ür rün güvenlđk bđlgđ formu

advertisement
Sayfa 1/5
ÜR
RÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU
91/155/EE
EEC, 93/112/EC, 2001/58/EC’ ye göre
g
Düzenlenme tarihi: 26.09.2007
1
Ürün ve firma tanıtıımı
• Ürün adı: NX 401-AK
K Hijyenik Sıvı El Sabunu Kokusuz.
•
Ürünün uygulama alanıı: Kişisel hijyen ürünü
•
Üretici/Tedarikçi:UKM
UKM Uğur
Uğ Kimya Makina
•
Bilgi merkezi: UKM Uğur
ğur Kimya Makina
•
Acil durum bilgisi: UKM Uğur Kimya Makina
2
Bileşimi / Đçerik ha
akkında bilgi
•
Kimyasal yapısı
•
Tanım: Kozmetik ürünü
ü
•
Tehlikeli maddeler: Uygu
gulamayı gerektirmez.
•
Ek Bilgi: INCI adları ile ilgili bilgi için ürün etiketine bakınız.
3
Tehlike tanımları
•
Sınıflandırma: Đlgili EC direktif
d
sınıflandırma sistemlerine göre tehli
likeli değildir.
•
Đnsan ve çevre için tehli
likeler: Uygulamayı gerektirmez.
•
Sınıflandırma sistemi: Ürün
Ü
kozmetik prensiplere uyar (EU için: Ko
ozmetik Direktifleri).
•
Ek bilgi:
Kozmetik ürünleri, tehliikeli maddeler ve hazırlanışlarıyla ilgili mevc
cut EC
yönetmeliklerine tabi de
eğildir.
4
Đlk yardım önlemlerri
•
Genel bilgi: Özel bir önllem gerekmemektedir.
•
Solunum: Özel bir önlem
m gerekmemektedir.
•
Deri ile temas: Özel birr önlem gerekmemektedir.
•
Göz ile temas: Bol su ile
e hemen yıkayın.
•
Yutma: Ağzı çalkalayın ve ardından bir-iki bardak su (veya süt) içiin. Uzun süre
devam eden belirtiler karşısında
k
tıbbi yardım alın.
ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU
91/155/EEC, 93/112/EC, 2001/58/EC’ ye göre
Sayfa 2/5
Ürün adı: NX 401-AK
5
•
Düzenlenme tarihi: 26.09.2007
Yangınla mücadele yöntemleri
Uygun söndürücü maddeler
CO2, toz söndürücüler ya da su. Daha büyük yangınları söndürmede tazyikli su ya da
alkole karşı dayanıklı köpük kullanın.
•
6
Koruyucu donanım: Özel bir önlem gerekmemektedir.
Kaza sonucu serbest kalması durumunda alınacak önlemler
•
Personelin korunması: Gerekmemektedir
•
Çevreyi koruyucu önlemler: Bol su ile seyreltin.
•
Đmha yöntemleri:
Sıvı bağlayıcı maddeler (kum, diatomit, genel bağlayıcılar, talaş) ile emdirin.
Toplanan maddeyi yerel yönetmeliklere göre imha edin.
•
7
Ek bilgi: Tehlikeli maddeler açığa çıkmamaktadır.
Kullanım ve depolama
•
Kullanım (8. ve 15. bölümlere de bakın.)
•
Güvenli kullanım bilgisi:
Kimyasallarla çalışmada yaygın ortak kurallara uyun.
•
Yangın ve patlamaya karşı korunma bilgisi:
Özel bir önlem gerekmemektedir.
•
Depolama
•
Depolama odaları ve ambalajları için gereklilikler: Özel bir gereklilik yoktur.
•
Ortak bir depoda depolama durumu: Gerekmemektedir
•
Depolama koşullarıyla ilgili daha fazla bilgi: Yoktur
8
•
Maruz olma kontrolü ve kişisel korunma
Teknik sistemin tasarımı hakkında ek bilgi:
Bkz 7. bölüm
•
Limit değerleri ile işyerinde kontrol gerektiren bileşenler:.
56-81-5
gliserol
WEL (Büyük Britanya)
(<5%)
Uzun süreli değeri: 10 mg/m3
ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU
91/155/EEC, 93/112/EC, 2001/58/EC’ ye göre
Sayfa 3/5
Ürün adı: NX 401-AK
•
Düzenlenme tarihi: 26.09.2007
Ek bilgi:
Toplama sırasında geçerli olan listeler baz olarak alınmıştır.
•
Kişisel korunma donanımı
•
Genel korunma ve hijyen önlemleri: Göz ile temasından kaçının.
•
Solunum donanımı: Normalde kişisel bir korunma gerekmemektedir.
•
Ellerin korunması: Đlgili değildir.
•
Gözlerin korunması: Gerekmemektedir
9
Fiziksel ve kimyasal özellikleri
•
Genel Bilgi
•
Form:
Likit-Kıvamlı
•
Renk:
Şeffaf
•
Koku:
Parfümsüz.
•
Şartlarda değişiklik
Erime noktası/Erime aralığı:
Saptanmadı
Kaynama noktası/Kaynama aralığı:
Saptanmadı
•
Parlama noktası:
Đlgili değildir
•
Kendiliğinden yanma:
Ürün kendiliğinden alevlenmez
•
Patlama tehlikesi:
Ürün patlayıcı değildir
•
•
Yoğunluk
20°C’de
Çözünebilirlik / Karıştırılabilirlik (ile)
1.10
Su:
Tamamen karıştırılabilinir
•
pH değeri:
pH (direkt)=6.5
•
Viskozite:
Haake VT500, MV2
10
•
25°C’de
1500
g/cc
mPas
Stabilite ve reaktivite
Termal bozunma / kaçınılması gereken koşullar:
Spesifikasyonlara uygun kullanılırsa bozunma oluşmaz.
•
Tehlikeli reaksiyonlar: Bilinen tehlikeli reaksiyonları yoktur.
•
Tehlikeli bozunma ürünleri: Bilinen tehlikeli bozunma ürünleri yoktur.
ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU
91/155/EEC, 93/112/EC, 2001/58/EC’ ye göre
Sayfa 4/5
Ürün adı: NX 401-AK
11
Düzenlenme tarihi: 26.09.2007
Toksikolojik bilgi
•
Akut toksisite:
•
LD50 (oral):
Toksikolojik sınıflandırmaya dayalı olarak LD50 (oral) değeri >2000 mg/kg olarak
tahmin edilmiştir.
•
Đlk tahriş etkisi:
•
Deri üzerinde: Normal kullanımda tahriş edici olması muhtemel değildir.
•
Gözde: Tahrişe neden olabilir.
•
Solunum: Đlgili değildir.
•
Yutma: Fazla miktarda yutulmadığı takdirde zararlı değildir.
•
Ek toksikolojik bilgi:
Talimatlara göre kullanıldığında ürünün zararlı herhangi bir etkisi olması muhtemel
değildir.
12
•
Ekolojik bilgi
Genel notlar:
Ürün belirtilen amaçta kullanıldığında çevre üzerinde herhangi bir ters etkisi olmaz.
13
Đmha ile ilgili konular
•
Ürün
•
Öneri:
Evsel atıklarla birlikte imha edilmemelidir. Seyreltilmemiş ürünün kanalizasyon
sistemine ulaşmasına izin vermeyin.
•
Avrupa atık kataloğu: Resmi yönetmelikleri inceleyin.
•
Temizlenmemiş ambalajlar
•
Öneri: Resmi yönetmeliklere uygun şekilde imha edilmesi
•
Önerilen temizleme maddesi: Su, gerekirse temizleme maddesi ile birlikte
ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU
91/155/EEC, 93/112/EC, 2001/58/EC’ ye göre
Sayfa 5/5
Ürün adı: NX 401-AK
14
Düzenlenme tarihi: 26.09.2007
Transport bilgisi
•
•
Karayolu taşıması ADR/RID (sınır ötesi)
ADR/RID Sınıfı:
-
•
Denizyolu taşıması IMDG:
•
IMDG sınıfı:
•
Havayolu taşıması ICAO-TI ve IATA-DGR:
•
ICAO/IATA sınıfı:
•
Taşıma/Ek bilgi: Yukarıdaki yönetmeliklere göre tehlikeli değildir.
15
•
-
-
Yönetmelik bilgisi
EC prensiplerine göre sınıflandırma:
Bu kozmetik ürünü, mevcut EC kozmetik direktiflerinin prensiplerine uygundur.
16
Diğer bilgiler
Bu dökümandaki bilgiler için mevcut en iyi bilgiler baz alınmıştır. Ancak, ürünün belli
özellikleri için bir garanti oluşturmaz ve yasal bir bağlayıcı anlaşma özelliği taşımaz.
•
Materyal güvenlik bilgi formunu yayınlayan departman:
UKM UĞUR KĐMYA MAKĐNA
•
Temas kurulacak kişiler:
UKM UĞUR KĐMYA MAKĐNA
•
Uluslararası referanslar:
•
MSDS kodu: MSDS8090
•
Versiyon: 1
•
MSDS yenileme tarihi: 26.09.2007
•
Formülasyon kodu: UKMNXAK25
•
Onay kodu: UKM5425
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards