Vitaminlerin, karakterize eden tesirlerine göre, tıbda

advertisement
6i
D › R › M
dar klâsik sezariende hiçbir mihbilî muayeneye cevaz yoksa da, rakabî usulde
- klinikte y a p ı l m a k ˛ a r t i l e - bu muayenelere müsade vardır. A n c a k fazla muayenelerin veya hastane haricinde y a p ı l a c ak tu˛e vajinallerin, yeni ba˛lamı ˛ veya
b a ˛ l a y a c a k olan intanı agrave etmeleri dolavısile, herhalde zarardan hali olmadıkları muhakkaktır.
Kayser ameliyesinin yeni teknikleri sayesinde, bu ameliyenin yapılması için
muktezi ˛artlar ne kadar azalıyorsa, endikasyon sahası da o nisbette geni˛lemektedir. Eskiden yalnız dar havsalalarda yapılan bu operasyon ˛imdi, plasenta
previa'da, e k l a m p s f d e , apopleksi ütero - plasenter'de, me˛ime arkası kanamalarında, çok iri çocuklarda, çenenin arkaya g"ittii yüz itilânlarında, cebhî itilânlarda, canlı çocukta habli sürrevînin d ü ˛ ü k l ü  ü n d e , velhasıl s a  çocuklarda
çabuk d o  u m u icap ettiren hallerde tatbik olunmaktadır.
Hattâ bir gün gelecek ki kayser ameliyesi, tekniin ve anestezi metodlarının daha perfeksiyone olmasile, mihbil yolundan yapılan birçok velâdiye
ameliyelerine rekabet edecek, ve hastalar tarafından dierlerine tercih edilen
bir usul olacaktır.
Memleketimizde, Almanya ve hususde Amerikada yapıldıı nisbette fazla
kayser ameliyesi yapılmıyor. Mamafih ileride bu nisbetin ç o  a l a c a  ı muhak
kaktır. Böylece muktazi ˛artları haylıca azalmı˛ olan sezarien'in ve hususile
Cesarienne
basse'm,
mü˛kül ve mihbil yolu ile bitirilmesi anne ve çocuk içir
tehlikeli olan birçok velâdiye vakalarına kar˛ı, iyi bir silâh te˛kil ettiini tebarüz ettirmek isterim.
Vitaminlerin, karakterize eden tesirlerine göre,
tıbda kullanılması ne dereceye kadar mümkündür,
• bu tesir spesifik midir?
P r o f . O k e , M. K e m a l
v
Gülhane. Tatbikat mektep ve
seririyatj. cerrahî Profesörü
itaminlerin l a b o ı a t u v a r tetkiklerde ve tecrübelerle
tesbit edilen tesirlerinden klinikte, hasta ba˛ında
ne d e r e c e ye kadar istifade e d i l e b i l e c e i ara˛tırma a
d e  e r bir mevzu te˛kil eder. Tatbikat bakımından
laboratuvar salâhiyeti
klinie d e v r e d i l d i  i n d e n sonra
vitamin tedavisi tıbda bu günün ilmî problemi olmu˛tur.
Bir hastalıın seyri esnasında husule gelen tali
tifo v e y a avitaminozla, hastalıın t e ˛ e k k ü l ü n d e d o  r u c a n d o  r u y a jenetik rol o y n a y a n iptidaî hipo veya
avitaminos arasında te˛his ve tedavi bakımından büyük bir fark v a r d ı r . Birçok hastalıkların ve bilhassa
intanların seyri e s n a s ı n d a husule gelen avitaminos veya hipovitaminos sebep
62
D › R › M
deil, bir netice olabilir. O halde burada verilecek vitamin bir ilâç gibi safî
deil, belki hastalıın seyri üzerine müessir bir vasıta olabilir.
Vitamin tedavisi ancak hastalıkta jenetik bir rol oynayan vakalarda sebebi
bir tedavidir. Bunun için bu tedavinin tatbikında netice alabilmek hususunda göz önünde tutulacak, daha dorusu halledilmesi icap eden noktalar
vardır: Meselâ antiskorbutik dediimiz C vitamini eksiklii, skorbutün te˛ekkülünde spesifik bir sebep, ve tatbik edilecek tedavi de spesifik bir tedavi
midir? Antira˛itik bir vitamin olarak tanıdıımız D vitamini, ra˛itizmde safî
bir rol oynar mı ve bu rolü müsbet ise provitamin olan Ergosterinin sunî
ültravioleye arzedilmesîle, kademe halinde te˛ekkül eden bir takım ara maddeleri arasında hangi madde (Ergosterine, Lunisterine, Tackysterine, Toxisterine) D 2 ye müessir oluyor? Biliyoruz ki, provitamin fazla ˛ualandırılınca
tesirini kaybeder, hattâ zararı bile olur. Burada müessir madde, daha ziyade,
vitamin rolünü oynayan D 2 vitaminidir. fiu halde Ergosterin, toksisterin ˛ekline tahavvül edinceye kadar ˛ualandırılacak olursa çok zararlı olabilir.
C vitamini, hakikaten antihemorajik olarak mide kanamalarında, mekanik
tabirli hastalarda, ameliyattan sonra husule gelen kanamaları tedavi maksadile
kullanılabilir mi? Hormonlarla vitaminler arasındaki münasebetten istifade
edilerek, vitaminlerin endokrin hastalıklarında da kullanılması tavsiye ediliyor.
Bu bakımdan A vitamini olan Vogan, Basedov'da antitiroidik bir vitamin
olarak kullanılabilir mi ? Aynı zamanda ne˛vünema vitamini olan A vitamini
ile, munzam nesiç sistemi üzerine müessir bir vitamin olan C vitamini, biolojik
karakterde, kanser patalojisinde jenetik bir rol oynar mı ? Ve bu bakımdan
müessir bir tedavi vasıtası olabilir mi ? Kanın bakterisit kuvvetini arttırması
bakımından C vitamini intan ve iltihaplarda emin ve kudretli bir tedavi vasıtası mıdır ?
Bu suallerin her biri üzerinde yapılmı˛ olan tecrübe ve ara˛tırmalar gözden
geçirilirse, vaziyetin henüz icap ettii kadar aydınlatılmamı˛ olduu görülür.
C vitamininin skorbutle münasebeti, birçok ara˛tırmalara yol açmı˛tır. Fakat
skorbutün sırf bir C hipovitaminosu olduu hakkında henüz kanaat verici bir
netice eldeedilememi˛tir. Böyle olmakla b°raber, C vitamininin skorbutü ˛ifalandırdıı fikri bugün popularize o'mu˛ bir kanaat halindedir.
Çocuk skorbutü denilen Müller - Barlow hastalıının, kaynatılmı˛ sütle
beslenen çocuklarda görülmesi, C vitamini ile bu hastalık arasında bir münasebet olduunu teyit ediyor. Çünkü, süt kaynatılmakla içindeki dier maddelere bir˛ey olmadıı halde, yalnız C vitamini tahrip ediliyor; fakat bu tecrübe
ve görü˛ler dahi C vitamininin yalnız ba˛ına skorbut husulünde müessir
olduunu katî olarak ifade edemiyor.
C vitamini, yakın zamanlara kadar literatürde pnömoninin çok müessir
bir tedavi vasıtası olarak zikredilmekte idi. Bugün bu ne˛riyatın arkası kesildi.
Bunun yerine sulfamidopyridîn gibi ilâçlardan bahsedilmektedir. Bunların da
pnömonide nekadar zaman kullanılacaklarını ˛imdiden takdir mümkün deildir.
D › R › M
63
C vitamininin mide ülserleri kanamalarında iyi netice verdii ve bu kanamaların C vitamini eksikliile ilgili olduu hakkında yapılan hararetli ne˛riyat,
Kıymetini yava˛ yava˛ kaybetmi˛ ve bunun C vitamini deil, K ve P vitaminleri eksikliinden ileri geldii ne˛redilmee ba˛lanmı˛tır.
Ihtibas ikterlerinde (mekanik ikterler) yapılan ameliyatlardan sonra, bazı
defa durdurulması güç kanamalar oluyor. Bu arızaya hemen her operatör az
.eya çok tesadüf etmi˛tir. Bu kanamanın sebebi hakkında birçok fikirler ortaya atılmı˛tır, fakat ikterlilerde kan tehassürünün gecikmesinden ileri gelen bu
Kanamalar, figrinogen yokluundan veya kan safihaları faaliyetlerinin te˛evvü˛ünden veya kalsium metabolizmasının bozukluundan veya kanda fazla bilirubin bulunmasından deil, plasmadaki defekt'ten, yani thrombogen ve dolayısile thrombin bulunmamasından ileri geliyor. Yapılan tetkikler göstermi˛tir ki,
kanamayı durduran faktör C vitamini deil, tehassür vitamini olarak tavsif
edilen K vitaminidir ve bu vitamin 1939 da sentetize edilebilmi˛tir. fiu halde
mekanik ikterlilerde yapılan ameliyatlardan sonra görülen kanama, bir K. avitaminozudur. Ameliyatlardan evel profilaktik olarak verilebilir, 4-8 gün devam
edilmelidir. Adale zerkleri daha muvafık ve müessirdir.
Kanser patalogisinde vitaminin rolü lâyıkile tesbit edilemedii, hattâ çarpı˛an fikirlerle vaziyet büsbütün karanhkla˛tıı için, kanserde vitamin tedavisi
henüz nazariyat sahasından ayrılamamı˛tır. Ameliyat ve narkozun bilhassa karacier üzerindeki tesiri ve postoperatuvar bazı bozukluk ve ihtilâtlarda vitamin müvazenesindeki bozukluun âmil olduu göz. önünde tutularak, karacierin yükünü hafifletmek maksadile, A ve bdhassa C vitamini tedavisi
tavsiye edilmektedir.
Bu gibi hallerde A ve C vitaminlerile tedavi tavsiyesi, A nın epitel koruyucusu bir vitamin olu˛undan, C nin de karacier intan ve iltihaplarında,
ameliyat trauması ve narkoz tesiri altında C vitamininin fazla sarf ve istihlâk
edilmi˛ olmasından mülhemdir.
Vitaminlerin, bilhassa A ve C vitaminlerinin, yara tedavisinde ehemmiyetli
rol oynadıı, bugün tesbit edilmi˛ bulunmaktadır. Pek eski zamanlardanberi
yara tedavisinde balıkyalı merhemler amprik olarak çok kullanılırdı. O zaman
eldeedilen iyi neticelerin, bugün balıkyaında bol mikdarda bulunan vitaminlerden ileri geldiini anlıyoruz. Bununla yapılan merhemler, yaraların iltiyamını kolayla˛tırıyor, çabukla˛tırıyor. Bizim yara tedavisinde beklediimiz ve
göz önünde bulunduracaımız da budur.
Tıbda ve bilhassa Chirurgie'de tatbiki pek yeni olan vitamin tedavisi, bu
kadar ne˛riyata ramen, tanıdıımız ve emniyetle tatbik edegeldiimiz tedaviler arasında henüz yer alamamı˛tır. Ancak yarınki çalı˛malar ve bulu˛lar vitamin tedavisinin mahiyet ve ˛ümul derecesini daha iyi tayin edeceklerdir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards