Gaziantep Sanayi Odası-Stratejik Plan 2014/2017

advertisement
2014-2017
STRATEJİK PLAN
GAZİANTEP SANAYİ ODASI
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER ................................................................................................................... 2
1-
GİRİŞ....................................................................................................................... 4
2-
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ ..................................................................... 5
3-
MEVCUT DURUM ANALİZİ ...................................................................................... 6
a.
Tarihi Gelişim ......................................................................................................... 6
b.
GSO’nun Yasal Yükümlülükleri ................................................................................ 9
c.
Mevzuat Analizi .................................................................................................... 10
d.
Organizasyon Yapısı, Faaliyet Alanları ve Hizmetleri ............................................. 11
e.
Paydaş Analizi....................................................................................................... 15
f.
Kuruluş İçi Analiz ve Çevre Analizi......................................................................... 16
4-
GELECEĞE BAKIŞ ................................................................................................... 19
a.
Amaçlar ................................................................................................................ 20
b.
Hedefler ............................................................................................................... 23
c.
Performans Göstergeleri ...................................................................................... 27
i.
Hedef-Performans Göstergeleri-Birim ilişkisi ........................................................ 27
ii.
Yıllar Bazında Hedefler ve Performans Göstergeleri İlişkisi ................................... 31
5-
MALİ ANALİZ ........................................................................................................ 34
6-
İZLEME VE DEĞERLENDİRME ................................................................................ 35
7-
KISALTMALAR ....................................................................................................... 35
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
2
İÇİNDEKİLER
Sayın Üyemiz,
Küresel değişim rüzgarı dünyayı yeniden şekillendiriyor artık.
Üretim şekilleri, pazarlama yöntemleri, rekabet kuralları, bakış açıları ve hepsinden önemlisi
anlayışlar değişiyor.
Hayatın her alanında büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor.
İşte bu nedenle değişimin içinde hatta önünde olma zorunluluğumuz var artık.
Birey olarak, toplum olarak, şehir olarak, ülke olarak…
Şimdi yönümüzü geleceğe çevirmeli, hedeflerimizi hayallerimizin ötesine taşımalıyız.
Önümüze büyük hedefler koymalı, stratejik planlarımızı yapmalı, insanlarımızı yarınlara
hazırlamalıyız.
İşte bu noktada biz Gaziantep Sanayi Odası olarak, üyelerimiz başta olmak üzere kent
sanayisini, hayata geçirdiğimiz projelerle geleceğe hazırlıyor ve üreterek ülkemize katma
değer yaratmayı hedefliyoruz.
Her zaman yeni vizyonların, yeni anlayışların, yeni ufukların öncülüğünü yapan Odamız,
Türkiye’nin geleceğine inanıyor ve Gaziantep’in yarınlarına umutla bakıyor.
Biz, şanlı tarihimizden aldığımız güçle, hiç kaybetmediğimiz inancımızla, her an saklı
tutuğumuz heyecanımızla, tükenmeyen azmimizle, Gaziantep’in yarınlarına hazırlanıyoruz.
Atatürk’ün çizdiği muasır medeniyetler yolunda, farklılaşarak, markalaşarak, yenilenerek, akıllı
hareket ederek, katma değer yaratarak, rekabet gücümüzü dünya standartlarına taşıyarak,
sanayimizi ve şehrimizi her geçen gün daha ileriye, daha yükseğe taşımaya kararlıyız.
Bu noktada 2014–2017 yıllarını kapsayan stratejik planda belirlemiş olduğumuz amaçların
gerçekleşmesi için, çeşitli dönemlerde izleme ve değerlendirme faaliyetleri yapacağız.
Stratejik planın hazırlanması, Odamızın gelişmesi için yapmış olduğumuz en önemli
faaliyetlerden biridir. Bu kapsamda planın hazırlanmasında emeği geçen çalışanlarımıza ve
bize destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunar, başarıyla uygulanmasını dilerim.
Adil Sani KONUKOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
Gaziantep Sanayi Odası
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
3
GİRİŞ
1- GİRİŞ
Gaziantep Sanayi Odası (GSO), 1989 yılında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kanunu kapsamında kurulmuştur. Kanunda da belirtildiği gibi GSO,
üyelerinin müşterek
ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere
uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde
dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve
kanunda yazılı olan çeşitli hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek
amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.
Gaziantep Sanayi Odası kurulduğu tarihten beri hizmet kalitesini sürekli iyileştirmeyi kendine
amaç edinerek kendi kurumsal gelişimini sağlamış, kazandığı birikimlerle üyelerinin önünü
açacak projeler gerçekleştirmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 24.12.2003 tarihinde yürürlüğe
girmesinden itibaren başlayan süreçte, planlı hizmet oluşturma, hizmet politikaları geliştirme,
belirlenen politikaları somut iş programlarına, bütçelere dayandırma ve uygulamanın etkin
olarak izlenmesini, değerlendirmesini sağlamaya yönelik olarak “stratejik planlama” yapmak
en önemli etken olarak benimsenmiştir.
Odamız 2010-2012 döneminde ilk Stratejik Planını hazırlamış ve uygulamıştır. 2013 yılında
yapılan Oda organları seçiminden sonra mevcut plan genişletilerek yeni dönem için yeniden
planlanmıştır.
Stratejik planlama, Gaziantep Sanayi Odası’nın gelişimini devam ettirmesini sağlayan ve
gelecekte varılmak istenilen hedefe yönelik yol haritasını belirleyen bir etken olması
özelliğinden dolayı, planlama çalışmalarında Odamızda görev yapan her kademedeki kişi ve
yöneticilerin katılım ve destekleriyle gerçekleştirilmesi esas alınmıştır.
Bu çerçevede dört yıllık, 2014-2017 dönemini kapsamak üzere hazırlanan stratejik planın
kurumun tüm birimleri arasında koordinasyon işlevi görmesi, çalışanların kurum vizyonu
doğrultusunda hedefler tespit etmelerine ve hedefe ulaşma amaçlı çalışma ve katılım
sağlamaları amaçlanmıştır.
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
4
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ
2- STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ
Gaziantep Sanayi Odası stratejik plan çalışması, Oda yönetim kurulunun aldığı karar
doğrultusunda başlayan bir çalışmadır. Stratejik planlama çalışmasında; mevcut durumun
analizi, paydaşların görüşlerinin alınması, değerlendirilmesi, gelecek dönemin planlanması,
amaçların, hedeflerin, performans ölçütlerinin oluşturulması, izleme, ölçme, maliyetlendirme
faaliyetlerinin planlanması, misyon, vizyon oluşturma süreçlerinin tümü Gaziantep Sanayi
Odası Yönetim Kurulu’nun belirlediği bir ekip önderliğinde, tüm çalışan kişilerin katılım ve
destekleri ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar için Gaziantep Sanayi Odası’nın yapısını
oluşturan tüm paydaşlar dahil edilmiş, görüşleri ya da destekleri alınmıştır.
Yapılan çalışmalar on bir ayda tamamlanmıştır. Bu aşamada Yönetim Kurulu bilgilendirilerek
çalışmalara başlanmış, ekip oluşturulmuş ve yapılan ihtiyaç tespitine göre Stratejik Planlama
Eğitimi alınmıştır. Daha sonra, yapılan işlerle ilgili olarak birimler bilgilendirilip, iş planları
oluşturulmuştur. Mevcut durum tespit toplantıları, paydaş tespiti ve analizi, GSO çalışanları
GZFT toplantıları, yönetim organları paydaş analizleri, dış paydaş ziyaretleri ve analizleri
yapılmıştır. Tüm bu çalışmaların ardından amaç, hedef ve performans göstergeleri
oluşturulup, misyon, vizyon, değerler ve stratejik amaçlar gözden geçirilmiştir. Stratejik Plan
bunlara göre yazılarak Yönetim Kurulu’na sunulup, onay alınmıştır.
Gaziantep Sanayi Odası Stratejik Planı aşağıdaki takvim neticesinde hazırlanmıştır.
1
GSO yönetim bilgilendirme ve çalışmaların başlaması
2
Ekip oluşturulması, ihtiyaçların belirlenmesi
3
Stratejik planlama eğitimi
4
Birimlerin bilgilendirilmesi iş planlarının oluşturulması, diğer hazırlık çalışmaları
5
Mevcut durum tespit toplantıları
6
Paydaş tespiti ve analizi
7
GSO çalışanları GZFT toplantıları
8
Yönetim organları paydaş analizi
9
Dış paydaş ziyaretleri ve analizi
10
Amaç, hedef ve performans göstergelerinin gözden geçirilmesi
11
Misyon, vizyon, değerler ve stratejik amaçların gözden geçirilmesi
12
Stratejik planın yazılması ve onay
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
5
Ocak
Aralık
Kasım
Ekim
2014
Eylül
Ağustos
Temmuz
Haziran
Mayıs
Mart
FAALİYETLER
Nisan
2013
MEVCUT DURUM ANALİZİ
Planın hazırlanma sürecinde, stratejik plan hazırlama ekibi, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim
Kurulu tarafından belirlenmiştir.
1. Adil Sani Konukoğlu GSO-Yön. Krl. Bşk.
2. Cevdet Akınal
GSO-Yön. Krl. Bşk. Yrd.
3. Adnan Ünverdi
GSO-Yön. Krl. Bşk. Yrd.
4. M. Murat Kökoğlu
GSO-Yön. Krl. Sayman Üye
5. Ali Özpolat
GSO-Yön. Krl. Üye
6. Mustafa Özgüler
GSO-Yön. Krl. Üye
7. Ferhan Sağım
GSO-Yön. Krl. Üye
8. Mustafa Özmermer
GSO-Yön. Krl. Üye
9. Ercan Sayın
GSO-Yön. Krl. Üye
10. M. Aykut Erkent
GSO-Yön. Krl. Üye
11. Yıldırım Mermer
GSO-Yön. Krl. Üye
12. Kürşat Göncü
Genel Sekreter
13. Yusuf İymen
Genel Sekreter Yrd.
14. İbrahim Çalı
Proje-Planlama ve Eğitim D. Md-YKT
15. Pelin Aykın
Proje-Planlama ve Eğitim D.
3- MEVCUT DURUM ANALİZİ
Gaziantep Sanayi Odası’nın mevcut durum tespiti, bulunduğu yerin, konumun, sahip olduğu
kaynakların belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Ayrıca yapılan bu çalışma Odamızın hangi
yönlerinin eksik olduğu ve geliştirilmesi gerektiği ile ilgili fikirler vermiş, stratejik planlamada
yol gösterici olmuştur.
a. Tarihi Gelişim
Odalar 5174 sayılı kanunun dördüncü maddesinde belirtildiği gibi; üyelerinin müşterek
ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere
uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde
dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve
bu kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla
kurulmuştur.
Ülkemizde, sanayinin yoğun olduğu illerde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın izni ile
kurulmuş olan 12 adet sanayi odası mevcuttur.
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
6
Tarihi Gelişim
Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep'te yerleşik 1146 sanayicinin başvurusu neticesiyle Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı'nın 15.08.1989 tarih ve 81173 sayılı kararı ile resmen kurulmuştur.
Gaziantep Sanayi Odası Meclis, Disiplin Kurulu, Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Meslek
Komiteleri organlarından oluşmaktadır.
Kuruluş yılında 276 üyesi bulunan Gaziantep Sanayi Odası’nın, 2013 yılı sonu itibariyle 3735
adet üyesi bulunmaktadır.
Seçim dönemleri itibarıyla komite, komite üyesi, meclis üyesi sayılarımız ile meclis ve yönetim
kurulu başkanlarımızla ilgili tablo şu şekildedir;
Seçim
dönemi
1989
Kuruluş
1992
1995
1999
Meslek Komite
Sayısı
14 komite
Meclis Üyesi
Sayısı
28
Yönetim kurulu
Üye Sayısı
7
Meclis Başkanı
Naci Topçuoğlu
15 komite
15 komite
17 komite
32
32
36
9
9
9
Naci Topçuoğlu
Naci Topçuoğlu
Naci Topçuoğlu
2005
2009
2013
21 komite
27 komite
27 komite
44
61
57
11
11
11
Abdülkadir Konukoğlu
Abdülkadir Konukoğlu
Mustafa Topçuoğlu
Yönetim Kurulu
Başkanı
Sani Konukoğlu
Kamil Şerbetçi (1990)
Kamil Şerbetçi
Kamil Şerbetçi
Kamil Şerbetçi
Nejat Koçer-1998
Nejat Koçer
Nejat Koçer
Adil Sani Konukoğlu
2013 yılı itibariyle Gaziantep Sanayi Odası; 27 Meslek Komite grubu, 141 Meslek Komite
Üyesi, 57 Meclis Üyesi, 11 Yönetim Kurulu Üyesi, 6 Disiplin Kurulu Üyesi Ve 58 Danışma
Kurulu Üyesinden oluşmaktadır.
Gaziantep Sanayi Odası 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetler ile diğer mevzuatlarla odalara
verilen görevlerinin yanı sıra, üyeleri için çeşitli projeler oluşturarak, gelişimlerine katkı
sağlamaktadır. Son dönemde Odamız üyelerine ve Gaziantep ekonomi dünyası için hazırlanan
bazı projeler şunlardır;
Aktif Sanayi–2000 Projesi:
Yeni binyıla daha sağlam adımlar atarak girmek için uygulanan bu proje ile odamız
bünyesinde Kalkınma Ajansı, Yatırım Geliştirme Servisi ve Üye Temsilciliği Sistemi
oluşturulmuştur.
Yeniden İhracat Seferberliği:
2001 yılında başlanan bu projeyle GSO’ya üye KOBİ’lerin ihracat kabiliyetlerinin artırılması ve
üyelerimizin ihracat pazarlarının genişletilmesi amaçlanmıştır. Buna yönelik Milli Prodüktivite
Merkezi ile işbirliği yapılarak Gaziantep Verimlilik Raporu hazırlanmıştır. Ülke raporları ve dış
ticaret taleplerinin duyurulması maksadıyla İş teklifleri Bültenleri hazırlanmıştır. Hiç ihracat
yapmamış olan firmalara temel dış ticaret eğitimi verilmiştir. Proje sonucunda bugün gelmiş
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
7
Tarihi Gelişim
olduğumuz noktada Gaziantep’in ihracatçı firma sayısı dokuz yıl içinde %61 oranında
artmıştır. Yapılan ihracat rakamlarına bakıldığında ise Gaziantep, 2009 yılsonu itibariyle 3
milyar 260 milyon dolarlık bir ihracat düzeyine ulaşmıştır.
Kalite Seferberliği:
Bu proje ile Gaziantep Sanayi Odası’nın ve üyelerinin kalite altyapısının kurulması ve
geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda Odamız ISO-9000 belgesini almış ve 5x5 sistemiyle
5 farklı sektörden seçilen 5 firmanın kalite belgesi almasına destek verilmiştir. Proje süresince
üyelerimize kalite kültürünü aşılamak amacıyla TSE ile işbirliği içerisinde çeşitli eğitimler
verilmiştir.
Marka Şehir Gaziantep Projesi:
2003 yılında “Dünyada Türkiye, Türkiye’de Gaziantep” sloganıyla yola çıkan odamız “Şehirler
sahip oldukları markalarla zengindirler” anlayışını benimseyerek Gaziantep’te faaliyet
gösteren firmaların markalaşma çalışmalarına ağırlık vermiştir. GSO üyelerinin markalaşma
sürecini kolaylaştırmak için odamız bünyesinde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda
çeşitli eğitimler düzenlenmiştir. Bu eğitimlerin haricinde odamız bünyesinde Türk Patent
Enstitüsü Bilgilendirme Bürosu açılmıştır. Marka havuzu adı verilen bir sistemle katılımcı
firmaların ulusal basında yer almaları sağlanmıştır. TÜHİD-Türkiye Halkla İlişkiler Derneği
2004 yılı büyük ödülünü alan bu projemiz ayrıca World Chambers - Dünya Odalar Birliği’nin
2005 yılı sıra dışı projeler kategorisinde birincilik ödülünü ülkemize kazandırmıştır.
İnovasyon Vadisi Gaziantep Projesi:
2006 yılında başlayan bu projemizle Gaziantep’te Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarının
artırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Buna yönelik olarak, Gaziantep’te faaliyet gösteren
firmaların Ar-Ge ve İnovatif ürün oluşturma yeteneklerini yükseltmek amacıyla çeşitli tanıtım
ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. “Yenilenin, yenilmeyin” sloganıyla yola çıkan
projemiz kapsamında, üyelerimizin katılımıyla Gaziantep İnovasyon Grubu oluşturulmuştur.
Bu grup vasıtasıyla firmalar arasında iletişim zincirinin oluşması sağlanmış ve deneyimlerin
aktarılması gerçekleşmiştir. Gaziantep Üniversitesi işbirliğiyle Teknopark’ın Gaziantep’e hizmet
vermesi sağlanmıştır. Bilinçlendirme çalışmaları bağlamında periyodik olarak düzenlenen
seminerler ve paneller aracılığıyla projenin etkinliği ve geçerliliği sürdürülmüştür. Yine
Gaziantep Üniversitesi ile yapılan ortak çalışma neticesinde Üniversite Sanayi İşbirliği
komisyonu oluşturularak çalışmalara başlanmıştır. Gaziantep Sanayi Odası, İnovasyon Vadisi
Gaziantep projesi ile 2007 yılında bir kez daha TÜHİD-Türkiye Halkla İlişkiler Derneği büyük
ödülünü kazanmıştır.
Ar-Ge’de Gaziantep Atılımı Projesi:
2008 yılında TÜBİTAK ile Gaziantep Sanayi Odası’nın ortaklaşa başlatmış olduğu bu projeyle
Gaziantep sanayi kültüründe Ar-Ge çalışmalarının yerleşik bir hal almasını sağlamak
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
8
GSO’nun Yasal Yükümlülükleri
amaçlanmıştır. Buna yönelik olarak düzenlenen eğitimler ve organizasyonlar vasıtasıyla
Gaziantep’te faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge çalışmalarına daha fazla ağırlık vermesi ve
TÜBİTAK başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde bulunan proje
destek merkezlerine başvuru yapması için çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Akıllı Sanayi Projesi:
2009 yılında başlatılan Akıllı Sanayi Projesi ise bahsi edilen bütün projelerin çatısını
oluşturmaktadır. Bu projemiz, Gaziantep sanayisi için bir yol haritası niteliğindedir. Bugünün
şartlarında ayakta kalmak ve rekabet gücünü korumak isteyen firmalarımızın ihracat gücünü
artırması, kaliteye önem vermesi, markalaşmaya ve farklılaşmaya açık olması, Ar-Ge ve
İnovasyon bütçe ayırması ve projeler üretmesi gerekmektedir. Bunların sonucunda ortaya
çıkacak olan akıllı sanayi ürünleri, firmalarımızın rekabet gücünü en üst seviyede tutacaktır.
b. GSO’nun Yasal Yükümlülükleri
Odamız, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanununa istinaden kurulmuş olup,
gerçekleştirdiği tüm hizmetleri bu kanun ve diğer mevzuatların kendisine verdiği görevler
çerçevesinde yerine getirmektedir.
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunun 12. Maddesinde Odaların yasal
yükümlülükleri açıkça belirtilmiştir.
5174 sayılı kanunun 12. Maddesine göre Odamız;

Meslek ahlakını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin
kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak,

Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili
kanunlar çerçevesinde resmi makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle
üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları
durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak,
elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde
bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek,

Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadi, ticari
ve sınai faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa
fiyatlarını takip ve kayıt etmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak,

Aşağıda belirtilen belgelerin onaylarını yapmak,
Fatura suretlerinin onayı, rayiç fiyatların onayı, ticari ve sınai eşya numunelerinin
vasıflarının onayı, bilirkişi ve eksper raporları ile kapasite raporları, kefaletname ve
taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin odalardaki sicil durumunu gösteren onay ve
şerhler, sınai ve ticari mahiyette belgeler, ticari kefalet onayları, tahsis ve sarfiyat
belgeleri, kalite, yeterlik ve numune belgeleri, yerli malı belgeleri, kayıtlı üyelerin
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
9
Mevzuat Analizi
tatbik imzalarının onayı, Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ve üye kimlikleri,
ticari itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere, üyelerinin gizli olmayan
sicilleri hakkında yazılı veya sözlü sorulara cevaplar, 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanununun 22. maddesi gereğince verilen iş makineleri tescil belgesi, A.TR ve EUR.1
dolaşım
belgeleri,
menşe
şahadetnameleri,
mal
ve
hizmetlerin
uluslararası
ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgeler, mücbir sebep belgeleri, Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi suretleri, Türk veya yabancı bayraklı gemilere verilecek genel ve
uluslararası sektörel hizmetler, ticaret sicili hizmetleri, ticari ve sınai mahiyette diğer
her türlü belge ve bilgiler ile hizmetler,

Meslek faaliyetlerine ait konularda resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda
bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin mesleki menfaati olduğu takdirde
meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak,

Çalışma alanları içindeki ticari ve sınai örf, adet ve teamülleri tespit etmek, ilgili
kurumların onayına sunmak ve ilan etmek,

Üyeleri tarafından uyulması zorunlu mesleki karar almak,

Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak,

Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin
belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek,

Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu
kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde
bu işleri yürütmek,

Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak,

Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte
bulunmak,

Üyeleri hakkındaki tüketici şikayetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda
diğer faaliyetlerde bulunmak,

Sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek
görevlerini yerine getirmekle mükelleftir.
c. Mevzuat Analizi
Odamız 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanununda belirtilen yasal
yükümlülüklerini yine bu kanun kapsamında çıkartılmış yönetmelikler doğrultusunda yerine
getirmektedir.
5174 sayılı kanun kapsamında çıkartılan yönetmelikler;
Organ Seçimleri Yönetmeliği
Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat Yönetmeliği
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
10
Organizasyon Yapısı, Faaliyet Alanları ve Hizmetleri
Disiplin Kurulu Yönetmeliği
Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği
Genel Sekreter Yönetmeliği
Hakem, Bilirkişi Ve Eksper Listeleri Yönetmeliği
Oda Muamelat Yönetmeliği
İş Kanunu
Personel Yönetmeliği
Personel Sicil Yönetmeliği
TOBB Harcırah Yönergesi
TOBB Personel İç Yönetmeliği
d. Organizasyon Yapısı, Faaliyet Alanları ve Hizmetleri
Odamız hizmetlerini belirlemiş olduğu süreçler ve prosesler ile yerine getirirken, birimler
bazında organizasyon yapısını belirlemiştir.
Odamız bünyesinde Genel Sekreterlik koordinasyonunda görev yapan birimler şunlardır;

Sanayi Dairesi

Ticaret Dairesi

Muhasebe ve Finansman Dairesi

Sicil Dairesi

Bilgi İşlem Dairesi

İdari İşler Dairesi

Proje Planlama ve Eğitim Dairesi

Basın Yayın Dairesi

Dış İlişkiler Dairesi
Gaziantep Sanayi Odası, bu birimlerde çalışan toplam 44 personelle üyelerine hizmet
vermektedir. Her personelin görev tanımları ve yetkileri belirlenmiştir. Her birimin iş tanımları
yapılmıştır.
Personellerimiz
kendi
iş
tanımları
doğrultusunda
hizmetlerini
yerine
getirmektedirler.
Organizasyon şemamız ve hizmet tanımlarımız aşağıdaki gibidir.
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
11
Organizasyon Yapısı, Faaliyet Alanları ve Hizmetleri
MECLİS
YÖNETİM KURULU
GENEL SEKRETER
HUKUK MÜŞAVİRİ
GENEL SEKRETER YRD. TEKNİK
TİCARET
BİRİMİ
SANAYİ
BİRİMİ
Müdür
Müdür Yrd.
Teknik
Sanayi
Müdür
Çevre ve
Hizmetler Araştırmal Enerji Şb.
Şb.
ar Şb.
Şef
Uzman/
Şef
Uzman/
Şef
Uzman/
Müh.
Memur
Müh.
Memur
Müh.
Memur
Tekniker
Tekniker
Tekniker
MALİ MÜŞAVİR
YÖNETİM KALİTE T.
DIŞ
PROJE
İLİŞKİLER PLANLAMA
BİRİMİ VE EĞT. B.
Müdür
Müdür
GENEL SEKRETER YRD. İDARİ
BİLGİ
İŞLEM
BİRİMİ
Müdür
MUH. ve
FİN.
BİRİMİ
Müdür
SİCİL
BİRİMİ
Müdür
Müdür
Yrd.
Müdür
Yrd.
Müdür
Yrd.
Müdür
Yrd.
Müdür
Yrd.
Müdür
Yrd.
Şef
Uzman
Memur
Şef
Uzman
Memur
Şef
Uzman
Memur
Şef
Uzman
Memur
Şef
Uzman
Memur /
Veznedar
Tahsildar
Şef
Uzman
Memur
İDARİ İŞLER
BİRİMİ
Müdür
Müdür Yrd.
İç
Hizmetler
Şb.
Şef
Memur /
Sekreter
Şoför
Hizmetli
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
Halkla
İlişkiler
Şb.
Şef
Memur /
Sekreter
12
BASIN
YAYIN
BİRİMİ
Müdür
Müdür
Yrd.
Şef
Uzman
Memur
Organizasyon Yapısı, Faaliyet Alanları ve Hizmetleri
BİRİM
HİZMET VE GÖREVLERİ
SANAYİ BİRİMİ
Standartlara uygun imalat yapılması için faaliyetlerin yapılması. Oda üyesi
firmaların kendilerinin, ilgili kurumların, üçüncü şahısların veya re'sen Odanın
mevzuat veya uygulamalardan gelen talepleri doğrultusunda ithalat/ihracat,
üretim/tüketim, makine ve menkul/gayrimenkul rayiç bedel, vb. konularda her
türlü ekspertiz raporlarının tanzim veya tasdik edilmesi. 5174 sayılı kanuna göre
firma kapasite raporlarının hazırlanması. Üye firmalarla, Gaziantep'te faaliyet
gösteren sanayici firmaların kapasitelerinin hazırlanması, sanayi envanterinin ve
buna dayalı istatistiki bilgilerle raporlar hazırlanması. Sanayiyi ilgilendiren her türlü
bilgi ve verilerin toplanması. Üyelere bu bilgiler ışığında danışmanlık hizmetinde
bulunulması. Yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki karara istinaden yatırım
teşvik belgesi işlemlerinin yapılması. Odamız üyesi firmaların iş makinelerinin tescil
edilmesi. Üyeler için imalat sanayi yatırımları planlanması, bilgilendirme ve
yönlendirme faaliyetlerinin yapılması. Oda üyesi firmalar ile Gaziantep'te faaliyet
gösteren firmalara çevrenin korunması ve çevreyle uyumlu yatırımlar yapmaları
konusunda çalışmalar yapılması. Oda üyesi firmalar ile Gaziantep'te faaliyet
gösteren firmalara enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yatırımı ve
kullanımı konusunda çalışmalar yapılması.
TİCARET
BİRİMİ
Üyelerin yurt içinde yapılan, ulusal ve uluslararası fuarlarla, iş gezilerine
katılımlarının ve ziyaretlerinin sağlanması, organizasyonlarının yapılması. Odamıza
gelen fuar duyurularının yapılması ve fuarlar bülteninin hazırlanması ya da Oda
yayınlarına fuar duyurusu hazırlanması. İç ticaretin geliştirilmesi için yatırım ve
pazar araştırmaları yapılması, mali piyasaların takibi bunlara yönelik araştırma,
danışmanlık, bilgilendirme hizmeti verilmesi. Ulusal ve uluslararası alanda şirketler
ve odalar arası iletişim kurarak firma bilgileri, üretim çeşitleri, ürün bilgileri, satın
alma, satma ihracat ve ithalat ve iş ortaklıkları taleplerinin karşılanması. Dış
ticaretle ilgili yasal uygulamalar ve prosedürlerin takibi, belgelerin (A.TR, EUR.1,
EUR-MED, FORM-A, MENŞE) tasdiki, dış ticaret konularında danışmanlık, ticari
fırsatlar
konularında
bilgilendirme
yapılması.
Sektörel
ticaret
heyeti
organizasyonları ve programları düzenlenmesi ve yurtdışından gelen ticaret ve alım
heyetlerine yönelik organizasyonların yapılması. Oda meslek komite toplantılarının
yapılması, kararların alınması, uygulanması ve konu ile ilgili yazışmaların yapılması.
Yurt içindeki banka ve finans kuruluşlarının kredi programları ve fonlarının takibi,
bilgilerin toplanması, duyurulması ve üyelerin kullanımının sağlanması yönünde
çalışmalar yapılması. Yurtdışına ticari amaçlı çıkış yapacak olan üyelerimizin vize
başvurusunda kolaylık sağlanması için Odamız tarafından üyelerimize vize kolaylık
belgesi verilmesi. Aylık ve yıllık ekonomik raporların, sunumların hazırlanması.
DIŞ İLİŞKİLER
BİRİMİ
Üyelerin yurt dışındaki fuarlara, iş gezilerine katılımlarının ve ziyaretlerinin
sağlanması, organizasyonlarının yapılması. Oda üyeleri dışındaki yurt içi ve yurt
dışında faaliyet gösteren sınai veya ticari firmaların ürettiği ve sattığı mamuller
hakkında bilgilerin toplanması. Ulusal ve uluslararası alanda araştırmalar ve
anketler sonucunda elde edilen bilgilerin üyelere satılması. Yabancı ülkelerle ile
ilgili her türlü yatırım prosedürleri, teşvik sistemi, pazar bilgileri ithalat ve ihracat
imkanları ve her türlü ekonomik bilgilerle, diğer yasal mevzuat hakkında bilgi
toplanması, değerlendirilmesi, üyelere aktarılması. Ülkelerin ticaret müşavirliği vb.
temsilcilikleri ile ülke bilgi günleri organizasyonlarının yapılması. Yurt dışındaki
banka ve finans kuruluşlarının kredi programları ve fonlarının takibi, bilgilerin
toplanması, duyurulması ve üyelerin kullanımının sağlanması yönündeki çalışmalar.
Urge Projeleri başvurusu, hazırlanması, üyelere duyurulması, katılım ve
yürütülmesi. AB, Eurochambers, BM, Bakanlıklar vb. kuruluşların uluslararası
işbirliğine yönelik proje çağrılarının GSO ve üyeler yararına değerlendirilmesi için
faaliyetler yapılması. Kardeş Oda vb. çalışmalar. İKV, Dünya Bankası vb.
uluslararası kurumlarla ortak faaliyetler. AB Mevzuatının temin edilmesi ve diğer
uluslararası işbirlikleri ile projelerin araştırılarak üyelere aktarılması.
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
13
Organizasyon Yapısı, Faaliyet Alanları ve Hizmetleri
MUHASEBE VE
FİNANSMAN
BİRİMİ
Oda muhasebe kayıtlarının düzenli olarak tutulması, muhasebe sisteminin ilgili ve
yetkililerin denetimine açık hale getirilmesi. Oda tarafından satın alınacak her türlü
mal ve malzemelerin ihtiyaçların tespiti,
fiyat araştırmalarının yapılması,
yetkililerin onayına sunulması, satın alınması, dağıtım sarfiyatının denetimi.
GSO'daki memur, sözleşmeli ve geçici personel ile hizmetlilerin özlük haklan ve
ayrılma tazminatı ile ilgili esasların uygulanması.
SİCİL BİRİMİ
Odaya kayıt olması gereken ve kayıt olan firmaların kayıtlarının tutulması,
bilgilerinin güncel tutulması, kayıtlarını sildirmek isteyenlerin veya faaliyetlerini
devam ettirmeyenlerin kayıtlarının silinmesi, diğer kişi ve kurumların talep etmesi
durumunda üyelere ait sicil ve iletişim bilgilerinin temin edilmesi. Oda organ
seçimlerinde kanun ve yönetmelikte yazılı usul ve esaslara uygun olarak,
elektronik ortamda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği bünyesinde yer alan ortak veri tabanının ve seçme ve seçilme hakkına sahip
üyeleri gösteren güncel üye listelerinin hazır tutulması.
BİLGİ İŞLEM
BİRİMİ
Odada kullanılan her türlü elektrikli ve elektronik makine ve teçhizatın kullanımı,
kullanıma hazır halde tutulması, bakım ve onarımı hakkındaki işlemlerin yerine
getirilmesi. Odada kullanılan her türlü bilgisayar ve malzemelerin, programların
alımı, kullanımı, veri tabanının oluşturulması, verilerin girilmesi, saklanması,
kullanılmasına yönelik işlemlerin yapılması. Oda faaliyetlerine yönelik olarak
dışarıdan ihtiyaç duyulan elektronik bilgi kaynaklarına ulaşımın sağlanması, iç
veriler ve dış verilerin uyum ve koordinasyonunun sağlanması, üyelerle elektronik
bilgi sisteminin kurulması. Bina genelindeki aydınlatma ısıtma ve soğutma işlerinin
takibini sağlamak için sistem kurulması.
PROJE
PLANLAMA VE
EĞİTİM BİRİMİ
Oda hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Oda üyelerinin danışmanlık ve bilgi
ihtiyaçlarının giderilmesi için odada çalışan personelin hizmet içi eğitim çalışmaları
ile üyeler tarafından yapılacak eğitim taleplerinin tespiti, değerlendirilmesi,
organizasyonu ve koordinasyonu. UMEM projesi kapsamında; kursiyer talebi, kurs
takibi, kursiyerlerin firmalara yerleştirilmesi. KOSGEB, SODES, İŞKUR, İKA vb.
kuruluşların proje çağrılarının GSO ve üyeler yararına değerlendirilmesi için
faaliyetler yapılması. Fikri Mülkiyet Hakları ile ilgili yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin
takip edilmesi, üyelere aktarılması, danışmanlık yapılması. Sanayinin geliştirilmesi
ve Oda hizmet politikasının tespiti amacıyla istatistikler yapılması.
İDARİ İŞLER
BİRİMİ
Odadaki faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesi için ulaşım, temizlik, ikram vb.
hizmetlerin verilmesi. Oda faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için genel
ve idari hizmetlerin koordinasyonu, genel evrak takip, iç ve dış iletişimin
sağlanması. GSO hizmet binasının, hizmet devamlılığının sağlanması. Oda içi
organizasyonların ve ödül törenlerinin yapılması. Kamu kurumları ve özel
kuruluşlar ile Oda'nın yapmış olduğu işbirliği anlaşmaları çerçevesinde
yükümlülüklerin yerine getirilmesi. Üyelere yönelik danışmanlık ve ortak işbirliği
işlemlerinin takibi, ilgili dairelerle koordinasyonun sağlanması, bunların organize
edilmesi. Kültürel ve sosyal etkinliklerin organizasyonu. Sanayinin ihtiyacı olan
kalifiye eleman temini için çalışmalar yapılması. Oda, meclis, yönetim kurulu ve
meslek komite toplantılarının yapılması, kararların alınması ve uygulanması.
BASIN YAYIN
BİRİMİ
Oda faaliyetleri ile ilgili olarak abone olunan ücretli ve ücretsiz süreli ve süresiz her
türlü yayınların, aboneliklerinin yapılması, devamı, ilgili dairelere ulaştırılması
konusunda çalışmalar yapmak. Oda ile basın arasında koordinasyonun sağlanması,
oda faaliyetlerinin basın ve yayın yoluyla duyurulması.
YÖNETİM
KALİTE
TEMSİLCİSİ
Odada toplam kalite sistemi kurulması ve sürekliliğinin sağlanması yönünde
çalışmalar yapılması. Odada TOBB Akreditasyon sisteminin kurulması ve
sürekliliğinin sağlanması yönünde çalışmalar yapılması. Odada İSG sisteminin
kurulması ve sürekliliğinin sağlanması yönünde çalışmalar yapılması. GSO Stratejik
Planın dört yıllık dönemlerde hazırlanması.
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
14
Paydaş analizi
e. Paydaş analizi
Gaziantep Sanayi Odası, kanunların kendine yüklediği hizmetlerin yanı sıra, temsil ettiği
sanayi kesiminin talepleri doğrultusunda ürettiği hizmetlerden dolayı, yerel, ulusal veya
uluslararası pek çok kesimle, dolaylı ya da doğrudan ilişki içerisindedir. Paydaşların kimler
olduğu ve Odamızı etkileme durumlarının belirlenmesi için Oda organları temsilcileri ve
çalışanların katılımı ile toplantılar yapılmıştır.
Yapılan paydaş analizleri sonucunda aşağıdaki kurumlar, öncelikli paydaşlar olarak
belirlenmiştir.
Paydaşlar
İç
Dış
GSO Organları (Meslek Komiteleri, Meclis, Yönetim Kurulu)
GSO Çalışanları
Adliye
Bakanlıklar
Bankalar
Baro
Belediyeler
Büyükelçilikler
Diğer Odalar
Dünya Bankası
Emniyet Müdürlüğü
Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Fahri Konsolosluklar
Fiziki Çevre (Komşular)
GASKİ (Gaziantep Su ve Kanalizasyon İşletmesi)
Gaziantep Serbest Bölgesi
Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Odası
Gaziantep Ticaret Sicil Memurluğu
Gümrük Müdürlükleri
Gümrük Müşavirleri
Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği
Halk
İpekyolu Kalkınma Ajansı
İŞKUR
İştiraklerimiz
Kamu İl Müdürlükleri
KGF (Kredi Garanti Fonu)
KOSGEB
MFİB (Merkezi Finans ve İhale Birimi)
Milletvekilleri
OFM (Ortadoğu Fuar Merkezi)
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Organlar Dışında Kalan Üyeler
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
GSO'yu
Etkileyen
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
15
GSO'nun
Etkilediği
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Kuruluş İçi Analiz Ve Çevre Analizi
Paydaşlar
İç
Dış
GSO'yu
Etkileyen
GSO'nun
Etkilediği
Özel İdare
Proje İşbirlikleri Kurumları
SGK
Sivil Toplum Kuruluşları (STK) (Dernek ve Vakıflar)
Tedarikçiler
TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş)
TEKNOPARK
Telekom
TEPAV (Türkiye Ekonomi politikaları Araştırma Vakfı)
TİM (Türkiye İhracatçılar Merkezi)
TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi)
TPE (Türk Patent Enstitüsü)
TSE
TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ulusal Basın
Valilik
Yerel Basın
Yerel Üniversiteler
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
f. Kuruluş İçi Analiz Ve Çevre Analizi
Gaziantep Sanayi Odası’nın, yapısının, insan kaynaklarının, mali kaynaklarının, kurumsal
kültürünün, teknolojik düzeyinin vb. analizinin yanı sıra faaliyet gösterdiği çevrenin, ortamın
ve dış koşulların analizi için Odamızda görev yapan her kademedeki kişi ve yöneticinin
katılımıyla toplantılar yapılmıştır.
Bu amaçla GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analiz yöntemi
kullanılmıştır. GZFT yöntemi ile GSO ve GSO’yu etkileyen koşullar sistematik olarak
incelenmiştir. Yapılan çalışmada GSO’nun güçlü ve zayıf yönleri ile kendisi dışında
oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenmiştir. Yapmış olduğumuz bu çalışma stratejik
planlama sürecinin tüm aşamalarına temel oluşturmuştur.
GZFT (SWOT) ANALİZİ
İÇ ÇEVRE
ANALİZİ
GÜÇLÜ
YÖNLER
ZAYIF YÖNLER
DIŞ ÇEVRE
ANALİZİ
FIRSATLAR
TEHDİTLER
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
16
Kuruluş İçi Analiz Ve Çevre Analizi
Buna göre;
GÜÇLÜ YÖNLER
































Kamu kurumları ile iyi ilişkiler
Kamu kurumlarını yönlendirme becerisi
Deneyimli personel istihdamı
TOBB’ da temsil
Milletvekilleri ile olan ilişkilerimiz
Fuarlar
Tutarlı mali yapı
Kalite altyapısı
Sosyal sorumluluk projeleri
GSO’nun üyelerine ve tedarikçilerine coğrafi olarak eşit mesafede olması
Uluslararası işbirliği tecrübesi olan üyelerin varlığı
Girişimci ruha sahip üyelerin varlığı
Yerel karar alma mekanizması içerisindeki varlığı ve etkinliği
Üniversiteler ile olan işbirlikleri
Üye varlığının, faaliyetler için optimum sayıda olması
Bünyesinde proje birimi ve eğitim merkezinin bulunması
Etkili organizasyon yapabilme yeteneği
Odanın proje hazırlama ve uygulama becerisi
Güçlü iletişim altyapısının varlığı
Üyelere güçlü iletişim altyapısı aracılığı ile ulaşma (SMS, e-posta, duyurular, basın
bültenleri vb.)
Sanayi ile ilgili veri kaynaklarına ulaşabilme becerisi
Güçlü teknolojik altyapının varlığı
Geniş sektörlere dağılmış, pazarı etkileyen üyelerin varlığı
Organ temsilcilerinin sektörlerinde güçlü ve etkili imajlara sahip olması
Güçlü imaj
Oda faaliyetlerinin tanıtımı ve imajın geliştirilmesinde iletişim araçlarını kullanma
becerisi
Mesleki eğitime önem veren yönetim kurulunun varlığı
Modern bir hizmet binasına sahip olması
Sürekli eğitim merkezinin varlığı
Yabancı dil bilen personelin varlığı
Kütüphanenin varlığı
Dokümantasyon ve yazışmaların dijital ortamda gerçekleştirilmesi
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
17
Kuruluş İçi Analiz Ve Çevre Analizi
ZAYIF YÖNLER


















Halkın odayı algılama eksikliği
Üyelerden geri dönüşün (iletişim ve katılım) yeterli olmaması
Oda yayınlarının yeterince olmaması
Oda hizmet ve faaliyetlerinin anlatılacağı yayınların yetersizliği
5174 sayılı kanunun, hizmetlerin gelişmesini olumsuz etkilemesi ve yetersizliği
İletişim altyapısının yeterince kullanılamaması
GSO hizmet ücretlerinin yüksekliği
Meslek komite toplantılarına yeterli katılım olmaması
İnsan kaynakları politikası yetersizliği
o Hizmet içi eğitim sisteminin yetersizliği
o Performans değerlendirme sisteminin yetersizliği
o Personel gelişimine aktarılacak kaynakların yetersizliği
o Personelin başarı değerlendirmesinde maddi ve manevi taleplerinin
karşılanamaması (sözlü ya da yazılı aferin, teşekkür, takdir, küçük hediyeler,
maaş ödülü, ayın elemanı uygulaması)
Personelin katılımcı olmaması
Personelin, üst yönetimin personel performansını çalışma süresi ile değerlendirdiğini
düşünmesi
Personelin, üst yönetimin personel performansını personel tanınırlığı ile
değerlendirdiğini düşünmesi
Personelin ofis programlarında yetersizliği
İnsan kaynakları politikası eksikliği nedeniyle hizmet veriminde azalma; personel
performans ve motivasyon kaybı
Kütüphanenin etkin yönetilmemesi
Halkla ilişkiler sorumlusunun olmaması
İnsan kaynakları biriminin olmaması
Güvenlik sistemindeki eksiklikler
FIRSATLAR




















Sanayi kenti olarak bilinme avantajı
Gaziantep’in Cazibe Merkezi seçilmesi ve kalkınma ajansının bulunması
GSO’nun bir sınır ilinde hizmet veriyor olması
Bilgiye kolay erişim
Çeşitli Kurumlarla var olan iyi ilişkiler nedeniyle ortak projeler üretme
Sosyal sorumluluk ve farkındalık projelerinin başarıları
Yerel basın ile güçlü ilişkiler
Üniversite – sanayi işbirliğine yatkın üniversitelerin varlığı
Bünyesinde proje birimi ve eğitim merkezinin bulunması
Kümelenmeye müsait yeterli üye sayısının varlığı, kümelenme çalışmaları
Çeşitli kurumlarla var olan iyi ilişkiler nedeniyle kaynak paylaşımı
Bölgenin tek sanayi odası olması
Fiziki altyapısı yeterli sanayi bölgelerinin varlığı
Polateli OSB çalışmaları
Havaalanı OSB çalışmaları
5. OSB çalışmaları
GSO Mesleki Eğitim Merkezi Projesi
Ur-Ge destekleri
KUYAP Projesi
COSME-AİA Projesi
TEHDİTLER
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
18
GELECEĞE BAKIŞ






Çeşitli Kurumlarla var olan ilişkiler nedeniyle kaynak aktarımı
Kaynak kaybı; planlanan faaliyetlerin uygulanamaması, prestij kaybı
Halkın algılama eksikliği nedeniyle Oda faaliyetlerinin başarı ve etkisinin azalması
Ulusal basında yeterince yer alamamanın GSO imajı üzerinde olumsuz bir etki
oluşturması
Komşu ülkelerdeki olağanüstü durumlar
İldeki diğer odaların sunduğu bazı faaliyetlerden ücret almaması
4- GELECEĞE BAKIŞ
Gaziantep Sanayi Odası tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
Misyon, vizyon ve temel değerleriyle, bulunduğu çevrede örnek bir kuruluş, çalışmalarıyla
önder bir kurumdur. GSO’nun asıl amacı siyasi kaygılardan uzak, doğru, kaliteli ve etkin
hizmet üreterek, Gaziantep sanayisini geliştirip, Gaziantep ve Türkiye ekonomisine katkı
yaparak, topyekun kalkınmayı sağlamaktır. Bu yapı Odamızın temel değerleri olarak yerini
almış ve GSO’nun vizyon, misyon ve temel yapı taşlarını oluşturmuştur.
MİSYON
Gaziantep Sanayi Odası, yasal yükümlülükleri ve sürekli gelişim anlayışı içerisinde,
sürdürülebilir kalkınma ve üyelerinin rekabet gücünü arttırmak için, çeşitli hizmet ve
görevleri yerine getirmeyi, çalışanlarına ve bulunduğu topluma değer katmayı görev
edinmiştir.
VİZYON
Gaziantep ilinin ve bulunduğu bölgenin ekonomik kalkınmasında öncü olan, sanayinin
her alanında üyelerinin rekabet gücünü arttırmayı sağlayan, sürekli gelişimin ve
değişimin simgesi, sosyal sorumluluk sahibi, zenginlik yaratan bir kurum olmak.
TEMEL DEĞERLER
Gaziantep Sanayi Odası, yenilikçi, paylaşımcı, temsil gücü yüksek, insan kaynaklarına
yatırım yapan, güvenilir, şehre yön veren, sosyal sorumluluk sahibi, gelişime açık,
öncü ve örnek bir kurumdur.
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
19
AMAÇLAR
a. AMAÇLAR
Gaziantep Sanayi Odası yukarıda belirtilen misyon, vizyon ve temel değerlere ulaşmak için,
aşağıdaki stratejik amaçları belirlemiştir.
1. GSO Kurumsal Gelişimini Sürekli Kılmak
2. Gaziantep Sanayi Gelişimini Sürekli Kılmak
3. GSO’nun Bölge Kalkınmasındaki Etkinliğini Arttırmak
4. GSO İmajını Ulusal ve Uluslar Arası Alanlarda Güçlendirmek
STRATEJİK AMAÇ-1 GSO Kurumsal Gelişimini Sürekli Kılmak
Gaziantep Sanayi Odası 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında tüzel
kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını
karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak
gelişmesini sağlamak, birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim
kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve kuruluş kanununda yazılı
hizmetler ile mevzuatla kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek amacıyla
kurumsal gelişimini sürdürmek zorundadır.
Gaziantep Sanayi Odası, kurulduğu 1989 yılından bu yana, temsil ettiği Gaziantep sanayi
kesimine en iyi kalitede ve kesintisiz hizmet verebilmek için, sürekli gelişim anlayışı içerisinde,
kurumsal gelişimine daima büyük önem vermiştir.
Bu kapsamda Odamız, oda binasını ve alt yapısını yenileyerek, hizmet kalitesini ve faaliyet
yelpazesini geliştirerek ve iletişim alt yapısını güçlendirerek 2012 yılında yeni ve modern
hizmet binasına geçmiş olup, değişim ve gelişim sürecine devam etmektedir.
Üyelerini önemseyen ve bu değeri yeni ve farklı gelişimlerle destekleyen odamız, daha kaliteli
hizmet vermek adına, yönetim sistemlerinin bir araya toplandığı Entegre Yönetim Sistemi’ne
geçecektir. Bu sistem sayesinde bütün gerekler aynı anda bütünsel olarak uygulanabilecektir.
Entegre Yönetim Sistemi’ne geçiş sürecinin yanı sıra İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi de
odamızda uygulanmaktadır. Süreklilik arz eden gelişim stratejisine, büyük katkı sağlaması
amacıyla, çalışanlarının eğitimlerine önem vermekte, insan kaynağına yatırım yapmaktadır.
Ana kuruluş kanunu olan 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında, temsil
ettiği sivil toplum grubunu gerek yerel kurumlar gerekse ulusal ve uluslararası platformlarda
en iyi ve en etkin şekilde temsil edebilmesi için kurumsal gelişimin sürekli kılınması GSO’nun
öncelikli stratejik amaçlarından biridir.
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
20
AMAÇLAR
STRATEJİK AMAÇ-2 Gaziantep Sanayi Gelişimini Sürekli Kılmak
Gaziantep Sanayi Odası, özellikle son dönemde Gaziantep’te imalat sanayi sektörünün
rekabet gücünü arttırabilmek için çeşitli projeler gerçekleştirmiştir. Bu projelerin amacı
üyelerin verimliliklerinin, ihracat kapasitelerinin, kaliteli ürün üretmelerinin, marka oluşturma
faaliyetlerinin, Ar-Ge ve İnovasyon yapma kapasitelerinin ve rekabet gücünün arttırılmasını
sağlamaya yönelik olmuştur.
Buradaki asıl amaç üyelerin rekabet gücünü arttırarak yerel ve uluslararası rakiplere karşı
daha bilinçli firmalar oluşturmak ve en azından yoğun rekabet ortamında rakipleriyle eşit
şartlara sahip olmalarını sağlamaktır. Çünkü yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmek için
Gaziantep sanayisinin gelişimini sürekli kılmak büyük önem taşımaktadır.
Bu amaçlarla Gaziantep Sanayi Odası, mesleki eğitimlerin etkinliğini arttırmak ve sanayinin
kalifiye eleman ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla Mesleki Eğitim Merkezi oluşturacak,
ilimizin küresel rekabet gücünü arttırma potansiyeli olan sektörlere yönelik Ar-Ge ve
mükemmeliyet merkezleri kuracak, üyelerinin insan kaynakları kalitesini arttırmaya yönelik
çeşitli ulusal ve uluslararası fuarlar organize edecek, sanayinin ihtiyacı olan yeni sanayi
bölgeleri oluşturmak için girişimlerde bulunacak, kümelenme çalışmaları yapacak, UMEM,
EVD, Ur-Ge ve farkındalık projeleri geliştirecektir.
Yine aynı amaçla oda bünyesinde yeni girişimcilerin desteklenmesine ve yatırım
yönlendirilmesine yönelik çalışmalar yapacak, AB mevzuatlarıyla ilgili üyelerini bilgilendirecek,
sanayi gelişirken çevrenin zarar görmemesi için Sanayi Birimi görev tanımlarına eklenen
“Çevre ve Enerji” başlığıyla faaliyetlerde bulunacak ve üyelerin lehine lobicilik faaliyetlerinde
bulunacaktır. Ayrıca başarılı üyelerini ödüllendirerek cesaretlendirecek ve diğer üyelerine
örnek gösterecektir.
Yoğun göç alan bir şehir olan Gaziantep’te en fazla istihdam sağlayan imalat sanayi
sektörünün dinamik yapısının devamlılığının sağlanması GSO’nun öncelikli stratejik
amaçlarından biridir.
STRATEJİK AMAÇ-3 GSO’nun Bölge Kalkınmasındaki Etkinliğini Arttırmak
Gaziantep cumhuriyetin ilk yıllarından beri kendine özgü özellikleriyle, bulunduğu bölgede
ekonomik merkez konumundadır. Bu konuma gelmesinde sanayi ve ticaretteki bilgi
birikiminin yanı sıra girişimci insan özelliğinin de büyük katkısı bulunmaktadır.
Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep’in bu özelliğinin bir sonucu olarak bölgenin en etkin
meslek kuruluşlarının başında gelmektedir. Bu kapsamda, Gaziantep Sanayi Odası, ülkemizin
en yoğun sanayi bölgelerinden birinde hizmet vermesinin etkisiyle sahip olduğu bilgi
birikimini, bölgedeki diğer iller, sanayiciler ve yatırımcılarla da paylaşarak, bölgesel etkinliğini
arttıracaktır.
Bunu sağlamak amacıyla Gaziantep Sanayi Odası, yerel ve ulusal paydaşları ile ilişkilerini
güçlendirecek, Gaziantep sanayisi ile üniversite ve araştırma kurumları arasındaki en etkin
köprü konumuna gelmek için faaliyetler yapacak, komşu ülkelere yönelik ihracat ve işbirliği
politikalarını güçlendirmek için çalışmalar gerçekleştirecektir. Ayrıca bu kapsamda komşu
illerdeki odaların verdiği faaliyetlerin etkinliğinin arttırılması için faaliyetler yapacak, bölgenin
tek sanayi odası olması avantajını kullanarak bölgeyi ulusal anlamda temsile çalışacaktır.
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
21
HEDEFLER
Bu kapsamda Gaziantep Sanayi Odası’nın bölge kalkınmasındaki etkinliğinin arttırılması
GSO’nun öncelikli stratejik amaçlarından biridir.
STRATEJİK AMAÇ-4 GSO İmajını Ulusal ve Uluslar Arası Alanlarda Güçlendirmek
Gaziantep Sanayi Odası kurulduğu 1989 yılından beri hem Gaziantep’te verdiği hizmetlerle
hem de bu hizmetlerin ülkedeki yansımalarıyla, üyeleri ve toplum arasında haklı olarak
olumlu imaja sahiptir.
Bu olumlu imajın sürekliliği ve daha üst seviyelere taşınması pek çok yönden GSO’yu ve
temsil ettiği sanayi kesimini güçlü kılacaktır. Dolayısıyla şehir, bölge ve ülke ekonomisine
olumlu katkıları olan projelerin üretilmesi, işbirliği imkanlarının sağlanması, faaliyetlerin ve
hizmetlerin yürütülmesi daha kolay olacaktır.
Bu amaçlara fayda sağlamak amacıyla, odamız bünyesinde “Dış İlişkiler Birimi” açılmıştır.
Gaziantep Sanayi Odası yerel ve ulusal anlamda imajının en olumlu seviyeye yükseltilmesi
sürecinde, hizmetlerini sürekli yayınlarla duyuracak ve ayrıca sosyal sorumluluk projeleri
gerçekleştirecek ya da bu projeleri destekleyecektir. Ulusal ve/veya uluslar arası çapta
düzenlenecek çeşitli projelerle, GSO’nun uluslar arası platformlarda tanınınırlığı arttırılacak ve
bölge sanayisi tüm dünyaya duyurulacaktır.
Bu kapsamda hizmet verdiği kesimler, bulunduğu il, bölge ve ülkemiz açısından ulusal ve
uluslar arası GSO imajını güçlendirmek GSO’nun öncelikli stratejik amaçlarından biridir.
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
22
HEDEFLER
b. HEDEFLER
A1- GSO KURUMSAL GELİŞİMİNİ
SÜREKLİ KILMAK
Belirlenmiş olan stratejik amaçlara aşağıda belirtilen hedeflerle ulaşılmaya çalışılacaktır.
H1- İnsan Kaynakları Politikasının Geliştirilmesi
Oda personeline yönelik politikaların geliştirilmesi ve iş verimliliğinin artırılması
hedeflenmektedir. Bu noktadan hareketle, GSO iş tanımları her yılın ilk ayında ilgili
birimler tarafından gözden geçirilecek ve güncellenecektir. Yine her yıl ocak ayında
çalışanlara yönelik bir memnuniyet anketi yapılacaktır. Anketten çıkan sonuçlar
değerlendirilecek ve iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Odamızda Performans
Değerlendirme Sistemi uygulanmaya devam edilecek, işe yeni alınan personele uygulanan
oryantasyon yöntemi gözden geçirilerek güncellenecek ve Performans Yönetim Sistemi
oluşturulacaktır.
H2- Oda Binasının ve Altyapısının Sürekliliğinin Sağlanması
Yeni hizmet binası mekanik ve teknik aksamları periyodik olarak kontrolden geçirilerek
sürekli bakımlı kalması sağlanacaktır.
H3- GSO Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi
Üyelerimize vermiş olduğumuz hizmetin kalitesini artırmaya yönelik faaliyetlerdir. Her yıl
üyelere yönelik üye memnuniyet anketi, eğitim talep anketi ve toplum algı anketi
yapılacaktır. Oda içerisindeki dilek/şikayet kutularına atılan talepler doğrultusunda
hizmetlerde iyileştirmeler yapılacaktır. Üyelerimizin yaşamış olduğu sıkıntıları daha iyi
öğrenebilmek ve bunların çözümüne yönelik daha etkin faaliyetlerde bulunabilmek
amacıyla her yıl en az 380 firma ilgili personel tarafından ziyaret edilecektir. Hizmet
kalitesinin gelişim sürecini takip etmek ve zamanında iyileştirmelerde bulunmak amacıyla
her ay düzenli olarak personel toplantıları yapılacaktır.
H4- Gaziantep Sanayi Odası’nın Faaliyet Yelpazesinin Genişletilmesi
GSO’nun üyelerine vermiş olduğu hizmetlerin niceliğini ve niteliğini artırmaya yönelik
gerçekleştirilecek faaliyetlerden oluşmaktadır. Bu amaç doğrultusunda her ay
düzenlenecek olan personel toplantılarında her birim, yeni bir faaliyet alanı önerisinde
bulunacaktır. Oda içinde kurulacak olan iş geliştirme ekipleri, bir sorunun veya fırsatın
değerlendirmesini yapacak ve dönem sonunda konuyla ilgili ekip iş geliştirme raporu
oluşturacaktır. Odamız bünyesinde hizmet vermekte olan sürekli eğitim merkezinin
geliştirilmesi, kullanımının artırılmasına yönelik tanıtım faaliyetleri yapılacaktır.
H5- GSO ve Üyeleri Arasında İletişim Altyapısının Güçlendirilmesi
GSO ve üyelerimiz arasında kurulan iletişimin artırılmasına yönelik olarak, GSO-üye
iletişim sorumlusu sistemi her yıl başında, sicil birimi tarafından her yıl düzenli olarak
yapılan üye iletişim bilgilerinin güncellenmesi kapsamında yenilenecektir. Bu sistemle
birlikte üyelerimizin belirleyeceği sorumlular GSO ile doğrudan muhatap olacaklardır.
Aylık Oda bülteni elektronik ortamda üyelere, paydaşlara ve bilgi almak isteyen diğer
kişilere her ay mail ortamında gönderilecek ve Oda internet sitesinde yayınlanacaktır.
Ayrıca internet sitemiz kapsamında oluşturulacak olan GSO Üye Portalı ile, üyelerimizin
pek çok işlemi internet üzerinden yapması sağlanacaktır.
H6- GSO Üst Yönetiminin Oda Hizmetleriyle İlgili Kurumsal Gelişiminin Sürekliliğinin
Sağlanması
GSO üst yönetiminin oryantasyonlarının sağlanması için oluşturulan Yönetici El Kitabı her
yıl güncellenecektir. Değişen mevzuatlara göre üst yönetime bilgilendirme yapılacaktır.
Her yıl sonunda GSO organlarından alınan eğitim talepleri değerlendirilerek, talep edilen
eğitimlere yıllık eğitim planında yer verilecektir.
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
23
A2- GAZİANTEP SANAYİ GELİŞİMİNİ
SÜREKLİ KILMAK
HEDEFLER
H7- Mesleki Eğitim Ve İnsan Kaynakları Faaliyetleri
Odamız tarafından gerçekleştirilecek talep analizleri sonuçlarına göre belirlenecek kalifiye
eleman ihtiyaçlarına yönelik her yıl en az 3 konuda mesleki eğitim verilecek ya da UMEM,
İŞKUR,SODES..v.b. projeler kapsamında sanayinin eleman ihtiyacı karşılanacaktır. GSO
kaynakları vasıtasıyla elde edilen veriler ışığında her yıl en az 100 işsizin istihdam edilmesi
üyelere önerilecektir. Oda içerisinde “Mesleki Eğitim Danışma ve Destek Masası”
kurulacak ve yılda en az 10 kişiye danışmanlık verilmesi. Mesleki eğitimin önemine dikkat
çekmek için bir web sitesi oluşturulacak ve bununla birlikte her yıl mesleki eğitime yönelik
en az 5 organizasyon yapılacaktır. GSO Mesleki Eğitim Kompleksi’nin inşaatının başlaması,
tamamlanması ve kompleksin faaliyete geçmesi için çalışmalar yapılacaktır. Gaziantep’teki
üniversiteler ve meslek liseleri ile işbirliği yapılarak öğrencilerin sanayide staj/intörn
yapmaları için faaliyetler yapılacaktır.
H-8 Fuarlar
Odamız tarafından her yıl en az 2 sektöre yönelik fuarlar düzenlenmesi, her yıl en az 1
uluslararası fuar düzenlenmesi, GSO web sitesi içinde, GSO portalı oluşturularak üyelerin
ürün tanıtımlarına imkan sağlanması, her yıl düzenli olarak ulusal ve uluslar arası fuar
takvimleri oluşturarak üyelere duyurulması, her yıl yurt dışındaki en az iki fuara sektörel
ticaret heyeti organize edilmesi hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
H-9 Farkındalık Projeleri
Odamızın gerçekleştirmiş olduğu farkındalık projelerine ait web siteleri her yıl düzenli
olarak güncellenecektir. Farkındalık projelerinin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için
projelere yönelik her yıl en az 5 organizasyon yapılacaktır. Projelerin tanıtımı için
bastırılan tanıtım materyallerinin (broşür,afiş…vs) 2 yılda bir düzenli olarak içeriklerinin
güncellenmesi ve tekrar bastırılarak dağıtılması hedeflenmektedir.
H-10 Yatırım Yönlendirme Masası ve Yeni Girişimlerin Desteklenmesi
GSO bünyesinde kurulacak olan Yatırım Masası vasıtasıyla, devlet desteklerinin
Gaziantep’e kazandırılması yönünde faaliyetler hedeflenmektedir. Bu amaç
doğrultusunda Yatırımcı El Kitabı oluşturulacak ve devlet desteklerine yönelik olarak her
yıl en az bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.
Yeni girişimcilerin desteklenmesi amacıyla her yıl girişimcilik eğitimleri yapılacak ve
girişimcilik masası oluşturulacak, her yıl yeni işletme kurmak isteyen en az 10 kişiye
danışmanlık sağlanacaktır.
H-11 Üyelerin Rekabetçilik Gücünün Artırılması
GSO web sitesinde kurulacak olan “İş Teklifleri” ve “İhaleler” bölümü her ay düzenli olarak
güncellenecek ve e-bülten ile de üyelere duyurulacaktır. Her yıl en az iki sektör için yurt
dışı sektörel ticaret heyeti organizasyonu yapılacaktır. Odamızın oluşturduğu Ur-Ge
projeleri daha etkin çalıştırılarak bu sektörlerin rekabet gücü arttırılacaktır. Sanayi, ticaret,
imalat, bankacılık, vergi v.b. konulardaki mevzuat günlük olarak takip edilerek, yeni
gelişmeler üyelere duyurulacaktır. Oda bünyesinde yeni kurulan Dış İlişkiler Birimi
tarafından, Oda çalışmalarında kullanılmak üzere ya da üyelere sunulmak üzere her yıl en
az 10 adet araştırma raporu ya da hedef ülke raporu hazırlanacaktır.
H-12 Enerji ve Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi
Enerji ve çevre konusunda yeni mevzuatların ve teknolojilerin üyelerimize duyurulması ve
üyelerimizin bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenecek olan faaliyetlerdir. İl Çevre
Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Çevre Haftası etkinlikleri düzenli olarak
üyelerimize duyurulacaktır. Stratejik Planlama sürecinde çevre ile ilgili en az 1 projenin
hazırlanması öngörülmektedir.
Enerji verimliliği konusunda farkındalığın arttırılması için oluşturulan EVD Projesi
kapsamında sanayinin ihtiyacı olan enerji verimliliği uzmanlarının yetişmesi sağlanacaktır.
H-13 AB Uyum Çalışmalarının Desteklenmesi
Avrupa Birliği’ne aday ülke konumunda bulunan Türkiye’nin uyum çalışmaları noktasında
yürüteceği faaliyetlerin birebir izlenmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda her yıl düzenli
olarak en az 1 organizasyon yapılması ve bu organizasyon vasıtasıyla yaşanan
gelişmelerin, değişikliklerin üyelerimize aktarılması öngörülmektedir.
H-14 Ülke Ekonomisindeki Fırsatları Takip Ederek Gaziantep Sanayisi Lehine Lobicilik
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
24
HEDEFLER
A3- GSO’NUN BÖLGEDEKİ
ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI
Yapmak
İlgili kanun değişiklikleri ve uygulamada yaşanan farklılıkların ortaya çıkması durumunda
Odamızda yer alan ilgili birimler tarafından oluşturulacak olan durum raporları, her yıl
düzenli olarak konuyla ilgili kurumlara ulaştırılacaktır.
H-15 Başarılı Sanayicilerin Ödüllendirilerek Teşvik Edilmesi
GSO Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde, başarılı sanayicileri
ödüllendirmek için her yıl ödül töreni çalışması yapılacak ve düzenlenen törenle başarılı
sanayiciler ödüllendirilecektir.
H-16 Ulusal ve Uluslar Arası Projeler
Gaziantep sanayisinin rekabet gücünün sürekliliğinin sağlanabilmesi için ulusal ve uluslar
arası proje çağrıları takip edilecek, kalkınma ajansı, İŞKUR, KOSGEB, TÜBİTAK, SODES,
Ekonomi Bakanlığı, AB Projeleri, Horizon 2020 ...v.b. destekler Gaziantep’e
kazandırılacaktır. Bu kapsamda üyelerin faydalanabileceği projeler, internet sitesi, mail,
faks ya da e-bülten ile duyurulacaktır. COSME projesi kapsamında Avrupa İşletmeler Ağı
kullanılarak üyelerin rekabet gücü arttırılacak, UMEM projesi kapsamında yılda en az 5
adet eğitim organize edilecektir.
H17- GSO’nun Yerel ve Ulusal Paydaşları İle İlişkilerinin Güçlendirilmesi
Paydaş ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla her yıl paydaşlarla en az 10 ortak
organizasyon yapılacaktır. Oda birimleri yılda en az 1 kez ilgili paydaşlarını ziyaret
edecektir. Yerel ve ulusal paydaşlara yönelik olarak Odamızın gerçekleştirdiği ve
gerçekleştireceği faaliyetleri içeren bir bilgilendirme bülteni hazırlanacak ve her ay
düzenli olarak paydaşlara ulaştırılacaktır. GSO internet sitelerinin güncelliği
sağlanacaktır. Odamız tarafından her ay düzenli olarak yapılan Meclis toplantılarına
yılda en az 2 dış paydaş davet edilecektir. Proje çağrıları ilgili birimlerimiz tarafından
düzenli olarak takip edilecek ve yılda en az 20 proje ya da aktivite dış paydaşlarla
ortaklaşa gerçekleştirilecektir.
H18- GSO İle Komşu İl-İlçelerdeki Oda ve Sanayicilerin İşbirliğinin ve Faaliyetlere
Katlımının Arttırılması
GSO’nun bölgedeki etkinliğinin artırılması ve çalışma alanının genişletilmesi amacıyla
Oda faaliyetleri ve mevzuatlarla ilgili komşu il-ilçelerdeki odalara yılda en az 10 kez
danışmanlık hizmeti verilecektir. Hazırlanacak proje başvurusu içeriğinde yer alacak
faaliyetlerde, yılda en az 1 kez, komşu illerin de dahil edilmesi hedeflenmektedir.
GSO faaliyetlerinin komşu il-ilçelerdeki sanayicilere ulaştırılabilmesi için çalışma
yapılacaktır.
H19- Bölgenin Tek Sanayi Odası Olması Avantajını Kullanarak Bölgeyi Ulusal
Anlamda Temsil Etmek
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ulusal bazda tanınırlığını artırmak amacıyla bölge
odalarıyla işbirliği içerisinde her yıl en az iki ekonomik rapor hazırlanacak ve bölge
milletvekillerine gönderilecektir. GSO’nun yürütmekte olduğu farkındalık projeleri,
bölge illerini de içerecek şekilde revize edilecek ve proje faaliyetleri bölge firmalarını
bilgilendirmeyi kapsayacak şekilde genişletilecektir.
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
25
A4- GSO İMAJINI ULUSAL
VE ULUSLAR ARASI
ALANLARDA
GÜÇLENDİRMEK
HEDEFLER
H-20 GSO Hizmetlerinin Sürekli Yayınlarla Duyurulması
GSO hizmetlerini paydaşlarımıza daha etkin bir şekilde duyurabilmek için her ay bir
adet periyodik bülten hazırlanacak ve yayınlanacaktır. GSO’nun stratejik planlama
sürecinde gerçekleştireceği projelerin tanınırlığını artırmak amacıyla broşür ve
katalog basımı yapılacaktır. Gaziantep sanayi yapısı ile ilgili veriler her yıl düzenli
olarak güncellenecek ve ekonomik veriler kitapçığı oluşturulacaktır. Yıl içerisinde
yapılan GSO Faaliyetleri ile ilgili her yıl sonunda “GSO Faaliyetleri” kitapçık
hazırlanacaktır.
H-21 Sosyal Sorumluluk Projelerinin Gerçekleştirilmesi ve Desteklenmesi
GSO, kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle her yıl en az 1 konuda sosyal sorumluluk
projesi gerçekleştirecektir. Bunun haricinde her yıl en az 5 farklı proje olmak üzere,
başka kurum ve kuruluşların düzenlemiş olduğu sosyal sorumluk projelerine de
destek verilecektir.
H22- Yurt Dışındaki Odalarla Gso Arasında İşbirliği Faaliyetleri Oluşturmak ve
Güçlendirmek
Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya, Kuzey Afrika..v.b. bölgelerden belirlenecek Sanayi
Odaları ile Kardeş Oda protokolleri oluşturulacak, faaliyetler geliştirilecek, fuarlara
davet edilecek, ortak projeler geliştirilecektir. Komşu ülkelerdeki gelişmeler
doğrultusunda, komşu ülkelerin mevcut durumunu ve istatistiki bilgilerini içeren
Komşu Ülkeler Raporu hazırlanacak ve kamuoyuna sunulacaktır.
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
26
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
c.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Gaziantep Sanayi Odası’nı oluşturan birimler, kendi iş tanımlarına göre, belirlenen amaç ve
hedeflere ulaşmak için faaliyetler gerçekleştirecektir. Genel sekreterlik yönetim, denetim ve
koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin birimlere göre dağılımları şu şekildedir;
A1
GSO
KURUMSAL
GELİŞİMİNİ
SÜREKLİ
KILMAK
Dış İlişkiler
Basın Yayın
İdari İşler
ProjeEğitim
Bilgi İşlem
Sicil
HEDEFLER ve
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Muh. Fin.
STRATEJİK AMAÇ
Ticaret
Hedef-Performans Göstergeleri-Birim İlişkisi
Sanayi
i.
H1- İnsan Kaynakları Politikasının Geliştirilmesi
1.GSO iş tanımlarının her yılın ilk ayında gözden
*
* * *
*
*
* *
*
geçirilerek güncellenmesi
2.Çalışan memnuniyet anketi
*
3.Her yıl GSO içinde performans değerlendirme
*
sisteminin uygulanması
4.Her yıl başında yeni personel oryantasyon
*
sisteminin gözden geçirilerek güncellenmesi
5.Her yıl personel ve Oda organlarının eğitim
talepleri toplanarak, yıllık eğitim planına dahil
*
edilmesi
6.Performans yönetim sisteminin oluşturulması
*
H2- Oda Binasının Ve Altyapısının Sürekliliğinin Sağlanması
1.Oda mekanik aksamlarının periyodik kontol
*
edilmesi
2.Server kayıtlarının günlük olarak yedeklenmesi
*
H3- GSO Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi
1.Personele yönelik yılda 10 adet eğitim düzenlemek
2
8
310 30 5 5
2.Yılda 380 adet firma ziyareti
15 5
10
3.Aylık personel toplantısı
*
* * *
*
*
* *
*
4.Üye memnuniyet anketi
*
5.Eğitim talep anketi
*
6.Toplum algı anketi
*
*
H4- Gaziantep Sanayi Odası’nın Faaliyet Yelpazesinin Genişletilmesi
1.İş geliştirme ekiplerinin kurulması
*
*
2.Aylık toplantılarda yeni faaliyet konularının
*
* * *
*
*
* *
*
gündeme getirilmesi
3.GSO eğitim merkezinin tanıtım faaliyetleri (broşür,
*
*
*
kira, web)
4.Kütüphanenin online bilgi merkezi olması
*
5.GSO internet sitelerinin güncellenmesi
*
* * *
*
*
* *
*
H5- GSO ve Üyeleri Arasında İletişim Altyapısının Güçlendirilmesi
1.GSO-Üye iletişim sorumlusu sistemi
*
2.E-Bülten
*
*
3.Her yıl üyelerin iletişim bilgilerinin güncellenmesi
*
*
4.GSO üye portalı
*
H6- GSO üst yönetiminin Oda hizmetleriyle ilgili kurumsal gelişiminin sürekliliğinin sağlanması
1.Yönetici El Kitabı’nın her yıl güncellenmesi
*
*
*
* *
2.Her yıl GSO Organlarının eğitim talepleri alınması
*
*
*
ve eğitim planına dahil edilmesi
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
27
A2
GAZİANTEP
SANAYİ
GELİŞİMİNİ
SÜREKLİ
KILMAK
H7- Mesleki Eğitim Ve İnsan Kaynakları Faaliyetleri
1.Anket sonuçlarına göre belirlenen kalifiye eleman
ihtiyaçlarına yönelik her yıl en az 3 konuda mesleki
*
eğitim verilmesi
2.GSO kaynakları vasıtasıyla her yıl en az 100 işsizin
üyelere önerilmesi
3.Mesleki Eğitim Danışma ve Destek Masası
kurulması ve yılda en az 10 kişiye danışmanlık
verilmesi
4.Mesleki eğitim konusunda her yıl en az 5
1
1
organizasyonun yapılması
5.Mesleki eğitim için bir web sitesi oluşturulması ve
duyurular yapılması
6.GSO Mesleki Eğitim Kompleksi çalışmalarının takibi
7.Üniversiteler ve meslek liseleri ile stajer/intörn
*
öğrenci çalışmaları
H-8 Fuarlar
1.Her yıl en az 2 sektör fuarının düzenlenmesi
2.Her yıl ulusal ve uluslararası fuar takvimlerinin
oluşturularak üyelere duyurulması
3.GSO web sitesi içinde üyelerin daha etkin
tanıtılacağı
ve
online
işlem
yapabileceği
portaloluşturulması
4.Her yıl en az 1 uluslararası fuar düzenlenmesi
5.Her yıl en az 2 yurt dışı fuarı için sektörel ticaret
*
*
*
*
heyeti organizasyonu
H-9 Farkındalık Projeleri
1.Farkındalık projelerine ait web sitelerinin her yıl
güncellenmesi
2.Farkındalık projelerine yönelik her yıl en az 5
*
*
organizasyon yapılması
3.Farkındalık projelerine yönelik hazırlanan tanıtım
materyallerinin 2 yılda bir güncellenmesi ve tekrar
basılarak dağıtılması
H-10 Yatırım Yönlendirme Masası Ve Yeni Girişimlerin Desteklenmesi
1.GSO
Yatırım
Yönlendirme
Masası’nın
*
*
oluşturulması
2.Her yıl en az bir defa devlet destekleri ile ilgili
*
organizasyon yapılması
3.Yatırımcı El Kitabı oluşturulması
*
4.Girişimcilik masası kurulması
5.Her yıl en az 1 defa girişimcilik eğitimleri yapılması
6.Her yıl en az 10 yeni yatırım için veya yeni
*
girişimciye danışmanlık desteği verilmesi
H-11 Üyelerin Rekabetçilik Gücünün Artırılması
1.GSO web sitesinde iş teklifleri ve ihale
*
duyurularının düzenli olarak üyelere duyurulması
2.Ur-Ge projeleri kapsamında üyelerin fuar katılım
ve ziyaret faaliyetlerinin artırılması
3.Her yıl en az 2 sektörel ticaret veya alım heyeti
*
düzenlenmesi
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
*
Dış İlişkiler
Basın Yayın
İdari İşler
ProjeEğitim
Bilgi İşlem
Sicil
Muh. Fin.
HEDEFLER ve
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Ticaret
STRATEJİK AMAÇ
Sanayi
Hedef-Performans Göstergeleri-Birim İlişkisi
*
*
*
1
*
2
*
*
*
*
*
2
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
28
*
Hedef-Performans Göstergeleri-Birim İlişkisi
4.Mevzuat değişikliklerinin günlük olarak takip
*
*
*
*
*
*
edilerek üyelere duyurulması
5.Her yıl en az 10 adet araştırma raporu ya da hedef
*
ülke raporu hazırlanması
6.Rekabetçilikle ilgili AB COSME projesine başvuru
hazırlanması ve faaliyetler yapılması
H-12 Enerji ve Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi
1.Enerji verimliliği uzmanlarının yetişmesi için
*
*
çalışmalar yapılması
2.İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü – Çevre Haftası
*
faaliyetlerinin her yıl üyelere duyurulması
3.Çevre ile ilgili her yıl en az 1 proje geliştirilmesi
*
H-13 AB Uyum Çalışmalarının Desteklenmesi
1.AB mevzuatına yönelik her yıl en az 1 organizasyon
*
yapılması
H-14 Ülke Ekonomisindeki Fırsatları Takip Ederek Gaziantep Sanayisi Lehine Lobicilik Yapmak
1.Mevzuat takibi yapılarak sanayideki sorunların *
tespit edilmesi ve her yıl ilgili kurumlara en az 5
durum raporu gönderilmesi
H-15 Başarılı Sanayicilerin Ödüllendirilerek Teşvik Edilmesi
1.GSO Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriterler
çerçevesinde başarılı sanayicileri ödüllendirmek için
*
*
her yıl ödül töreni çalışması yapılması
H-16 Ulusal ve Uluslar Arası Projeler
1.Ulusal ve uluslar arası proje çağrılarının takip
edilerek üyelere duyurulması ve Oda için projelere *
*
*
hazırlanması
2.COSME kapsamında üyelerin AİA’na katılımının
*
*
sağlanması
3.UMEM kapsamında yılda en az 5 adet eğitim
*
*
düzenlenmesi
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
29
*
*
*
*
*
*
A4
GSO İMAJINI
ULUSAL VE
ULUSLAR ARASI
ALANLARDA
GÜÇLENDİRMEK
Dış İlişkiler
Basın
Yayın
İdari İşler
ProjeEğitim
Sicil
Muh. Fin.
Ticaret
Bilgi İşlem
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
İdari İşler
Basın Yayın
Dış İlişkiler
H-20 GSO Hizmetlerinin Sürekli Yayınlarla Duyurulması
1.GSO hizmetleri için her ay bir adet periyodik
*
*
*
*
*
bülten yayınlanması
2.GSO projeleri için broşür ve katalog oluşturulması
*
3.GSO sanayi yapısı ile ilgili her yıl düzenli olarak
Ekonomik veriler kitapçığının güncellenerek
*
yayınlanması
4.Her yıl fuar takviminin dört dönem halinde
üyelere duyurulması
5.GSO Üyelerinin tanıtımı için katalog
*
oluşturulması
H-21 Sosyal Sorumluluk Projelerinin Gerçekleştirilmesi ve Desteklenmesi
1.Her yıl en az 1 sosyal sorumluluk projesinin
gerçekleştirilmesi
2.Her yıl en az 5 sosyal sorumluluk projesine destek
Proje-Eğitim
Bilgi İşlem
HEDEFLER ve
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Sicil
STRATEJİK AMAÇ
Muh. Fin.
GSO’NUN
BÖLGEDEKİ
ETKİNLİĞİNİ
ARTTIRMAK
H17- GSO’nun Yerel ve Ulusal Paydaşları İle İlişkilerinin Güçlendirilmesi
1.GSO internet sitelerine her ay en az bir haber
12 12 12 12 12
12
12 12 12
girilmesi
2.Dış paydaşlarla ortaklaşa her yıl en az 10
2
3
4
*
*
*
organizasyon hazırlanması
3.Birimlerin yılda en az bir kez ilgili paydaşların
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ziyaret etmesi
4.Yerel ve ulusal paydaşlara yönelik her ay
*
*
*
*
*
*
*
*
*
bilgilendirme bülteni hazırlanması
5.GSO Meclis toplantısına her yıl en az 2 dış paydaşın
*
davet edilmesi
6.Proje çağrılarının takip edilerek yılda en az 10 ortak
10
*
proje hazırlanması
H18- GSO İle Komşu İl-İlçelerdeki Oda ve Sanayicilerin İşbirliğinin ve Faaliyetlere Katılımının
Arttırılması
1.Oda faaliyetleriyle ilgili komşu odalara her yıl en az
4 4
2
*
*
10 danışmanlık desteği verilmesi
2.Komşu il-ilçeleri kapsayan her yıl en az bir proje
*
*
başvurusu yapılması
3.Komşu il-ilçelerdeki sanayicilerin iletişim bilgilerinin,
GSO toplu mail ve/veya faks programına dahil edilerek
*
*
duyuruların iletilmesinin sağlanması
H19- Bölgenin Tek Sanayi Odası Olması Avantajını Kullanarak Bölgeyi Ulusal Anlamda Temsil Etmek
1.Bölge odalarıyla işbirliği içerisinde her yıl en az iki
ekonomik rapor hazırlanması ve bölge milletvekillerine
*
gönderilmesi
2.GSO’nun farkındalık projelerinin bölge illerini de
içerecek şekilde revize edilerek faaliyetlerin bölge
*
firmalarını
bilgilendirmeyi
kapsayacak
şekilde
genişletilmesi
Ticaret
A3
HEDEFLER ve
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Sanayi
STRATEJİK AMAÇ
Sanayi
Hedef-Performans Göstergeleri-Birim İlişkisi
*
*
*
*
*
*
*
*
*
30
*
*
*
*
Yıllar Bazında Hedefler Ve Performans Göstergeleri
İlişkisi
verilmesi
H-22 Yurt Dışındaki Odalarla GSO Arasında İşbirliği Faaliyetleri Oluşturmak ve Güçlendirmek
1.Her yıl en az 5 oda ile ortak faaliyetler yapılması
2.Her yıl en az 1 oda ile Kardeş Oda Faaliyetleri
oluşturulması
*
*
*
*
ii. Yıllar Bazında Hedefler Ve Performans Göstergeleri İlişkisi
3
4
5
6
H2- Oda Binasının Ve Alt Yapısının
Sürekliliğinin Sağlanması
H3GSO
Hizmet
Kalitesinin
Geliştirilmesi
H4- Gaziantep Sanayi Odası’nın
Faaliyet Yelpazesinin Genişletilmesi
H5- GSO ve Üyeleri Arasında İletişim
Altyapısının Güçlendirilmesi
H6- GSO Üst Yönetiminin Oda
Hizmetleriyle
İlgili
Kurumsal
Gelişiminin Sürekliliğinin Sağlanması
GSO iş tanımlarının her yılın ilk ayında gözden
geçirilerek güncellenmesi
Çalışan Memnuniyet Anketi
GSO için performans yönetim sisteminin
kurulması
Yeni personel oryantasyon sisteminin gözden
geçirilerek güncellenmesi
Odanın mekanik aksanlarının periyodik olarak
kontrol edilmesi
Personele yönelik yılda 10 adet eğitim
düzenlenmesi
Yılda 350 adet firma ziyareti
Aylık Personel Toplantısı
İş Geliştirme ekiplerinin kurulması
Aylık toplantılara yeni faaliyet konularının
gündeme getirilmesi
GSO Eğitim Merkezinin tanıtım faaliyetleri
(broşür, kira, web)
GSO-Üye iletişim sorumlusu sistemi
GSO haber bildirim programı
Her yıl üyelerin iletişim bilgilerinin güncellenmesi
Web tabanlı mesajlaşma sistemi kurulması
Yönetici El Kitabı’nın her yıl güncellenmesi
Her yıl GSO Organlarının eğitim talepleri alınması
ve eğitim planına dahil edilmesi
2017
2
H1- İnsan Kaynakları Politikasının
Geliştirilmesi
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2016
1
HEDEFLER
2015
NO
2014
STRATEJİK AMAÇ 1 - GSO KURUMSAL GELİŞİMİNİ SÜREKLİ KILMAK
1
1
1
1
1
1
1
1
%25
%50
%25
%75
%25
%25
%25
%25
%25
10
10
10
10
350
12
%100
350
12
350
12
350
12
12
12
12
12
%100
%50
%100
1
%25
1
%50
1
%75
1
1
1
1
1
1
1
1
1
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
31
Yıllar Bazında Hedefler Ve Performans Göstergeleri
İlişkisi
7
H7- Mesleki Eğitim ve İnsan
Kaynakları Faaliyetleri
Anket sonuçlarına göre belirlenen kalifiye eleman
ihtiyaçlarına yönelik her yıl en az 3 konuda mesleki eğitim
verilmesi
GSO kaynakları vasıtasıyla her yıl en az 100 işsizin üyelere
önerilmesi
Mesleki eğitim konusunda her yıl en az 5 organizasyonun
yapılması
Mesleki eğitim için bir web sitesi oluşturulması ve duyurular
yapılması
GSO Mesleki Eğitim Kompleksi çalışmalarının takibi
Üniversiteler ve Meslek liseleri ile stajer/intörn öğrenci
çalışmaları
Her yıl en az 2 sektör fuarının düzenlenmesi
Her yıl ulusal ve uluslararası fuar takvimlerinin oluşturularak
üyelere duyurulması
GSO web sitesi içinde üyelerin daha etkin tanıtılacağı ve
online işlem yapabileceği portal oluşturulması
Her yıl en az 1 uluslararası fuar düzenlenmesi
Her yıl en az 2 yurt dışı fuarı için sektörel ticaret heyeti
organizazsyonu
Farkındalık projeleri web sitelerinin her yıl güncellenmesi
Farkındalık projelerine yönelik her yıl en az 5 organizasyon
yapılması
Farkındalık projelerine yönelik hazırlanan tanıtım
materyallerinin 2 yılda bir güncellenmesi ve tekrar basılarak
dağıtılması
GSO Yatırım Yönlendirme Masası’nın oluşturulması
2 yılda bir yatırım teşvik mevzuatına yönelik paydaşlara
toplantı organizasyonu yapılması
Yatırımcı El kitabı oluşturulması
Girişimcilik masası kurulması
Her yıl en az 1 defa girişimcilik eğitimleri yapılması
Her yıl en az 10 yeni yatırım için veya yeni girişimciye
danışmanlık desteği verilmesi.
GSO web sitesinde iş teklifleri ve ihale duyurularının düzenli
olarak üyelere duyurulması
Ur-ge projeleri kapsamında üyelerin fuar katılım ve ziyaret
faaliyetlerinin artırılması
Her yıl en az 2 sektörel ticaret veya alım heyeti
düzenlenmesi
Mevzuat değişikliklerinin günlük olarak takip edilerek
üyelere duyurulması
Her yıl en az 10 adet araştırma raporu ya da hedef ülke
raporu hazırlanması
Rekabetçilikle ilgili AB COSME projesine başvuru
hazırlanması ve faaliyetler yapılması
Enerji verimliliği uzmanlarının yetişmesi için çalışmalar
yapılması
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü – Çevre Haftası
faaliyetlerinin her yıl üyelere duyurulması
Çevre ile ilgili her yıl en az 1 proje geliştirilmesi
AB mevzuatına yönelik her yıl en az 1 organizasyon
yapılması
8
9
10
11
12
13
H-8 Fuarlar
H-9 Farkındalık Projeleri
H-10 Yatırım Yönlendirme
Masası ve Yeni Girişimlerin
Desteklenmesi
H-11 Üyelerin Rekabetçilik
Gücünün Artırılması
H-12
Sanayide
Çevre
Bilincinin Geliştirilmesi
H-13AB
Uyum
3
3
3
3
100
100
100
100
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
5
5
5
5
2017
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2016
HEDEFLER
2015
NO
2014
STRATEJİK AMAÇ 2- GAZİANTEP SANAYİ GELİŞİMİNİ SÜREKLİ KILMAK
%100
%100
1
%50
1
%50
1
1
%25
%25
1
%75
%75
1
1
1
10
10
10
10
2
2
2
2
%100
%100
%100
%100
10
10
10
10
%100
%100
%100
%100
%10
%20
%30
%40
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
%100
%100
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
32
Yıllar Bazında Hedefler Ve Performans Göstergeleri
İlişkisi
Çalışmalarının
Desteklenmesi
14
15
16
H-14 Ülke Ekonomisindeki
Fırsatları Takip Ederek
Gaziantep Sanayisi Lehine
Lobicilik Yapmak
H-15 Başarılı Sanayicilerin
Ödüllendirilerek
Teşvik
Edilmesi
H-16 Ulusal Ve Uluslar Arası
Projeler
Mevzuat takibi yapılarak sanayideki sorunların tespit
edilmesi ve her yıl ilgili kurumlara en az 5 durum raporu
gönderilmesi
5
5
5
5
GSO Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriterler
çerçevesinde başarılı sanayicileri ödüllendirmek için her yıl
ödül töreni çalışması yapılması
Ulusal ve uluslar arası proje çağrılarının takip edilerek
üyelere duyurulması ve Oda için projelere hazırlanması
COSME kapsamında üyelerin AİA’na katılımının sağlanması
UMEM kapsamında yılda en az 5 adet eğitim düzenlenmesi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
5
1
5
1
5
H17- GSO’nun Yerel
Paydaşları
ile
Güçlendirilmesi
18
19
ve Ulusal
İlişkilerinin
H18- GSO İle Komşu İl-İlçelerdeki
Oda ve Sanayicilerin İşbirliğinin ve
Faaliyetlere Katlımının Arttırılması
H19- Bölgenin tek sanayi odası
olması avantajını kullanarak bölgeyi
ulusal anlamda temsil etmek
GSO internet sitelerineher ay en az bir haber
girilmesi
Dış paydaşlarla ortaklaşa her yıl en az 10 ortak
organizasyon hazırlanması
Birimlerin yılda en az bir kez ilgili paydaşları ziyaret
etmesi
Yerel ve ulusal paydaşlara yönelik her ay
bilgilendirme bülteni hazırlanması
GSO Meclis toplantısına her yıl en az 2 dış paydaşın
davet edilmesi
Proje çağrılarının takip edilerek yılda en az 10 ortak
proje hazırlanması
Oda faaliyetleriyle ilgili komşu odalara her yıl en az
10 danışmanlık desteği verilmesi
Komşu il-ilçeleri kapsayan her yıl en az bir proje
başvurusu yapılması
Komşu
il-ilçelerdeki
sanayicilerin
iletişim
bilgilerinin, GSO toplu mail ve/veya faks
programına dahil edilerek duyuruların iletilmesinin
sağlanması.
Bölge odalarıyla işbirliği içerisinde her yıl en az iki
ekonomik
rapor
hazırlanması
ve
bölge
milletvekillerine gönderilmesi
GSO’nun farkındalık projelerinin bölge illerini de
içerecek şekilde revize edilerek faaliyetlerin bölge
firmalarını bilgilendirmeyi kapsayacak şekilde
genişletilmesi
12
12
12
12
10
10
10
10
9
9
9
9
12
12
12
12
2
2
2
2
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
%10
%20
%30
%40
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
33
2017
17
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2016
HEDEFLER
2015
NO
2014
STRATEJİK AMAÇ 3 - GSO’NUN BÖLGEDEKİ ETKİNLİĞİNİ ARTTIRMAK
MALİ ANALİZ
20
H-20 GSO Hizmetlerinin
Sürekli Yayınlarla
Duyurulması
GSO hizmetleri için her ay bir adet periyodik bülten
yayınlanması
GSO projeleri için broşür ve katalog oluşturulması
GSO sanayi yapısı ile ilgili her yıl düzenli olarak ekonomik
veriler kitapçığının güncellenerek yayınlanması
Her yıl fuar takviminin dört dönem halinde üyelere
duyurulması
GSO üyelerinin tanıtımı için katalog oluşturulması
20
21
2017
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2016
HEDEFLER
2015
NO
2014
STRATEJİK AMAÇ 4 - YEREL VE ULUSAL GSO İMAJINI EN OLUMLU SEVİYEYE YÜKSELTMEK
12
12
12
12
%100
1
1
1
1
3
3
3
3
1
1
1
1
H-21
Sosyal
Sorumluluk
Projelerinin Gerçekleştirilmesi
ve Desteklenmesi
Her yıl en az 1 sosyal sorumluluk projesinin
gerçekleştirilmesi
Her yıl en az 5 sosyal sorumluluk projesine destek verilmesi
1
1
1
1
5
5
5
5
H-22 Yurt Dışındaki Odalarla
GSO
Arasında
İşbirliği
Faaliyetleri Oluşturmak ve
Güçlendirmek
Her yıl en az 5 oda ile ortak faaliyetler yapılması
5
5
5
5
Her yıl en az 1 oda ile Kardeş Oda Faaliyetleri oluşturulması
1
1
1
1
5- MALİ ANALİZ
Gaziantep Sanayi Odası yıllar itibariyle gelir-gider tabloları incelendiğinde, kalemlerin
dağılımları ortalama olarak şu şekildedir;
GELİR




DAĞILIMI;
Aidat Gelirleri
Faaliyet Gelirleri
Faiz ve Menkul Kıymet Gelirleri
Diğer Gelirler
% 30
%37
% 26
%7
GİDER





DAĞILIMI;
Personel Giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda-hizmet giderleri
Vergi-resim-harç ve fin. Giderleri
Demirbaş ve Sabit kıymet giderleri
Çeşitli giderler
%40
%4
%1
%15
% 40
2014-2017 dönemi için belirlenen stratejik amaçların, hedeflerin gerçekleştirilmesi için
yapılacak faaliyetlerde de ortalama olarak yukarıda belirtilen gelir tablosunun gerçekleşeceği
planlanmaktadır.
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
34
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
6- İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılması için yapılacak birim faaliyetlerinin
izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonun sağlanması büyük önem taşımaktadır.
Bu kapsamda, stratejik plandaki yıllık hedeflerin strateji, proje ve planların hayata geçirilmesi,
birimlerin yapmış oldukları faaliyetlerin performans göstergeleri bazında izlenmesi ve
çalışmaların sistemli bir şekilde devam etmesi sağlanacaktır. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
aşamasında yaşanacak güçlük ve sorunlar zamanında belirlenerek çözüm bulmak, düzeltici ve
önleyici
faaliyetler
gerçekleştirilecektir.
Bu
faaliyetler,
Gaziantep
Sanayi
Odası’nda
uygulanmakta olan kalite sistemi çerçevesinde planla, uygula, kontrol et ve önlem al
yaklaşımı ile gerçekleştirilecektir.
Planlamada belirtilen faaliyetlerin hangi birimler tarafından yapılacağı ile ilgili iş tanımları
yapılmıştır. İş planları ile ilgili yıllık faaliyet planları her yılın ilk ayında toplanmaktadır.
Yukarıda belirtilen stratejik amaçlara ulaşmak için birimlerin yapmaları gereken faaliyetlere
göre yıllık faaliyet planları yapılmaktadır. Faaliyetlerin izlenmesi ve ölçülmesi her ay yapılan
birim toplantılarında gündeme getirilecektir. Kalite sistemi gereği her altı ayda bir yapılan
yönetimin gözden geçirme toplantılarında, stratejik planın gerçekleşme durumu da
izlenecektir. Yılsonunda her birimden alınan faaliyet raporları ile de yıllık gerçekleşmeler
izlenerek yönetime rapor edilecektir.
7- KISALTMALAR
AB: Avrupa Birliği
AİA : Avrupa İşletmeler Ağı
AR-GE: Araştırma-Geliştirme
BM: Birleşmiş Milletler
COSME : AİA destekli, KOBİ’ler için Rekabetçiliğin Arttırılması Projesi
EUROCHAMBERS: Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
EVD: Enerji Verimliliği Danışmanlığı
GAÜN: Gaziantep Üniversitesi
GSO: Gaziantep Sanayi Odası
İKA: İpekyolu Kalkınma Ajansı
İKV: İktisadi Kalkınma Vakfı
İSG: İş Sağlığı Güvenliği
İŞKUR: Türkiye İş Kurumu
KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
35
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
KUYAP: Çalışanların ve İşverenlerin Küresel Ekonomideki Değişikliklere Uyum Yeteneklerinin
Arttırılması Projesi
OSB: Organize Sanayi Bölgesi
SODES: Sosyal Destek Programı
TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TSE: Türk Standartları Enstitüsü
TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu
UMEM: Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri
UR-GE: Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi
GAZİANTEP SANAYİ ODASI - STRATEJİK PLAN 2014-2017|
36
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards