TBMM B:86 3 . 4 . 2008 0 : 1 Yasa dışı tütün mamulleriyle etkin bir

advertisement
TBMM
B:86
3 . 4 . 2008
0:1
Yasa dışı tütün mamulleriyle etkin bir şekilde mücadele için soruna geniş bir perspektiften yak­
laşılması ve yasa dışı sektörlere odaklanmış etkin çözümler üretilmesi için kamu otoritesiyle üreti­
cilerin iş birliği ve koordinasyon içerisinde mücadele etmesi faydalı olacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akçay.
Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Şırnak Milletvekili Sayın Hasip Kaplan.
Buyurun. (DTP sıralarından alkışlar)
DTP GRUBU ADINA HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özel­
likle bu maddeyle ilgili birçok önerge var. Biz de önemsediğimiz geçici 6'ncı maddeyle ilgili ve özel­
likle bu konudaki politikalarla ilgili birkaç noktaya değinmek istiyoruz.
Ülkemizin tarihinde gerçekten tütün kadar kültürel, sosyal, ekonomik ve politik derin izler bı­
rakan ve tartışılan çok az sayıda tarım ürünü vardır. Çünkü, Türkiye denince gerçekten bir tarım ül­
kesi olarak... Türkiye zeytiniyle, Türkiye üzümüyle, Türkiye tahılıyla, Türkiye coğrafi ve iklimsel
zenginleriyle birçok tarımsal ürünün yetiştiği bir ülke olmakla beraber, bu alanda devletin son yıl­
lardaki politikaları ne yazık ki 1925 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin Reji şirketini 4 milyon lira be­
delle alıp Tekeli, devlet tekelini -o dönemlerde inhisar olarak ünlü- kurmasıyla... Bugüne
geldiğimizde, özelleştirmeyle artık bunların tamamen ortadan kalkmış olduğunu ve geçici 6'ncı mad­
deyle de bir yıllığına sözleşmelerin uzatılmak istendiğini görüyoruz. Oysaki tütün üreticilerinin fer­
yadı çok daha farklı, çünkü iktidar partisi en çok oy aldım dediği bölgede, Batman'da, Bitlis'te,
Diyarbakır'da, Adıyaman'da, birçok yerde üreticinin ana geçim kaynaklarından birinin Tekel oldu­
ğunu, tütün olduğunu, tütün üreticileri olduğunu bilmektedir. Sayın Tarım Bakanı Batman'da... Sayın
milletvekillerinin Batman'da katıldığı toplantıların notları yürek parçalayıcıdır. Bunların önlemleri
alınmadan, işsizliğe ve yoksulluğa bir nebze olsun katkı sunan verimsiz topraklardaki tütün üretimi
ile ilgili tartışmalar yapılırken, çok uluslu sigara şirketlerinin Türkiye'yi istila ederek ne yazık ki ön­
celeri Bitlis'te kurulan Best Sigara Fabrikasının -daha sonra Tekel bunun yüzde 25'ini almıştı, bunun
hisselerine ortak olmuştu, bunların- artık yavaş yavaş tarih olması gerçekten düşündürücüdür. Bun­
ları özelleştirme furyasına baktığımız zaman, Tekelin öncelikle alkolden başlayan özelleştirilmesi
sürecine bir göz atmak gerekiyor ve Nurol-Limak-Özaltın-Tütsab konsorsiyumuna 292 milyon do­
lara satılarak özelleştirilmesiyle başlayan süreçte Mey İçki Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2004 Şubat
ayında faaliyetleri ve arkasından yüzde 80'lik pazar bölümünü ele geçirmesi ve arkasından, 2006 yı­
lında özel yatırım fonlarından Texas Pasifıc Group'a yüzde 90 payını 810 milyon dolara satmasına
dikkat çekmek istiyoruz.
Tekelin alkol bölümünün değerinin çok altında özelleştirildiği bir gerçek. Ama, Tekelin tekelliği yok edilirken, çok uluslu dev şirketlerin de önü açılırken sigara bölümü ise birkaç kez ihaleye çı­
karılmasına rağmen yeterince müşteri talebini bulamadığı için satılamamıştı, ama son zamanlarda bu
da sağlanarak ilk ihaleye katılan 1.150 milyon dolarla JTı'nin verdiği fiyatın düşüklüğü nedeniyle ilk
ihale iptal edilmiş, ikinci ihalede teklif alınmamış ve âdeta düşük fiyata bir taraftan mecbur edilir­
ken özelleştirme, bir taraftan da üretici yoksulluğa mahkûm edilmeye çalışılmıştır. Onun için, üreti­
ciler şöyle bir slogan atmışlardı: "Tütün üreticisi darda, sigara şirketleri kârda, Hükümet nerede?"
Evet, şimdi biz de soruyoruz: Ne olacak bu tütün üreticisinin hâli?
Gerçekten, devletin tarım politikaları konusundaki yanlışlığının, Türkiye'deki tarım üretim plan­
lamasının olmayışının, tarım arazilerinin çok parçalı oluşundan tutun, devletin çiftçilere ilişkin net
-938-
Download