TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi TTB

advertisement
TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi
TTB-STE Değerlendirme Soruları
“TOTBİD Yeniden Belgelendirme Kuralları” gereğince yanıtları dergimizin bu sayısındaki makaleler içinde yer alan
aşağıdaki soruların yanıtlanıp iki ay içinde [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Yedi ve üstü doğru yanıtların listesi TOTBİD’e iletilecektir.
Yayın Kurulu
1. Standart grafilerin yorumlanmasında hatalara
neden olan en önemli etkenler hangi seçenekte
doğru olarak belirtilmiştir?
a)Yorgunluk, radyografinin kalitesi, radyografinin
doğru bölgeye ait olması ve pozisyonu, hastanın
yeterli temel derlendirilmesinin yapılması.
b)Yorgunluk, dikkatsizlik, hafife alma, kendine aşırı
güven duygusu.
c)Standart grafileri gereksiz görme, hasta öyküsünün yetersiz alınması.
d)Standart grafilerin doğru bölgeye ait olması ve
pozisyonu, ileri inceleme gereğinin düşünülmemesi.
e)Radyolog’a danışılmaması, değerlendirmenin
hekimin dikkatsiz ve yorgun olduğu bir ana denk
gelmesi.
2. İskelet sistemi radyografi değerlendirilmesinde
aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
a)Arka yağ yastığı gölgesi suprakondiler kırıkların
hepsinde görülür ve tanı koydurucu kriterlerdendir.
b)El bileği kemiklerinin birbiri ile olan ilişkilerinin
değerlendirilmesi standart grafilerle yapılamaz.
c) Radyolojik değerlendirmede, hastanın yakınması
olan bölgelerin dikkate alınması yanında, temel
patoloji ile eşlik etmesi muhtemel kırıkları da akılda tutmak esastır.
d)Herhangi bir kırık olgusunda tanı tam olarak
konulabiliyorsa ileri inceleme için zaman kaybına
asla gerek yoktur.
e) Ayak ve ayak bileği kırıkları genelde izole kırıklardır, başka patolojilerin eşlik etmesi beklenmez.
3. Merkez-kenar (CE) açısının alt sınırı 16 yaş üzeri
Türk toplumunda kaç derece olarak kabul edilmiştir?
a)30
b)25
c)20
d)12
e)8
4. Geçici osteoporoz hangi bölgede en sık görülür?
a)Ayak
b) Diz eklemi
c) Ayak bileği eklemi
d) Omuz eklemi
e) Kalça eklemi
5.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Galeazzi lezyonu, Monteggia lezyonundan üç kat
daha sık görülür
b)Dirsek patolojileri arasında en sık görülen radius
başı kırığıdır.
c) Segond kırığı, iç tibia platosunun kopma tarzında
bir kırığıdır.
d)Monteggia kırıklı çıkığında ulnar kırığın apeksi
radius başının çıkık yönü ile aynı doğrultudadır.
e) Bikondiler Hoffa kırığı çok nadir görülür.
6. Arkaya omuz çıkığı, omuz çıkıklarının yüzde kaçını
oluşturur?
a)%1-2
b)%2-4
c)%5-7
d)%8-10
e)%12-15
7. Aşağıdakilerde hangisi yanlıştır?
a)El bileği yük aktarımının %80’ini radiokarpal
eklem yolu ile iletir.
b)El bileği radial deviasyonda iken skafoid kemiğin
dorsal fleksiyonu artar.
c) El bileği ulnar deviasyonda iken skafoid kemiğin
palmar fleksiyonu azalır.
d)El bileği nötral pozisyonda iken skafoid kemik 45
derece fleksiyonda durur.
e)El bileği yük aktarımının %20’sini ulnakarpal
eklem yolu ile iletir.
8. Aşağıdakilerden hangisi skafolunat instabilitenin
bulgusu değildir?
a) Terry Thomas belirtisi
b) Watson Shift testi
c) Skafolunat açıda azalma
d) Lunakapitat açıda artma
e) Skafoid halka bulgusu (ring sign)
9. Tönnis’e göre ideal çocuk pelvis ön-arka grafisinde,
pelvik rotasyon açısından her iki obturator foramen genişliklerinin oranı aşağıdaki değerlerden
hangisi arasında olmalıdır?
a)0.56-1.8
b)0.8-1.25
c)0.33-3
d)0.25-4
e)0.66-1.5
Sürekli Tıp Eğitimi (STE) 2013 / 1
10.Geçici osteoporoz ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
a) Kendiliğinden ve ani başlangıçlı eklem ağrısı vardır.
b)Ağrı ile orantısız eklem hareket kısıtlılığı mevcuttur.
c) Genellikle 6-12 ay içinde kendini sınırlar ve konservatif tedaviye iyi yanıt verir.
d)Manyetik rezonans görüntüleme, gecici osteoporozun değerlendirilmesindeki temel görüntüleme
yöntemidir.
e)Manyetik rezonans görüntülemede bölgesel
kemik iliği ödeminin yanı sıra T2 kesitlerde çift hat
bulgusu mevcuttur.
11. Aşağıdakilerden hangisi ileri yaşam desteği kurallarına göre yüksek enerjili yaralanması olan ve
bilinç kaybı gelişmiş hastalarda yeniden canlandırma odasında yapılması önerilen görüntülemelerden değildir?
a) Ön-arka akciğer radyografisi
b) Ön-arka pelvis radyografisi
c) Yan servikal radyografi
d) Kraniyal tomografi
d)Travmaya odaklanmış abdominal ultrasonografi
(FAST)
12. Omurga kırıklarıyla ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) Nörolojik hasar oranı torakal omurga kırıklarında
daha yüksektir.
b)Nörolojik hasar en çok servikal omurga yaralanmalarında görülür.
c) Servikal omurga kırıkları %60’a yakın oranda radyografide tespit edilemeyebilir.
d)Fokal nörolojik belirti veya spinal kord hasarı
varsa acil manyetik rezonans görüntüleme yapılmalıdır.
e)Servikal travma nedeniyle acile gelen hastalarda
standart grafiler ve bilgisayarlı tomografi görüntüleri negatifse akut servikal yaralanma dışlanabilir.
15. Femur başı avasküler nekrozu tanısında manyetik
rezonans görüntülemede T2 ağırlıklı görüntülerde
‘Normal ve nekroz oluşmuş kemik iliği arasındaki
reaktif ara bölgeyi gösteren ’ bulgu aşağıdakilerden hangisidir.
a) Hilal bulgusu
b) Çift hat bulgusu
c)Skleroz
d) Hörgüç deformitesi
e) Kerboul açısı
16.Aşağıdaki görüntüleme yöntemlerinden hangisinin femur başı avasküler nekrozu tanısında duyarlılığı en fazladır.
a) Standart radyografiler
b)Sintigrafi
c) Manyetik rezonans görüntüleme
d) Tek foton emisyon bilgisayarlı tomografi
e) Bilgisayarlı tomografi
17. İliyak kanat apofizinin kemikleşmesi baz alınarak,
iskelet maturasyonunun değerlendirilmesinde kullanılan yöntemin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Cobb
b)SEPP
c)Risser
d)Gibbus
e) Nash Moe
18.Skolyotik omurgada eğriliğin distalindeki stabil
vertebra hangisidir?
a) Yana eğilme grafilerinden etkilenmeyen vertebra
b)Sakrum merkezli vertikal çizgi tarafından ortalanan vertebra
c)Altındaki disk aralığı konkav ve konveks tarafta
eşit olan vertebra
d) Traksiyonda iki yana eğilme gösteren vertebra
e) Sagital vertebral eksen pedikül gölgeleri ile örtüşen vertebra
13. Ultrasonografide kemik, kistik organlar ve yumuşak dokular sırasıyla hangi renkte görülür?
a) Beyaz, beyaz, siyah
b) Beyaz, gri, siyah
c) Beyaz, siyah, gri
d) Gri, beyaz, siyah
e) Gri, siyah, beyaz
19.Ön çapraz bağında tam kat yırtığı olan olgunun
femur dış kondil sulkusu komşuluğundaki kemik
iliği ödemini aşağıdaki yöntemlerden hangisinde
seçmek mümkündür?
a) Dijital radyogramlar
b) Dinamik ultrasonografi
c) 64 kanallı bilgisayarlı tomografi
d) Sıvı duyarlı sekansta manyetik rezonans inceleme
e) Doku harmonik inceleme
14. Hangi hastalıklarda sadece yüksek frekanslı problar kullanılabilir?
a) Sinir hastalıkları
b) Kemik hastalıkları
c) Eklem hastalıkları
d) Kas hastalıkları
e) Tendon hastalıkları
20.Aşağıdaki yöntemlerden hangisi diğerlerine göre
daha fazla radyasyon kaynağıdır?
a) Dijital radyogramlar
b) Dinamik ultrasonografi
c) 64 kanallı bilgisayarlı tomografi
d) Sıvı duyarlı sekansta manyetik rezonans inceleme
e) Doku harmonik inceleme
Download