev alanını belirlemek, yapılacak planın, dolayısıyla kurulusun,
faaliyet alanlarının sınırlarını oluşturmak açısından büyük önem taşımaktadır. İl özel
idarelerinin görev alanlarının geniş kapsamlı, bundan dolayı da çok sayıdaki yasal
düzenlemeyle
iliskili
olması
nedeniyle,
bu
kuruluşların
yasal
yetki
ve
yükümlülüklerinin belirlenmesini zorunlu kılmaktadır.
İi özel idareleri çalışmasında, bir önceki 3360 sayılı İl Özel İdareleri Kanunu ile
5302 Sayılı yeni kanun karşılaştırmalı olarak ele alınmış, buna göre 5302 sayılı
kanunun, 3360 sayılı eski kanuna göre il özel İdarelerinin yetki ve yükümlüklerinde
ne gibi farklılıklar getirdiği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
Şekil 5.3‟de ayrıntılı olarak görülebileceği gibi, yeni kanunla birlikte il özel
idarelerine önemli görevler verilmiştir. Bu kapsamda, 3360 sayılı eski kanunda yer
almayıp 5302 sayılı kanunda yer alan yeni yetkiler vurgulanmıştır.
Kanunların (3360 -5302 sayılı il özel idaresi kanunları ) karşılaştırılması sonucu elde
edilen tablo detaylı inceleyenecek olursa, tezin konusunu oluşturan, il özel
idarelerinde
planlama
yetkileri
adına
iki
önemli
değişiklikten bahsetmek
mümkündür. Birincisi yeni kanun ile il özel idarelerine il sınırları içinde olup
belediye sınırları dışında kalan bölgelerde imar planı yapma ve yaptırma yetkisi
verilmiştir. Bu kapsamdan il özel idareleri bu alanlarda 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapma yetkisine sahiptirler. İkinci
olarak ise; il sınırları genelinde çevre düzeni planı yapma işi yeni kanun ile Çevre ve
Orman Bakanlığından alınarak il özel idaresine “İl Çevre Düzeni Planı” adıyla
verilmiştir. Planlamanın önemli bir ayağı olan ve üst ölçek mekansal planları temsil
eden il çevre düzeni planı yapma ve yaptırma yetkisi il özel idareleri için çok yeni bir
kavramdır ve bu konu ile ilgili bu güne kadar neler yapılmış, planları kimler yapmış,
plan ölçeği nedir…vb gibi konular da yapılan anket çalışmasında ele alınmıştır.
Şekil 5.2‟de 5302 sayılı yeni ve 3360 sayılı eski İl Özel İdaresi Kanunlarına göre il
özel idarelerinin karsılaştırmalı yasal yetki ve yükümlülükleri yer almaktadır.
61
Çizelge 5.3 : 5302 ve 3360 sayılı kanunların karşılaştırılması.
YASAL YETKĠ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
YETKĠ
SINIRI
5302 SAY. 3360 SAY.
ĠÖĠK
ĠÖĠK
Eğitim (Fiziki Altyapıyla Sınırlı)
x
x
Sağlık
x
x
Tarım
x
x
Sanayi ve Ticaret
x
x
İL
SINIRLARI
İÇİNDE
Ġl Çevre Düzeni Planı
x
x
x
Toprağın Korunması
x
x
Erozyonun Önlenmesi
x
x
Sosyal Hizmet ve Yardımlar
x
x
Yoksullara mikro kredi verilmesi
x
Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları yapılması
x
1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının
hazırlanması
x
Yol, su, kanalizasyon
x
x
Acil yardım ve kurtarma
x
x
kültür ve turizm
x
x
Gençlik ve spor
x
x
orman köylerinin desteklenmesi
x
Bayındırlık ve İskan
ağaçlandırma park ve bahçe tesisleri
Ġmar ve bayındırlık hizmetleri vermek
Gerçek ve tüzel kişiklerin faaliyetleri için izin ve
ruhsat verme
BELEDİYE
ve
MÜCAVİR
ALAN
SINIRLARI
DIŞINDA
x
x
x
x
x
Yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir
vermek, yasak koymak, uygulamak
x
x
Hizmetlerle ilgili olarak halkın görüş ve düşüncelerini
belirlemek üzere kamuoyu yoklaması ve araştırması
yapmak
x
Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren
uluslar arası teşekkül ve organizasyonlara kurucu üye
yada üye olmak, faaliyet ve hizmet projeleri
geliştirmek
İl özel idarelerinin mali işlemler dışında kalan diğer
idari işlemlerinin, idarenin bütünlüğüne ve kalkınma
planı ve stratejilerine uygunluğu açısından denetlemek
62
x
x
x
Çizelge 5.3 (devam) : 5302 ve 3360 sayılı kanunların karşılaştırılması.
YASAL YETKĠ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
YETKĠ
SINIRI
Stratejik plan ve performans hedeflerine göre
yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans
ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile
meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan
faaliyet raporunu hazırlamak
5302 SAY. 3360 SAY.
ĠÖĠK
ĠÖĠK
x
Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını
yapmak, kurumsal stratejileri oluşturmak, il özel
idarelerinin faaliyetlerini ve personelin performans
ölçütlerini hazırlamak, uygulamak, izlemek,
değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise
sunmak
x
İl içinde otomobil, otobüs, ve servis araçları işletmek
x
Çeşitli sanayi dallarında fabrika kurulması için ruhsat
vermek
x
x
İl, ilçe ve köy yollarının yapımı ile bakım ve onarımını
BELEDİYE
yapmak
ve
Ticaret ve sanayi odaları kurmak
MÜCAVİR
ALAN
Müze, sergi, pazar, panayır açmak
SINIRLARI
DIŞINDA
ilin ekonomik gelişmesine yararlı olacak girişimlerde
bulunmak, girişilmiş teşebbüsleri desteklemek
x
x
x
x
x
x
Tuğla kireç, çimento, fabrikaları kurma;
x
x
İlkokul ve gece okulu, ortaokul öğrencileri için
pansiyon, yüksek okul için yurt açmak
x
x
Hastane, dispanser, bakımevi, sağlık evi, düşkünler
evi, ve yetimhane açmak
x
x
İl matbaası kurmak
x
x
Sağlıklı bir çevre oluşturmak ve korumak
x
x
Eğitim ve spor hizmetleri sağlamak
x
x
Kültür turizm ve haberleşme ile ilgili hizmetleri
yürütmek
x
x
İlin mahalli hizmetlerini kalkınma planı ilke ve
hedeflerine uygun olarak ve ilin imkan ve ihtiyaçlarını
da göze alarak yıllık program hazırlama ve uygulamak
x
x
63
x
5.3 Bölüm Değerlendirmesi
İl özel idaresinin yeniden yapılandırlmasını sağlayan 2005 tarih ve 5302 sayılı İl
Özel İdaresi Kanunu” ile il özel idarelerine planlama konusunda önemli yetkiler
verlimiştir. Söz konusu yetkiler “İmar Planı” ve “İl Çevre Düzeni Planı” yapma
yetkisidir.
Yeni kamu reformlarıyla büyükşehir belediyeleri veya belediyler gibi plan yapma
yetkisi verilen il özel idareleri belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan
yerlerde 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı yapma yetkisi
kazanmıştır.
Ayrıca 5302 sayılı il özel idaresi kanununun 6/b maddesinde “ İl çevre düzeni plânı;
valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il
belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır.” Kanunun bu maddesi ile il özel
idarelerine çevre düzeni planı yapma yertkisi verilmiş dolayısıyla, ikinci bölümde de
bahsedildiği üzere, bir üst düzey mekasal plan türü olan il çevre düzeni planı yapma
yetkisi yerel birimlere geçmiştir. 5216 sayılı kanunla benzer bir durum büyükşehir
belediyeleri için de geçerlidir.
Büyükşehirlere 1/25.000 ölçekli metropolitan planları yapma yetkisi verilmiştir, bu
noktada şu söylenebilir; söz konusu yetki bir üst düzey plan yapımı yetkisidir ve bu
planlar genel olarak merkezi yönetimlerce yapılır. Ancak büyükşehir belediyelerinin
bu tür planları yapabilecek finansmana, donanıma, alt yapıya ve en önemlisi teknik
kadroya sahiptir. Buna karşılık 5302 sayılı Kanununun çıkarıldığı ve il özel
idarelerine plan yapma yetkilerinin verildiği 2005 yılında il özel idarelerinde imar
birimi dahi yoktur. Dolayısı ile ortada ne planlama birimi ne de plan karar alabilecek
yeterli sayıda ve düzeyde teknik kadro vardır. Sorulması gereken soru şudur; il özel
idareleri bu planı (üst ölçek mekansal plan) yapabilecek durumda mıdır? 6
Zaten tartışmalı ve şaibelerle dolu bir çevre düzeni planından bahsedilirken, başka
bir isimle ve yine belirsizliklerle dolu bir plan türü ve plan mercisi gündeme gelmiş
planlama anlamında mevcut sorular tam anlamıyla çözüme kavuşturulamamıştır.
6
Anket çalışması kapsamında il özel idarelerinin yapısı, kadrosu ve planlama ile ilgili sorular
hazırlanmıştır.
64
6. ALAN ARAġTIRMASI
6.1 Methodoloji
“Türkiyede İl Özel İdareleri ve Planlama Yetkileri” konulu tez çalışması iki kısımdan
oluşmaktadır. Birinci kısım “Teorik Çalışmalar”, ikinci kısım ise “Alan Çalışması”
kısmıdır. Alan çalışması kapsamında metodoloji olarak anket yöntemi kullanılmıştır.
Hazırlanan anket de kendi içinde; bilgi soruları ve yargı soruları olacak şekilde iki
aşamalı olarak düşünülmüştür. Anket, ana hatları ile;
 İl özel idarelerininde ana karar mercisi halini almış il genel meclisinin
yapısını,
 Plan yapma/yaptırma yetki gücü olan il özel idarelerinin bu yöndeki teknik
kadrosunun durumunu ve teşkilat yapısını,
 Üst düzey mekansal planlama başlığı altında, il çevre düzeni planlarının
durumunu (kim yaptı, kimlerden yardım alındı, hangi ölçekte yapıldı…vs),
 Yerel fiziki plan türleri ve planlama problemlerini (imar planı yapma
potansiyelleri, il özel idarelerinde imar biriminin gelişimi, şimdiye kadar
yapmış oldukları yerel fiziki planlar..vs) irdelemiştir.
Türkiye‟deki tüm il özel idarelerine posta yoluyla anketler gönderilmiştir. Yapılan
anket çalışması sonucu katılım oranı şekil 6.1‟deki gibidir.
Şekil 6.1‟den de anlaşlacağı üzere Türkiye genelinde yapılmış “Türkiyede İl Özel
İdareleri ve Planlama Yetkileri” konulu çalışmaya katılım oldukça iyi düzeydedir ve
%70 oranında ciddi bir katılım söz konusudur. Şekilde kırmızı ile taranmış iller İl
özel idareleri ve planlama yetkileri konulu anket çalışmasına katılan illeri
gösterirken, gri olarak belirtilen iller ise anket çalışmasına katılmamıştır. Mor ile
taranan iller ise 5302 sayılı il özel idaresi kanunu kapsamında İl çevre düzeni planı
yapma hakkı verilmeyen yani kanun kapsamı dışında kalan illerdir. (Belediye sınırı il
sınırı olan bu illerde il çevre düzeni planını büyükşehir belediyesi yapmaktadır.
Dolayıs ile çalışma alanı kapsamı dışında kalmıştır.)
65
ġekil 6.1 : İl özel idareleri ve planlama anketine katılımın ülke geneline dağılımı.
66
Anketi cevaplayan illerin dağılımını ise Şekil 6.2‟ de verilmiştir. Ankete katılımın,
ülke geneline dağılım %70 lik oranla oldukça iyi düzeydedir. Katılımda bölgeler
arası dengesizlik yok denecek kadar azdır, yani belirli bölgelere yığılmalar
yaşanmamış, ülke genelinde dağılmış homojen bir dağılım gözlemlenmiştir.
6.2 Anket Bulgularının Değerlendirilmesi
Bu bölümde anket soruları tek tek ele alınarak, betimsel olarak analizi yapılmış,
sonuçlar grafik ve haritalar üzerinde değerlendirilmiştir.
6.2.1 İki değişkenli istatistiksel yöntemlerin kullanımı ve sonuçları
Soru 1)
İl genel meclisiniz kaç kişiden oluşmaktadır?
Yapılan çalışma kapsamında ülke genelinde, il genel meclislerinin üye sayıları
incelendiğinde, 0-50 kişiden oluşan il genel meclislerinin oranı % 76, 51-100 kişiden
oluşan il genel meclislerinin oranı % 20 ve 101-150 kişiden oluşan meclislerin oranı
ise % 4 olduğu görülmektedir. Türkiye geneline bakıldığı zaman, il özel idarelerinin
karar mercisi olan il genel meclisi üye sayısının daha çok elli ve altında oluştuğu
anlaşılmaktadır. Şekil 6.2 de il genel meclis üye sayısı dağılımı oranları verilirken
Şekil 6.3 de ise İGM üye sayısının ülke geneline dağılımı verilmiştir.
İl Genel Meclisi Üye Sayısı
4% 0%
20%
0-50 Kişi
51-100 Kişi
101-150Kişi
151-200 Kişi
76%
ġekil 6.2 : İl genel meclisi üye sayısı.
67
ġekil 6.3 : İGM üye sayısının ülke geneline dağılımı.
68
Soru 2)
Eskiden yılda iki kere yapılan İl Genel Meclis toplantıları yeni yasa ile ayda bir
olarak değiştirilmiştir, katılım ne orandadır?
Yeni yasa ile ayda bir kez yapılan İl Genel Meclis toplantılarına katılım oranı
gösterilmiştir. Şekilde % 94‟lük oranla %70 - %100 arası katılım görülmektedir. %
51 - % 70 arası katılım grafiğin % 4‟ünü, % 31 - %50 arası katılım grafiğin % 2‟lik
kısmını oluştururken, % 30‟un altında katılım gözlenmemektedir.
İl genel meclisi toplantılarına katılım oranının %70- %100 lerde olması ile alınan
kararların demokratik olduğu savunulabilir.
Şekil 6.4 de İGM toplantılarına katılım oranları verilmiştir.
İl Genel Meclisi Toplantılarına Katılım Oranı
2% 4%
0%
%01 - %30
%31 - %50
%51 - %70
%70 - %100
94%
ġekil 6.4 : İl genel meclis toplantılarının katılım oranı.
İl genel meclisi toplantılarına katılım oranının ülke geneline dağılımını analiz
edebildiğimiz Şekil 6.5 de ankete katılan illerin hemen hepsini kahve rengi (katılım
oranının % 70 den fazla olduğu illeri gösterir ) olduğunu görmekteyiz.
Bu noktada gelişmişlik düzeyi sıralamasında ilk sıralarda yer alan İzmir‟de katlım
oranı % 60-70 sınırında kalırken ülkenin diğer illerinde de, doğu-batı ayrımı farkı
yaşanmadan, katılım oranlarının yüksek olması sevindiricidir.
69
ġekil 6.5 : İGM toplantılarına katılım oranının ülke geneline dağılımı.
70
Soru 3)
İl genel meclisinin eğitim düzeyini nedir?
Yapılan anket çalışması sonucunda, ankete katılan illerin bir kısmı bu soruyu boş
bırakmıştır. Yukarıdaki tablo % 51 lik bir katılımın sonucudur. Yani bu soruya
Türkiye illerinin %51 i katılmıştır. Buna göre İl Özel İdareleri İl Genel Meclislerinde
%40 oranla ortaöğretim mezunları, %30 oranla ilköğretim ve %29 oranla üniversite
mezunları yer alırken, yalnızca okuryazar olan üyeler ise pastanın %1‟lik kısmını
oluşturmaktadır. Üniversite mezunları oranının ortaöğretim mezunları ve ilköğretim
mezunlarından düşük oranda olması dikkat çekici ve üzerinde durulması gereken bir
konudur. Ayrıca, % 51 lik bir katılım söz konusu iken, meclislerde %1 de olsa
sadece okuma yazma bilen insanların
bulunması araştırmanın çok çarpıcı bir
sonucudur. Sonuç itibari ile, bu tabloda yer alan oran ve eğitim seviesindeki kişiler
çevre düzeni planı veya imar planı onama yetkisi verilen kişilerdir. Teknik bilgi ve
deneyim gerektiren fiziksel ve/veya mekansal planların ortaokul veya lise eğitim
seviyesindeki kişilerin çoğunlukta bulunduğu meclisler tarafından onanması çok
kritik sonuçlar ortaya çıkarabilir
İl Genel Meclis Üyelerinin Eğitim Durumu
1%
30%
29%
İlköğretim
Ortaöğretim
Üniversite
Okur yazar
40%
ġekil 6.6 : İl genel meclisi eğitim durumu.
Şekil 6.7de bu oranlarını iller bazında dağılımı verilmiştir. Bu noktada doğudan batı
illerine geldikçe üniversite mezunu sayısının arttığını gözlemlemek de mümkündür.
71
ġekil 6.7 : İGM üyelerinin eğitim durumunun ülke geneline dağılımı.
72
Soru 4)
İl özel idaremiz bünyesinde imar ile ilgili işleri yürütmek üzere görevlendirilmiş kaç
tane şehir plancısı vardır. Bu sayı;
Yeterli Değildir
Yeterlidir
Türkiyede 5302 sayılı kanun ile il özel idarelerine il çevre düzeni planı ve imar planı
yapma/yaptırma yetkisi verilmiştir. Bu kamu kurumlarında söz konusu planları
yapmak/denetlemek/takip etmek için istihdam edilmiş “şehir plancısı sayısı ve
bunların yeterlilik durumu” öğrenilmek istenmiştir. (Bknz. Şekil 6.8)
ġehir Plancısı Ġstihdam ve Yeterlilik Durumu
54%
Yeterlidir
Yeterli Değildir
10%
17%
15%
6%
Şehir Plancısı Olmayan İller
1 Şehir Plancısı Olan İller
1'den Fazla Ş.Plancısı Olan
İller
ġekil 6.8 : İl özel idarelerindeki şehir plancısı istihdam durumu .
Anketi cevaplayan il özel idarelerinin %10‟unda hiç şehir plancısı bulunmazken,
bünyesinde 1 şehir plancısı bulunduran ve bunu yeterli bulmayan illerin oranı %
54‟le dikkat çekmektedir. Bunu %17‟lik oranla 1‟den fazla şehir plancısı barındırıp
yetersiz olduğunu bildiren iller takip etmektedir. %17 lik dilimde olan illerin hemen
hepsinde sadece 2 plancı vardır yalnız İzmir ili 5 plancısı olduğunu belirtmiştir. Bu
grupta İzmir, Bursa, Ankara gibi büyükşehirler ön plana çıkmaktadır. Genel bir
değerlendirme yapılacak olursa; 2012 yılı itibari ile Türkiyedeki İl Özel İdarelerinin
yaklaşık % 80 inden fazlasında şehir plancısı yetersizdir. Bu grafikte mevcut şehir
plancısı sayısının yeterli olduğunu belirten illerin doğu anadolu ve güneydoğu
anadolu bölgesindeki iller olduğu göze çarpmaktadır.Şekil 6.9‟da İÖİ. şehir plancısı
istihdam durumunun ülke geneline dağılımı verilmiştir.
.
73
.
ġekil 6.9 : İÖİ şehir plancısı istihdam durumunun ülke geneline dağılımı.
74
Soru 5)
İl özel idaresinde imar işlerinde, il sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşlarında
görev yapan teknik personelden yardım alabilmektedir. Bu kurumlar:
İlçe Belediyeleri / İl Belediyeleri /Büyükşehir Belediyesi
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü / Diğer (………….)
Ülke genelinde, İl Özel İdarelerinin, imar işlerinde yardım alabildiği kurum ve
kuruluşlar Şekil 6.10 da gösterilmiştir.
İmar İşlerinde Teknik Destek Alınan Kurumlar
73%
35%
18%
15%
11%
İlçe
İl Belediyesi Büyükşehir
Belelediyesi
Belediyesi
9%
Çevre ve
Şehircilik
Müdürlüğü
Destek
Almayan
İller
Diğer
ġekil 6.10 : İmar işlerinde teknik destek alınan kurumlar.
% 75 oranla en çok yardım alınan kurum Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü iken,
grafiğin % 35‟ini İl Belediyeleri, % 15'ini İlçe Belediyeleri, %11‟ini Büyükşehir
Belediyesi oluşturmaktadır. % 18‟i yardım alınan kurum olarak "Diğer" seçeneğini
işaretlemiş ve açıklama kısmına bu kurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak
belirtmişlerdir, iki il ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün yanına Bayındırlık
Müdürlüğünü eklemiştir. Yapılan çalışma ortaya çıkarmıştır ki; illerin % 33ü bu
kurumlardan yalnızca birinden destek hizmeti almakta iken %58i iki veya daha fazla
kurumdan yardım almakta, buna karşılk %5 lik bir kesim ise henüz her hangi bir
teknik destek almadıklarını bildirmişlerdir. (Bkz. Şekil 6.11) 5302 sayılı İÖİK‟dan
önce il çevre düzeni planı yapma yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığında iken yeni
kanunla plan yapımını il özel idarelerine terk eden bakanlık, bu tür üst ölçek plan
yapımına dair tecrübelerini il özel idareleri ile paylaşmaktadır. (Bkz. Şekil 6.12)
75
ġekil 6.11 : İmar işlerinde teknik destek alınan kurumlar
76
ġekil 6.12 : İmar işlerinde teknik destek alınan kurum_ İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
77
Soru 6)
Aşağıdaki soru için sadece uygun olan şıkkı doldurunuz.
İl çevre düzeni planımız;
1) 1) Henüz hazırlanmamıştır.
(Bu şıkkı işaretlediyseniz 9. Soruya geçiniz.)
2) 2) Söz konusu kanundan önce (5302) başka bir kurum tarafından
hazırlanmıştır.Bu kurum;…………………………………………………..dur.
3) 3) İlimizin il çevre düzeni planı, il özel idaresi tarafından, …………….
yılında hazırlanmış ve şu an tamamlanmıştır.
4) 4) İlimizin il çevre düzeni planına İl Özel İdaresi tarafından …………….
yılında başlanmış ve halen devam etmektedir.
5) 5) Diğer (…………………………………………………..………………..)
İl özel idarelerinde kullanılan il çevre düzeni planının "İl Özel İdaresi Kanunu"
öncesinde mi yoksa sonrasında mı yapıldığı veya hangi kurum tarafından
yapıldığının analizini yapmak üzere hazırlanan soruya alınan cevaplara Şekil 6.13 de
ki gibi görselleştirilmiştir. Buna göre; illerin %38‟ sinde henüz bir İl Çevre Düzeni
Planı yoktur, kanunun yürürlüğe girdiği 2005 yılından itibaren geçen 6 yıllık süre
zarfı göz önüne bulundurulursa bu oranın oldukça fazla olduğu anlaşılacaktır.
İl Çevre Düzeni Planını Hazırlayan Kurum
2%
31%
38%
Henüz Hazırlanmamıştır
Çevre ve Orman Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
İl Özel İdaresi
Diğer
4%
25%
ġekil 6.13 : İl çevre düzeni planını hazırlayan kurum.
78
Nerede ise, Türkiye‟nin yarısında il çevre düzeni planı yoktur, oysa ki bu plan
yapılması zorunlu bir plandır. Şu an kullanılan planların % 25‟i ise Çevre ve Orman
Bakanlığınca, kanundan önce, yapılan planlardır. Kanundan önce yapılan planların
%4‟ünü ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yapmıştır.
İl özel idareleri plan yapma yetkisi kendi elinde olan İl Çevre Düzeni Planlarını
sadece illerin %31‟inde yapmıştır. Bu planların %71‟i tamamlanmış, geri kalanların
çalışması devam etmektedir.
Şekil 6.14 de il özel idaresince yapılan il çevre düzeni planlarının % kaçının
tamamlandığını gösterir grafik yer almaktadır.
İl Özel İdaresince Yapılan İl Çevre
Düzeni Planları
29%
71%
Tamamlanan Planlar
Devam Eden Planlar
ġekil 6.14 : İl özel idarelerince hazırlanan çevre düzeni planlarının durumu.
Bütün bu sonuçlar ve oranlar göstermektedir ki; il belediyelerinin ve büyükşehir
belediyelerin ellerinde en büyük güç olarak gördükleri planlama yetkileri, bu güne
kadar il özel idarelerince aktif olarak kullanılamamıştır. İl özel idarelerine planlama
yetkisi verilmesinin üzerinden geçen 6 yıllık bir zaman diliminden bahsedilirken,
diğer yandan il özel idarelerinin sadece %31 inde plan yapılmış olması bunların
büyük çoğunun ise henüz tamamlanamamış olması şaşırtıcı bulunmuştur.
Şekil 6.15‟de il çevre düzeni planını hazırlayan kurumların ülke geneline dağılımı
gösterilmiştir.
79
ġekil 6.15 : İl çevre düzeni planını hazırlayan kurum.
80
Soru 7)
İl çevre düzeni planı hazırlanırken hangi kurum ve kuruluşlardan görüş aldınız;
Üniversiteler
Meslek Odaları
Sivil Toplum Örgütleri
Diğer
Türkiyedeki illerin %31‟nin İl Çevre Düzeni Planı 5302 sayılı kanunu yürürlüğe
girdikten sonra yapılmıştır.
Bu iller planları hazırlarken Üniversiteler ve Meslek Odaları başta olmak üzere Sivil
Toplum Kuruluşlarından da görüşler alınmıştır. İllerin tamamına yakın bir oranı
birden fazla kurumdan görüş almıştır.
İl çevre düzeni planı hazılanırken planlama sürecinde kurum görüşüne baş vurulması
hazırlanan planın katılımcı bir plan olduğunu gösterir ki bu da planlamada olumlu bir
yaklaşımdır.
Şekil 6.16 da İl çevre düzenin planı hazırlanırken görüşü alınan kurumların oranları
verilmiştir.
İl Çevre Düzeni Planı Hazırlanırken Görüş Alınan Kurumlar
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Üniversiteler
Meslek Odaları
Sivil Toplum
Örgütleri
Planı Olmayan
Ġller
Diğer
ġekil 6.16 : İl çevre düzenin planı hazırlanırken görüşü alınan kurumlar.
Şekil 6.17‟de plan yapımı aşamasında
görüşü alınan kurumların ülke geneline
dağılımı gösterilmiştir.
81
ġekil 6.17 : Plan yapımı aşamasında göürşü alınan kurumlar.
82
Soru 8)
İl çevre düzeni planı hangi ölçekte hazırlanmıştır?
Yapılan anket çalışması neticesinde alınan cevaplar Şekil 6.18 deki gibi
görselleştirilmiştir. Buna göre; İl çevre düzeni planı bulunan illerin %42 sinde plan
ölçeği olarak 1/ 100.000 seçilmiştir, bunu yanı sıra % 20 lik bir kısım ise 1/ 25.000
ölçekli plan yapımını uygun görmüştür.
İl Çevre Düzeni Planı Ölçeği
20%
38%
42%
1\25.000 Ölçekli ĠÇD Planı Olan Ġller
1\100.000 Ölçekli ĠÇD Planı Olan Ġller
ĠÇD Planı Olmayan Ġller
ġekil 6.18 : İl çevre düzeni olanı hangi ölçekte hazırlanmıştır.
Her ne kadar yasada açık olarak ifadesi yer almamış olsa da, pratikte, ülke genelinde,
üst ölçek mekansal planlama türü olan İl Çevre Düzeni Planları için tecih edilen
ölçek 1/100.000 olmuştur.
1/25.000 ölçekli veya 1/100.000 ölçekli
il çevre düzeni planı olan illerin ülke
geneline dağılımını il bazında gösteren bilgiler Şekil 6.19‟da verilmiştir.
Buna göre ülkenin doğusunda
planı olmayan illerin yığıldığı gözlenirken batı
kesiminin il çevre düzeni planı için tercih ettiği ölçek 1/100.000 olarak
görülmektedir. 1/25.000 ölçekli il çevre düzeni planı bulunan iller ise dağılmış
durumdadır.
83
ġekil 6.19: İl çevre düzeni planı ölçeği_ülke geneline dağılım
84
Soru 9)
Üst düzey başka tür planınız var mı? (üst ölçek ana plan kararlarının bulunduğu
planlar)
o Hayır Yok
(cevabınız evet ise aşağıdaki şıklardan uygun olanı
o Evet Var
işaretleyiniz)
o Halen bu planı uyguluyoruz
o Var ancak bu planı uygulamıyoruz.
Üst düzey başka tür planınız var mı sorusuna % 71 gibi büyük çoğunluk üst düzey
başka bir planın olmadığı yanıtını vermiş, %27 lık bir kesim ise başka planın
olduğunu ve uygulandığını ifade etmiştir (Bkz. Şekil 6.19). Bu planlar söz konusu
birkaç ili içinde barındıran havza planlarıdır. Örnek: Antalya ili şu an 1/100.000
Burdur-Antalya Çevre Düzeni Planını uygulanmaktadır ve Çevre Orman
Bakanlığınca onaylı bir plandır. Aynı şekilde Gümüşhane; Çevre Orman
Bakanlığınca
onaylı
1/100000
ölçekli
Trabzon-Ordu-Giresun-Rize-Artvin-
Gümüşhane Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı, Karaman; Mersin-Karaman
Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planını kullanılmaktadır. Şekil 6.20 de bu soruya
verilen cevabın grafiksel olarka gösterimi veirlmiştir.
Üst Düzey Başka Tür Planınız Var mı?
2%
27%
71%
Hayır Yok
Evet Var_Uygulayanlar
Evet Var_Uygulamayanlar
ġekil 6.20 : Üst düzey başka tür plan durumu.
Şekil 6.21 de üst ölçekli diğer planların dağılımı ve uygulanma durumunun ülke
geneline dağılımı verilmiştir.
85
ġekil 6.21 : Üst ölçekli diğer planların dağılımı ve uygulanma durumu.
86
Soru 10)
5302 sayılı yasanın il özel idarelerine vermiş olduğu imar plan yapma/yaptırma
yetkisini etkin bir şekilde kullanmaya başlandığı yıl nedir?
İl Özel İdarelerinin imar yetkilerini aktif olarak kullanmaya başladıkları yıllar Şekil
6.22 de verilmiştir. Buna göre; illerin sadece %24‟ü kanun çıkar çıkmaz bu yetkiyi
kullanmaya başlamıştır. Oysaki bu il özel idareleri yetkisinde bulunan büyük bir
güçtür ve geri kalan %76 lik kesim bunu hemen fark edememiştir. Geri kalan illerin
% 19‟u bir yıl sonra, %25‟i iki yıl sonra ve % 20‟si de üç yıl sonra bu yetkileri
kullanmaya başlamıştır. Tablo detaylı incelendiğinde, illerin %11‟i bu yetkiyi plan
çıktıktan nerede ise 4-5 yıl sonra aktif bir şekilde kullanmaya başladıkarını ifade
etmişlerdir. Bu durum, kanun çıktığı yıllarda il özel idarelerinin bu kanunun yetkileri
açısından hazırlıklı olmadıklarının bir göstergesidir.
İmar Yetkilerinin Aktif Olarak Kullanılmaya
Başlandığı Yıl
6%
6%
24%
20%
19%
25%
2005 Yılı
2006 Yılı
2007 Yılı
2008 Yılı
2009 Yılı
2010 Yılı
ġekil 6.22 : İmar yetkilerinin aktif olarak kullanılmaya başlandığı yıl.
Şekil 6.23‟de 5302 sayılı İÖİK çıktıktan sonra (2005), il özel idarelerinde planlama
ve imar yetkilerinin aktif olarak kullanılmaya başlandığı yılların ülke geneline
dağılımı verilmiştir. Harita ya göre en çarpıcı cevabı veren ilin Ankara olduğu
gözlemlenmiştir.
87
ġekil 6.23 : İmar yetkilerinin aktif olarak kullanılmaya başlandığı yıl_harita.
88
Soru 11)
İmar işleri ile ilgili birimin kuruluş yılı nedir?
Yapılan analiz çalışması kapsamında 5302 sayılı il özel idaresi kanunun yürürlüğe
girdiği 2005 yılında Türkiye'de ki illerin sadece % 19‟unda imar birimi kurulmuştur.
Diğer taraftan, Türkiye'de ki illerin % 21'inde ise imar birimi aradan geçen 3 yıldan
sonra ancak kurulmuştur. Bu durum kamu kurumlarında yetkinin kullanımı için alt
yapının hazırlanması açısından üzerinde dikkatle durulması gereken bir durumdur.
İl özel idarelerinin plan yapma yetkisi var, yapmakla yükümlü oldukları bir plan var
(il çevre düzeni planı) ancak bu yetkiyi kullanacak imar birimi ve teknik kadro
yoktur. Bütün bunlar için üç-dört sene beklenmiş olması yönetim sistemimizde hala
eksiklerin olduğunun bir göstergesidir. Şekil 6.24‟de il özel idarelerine hangi yılda %
kaç oranında imar birimi kurulduğunu göstermektedir.
İmar Biriminin Kurulduğu Yıl
19%
21%
25%
35%
2005 Yılı
2006 Yılı
2007 Yılı
2008 Yılı
ġekil 6.24 : İmar birimlerinin kuruluş yılları
Şekil 6.25 Türkiye‟de il özel idarlerinde imar biriminin kaç yıl sonra kurulduğunu il
bazında göstermektedir.
89
ġekil 6.25 : İl özel idarelerinde imar biriminin kurulduğu yıl_harita.
90
Soru 12)
İl özel idaresi bünyesinde oluşturulmuş özel ihtisas komisyonlarınız var mı varsa
hangileri?
Plan ve bütçe komisyonları
(........… kişi)
İmar ve bayındırlık komisyonları
(…........ kişi)
Eğitim komisyonları
(…........ kişi)
İdari işler komisyonu
(…........ kişi)
Diğerleri………………………………..(…........ kişi)
İl özel idareleri teknik konularda destek alabilmek amacıyla kendi içinde özel ihtisas
komisyonları oluşturabilirler. Planlama konusunda hangi illerin alt komisyon
oluşturduğunu görmek amacıyla hazırlanan sorunun detayları Şekil 6.26 da verildiği
gibidir.
İl Özel İdaresi Bünyesinde Oluşturulmuş Özel İhtisas
Komisyonlarınız
Plan ve Bütçe
Komisyonu
90%
80%
70%
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu
60%
Eğitim Komisyonu
50%
40%
İdari İşler Komisyonu
30%
20%
Diğer
10%
0%
ġekil 6.26 : İl Özel İdaresi Bünyesinde Oluşturulmuş Özel İhtisas Komisyonlarınız
Plan ve bütçe komisyonu ile imar ve bayındırlık komisyonu ankete katılan illerin
büyük çoğunluğunda olduğu gözlenmiştir. Bu sonuç il özel idarelerinin planlama
konusundaki yetersiz kadrosunun da bir göstergesidir.
Şekil 6.27 de ülke genelinde hangi ilde hangi komisyonun kurulduğunu gösterir bir
grafik kullanılmıştır.
91
ġekil 6.27 : Özel İhtisas Komisyonlarının Durumu
92
Soru 13)
İl özel idarelerinin yaptiği mekansal ve fiziksel plan türleri hangileridir?
Çevre Düzeni Planı
Ölçek_1 / 100.000
Ölçek: 1 / 25.000
Ölçekli Nazım İmar Planı
Ölçekli Uygulama İmar Planı
1 / 5000
1/ 1000
Hazırlanan çalışma kapsamında, İl özel İdarelerinin görev alanı içerisinde, yapmış
oldukları fiziksel ve mekansal planların yüzde olarak dağılımı Şekil 6.28‟de grafikte
gösterilmiştir.
İl özel idarelerinin en çok yaptığı plan türü % 64 ile 1/1000 ölçekli ugulama imar
planı iken en az yapılan plan türü ise %25 lik oranı ile il çevre düzeni planıdır. Bu
grafikten plan ölçeği küçüldükçe yapılma oranınında azaldığı gözlenmiştir.
İl Özel İdarelerinin Yaptığı Mekansal ve Fiziksel
Plan Türleri
64%
47%
33%
25%
1/100.000 ÇDP
1/25.000 ÇDP
1/5000 NİP
1/1000 UİP
ġekil 6.28 : İl özel idarelerinin yaptığı mekansal ve fiziksel plan türleri.
Şekil 6.29‟da İl özel idarelerinin yaptığı fiziksel ve mekansal plan türleri –genel
dağılım ve oranları verilmiştir.
93
ġekil 6.29 İl özel idarelerinin yaptığı fiziksel ve mekansal plan türleri.
94
Soru 14)
Kurumunuz, il özel idaresi görev alanı içerisinde; bir meclis toplantısında kaç adet
plan tadilat işi yapar?
Yapılan anket sonuçlarına göre Şekil 6.30‟da göstermektedir ki; illerin %84 ünün
genel meclis toplantılarında bir plan tadilatı işi yapılmakta veya hiç plan tadilatı işi
yapılmamaktadır. Yine Türkiyedeki illerin %8‟i iki plan tadilatı işi yaptığını
belirtirken, % 6 lık bir dilim ise ortalama 3 adet plan tadilatı işi yapmaktadır.
Bir Meclis Toplantsında Görüşülen Plan
Tadilat Sayısı
8%
6% 2%
84%
0-1 Adet Plan
2 Adet Plan
3 Adet Plan
5 Adet Plan
ġekil 6.30 : Bir meclis toplantısında yapılan plan tadilat sayısı.
Meclis toplantılarının ayda bir kere yapıldığını düşünürsek
ülkemizde il özel
idareleri yılda ortalama 10-15 arası plan tadilatı işi yapmaktadır.
Şekil 6.31 de bir meclis toplantısında görüşülen plan tadilat sayısının ülke geneline
dağılımı verilmiştir.
İl bazında ilncelendiğinde bütün haritanın nerede ise sarıya boyandığını
görmekteyiz. Bu da bir meclis toplantısında ortalama 0-1 plan tadilatı yapıldığını
göstermektedir.
95
ġekil 6.31 : Bir meclis toplantısında görüşülen plan tadilat sayısı.
96
Soru 15)
Kurum dışına ihale usulü ile imar plan ve projesi yaptırıyor musunuz?

Evet (cevabınız "evet" ise aşağıdaki seçeneklerden uygun olanı
işaretleyiniz)


Yeterli sayıda teknik kadromuz olmadığı için

Yeterli kapasitede teknik kadromuz olmadığı için

Yoğunluk nedeni ile

Diğer (……………………….……………….)
Hayır yaptırmıyoruz
Yapılan anket çalışmasında il özel idarelerinin kurum dışına ihale usulü ile imar
planı yaptırıp yaptırmadığı sorulmuştur. Türkiyede il özel idarelerinin %53 lük bir
kısmı evet yaptırıyoruz derken bu oranın yarısından fazlası gerekçe olarak yeterli
sayıda teknik kadromuz olmadığını belirtmektedir. İllerin % 47 si ise kurum dışına
ihale usulü imar planı yaptırmamaktadır. Şekil 6.32 de bu soruya evet veya hayır
diyenlerin oranı verilmiştir.
Kurum Dışı İhale Usulü İmar Planı
Yaptırıyor musunuz?
47%
53%
Evet
Hayır
ġekil 6.32 : Kurum dışı ihale usulü imar planı yapan/yapmayan illerin oranı.
Şekil 6.33 de kurum dışına ihale usulü plan yaptırma durumu ve nedenlerinin ülke
geneline dağılımı verilmiştir.
97
ġekil 6.33 : Kurum dışına ihale usulü plan yaptırma durumu ve nedenleri.
98
Soru 16)
İl özel idarelerinin temel mekansal planlama problemlerinden ilk ikisini belirtiniz.
Mali kaynak yetersizliği
Nitelikli personel eksikliği
Kaynak İsrafı
Hizmet önceliklerinin belirlenmesinde problemler
Yapılan anket çalışmaları neticesinde il özel idarelerinin temel mekansal planlama
problemleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Türkiye‟deki il özel idarelerinin %45‟i
mekansal planlama problemi olarak “Nitelikli Personel Eksikliği ve Mali Kaynak
Yetersizliğini” seçmiştir. İllerin % 28 ise temel problemlerinin “Nitelikli Personel
Eksikliği ve Hizmet Öncelikliklerinin Belirlenmesinde” olduğunu belirtmiştir. Sonuç
açıkça görülmektedir ki; Türkiye‟deki il özel idarelerinin nitelikli personele ihtiyacı
vardır. Şekil 6.34 de
İl özel idarelerinin temel mekansal planlama problemleri
verilmiştir.
İl Özel İdarelerinin Temel Mekansal Planlama
Problemlerinin İlk İkisi
4%
22%
46%
28%
Mali kaynak yetersizliği - Nitelikli personel eksikliği
Nitelikli personel eksikliği- Hizmet önceliklerinin belirlenmesindeki problemler
Hizmet önceliklerinin belirlenmesindeki problemlerin -Mali kaynak yetersizliği
Diğer
ġekil 6.35 : İl özel idarelerinin temel mekansal planlama problemler.
99
6.2.2 Tek değiĢkenli istatistiksel yöntemlerin kullanımı ve sonuçları
İl Özel idareleri için yapılan anket çalışmasının ikinci kısmı oluşturan yargı soruları
t-Testine tabi tutulacaktır. Tek Örneklem t – Testinde, aynı örneklemin ölçülen
ortalaması ile tahmin edilen ya da bilinen ortalaması karşılaştırılmaktadır.
Tek örneklem için t testi, tek örneklemin belirli bir değişkene ilişkin ölçülen
ortalaması ile aynı değişkene ilişkin verilen ortalama arasındaki farkın anlamlılığını
test etmek amacı ile kullanılmaktadır.
Tek örneklemT-Testinde araştırma grubu ortalamasının, tanımlanmış bir evren
ortalamasından farkının anlamlı olup olmadığını incelemek için kullanılmaktadır.
Gerçekte evrenin ortlaması bilinmemektedir. Evren ortalaması olarak kabul edilen
değer, bilimsel olarak yaygın kabul gören değer olabilir.
Soru 17 )
H0 : İl özel idarelerinin 5302 sayılı yasa ile ilgili yargıları birbirleri ile aynıdır.
H1 : İl özel idarelerinin 5302 sayılı yasa ile ilgili yargıları birbirlerinden farklıdır.
Hipotez değeri olarak 0 alınmıştır. Çizelge 6.1‟de istatistiksel analiz sonuçları
verilmiştir. Analiz sonucu;
Çizelge 6.1 : Soru 17'nin istatistiksel analizi. One-Sample Statistics
Soru
N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
17-1
17-2
17-3
17-4
17-5
17-6
17-7
17-8
17-9
17-10
17-11
17-12
17-13
17-14
34
31
33
51
52
53
54
53
53
53
53
53
53
42
-0,06
-0,03
0,88
1,24
-0,17
0,6
0,09
0,81
0,79
0,81
-0,17
0
0,58
0,21
1,516
1,354
1,317
1,069
1,133
1,276
1,137
1,128
1,116
0,962
1,105
2
1,167
1,279
0,26
0,243
0,229
0,15
0,157
0,175
0,155
0,155
0,153
0,132
0,152
0,275
0,16
0,197
17-15
52
0,42
1,144
0,159
100
Sorular arasındaki ilişkiyi görebilmek amacıyla yaplan T-testi sonuçları ise şekil
6.2‟de verildiği gibidir.
Çizelge 6.2 : Soru 17 T testi analizi. (One-Sample Test)
Test Value = 0
Soru
17-1
17-2
17-3
17-4
17-5
17-6
17-7
17-8
17-9
17-10
17-11
17-12
17-13
17-14
17-15
t
df Sig. (2-tailed) Mean Difference
-0,226 33
0,822
-0,059
-0,133 30
0,895
-0,032
3,833 32
,001**
0,879
8,25 50
,000***
1,235
-1,102 51
0,276
-0,173
3,444 52
,001**
0,604
0,598 53
0,552
0,093
5,238 52
,000***
0,811
5,171 52
,000***
0,792
6,14 52
,000***
0,811
-1,119 52
0,268
-0,17
0 52
1
0
3,648 52
,001**
0,585
1,086 41
0,284
0,214
2,668 51
,010*
0,423
95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
-0,59
0,47
-0,53
0,46
0,41
1,35
0,93
1,54
-0,49
0,14
0,25
0,96
-0,22
0,4
0,5
1,12
0,48
1,1
0,55
1,08
-0,47
0,13
-0,55
0,55
0,26
0,91
-0,18
0,61
0,74
0,1
Koyu ile gösterilen yerler p < 0,05 ve p < 0,01 anlamlılık düzeylerinde anlamlıdır.
Yukarıda koyu renkle gösterilen kısımlara ilişkin
il
özel idarelerinin yargıları
birbirinden farklıdır. Yani bu sorularda H0 hiptezi red edilmiştir. H0 hipotezinin red
edildiği sorular:
Soru_17-3 : İl özel idarelerinin “belediyelerle iş birliği içinde çalışıyor musunuz ?
sorusuna cevabı kararsıza yakın bir değerde ancak olumlu olmuştur. Bu soru bilgi
sorularına verilen cevapları destekler niteliktedir.
Soru_17-4 : “İlimiz il özel idaresi bünyesinde il çevre düzeni planı hazırlayabilecek
yeterli teknik eleman bulunmamaktadır? sorusuna ankete katılan ilerin verdiği cevap
ise “kesinlikle katılıyorum” ile “katılıyorum” arasında bir değer olmuştur.
Bu soruda yine bilgi sorularını destekler nitelikte olmuştur. Bu noktada; bünyenizde
bulunan şehir plancı sayısı nedir sorusuna verilen cevap hiç yok, 1 tane veya 2 tane
olmuştur.
101
Soru_17-6 : “İl özel idaremiz sorumluluklarında bulunan hizmetleri görmek için
yeterli kaynaklara sahip değildir.”
Bu soru bilgi sorularında sorulmuş bir soru
değildir ve il özel idareleri bu soruya kararsıza yakın bir değerde katılmaktadır.
Soru_17-8 : Türkiyedeki il özel idarelerinin “5302 Sayılı yasa ile görev ve yetkileri
(sağlık, eğitim, imar planı, il çevre düzeni planı, stratejik plan yapımı..vs ) artırılan il
özel idarelerinin gelir yaratma kapasiteleri yetersizdir. “sorusuna genel kanısı
“Katılıyorum” dur.
Soru_17-9 : “İl özel idaremizin karar organları olan il genel meclis üyelerinin yerele
hizmet
amaçlı
konularda
karar
alabilecek
kadar
eğitim
ve
deneyimleri
bulunmamaktadır.”
Yapılan çalışma kapsamında il özel idareleri, İl genel meclislerinin eğitim düzeyinin
yeterli olduğu kanısına “katılıyorum” cevabını vermiştir. Bu soru da diğerleri gibi
bilgi sorularında da cevap aranan bir sorudur ve her iki kısımdaki cevaplar birbirini
destekler niteliktedir.
Soru_17-10 : “İl özel idaresi 5302 sayılı yeni kanun ile daha özerk, güçlü ve geniş
teşkilata sahip yerel yönetim birimleri haline gelmiştir” il özel idarelerinin genel
kanısı “Katılıyorum” olmuştur.
Soru_17-13 : “Özellikle imar işleri gibi teknik bilgi gerektiren konularda, meclis
toplantılarında çıkan kararların doğru olduğuna inanıyorum” sorusunda il özel
idareleri kararsız kalmış ancak pozitif bir eğilimle katılıyorum işaretlemişlerdir. Bu
kararsızlığın sebebi olarak bir önceki sorularda da irdelenen il genel meclisi eğitim
durumu gösterilebilir.
Soru_17-15 : “Özel İdaremiz tarafından, imar planları hazırlanırken planlamada
katılım ilkesi göz önünde bulundurulmaktadır” verilen cevaplar içerisinde kararsıza
en yakın “katılıyorum” cevabı bu sorudan gelmiştir.
Yapılan t-testi sonunda alınan cevap, il özel idarelerinde planlamada katılımın
yapılıp yapılmadı konusunda genel bir kanıya varılmamaktadır.
Soru 19)
H0 : İl özel idarelerinin “il özel idareleri” ile ilgili yargıları birbirlerinden farklı
değildir.
H1 : İl özel idarelerinin “il özel idareleri” ile ilgili yargıları birbirlerinden farklıdır.
102
Hipotez değeri “0” alınmıştır. Çizelge 6.3‟de 19. Soruya verilen cevapların
istatistiksel analizi yapılmıştır. Analiz sonucu;
Çizelge 6.3 : Soru 19 istatistiksel analizi.
N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
19-1
19-2
19-3
40
40
40
1,6
0,83
1,05
0,545
0,958
0,846
0,086
0,151
0,134
19-4
39
1,33
0,772
0,124
Sorular arasındaki ilişkiyi görebilmek amacıyla yaplan T-testi sonuçları ise çizelge
6.4‟de verildiği gibidir.
Çizelge 6.4 : Soru 19 T-testi analizi. (One-Sample Test)
Test Value = 0
95% Confidence Interval of the
Difference
19-1
19-2
19-3
t
18,555
5,448
7,851
df
39
39
39
Sig. (2tailed)
,000***
,000***
,000***
19-4
10,781
38
,000***
Mean
Difference
Lower
1,6
1,43
0,825
0,52
1,05
0,78
1,333
1,08
Upper
1,77
1,13
1,32
1,58
Koyu gösterilen yerler p < 0,01 anlamlılık düzeylerinde anlamlıdır.
Yukarıda koyu gösterilen kısımlara ilişkin il özel idarelerinin yargıları birbirinden
farklıdır. Özellikle 19- 1, 19- 3 ve 19- 4 „ün ortalaması sıfırdan farklıdır. Bu
ortalamalar 1‟in üzerindedir. Bu durum il özel idarelerinin “katılıyorum”
seçeneğinden fazla olarak katıldıklarını göstermektedir. Yani bu sorularda H0 hiptezi
red edilmiştir.
Soru 19-1 : Yapılan çalışmaya katılan illerin “Türkiyedeki il özel idareleri yerel
hizmet birimleridir” yargısına genel kanısı “Katılıyorum ve Kesinlikle Katılıyorum”
arasındadır.
Soru 19-2 : Yapılan çalışmaya katılan illerin “Türkiyedeki il özel idareleri yerel
siyasetin etkili olduğu birimlerdir” yargısına genel kanısı kararsıza yakın durumdadır
ancak poitif yönlüdür ve katılıyorumu işaretlemişlerdir.
Soru 19-3 : Yapılan çalışmaya katılan illerin “İdari ve mali Özerkliğe sahip
birimlerdir” yargısına genel kanısı “ katılıyorum” dur.
103
Soru 19-4 : Yapılan çalışmaya katılan illerin “hizmet etkinliği önemli birimlerdir”
yargısına genel kanısı “ Katılıyorum ile Kesinlikle Katılıyorum” arasındadır.
Soru 20)
H0 : İl özel idarelerinin yasanın getirdiği düzenlemelerle ile ilgili yargıları
birbirlerinden farklı değildir.
H1 : İl özel idarelerinin yasanın getirdiği düzenlemelerle ile ilgili yargıları
birbirlerinden farklıdır.
Çizelge 6.5‟de 20. Soruya verilen cevapların istatistiksel analizi yapılmıştır.
Çizelge 6.5 : Soru 20 istatistiksel analiz.
N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
20-1
55
1,62
0,733
0,099
20-2
55
1,07
0,959
0,129
20-3
55
1,38
0,805
0,109
20-4
55
0,44
1,288
0,174
20-5
55
1,51
0,836
0,113
20-6
55
1,18
0,945
0,127
20-7
55
1,4
0,71
0,096
Sorular arasındaki ilişkiyi görebilmek amacıyla yaplan T-testi sonuçları ise çizelge
6.6‟de verildiği gibidir.
Çizelge 6.6 : Soru 20 T-testi analizi. (One-Sample Test)
Test Value = 0
20-1
20-2
20-3
20-4
20-5
20-6
20-7
t
16,38
8,292
12,73
2,513
13,39
9,279
14,63
df
54
54
54
54
54
54
54
Sig. (2-taile))
,000***
,000***
,000***
,015**
,000***
,000***
,000***
95% Confidence Interval
of the Difference
Mean
Difference
Lower
1,618
1,42
1,073
0,81
1,382
1,16
0,436
0,09
1,509
1,28
1,182
0,93
1,4
1,21
104
Upper
1,82
1,33
1,6
0,78
1,74
1,44
1,59
Koyu ile gösterilen yerler p < 0,01 ve p < 0,05 anlamlılık düzeylerinde anlamlıdır.
Yukarıda koyu ile gösterilen kısımlara ilişkin il özel idarelerinin yasa ile yargılarının
ortalamadan (kabul edilen) farklı olduğu görülmektedir.
Yani bu sorularda H0 hiptezi red edilmiştir. Soruların herbirinin ortalamalarına
bakılırsa 20-4 dışında diğerlerinin 1‟in üstünde olduğu görülmektedir. Yani il özel
idareleri soruları değelendirmede “Kesinlikle
Katılıyorum” “Katılıyorum”
arasındadır.
Soru 20-1 : Yapılan anket çalışmasına katılan illerin İl Özel İdaresi Kanunu “Yetki
ve sorumlulukları arttırmıştır” yargısına genel kanısı “Kesinlikle Katılıyorum”
yönündedir.
Soru 20-2 : Yapılan anket çalışmasına katılan illerin “5302 sayılı kanun ile İl Özel
idarelerin özerkliği artmıştır” yargısına genelkanısı “ Katılıyorum” yönündedir.
Soru 20-3 : Yapılan anket çalışmasına katılan illerin yeni kanunun “Meclisin
etkinliğini artırmıştır” yargısın agenel kanısı “Kesinlikle Katılıyorum”dur.
Soru 20-4 : Yapılan anket çalışmasına katılan illerin “İl Özel İdarelerinin kaynakları
artmıştır” yargısına genel kanısı “Kararsız” dır.
Soru 20-5 : İ1 Yapılan anket çalışmasına katılan illerin “5302 sayılı kanun ile il özel
idarelerinin İl bütününde yapması gereken sorumluluk alanı genişlemiştir” yargısına
genel kanısı “Kesinlikle Katılıyorum” dur.
Soru 20-6 : Yapılan anket çalışmasına katılan illerin “5302 sayılı yasa ile il öel
idarelernin Üst düzey planlama ile ilgili yetkileri artmıştır” yargısına genel kanısı “
Katlıyorum” yönündedir.
Soru 20-7 : Yapılan anket çalışmasına katılan illerin “ 5302 sayılı kanun ile il özel
idareleri yerel düzeyde planlama ve imar konusunda önemli yetkilere sahip
olmuştur” yargısına genel kanısı “ Kesinlikle Katılıyorum ve Katılıyorum”
şeklindedir.
6.3 Bölüm Değerlendirmesi
Türkiye‟de ki bütün il özel idarelerine gönderilen “il özel idareleri ve planlama
yetkileri” konulu anket sonucunda elde edilen cevaplar “tek değişkenli istatistiksel
yöntemler ve çok değişkenli istatistiksel yöntemler” kapsamında değerlendirilmiş ve
105
alınan cevaplardan oluşan örneklem düzeyinden genel sonuç elde etmek
hedeflenmiştir.
Ankete katılım oranının istenilen düzeyde olması, alınan sonuçlardan gidilerek
yapılan tüme varımında en az hata anlamı taşıdığında,n bu katılım oranı ciddi önem
kazanmaktadır.
Altıncı bölümün birinci kısmını oluşturan “çok değişkenli istatistiksel yöntemler”
başlığı altında incelenen soruların her biri için ayrı yarı pasta grafik yöntemi ile ülke
genelinde % olarak dağılımları tespit edilmiş, ve her ilin cevabı Türkiye haritasında
farklı renkle gösterilerek ülke genelinde ki dağılım gözlenmiş, böylece cevaplar ile
bölgeler arasında oluşan bağ ve oluşan yeni kümülatif yığılmalar tespit edilmiş,
değerlendirilmiştir.
Altıncı bölümün ikinci kısmında ise “tek değişkenli istatistiksel yöntemler”
kullanılarak sorular değerlendirilmiştir. Bu kısım yargı sorularından oluşmaktadır ve
yargı sorularını değerlendirmek üzere SPSS programından faydalanılmıştır.
SPSS programı ile sorulara verilen “kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum,
katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum” şıkları harmanlanarak ülke genelinde bu
soruya verilen genel kanı hesaplanmıştır. Yine bu bölümünde de her soru için ayrı
ayrı değerlendirme yapılarak soruların sonuna eklenmiştir.
106
7. GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ
Türk yönetim sisteminde İl özel İdarelerinin yeniden yapılandırması kamu
yönetiminde son yıllarda yaşanan önemli değişimlerden biri olarak karşımıza
çıkmaktadır. “Türkiye‟de il özel idareleri ve planlama yetkileri” başlıklı bu
çalışmada; birinci bölümde çalışmanın amacı ve yöntemi belirlenerek, ikinci
bölümde Türkiye‟de planlama sisteminden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde yönetim
anlayışı ve planlama sistemi arasında ki bağlantı yapılarak daha sonraki bölümde bir
yerel yönetim birimi olan il özel idareleri mercek altına alınmıştır. Beşinci bölümde
il özel idareleri ve planlama yetkileri detaylarıyla tartışılmıştır. Çalışmanın son
bölümünü oluşturan altıncı bölümde ise Türkiye‟deki il özel idarelerine yapılan anket
çalışmaları değerlendirilerek hipotez ve alt hipotezlerin doğruluğu tartışılmıştır.
Türkiye‟de planlama sisteminden bahsederken adı geçen bütün planlar 3194 sayılı
imar mevzuatınca belirlenmiştir, ancak bu planların yapımı yaptırımı ve onayı
konusuna gelince bir çok kanun veya kanun hükmünde kararname gündeme
gelmiştir. Bu durum planlar arasında yetki karmaşasına sebep olmuş ve işleyişi zora
sokmuştur. Şöyle ki; daha önce Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İle Çevre Ve Orman
Bakanlıkları arasında paylaşılamayan plan olan „çeve düzeni planları‟ yeni yasa ile
„il çevre düzeni planı‟ adı altında il özel idarelerine vererek halihazırda karmaşık bir
yapısı olan üst ölçek mekansal planların durumunu daha karmaşık hale sokmuştur.
Özetle; 2005 tarih ve 5302 sayılı il özel idaresi kanunu ile il özel idarelerine plan
yapma yetkisi verilmiştir; bu kapsamda il özel idareleri il sınırları içinde “İl Çevre
Düzeni Planını” yapmakla yükümlü iken, diğer taraftan belediye ve mücavir alan
sınırları dışında yerel fiziki planları yapmakla yükümlü kılınmıştır.
İl özel idarelerinin bu yeni yükümlülüğü araştırma tezinin ana konusunu
oluşturmuştur.
Türkiye‟de yönetim sistemi iki kısımdan oluşmaktadır; merkezden yönetim, yerinden
yönetim sistemi. Merkezi yönetim biriminin planlama yaklaşımı daha çok merkezden
107
ve tek elden yapılmakta ve bu yönetimle alınan kararlar uygulamada zaman
almaktadır.
Yerel yönetimler ise yerinden karar alıp, merkezi yönetime kıyasla çok daha kısa
sürede alınan kararları uygulamaya geçirebilmektedirler. Ancak, son yıllarda
çıkarılan yeni kanunlarla “Türk Planlama Sistemi”nde köklü değişiklikler
yapılmıştır, merkezi yönetim birimlerince alınması gereken üst ölçek mekansal
planlar, çıkarılan kanunlarla yerel yönetimlere terk edilmiş, planlama konusunda bir
tür yerelleşme hareketi başlamıştır.
Yerel yönetim birimi olarak il özel idareleri Teşkili Vilayet Nizamnamesi ile ilk
olarak resmi kimlik kazanmış ve 2005 tarih ve 5302 sayılı il özel idaresi kanunu ile
son halini almıştır. Bu kanun gereğince yerel yönetimlerin yetkileri genişletilmiş ve
bir yerel yönetim birimi olan il özel idareleri ile yerinden yönetim ilkesi
desteklenmiştir. 5302 sayılı kanun ile İl özel idarelerinin kuruluşu, yönetimi,
organları, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usül ve esasları yeniden
düzenlenmiştir.
İl genel meclisi il özel idaresinin karar alma organı olarak tayin edilmiş, Valinin bu
görevine son verilmiştir, yeni kanun ile valinin gücü azaltılmıştır.
5302 sayılı il özel idaresi kanunu ile il genel meclislerine üst düzey fiziki plan yapma
yetkisi ve yerel fiziki plan yapma yetkisi verilmiştir.
Yapılan çalışmada il özel idarelerinin planlama yetkileri de kanun kapsamında
irdelenmiştir. İl özel idaresinin yeniden yapılandırmasını sağlayan 2005 tarih ve 5302
sayılı İl Özel İdaresi Kanunu” gereği il özel idarelerine planlama konusunda önemli
yetkiler verilmiştir. Söz konusu yetkiler “İmar Planı” ve “İl Çevre Düzeni Planı”
yapma yetkisidir. İl özel idareleri belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan
yerlerde 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı yapma yetkisi
kazanmıştır. Söz konusu plan türleri ile ilgili detay bilgiler bölümlerde tartışılmıştır.
İl genel meclis yapısı itibariyle seçilmiş üyelerden oluşmaktadır, bu meclisin plan
yapmaya veya yapılan bir plana karar alabilecek seviyede teknik ve uzmanlık
anlamında yeterli teknik bilgisi var mıdır? Çalışmanın analiz aşamasında bu konu ile
ilgili sorular yer almıştır.
108
İl özel idareleri ve planlama yetkileri başlıklı tez, araştırma nitelikli bir çalışma olup,
çalıma kapsamında ana hipotez oluşturulmuş ve bununla bağlantılı olarak, ana
hipotezde doğru sonuca ulaşmak amacıyla dört alt hipotez belirlenmiştir.
Bu hipotezleri destekler nitelikte sorular hazırlanarak alt hipotezler kabul edilmiş
veya
reddedilmiştir
elde
edilen
sonuç
doğrultusunda
da
an
hipotez
değerlendirilmiştir. Aşağıda söz konusu hipotezlerin değerlendirilmesi verilmiştir.
7.1 Alt Hipotezler
Tezin çalışma konusunu oluşturan ana hipotezde doğru sonuca ulaşmak için dört
farklı başlıkta alt hipotezler oluşturulmuştur. Alt hipotezlerden ulaşılan yargılar
doğrultusunda ana hipotez değerlendirilecektir. Söz konusu alt hipotezler aşaıdaki
gibidir;
Alt Hipotez I (H1):
Türkiye‟de ki il özel idareleri, 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdareleri
Kanununun vermiş olduğu yetki ve sorumlulukları üstlenecek karar mekanizmasına
sahiptir.
Alt hipotez II (H2):
Türkiye‟de ki il özel idareleri, 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdareleri
Kanununun vermiş olduğu yetki ve sorumlulukları üstlenecek teşkilat yapısı ve norm
kadroya sahiptir.
Alt hipotez III (H3):
Türkiye‟de ki il özel idareleri 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanununun vermiş olduğu yetki ve sorumluluklar doğrultusunda planlamada aktif rol
alarak üst ölçek mekansal planlama yapmıştır.
Alt hipotez IV (H4):
Türkiye‟de ki il özel idareleri 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanununun vermiş olduğu yetki ve sorumluluklar doğrultusunda planlamada aktif rol
alarak yerel fiziki planlama yapmıştır.
109
7.1.1 Alt hipotez I
Ho Hipotezi; “Türkiye‟de ki il özel idareleri, 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel
İdareleri Kanununun vermiş olduğu yetki ve sorumlulukları üstlenecek karar
mekanizmasına sahiptir.”
5302 sayılı il özel idaresi kanunu kapsamında atanmış ve seçilmiş üyelerden oluşan il
genel meclisinin önemi artırılmış, il özel idarelerinin karar mekanizması konumuna
getirilmiştir. Yeni yasa gereği teknik ekipçe hazırlanmış olan planların onayı da il
genel meclisinden çıkmaktadır. Planlamada doğru kararı verme belli bir eğitim süreci
gerektiren ve teknik bilgiler ışığında belirlenmesi gereken bir süreç olup, günümüzde
istimrara açık önemli bir güçtür. İl özel idaresi kanunu kapsamında, İl genel
meclisinin yapısını irdeleyerek inceleyen Alt Hipotez I,
bu konuda bilgi elde
edebilmek amacıyla hazırlanan sorulara verilen cevaplardan yola çıkarak doğru
yargıya varmayı hedeflemiştir.
Yapılan araştırma bulguları doğrultusunda ülke genelinde illerin % 76‟sında il genel
meclisi sayısının 50 kişiden az olduğu tespit edilmiştir. İl genel meclislerinin yapısı
irdelenirken önem kazanan bir diğer husus ise meclis toplantılarına katılım oranı
olmuştur; yeni kanun kapsamında önceden yılda iki kere yapılan meclis
toplantılarının önemi arttırılmış ve ayda bir olarak değiştirilmiştir. Bu toplantılara
katılım oranı, nitelikli meclis üyeleri varsayımıyla, alınan kararların sağlıklı olması
açısından önem kazanmaktadır,
Kişi sayısı ve katılımın yanında meclis üyelerinin niteliklerinin de önem kazandığı
yeni yasa kapsamında meclisin eğitim durumu analiz edilmiştir. Ankete katılan il
genel meclislerinin ortalama eğitim durumuna bakıldığında toplam kişilerin %70‟i
ilköğretim ve orta öğretim mezunu iken bu oran içerisinde üniversitelere düşen pay
%29‟u geçememiştir. Planlamada karar alma konusunda önemli yetkileri olan bu
meclisin eğitim seviyesinin yetersiz olduğu tespit edilmiştir.
Aynı şekilde yargı sorularında da il genel meclislerinin eğitim düzeyi yetersiz olarak
değerlendirilmiştir. Ülke genelinde “imar işleri gibi teknik bilgi gerektiren konularda
meclis toplantılarında çıkan kararların doğruluğuna inanıyor musunuz” sorusuna ise
il özel idareleri kararsıza yakın bir değerle „katılıyorum‟ işaretlemiştir. Yapılan anket
sonucunda bu soru için kesinlikle katılıyorum veya net olarak katılıyorum cevabı
alınamamıştır.
110
Karar vericilerin planlama konusunda uzmanlaşmış kişiler olması beklenirken bu
konusunda teknik bilgilerinin bile olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu sonuç ile il genel
meclislerinde planlama konusunda alınan kararlara duyulan güven yüzdesi azalmış
ve ülke genelindeki bütün il genel meclislerinin eğitim seviyelerinin yükseltilmesi
gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır.
Alt Hipotez I kapsamında hazırlanan sorulara alınan cevaplar olumsuz olarak
değerlendirilmiş ve H0 hipotezi reddedilmiştir.
“Türkiye’de ki il özel idareleri, 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdareleri
Kanununun
vermiş
olduğu
yetki
ve
sorumlulukları
üstlenecek
karar
mekanizmasına sahip değildir.”
7.1.2 Alt hipotez II
Ho Hipotezi; “Türkiye‟de ki il özel idareleri, 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel
İdareleri Kanununun vermiş olduğu yetki ve sorumlulukları üstlenecek teşkilat yapısı
ve norm kadroya sahiptir.”
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu il özel idarelerinde reform yaratacak nitelikte
olmuştur, şöyle ki; kanun yürürlüğe girmeden önce il özel idareleri planlama
konusunda herhangi bir yetkisi olmayan, buna bağlı olarak da planlama/imar işleri ile
ilgili bir alt yapısı henüz oluşmamış bir kurum niteliğindedir. Dolayısı ile kanun
yürürlüğe girdiği yıldan bu zamana kadar geçen sürede il özel idarelerinin planlama
alt yapısını nasıl şekillendirdiği araştırma kapsamında ele alınan önemli bir konu
olmuştur.
Yapılan araştırma bulguları doğrultusunda; kanunun yürürlüğe girdiği 2005 yılında
Türkiye‟de ki il özel idarelerinin sadece % 19 unda imar birimi kurulmuştur.
Kanunun ilk çıktığı yıllarda il özel idareleri ellerindeki bu gücün henüz farkına
varmadıklarını buna bağlı bir alt yapı oluşturma endişelerinden anlamak
mümkündür. Şöyle ki kanun kapsamında il özel idarelerine il çevre düzeni planı
yapma zorunluluğu veriliyor ancak aynı sene Türkiye‟de ki il özel idarelerinin %81
inde henüz bir imar birimi dahi yoktur. Bu açığın bir sonraki yıl %100 oranla
kapatılması beklenirken yine araştırma sonuçlarına göre 2006 yılı sonunda ülke
genelindeki il özel idarelerinin yalnızca %35 inde imar biriminin kurulduğu tespit
ediliyor. Kanunun çıkması ile planlama birimlerinin aynı yıl kurulacağı
düşünülürken yapılan çalışma göstermektedir ki bu süreç 4 yılı bulmuştur. Bu
111
noktada akıllara takılan soru şu olmuştur; merkezi yönetim sistemi içerisinde
çıkarılan kanun kapsamında ilgili birimlerin oluşturulması süreci gözler önündedir
peki alınan plan kararlarının uygulama süreci nasıl olacaktır?
Yapılan araştırma konusu kapsamında teşkilat yapısı incelendiğinde imar ile ilgili
olan aktörlerden ilk dördünün sıralanması istenmiştir araştırma sonuçlarına göre
valinin, meclis üyelerinin, meclis komisyonlarının ve ilgili birim müdürlüklerinin
alınan plan kararlarında etkisi fazladır. Bu sıralamada valinin etkin olması dikkat
çekicidir ve göstermektedir ki karar mekanizması olarak il genel meclisi atanmış olsa
da il özel idarelerinin her biriminde vali eski kanun kapsamındaki gücünü hala
kullanmaktadır. Bunun yanında meclis komisyonları ve ilgili birim müdürlüklerinin
de ilk dördün içinde olması il genel meclisinin plancılık adına teknik bilgi
yetersizliğinden kaynaklı hatalı karar alma durumlarına müdahale noktasında atılan
doğru bir adım olarak değerlendirilmektedir.
Aynı çalışma kapsamında il özel idarelerinin imar birimlerinde teknik kadro adına
istihdam edilen şehir plancı sayısı analiz edilmiştir.
Araştırma bulguları neticesinde Türkiye‟de ki illerin % 10 unda yeni il özel idaresi
kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana geçen 6 yıllık zaman dilimine rağmen, hala
hiç şehir plancısı bulunmazken, sadece bir şehir plancısı bulunan illerin oranı ise
%69 dur. 2012 yılı itibari ile şehir plancı sayısının yetersiz olduğunu ileri süren
illerin oranı %80 dir. Bu durum yapılacak planlar açısından ciddi olumsuzluk teşkil
etmektedir.
Şehir planlama konusunda Türkiye‟de ki durum şu şekilde özetlenebilir; il özel
idarelerinin ellerinde yapmakla zorunlu tutuldukları ve ciddi bir gücü temsil eden ve
yıllarca yetki karmaşası yaşamış,7 bir plan (il çevre düzeni planı) var ancak bu planı
yapacak yeterli sayıda ve kapasitede teknik kadro yoktur. Bu yargıyı destekler
nitelikteki bir diğer soruda da il özel idarelerinin %91‟i plan yapım aşamasında diğer
kurum ve kuruluşlardan yardım aldığını belirtirken, illerin %54 ü kurum dışına ihale
usulü plan yaptırdıklarını belirtmiş ve gerekçe olarak ise yine yeterli kapasitede ve
sayıda teknik kadrosunun olmadığını ileri sürmüştür.
7
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı Arasında Paylaşılamayan Plan
112
Bir diğer soru neticesinde en önemli mekânsal planlama sorunu olarak kaynak
yetersizliği ve nitelikli personel eksikliği olduğu vurgulanmıştır.
İl özel idarelerine
yöneltilen bilgi ve yargı soruları farklı
yöntemlerle
değerlendirilmiş neticede ülke genelinde kesin kabule dayanan nitelikli personel
eksikliği sonucuna varılmıştır.
Alt Hipotez II kapsamında hazırlanan sorulara alınan cevaplar olumsuz olarak
değerlendirilmiş ve H0 hipotezi reddedilmiştir.
“Türkiye’de ki il özel idareleri, 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdareleri
Kanununun vermiş olduğu yetki ve sorumlulukları üstlenecek teşkilat yapısı ve
norm kadroya sahip değildir.”
7.1.3 Alt hipotez III
Ho Hipotezi; “Türkiye‟de ki il özel idareleri 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel
İdaresi Kanununun vermiş olduğu yetki ve sorumluluklar doğrultusunda planlamada
aktif rol alarak üst ölçek mekansal planlama yapmıştır.”
5302 sayılı il özel idaresi kanunu ile planlama konusunda 2005 yılından itibaren il
özel idarelerine planlama konusunda verilen en önemli kanuni hak “üst ölçek
mekansal plan yapma yetkisi” olmuştur. “Alt Hipotez II”de tespit edildiği üzere
aradan geçen altı yıla rağmen hala teknik kadro sıkıntısı çeken il özel idarelerinin,
yapmakla yükümlü oldukları il çevre düzeni planı konusunda, bu güne kadar neler
yapıldığı hakkında bilgi edinmek üzere “Alt Hipotez III” ü destekler nitelikte bilgi ve
yargı soruları hazırlanmış ve bu sorular neticesinde alınan cevaplar farklı tekniklerle
değerlendirilerek sonuca gidilmiştir.
Yapılan araştırma bulgularına göre, 2011 yılı itibari ile illerin %38 inde henüz il
çevre düzeni planı olmadığı tespit edilmiştir. [Bu illerin %71‟inin hiç planı yok iken,
%27‟sini ise üst ölçek başka tür planları (birkaç ili içine alan havza planları) olduğu
ve üst ölçek mekansal plan olarak bu planları kullandıklarını anket soncunda
belirtmişlerdir.] Oysa daha öncede belirttiğimiz gibi il çevre düzeni planı yapılması
zorunlu bir plandır ve 2005–2011 yılları sürecinde ciddi bir zaman kaybı söz
konusudur. %38‟lik bir oranla Türkiye‟nin henüz bir il çevre düzeni planı olmayan
illerinin bulunması dikkat çekici bir noktadır, ve kanunların yaptırım gücünün
yetersiz kaldığının bir göstergesidir.
113
Yine alınan cevaplar neticesinde, şu anda kullanılan planların %30‟u söz konusu
kanun gündeme gelmeden önce diğer kurumlar tarafından hazırlandığı sonucuna
varılmışken, il özel idarelerinin sadece %32‟i yeni kanun kapsamında il çevre düzeni
planı hazırlamıştır.
İl özel idaresi tarafından yapılan üst ölçek planların (%32‟nin) % 71‟i tamamlanmış
olmasına rağmen, bu planların %29‟u henüz tamamlanamamıştır.Aradan geçen
zaman ve plan yapan il oranı ele alınınca özellikle belediyelere kıyasla il özel
idarelerinin planlamada aktif rol alamadıkları sonucuna varılmıştır.
Ülke genelinde değerlendirildiğinde il özel idarelerinin %38‟i il çevre düzeni planı
olmadığından ölçek belirtmemişken, %42‟lik dilim il çevre düzeni planı ölçeği
olarak 1/100.000 i işaretlemiştir, geri kalan %20‟lik dilim ise il çevre düzeni planı
ölçeği olarak 1/25.000 i tercih etmiştir. İl çevre düzeni planı hazırlayan bütün iller
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları gibi kurumlardan görüş
aldıklarını belirtmişlerdir.
Daha öncede belirtildiği üzere il özel idarelerinin neredeyse tamamında yeterli sayıda
ve kapasitede teknik kadronun olmadığı tespit edilmiştir. Şehir plancısı bakımından
olması gerekenin çok altında bir istihdamın söz konusu olduğu il özel idarelerinde, il
çevre düzeni planları ile ilgili varılan bu sonuçlar şaşırtmamıştır. İl özel idarelerinin
öncelikle kadrosunu yeterli seviyeye ulaştırması gerektirmektedir. Böylece kendi
planlarını kendileri yapabilecek ve kurum dışına plan yaptırmayacaklardır böylece
mali sorunlarına da kaynak yaratmış olacaklardır.
Alt Hipotez III kapsamında hazırlanan sorulara alınan cevaplar olumsuz olarak
değerlendirilmiş ve H0 hipotezi kısmen reddedilmiştir.
“Türkiye’de ki il özel idareleri 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanununun vermiş olduğu yetki ve sorumluluklar doğrultusunda planlamada
aktif rol alarak,
kabul edilebilir oranda, üst ölçek mekansal planlama
yapamamıştır.”
7.1.4 Alt hipotez IV
Ho Hipotezi; “Türkiye‟de ki il özel idareleri 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel
İdaresi Kanununun vermiş olduğu yetki ve sorumluluklar doğrultusunda planlamada
aktif rol alarak yerel fiziki planlama yapmıştır.”
114
5302 sayılı il özel idaresi kanunu çerçevesinde, il özel idarelerine belediye sınırı ve
mücavir alan sınırı dışında kalan bölgelerde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı
yapma yetkisi verilmiştir. Alt Hipotez IV bu kapsamda 2005 yılından anketlerin
yapılmış olduğu 2011 yılına kadar geçen altı yıllık süreçte il özel idarelerinin yerel
fiziki planlama konusunda neler yaptığını irdelemek amacıyla oluşturulmuştur.
Yapılan araştırma bulguları göstermektedir ki Türkiye‟de ki illerin %60 a yakın
büyük çoğunluğu aradan iki yıl geçtikten sonra imar birimini kurmuştur. Bu cevap
söz konusu hipotez için olumsuz değerlendirilecek bir sonuç doğurmaktadır.
Kanunun yürürlüğe girdiği yıl illerin %24 ü bu gücün farkında iken bu oran üçüncü
yılın sonunda %68 e ancak ulaşabilmiştir.
Alınan cevaplara göre il özel idarelerinin %6 sı ancak 2010 yılı itibari ile imar
yetkilerini aktif olarak kullanmaya başlayabilmiştir. Bu durum şaşırtıcı bulunmuş ve
il özel idarelerinde imar işlerine verilen değerin beklentimizin altında kaldığını
göstermiştir. Söz konusu hipotezi doğru değerlendirmek adına hazırlanan bir diğer
soruda ise, bir meclis toplantısında görüşülen plan tadilat sayısı ülke genelinde %84
gibi ciddi bir oranla 0–1 plan olarak işaretlenmiştir. Bu oran imar işlerinde (plan
yapımı, tadilatı,..vs) belediye ve mücavir alan dışında rantın düşük olduğu kanısını
uyandırırken aynı zamanda yatırımın kırsal alanda değil kentsel bölgelerde olduğunu
doğrulamaktadır.
İl özel idarelerinin yaptığı fiziki plan türleri ile ilgili illerin %64 ü 1/1000 uygulama
imar planı en az 1 kere de olsa yapmış olduğunu belirtirken bu oran 1/5000 nazım
imar planında ise %47 civarındadır. İllerin %53 planları kurum dışına yaptırırken
%47‟lik bir kesim ise imar işlerini kendi bünyesinde çözmektedir. İl özel idarelerinin
planlama konusunda temel mekansal planlama konusunda belirtmiş olduğu en
önemli sorunu şehir plancısı istihdam eksikliğidir.
Alt Hipotez IV kapsamında hazırlanan sorulara alınan cevaplar olumsuz olarak
değerlendirilmiş ve H0 hipotezi kısmen reddedilmiştir.
“Türkiye’de ki il özel idareleri 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanununun vermiş olduğu yetki ve sorumluluklar doğrultusunda planlamada
aktif rol alarak, beklenen düzeyde, yerel fiziki planlama yapamamıştır.”
115
7.2 Ana Hipotez
H0= Türkiye‟de il özel idareleri, 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdareleri
Kanununun vermiş olduğu planlama yetkilerini, kanunun yürürlüğe girdiği 2005
yılından itibaren, etkin biçimde kullanmıştır.
H1= Türkiye‟de ki il özel idareleri, 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdareleri
Kanununun vermiş olduğu planlama yetkilerini, kanunun yürürlüğe girdiği 2005
yılından itibaren, etkin biçimde kullanamamıştır.
Ana hipotezin neticelendirilmesi amacıyla il özel idarelerinin karar mekanizmalarını,
teşkilat yapılarını ve üst ölçek mekansal planlar ve yerel fiziki planlar alt
başlıklarında planlama birimlerini alt hipotez belirleyerek incelenmiştir.
Planlama konusunun karar alıcılarının teknik bilgileri dışında kalması, planlama
birimlerimi oluşturma sürecinin çok uzun sürmesi, şehir plancı sayılarının çok az
veya hiç olmaması, 2011 yılı itibariyle il çevre düzeni planı olmayan illerin çoğunluk
oluşturması, yerel fiziki planlama konusunda teknik yetersizliklerden kaynaklı
sorunların olması gibi ana sonuçlara varılan, Alt Hipotez I, Alt Hipotez II, Alt
Hipotez III, Alt Hipotez IV varsayımları reddedilmiştir.
Hipotezi destekler alt hipotezler oluşturulduğu gibi, ana hipotez konusunda doğru
yargıya varabilmek için direk sorular da hazırlanmıştır. “5302 sayılı yasanın il özel
idarelerine vermiş olduğu imar plan yapma/yaptırma yetkisini etkin bir şekilde
kullanmaya başlandığı yıl nedir?” sorusuna alınan cevaplar beklentilerin çok altında
kalmış ve hipotezin reddedilmesine sebep olarak gösterilmiştir.
İllerin sadece %24‟ü kanun çıkar çıkmaz bu yetkiyi kullanmaya başlamıştır. Oysaki
bu il özel idareleri yetkisinde bulunan büyük bir güçtür ve geri kalan %76‟lık kesim
bunu hemen fark edememiştir. İllerin %19‟u bir yıl sonra, %25‟i iki yıl sonra ve %
20‟si de üç yıl sonra bu yetkileri kullanmaya başlamıştır. Şekil 6.33 dikkatle
incelendiğinde illerin %11‟i bu yetkiyi plan çıktıktan nerede ise 4-5 yıl sonra aktif bir
şekilde kullanmaya başladıklarını ifade etmişlerdir. Bu durum, kanun çıktığı yıllarda
il özel idarelerinin bu kanunun yetkileri açısından hazırlıklı olmadıklarının bir
göstergesidir.
116
Bütün bu sonuçlar göstermektedir ki;
Türkiye‟de ki il özel idareleri, 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdareleri
Kanununun vermiş olduğu planlama yetkilerini, kanunun yürürlüğe girdiği 2005
yılından itibaren, etkin biçimde kullanamamıştır.
Türkiyede planlama sistemi kendi içerisinde değerlendirildiğinde, planlamanın ana
yasası olarak kabul edeceğimiz 3194 sayılı İmar Kanununu yanında, yine bu kanuna
bağlı olmak kaydı ile bir çok özel amaçlı kanun çıkarılmıştır. Bu noktada 5302 sayılı
İl Özel İdaresi Kanunu da bunlardan bir tanesidir.
Bu kanun kapsamında üst ölçek mekansal planlamanın en önemli ayağı olan „il
çevre düzeni planının‟ yapımı il özel idarelerine verilmiştir. Belediyeler ellerindeki
plan yapma gücü ile adeta şahlanırken, yapılan araştırma bulguları göstermektedir ki
il özel idarelerinin bu gücünü kullanmaları zaman almıştır. Yapılan araştırma
kapsamında H1 ana hipotezi kabul edilmiştir:
“Türkiye’de ki il özel idareleri, 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdareleri
Kanununun vermiş olduğu planlama yetkilerini, kanunun yürürlüğe girdiği 2005
yılından itibaren, etkin biçimde kullanamamıştır.”
7.3 Çözüm Önerileri
Ġl genel meclisinin yapısı; il genel meclisi standartları artırılmalıdır. İl genel meclis
üyesi olabilme şartları konulmalı ve en başta eğitim düzeyi sınırlaması getirilmelidir.
Meclisin planlama yetkisi olduğundan; bu kadro için en az “üniversite mezunu
olma” şartı aranmalıdır.
Ġl özel idaresi teĢkilat yapısı ve kadrosu: İl özel idaresi teşkilat yapsına imar
müdürlüğü bulundurma şartı getirilmelidir. Buna bağlı olarak; birim bünyesinde,
illerin gelişmişlik düzeyiyle paralel olmak kaydı ile, en az 2 şehir plancısı istihdam
edilmelidir. Gelişmişlik seviyesi arttıkça, il özel idaresi imar müdürlüğünde çalışan,
plancı sayısı da artmalıdır.
Yapılan anket göstermektedir ki alınan plan kararlarında müdürlerin etkisi
yadsınamaz seviyelerdedir, dolayısı ile planlama ve imar müdürüne şehir plancısı
olma zorunluluğu getirilmelidir ki teknik ekibi daha doğru yönlendirebilsin.
117
Ġl özel idaresi personel eğitimi; il özel idaresi kadrosuna eğitim seminerleri
düzenlenmelidir. Özellikle gelişmişlik sıralamasında geride kalan iller başta olmak
üzere, bütün il özel idarelerinin planlama ve imar birimi teknik ekibi ile birlikte idari
amirlerine, planlama konusunda yasal yetki ve sorumluluklarını tanımlar nitelikte
teknik konuları da içeren sunumlar yapılmalıdır.
Ġl özel idaresinin bütçesi; bütçe yeniden gözden geçirilmelidir. Yeni kanunla
sorumlulukları artırılan il özel idarelerinin bütçeden aldıkları pay artırılmalıdır.
Ġl özel idareleri ve merkezi yönetim; 5302 sayılı il özel idaresi kanunu kapsamında
planlama konusunda atılan en önemli adım olarak gösterilen il çevre düzeni planı
yapma yetkisi kapsamında il özel idarelerine merkezi yönetimce destek sağlanmalı
ve plansız il kalmamalıdır.
Ġl özel idarelerinin tanıtımı; İl özel idareleri merkezi idare ile iç içe olmasından
dolayı halkın direk başvurduğu bir mahalli idare birimi niteliği kazanamamıştır, bu
konuda halka bildiriler ve tanıtımlar yapılmalıdır.
118
KAYNAKLAR
Ali, S., Ekiz, C., 2007. Türkiyede Planlama ve Planlama Anlayışının Değişimi,
Mülkiye Cilt XXXI Sayı:256
Akalın, Güneri., 1994. Türkiye‟de Mahalli İdareler, Mart.
Bademli, R., 2005. Kentsel Planlama ve Tasarım Öğrencilerine Notlar, TMMOB,
Şehir Plancıları Odası yayını, Ankara.
Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı Kentleşme Şurası, 2009. Mekânsal Planlama
Sistemi Ve Kurumsal Yapılanma.
Bayındırlık Ve Ġskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü,
2011. Yenigün Yayıncılık.
Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı, 2004. Çevre ve İmar Yasası Atölye Çalışması.
Kızılcahamam. Ankara.
Castells, M., Borja, J., 1997. Local and Global Management of Cities in the
Information Age. London. Earthscan Publications Ltd.
Çetin, S., 2008. Yerel Yönetim Birimi Olarak Türkiye‟de İl Özel İdareleri.
Ersoy, M., 2007. İmar Mevzuatımızda Planlama Kademelerİ ve Üst ÖlçekPlanlama
Ersoy, M. 2002. Kentleşme ve İmarla İlgili Üç Yasa Taslağının
Düşündürdükleri. Ulusal Fiziki Planlama Semineri Kitabı. TBMMOB.
Ankara.
Ersoy, M., 2000, Planlar Arası Kademelenme Mekan Planlama ve Yargı Denetimi.
Yargı Yayınları. ODTÜ. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü. Ankara.
Gözübüyük, ġ., T. Tan., 2005. İdare hukuku Cilt:1. Ankara. Turhan Kitabevi.
Günday, M., 2003. Idare Hukuku. İmaj Yayıncılık. Ankara.
Gürsoy, E., 2000. İl Düzeyinde Planlama İhtiyacı/ T.İ.D Sayı 427. Ankara.
Ġller Bankası Genel Müdürlüğü, 2005. Planlama notları, Ankara.
Kaufman, J.L., Jacobs, H.M., 1997. A Public Planning Perspective on Strategic
Planning . Oxford. Blackwell.
Karaman, Z., 1998. Yerel Yönetimler. Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları. İzmir.
KeleĢ, R., 2006. Kentleşme Politikası. İmge Kitapevi. Ankara .
KeleĢ, R., 2006. Yerinden Yönetim ve Siyaset. Cem Yayınevi. İstanbul.
KeleĢ, R., 2009. Kentleşme Politikası. İmge Kitapevi. Ankara.
Kılınç, G., Hüseyin Ö., Genç, F., 2009. Yerel Yönetimlerde İmar Uygulamaları ve
Etik.
Narinoğlu, A., 2006. Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim ve Planlama .
119
North, D., 1990, Institutions, İnstitutional Change And Economic Performance,
Cambrige Univercity Press.
Orta, E., 2006. İmar Hukukunda Plan Hiyerarşisi ve Planlama Çatışması. Legal
Yayıncılık.
Ostrom, E., 1986, A Method Of İnstitutional Analysis, New york, Berlin.
ÖmürgönülĢen, U., 2007. Türkiye‟de Yakın Dönemde
Çalışmalrının İl Özel İdarelerine Yansımaları.
Yapılan
Reform
ÖzĢen, T., 1997. Planlama Yönetimi. İçişleri Bakanlığı Yayını. Ankara.
Öztürk, A., 1997. 21. Yüzyıl Türkiye‟si İçin Yerel Yönetim Modeli. Ümraniye
Belediyesi Kültür Yayınları. İstanbul.
Parlak, B., 2007. Geçmişten Günümüze İl Özel İdareleri: Yasal ve Kurumsal Bir
Analiz. Kamuda Sosyal Politika Cilt2. Sayı 1.
Parlak, B., 2005. Tarihi Perspektifte ve Reform Sürecinde İl Özel İdareleri. Yerel
Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar I. Nobel Kitabevi. Ankara.
ġatana, ġ., 2006. İl Özel İdareleri ve İmar İle İlgili Yetkiler. Bayindirlik ve Iskan
Bakanliği Ile Belediyeler Yayını.
T.C.Ġç ĠĢleri Bakanlığı AREM, 2006. İl Özel İdarelerin Genel Yapısı ve Görevleri.
Tekel, A., Atıntaş Y., 2011. Türk İmar Mevzuatında Tanımlanan Plan Türleri Ve
Yetkili Kurumlar. Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma
Ve Uygulama Müdürlüğü. Yenigün Yayıncılık. Ankara.
TekinbaĢ, B., 2008. Vergi Kararlarında Planlama, Ankara.
TODAĠE, 1998. Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAİE, Ankara.
Tuncer, M., 2000. Türkiye‟de Bölge Kent Planlaması ve Kentsel Tasarım:
Uygulama Sorunları ve Görüşler.
Türk, ġ.ġ., Türk, C., 2006. Hukuki ve Teknik Boyutları il Arazi ve Arsa
Düzenlemesi. Beta Basım.
Türkoğlu, Ġ., 2009. Yerel Yönetimlerde Mali Reform Arayışları: Türkiye‟de
Belediyelerde Mali Özerklik. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme
Uzmanlığı. Ankara.
Ünal, Y., 2008. Türk Şehir Planlama ve İmar Mevzuatının Kentsel Dönüşümü ve
Deprem Ağırlıklı İncelenmesi. Yetkin Yayıncılık. Ankara.
3194 Sayı ve 1985 Tarihli İmar Kanunu.
5216 Sayı ve 2004 Tarihli Büyükşehir Belediye Kanunu.
5302 Sayı ve 2005 Tarihli İl Özel İdaresi Kanunu.
5393 Sayı ve 2005 Tarihli Belediye Kanunu
644 sayı ve 2011 Tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
5449 sayı ve 2006 Tarihli Kalkınma Ajansları Kuruluşu, Koordinasyonu ve
Görevleri Hakkında Kanun.
Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Esaslarına Dair Yönetmelik, 2000.
120
EKLER
EK A1 : Anket Soruları
EK A2: İl Özel Idaresi Bürokratlarindan Gelenler_Örnek
121
EK A1
Çizelge A1 : İl özel idareleri ve planlama yetkileri anketi.
Anket Soruları
1)
İl Genel Meclisiniz kaç kişiden oluşmaktadır.
0- 50
a) Kişi
b) 51-100 Kişi
c) 101-150 Kişi
d) 151 - 200 Kişi
2)
Eskiden yılda iki kere yapılan İl Genel Meclis toplantıları yeni yasa ile ayda bir olarak
değiştirilmiştir, katılım ne orandadır.
%01 a) %30
b) %31 - %50
c)
%51 - %70
d)
%71 - %100
3)
İl Genel Meclisinin eğitim düzeyini beirtiniz.
Öğrenim Durumu
Kişi Sayısı
Okur-Yazar
İlköğretim Mezunu
Ortaöğretim mezunu
Üniversite mezunu
4)
İl özel idaremiz bünyesinde imar ile ilgili işleri yürütmek üzere görevlendirilmiş
………….. tane şehir plancısı vardır. Bu sayı;
Yeterli
Yeterlidir
değildir
5)
İl özel idaresinde imar işlerinde, il sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşlarında
görev yapan teknik personelden yardım alabilmektedir. Bu kurumlar:
Belediyeler
İlçe Belediyeleri
İl Belediyesi
Büyükşehir Belediyesi
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
Diğer (…………………………………………..)
6)
Aşağıdaki soru için sadece uygun olan şıkkı doldurunuz
İl çevre düzeni
planımız;
Henüz hazırlanmamıştır. (Bu şıkkı işaretlediyseniz 9. soruya geçiniz)
Söz konusu kanundan önce (5302 ) başka bir kurum tarafından
hazırlanmıştır. Bu kurum;
……………………………...……………................................‟dır.
İlimizin il çevre düzeni planı, il özel idaresi tarafından,
……...….. yılında hazırlanmış ve şu an tamamlanmıştır.
İlimizin il çevre düzeni planına İl Özel İdaresi tarafından
………..… yılında başlanmış ve halen devam etmektedir.
Diğer (……………………………………………………….)
7)
İl Çevre Düzeni Planı hazırlanırken hangi kurum ve kuruluşlardan görüş aldınız;
Üniversiteler (………………...………..……Üniversitesi)
Meslek Odaları (….…………...….…..……..........…odası)
Sivil Toplum Örgüleri (…………………….….………......)
8)
9)
İl çevre düzeni planı ……………………..……..… ölçeğinde hazırlanmıştır.
Üst düzey başka tür planınız var mı? (üst ölçekde ana plan kararlarının bulunduğu planlar)
122
Hayır Yok
Evet Var (cevabınız evet ise aşağıdaki şıklardan uygun olanı işaretleyiniz)
Halen bu planı uyguluyoruz
Var ancak bu planı uygulamıyoruz
10)
5302 sayılı yasanın il özel idarelerine vermiş olduğu (mücaviar alan sınırı dışında kalan
bölgelerde) imar plan yapma/yaptırma yetkilerini kurumumuz ……………... yılı itibari
ile etkin bir şekilde kullanmaya başlamıştır.
11)
İmar işleri ile ilgili birimimiz ……………………………….……. yılında kurulmuştur.
12)
İl özel idaresi bünyesinde oluşturulmuş özel ihtisas komisyonlarınız var mı varsa
hangileri?
Plan ve bütçe komisyonları
(........… kişi)
İmar ve bayındırlık komisyonları
(…........ kişi)
Eğitim komisyonları
İdari işler komisyonu
Diğerleri…………………………………......
13)
Kurumumuz, il özel idaresi görev alanı içerisinde (belediye ve mücavir alan sınırları
dışında kalan bölgelerde) aşağıdaki fiziksel ve mekânsal planlardan hangilerini
yapmıştır.
Çevre düzeni planı
Ölçek:1/100.000
Ölçek:1/25.000
1 / 5000 ölçekli Nazım İmar Planı
1/ 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
14)
Kurumumuz, il özel idaresi görev alanı içerisinde;
Bir meclis toplantısında ortalama…...… adet plan tadilatı işi yapar.
Bir yılda ortalama……….. adet plan tadilatı işi yapar.
15)
Kurum dışına ihale usulü ile imar plan ve projesi yaptırıyor musunuz ?
Evet (cevabınız "evet" ise aşağıdaki seçeneklerden uygun olanı
işaretleyiniz)
Yeterli sayıda teknik kadromuz olmadığı için
Yeterli kapasitede teknik kadromuz olmadığı için
Yoğunluk nedeni ile
Diğer (…………………………………………….…….)
Hayır yaptırmıyoruz
16)
İl Özel idarelerinin temel mekansal planlama poblemlerinden ilk ikisini önem sırasına
göre(en önemli olan 1, diğeri 2) belirtiniz.
Mali kaynak yetersizliği
Nitelikli personel eksikliği
Kaynak İsrafı
Hizmet önceliklerinin belirlenmesinde problemler
123
17) İl özel idareleri ile ilgili 5302 sayılı yasanın getirdiği düzenlemeler hakkında aşağıda belirtilen yargı sorularını değerlendiriniz.
(Lütfen bu tür sorularda her satır için tercih ettiğiniz seçeneği (X) işaretleyiniz.
Kesinlikle
Katılıyorum
İl çevre düzeni planı İl genel meclisine sunulurken ortak karar almada sorunlar yaşanmaktadır.
İl çevre düzeni planının uygulanmasında il özel idaresi olarak sorunlar yaşanmaktadır.
İl çevre düzeni planını hazırlarken belediye ile iş birliği içinde çalışılmıştır.
İlimiz il özel idaresi bünyesinde il çevre düzeni planı hazırlayabilecek yeterli teknik eleman bulunmamaktadır.
İl Genel Meclisinin büyüklüğü ve farklı yapısı dikkate alındığında karar alma sürecinde sorunlar yaşanmaktadır.
İl özel idaremiz sorumluluklarında bulunan hizmetleri görmek için yeterli kaynaklara sahip değildir.
Yeni yasa ile il özel idarelerine imar eğitim sağlık tarım ekonomi, çevre gibi konularda yetkiler verilmiştir, il özel
idareleri bu kadar geniş sorumluluk ve çok sayıda görevi yerine getirebilmektedir.
5302 Sayılı yasa ile görev ve yetkileri (sağlık, eğitim, imar planı, il çevre düzeni planı, stratejik plan yapımı..vs )
artırılan il özel idarelerinin gelir yaratma kapasiteleri yetersizdir.
İl özel idaremizin karar organları olan il genel meclis üyelerinin yerele hizmet amaçlı konularda karar alabilecek kadar
eğitim ve deneyimleri bulunmamaktadır.
İl özel idaresi 5302 sayılı yeni kanun ile daha özerk, güçlü ve geniş teşkilata sahip yerel yönetim birimleri haline
gelmiştir.
İl özel idaremizin bilgi paylaşımı yapabileceği ve finansman sorununu çözümüne katkıda bulunabileceği gerek ulusal
gerekse uluslar arası iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlar vardır. (Ör: Dünya Bankası, BM Fonları gibi)
Yeni yasa ile yönetim birimi olarak da tanımlanan İl Özel idaresi alınacak kararlarda ildeki diğer yerel yönetim
birimleri ile arasında koordinasyon ve iş birliği yok denecek kadar azdır.
Özellikle imar işleri gibi teknik bilgi gerektiren konularda, meclis toplantılarında çıkan kararların doğru olduğuna
inanıyorum
Çevre düzeni planı ile ilgili belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Müdürlüğü gibi kurumlar ile sorunlar
yaşanmaktadır.
Özel İdaremiz tarafından, imar planları hazırlanırken planlamada katılım ilkesi göz önünde bulundurulmaktadır.
(katılım araçları: kamuoyu araştırmaları, halk toplantıları, basın yayın organları…vs ile halkın talebini öğrenme)
124
Katılıyoru
m
Katılmıyor
um
Kesinlikle
Katılmıyor
um
18) İmar ile ilgili kararlarda etkili olan aktörlerden 4„ünü önem sırasına göre (1,2,3,4) belirtiniz. (Lütfen bu tür sorularda her satır için tercih
ettiğiniz seçeneği (X) işaretleyiniz?
1
2
3
4
Vali
Meclis Başkanı
Mülk Sahipleri
Meclis Üyeleri
Parti Teşkilatları
Meclis Komisyonları
İlgili Birim Müdürleri
Meclis Grup Başkanları
Baskı Grupları
19) Türkiye‟de il özel idareleri ile ilgili aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katılıyorsunuz?
Kesinlikle
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılmıyorum
Kesinilikle
Katılmıyorum
Yerel hizmet birimleridir
Yerel siyasetin etkili olduğu birimlerdir.
İdari ve mali özerkliğe sahip birmlerdir.
Hizmet etkinliği önemli birimlerdir.
20) İl Özel İdareleri ile ilgili yasanın getirdiği düzenlemeler hakkında aşağıda belirtilen yargılardan hangilerine katılıyorsunuz?
Kesinlikle
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılmıyorum
Kesinilikle
Katılmıyorum
Yetki ve sorumluluklar artmıştır.
İl Özel idarelerin özerkliği artmıştır.
Meclisin etkinliğini artırmıştır.
İl Özel İdarelerinin kaynakları artmıştır
İl bütününde yapması gereken sorumluluk alanı genişlemiştir.
Üst düzey planlama ile ilgili yetkileri artmıştır
Yerel düzeyde planlama ve imar konusunda önemli yetkilere sahip olmuştur.
Araştırmaya göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederim.
125
EK A2 İl özel idaresi bürokratlarindan gelenler_örnekler
126
127
128
129
130
131
132
ÖZGEÇMĠġ
Adı
Mesleği
Doğum Tarihi
Üye Olduğu Mesleki Kuruluş
İkinci Üniversite
: Bengül ÇALIŞKAN ERGÜL
: Şehir Plancısı
: 1983
Uyruğu: T.C.
: TMMOB-Şehir Plancıları Odası
:Anadolu Üniversitesi/İdari Bilimler
Fakültesi /Kamu Yönetimi Bölümü
Bengül ÇALIŞKAN ERGÜL 1983 yılında Erzurum‟da doğmuştur. 2001–2006 yılları
arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesinde Şehir ve Bölge
Planlama eğitimini tamamlamış, öğrencilik hayatını yine aynı okulda Bölge
Planlama Yüksel Lisans Programı ile devam ettirmiştir. Şehirlerin sosyo-ekonomik
gelişme eğilimleri ve potansiyellerini ortaya koyarak faaliyetlerin ve alt yapılarının
dağılımını sağlayan bölge planlama eğitimi ile sorunlara noktasal değil de üst
ölçekten bakarak mekansal plan kararı alma yetisini kazanacağını düşündüğü bu
eğitim programını 2012 yılı itibari ile tamamlamıştır. Bu noktada hazırlamış olduğu
tez jüri kararı ile yayınlanmaya değer görülmüştür. Lisans etiğimi döneminde şehir
yönetimi-kamu yönetimi ortak paydasından yola çıkarak Anadolu Üniversitesi Kamu
Yönetimi Bölümüne kaydolmuş ve eğitimini tamamlamıştır.
Bengül E., 2006 yılı itibari ile PALYE Ulaşım Proje de iş hayatına başlamış ve
kariyerine burada devam etmiştir. Teknik kadroda işe başladığı PALYE‟de işine olan
ilgisi ile beraber tecrübelerinin de artması neticesinde yükselen bir personel profili
oluşmuştur. 2011 yılı itibari “Şehir Plancısı” ünvanı ile “Proje Müdürü” olarak
görevine devam etmektedir.
İngilizce bilen Bengül Ergül evli ve bir çocuk annesidir.
133
Download