erken bütünleştirme

advertisement
KARŞILIKLIÖĞRENMEİLEERKENBÜTÜNLEŞTİRME(EARLYINCLUSIONTHROUGHLEARNINGEACHOTHER)
BÜLTEN#1,EKİM2015
“ERKENBÜTÜNLEŞTİRME”
Çocuğunbakımındanveeğitimindensorumlusevgiliarkadaşlar,
Erasmus+ABProjesiolan“ErkenBütünleştirme”;2015Ekimayınınilkhaftasıbaşlayanve30
aylıkplanlanmışbirprojeolarakProf.Dr.ManfredPretistarafındanGraz’da(Avusturya)
([email protected])başlatılmıştır.
BirleşmişMilletlerkurultayıtarafındankabuledilenveçoğuAvrupaBirliğiülkesitarafından
onaylanmışolanYetersizliğiOlanBireylerinHaklarıYasasıtümbireyleriçinbütünleştirilmiş
eğitimiöngörmektedir.Bundanhareketle,çoğuAvrupaBirliğiülkesiyetersizliğiolanbireylerle
ilgilitümhizmetlerdevehertürlüyasalsüreçlerdebütünleştirmefelsefesinivekavramını
uygulamakiçinkendipolitikalarındadeğişiklikleregitmektedir.Ancakgözlenebileceğigibibu
alanailişkinolarakyöntemvebilgininpaylaşılmasınoktasındakaydadeğerbirsınırlılıksöz
konusudur.
Uzmanlar;a)desteklerveb)bütünleştirmeuygulamalarınailişkinyöntemlerin
somutlaştırılmasınayönelikolarakileridüzeyeğitimlereoldukçafazlaihtiyaçduyduklarını
raporlaştırmaktadırlar.Bunedenle,“ErkenBütünleştirme”,bütünleştirmeyeilişkinolarakBİLGİ
VEANLAYIŞINgelişmesinivegünlüksüreçlerdeuzmanlariçinSOMUTYÖNTEMLERİbiraraya
getirmeyisağlayacaktır.Dolayısıyla,buprojedeyetersizliğiolançocuklarınihtiyaçlarıNEve
özellikleyetersizliğiolançocuklarveonlarınaileleriileilgiliolarakortakçalışmalaryapabilmek
içinyeterlieğitimesahipolmayanprofesyonelleriçin(çocukbakıcısı,bakımevindegörevyapan
eğitimciler,okulöncesiöğretmenlerivb.)HANGİkaynaklarveyöntemleryararlıbuna
odaklanılmaktadır.
Projeilegeliştirilmesihedeflenenürünlerşuşekildedir:
• “BütünleştirmeBilgilendirmePaketleri”ileözelgereksinimliolanfarklıçocukların
eğitimihtiyaçlarıileilişkiliherbirengelgrubunailişkinspesifikbilgileriçerensayfalar
(örneğin,OtizmSpektrumBozukluğu,FetalAlkolSendromu,DuyuYetersizliklerivb.)
•
“Bütünleştirme Yöntem Marketi” ile farklı sektörlerde görev yapan uzmanları
bütünleştirmeye ilişkin başarılı uygulamalarını paylaşmaları/yüklemeleri için davet eden
“kendi kendine organize olabilen online yöntemsel fikir alışverişi imkanı sunan market yeri”
•
DuyarlılığıartırmayayönelikolarakÇoğaltıcı-olaylarvebütünleştirmeyeterlik
belgesi.
Avusturya,Almanya,Makedonya,İngiltere,LüksemburgveTürkiyebuprojeninuygulamaya
dönükpartnerlerinioluşturmaktadır.Eğerbuprojeyekatılımgöstermekonusunda(örneğin,
çoğaltıcıolaylardahilindeyadaürünleritestetmekkonusunda)ilgiliysenizlütfenprojeninilgili
asistanıolanLauraTaferner([email protected])ileiletişimegeçinyadaKasım2015’in
ortasındansonrawww.early-inclusion.euadresiniziyaretediniz.
Saygılarımla,
Prof.Dr.ManfredPretis
AvrupaKomisyonububelgeninüretiminidesteklemektedir.Belgede
yeralaniçerikyazar(lar)ıngörüşleriniyansıtmaktadırveAvrupa
Komisyonububelgedeyeralaniçeriktenhiçbirşekildesorumlu
değildir.
Download