Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin

advertisement
Tebliğ
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin
İthaline İlişkin Tebliğ
İthalat : (2006/14)
Madde 1 - Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevresi Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler
Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin
sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten
Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra
Değişiklikleri ve 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri ve 4/6/2003
tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon
Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişiklikleri ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun
ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten
Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişiklikleri çerçevesinde Ek I,II,III,IV,V-a ve V-b’de gümrük tarife istatistik
pozisyonları (GTİP) ve isimleri yer alan maddelerin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Madde 2 - a) Montreal Protokolü'nün Kopenhag değişiklikleri uyarınca, Kopenhag Değişikliklerine taraf olmayan
(Ek A’da yer almayan) ülkelerden, Ek I ve Ek II’de GTİP’ları ile isimleri belirtilen maddelerin,
b) Montreal Protokolü’nün Pekin değişiklikleri uyarınca, Pekin değişikliklerine taraf olmayan (Ek B’de yer
almayan) ülkelerden, Ek III ve Ek IV’de GTİP’ları ile isimleri belirtilen maddelerin,
ithalatı yapılamaz.
Madde 3 - Aşağıdaki tabloda GTİP ve isimleri verilen maddelerin, Ek C’de belirtilen zorunlu kullanım alanları ile
mevcut ekipmanın bakım, onarım ve servis ihtiyacı için gerek duyulan ithalat da dahil olmak üzere, Montreal Protokolü ve
değişikliklerine taraf olmayan ülkelerden yapılacak ithalat yasaktır. Söz konusu Protokol ve değişikliklerine taraf olan
ülkelerden yapılacak mevcut ekipmanın bakım, onarım ve servis ihtiyacı için gerek duyulan ithalatı Dış Ticaret
Müsteşarlığı’nın (İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabidir. Müsteşarlıkça 2006 yılı için verilecek toplam izin miktarı, söz
konusu tabloda yer alan GTİP ve madde isimlerinin karşılarında belirtilen miktarları geçemez. Bu miktarların dağıtımı
Müsteşarlıkça tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
GTİP
2903.14.00.00.00
2903.19.10.00.00
2903.41.00.00.00
2903.42.00.00.00
2903.43.00.00.00
2903.44.10.00.00
2903.44.90.00.00
3824.71.00.00.11
MADDE İSMİ
Karbon tetraklorür
1,1,1,-Trikloretan (metilkloroform)
Triklorflormetan(freon 11)
Diklordiflormetan(freon 12)
Triklortrifloretanlar
Diklortetrafloretanlar
Klorpentafloretan
R-502 [ R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)]
karışımı
İZİN VERİLECEK
İTHALAT
MİKTARI (Ton)
0
50
0
0
0
0
0
0
Madde 4 - Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde (tabloda) belirtilen maddelerin Ek C’de belirtilen zorunlu kullanım
alanlarının ihtiyacı için gerek duyulan ithalatı Çevre ve Orman Bakanlığı’nın iznine tabidir.
Madde 5 - Zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuar amaçlı ithalat hariç olmak üzere aşağıdaki tabloda
GTİP ve isimleri verilen maddelerin ithalatı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın (İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabidir.
Müsteşarlıkça anılan maddeler için 2006 yılında verilecek toplam izin miktarı, söz konusu tabloda belirtilen miktarı
geçemez. Bu miktarın dağıtımı Müsteşarlıkça tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
GTİP
MADDE İSMİ
İZİN VERİLECEK
TOPLAM İTHALAT
MİKTARI (Ton)
2903.30.33.00.00
3808.10.90.00.11
3808.20.15.00.11
3808.20.80.00.11
3808.30.27.00.11
3808.30.30.00.11
3808.30.90.00.11
3808.40.90.00.11
3808.90.10.00.11
3808.90.90.00.11
Bromometan (metil bromür)
Bromoklormetan
ya
da
bromometan
(Metil
bromür)
içerenler
34
Madde 6 - Bu Tebliğin 5 inci maddesinde (tabloda) belirtilen maddelerin zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve
laboratuar amaçlı ithalatı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine tabidir.
Madde 7 - Bu Tebliğin 3 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen, ithalatı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın (İthalat
Genel Müdürlüğü) iznine tabi olan maddelerle ilgili ithal taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, firmaların bu
Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 25 gün içerisinde Ek D’de yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle
birlikte Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak
giriş tarihi ve sayısı esas alınır.
Başvuru süresi sonrasında olabilecek ithal talepleri, ancak ilgili maddeler için talep edilen miktarın, tespit edilen
miktardan daha düşük olması halinde, artan miktar için değerlendirmeye alınır. Bu kapsamdaki dağıtım firma talepleri
dikkate alınarak başvuru sırasına göre yapılır.
Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde (tabloda) belirtilen maddelerin ithalatı ile ilgili başvuruda bulunacakların 25/7/1999
tarihli ve 23766 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına Dair Yönetmelik
çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığı’na kayıt olmaları zorunludur.
Bu Tebliğin 5 inci maddesinde (tabloda) belirtilen maddelerin ithalatı ile ilgili başvuruda bulunacakların ise Tarım
ve Köyişleri Bakanlığınca kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında ithalatçılarda aranacak şartlara sahip olmaları şarttır.
Bu nedenle, söz konusu firmaların adı geçen Bakanlıkça düzenlenmiş ruhsata veya uygunluk yazısına sahip olmaları gerekir.
Madde 8 - Bu Tebliğin 3 üncü ve 5 inci maddeleri kapsamında verilecek ithal izinleri için Müsteşarlıkça ithal lisansı
düzenlenir. Gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince söz konusu ithal lisansının ithalatçıya verilen nüshası
aranır. Bu belgenin bir sureti gümrük beyannamesine eklenir.
Ancak, bu Tebliğin 3 üncü maddesi çerçevesinde düzenlenen ithal lisansları Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan, bu
Tebliğin 5 inci maddesi çerçevesinde düzenlenen ithal lisansları ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan temin edilen
kontrol belgesi ile birlikte işlerlik kazanır.
Madde 9 - Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2006 tarihine kadar geçerlidir. İthal lisansının geçerlilik süresi
içerisinde ilgili firmaların talep etmesi halinde, ithal lisansı üzerinde Dış Ticaret Müsteşarlığınca uygun görülebilecek
değişiklikler yapılabilir. Ancak, miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye
alınmaz.
Madde 10 - İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 10 gün içerisinde söz konusu lisansın firmaya
verilen nüshasının aslı Dış Ticaret Müsteşarlığı’na iade edilir. İthalattan vazgeçilmesi durumunda, ithal lisansının aslının
1/8/2006 günü mesai bitimine kadar Dış Ticaret Müsteşarlığı’na iade edilmesi gerekir.
Madde 11 - Aşağıdaki tabloda GTİP ve madde isimleri verilen maddelerin, Ek C’de belirtilen zorunlu kullanım
alanları ile mevcut sabit yangın söndürme sistemlerinin ihtiyacı amaçlı ithalat hariç olmak üzere, ithalatı yasaktır. Ek C’de
belirtilen zorunlu kullanım alanlarının ihtiyacı için gerek duyulan ithalat ile halen sabit yangın söndürme sistemlerine sahip
bulunan kurum, kuruluş ve işletmelerden bir yangın sonrasında sistemleri boşaldığında bu sistemlerinin ekonomik ömürleri
dolana kadar ihtiyaç duyacakları aşağıdaki tabloda belirtilen maddelerin ithalatı Çevre ve Orman Bakanlığı’nın iznine
tabidir.
GTİP
2903.46.10.00.00
2903.46.20.00.00
2903.46.90.00.00
MADDE İSMİ
Bromoklorodiflorometan
Bromotriflorometan
Dibromotetrafloroetanlar
İZİN VERİLECEK İTHALAT
MİKTARI (Ton)
13,5
3
0
Madde 12 - Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde (tabloda) ve 11 nci maddesinde (tabloda) belirtilen maddelerden
herhangi birini içeren Ek V-a’da GTİP ve isimleri belirtilen ürünler ile aynı maddelerde (tablolarda) belirtilen maddelerden
herhangi biri ile çalışan Ek V-b’de GTİP ve isimleri belirtilen ürünlerin ithalatı yasaktır.
Madde 13 - Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Madde 14 – 31/12/2004 tarihli ve 25687 2. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat (2005/14) sayılı
“Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 15 - Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 16 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
EK I
G.T.İ.P.
2903.41.00.00.00
2903.42.00.00.00
2903.43.00.00.00
2903.44.10.00.00
2903.44.90.00.00
2903.46.10.00.00
2903.46.20.00.00
2903.46.90.00.00
EK II
G.T.İ.P.
2903.14.00.00.00
2903.19.10.00.00
2903.45.10.00.00
2903.45.15.00.00
2903.45.20.00.00
2903.45.25.00.00
2903.45.30.00.00
2903.45.35.00.00
2903.45.40.00.00
2903.45.45.00.00
2903.45.50.00.00
2903.45.55.00.00
Madde İsmi
Triklorflormetan (freon 11)
Diklordiflormetan (freon 12)
Triklortrifloretanlar
Diklortetrafloretanlar
Klorpentafloretan
Bromoklorodiflorometan
Bromotriflorometan
Dibromotetrafloroetanlar
Madde İsmi
Karbon tetraklorür
1,1,1,-Trikloretan (metilkloroform)
Klortriflorometan
Pentaklorofloroetan
Tetraklorodifloroetanlar
Heptaklorofloropropanlar
Hekzaklorodifloropropanlar
Pentaklorotrifloropropanlar
Tetraklorotetrafloropropanlar
Trikloropentafloropropanlar
Diklorohekzafloropropanlar
Kloroheptafloropropanlar
EK III
G.T.İ.P.
2903.30.33.00.00
2903.49.30.00.00
Madde İsmi
Bromometan (metil bromür)
Dibromflor metan
Bromdiflor metan
Bromflor metan
Tetrabromflor etan
Tribromdiflor etan (tüm izomerleri)
Dibromtriflor etan (tüm izomerleri)
Bromtetraflor etan (tüm izomerleri)
Tribromflor etan (tüm izomerleri)
Dibromdiflor etan (tüm izomerleri)
Bromtriflor etan (tüm izomerleri)
Dibromflor etan (tüm izomerleri)
Bromdiflor etan (tüm izomerleri)
Bromflor etan (tüm izomerleri)
Hekzabromflor propan (tüm izomerleri)
Pentabromdiflor propan (tüm izomerleri)
Tetrabromtriflor propan (tüm izomerleri)
Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri)
Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri)
Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri)
Pentabromflor propan (tüm izomerleri)
Tetrabromdiflor propan (tüm izomerleri)
Tribromtriflor propan (tüm izomerleri)
3808.10.90.00.11
3808.20.15.00.11
3808.20.80.00.11
3808.30.27.00.11
3808.30.30.00.11
3808.30.90.00.11
3808.40.90.00.11
3808.90.10.00.11
3808.90.90.00.11
Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri)
Brompentaflor propan (tüm izomerleri)
Tetrabromflor propan (tüm izomerleri)
Tribromdiflor propan (tüm izomerleri)
Dibromtriflor propan (tüm izomerleri)
Bromtetraflor propan (tüm izomerleri)
Tribromflor propan (tüm izomerleri)
Dibromdiflor propan (tüm izomerleri)
Bromtriflor propan (tüm izomerleri)
Dibromflor propan (tüm izomerleri)
Bromdiflor propan (tüm izomerleri)
Bromflor propan (tüm izomerleri)
Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
EK IV
G.T.İ.P.
2903.49.10.00.11
2903.49.10.00.12
2903.49.10.00.13
2903.49.10.00.14
2903.49.10.00.15
2903.49.10.00.16
2903.49.10.00.17
2903.49.10.00.18
2903.49.10.00.21
2903.49.10.00.22
2903.49.10.00.23
2903.49.10.00.24
2903.49.10.00.25
2903.49.10.00.26
2903.49.10.00.27
2903.49.10.00.28
2903.49.10.00.31
2903.49.10.00.32
2903.49.10.00.33
2903.49.10.00.34
2903.49.10.00.35
2903.49.10.00.36
2903.49.10.00.37
2903.49.10.00.38
2903.49.10.00.41
2903.49.10.00.42
2903.49.10.00.43
2903.49.10.00.44
2903.49.10.00.45
2903.49.10.00.46
2903.49.10.00.47
2903.49.10.00.48
2903.49.10.00.51
2903.49.10.00.52
2903.49.10.00.59
2903.49.20.00.00
2903.49.40.00.00
2903.49.80.00.00
3824.71.00.00.12
3824.79.00.00.00
Madde İsmi
Flordiklor metan (HCFC-21)
Klorodiflor metan(HCFC-22)
Klorflor metan(HCFC-31)
Flortetraklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-121)
Diflortriklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-122)
Diklortriflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-123)
Klortetraflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-124)
Flortriklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-131)
Diklordiflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-132)
Klortriflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-133)
Flordiklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-141)
Klordiflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-142)
Klorflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-151)
Florhekzaklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-221)
Diflorpentaklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-222)
Triflortetraklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-223)
Triklortetraflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-224)
Diklorpentaflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-225)
Klorhekzaflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-226)
Florpentaklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-231)
Diflortetraklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-232)
Triklortriflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-233)
Diklortetraflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-234)
Klorpentaflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-235)
Flortetraklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-241)
Diflortriklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-242)
Diklortriflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-243)
Klortetraflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-244)
Flortriklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-251)
Diflordiklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-252)
Klortriflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-253)
Flordiklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-261)
Klordiflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-262)
Klorflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-271)
Diğerleri
Diğerleri
Diğerleri
Diğerleri
142 B [(Klorodifloroetan), R-22 (klorodiflorometan) karışımı
Diğerleri
EK V-a
G.T.İ.P.
3305.30.00.00.00
3307.10.00.90.19
3307.20.00.00.00
3307.49.00.00.00
34.05
38.08
3910.00
8424.10
EK V-b
G.T.İ.P.
8414.30
84.15
84.18
Madde İsmi
Saç spreyleri
Yalnız traş köpükleri ve jelleri
Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar
Yalnız sprey şeklinde olanlar
Yalnız sprey boya ve cilalar
Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)
Madde İsmi
Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler
Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye
mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar
dahil) (87.01-87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte
edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç)
Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu
cihazlar(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15
pozisyonundaki klima cihazları hariç)(8418.91.00.00.00; 8418.99
hariç)
EK A
OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL
PROTOKOLÜ KOPENHAG DEĞİŞİKLİKLERİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ
ABD
AFGANİSTAN
ALMANYA
ANTİGUA VE BARBUDA
ARJANTİN
AVRUPA TOPLULUĞU
AVUSTURALYA
AVUSTURYA
AZARBEYCAN
BAHAMA ADALARI
BAHREYN
BANGLADEŞ
BARBADOS
BELÇİKA
BELİZE
BENİN
BHUTAN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
BOLİVYA
BOSNA HERSEK
BOTSVANA
BREZİLYA
BULGARİSTAN
BURKİNA FASO
BURUNDİ
CAPE VERDE
CEZAYİR
CİBUTİ
COOK ADALARI
ÇİN
HAİTİ
HİNDİSTAN
HONDURAS
HIRVATİSTAN
HOLLANDA
İNGİLTERE
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ
İRLANDA
İSPANYA
İSRAİL
İSVEÇ
İSVİÇRE
İTALYA
İZLANDA
JAMAİKA
JAPONYA
KAMERUN
KANADA
KATAR
KENYA
KIRGIZİSTAN
KİRİBATİ
KOLOMBİYA
KOMOR
KONGO
KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ
KORE CUMHURİYETİ
KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ
KOSTA RİKA
KUVEYT
ÇAD
ÇEK CUMHURİYETİ
DANİMARKA
DOMİNİK CUMHURİYETİ
EKVATOR
EL SALVADOR
ENDONEZYA
ERİTRE
ESTONYA
FAS
FİJİ
FİLDİŞİ SAHİLLERİ
FİLİPİNLER
FİNLANDİYA
FRANSA
GABON
GANA
GRENADA
GUATEMALA
GUINEA BISSAU
GUYANA
GÜRCİSTAN
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
MOLDOVA
MONAKO
MORİTANYA
MOZAMBİK
NAMİBYA
NAURU
NİJER
NİJERYA
NİKARAGUA
NİUE
NORVEÇ
ÖZBEKİSTAN
PAKİSTAN
PALAU
PANAMA
PAPUA YENİ GİNE
PARAGUAY
PERU
POLONYA
PORTEKİZ
ROMANYA
RUANDA
SAO TOME AND PRINCIPE
SAMOA
SENEGAL
SIRBİSTAN VE KARADAĞ
SİERRA LEONE
SİNGAPUR
SLOVAKYA
SLOVENYA
KÜBA
LETONYA
LİBERYA
LİBYA
LİHTENŞTAYN
LİTVANYA
LÜBNAN
LÜKSEMBURG
MACARİSTAN
MADAGASKAR
MAKEDONYA(ESKİ YUGOSLAVYA CUM.)
MALAVİ
MALTA
MALEZYA
MALİ
MALDİVLER
MARSHALL ADALARI
MAURİTİUS
MEKSİKA
MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ
MISIR
MOĞOLİSTAN
SOLOMON ADALARI
SOMALİ
SRİ LANKA
SUDAN
ST. KİTTS VE NEVİS
ST. LUCİA
ST. VİCENT VE THE GRENADINES
SURİYE
SUUDİ ARABİSTAN
SEYŞELLER
ŞİLİ
TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ
TAYLAND
TOGO
TONGA
TRİNİDAD VE TOBAGO
TUNUS
TUVALU
UGANDA
UKRAYNA
UMMAN
URUGUAY
ÜRDÜN
VANUATU
VENEZUELLA
VİETNAM
YEMEN
YENİ ZELLANDA
YUNANİSTAN
ZIMBABVE
EK B
OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL
PROTOKOLÜ PEKİN DEĞİŞİKLİKLERİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ
ABD
LETONYA
AFGANİSTAN
LİBERYA
ALMANYA
LİHTENŞTAYN
AVRUPA TOPLULUĞU
LİTVANYA
AVUSTURYA
LÜKSEMBURG
AVUSTURALYA
MACARİSTAN
BAHAMALAR
MADAGASKAR
BARBADOS
MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAVYA CUM)
BHUTAN
MALDİVLER
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
MALEZYA
BREZİLYA
BULGARİSTAN
BURUNDİ
BURKİNA FASO
COOK ADALARI
ÇEK CUMHURİYETİ
DANİMARKA
ERİTRE
ESTONYA
FİNLANDİYA
FRANSA
GABON
GANA
GRENADA
GUATEMALA
GUİNEA BİSSAU
GÜNEY AFRİKA
HIRVATİSTAN
HİNDİSTAN
HOLLANDA
İNGİLTERE
İRLANDA
İSPANYA
İSRAİL
İSVEÇ
İSVİÇRE
İTALYA
İZLANDA
JAMEİKA
JAPONYA
KANADA
KIRGIZİSTAN
KİRİBATİ
KOMOR
KONGO DEMOKRATİK CUM.
KORE DEMOKRATİK HALK CUM.
KORE CUMHURİYETİ
KÜBA
MALİ
MALTA
MARSHALL ADALARI
MAURİTİUS
MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ
MONAKO
NAURU
NİJER
NİJERYA
NİUE
NORVEÇ
PAKİSTAN
PALAU
PANAMA
RUANDA
SAİNT LUCİA
SAMOA
SAO TOME AND PRINCIPE
SIRBİSTAN VE KARADAĞ
SENEGAL
SEYŞELLER
SİERRA LEONE
SLOVAKYA
SLOVENYA
SOMALİ
SRİ LANKA
SUDAN
ŞİLİ
TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ
TOGO
TONGA
TRİNİDAD VE TOBAGO
TUNUS
TUVALU
UMMAN
URUGUAY
ÜRDÜN
VİETNAM
YENİ ZELANDA
EK C
ZORUNLU KULLANIM ALANLARI
TIBBİ AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN AEROSOLLER
İnhalerler
YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER
1- Hava taşıtlarında kullanılanlar
2- Zırhlı araçlarda kullanılanlar
3- Savunma amaçlı deniz taşıtları ve savunma amaçlı haberleşme sistemlerinde kullanılanlar.
LABORATUVARLAR
Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde (tabloda) ve 11 nci maddesinde (tabloda) belirtilen maddelerden
laboratuvarlarda kullanım amaçlı (ekstra saf kalitede) olanlar
EK D
MÜRACAAT FORMU
•
G.T.İ.P
:
•
Madde ismi
:
•
Ticari ismi
:
•
Kimyasalın adı, açık formülü
:
•
İthalatçı firmanın ünvanı, adresi, telefonu, faks
numarası, Ankara irtibat telefonu (varsa)
:
•
İhracatçı firmanın ünvanı, adresi
:
•
213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen vergi
numarası
:
•
Malın kullanılacağı yer
:
•
Malın miktarı
:
•
Malın menşe ülkesi
:
•
Malın sevk ülkesi
:
•
Malın giriş yapacağı gümrük kapısı
:
Firma Ünvanı
Yetkili İmza
ARANACAK DİĞER BELGELER
A-Dilekçe
B- Proforma fatura
C-İmza sirküleri (Noter tasdikli)
D-İthal edilecek malın firmadaki stok durumunu gösterir belge
E-Talep konusu maddeyi
2003,
2004 ve 2005 yıllarında ithal eden firmaların bu ithalatlarına ait gümrük
beyannamelerinin gümrüklerce veya noter tarafından tastikli birer sureti
F- Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde (tabloda) belirtilen maddenin ithalatına dair başvurularda 25/7/1999 tarihli ve
23766 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına Dair Yönetmelik
çerçevesinde firmaların Çevre ve Orman Bakanlığı’na kayıt olduklarına dair belge
G- Bu Tebliğin 5 inci maddesinde (tabloda) belirtilen maddelerin ithalatına ilişkin başvurularda Tarım ve Köyişleri
Bakanlığından temin edilecek ruhsatın anılan Bakanlıkça veya noter tarafından onaylı sureti veya uygunluk yazısı
H-Müsteşarlıkça istenebilecek diğer belgeler
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

MD

2 Cards oauth2_google_ab2d7316-fd35-4eb7-aa09-752bd5f646b3

Create flashcards