A-5 Kitap.cdr

advertisement
Uluslararasý Ticaret
ve
Sürdürülebilirlik
Bu kitapçýk 2010 yýlýnda CSR Consulting Turkey ve Türkiye Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Derneði tarafýndan geliþtirilmiþ ve Hollanda Kraliyeti Ýstanbul
Baþkonsolosluðu Ýnsan Haklarý Fonu'nun maddi katkýlarýyla yayýmlanmýþtýr.
Kitapçýk 2012 yýlýnda CSR Consulting Turkey tarafýndan güncellenmiþ ve
Hollanda Kraliyeti Ýstanbul Baþkonsolosluðu Ýnsan Haklarý Fonu ve Ýstanbul
Ticaret Odasý'nýn maddi katkýlarýyla yeniden yayýmlanmýþtýr.
Ýstanbul Ticaret Odasý
Hollanda Kraliyeti Ýstanbul Baþkonsolosluðu
Reþadiye Caddesi, 34112 Eminönü, Ýstanbul
Ýstiklal Cad. 197, 34433 Beyoðlu, Ýstanbul
Tel: +90 212 455 6000
Tel: +90 212 393 21 04
Faks: +90 212 512 1565 / 520 1656
E-posta: [email protected]
E-posta: [email protected]
Web sitesi: www.mfa.nl/ist
Web sitesi: www.ito.org.tr
www.nttd.com.tr
CSR Consulting Turkey
Amsterdam, Hollanda
E-posta: [email protected]
Web sitesi: www.csrconsulting.nl
Telif Hakký © 2012 Hollanda Kraliyeti Ýstanbul Baþkonsolosluðu. Tüm haklarý saklýdýr.
Bu kitapçýðýn basýmýna olan katkýlarýndan dolayý Royal HaskoningDHV Turkey'e teþekkür ederiz.
Neden
? ?
Neden Hazýrlandý
B
u yayýnýn iki hedefi bulunmaktadýr. Öncelikle, Hollanda Kraliyeti Ýstanbul
Baþkonsolosluðu bu kitapla Türk þirketlerine, Hollanda (ve Avrupa)
þirketlerinin bekledikleri sürdürülebilirlik kapsamýndaki gerekliliklere neden ve
nasýl uyumlu bir þekilde faaliyet gösterecekleri konusunda daha kapsamlý bir fikir vermeyi
amaçlamaktadýr. Dolayýsýyla bu kitapçýk, Hollanda þirketlerinin tedarik zinciri
sorumluluklarý konusunda Hollanda devleti tarafýndan uygulanan uluslararasý
sürdürülebilirlik politikalarý hakkýndaki temel bilgileri içermektedir. Ayrýca, kitapçýk
Hollanda þirketleri ile ticaret yapan Türk þirketlerine de "sürdürülebilirliði uygulamaya
koymanýn yollarý” konusunda temel düzeyde rehberlik etmektedir.
Ýkinci olarak, kitapçýðýn, Türkiye'de yatýrým yapan Hollanda þirketlerinin, iþlerini
etkileyebilecek çevresel ve sosyal sorunlarý anlamalarýna yardýmcý olmasý ve bu sorunlarý
çözmek için yerel ortaklarla nasýl çalýþýlacaðý konusunda pratik bir rehber olmasý
beklenmektedir. Kitapçýkta, Türkiye ve Hollanda'daki mevcut sürdürülebilirlik politika ve
uygulamalarý hakkýnda bilgiler de yer almaktadýr.
Sonuç olarak, bu konularýn kavranmasý sayesinde, Türk þirketlerinin Hollandalý (ve
Avrupalý) müþterilerinin konuyla ilgili olarak bildirdikleri gerekliliklere uyma konusunda
deneyim edinecekleri, daha iyi iþ iliþkileri ve ticaret imkanlarý elde edecekleri
düþünülmektedir.
01
Önsöz
Önsöz
H
ollanda ve Türkiye uzun süredir devam eden
verimli bir ticari iliþkisi içindedir. Son on yýl içinde
ticaret hacmi üçe katlanarak 2 milyar ABD dolarýndan 7,2
milyar ABD dolarýna çýkmýþ ve Türkiye'deki yabancý
yatýrýmlarýn yaklaþýk yüzde yirmisi Hollanda kaynaklý
olmuþtur. Küresel ekonomideki çalkantýlara karþýn, iki ülke
arasýndaki ticaretin düzenli olarak arttýðýný görmekten
mutluluk duymaktayým.
Hollanda'nýn iþ kültürü ve uygulamalarý,
sürdürülebilirliðe verilen büyük önemle ünlüdür.
Deneyimlerimiz, çevreye ve paydaþlarýmýzýn refahýna özen
göstermenin kârlardan ciddi ölçüde ödün vermeyi gerektirmediðini ortaya koymuþtur.
Aksine, nihayetinde sürdürülebilirlik inovasyonu tetikler ve yeni iþ fýrsatlarýnýn doðmasýna
yol açar. Sorumluluk anlayýþýna dayalý, sürdürülebilir, ama ayný zamanda daha da verimli bir
ticari iþbirliði için Hollanda ve Türkiye'deki özel sektörün, sürdürülebilirlik ilkelerini ana iþ
faaliyetlerine entegre etmeleri desteklenmektedir. Böylece her iki ülke de sürdürülebilirlik
ile iliþkili konularda görüþ ve deneyimlerini paylaþmanýn yararýný görecektir.
Bu kitapçýk, þirketlerin genel sürdürülebilirlik ilkelerini daha iyi kavramalarýný saðlamayý
ve onlara Türkiye'deki sürdürülebilirlik uygulamalarýnýn genel durumu hakkýnda baþlangýç
niteliðinde bilgiler sunmayý amaçlamaktadýr.
Onno Kervers
Hollanda Kraliyeti Ýstanbul Baþkonsolosu
02
Önsöz
Önsöz
D
eðerli Okuyucular,
Hýzla deðiþen ve geliþen yeni dünyada, kurumlardan
beklentiler de giderek artýyor. Bu durum, hem prestijlerini
hem de ömürlerini büyük tutmak isteyen kurumlarý, tüm
paydaþlarýna karþý daha sorumlu hareket etmeye zorluyor.
Bu zorunluluktan dolayý, günümüzde kurumsal sosyal
sorumluluk ve sürdürülebilirlik kavramlarý ortaya çýktý. Öyle
ki bu kavram bir faaliyet alaný olarak deðil, iþ yapma felsefesi
olarak kurumlarda yerleþmeye baþladý.
Kuþkusuz gelir daðýlýmýnýn dengesizleþtiði, iþsizlik ve
yoksulluðun giderek arttýðý bir dönem yaþýyoruz. Bu süreçte
“kaynaklarýn etkin kullanýmý, iklim deðiþikliði, sürdürülebilir üretim, iyi yönetim, çalýþan
memnuniyeti ve müþteri sadakati” gibi baþlýklar da her zamankinden fazla önem kazandý.
Artýk iþ dünyasý, ne pahasýna olursa olsun, kýsa dönem büyüme ve kârlýlýðýn peþinde
koþan þirketlerin, uzun vadede kaybedeceðine inanýyor. Ýþte firmalarý bu yeni atmosfere
hazýrlayacak olan sürdürülebilirlik politikalarý, elinizdeki bu kitapta tüm perspektifleriyle ele
alýnýyor. Yine burada sürdürülebilirliði, iþ yaþamlarýna entegre ederek rekabette bir adým
öne çýkan baþarýlý þirketlerin tecrübeleri aktarýlýyor.
130 yýldýr böylesi bir anlayýþýn temel ilkelerine sýký sýký baðlý olan ÝTO olarak, sosyal
sorumlulukta öncü olmanýn kývancýný da yaþýyoruz. Bir tüccarýn, ticaret ve ekonomik iþlerle
meþgul olmak kadar, içinden çýktýðý topluma karþý sorumluluklarý olduðuna inanýyoruz. Bu
bilinçle de biz spordan eðitime, sanattan saðlýða, kültürden bilime kadar onlarca alana el
atýyoruz. Ýþte þimdi de, bu sosyal sorumluluk anlayýþýna yeni bir boyut ekliyor, sosyal
sorumluluðu güncel örneklerle iþ dünyasýna yeniden hatýrlatýyoruz.
Bu yayýnýn oluþmasýnda emeði geçen MATRA Ýnsan Haklarý Fonu'na, Hollanda Ýstanbul
Baþkonsolosluðu'na ve yayýnýn içeriðini geliþtiren CSR Consulting Turkey'e teþekkür
ediyorum. Eserin iþ adamlarýmýz için yeni ufuklar çizmesini diliyor, emeði geçen
arkadaþlarýmý kutluyorum.
Dr. Murat Yalçýntaþ
Ýstanbul Ticaret Odasý Baþkaný
03
Nedir?
Nedir?
Kurumsal sorumluluk, veya sürdürülebilir iþ uygulamalarý olarak da adlandýrýlan
sürdürülebilirlik konusu þunlarla ilgilidir:
• bir þirketin ekonomik baþarýyý hedeflerken
ayný zamanda faaliyetlerinin çevre, toplum
ve çalýþanlarý üzerindeki etkilerinden
sorumlu olmak
• riskleri uzaklaþtýrýp yeni iþ fýrsatlarý
yaratmak amacýyla, þirket faaliyetlerinin
ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini
dengeli bir þekilde yönetmek
EKONOMÝK/ETÝK
Kurumsal yönetiþim
Uyum
Yolsuzluk ve rüþvet
Adil rekabet
Davranýþ kurallarý
Çevresel, sosyal ve
yönetiþim risk yönetimi
• çalýþanlar, tedarikçiler,
müþteriler, devletler, sivil
toplum kuruluþlarý (STK),
yatýrýmcýlar ve benzerleri
de dahil olmak üzere
tüm paydaþlarýn meþru
taleplerine ve
beklentilerine karþýlýk
ÇEVRESEL
Hammadde kullanýmý
(Enerji ve su dahil)
Sera gazý emisyonlarý
Atýklar
Biyoçeþitlilik
Ulaþým
Ürün yönetimi
Dahil et
Strateji geliþtir
Yönet
Raporla
Eðit
vermek.
Neden?
Neden?
SOSYAL
Ýnsan haklarý
Ýnsan kaynaklarýný
geliþtirme ve yetenekli
çalýþanlarýn cezbedilmesi
Çeþitlilik ve fýrsat eþitliði
Ýþ saðlýðý ve güvenliði
Müþteri ve tedarikçi iliþkileri
Pazarlama iletiþimi
Ürün sorumluluðu
Toplumsal katýlým
Sürdürülebilirlik ile iliþkili konulara örnekler
Sürdürülebilirlik, “ticari bir vaka” olarak yönetildiðinde, þirketlere bazý avantajlar saðlar:
• Çevresel iyileþtirmeler nedeniyle iþletme maliyetlerinin düþmesi
• Kamuoyunda iyi imaj, itibar artýþý, marka deðerinin yükselmesi
• Nitelikli ve iþine baðlý çalýþanlarýn cezbedilmesi ve kurumda tutulmasý
• Yeni (sorumluluk anlayýþýna sahip) uluslararasý yatýrýmcý ve müþterilerin cezbedilmesi
• Yenilikçi ürün ve hizmetler sunarak yeni pazarlar kazanmak
04
Sürdürülebilirlik ayrý bir konu baþlýðý olarak Hollanda'nýn resmi politikasýna ilk kez
2001'de girmiþtir. Halen hükümet, “Ýlham verici, yenilikçi ve bütünleyici" olma hedefiyle
2008-2011 yýllarýna ait sürdürülebilirlik vizyonunu uygulamaktadýr.
Hollanda'da CSR Netherlands (MVO Nederland), Hollanda Sürdürülebilir Ticaret
Giriþimi (IDH), Uluslararasý Ticaret ve Ýþbirliði Kurumu (NL Agency) ve Ticaret Odalarý (KVK)
gibi muhtelif kuruluþlar sürdürülebilirlik alanýndaki deneyimleriyle þirketlere yardým
sunmakta, bu konuda bilinçlenme saðlamakta ve ilham kaynaðý olmaktadýrlar.
Ýnovasyon (yenilikçilik) Hollanda ekonomisinin en önemli itici güçlerinden birini
oluþturuyor. Hollanda hükümeti, rüzgâr enerjisi ve organik tarým gibi yenilikçi ve
sürdürülebilir ticari giriþimlere maddi destek saðlamaktadýr.
Entegrasyon (bütünleþtirme) konusunda ise, özellikle uluslararasý ticaret baðlamýnda
tedarik zinciri sorumluluðu, Hollanda hükümetinin önde gelen politikalarýndan biri olarak
görülmektedir. Hollanda hükümetinin, yurt dýþýnda faaliyet gösteren ya da deniz aþýrý
ülkelerden malzeme ve hizmet tedarik eden Hollanda þirketlerinden çok net beklentileri
vardýr. Bunlarýn baþýnda, insan haklarý, çalýþma koþullarý, çevre ve yolsuzluk gibi sorunlarý
ele alan OECD Çokuluslu Ýþletmeler Genel Ýlkelerine uyum yer almaktadýr.
05
2011 yýlýnda güncellenen OECD Genel Ýlkeleriyle birlikte ILO (Uluslararasý Çalýþma
Örgütü) Çalýþan Haklarý Sözleþmeleri; UNGC (Birleþmiþ Milletler Küresel Ýlkeler
Sözleþmesi) insan haklarý, çalýþma standartlarý, çevre ve yolsuzlukla mücadele ilkeleri;
2010 yýlý sonunda yayýmlanan ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Rehberi de uluslararasý
kapsamda sürdürülebilirlik uygulamalarýnýn ana çerçevesini oluþturmaktadýr. Tedarik
zincirinde sorumluluk konulu ICC (Uluslararasý Ticaret Odasý) tavsiyeleri ve kýlavuz ilkeleri
de (bknz. Referanslar) bu çerçevenin ayrýlmaz bir parçasýný oluþturmaktadýr.
Hollanda'daki geliþmelerden biri de, 2010 yýlýndan itibaren, borsada iþlem gören
þirketler için sürdürülebilirlik raporlamasýný zorunlu kýlan bir yönetmeliðin yürürlüðe
girmesidir.
Tedarik zincirinde sorumluluk. Neden önemli?
K
üreselleþmeyle birlikte hemen hemen bütün þirketler uluslararasý satýn alma ya da
üretim zincirlerinde yer almaya baþlamýþlardýr. Tedarikçilerin ve taþeronlarýn
yaklaþýmlarý, Hollanda þirketleri açýsýndan giderek daha önemli hâle gelmektedir, çünkü
bu yaklaþýmlar þirketlerin kendi performans ve itibarýný da etkileyebilmektedir. Þirketler
açýsýndan bakýnca, tedarik zincirinde sorumluluk almak, tedarik zincirinin tamamýnda
daha iyi sosyal ve çevresel performans sergilemeyi kolaylaþtýrmak ve teþvik etmek için
tedarikçiler üzerinde olumlu etkiler yaratma kararlýlýðý anlamýna gelmektedir. Þirketler
bu hedefe ulaþmak için, bilgi saðlamaktan süreç denetimine kadar pek çok yöntemden
yararlanabilmektedir.
Hollanda hükümeti “söylediðini yapýyor”
H
ollanda merkezi hükümeti, bölgesel ve yerel yetkililerle iþbirliði içinde, pazarý
sürdürülebilir ürünlere teþvik etmek için öncelikle kendisi iyi örnek olmaktadýr:
yani sürdürülebilir mal ve hizmetler satýn almaktadýr. Hükümet, resmi yetkilileri ürün ve
hizmet tedarikinde çevresel ve sosyal unsurlarý da dikkate almaya yönlendirecek
þekilde tasarlanmýþ “Sürdürülebilir Kamu Alýmlarý Programý”ný yürürlüðe koymuþtur.
2012 itibarýyla, 50 ürün grubunda “sürdürülebilirlik kriterleri” uygulanmaktadýr.
(Kaynak ve daha detaylý bilgi: http://www.agentschapnl.nl/en/onderwerp/criteria)
06
Türkiye
Türkiye'deki Sürdürülebilirlik Eðilimleri
T
ürk þirketleri sürdürülebilirlik konusunda farklý paydaþlarýn farklý konularda
beklentileriyle karþý karþýyadýr. Bunlardan bazýlarý yasal zorunluluklar iken,
diðerleri uluslararasý tedarik kurallarýna, yerel ve küresel standartlara uyumla ilgili
beklentiler olabilmektedir.
Ýþgücü uygulamalarýnda, özellikle ILO (Uluslararasý Çalýþma Örgütü) Sözleþmelerine,
Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Komisyonu “Ýþletmeler ve Ýnsan Haklarý konusunda Yol
Gösterici Ýlkeler1” ve SA8000 Standardý2 gibi gönüllülük esaslý önlemlere uygun þekilde,
daha yüksek standartlarýn hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu standartlar, pek çok
özelliklerinin yaný sýra, eþit ve eþdeðerdeki iþ için erkek ve kadýn çalýþanlara eþit ücret
ödeme, iþ yerinde ayrýmcýlýk yapmama, örgütlenme ve toplu sözleþme hakký, çocuk iþçiliði,
mesai saatleri, saðlýk ve güvenlik gibi konularý da kapsamaktadýr.
Çocuk iþçiliði sorunu, özellikle tarým gibi daha geleneksel sektörlerde hâlâ etkili bir
þekilde ele alýnmýþ deðildir. Yolsuzluk ve rüþvetle mücadeleye her zamankinden daha çok
özen gösterilmektedir; fakat bu ilkelere uyumun hem kurumlar hem de devlet düzeyinde
daha etkili yöntemlerle takip edilmesi gerekmektedir.
Doðal kaynaklar üzerinde artan baský þirketlerin enerji, su ve hammadde tüketimlerini
azaltarak, temiz ve etkin üretim yöntemlerine aðýrlýk vermelerine ön ayak olmaktadýr.
Verimlilikteki bu artýþýn temel itici güçlerini yüksek enerji fiyatlarý, “iklim deðiþikliði/karbon
yasasý” ile iliþkili kaygýlar, bazý bölgelerde artan su sýkýntýsý gibi unsurlar oluþturmaktadýr.
Devletin çevre kalite standartlarýný Avrupa'daki yönetmeliklere uygun þekilde yükseltme
çabalarý da son dönemlerde artýþ göstermekte ve þirketlerin sorumluluk anlayýþý içinde
faaliyet göstermelerini teþvik etmektedir.
1
2
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf
SA 8000 (Sosyal Hesap Verebilirlik) Standardý, http://www.sa-intl.org/
07
Y
erel ve küresel hesap verebilirlik ve þeffaflýk giriþim ve uygulamalarý Türk þirketlerini
daha fazla sorumluluk üstlenerek iþ yapmaya yönlendirirken, ayný zamanda
raporlama standartlarýna da özen göstermelerini saðlamaktadýr. Türkiye'deki þirketler
arasýnda iki küresel giriþime dayanan uygulamalar gittikçe daha fazla yaygýnlýk
kazanmaktadýr: Birleþmiþ Milletler Küresel Ýlkeler Sözleþmesi (UNGC Principles) ve Küresel
Raporlama Giriþimi (Global Reporting Initiative - GRI) GRI Sürdürülebilirlik Raporlamasý
Ýlkeleri. Ayrýca, Türkiye Sermaye Piyasasý Kurulu'nun 2003'te yayýmladýðý ve 2011'de
güncellediði Kurumsal Yönetim Ýlkeleri de Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'na kayýtlý
þirketlerin yýllýk kurumsal raporlarýný bu ilkelere uygun þekilde hazýrlamalarýný zorunlu
tutmaktadýr. Dolayýsýyla kurumsal faaliyet raporlarý hazýrlanýrken insan kaynaklarý
politikasý, müþterilere karþý sorumluluklar, tedarikçiler ve diðer paydaþlar, etik kurallar
ve sosyal sorumluluk konularýnýn da ele alýnmasý gerekmektedir.
Eylül 2012 itibariyle sayýlarý yüzü aþan Türk þirketi Birleþmiþ Milletler Küresel
Ýlkeler Sözleþmesine3 taahhütte bulunmuþ; otuza yakýn þirket de sürdürülebilirlik
raporlarýný GRI Ýlkeleri doðrultusunda hazýrlamýþ bulunmaktadýr.
Türk þirketleri, tedarik zinciri sorumluluðu anlayýþýný geliþtirip korumayý
hedefleyen sektörlere özgü standartlarý, kurumsal davranýþ kurallarýný, takip ve
sertifikasyon planlarýný giderek daha fazla benimsemektedir. Bu standartlarýn en
yaygýn olanlarý arasýnda SA8000 Standardý, BSCI Tedarik Kurallarý4, Elektronik Sanayii
Tedarik Kurallarý5 ve Etik Ticaret Giriþimi6 sayýlabilir.
Ýhracat yapan Türk þirketleri için ticari bir
gereklilik olarak sürdürülebilirlik
T
ürk ihracatçýlarý, uluslararasý müþterilerinin kendilerinden daha yüksek
sürdürülebilirlik performansý ve bunun raporlama aracýlýðýyla iletiþimi þeklindeki
beklentilerini giderek daha fazla hissetmektedirler. Özellikle perakende, tekstil ve
otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren þirketler, kurumsal müþterilerinin davranýþ
kurallarýna ve SA8000 Standardý ve BSCI Tedarik Kurallarý gibi uluslararasý ölçütlere
uymak zorundadýr. Örneðin, H&M ve C&A gibi perakendecilerin, tedarikçilerin uyum
sorunlarýnýn ýsrarla devam etmesi hâlinde sözleþmelerinin feshedilmesini gerektiren
çevresel ve sosyal performans koþullarý bulunmaktadýr.
3
Ýlkelere imzacý olan Türk þirketlerinin listesi için: www.unglobalcompact.org
Þirketler için Sosyal Uyum Giriþimi (The Business Social Compliance Initiative), http://www.bsci-eu.org
http://www.eicc.info
6
http://www.ethicaltrade.org
4
5
08
zellikle 2005 yýlýndan bu yana sürdürülebilirlik uygulamalarý, Türkiye'deki þirketler
arasýnda giderek yaygýn hâle gelmeye baþlamýþtýr. Bu eðilimin en önemli
destekçileri uluslararasý þirketler, (yakýn zamanda kurulan) iþ dünyasýnda sürdürülebilirlik
uygulamalarýný teþvik eden yerel sivil toplum kuruluþlarý, Birleþmiþ Milletler örgütleri,
akademik çevreler ve “çevre bilincine sahip” tüketiciler ve müþteriler olmuþtur.
Ö
2011 yýlýnda T.C. Kalkýnma Bakanlýðý sürdürülebilir kalkýnma çalýþmalarýný yürütmeye
baþlamýþ, fakat henüz þirketlere yönelik özel bir sürdürülebilirlik mevzuatý
yayýmlanmamýþtýr. Bunun yanýnda, Türk þirketleri iþgücü uygulamalarý, insan haklarý ve
çevre gibi konularda ilgili ulusal yasa ve yönetmeliklere tabidir (bkz. kitapçýðýn sonundaki
“Rehber”). Bu yasa ve yönetmeliklerin büyük bölümünün uluslararasý sözleþmeler ve AB
yönetmelikleri dikkate alýnarak geliþtirilmiþ olmasýna karþýn, uygulamalarýn hâlâ yetersiz
olmasý çoðu zaman yasalara uymamakla sonuçlanmaktadýr.
Kalite ve Çevre Yönetimi konulu ISO
Standartlarý ve OHSAS 18001 Saðlýk ve Güvenlik
Standartlarý, özellikle büyük þirketlerde yaygýn
uygulama hâline gelmektedir.
Kýsa süre öncesine kadar Türk þirketlerinde en
sýk görülen ve sürdürülebilirlik kapsamýnda kabul
edilen uygulamalarý, “eðitim, saðlýk, kültür, spor gibi
hizmetlere eriþim sýkýntýsý” gibi kitlesel sorunlarý
çözmek üzere yapýlan hayýrseverlik ve sponsorluk
yatýrýmlarý olmuþtur. Bu sorunlar elbette ki özel bir
ilgiyi hak etmektedir. Fakat þirketler, bu yöndeki çalýþmalarýný ana iþ stratejileriyle uyumlu
hâle getirerek kalýcý bir “katma deðer” yaratýlabilirler. Örneðin bir ilaç þirketin
sürdürülebilirlik çalýþmalarý çocuk saðlýðýný iyileþtirmeye (BM Binyýl Kalkýnma
Hedeflerinden biri) odaklanabilir.
Pazarda rekabet gücünü korumak ve uluslararasý müþterilerle iþ yapmaya devam
etmek isteyen Türk þirketlerinin, sorumluluklarýný daha stratejik ve sistematik bir anlayýþla
yönetmeye baþlamalarý gerekmektedir. Bu da þirketi ve paydaþlarýný yakýndan ilgilendiren
sürdürülebilirlik konularýný belirlemeyi ve bunlarý þirketin hem karar alma süreçlerine hem
de günlük faaliyetlerine entegre etmelerini gündeme getirmektedir.
09
A
þaðýda özetlenen üç baþarýlý uygulama, yerel bir çimento üreticisi olan
Akçansa'nýn çevresel sorumluluk giriþimlerini, Hollanda kökenli Unilever
Türkiye'nin sorumluluk anlayýþýna dayanan tedarik zinciri yönetimini ve Hollanda-Türkiye
ortaklý Royal HaskoningDHV'nin sürdürülebilirlik ve yenilikçilik konusundaki çalýþmalarýný
ele almaktadýr.
Türkiye'nin önde gelen çimento üreticisi Akçansa çevreyi ve toplumu gözeterek
ekonomik varlýðýný geliþtirmeye özen göstermektedir. Üretimden satýþ ve pazarlamaya ve
satýþ sonrasý hizmetlere kadar tüm iþ süreçlerini sürdürülebilirlik ekseninde yürütmeyi
hedefleyen Akçansa, yarýnýn rekabet ortamýnda ve karbon ekonomisinde bir adým önde
olmak için, enerji ve sürdürülebilir çevre alanýnda yatýrýmlar yapmaktadýr.
Akçansa'nýn sürdürülebilirlik alanýndaki çalýþmalarý, ilki 2011 yýlýnda GRI B - uygulama
seviyesi onayý ile yayýmlanan yýllýk Sürdürülebilirlik Raporlarý aracýlýðý ile paydaþlarý
tarafýndan takip edilebilir.
Örnek: Atýk Isý Geri Kazaným Tesisi
Eylül 2011'de 24 milyon dolarlýk yatýrýmla devreye alýnan Atýk Isý Geri Kazaným Tesisi ile
yýllýk 105 milyon kWh elektrik enerjisi üreten Akçansa, Çanakkale Fabrikasýnýn elektrik
tüketiminin yaklaþýk %30'unu karþýlar hale gelmiþ ve yýlda 60.000 ton karbon salýmýný
önlemiþtir. Söz konusu Atýk Isý Geri Kazaným Tesisi, ÝSO Çevre Ödüllerinden Onur Ödülünü
almýþ ve 2012 Haziran ayýnda gerçekleþen Rio+20 Konferansý'nda Türkiye'yi temsil eden
en iyi uygulamalar arasýnda yer almýþtýr.
Atýk Isý Geri Kazaným Tesisi ile, gönüllü emisyon standartlarý arasýnda en fazla kabul
gören “Gold Standart” baþvurusunda bulunan Akçansa, bu sertifikaya sahip olduðunda
karbon ticareti konusunda uzmanlaþmayý planlamakta ve bundan elde edilmesi beklenen
yýllýk 261.000 Euro tutarýndaki geliri de sosyal projelerde kullanmayý hedeflemektedir.
10
Örnek: CO2 Tek Karbon Çift Oksijen Projesi
C
o2 Tek Karbon Çift Oksijen Projesi çimento sanayiinin, çeþitli atýklarýný alternatif
yakýt olarak kullanan bir modeldir. Türkiye çimento sektöründe atýk bertarafýna
iliþkin yasal zorunluluklarý yerine getirerek ilk kez atýk temin eden ve bu alanda yatýrým
yapan þirket Akçansa'dýr. Proje, “gerçek katma deðerin yalnýzca atýk toplayarak deðil ayný
zamanda doðru bertaraf ile saðlanabileceði” düþüncesinden hareketle geliþtirilmiþtir. Proje
sayesinde Akçansa'nýn Ýstanbul Büyükçekmece ve Çanakkale çimento fabrikalarýnda, bir
yandan atýklar saðlýklý ve güvenli þekilde bertaraf edilirken diðer yandan yakýt maliyetinde ve
karbondioksit salýnýmýnda kayda deðer azalma saðlanmaktadýr.
Çimento üretim süreci ve yasal sýnýrlar çerçevesinde, gerekli þartlarý saðlayan birçok
atýk ve endüstriyel yan ürünler çimento fabrikalarýnda deðerlendirilebilmektedir. Alternatif
yakýt olarak adlandýrýlan yan ürünleri toplayarak üretim tesislerinde her gün 400.000 kg
atýðý enerjiye dönüþtüren Akçansa, halihazýrda %10,2 olan alternatif yakýt kullaným oranýný,
2020 yýlýnda %29'a çýkarmayý hedeflemektedir.
11
1
90 ülkede ürünleri ile her gün 2 milyar tüketiciye ulaþan Unilever, insanlarýn
kendilerini iyi hissetmelerine, iyi görünmelerine ve hayattan daha fazla keyif
almalarýna yardýmcý olan markalarýyla günlük hijyen, beslenme ve kiþisel bakým
ihtiyaçlarýna hizmet vermektedir. Tüm dünyada toplam 267 fabrikasýnda istihdam ettiði
171.000 çalýþanýyla “her gün daha iyi bir gelecek için çalýþmayý ve sürdürülebilir yaþamý” en
önemli politikalarýndan biri olarak kabul etmektedir.
Unilever iþini büyütürken, çevreye býraktýðý ayak izini yarý yarýya indirecek yeni bir
sürdürülebilir iþ modeli geliþtiriyor. Sürdürülebilir Yaþam Planý olarak adlandýrýlan bu iþ
modeli ile Unilever 2020 yýlýna kadar þu taahhütleri veriyor;
• ürünlerinin çevrede býraktýðý ayak izini yarýya indirmek,
• tarýmsal hammaddelerinin %100'ünü sürdürülebilir kaynaklardan saðlamak,
• bir milyar insanýn saðlýk ve esenliðini artýrmak için harekete geçmelerine yardýmcý
olmak.
Örnek: Unilever ürünlerinin çevresel etkilerini azaltma çalýþmalarý
U
nilever paydaþlarý ve ürünlerini kullanan milyonlarca tüketicisi ile iþbirliði halinde,
tüm deðer zincirinde çevre üzerindeki toplam etkisini azaltmayý hedefliyor. Bu
kapsamdaki çalýþmalara örnekler:
• Bir Unilever markasý olan OMO üretiminde, kompakt olmayan toz deterjandan
konsantre sývý üretimine geçilerek kullanýlan hammaddenin sera gazý etkisi, %47'den
%15'e düþürüldü.
• Unilever çevresel ayak izini yarýya indirmek için 2012 yýlý sonuna kadar Türkiye'deki
tüm fabrikalarýný “sýfýr atýk” özelliðine sahip hale getirmeyi hedeflemektedir. Bu
baðlamda yapýlan çalýþmalardan birisi de Konya'daki Algida fabrikasýnýn Dünya'nýn ilk
LEED sertifikalý fabrikasý olma özelliðini taþýmasýdýr.
12
Örnek: Sürdürülebilir tedarik çalýþmalarý
S
ürdürülebilir tedarik, hem doðal kaynaklarýn korunmasý hem de ürünler için gerekli
hammaddelerin güvenli þekilde tedarik edilmesine iliþkin olasý risklerin uzun
vadede yönetilmesi açýsýndan önem taþýyor. Unilever'in sürdürülebilir tedarik anlayýþý,
toprak verimliliðini sürdürmeyi ve iyileþtirmeyi, su kalitesini ve bulunurluðunu artýrmayý ve
biyolojik çeþitliliði korumayý ifade ediyor. Bu kapsamda:
• Unilever 2015'e kadar Lipton poþet çaylarda kullanýlan bütün çaylarý Yaðmur Ormanlarý
Birliði (Rainforest Alliance) tarafýndan sertifikalandýrýlmýþ çay tarlalarýndan saðlamayý
hedefliyor. Sürdürülebilir Çay Tarýmý Projesi ile de 2020'ye kadar tüm Unilever markalý
çaylarýn sürdürülebilir kaynaklardan tedarik edilmesi amaçlanýyor. Bu kapsamda
Türkiye'de 7.426 küçük ölçekli çay üreticisine bire bir eðitim verildi ve 7.446 çay
üreticisi Rainforest Alliance sürdürülebilir tarým denetiminden geçti.
• Unilever Türkiye, çevreyi koruyan ve çiftçilere ekonomik faydalar saðlayan, daha
sürdürülebilir tarým uygulamalarýný teþvik etmek hedefiyle, markasý olan Knorr'un WWF
ile yaptýðý iþbirliði ile, “Ýyi Tarým” projesini baþlattý. Bu kapsamda 2011'de 7 farklý
bölgede çiftçilere sürdürülebilir ve iyi tarým eðitimleri sunuldu.
Örnek: Ýnsan saðlýðý ve esenliðini geliþtirme çalýþmalarý
U
nilever toplumun hijyen alýþkanlýklarýnýn iyileþtirilmesine yardýmcý olmak için çaba
gösteriyor. Bir Unilever markasý olan Domestos'un önderliðinde ve Türkiye Eðitim
Gönüllüleri Vakfý (TEGV) iþbirliðinde 3 yýllýk “Eðlen, Öðren, Hijyen Projesi” geliþtirildi.
Türkiye'nin sosyo-ekonomik açýdan az geliþmiþ bölgelerinde yaþayan çocuklarda hijyen
konusunda farkýndalýk yaratmayý hedefleyen bu eðitim projesi, üç yýlýn sonunda 225.000
çocuk ve ebeveynleri de dâhil olmak üzere 1 milyondan fazla kiþiye ulaþmayý amaçlýyor.
Ekim 2012 itibariyle 90.000 çocuk hijyen eðitimi aldý.
13
R
oyal Haskoning DHV önde gelen, baðýmsýz uluslararasý mühendislik danýþmanlýk
hizmetleri veren bir kuruluþtur. Þirket 35 ülkede 100 ofis ve 8.000 personeli ile
havacýlýk, binalar, sanayi, enerji ve madencilik, altyapý, denizcilik ve su yollarý, planlama ve
strateji, nehirler, deltalar ve kýyýlar, ulaþým ve varlýk yönetimi, ve su teknolojileri alanlarýnda
uzmanlaþmýþtýr. Türkiye'de, Ýstanbul ve Ankara'da ofisleri bulunmaktadýr.
Royal HaskoningDHV uzmanlarý, madencilik (pit-to-port), gýda ve suyun güvenliði ve
kýtlýðý, büyük (mega) þehirlerin geliþimi, sürdürülebilir altyapý, enerji kaynaklarý ve arzýn
geliþtirilmesi konularýnda yenilikçi sürdürülebilir ve pragmatik çözümler sunmaktadýr.
Faaliyetleri ile toplumun, müþterilerinin ve çalýþanlarýnýn iyiliðine odaklanarak faaliyet
gösteren þirket için sürdürülebilirlik, iddialý kurumsal sorumluluk ajandasýnýn temelini
oluþturmaktadýr.
Örnek: Su arýtmada “mavi devrim”, Nereda®
E
vsel atýksu arýtma için kullanýlan geleneksel uygulamalar, uzun, pahalý ve enerji
tüketen bir süreçtir. Ancak Royal HaskoningDHV'ye göre, büyük olasýlýkla
önümüzdeki yýllarda su tanklarýnda Nerada® teknolojisi ile ''Mavi Devrim'' hayata geçecek,
ve bu toplumsal ve çevresel faydalarý ile sürdürülebilir su arýtma alanýnda muazzam bir
atýlým oluþturacaktýr.
Nerada teknolojisi Hollanda'da Delft Teknik Üniversitesi'nde baþlamýþ olan uzun
araþtýrmalarýn sonucunda ortaya çýkmýþtýr. Laboratuar araþtýrmacýlarý, kirleticileri yiyen
mikroorganizma pýhtýlarýný alýþýlagelmiþ floklar (bir sývý içinde asýlý kalan, gevþek bir þekilde
birleþtirilmiþ küçük kütle) yerine granüllerin içinde büyütmeyi baþardýlar. Granüller atýk
sudan floklara göre daha hýzlý ayrýþtýrýlabildiðinden, Nerada sayesinde suyun daha az
kimyasal madde kullanarak ve enerjiden tasarruf ederek arýtýlmasý ve daha temiz bir su elde
edilmesi mümkün hale geldi.
14
Pilot tesislerde yýllar süren deneylerin sonucunda ve 1999 yýlýnda Nereda granüllerinin
potansiyelini gördükten sonra, ekip, küçük endüstriyel atýksu arýtma tesisleri inþa etti ve
Güney Afrika ve Portekiz'de evsel atýklar için örnek tesisler kurdu. Mayýs 2012 tarihinde
Hollanda'nýn Epe þehrinde dünyanýn bu teknolojiyi kullanann ilk þehir suyu arýtma tesisi
faaliyete geçti.
Ýleriye yönelik olarak, üç tane Hollanda'da, bir tane Güney Afrika'da ve bir tane de
Polonya'da olmak üzere beþ arýtma tesisinin daha açýlmasý planlanmaktadýr. Bu baþarý,
Royal HaskoningDHV, Delft Teknik Üniversitesi, STOWA (Uygulamalý Su Araþtýrmalarý Vakfý)
ve altý Hollanda Su Ýþleri Kurumu arasýndaki kamu-özel sektör ortaklýðý ile mümkün
olmuþtur.
Konvansiyonel tesisler ile kýyasla Nereda'nýn alan ihtiyacý daha küçüktür ve kapladýðý
alan %75'e kadar düþürülebilir. Bu durum, þehrin ortasýnda konumlandýrýlmýþ mevcut ve
yeni tesisler için büyük bir avantaj saðlayabilir. Varolan tesislerde maliyetli geniþlemeler
yapmaya gerek kalmadan daha fazla atýk su arýtýlabilir ve küçük bir arsaya yüksek kapasiteli
bir tesis inþa edilebilir. Temizlik ve atýksu taþýma ve arýtmanýn genellikle düþük düzeyde
kaldýðý ülkeler için, Nereda daha düþük bir maliyetle çevre ve kamu saðlýðý yararýna olacak
tesisler inþa etme imkaný saðlar.
15
A.
16
Örnek: Sürdürülebilirliði ana ticari faaliyetlerine
entegre etmek
S
ürdürülebilirlik çalýþmalarýný ana ticari faaliyetlerine odaklamak ve kaynaklarý bu
faaliyetlere yönlendirmek akýlcý bir yaklaþýmdýr. Örneðin, bir kâðýt fabrikasý için
sürdürülebilirlik, daha az doðal kaynak tüketerek ve atýk yaratarak kâðýdý verimli
üretmek anlamýna gelebilir. Bunu bir adým daha ileri götürmek, geri dönüþtürülmüþ
kâðýt kullanmak ya da kâðýt ürünleri imalatýnda Orman Yönetim Konseyi (Forest
Stewardship Council - FSC) sertifikalý aðaç kullanmak demek olabilir. Bir ev aletleri
þirketi için sürdürülebilirlik, enerji verimliliði yüksek, kullanýcý dostu ürünler tasarlayýp
üretmek anlamýna gelebilir.
Stratejiyi uygulayýn
Stratejinizi hayata iki temel uygulama ile geçirebilirsiniz: teknik ve kiþisel. Teknik
uygulama, politikalar ve prosedürler yoluyla günlük faaliyetlere sürdürülebilirliði entegre
etmek demektir. Kiþisel düzeyde uygulama ise, çalýþanlarýnýzýn bilinç düzeyini artýrmayý ve
politika ve prosedürleri uygulamaya koyma kapasitelerini geliþtirmeyi gerektirir.
Gözden geçirin ve deðerlendirin
Gözden geçirmek, deðerlendirmek ve yeniden uyarlamak baþarýlý bir sürdürülebilirlik
yönetimi sisteminin temel adýmlarýdýr. Hem mevcut süreçleri hem de belirtilen hedeflere
yönelik sürdürülebilirlik performansýnýzý iyileþtirmek amacýyla gözden geçirebilirsiniz.
Ýç ve dýþ paydaþlarla iletiþim kurun
Kaydedilen geliþmeleri hem þirket içinde hem de dýþýnda duyurmak pek çok avantaj
sunar. Þirket içinde çalýþanlarýn çalýþma þevkini artýrýrken, þirket dýþýnda kurumunuza
verilen “toplumsal onayýný” korumanýza ve imajýnýzý güçlendirmenize yardýmcý olur.
Paydaþlarýnýzla iletiþimi raporlama yaparak saðlayabilirsiniz. Birleþmiþ Milletler Küresel
Sözleþmeler Ýlkelerini imzalamýþ þirketler, kaydettikleri ilerlemeyi yýllýk Ýlerleme Bildirimi
Raporuyla açýklarken; bazý diðer þirketler yýllýk sürdürülebilirlik raporlarýný oluþtururken GRI
Sürdürülebilirlik Raporlamasý Ýlkelerinden yararlanýrlar.
17
B.
S
ürdürülebilirlik konularý altý ana kategoriye ayrýlabilir: Çevre Sorunlarý, Ýnsan
Haklarý, Ýþgücü Uygulamalarý, Adil Ýþ Yapma Uygulamalarý, Ürün Sorumluluðu ve
Toplumsal Katýlým. Bu kategorilerden öncelik taþýyanlar genellikle sektörler, hatta þirketler
arasýnda -bulunulan yere, büyüklüðe, paydaþlara ve benzeri unsurlara göre- farklýlýk
gösterir.
Aþaðýdaki ilkeler, þirketiniz ve paydaþlarýnýz açýsýndan en önemli olan konularý
belirlemenize yardýmcý olur. Ayný zamanda da þirketinizde sürdürülebilirlik yönetimi için
benimseyebileceðiniz eylemlerin örneklerini sunmaktadýrlar. Bu konularýn birbirileriyle
iliþkili olduðu ve en etkili ve uzun süreli sonuçlarý elde etmek için dengeli bir þekilde
yönlendirilmeleri gerektiði unutulmamalýdýr.
1. Çevresel Konular
Ekonomik faaliyetler çevre üzerinde etki yaratarak kirlilik, iklim deðiþikliði ve
biyoçeþitlilik kaybý gibi sorunlara yol açar. Temel çevresel unsurlar enerji, su ve hammadde
tüketimi; hava emisyonlarý; katý atýklar ve atýk sudur. Bazý çevresel unsurlar ayný zamanda
insan saðlýðý ve iþ güvenliðiyle de iliþkilidir. Toksik atýklar, tehlikeli kimyasallar, gürültü, koku,
titreþim, elektromanyetik emisyonlar ve radyasyon bu kategoriye girer.
Uygulayabileceðiniz eylemlere örnekler
Yasalara uyum: 2872 sayýlý Çevre Yasasý ve sözgelimi hava ve su kirliliði ve kontrolü,
atýk, kirliliði önleme ve kontrol, tehlikeli kimyasallar ve sera gazý emisyonlarý gibi konularla
iliþkili bütün yönetmelikler. Ayrýca 5627 sayýlý Enerji Verimliliði Yasasý ve binalardaki ve
sanayii tesislerindeki enerji verimliliði de dâhil olmak üzere iliþkili bütün yönetmelikler.
Uluslararasý standartlarý hedeflemek: ISO 14001, çevre yönetimi sistemlerine
yönelik geliþtirilen, ölçeði, yeri ya da cirosu ne olursa olsun bütün þirketlerde
uygulanabilecek uluslararasý bir standarttýr. Bu standardý uygulayarak þirketinizin
faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkileri azaltabilirsiniz.
18
Kirliliði önlemek: Katý atýklarý, hava emisyonlarýný ve su kütlelerine yapýlan deþarjlarý
nasýl önleyebileceðinizi ya da en aza indirebileceðinizi deðerlendirin. Üretim süreçlerinizin
bir yan ürünü olan atýklarý tamamen önleyemiyorsanýz, arýtým ve iþleme sistemleri
kullanarak bu atýklarýn çevreyi kirletmemelerini saðlayýn. Toksik ve tehlikeli kimyasallarýn
kullanýmýný ve tasfiyesini azaltmaya çalýþýn.
Kaynaklarý verimli kullanmak: Enerji, su, hammadde ve arazi gibi kaynaklarýn verimli
kullanýmý, bir yandan iþletme maliyetlerini düþürürken, diðer yandan da þirketinizin çevre
üzerindeki etkilerini azaltmaya yardýmcý olur.
Sera gazy emisyonlaryny azaltmak: Özellikle fosil yakyt kullanymyndan kaynaklanan
sera gazy emisyonlary iklim de?i?ikli?ine katkyda bulunan unsurlardan biridir. Verimlilik
sa?lamaya yönelik önlemler alarak ve yenilenebilir enerji kaynaklaryna (yani güne? enerjisi
ve rüzgâr gücü) yönelerek ?irketinizin sera gazyemisyonlarynyazaltabilirsiniz.
Tedarikte sürdürülebilirlik uygulamalarý: Þirketinizin çevre üzerindeki etkileri dolaylý
olabilir; örneðin baþka þirketlerden satýn aldýðýnýz hammaddelerden ya da baþka ürün ve
hizmetlerden kaynaklanabilir. Çevresel etkilerin en aza indirildiði ara ürünleri satýn almayý
tercih edebilirsiniz. Eko-etiket ya da denetim faaliyetleri gibi baðýmsýz onay sertifikasý
planlarýndan yararlanabilirsiniz.
Çevreye dost ürün ve hizmetler sunmak: Kaynaklarý daha verimli kullanan ürün ve
hizmetler sunabilirsiniz. Genellikle bu ürünler kullanýmlarý sýrasýnda daha az enerji ya da su
tüketir ve tasfiye sýrasýnda daha az atýða neden olur.
19
2. Ýnsan Haklarý
,Þirketler baðlamýnda temel insan haklarý konularý çocuk iþçiliði, zorla çalýþtýrma, fýrsat
eþitliði ve ayrýmcýlýk karþýtlýðý, örgütlenme özgürlüðü ve toplu sözleþme hakký gibi konularý
içerir.
Uygulayabileceðiniz eylemlere örnekler
Yasalara uyum: Temelinde, 2011 yýlýnda Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Konseyi
tarafýndan onaylanan “Ýþletmeler ve Ýnsan Haklarý Ýlkeleri” gereðince tüm þirketlerin insan
haklarýna saygý göstermeleri beklenmektedir. Çocuk ve Genç Ýþçilerin Çalýþtýrýlma Usul ve
Esaslarý Hakkýndaki yönetmelik (25425 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtýr). 2821 sayýlý
Sendikalar Yasasý ve 2822 sayýlý Toplu Ýþ Sözleþmesi, Grev ve Lokavt Yasasý.
Çocuk iþçiliði, zorla veya zorunlu tutarak çalýþtýrmayý kaldýrmak: Hem kendi
þirketinizde hem de ürün tedarik zincirinde mevcut ya da olasý çocuk iþçiliði ve zorla veya
zorunlu tutarak çalýþtýrma vakalarýný belirlemek, önlemek ve ele almak için gerekli özeni
gösterin.
Çeþitliliðe deðer vermek ve ayrýmcýlýktan kaçýnmak: Çeþitlilik, farklý ve olasý yeni iþ
aðlarýna kapý açar ve daha geniþ bir tüketici kitlesiyle iletiþim kurmak için fýrsatlar sunar.
Ýstihdam ve personel geliþtirme politikalarýnýzý gözden geçirin ve bunlarýn ýrk, cinsiyet, yaþ,
cinsel tercih, milli köken ya da dini inanca dayalý ayrýmcýlýktan uzak olmasýný saðlayýn.
Örgütlenme hakkýna saygý: Çalýþanlar, Türkiye'deki ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun
olduðu sürece, sendikalara katýlma ve özgürce örgütlenme hakkýna sahiptir.
3. Ýþgücü Uygulamalarý
Ýþgücü uygulamalarýna iliþkin en yaygýn konular iþ saðlýðý ve güvenliði, eðitim ve beceri
geliþtirmedir.
Uygulayabileceðiniz eylemlere örnekler
Yasalara uyum: 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ve iþ saðlýðý ve güvenliði, iþyerinde kiþisel
koruma ekipmaný kullanýmý gibi konularla ilgili bütün yönetmelikler.
20
Uluslararasý standartlarý hedeflemek: OHSAS 18001, iþ saðlýðý ve güvenliði yönetim
sistemi için uluslararasý bir standarttýr. Bu standardý uygulayarak çalýþanlarýn ve diðer
taraflarýn þirket faaliyetlerinizle iliþkili iþ saðlýðý ve güvenliði risklerine maruz kalma olasýlýðýný
azaltabilirsiniz. SA8000 iþ yeri standardý da özellikle ihracat yapan þirketlere yönelik baþka
bir gönüllü standarttýr.
Eðitim ve beceri geliþtirmek: Beceri geliþtirme, eðitim ve kariyerde ilerleme fýrsatlarý
sunmak, çalýþanlarýn motivasyonunu artýrýr ve büyük olasýlýkla çalýþan devir hýzýnýn
düþmesini saðlar.
4. Adil Ýþ Yapma Uygulamalarý
Adil iþ yapma uygulamalarýyla ilgili konular arasýnda yolsuzlukla mücadele ve adil
rekabet uygulamalarý yer alýr.
Uygulayabileceðiniz eylemlere örnekler
Yasalara uyum: Þirketiniz Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'na kayýtlýysa, Türkiye
Sermaye Piyasasý Kurulu'nun Temmuz 2003'te yayýmladýðý ve 2011 yýlýnda güncellediði
Kurumsal Yönetim Ýlkeleri doðrultusunda rapor hazýrlamanýz gerekmektedir. Türkiye
Rekabet Kurumu, mal ve hizmet pazarlarýnýn 4054 sayýlý yasaya uygun þekilde rekabetçi bir
ortamda oluþturulup geliþtirilmesi alanýnda çalýþmaktadýr.
Rüþvet ve yolsuzluktan kaçýnmak: Dolandýrýcýlýk, para aklama, maddi ya da ayni
rüþveti teþvik etmek, vermek veya kabul etmekten kaçýnýn. Politika ve uygulamalarýnýzý
gözden geçirip, þeffaflýk da dâhil olmak üzere iyi yönetiþim ilkelerini bu politika ve
uygulamalara entegre edin.
Adil rekabet: Ýþ ortaklarýnýza ve rakiplerinize adil ve dürüst davranýn. Fiyat tespiti ve
ihaleye fesat karýþtýrma gibi rekabetçiliðe aykýrý davranýþlardan kaçýnýn.
21
5. Ürün Sorumluluðu
Ürün sorumluluðuyla ilgili konular tüketici saðlýðý ve güvenliðini, ayrýca sorumluluk
anlayýþýna dayalý pazarlamayý içerir.
Uygulayabileceðiniz eylemlere örnekler
Yasalara uyum: 4077 sayýlý Tüketiciyi Koruma Yasasý.
Ürün ve hizmetlerin saðlýk ve güvenlik risklerini azaltmak: Kullanýldýðýnda ya da
tüketildiðinde kabul edilemez riskler içermeyen güvenli ürün ve hizmetler saðlayýn. Montaj
ve bakým kýlavuzlarý da dâhil olmak üzere, güvenli kullaným için net talimatlar sunun.
Sorumluluk anlayýþýna dayalý pazarlama: Ürünleriniz ve satýþ sonrasý hizmetleriniz
hakkýnda yanlýþ ya da eksik bilgi vermekten kaçýnýn. Pazarlama faaliyetleri sýrasýnda
tüketicilerin verilerinin korunmasýna ve özel bilgilerin gizliliðine özen gösterin.
6. Toplumsal Katýlým
Toplumsal katýlým, paydaþlarýnýzý belirleyip onlarla þirketinizin etkileri üzerine diyaloða
girmekten çok daha fazlasýdýr. Yerel istihdam yaratmayý, eðitim ve beceri geliþtirme
programlarýný yaygýnlaþtýrmayý, kültür ve sanatý korumayý, toplumlara saðlýk hizmetleri
sunmayý da kapsar.
Uygulayabileceðiniz eylemlere örnekler
Binyýl Kalkýnma Hedeflerine katký: BM Binyýl Kalkýnma Hedefleri konusunda bilginizi
arttýrýn ve ana iþ faaliyetiniz çerçevesinde, 8 hedeften herhangi birine veya birkaçýna ne
þekilde katkýda bulunabileceðinizi deðerlendirin. (http://www.un.org/millenniumgoals/)
Çalýþan gönüllülüðünü teþvik etmek: Çalýþanlarýnýzýn gönüllü olarak kamu hizmeti
yapmasýný teþvik edin ve destekleyin ya da ihtiyacý olanlara ücretsiz hizmet verin.
22
Referanslar
Referanslar
Türkçe Kaynaklar:
• T.C. Kalkýnma Bakanlýðý
• T.C. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý
• T.C. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý
• T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüðü,
http://www.eie.gov.tr
• Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO) Türkiye'nin Onayladýðý ILO Sözleþmeleri,
http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/about/sozlesmeler.htm
• Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneði, http://www.kssd.org/
Yurt dýþýndaki Araþtýrma, Kitap ve Web Siteleri Ýçin;
• Ýnsan Haklarýna Saygý Göstermeye Yönelik Kurumsal Sorumluluk: Açýklamalý Rehber,
Birleþmiþ Milletler, 2012,
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf
• Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Pasaportu, MVO Nederland,
http://www.mvonederland.nl/csrpassport
• IDH Hollanda Sürdürülebilir Ticaret Giriþimi,
http://www.idhsustainabletrade.com/nl/home
• Malezya Elkitabý, uluslararasý þirketlere yönelik rehber,
http://www.kssd.org/dl/CSR_Booklet.pdf
• Çin'de sorumlu ve sürdürülebilir iþ rehberi, Hollanda Krallýðý Büyükelçiliði ve KSS Asya
tarafýndan derlenmiþtir, 2010
• Türkiye Cumhuriyeti'nde iþ hayatýna yönelik Kurumsal Sosyal Sorumluluk kitapçýðý,
Hollanda Ekonomi, Tarým ve Ýnovasyon Bakanlýðý,
http://www.internationaalondernemen.nl/dossiers/mvo_tur.asp
• Tedarik Zinciri Yönetimi Ýçin Gerekli Adýmlar, MVO Nederland,
http://www.mvonederland.nl/sites/default/files/Stappenplan_maatschappelijk_
verantwoord_inkopen_0.pdf
• Hollanda Krallýðý Ýskan ve Çevre Bakanlýðý Sürdürülebilir Kamu Alýmlarý Programý,
http://international.vrom.nl/pagina.html?id=46902
• Uluslararasý Kurumsal Sosyal Sorumluluk ile ilgili Hollanda Ekonomi ve Sosyal
Kurumunun Bildirisi, 2008,
http://www.ser.nl/en/publications/publications/2008/b27428_en.aspx
• Hollanda Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumu (MVO Nederland),
http://www.mvonederland.nl/
• KSS ile ilgili Hollanda Milli Hükümeti Web Sitesi,
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen
• CSR Consulting Turkey, Sürdürülebilirlik Danýþmanlýðý, http://www.csrconsulting.nl/
23
Referanslar
Referanslar
Uluslararasý Ýlkeler ve Standartlar:
• ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Rehberi
• Çok Uluslu Þirketler için Ekonomik Kalkýnma ve Ýþbirliði Örgütü (OECD) Ýlkeleri
• Sürdürülebilirlik Raporlamasý Ýlkeleri Rehberi (GRI)
• Birleþmiþ Milletler Küresel Ýlkeler Sözleþmesi (UNGC)
• Milletlerarasý Ticaret Odasý (ICC) Tedarik Zinciri Sorumluðu Kýlavuzu Ýlkeler
Beyannamesi (2007) ve Milletlerarasý Ticaret Odasý (ICC) Sorumlu Tedarik Rehberi:
Tedarik Zincirine Sosyal ve Çevresel Unsurlarýn Entegre Edilmesi(2007)
24
Download