Tatbank 2005 Faliyet Raporu

advertisement
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
31.12.2005 YILI FAALİYET RAPORU
I-BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
1-Bankanın 31.12.2005 yılına ait faaliyet sonuçları aşağıda ki gibi gercekleşmiştir.
Toplam aktiflerimiz
Toplam Pasiflerimiz
Kar
3.396 bin ytl
3.373 bin ytl
23 bin ytl
dir.
Akktiflerin % 45’i bankalar % 44’ü mali iştirakler % 8’i krediler % 3’ü diğer aktifler den
oluşmaktadır.
2-6/02/1992 Tarihinde hizmete gecen banka özel sermayeli yatırım bankası olarak
Faaliyetini sürdürmektedir.
Kemeraltı Caddesi Karaköy Ticaret Merkezi No : 24/2 34425 Karaköy/ İstanbul
[email protected]
www.tatbank.com.tr
telefon: 0212-293 17 00 –5 hat
fax: 0212-249 46 85
Banka ticari kredi, gayri menkul alın satımı ,finansal kiralama işlemleri , Menkul kıymet alım
satımı ve factoring hizmetleri vermektedir.
Bankanın yeni hizmet ve faaliyetlerle ilgili araştırma geliştirme uygulamaları yoktur.
3-Bankanın sermaye yapısı
Mehmet Salih Tatlıcı %94.99
Nurten Tatlıcı
%4.96
Bankanın ana sözleşmesinde değişiklik yoktur.
4- Bankanın yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerine ait ortaklık payları %0.05
dir.
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.’nin Sayın Ortakları;
Bankamızın 2005 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına hoş
geldiniz.
Yeni Türk Lirası’na geçtiğimiz 2005 yılında Ülkemiz GSMH %5,5 büyümüştür.
Enflasyonda düşüş trendi 2005 yılında da devam etmiş yılsonu TÜFE %7,7,ÜFE
%2,7 ile kapanmıştır. ABD Doları yıl ortalaması kuru 1,35 YTL.’dır. Devlet İç
Borçlanma Senedi Faizi ortalaması’da %16,2 olmuştur. Kamu Toplam Brüt
Borç Yükü %77’den %70’e düşmüştür. Dış Ticaret Dengesi (-) 32,6 milyar
ABD Doları, Cari İşlemler Dengesi ise (-) 22,9 milyar ABD Doları olarak
sonuçlanmıştır.
Türk Lirası mevduat %36,6 artarken Yabancı Para mevduat %3,89 oranında
azalmıştır. Kredi/Mevduat oranı da bir önceki seneye göre %23,6 artarak %56,5
olmuştur.
Görüldüğü üzere uzun yıllardır Ülkemiz ekonomisinde büyük yara olan
enflasyon önemli bir düşüyle %10’un altına çekilmiştir. 2006 yılındaki %5
hedef ve T.C. Merkez Bankası’nın “Enflasyon Hedeflemesi” politikasına
başlaması dikkate alındığında 2006 yılında da enflasyonu düşürme politikasının
devam edeceğini düşünüyoruz.
Ancak dış ticaret dengesi ile cari işlemler dengesindeki gittikçe artan negatif
sonuçlar ve işsizlik oranının düşürülememesi ve yavaş yavaş Genel Seçim
ortamına girilecek olması ekonomimizin kırılgan noktalarıdır.
Bu nedenle muhafazakar politikasını 2005 yılında da sürdüren Bankamız 2006
yılında da aynı politikayı devam ettirecektir. Yüksek likidite ve sermaye
yeterliliği oranımız, düşük masraflarımız ile herhangi bir problemli kredimiz ve
borcumuzun olmaması önemli avantajlarımızdır.
2006 faaliyet yılının Bankamız için hayırlı olmasını dileriz.
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU
6- Banka özel sermayeli yatırım bankası olarak 10 personel ve yalnız Genel Müdürlük
Olarak Türk ekonomisine hizmete devam edecektir.
7-Banka yeni hizmet ve faaliyetlerine Bankalar Kanunu Hükümlerine göre devam edecektir.
II-YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN RAPOR.
1-Adı Soyadı
Görevi
Göreve Atanma
Öğrenim
İş ve Meslek
Tarihi
Durumu
Tecrübesi
Adnan Yaman
Y.K.Başkanı
05/2005
Lisans
33 yıl
Meriç Bayraktaroğlu
Y.K.Vekili
05/2001
Lisans
6 yıl
M.Cevat Torgan
Y.K.Üyesi
10/2005
Lisans
33 yıl
Serap Özer
Y.K.Üyesi
05/2004
Lisans
2 yıl
Bülent Gültekin
Y.K.Üyesi
04/2002
Lisans
26 yıl
Genel M.Vekili
04/2002
Lisans
26 yıl
Genel Müdür Vekili
Bülent Gültekin
2-Denetin kurulu üyeleri,
Bankamız denetim kurulu üyeleri bir yıl süre ile seçilmekte olup her yıl yenilenir.
Adı Soyadı
Öğrenim Durumu
Mesleki Deneyimleri
- Dünya Koyuncu
Yüksek
6
-Yasemin Toplu
Yüksek
5
Bankada günlük işlemler her gün denetime tabi tutulmaktadır.
Bankanın dahil olduğu risk gurubu ile bu dönem yaptığı bir işlem bulunmamaktadır. İç
Denetim ve Risk Yönetimi risk yönetme kabiliyetini bilanço üzerinden alınan pozisyonlar ve
bu pozisyonların bankanın kar/zarar’na etkileri açısından değerlendirilmekte olup banka Üst
Yönetimi tarafından aktif olarak kontrol edilebilir riskleri almaktadır.
Bankanın yönetim kurulu başkan ve üyeleri genel müdür vekili Bankalar kanununa göre her
konudan sorumludur.üç yıl süreyle seçilmişlerdir.
Bankanın ayrıca bir kredi ve risk komitesi bulunmamakta bütün kararlar yönetim kurulunca
alınmaktadır.
İç denetim ve kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi ;Mehmet Cevat Torgan
Yönetim Kurulu ve Komite üyeleri bütün toplantılara katılmaktadırlar.
Banka yönetim kurulunun aldığı kararlar bankalar kanunu hükümlerine göre
değerlendirilmiş, iç denetim ve iç kontrol yönetimlerinin sunduğu raporların incelenmesinde
bankanın üst yönetimince alınan risklerin kontrol edilebilir olduğu anlaşılmıştır.
Banka işe almaları gazete ilan ile yapar ve iş baş vurularını mülakat usulü ile işe alır.
Terfilerde ihtiyaca göre atama ile yapar.
III- FİNANSAL BİLGİLER.
1-Muhasebe Uygulama Yönetmenliğine ilişkin 17 Sayılı Tebliğ –Kamuya Açıklanaçak Mali
Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Standardı hükümleri çerçevesinde
Bankamızı denetleyen Can Uluslararası Denetim A.Ş .‘in Bağımsız Denetçi görüşü ve
denetlenmiş Mali Tablolar ve Dipnotları:
TAT YATIRIM BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2005
TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Tat Yatırım Bankası A.Ş.
01 Ocak – 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait
Bağımsız Denetim Raporu
Tat Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kuruluna:
Tat Yatırım Bankası A.Ş.’nin 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu ile aynı
tarihte sona eren döneme ait kâr ve zarar cetveli, nakit akım tablosu ve öz kaynak değişim
tablosunu denetlemekle görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar Banka
yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen
sorumluluk, denetlenen mali tablolar üzerinde görüş bildirmektir.
Denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlükte bulunan hesap ve kayıt
düzeni ile muhasebe ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak
gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, bağımsız denetimin, mali tablolarda önemli bir
hatanın olup olmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanmasını ve
yürütülmesini gerektirmektedir. Denetim, mali tablolarda yer alan tutar ve
açıklamalara ilişkin bilgi ve verilerin test edilerek incelenmesinin ve doğrulanmasının
yanısıra, uygulanan muhasebe standartlarının ve yönetim tarafından yapılan önemli
muhasebe tahminlerinin ve mali tabloların bir bütün olarak sunumunun
değerlendirilmesini içermektedir. Gerçekleştirilen denetimin, görüşümüzün
oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüşümüze göre, ilişikteki mali tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Tat Yatırım Bankası
A.Ş.’nin 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait
faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37'nci maddesi ve
bu Kanun’un Geçici 1 inci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen
muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Mustafa Laz
Sorumlu Ortak, Baş Denetçi
Can Uluslararası Denetim A.Ş.
A Member Firm of INPACT International
İstanbul, 09 Mart 2006
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş’NİN 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN VE
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ TUTULAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE TAM DENETİM
RAPORU
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen “Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile
Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında 17 Sayılı Tebliğ”e göre raporlama paketi aşağıda yeralan
bölümlerden oluşmaktadır.
ƒ
BİRİNCİ BÖLÜM
: BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
ƒ
İKİNCİ BÖLÜM
: KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR
ƒ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
: İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
ƒ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : BANKANIN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER
ƒ
BEŞİNCİ BÖLÜM
: KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
VE DİPNOTLAR
ƒ
ALTINCI BÖLÜM
: DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
ƒ
YEDİNCİ BÖLÜM
: BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE DENETÇİ DEĞERLENDİRMESİ
Konsolide olmayan mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve ilgili
Tebliğler ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Yeni Türk Lirası cinsinden 31
Aralık 2005 tarihindeki cari satın alma gücüne göre yeniden ifade edilerek hazırlanmış olup, bağımsız denetime tabi
tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.
09 Mart 2006
M.Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I.
II.
III.
Banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarına ilişkin açıklama ve dipnotlar..........................
Banka’nın dahil olduğu gruba ilişkin açıklama ve dipnotlar ................................................
Diğer Bilgiler ........................................................................................................................
SAYFA
1
1
1
İKİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Bilanço –Aktif Kalemler.......................................................................................................
Bilanço –Pasif Kalemler .......................................................................................................
Bilanço Dışı Yükümlülükler Tablosu ...................................................................................
Gelir Tablosu ........................................................................................................................
Özkaynak Değişim Tablosu..................................................................................................
Nakit Akım Tablosu..............................................................................................................
Kar Dağıtım Tablosu ............................................................................................................
2
3
4
5
6
7
8
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHASEBE POLİTİKALARI
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Sunum esaslarına ilişkin açıklama ve dipnotlar....................................................................
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar ........................
Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar ........................................................
Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar.............................................................................
Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar ..................................................
Alım satım amaçlı menkul değerlere ilişkin açıklamalar.....................................................
Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesine ilişkin açıklamalar .
Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, satılmaya hazır menkul değerler ve
banka kaynaklı krediler ve alacaklarına ilişkin açıklamalar ..............................................
IX.
Banka kaynaklı krediler ve alacaklar ve ayrılan özel karşılıklara ilişkin açıklamalar ..........
X.
Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar.................................
XI.
Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar ...........................................................................
XII.
Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar ..............................................................................
XIII. Karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülüklere ilişkin açıklamalar ..............................................
XIV. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar........................................
XV.
Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar .............................................................................
XVI. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar................................................................................
XVII. Ödenmiş sermaye ve hisse senetleri stokuna ilişkin ilave açıklamalar.................................
XVIII. Aval ve kabullere ilişkin ilave açıklamalar...........................................................................
XIX. Devlet teşviklerine ilişkin ilave açıklamalar.........................................................................
XX.
Raporlamanın bölümlemeye göre yapılması.........................................................................
9-10
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12-13
13
13
13
13
13
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
SAYFA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar.......................................................
Kredi riskine ilişkin açıklamalar...........................................................................................
Piyasa riskine ilişkin açıklamalar..........................................................................................
Kur riskine ilişkin açıklamalar..............................................................................................
Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar ....................................................................................
Likidite riskine ilişkin açıklamalar .......................................................................................
Finansal varlık ve yükümlülüklerin rayiç değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar.......
Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklamalar
Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar...............................................................................
14
15-17
17-19
20
21-22
23-25
26-27
27
27
27
BEŞİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Aktif kalemlere ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar .............................................. 28-39
Pasif kalemlere ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar ................................................ 40-45
Gelir tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar ................................................ 46-48
Nazım hesaplara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar .............................................. 48-50
Özkaynak değişim tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar...........................
50
Nakit akım tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar....................................... 51-52
Banka birleşme ve devirleri ile bankalarca iktisap edilen ortaklıkların muhasebeleştirilmesine
52
ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar.......................................................................
Banka’nın dahil olduğu risk grubu ile ilgili olarak açıklanması gereken hususlar ............... 53-54
Enflasyon muhasebesine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar ................................. 54-56
Bankanın Yurtiçi, Yurtdışı, Kıyı Bankacılığı Bölgelerindeki Şube Veya İştirakler
İle Yurtdışı Temsilciliklerine İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar ......................
56
Bilanço sonrası hususlara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar................................
56
ALTINCI BÖLÜM
DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I.
Banka’nın faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar ................................................................
56
YEDİNCİ BÖLÜM
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
I.
II.
Bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar ............................
Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar .................................................
56
57-60
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I.Banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarına ilişkin açıklama:
Tat Yatırım Bankası A.Ş. Bakanlar Kurulunun 07.08.1991 tarih ve 91/2066 sayılı
kararnamesi uyarınca ‘Tat Yatırım Bankası Anonim Şirketi’ünvanı altında 06.02.1992
tarihinde fiili olarak kurulmuştur.Banka halen özel sermayeli yatırım bankası olarak hizmet
vermektedir.
Banka’nın ana sözleşmenin 5.maddesinde belirtildiği üzere her türlü yurtiçi ve yurtdışı
yatırım , kalkınma ve ticaret bankacılığı yapmak amacı ile kurulmuştur.
II.Banka’nın dahil olduğu gruba ilişkin açıklama:
Banka’nın hisselerinin % 95.04’ü Mehmet Salih Tatlıcı’ya % 4.96’sı Nurten Tatlıcı’ya aittir.
III Diğer Bilgiler
a. Banka’nın ticaret ünvanı:
Tat Yatırım Bankası A.Ş.
b. Yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaraları:
Adres
: Kemeraltı Caddesi Karaköy Ticaret Merkezi No: 24/2
34425 Karaköy / İstanbul
Telefon : (0 212) 293 17 00 (5 hat)
Fax
: (0 212) 249 46 85
c. Elektronik site adresi ve elektronik posta adresi:
[email protected]
d. Raporlama dönemi:
www.tatbank.com.tr
1 Ocak – 31 Aralık 2005
e. Mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarda yer alan bilgiler aksi
belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak hazırlanmıştır.
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
9
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
10
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHASEBE POLİTİKALARI
I.Sunum esaslarına ilişkin açıklama ve dipnotlar:
a. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37. maddesi ve bu Kanun’un Geçici 1’inci maddesi gereğince yürürlükte bulunan
düzenlemeler uyarınca bankalar, hesaplarını ve yıllık mali tablolarını Türkiye Bankalar Birliği’nin görüşü alınarak
hazırlayıp Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca (“BDDK”) belirlenen esas ve usullere uygun bir şekilde ve
bu amaçla yürürlükte olan Muhasebe Uygulama Yönetmeliği (“MUY”) ve tek düzen hesap planı ile bunların uygulama
ve düzenleme esaslarına ilişkin izahnameye uygun olarak tutmak ve düzenlemek zorundadır. Banka yasal kayıtlarını,
mali tablolarını ve mali tablolarına baz teşkil eden dökümanları sözkonusu düzenlemelere ve Türk Ticaret Mevzuatı ile
Vergi Mevzuatı’na uygun olarak tutmaktadır.
b.Mali tabloların paranın cari satın alma gücü esasına göre düzenlenmesi:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21.04.2005 tarih ve 1623 sayılı kararı ile Muhasebe Uygulama
Yönetmeliği’ne İlişkin 14 Sayılı Tebliğ “Mali Tabloların Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine İlişkin
Muhasebe Standardı”nın yüksek enflasyonun varlığına ilişkin 5 inci maddesinde belirtilen göstergelerin ortadan
kalktığı ve bankalar ile özel finans kurumlarının mali tablolarını bu tebliğ hükümlerine göre hazırlama zorunluluklarını
bulunmadığı karalaştırılmıştır.
Söz konusu Tebliğin yüksek enflasyon döneminin sona ermesine ilişkin 25 inci maddesinde: Tebliğin 5 inci maddesi
Hükümlerinde belirtilen göstergelerin ortadan kalkması durumunda bankaların mali tablolarını bu Tebliğ hükümlerine
hazırlama zorunluluğun ortadan kalkacağı ve yüksek enflasyon döneminin sona ermesi nedeniyle enflasyon
muhasebesi uygulamasının sona erdirileceği BDDK Kurumunca duyurulmuştur.
Konuya ilişkin başlıca göstergelere bakıldığında;
1- Ocak 2005 dönemi itibarıyla bankacılık sektörü verilerinde Yeni Türk Lirası mevduatın toplam mevduat
içinde çoğunluğu teşkil etmesi ve yabancı para mevduatın azalan bir seyir göstermesi,
2- Ocak 2005 dönemi itibarıyla bankacılık sektörü verilerinde Yeni Türk Lirası kredilerin toplam krediler
içinde çoğunluğu teşkil etmesi ve yabancı para kredilerin azalan bir seyir göstermesi,
3- Kısa vadeli işlemlerde genellikle vade farkı konulmadan belirlenmesi,
4- Nakit karşılığı Devlet iç borçlanma senetleri ihracının fiyat endeksine bağlı olarak yapılmaması,
5- Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan 1994 temel yılı toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) için 2005
yılı Mart ayında son üç yılık kümülatif enflasyon oranının %57,83 cari yıl enflasyon oranının ise % 8,16
gerçekleşmesi çerçevesinde yüksek enflasyon dönemi özelliklerinin büyük ölçüde ortadan kalktığı
görülmektedir.
Bu itibarla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21.4.2005 tarih ve 1623 sayılı Kararı ile bankacılık
siteminde uygulanmakta olan enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmesi kararlaştırılmıştır.
c.Diğer değerleme esasları:
Mali tabloların hazırlanmasına ilişkin aktif ve pasif kalemlerin değerlemesinde kullanılan yöntemler ilgili muhasebe
politikaları içerisinde belirtilmiştir.
11
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
II.Yabancı para cinsi üzerinden işlemlerle ilgili açıklamalar:
a.Yabancı para varlık ve borçlar:
Banka dönem sonlarında ilgili TCMB döviz alış kurları kullanılarak aktif ve pasif hesapların bakiyeleri Yeni Türk
Lirasına çevirmiş ve oluşan kur farkları kambiyo kar veya kambiyo zararı olarak kayıtlarına intikal ettirmiştir.
Banka’nın 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla yabancı para cinsinden parasal olmayan aktifi ve pasif hesapları
bulunmamaktadır..
Banka 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle aşağıdaki kurları kullanmıştır.
31.12.2005
1,3418
1,5875
1,1400
ABD Doları
EURO
100 Japon Yeni
31.12.2004
1,342,100
1,826,800
12,913
b.Döneme ilişkin net kar ya da zarara dahil edilen toplam kur farkları:
Döneme ilişkin net kar ya da zarara dahil edilen toplam kur farkları 19 bin YTL (31.12.2004:165 YTL)’dir.
c.Kur farklarından doğan değerleme fonu hesabının toplam tutarı ve dönem içinde meydana gelen değişiklikler:
Bulunmamaktadır
d.Aktifleştirilmiş kur farkları tutarı: Banka’nın cari ve geçmiş dönemde aktifleştirilen kur farkı bulunmamaktadır.
e.Kur riski yönetim politikasının temel esasları.
Banka, kur riskine karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (“TCMB”) döviz sepetine uygun pozisyon
almaktadır. Döviz aktif ve pasif yönetimi her türlü fiyat, likidite ve kredi risklerinin Banka’nın hedeflediği risk-getiri
profili çerçevesinde ve sürdürülebilir karlılığı sağlayacak şekilde yapılmaktadır.
f.Yurtdışında kurulu ortaklıklardaki net yatırımların,iştiraklerin,ödünçlerin ve riskten korunma amaçlı diğer
araçların Türk parasına dönüştürülmesi sonucunda ortaya çıkan kur farklarının hangi hesaplarda izlendiği:
Banka’nın yurtdışında kurulu ortaklıkları,iştirakleri veya riskten korunma amaçlı diğer araçları mevcut değildir.
h.Yurtdışı ortaklığın elden çıkarılması halinde sonuçların hangi hesaplara yansıtıldığı:
Banka’nın elden çıkarılan yurtdışında kurulu bir ortaklığı bulunmamaktadır.
i.Yabancı para işlemlerin,işlem tarihinde geçerli olan kur üzerinden hesaplanıp hesaplanmadığı,bu tür
işlemlerden ve yabancı para cinsi parasal aktif ve pasiflerin Türk Lirasına dönüştürülmesinden kaynaklanan
kar veya zararların,gelir tablosuna yansıtılıp yansıtılmadığı:
Yabancı para cinsinden işlemler işlem gününde geçerli döviz kurları kullanılarak Türk Lirasına çevrilmiş ve muhasebe
kayıtlarına alınmıştır.Yabancı para cinsinden parasal aktif ve pasif kalemler bilanço tarihindeki TCMB kurları ile
değerlenmiştir. Banka’nın yabancı para cinsinden parasal olmayan hesapları bulunmamaktadır.
12
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
j.Borçlanmayı temsil eden menkul değerler ile parasal nitelikli finansal aktiflerin Türk parasına
dönüştürülmesinden kaynaklanan farkların gelir tablosuna dahil edilip edilmediği:
Borçlanmayı temsil eden menkul değerler bulunmamaktadır. Parasal nitelikli finansal aktiflerin Türk Lirasına
dönüştürülmesinden kaynaklanan kur farkları gelir tablosunda net kambiyo kar/zararı hesabı altında muhasebe
hesaplarına intikal ettirilmiştir.
II.Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar:
Banka’nın bilanço tarihi itibariyle vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünleri bulunmamaktadır .
III.Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar:
Finansal aktifler ile pasifler, yasal olarak netleştirmenin uygulanabilir olması veya Banka tarafından aktif ve pasiflerin
netleştirme yöntemiyle gerçekleştirilmesi öngörüldüğü durumda netleştirilmekte ve mali tablolarda net tutarları
üzerinden gösterilmektedir. Aksi takdirde, finansal varlık ve yükümlülüklerle ilgili herhangi bir netleştirme
yapılmamaktadır.
IV.Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar:
Faiz gelir ve giderleri gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.
V.Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar:
Ücret ve komisyon gelir ve giderleri tahsil edildiği veya ödendiği tarihlerde gelir ve gider hesaplarına intikal
ettirilmektedir.
VI.Alım satım amaçlı menkul değerlere ilişkin açıklamalar:
Alım satım amaçlı menkul değerler maliyet bedelleriyle mali tablolara alınmakta ve rayiç değerleri üzerinden mali
tablolarda gösterilmektedir. İlgili menkul kıymetin elde etme maliyeti ile rayiç değeri arasında oluşan pozitif fark faiz
ve gelir tahakkuk ve reeskontu olarak negatif fark ise menkul değerler değer düşüş karşılığı hesabı altında
muhasebeleştirilmektedir. Borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda aktif olarak işlem gören alım satım amaçlı
menkul değerler borsa fiyatı kullanılarak değerlenmektedir.
VII.Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar:
31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla Banka’nın satış ve geri alış anlaşmaları bulunmamaktadır. Banka’nın herhangi
bir şekilde ödünce konu edilmiş menkul değerleri bulunmamaktadır.
VIII.Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, satılmaya hazır menkul değerler ve banka kaynaklı krediler
ve alacaklara ilişkin açıklamalar:
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar; vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti
dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya
belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve banka kaynaklı krediler ve alacaklar dışında kalan varlıklardır.
Banka’nın bu çeşit menkul değer, kredi ve alacağı bulunmamaktadır.
IX.Banka kaynaklı krediler ve alacaklar ve ayrılan özel karşılıklara ilişkin açıklamalar:
Banka’nın 31.12.2005 dönemi itibarıyla banka kaynaklı kredileri ve alacakları bulunmamaktadır. Banka’nın 31 Aralık
2005 tarihinde vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler; satılmaya hazır menkul değerler ve banka kaynaklı
krediler ve alacaklar bulanmamaktadır.
13
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
X.Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar:
Banka’nın 31Aralık 2005 tarihi itibarıyla şerefiye ve maddi olmayan duran varlıkları bulunmamaktadır.
XI.Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar:
Maddi duran varlıklar 31 Aralık 2005 tarihindeki maliyet tutarlarından birikmiş amortismanların indirilmesi suretiyle
bulunan tutarlar üzerinden izlenmektedir. Amortisman, maddi duran varlıkların enflasyona göre düzeltilmiş tutarları
üzerinden tahmin edilen faydalı ömürler esas alınarak doğrusal yöntem kullanılarak ayrılmaktadır. Bilanço tarihi
itibarıyla aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varlıklara ilişkin olarak, bir tam yıl için öngörülen
amortisman tutarının, varlığın aktifte kalış süresiyle orantılanması suretiyle bulunan tutar kadar amortisman ayrılmıştır.
Maddi duran varlıkların üzerinde rehin ipotek veya tedbir bulunmamaktadır.Cari dönem içinde uygulanan amortisman
yönteminde değişiklik yapılmamış olup ,kullanılan amortisman oranları ilgili aktiflerin ekonomik ömürlerine tekabül
eden oranlara yaklaşık olup aşağıda belirtildiği gibidir.
Nakil Vasıtaları
Büro Makineleri,Mobilya,Mefruşat
% 20
% 20
Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleştirilmektedir.
Muhasebe tahmininde cari dönemde önemli bir etkisi olan yada sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olması beklenen
değişiklikler bulunmamaktadır.
XII. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar:
Banka’nın kiralayan konumunda bulunduğu 31.12.2005 tarihi itibariyle finansal kiralama işlemi bulunmamaktadır.
XIII.Karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülüklere ilişkin açıklamalar:
Krediler ve diğer alacaklar için ayrılan özel ve genel karşılıklar dışında kalan karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülükler
bulunmamaktadır.
XIV.Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar:
Çalışan haklarına ilişkin yükümlülükler Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’ne İlişkin 10 sayılı tebliğ (Banka
Çalışanlarının Haklarının Muhasebeleştirilmesi Standardı) hükümlerine göre muhasebeleştirilmiştir. Banka’nın belirli
süreli sözleşme ile istihdam edilen çalışanları bulunmamaktadır. Çalışanlarının üyesi bulunduğu vakıf, sandık ve
benzeri kuruluşlar da bulunmamaktadır.
XV.Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar:
Kurumlar Vergisi
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı %30’dur. Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi
kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve
indirimlerin (yatırım indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde
başka bir vergi ödenmemektedir. Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %30 oranında geçici vergi hesaplar ve o
dönemi izleyen ikinci ayın 10 gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici
vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden
mahsup edilir. Geçici vergi, devlete karşı olan herhangi bir başka mali borçlara da mahsup edilebilir.
14
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
XV.Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar: (devamı)
Kurumlar Vergisi (devamı)
2004 yılında Kurumlar Vergisi, 30 Aralık 2003 tarihinde yayımlanan 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi
Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde enflasyona göre
düzenlenmiş mali tablolar üzerinden hesaplanmış olup ekteki mali tablolara yansıtılmıştır. T.C. Maliye Bakanlığı
Gelirler Genel Müdürlüğü, 4 Ocak 2006 tarihinde yayınlamış olduğu 6 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde
2005 Aralık ayına ilişkin açıklanan TEFE’nin 1 Ocak 2003 tarihine göre %100’ün, 1 Ocak 2005 tarihine göre ise
%10’un üzerinde bir artış göstermediğini, dolayısıyla enflasyon düzeltmesi yapılması için gerekli olan iki şartın da
gerçekleşmediğini belirterek 2005 yılı hesap dönemine ilişkin bilançolar ve aynı yılın son üç aylık geçici vergilendirme
dönemine ilişkin bilançolar üzerinde enflasyon düzeltmesi yapılmayacağını açıklamıştır.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönemin
kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi dairesince beş yıl içerisinde
incelenebilmekte ve vergi hesapları kontrol edilebilmektedir.
Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 15 inci günü akşamına
kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında
muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü / Aktifi
12 Ağustos 2004 tarihinde yürürlüğe giren MUY’ne ilişkin 18 Sayılı Tebliğ ve 15 Aralık 2004 tarihi itibariyle Türkiye
Bankalar Birliği tarafından gönderilen yazı uyarınca Banka, vergi mevzuatı uyarınca sonraki dönemlerde
indirilebileceği mali kar elde etmesini mümkün gördüğü müddetçe, genel karşılıklar dışında kalan indirilebilir geçici
farklar üzerinden ertelenmiş vergi aktifi, vergilendirilebilir geçici farklar üzerinden ise ertelenmiş vergi yükümlülüğü
hesaplaması gerekmektedir. Banka ertelenmiş vergi karşılığı hesaplamamaktadır.
XVI.Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar:
Banka’nın bilanço tarihi itibarıyla borçlanma araçları ve hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ihracı bulunmamaktadır.
XVII.Ödenmiş sermaye ve hisse senetleri stokuna ilişkin açıklamalar:
Banka’nın bilanço tarihi itibarıyla hisse senedi ihracı ile ilgili işlem maliyetleri bulunmamaktadır
XVIII.Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar:
Banka’nın bilanço tarihi itibarıyla aval ve kabulleri bulunmamaktadır.
XIX.Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar:
Banka’nın bilanço tarihi itibariyle yararlanmış olduğu herhangi bir devlet teşviği bulunmamaktadır.
XX.Raporlamanın bölümlemeye göre yapılması:
Faaliyet bölümleriyle ilgili raporlama, Muhasebe Uygulama Yönetmeliği 17. Tebliğine istinaden 1.1.2006 tarihinden
geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir.
15
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
I.Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar:
Banka’nın satılmaya hazır yabancı para cinsinden sermaye araçları bulunmamaktadır. Diğer yabancı para cinsi
işlemlerden kaynaklanan kur riskine karşı Banka uygun pozisyon almaktadır. Banka’nın yabancı işletmelerde net
yatırımı bulunmamaktadır.
II.Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar:
Sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanması 31.01.2002-2 tarih ve 24657 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış
‘Bankaların Sermaye Yeterliliği Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik’ çerçevesinde yapılmaktadır.
Bu yönetmeliğe göre konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranı % 188 olup bu oran ilgili mevzuatta
belirlenen asgari oran olan % 8’den yüksektir. Sermaye yeterliliği standart oranının belirlenmesi esnasında piyasa
riskine maruz tutar standart metoda göre hesaplanmıştır.
16
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler: Bin YTL, %
Risk Ağırlıkları
Risk Ağırlıkları
Banka
Banka
31.12.2004
31.12.2005
0%
20%
50%
-
-
100% 0%
20%
50%
-
-
100%
Risk Ağır. Varlık, Yüküm., Gayrinakdi Kredi
Bilanço Kalemleri (Net)
-
-
-
-
Nakit Değerler
-
-
-
-
-
-
-
-
Bankalar
3
1,538
-
-
4
1,677
-
-
Bankalararası Para Piyasası
-
-
-
-
-
-
-
-
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
-
Zorunlu Karşılıklar
1
-
-
-
1
-
-
-
Özel Finans Kurumları
-
-
-
-
-
-
-
-
Krediler
-
-
-
283
-
-
-
120
Takipteki Alacaklar (Net)
-
-
-
-
-
-
-
-
İştirak, Bağlı Ortak. ve VKET Men. Değ.
-
-
-
-
-
-
-
-
Muhtelif Alacaklar
-
-
-
4
-
-
-
5
Vadeye Kadar Elde Tutul Men. Değ (Net)
-
-
-
-
-
-
-
-
Finansal Kira. Amaç. Varlık. Veril Avans
-
-
-
-
-
-
-
-
Finansal Kira. İşlemlerinden Alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
-
Finansal Kira. Konusu Varlıklar (Net)
-
-
-
-
-
-
-
-
Sabit Kıymetler (Net)
-
-
-
16
-
-
-
14
Diğer Aktifler
38
-
-
12
52
-
-
1
Bilanço Dışı Kalemler
-
-
-
-
-
-
-
-
Garanti ve Kefaletler
-
-
142
-
-
-
67
-
Taahhütler
-
-
-
-
-
-
-
-
Diğer Nazım Hesaplar
-
-
-
-
-
-
-
-
Türev Finansal Araçlar ile İlgili İşlemler
-
-
-
-
-
-
-
-
Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
142
315
Risk Ağırlığı Verilmemiş Hesaplar
Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar
-
-
42
1,538
57 1,677
Konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgi:
Banka
Cari Dönem
Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar
694
Piyasa Riskine Esas Tutar
Özkaynak
300
1,865
% 188
Özkaynak/(RAV +PRET)*100(*)
-
-
67
140
Önceki Dönem
509
347
1,842
% 215
(*)RAV:Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar , PRET:Piyasa Riskine Esas Tutar
17
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
ANA SERMAYE
Ödenmiş Sermaye
Nominal Sermaye
Sermaye Taahhütleri (-)
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedi İhraç Primleri ve İptal Kârları
Yasal Yedekler
I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1)
II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2)
Özel Kanunlar Gereği Ayrılan Yedek Akçe
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe
Dağıtılmamış Kârlar
Birikmiş Zararlar
Yabancı Para Sermaye Kur Farkı
Kâr
Dönem Kârı
Geçmiş Yıllan Kârı
Zarar (-)
Dönem Zararı
Geçmiş Yıllar Zararı
Ana Sermaye Toplamı
KATKI SERMAYE
Yeniden Değerleme Fonu
Menkuller
Gayrimenkuller
Sermayeye Eklenecek İştirak ve Bağlı
Ortaklık Hisseleri ile Gayrim. Satış Kazanç.
Özel Maliyet Bedelleri Yeniden Değerleme Fonu
Yeniden Değerleme Değer Artışı
Kur Farkları
Genel Karşılıklar
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar
Alınan Sermaye Benzeri Krediler
Menkul Değerler Değer Artış Fonu
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan
Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
2,000
2,000
1,332
23
23
-
Önceki Dönem
-
2,000
2,000
3,581
-2,248
-1368
-880
3,355
-
3,333
-
18
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Yapısal Pozisyona Konu Edilen Menkul Değerler Değer Artışı
Katkı Sermaye Toplamı
ÜÇÜNCÜ KUŞAK SERMAYE
SERMAYE
SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER
Ana Faaliyet Konuları Para ve Sermaye Piyasaları ile Sigortacılık Olan ve Bu
Konudaki Özel Kanunlara Göre Izin ve Ruhsat ile Faaliyet Gösteren Mali
Kurumlara Yapılan Tüm Sermaye Katılımlarına İlişkin Tutarlar ile
Özsermaye Yöntemi Uygulanmış Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide
Edilmemiş Bu Tür Mali Ortaklıklara İlişkin Sermaye Payları
Özel Maliyet Bedelleri
İlk Tesis Bedelleri
Peşin Ödenmiş Giderler
İştirakler, Bağlı Ortaklıkların, Sermayesine Katılınan Diğer Ortaklıkların,
Özsermaye Yöntemi Uygulanmış Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide
Edilmemiş Bu Tür Mali Ortaklıkların ve Konsolide Sabit Kıymetlerin Rayiç
Değerleri Bilançoda Kayıtlı Değerlerinin Altında ise Aradaki Fark
Türkiye’de Faaliyet Gösteren Diğer Bankalara Verilen Sermaye Benzeri
Krediler
Şerefiye (Net)
Aktifleştirilmiş Giderler
Toplam Özkaynak
-
-
3,355
1,490
3,333
1,491
1,486
4
1,486
5
-
-
1,865
1,842
III.Kredi riskine ilişkin açıklamalar:
1. Kredi riski,bir bankanın kredi müşterisinin ya da kendisiyle bir anlaşmaya taraf olanın anlaşma koşullarına uygun
biçimde yükümlülüklerini karşılayamama olasılığıdır.Kredi riski yönetiminin amacı uygun parametreler içinde
bankanın maruz kalabileceği riskleri yöneterek bankanın risk ayarlı getirisini maksimize etmektir. Banka, kredi
derecelendirmelerini dikkate alarak riski, kredibilitesi yüksek firmalarla çalışmaktadır. Kredi müşterilerinin risk
limitleri; 5411 sayılı Bankalar Kanunu “Kredi açma” başlıklı 51. maddesine ve buna bağlı yasal mevzuata uygun
olmak koşuluyla; Genel Müdür, Kredi Komitesi ve Yönetim Kuruluna ait kredilendirme yetki limitleri çerçevesinde
tahsis edilmekte, kredi müşterilerinin mali yapılarına ve kredi gereksinimlerine veya Banka'nın değerlendirmelerine
bağlı olarak söz konusu limitler değiştirilebilmektedir. Kredi müşterilerinin kredi değerlilikleri düzenli aralıklarla
izlenmekte, bu amaca yönelik olarak alınan hesap durumu belgelerinin ilgili mevzuatta değinilen şekilde denetlenmiş
olmasına dikkat edilmektedir.
Kredilerin teminatlandırılmasına önem verilmektedir. Teminatların genellikle gayrimenkul ve menkul ipoteği, ticari
işletme rehni, menkul kıymetlerin teminata alınması, diğer banka teminat mektupları ve diğer kişi ve kuruluşların
kefaletinin kabul edilmesi şeklindedir.
2. Banka’nın 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi ve benzeri diğer sözleşmeleri
bulunmamaktadır.
3. Banka’nın vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi ve benzeri diğer sözleşmeleri bulunmamaktadır.
4. Banka’nın yenilenen ve yeniden itfa planına bağlanan kredileri bulunmamaktadır.
19
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
5. Bankaların yurtdışında yürütmekte oldukları bankacılık faaliyetleri ve kredilendirme işlemleri bulunmamaktadır.
Banka, uluslararası bankacılık piyasasında aktif bir katılımcı değildir.
6.a. 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla ana ortaklık bankanın ilk büyük 100 nakdi kredi müşterisinden olan alacağı 283 Bin
YTL olup, toplam nakdi krediler portföyü içindeki payı %100’dür.
b. 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla ana ortaklık bankanın ilk büyük 100 gayrinakdi kredi müşterisinden olan alacağının
toplam gayrinakdi krediler portföyü içindeki payı % 100’dir.
c. Bankanın 31.12.2005 tarihi itibarıyla ilk büyük 100 kredi müşterisinden olan nakdi alacağı yoktur, gayrinakdi alacak
tutarının toplam bilanço içi ve bilanço dışı varlıklar içindeki payı % 8,3’dür.
7.Ana ortaklık bankaca üstlenilen kredi riski için ayrılan genel karşılık tutarı bulunmamaktadır.
Coğrafi bölgeler itibarıyla bilgiler:
Varlıklar
Cari Dönem
Yurtiçi
Avrupa Birliği Ülkeleri
OECD Ülkeleri *
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
ABD, Kanada
Diğer Ülkeler
Dağıtılmamış
Varlıklar/Yükümlülükler**
Toplam
Önceki Dönem
Yurtiçi
Avrupa Birliği Ülkeleri
OECD Ülkeleri *
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
ABD, Kanada
Diğer Ülkeler
Dağıtılmamış
Varlıklar/Yükümlülükler**
Toplam
Yükümlülükler
Gayrinakdi
Krediler
Sermaye
Yatırımları*** Kar (Zarar)
3,396
-
3,396
-
284
-
-
23
-
3,396
3,396
284
3,364
-
3,364
-
134
-
-
(1,368)
-
3,364
3,364
134
-
(1,368)
23
* AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri
** Tutarlı bir esasa göre bölümlere dağıtılamayan varlık ve yükümlülükler
‘Sermaye yatırımları sütununa sabit sermaye yatırımlarını oluşturan tutarlar yazılacak olup, bu tutarlar ‘Varlıklar’
sütununda ayrıca gösterilmeyecektir.’
20
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Sektörlere göre nakdi kredi dağılımı:
Cari Dönem
Önceki Dönem
YTL
-
(%)
-
Çiftçilik ve Hayvancılık
-
-
Ormancılık
-
-
Balıkçılık
-
-
-
Tarım
YP
YTL
-
(%)
YP
(%)
-
(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Madencilik ve Taşocakçılığı
-
-
-
-
--
-
-
İmalat Sanayi
-
-
-
-
-
-
-
-
Elektrik, Gaz, Su
İnşaat
-
-
-
-
283
100,00
-
-
120
100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Toptan ve Perakende Ticaret
-
-
-
-
-
-
-
-
Otel ve Lokanta Hizmetleri
-
-
-
-
-
-
-
-
Ulaştırma Ve Haberleşme
-
-
-
-
-
-
-
-
Mali Kuruluşlar
-
-
-
-
-
-
-
-
Gayrimenkul ve Kira. Hizm.
-
-
-
-
-
-
-
-
Serbest Meslek Hizmetleri
-
-
-
-
-
-
-
-
Eğitim Hizmetleri
-
-
-
-
-
-
-
-
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
283
100,00
-
-
120
100.00
-
-
Sanayi
Hizmetler
Diğer
Toplam
21
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
IV.Piyasa riskine ilişkin açıklamalar:
Banka ‘Bankaların Sermaye Yeterliliğinin ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik’ ve ‘Bankaların İç
Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik’ kapsamında piyasa riski yönetimi faaliyetlerini belirlemiş
ve bu konuda gereken tedbirleri almıştır. Banka, piyasa riskinin ölçümünde standart metodu kullanmakta ve piyasa
riski ölçümlerini her ay sonu itibarıyla hesaplamaktadır.
Cari Dönem
Faiz Oranı Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
Önceki Dönem
-
-
Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
-
-
Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
-
-
Faiz Oranı Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
-
1
Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
-
Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
-
-
24
27
24
27
-
Hisse Senedi Pozisyon Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
Hisse Senedi Pozisyon Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
Sermaye Yükümlülüğü
-
Kur Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
Toplam RMD-İç Model
-
Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü
Piyasa Riskine Maruz Tutar
24
28
300
347
22
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
1
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
V.Kur riskine ilişkin açıklamalar:
1. Banka, kur riski açısından, yabancı para net genel pozisyonunu makul seviyelerde tutmaktadır.
2.Banka, yabancı para cinsinden borçlanma araçlarının ve net yabancı para yatırımlarının riskten korunma amaçlı türev
araçları ile korumamaktadır.
3.Banka, kur riskine karşı uygun pozisyon almaktadır. Döviz aktif pasif yönetimi her türlü fiyatı likidite ve kredi
risklerinin Banka’nın hedeflediği risk-getiri profili çerçevesinde ve sürdürülebilir karlılığı sağlayacak şekilde
yapılmaktadır. Ölçülebilir ve yönetilebilir riskler, uyulması gereken rasyolar gözetilerek alınmaktadır.
4.Banka’nın mali tablo tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan cari döviz alış kurları:
Cari Dönem
USD
JPY
EUR
23.12.2005
1,3435
1,1500
1,5943
26.12,2005
1,3424
1,1510
1,5922
Önceki Dönem
24.12.2004
25.12.2004
1,375,000
1,364000
USD
JPY
EUR
13,203
1,849,800
13,139
1,845,500
27.12,2005
1,3433
1,1455
1,5929
28.12.2005
1,3422
1,1437
1,5994
29.12.2005
1,3430
1,1373
1,5904
30.12.2005
1,3418
1,1400
1,5875
26.12.2004
1,352,700
27.12.2004
1,342,500
30.12.2043
1,352,500
31.12.2004
1,342,100
13,015
1,830,300
13,000
1,830,300
13,000
1,842,700
12,913
1,826,800
5.Banka'nın döviz alış kurlarının 31 Aralık 2005 tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik ortalama
değerleri :
Cari Dönem
Önceki Dönem
Aylık Ortalama
Aylık Ortalama
Döviz Alış Kuru
Döviz Alış Kuru
1,3457
1,355,253
USD
1,1332
13,412
JPY
1,5961
1,867,221
EUR
23
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Banka’nın kur riskine ilişkin bilgiler: (bin YTL)
Cari Dönem
EURO
Varlıklar
USD
Yen
Diğer YP
Toplam
-
-
-
-
-
132
-
134
-
-
-
266
-
132
134
-
-
-
-
-
-
-
-
132
-
134
-
-
-
266
-
Önceki Dönem
Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
148
185
-
333
Net Bilanço Pozisyonu
Bilanço Dışı Pozisyon
Gayrinakdi Krediler
148
-
185
-
-
333
-
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki
Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar
Alım Satım Amaçlı Menkul Değer.
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Verilen Krediler
İştirak ve Bağlı Ortaklıklardaki Yat.
Vadeye Kadar Elde Tutulacak M. D.
Maddi Duran Varlıklar
Şerefiye
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalararası Mevduat
Döviz Tevdiat Hesabı
Para Piyasalarına Borçlar
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Net Bilanço Pozisyonu
Net Bilanço Dışı Pozisyon
Türev Finansal Araçlardan Alacak.
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler
266
-
-
-
24
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
VI.Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar:
Faiz oranındaki hareketler nedeniyle Banka’nın pozisyon durumuna bağlı olarak maruz kalabileceği zarar olasılığını
ifade eden faiz oranı riski standart metod kullanarak tespit etmektedir. Faiz oranı riski, faiz oranına duyarlı aktif ve
pasiflerin doğal olarak birbirini değerlemesi yoluyla yönetilmektedir.
Banka faiz oranı riskini piyasa riski yönetimi ve aktif-pasif yönetimi boyutlarında ele almaktadır.
Aktif-pasif yönetimi kapsamında ise durasyon ve duyarlılık analizleri yapılarak getiri eğrisindeki değişimlerin bilanço
yapısı üzerindeki etkileri ölçülmektedir. Banka yönetimi günlük olarak piyasadaki faiz oranlarını da takip ederek
gerektikçe Banka'nın faiz oranlarını güncellemektedir.
“Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler
itibarıyla)
1 Yıl ve
1 Aya
1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay
Faizsiz Toplam
Cari Dönem Sonu
Kadar
Üzeri
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve
T.C. Merkez Bnk.
3
3
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan
Alacaklar
1,538
1,538
5
6
11
Alım Satım Amaçlı Menkul Değer.
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
283
283
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tut. Men.Değ.
10
1,551
1,561
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
1,836
6
Cari Dönem Sonu
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
-
-
Yükümlülükler
Bankalararası Mevduat
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
Diğer Yükümlülükler
1,836
1,836
6
6
-
3-6 Ay 6-12 Ay
-
-
1 Yıl ve
Üzeri
1,554
-
-
12
3,384
-
-
-
3,396
-
-
-1,842
-1,842
25
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
3,396
Faizsiz Toplam
-
-
-
Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar
Bilançodaki Faize Duyarlı Açık
Bilanço Dışı Faize Duyarlı Açık
Toplam Faize Duyarlı Açık
-
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
12
3,384
3,396
-
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Önceki Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve
T.C. Merkez Bnk.
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan
Alacaklar
Alım Satım Amaçlı Menkul Değer.
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tut. Men.Değ.
Diğer Varlıklar*
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalararası Mevduat
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar
Bilançodaki Faize Duyarlı Açık
Bilanço Dışı Faize Duyarlı Açık
Toplam Faize Duyarlı Açık
1 Aya
Kadar
1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay
1 Yıl ve
Faizsiz
Üzeri
-
-
-
-
4
4
-
8
1,685
5
1
6
-
1,549
1,553
1677
5
-
120
120
-
-
-
-
-
-
3,356
8
3,356
-
-
-
-
3,364
3,364
1,685
1,685
6
6
120
120
-
-1,811
1,811
-
1,677
-
-
-
8
26
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Toplam
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
120
1,558
3,364
-
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları (%):
Cari Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez B.
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar
Alım Satım Amaçlı Menkul Değer.
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tut. Men.Değ.
Yükümlülükler
Bankalararası Mevduat
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
Önceki Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez B.
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar
Alım Satım Amaçlı Menkul Değer.
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tut. Men.Değ.
Yükümlülükler
Bankalararası Mevduat
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
EURO
USD
Yen
YTL
-
-
-
-
4,00
-
3.50
-
14,50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EURO
USD
Yen
TL
-
-
-
-
3,00
-
3,00
-
19,50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
-
27
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
48
-
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
VII.Likidite riskine ilişkin açıklamalar:
Banka, likidite riskini mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için yeterli derecede nakit ve
nakit eşdeğerleri kaynağın bulunması suretiyle yönetmektedir. Banka politikaları her türlü borcun likit kaynaklarla her
zaman karşılayacak nitelikte olduğu bir aktif yapısının sağlanması yönündedir. Banka’nın varlık ve yükümlülükleri
arasındaki borç ödeme gücünde sorun yaşanmamaktadır.
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:
1 Yıl ve Dağıtıla1 Aya
Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay Üzeri mayan (*) Toplam
Vadesiz
Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif
Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve T.C. Merkez
3
3
Bankalar ve Diğer Mali
Kuruluşlardan Alacaklar
-
Alım Satım Amaçlı Menkul
5
10
18
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Diğer Varlıklar *
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalararası Mevduat
Diğer Mevduat
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl.
283
-
6
-
1,821
12
6
Net Likidite Açığı
Net Likidite Açığı
-
12
Para Piyasalarına Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Diğer Yükümlülükler**
Toplam Yükümlülükler
Önceki Dönem
Toplam Aktifler
Toplam Yükümlülükler
1,538
13
8
1,821
1,677
6
-
-
-
-
1,538
-
-
-
11
-
6
-
-
1,551
1,551
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
120
-
-
-
283
1,561
3,396
-
3,384
3,384
-1,833
12
3,384
3,396
-
-
1,548
3,356
3,364
3,364
-
-1,808
-
-
(*)Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler,iştirak ve bağlı ortaklıklar,ayniyat mevcudu,peşin ödenmiş
giderler ve takipteki alacaklar gibi bankacılık faaliyetinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan,kısa zamanda nakde
dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar aktif tutarlılığın sağlanmasını teminen dağıtılamayan sütunu
28
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
doldurmak suretiyle “Diğer Varlıklar” satırına kaydedilmiştir.
(**) Diğer yükümlülüklerin vadesi dağıtılamayan bölümünde 3,384 Bin YTL özkaynak bulunmaktadır.
VIII.Finansal varlık ve yükümlülüklerin rayiç değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar:
Aşağıdaki tablo, grubun mali tablolarında rayiç değeri ile gösterilmeyen finansal varlık ve yükümlülüklerin defter
değeri ile rayiç değerini göstermektedir. Defter değerleri, ilgili varlık ve yükümlülüklerin elde etme bedeli ve birikmiş
faiz reeskontlarının toplamını ifade etmektedir.
Defter Değeri
Rayiç Değer
Cari Dönem
Önceki
Dönem
Cari Dönem
Önceki
Dönem
1,538
-
1,677
-
1,538
-
1,677
-
-
-
-
-
12
-
12
8
Finansal Varlıklar
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan
Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul
Değerler
Finansal Yükümlülükler
Bankalararası Mevduat
Diğer Mevduat
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
8
IX.Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklamalar:
Banka’nın başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemi veya inanca dayalı düzenlenmiş sözleşmesi bulunmamaktadır.
X.Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar:
1.a.Banka bir yatırım bankası olması nedeniyle mevduat hesapları, kredi ve bankamatik kartları, tüketici kredileri
hizmetleri vermemektedir.
1.b. Banka, otomatik virman hizmetleri, cari hesaplar, mevduat hesapları gibi hizmetler yapmamaktadır. Ödünç ve
diğer kredi hizmetleri ile vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri ve benzeri diğer sözleşmeler gibi finansal türev
ürünleri içeren kurumsal bankacılık hizmetleri gibi alanlarda faaliyet göstermemektedir.
1.c) Finansal araçların alım satımı, fon yönetimi, yapılanmış finansman araçları, finansal kiralama ile ortaklıklara
yönelik birleşme ve devir danışmanlığı gibi yatırım bankacılığı faaliyetleri bulunmamaktadır,
1.d) Kurumsal finansman, bilgisayar hizmetleri gibi bilişim sektörüne yönelik alanlarda gerçekleştirilen faaliyetler
bulunmamaktadır,
1.e) Bazı bilanço kalemlerinin sunumu amacıyla izlenen yöntem ve esaslar hakkındaki bilgiler,
2. Büyüklüğü toplam banka büyüklüğünün %10’u veya daha fazlası kadar olan faaliyet bölümleri yoktur,
3. Diğer bölümlerle yapılan işlemlerden sağlanan bölüm gelirinin sunulmasında ve ölçümünde, bölümler arasında
yapılan aktarmalar, bankanın bu aktarmaları fiyatlandırmada kullandığı esaslar ve sözkonusu hususlarda yapılan
herhangi bir değişiklik yoktur,
4. Faaliyet veya yatırımların bölümlemesini doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkileyen iktisadi, mali ve politik
faktörler yoktur.
29
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I. Aktif kalemlere ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:
1.T.C. Merkez Bankası Hesabına İlişkin Bilgiler:
Cari Dönem
YTL
Vadesiz Serbest Tutar
Vadeli Serbest Tutar
Toplam
3
3
YP
-
Önceki Dönem
YTL
4
4
YP
-
2.Alım satım amaçlı menkul değerlere ilişkin ilave bilgiler, net değerleriyle:
Alım satım amaçlı menkul değerler hesabında bulunan 11 bin YTL tutarındaki menkulün 6 bin YTL’lik kısmı
TCMB’de disponibilite teminatı olarak bulunmaktadır. (31.12.2004 – 5 YTL)
a-Teminata verilen/bloke edilen alım satım amaçlı menkul değerlere ilişkin bilgiler
Cari Dönem
TL
YP
Hisse Senetleri
Bono, Tahvil ve Benzeri Menkul Değerler
6
Diğer
Toplam
6
-
Önceki Dönem
TL
YP
5
5
-
b.Repo işlemlerine konu olan alım satım amaçlı menkul değerler bulunmamaktadır.
3.Yurtdışı bankalar hesabına ilişkin bilgiler:
AB Ülkeleri
ABD, Kanada
OECD Ülkeleri*
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
Diğer
Toplam
Serbest Tutar
Önceki
Cari Dönem
-
Serbest Olmayan Tutar
Önceki
Cari Dönem
-
* AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri
4.Ters repo işlemlerinden alacaklar hesabına ilişkin bilgiler:Ters repo işlemlerinden alacaklar bulunmamaktadır.
5.Satılmaya hazır menkul değerlere ilişkin bilgiler: Satılmaya hazır menkul değerler bulunmamaktadır.
30
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
6.Kredilere ilişkin açıklamalar:
a.Banka’nın ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın bakiyesine ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Nakdi Gayrinakdi
38
38
246
284
Banka Ortaklarına Verilen Doğrudan Krediler
Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Banka Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler
Banka Mensuplarına Verilen Krediler
Toplam
Önceki Dönem
Nakdi Gayrinakdi
38
38
96
134
b.Birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler
ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem :
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer
Yakın İzlemedeki Krediler ve
Alacaklar
Diğer Alacaklar
Nakdi Krediler
İhtisas Dışı Krediler
İskonto ve İştira Senetleri
İhracat Kredileri
İthalat Kredileri
Mali Kesime Verilen Krediler
Yurtdışı Krediler
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Kıymetli Maden Kredisi
Diğer
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Toplam
Krediler ve
Diğer
Alacaklar
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Yeniden Yapılandırılan
yada Yeni Bir İtfa
yada Yeni Bir İtfa
Diğer
Planına Bağlananlar
Planına Bağlananlar Alacaklar
283
-
283
-
-
-
-
-
-
-
283
-
-
-
-
31
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Önceki Dönem :
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer
Alacaklar
Nakdi Krediler
İhtisas Dışı Krediler
İskonto ve İştira Senetleri
İhracat Kredileri
İthalat Kredileri
Mali Kesime Verilen Krediler
Yurtdışı Krediler
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Kıymetli Maden Kredisi
Diğer
Krediler ve
Diğer
Alacaklar
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Toplam
Yakın İzlemedeki Krediler ve
Diğer Alacaklar
Yeniden Yapılandırılan
ya da Yeni Bir İtfa
Planına Bağlananlar
Krediler Yeniden Yapılandırılan
ya da Yeni Bir İtfa
Ve Diğer
Planına Bağlananlar
Alacaklar
120
120
-
-
-
120
-
-
-
c.Vade yapısına göre nakdi kredilerin dağılımı:
Cari Dönem :
Kısa Vadeli Krediler
İhtisas Dışı Krediler
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Orta ve Uzun Vadeli Krediler
İhtisas Dışı Krediler
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer
Yakın İzlemedeki Krediler ve
Alacaklar
Diğer Alacaklar
Krediler ve
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Yeniden Yapılandırılan
Diğer
ya da Yeni Bir İtfa
ya da Yeni Bir İtfa
Diğer
Alacaklar
Planına Bağlananlar Alacaklar
Planına Bağlananlar
283
283
-
-
-
32
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
-
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Önceki Dönem :
Kısa Vadeli Krediler
İhtisas Dışı Krediler
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer
Yakın İzlemedeki Krediler ve
Alacaklar
Diğer Alacaklar
Krediler ve
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Yeniden Yapılandırılan
Diğer
ya da Yeni Bir İtfa
ya da Yeni Bir İtfa
Diğer
Alacaklar
Planına Bağlananlar Alacaklar
Planına Bağlananlar
120
120
-
Orta ve Uzun Vadeli Krediler
İhtisas Dışı Krediler
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
-
-
-
-
d.Tüketici kredilerine ilişkin bilgiler: Banka’nın cari ve önceki döneme ilişkin tüketici kredisi yoktur.
e. Kredilerin kullanıcılara göre dağılımı:
Kamu
Özel
Cari Dönem
Önceki Dönem
283
120
f.Yurtiçi ve yurtdışı kredilerin dağılımı:
Yurtiçi Krediler
Yurtdışı Krediler
Toplam
Cari Dönem
283
283
Önceki Dönem
120
120
Cari Dönem
Önceki Dönem
65
219
284
65
69
134
Cari Dönem
Önceki Dönem
147
147
147
147
g.Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen krediler:
Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Doğrudan Krediler
Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Dolaylı Krediler
Toplam
h.Kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar:
Özel Karşılıklar
Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Toplam
33
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
j.Donuk alacaklara ilişkin bilgiler (Net):
j.1.Donuk alacaklardan bankaca yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara
ilişkin bilgiler:
III. Grup:
IV. Grup:
V. Grup
Tahsil İmkanı Tahsili Şüpheli Zarar Niteliğindeki
Krediler ve Diğer
Sınırlı Krediler ve
Krediler ve
Alacaklar
Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar
Cari Dönem
(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
-
-
-
-
-
-
Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer
Alacaklar
Önceki Dönem
-
-
-
(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
-
-
-
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar
-
-
-
Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer
Alacaklar
-
-
-
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar
j.2.Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler:
III. Grup
IV. Grup
V. Grup
Tahsil İmkanı Tahsili Şüpheli Zarar Niteliğindeki
Sınırlı Krediler ve
Kredi ve Diğer
Krediler ve
Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar
Alacaklar
147
147
147
0
-
Cari Dönem
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçinde İntikal (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarından Giriş (+)
Diğer Donuk.Alacak Hesaplarına Çıkış(-)
Dönem İçinde Tahsilat (-)
Aktiften Silinen (-)
Enflasyon düzeltmesi (-)
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
34
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
III. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı
Krediler ve Diğer
Alacaklar
Önceki Dönem
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçinde İntikal (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarından Giriş (+)
Diğer Donuk.Alacak Hesaplarına Çıkış(-)
Dönem İçinde Tahsilat (-)
Aktiften Silinen (-)
Enflasyon düzeltmesi (-)
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
-
IV. Grup
Tahsili Şüpheli
Krediler ve
Diğer Alacaklar
-
V. Grup
Zarar Niteliğindeki
Kredi ve Diğer
Alacaklar
147
147
147
0
j.3. Yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklar bulunmamaktadır.
k.Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için tasfiye politikasının ana hatları açıklanmalıdır.
Zarar niteliğindeki alacaklar gider hesaplarına intikal ettirilmiştir.
7.Banka’nın faktoring alacaklarına ilişkin bilgiler:
Banka’nın faktoring alacakları bulunmamaktadır.
8.Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlere ilişkin bilgiler (Net):
a.Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlere ilişkin bilgiler:Bulunmamaktadır.
Cari Dönem
-
Önceki Dönem
-
-
-
Dönem Başındaki Değer
Parasal Varlıklarda Meydana Gelen Kur Farkları
Yıl İçindeki Alımlar
Satış ve İtfa Yolu ile Elden Çıkarılanlar
Değer Azalışı Karşılığı (-)
-
-
Dönem Sonu Toplamı
-
-
Borçlanma Senetleri
Borsada İşlem Görenler
Borsada İşlem Görmeyenler
Değer Azalma Karşılığı (-)
Toplam
-
b.Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin yıl içindeki hareketleri:
35
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
c.1.Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin izlendiği hesaplara ilişkin bilgiler:
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Menkul Değerler
Teminata Verilen/Bloke Edilen
Repo İşlemlerine Konu Olan
Yapısal Pozisyon Olarak Tutulan
Menkul Kıymet Ödünç Piyasasından
Alacaklar
Menkul Kıymet Ödünç Piyasası
Teminatları
Diğer
Toplam
Cari Dönem
Önceki Dönem
Değerlenmiş
Değerlenmiş
Maliyet Bedeli
Maliyet Bedeli
Tutarı
Tutarı
TP
YP
TP
YP
TP
YP
TP
YP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
c.2.Teminat olarak gösterilen vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin başlıca özellikleri:
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
Bono
Tahvil ve Benzeri Menkul Değerler
Diğer
Toplam
-
YP
-
c.3.Repo işlemlerine konu olan vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler bulunmamaktadır.
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Diğer Kamu Borçlanma Senetleri
Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Diğer
Toplam
c.4.Yapısal pozisyon olarak tutulan vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler bulunmamaktadır.
Cari Dönem
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar
Diğer
Toplam
Önceki Dönem
-
-
-
-
36
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
9.İştiraklere ilişkin bilgiler (Net): Banka’nın 31 Aralık 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibarıyla iştiraki
bulunmamaktadır.
10.Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (Net):
a.Banka ve/veya grubun diğer üyeleri ile beraber kontrol gücüne sahip olan topluluk dışı diğer üyeler/hissedarlar
bulunmamaktadır.
a.1) Konsolidasyon kapsamına alınmayan bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler: Banka’nın konsolidasyon kapsamına
alınmayan bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.
Yukarıda yer alan sıraya göre bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Aktif
Toplam
-
Özkaynak
Sabit Varlık Faiz
Toplamı Gelirler
-
-
Menkul Değer
Gelirler
-
Cari Dönem
Kâr/Zararı
-
Önceki Dönem
Kâr/Zararı
-
Rayiç
Değeri
-
-
Önceki Dönem
Aktif
Toplam
-
Özkaynak
Sabit Varlık Faiz
Toplamı Gelirler
-
-
Menkul Değer
Gelirler
-
Cari Dönem
Kâr/Zararı
-
Önceki Dönem
Kâr/Zararı
-
Rayiç
Değeri
-
-
b.1. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:
Dönem Başı Değeri
Dönem İçi Hareketler
Alışlar
Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri
Cari Yıl Payından Alınan Kâr
Satışlar
Yeniden Değerleme Artışı
Değer Azalma Karşılıkları
Dönem Sonu Değeri
Sermaye Taahhütleri
Dönem Sonu Sermaye Katılma Payı (%)
Cari Dönem
1,486
Önceki Dönem
3,429
1,486
-1,943
1,486
99.94
99.94
Cari Dönem
1,486
Önceki Dönem
1,486
-
-
b.2. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklara yapılan yatırımların değerlemesi:
Maliyet Değeri İle Değerleme
Rayiç Değer İle Değerleme
Özsermaye Yöntemi İle Değerleme
37
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
b.3. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklara ilişkin sektör bilgileri ve bunlara ilişkin kayıtlı tutarlar:
Bağlı Ortaklıklar
Bankalar
Sigorta Şirketleri
Faktoring Şirketleri
Leasing Şirketleri
Finansman Şirketleri
Diğer Mali Bağlı Ortaklıklar
Cari Dönem
Önceki Dönem
1,486
1,486
b.4.Borsaya kote edilen bağlı ortaklıklar bulunmamaktadır.
b.5. Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:
Ünvanı
Tat Menkul Değerler A.Ş.
Diğer
Ana Ortaklık Bankanın
Pay Oranı-Farklıysa Oy Ortakların Pay
Oranı(%)
Oranı (%)
Adres(Şehir/ Ülke)
İstanbul / Türkiye
99.94
-
Konsolidasyon
Yöntemi
-
Yukarıdaki sıraya göre konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklara ilişkin aşağıdaki bilgiler:
Cari Dönem
Aktif
Toplamı
1,405
Özkaynak
1,402
Sabit
Varlık
Toplamı
1,179
Faiz
Gelirleri
-
Menkul
Değer
Gelirleri
-
Cari
Dönem
Kâr/Zararı
-80
Önceki
Dönem
Kâr/Zararı
-131
Sabit
Varlık
Toplamı
Faiz
Gelirleri
Menkul
Değer
Gelirleri
Cari
Dönem
Kâr/Zararı
Önceki
Dönem
Kâr/Zararı
1,247
-
-
-131
Rayiç Değer
-
Önceki Dönem
Aktif
Toplamı
Özkaynak
1,486
1,483
Rayiç Değer
-157
-
b.6.Cari dönem içinde elden çıkarılan konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklar bulunmamaktadır.
b.7.Cari dönem içinde satın alınan bağlı ortaklıklar bulunmamaktadır.
11.Diğer yatırımlara ilişkin açıklamalar: Banka’nın birlikte kontrol edilen ortaklıkları ve diğer yatırımları
bulunmamaktadır.
12.Finansal kiralama alacaklarına ilişkin bilgiler (Net):
a.Finansal kiralamaya yapılan yatırımların kalan vadelerine göre gösterimi
Cari Dönem
Brüt
Net
1 Yıldan Az
1-4 Yıl Arası
4 Yıldan Fazla
Toplam
Önceki Dönem
Brüt
-
Net
-
38
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
b. Finansal kiralamaya yapılan net yatırımlara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Önceki Dönem
Brüt Finansal Kiralama Yatırımı
-
-
Finansal Kiralamadan Kazanılmamış Finansal Gelirler (-)
-
-
İptal Edilen Kiralama Tutarları (-)
-
-
Net Finansal Kiralama Yatırımı
-
-
c) Yapılan finansal kiralama sözleşmesinde kira sözleşmesinin getirdiği kısıtlamalar ve temerrüt durumu oluşmamıştır.
13.Muhtelif alacaklar kaleminde yer alan aktiflerin vadeli satışından doğan alacaklara ilişkin bilgiler:
Muhtelif alacaklar kaleminde yer alan aktiflerin satışından doğan alacaklar bulunmamaktadır.
14.Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlarına ilişkin açıklamalar:
a.Krediler faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlarına ilişkin bilgiler
Cari Dönem
TL
Kredi Faiz. Gelir.Tahakkuk Reeskontları
Faiz Tahakkukları
Faiz Reeskontları
Kredi Komisyon ve Diğer Gelirler Tahakkuk.
Kredi Komisyon ve Diğer Gelirler Reeskont.
Toplam
-
YP
-
Önceki Dönem
TL
YP
-
-
-
b.Diğer faiz ve gelir reeskontlarına ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
TL
Diğer Faiz ve Gelir Reeskontları
Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerin.
Satılmaya Hazır Menkul Değerlerin
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler.
Ters Repo İşlemleri Faiz Reeskontları
Zorunlu Karşılıklar Faiz Reeskontları
Türev Finansal Araçlar Reeskontları
Faiz ve Gelir Reeskontları
Kur Gelir Reeskontları
Faktoring Alacaklarına İlişkin Reeskontları
Diğer
Toplam
10
10
YP
-
Önceki Dönem
TL
YP
-
3
3
39
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
-
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
15.Maddi duran varlıklara ilişkin bilgiler: (Net)
Finansal
Kiralama ile
Gayrimenkul Edinilen MDV
Önceki Dönem Sonu:
Maliyet
Birikmiş Amortisman(-)
Net Defter Değeri
Cari Dönem Sonu:
Dönem Başı Net Defter Değeri
İktisap Edilenler
Elden Çıkarılanlar(-) net
Değer Düşüşü
Amortisman Bedeli (-)
Y.dışı İşt Kayn.Net Kur Farkları (-)
Kapanış Net Defter Değeri
Araçlar
-
-
23
-23
-
-
-
-
Diğer
MDV
Toplam
959
982
-942
17
-965
17
17
-
17
-1
16
-1
16
a. Münferit bir varlık için cari dönemde kaydedilmiş veya iptal edilmiş değer azalış tutarı bulunmamaktadır.
b. Cari dönemde kaydedilmiş veya iptal edilmiş olan ve her biri veya bazıları mali tabloların bütünü açısından önemli
olmamakla birlikte toplamı mali tabloların bütünü açısından önemli olan değer düşüklükleri için ilgili varlık grupları
itibarıyla ayrılan veya iptal edilen değer azalışı tutarları ile bunlara neden olan olay ve şartlar bulunmamaktadır.
16.Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin bilgiler:
Banka’nın maddi olmayan duran varlığı bulunmamaktadır.
a.Faydalı ömür veya kullanılan amortisman oranları: Bulunmamaktadır.
b.Kullanılan amortisman yöntemleri: Bulunmamaktadır.
c.Dönem başı ve dönem sonundaki brüt defter değeri ile birikmiş amortisman tutarları: Bulunmamaktadır.
d.Dönem başı ve dönem sonu arasında aşağıda belirtilen bilgileri içeren hareket tablosu: Bulunmamaktadır.
e.Mali tabloların bütünü açısından önem arz eden bir maddi olmayan duran varlık bulunması durumunda, bunun defter
değeri, tanımı ve kalan amortisman süresi: Bulunmamaktadır.
f.Varsa devlet teşvikleri kapsamında edinilen ve ilk muhasebeleştirmede rayiç değeri ile kaydedilmiş olan maddi
olmayan duran varlıklar için aşağıdaki tabloda yer alan hususlar: Bulunmamaktadır.
g.Devlet teşvikleri kapsamında edinilen ve ilk muhasebeleştirmede rayiç değeri ile kaydedilmiş olan maddi olmayan
duran varlıkların ilk kayıt tarihinden sonraki değerlemelerinin hangi yönteme göre yapıldığı: Bulunmamaktadır.
h.Kullanımında herhangi bir kısıtlama bulunan veya rehnedilen maddi olmayan duran varlıkların defter değeri:
Bulunmamaktadır.
i.Maddi olmayan duran varlık edinimi için verilmiş olan taahhütlerin tutarı: Bulunmamaktadır.
40
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
j.Yeniden değerleme yapılan maddi olmayan duran varlıklar için varlık türü bazında açıklamalar: Bulunmamaktadır.
k.Varsa, dönem içinde gider kaydedilen araştırma geliştirme giderlerinin toplam tutarı: Bulunmamaktadır.
l.Mali tabloları konsolide edilen ortaklıklardan dolayı ortaya çıkan pozitif veya negatif konsolidasyon şerefiyesi:
Bulunmamaktadır.
m. Şerefiyenin defter değerinin dönem başı, dönem sonu bakiyesi ve dönem içi hareketleri ile ilgili bilgiler:
Bulunmamaktadır.
n. Negatif şerefiyenin defter değerinin dönem başı, dönem sonu bakiyesi ve dönem içi hareketleri : Bulunmamaktadır.
17. Ertelenmiş vergi aktifine ilişkin açıklamalar:Ertelenmiş vergi ile ilgili çalışma yapılmamıştır.
18. Diğer aktiflere ilişkin bilgiler:
a. Bankanın 31.12.2005 tarihi itibariyle diğer aktifler hesabı içerisinde gösterilen 38 YTL peşin ödenmiş vergileri, 4
YTL peşin ödenmiş giderleri ve 2 YTL’de verilen avansı bulunmaktadır.
b.İlgili düzenlemeler kapsamında hesaplanan ertelenmiş vergi aktifi tutarı bulunmamaktadır.
c.Bilançonun diğer aktifler kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının % 10’unu aşmamaktadır.
41
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
II.Pasif kalemlere ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:
1.Mevduata ilişkin bilgiler
a.1.Mevduatın vade yapısına ilişkin bilgiler:
Tasarruf Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Yurtiçinde Yer. K.
Yurtdışında Yer.K
Resmi Kur. Mevduatı
Tic. Kur. Mevduatı
Diğ. Kur. Mevduatı
Kıymetli Maden DH
7 Gün
Vadesiz İhbarlı 1Aya Kadar
-
Bankalararası Mevduat
-
TC Merkez B.
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
Özel Finans K.
Diğer
Toplam
-
1-3 Ay 3-6 Ay
-
-
-
6 Ay-1 Yıl
-
-
1 Yıl ve
Üstü
-
-
a.2.Önceki Dönem:
7 Gün
Vadesiz İhbarlı 1Aya Kadar
Tasarruf Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Yurtiçinde Yer. K.
Yurtdışında Yer. K
Resmi Kur. Mevduatı
Tic. Kur. Mevduatı
Diğ. Kur. Mevduatı
Kıymetli Maden DH
Bankalararası Mevduat
TC Merkez B.
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
Özel Finans K.
Diğer
Toplam
-
-
1-3 Ay
-
-
3-6 Ay 6 Ay-1 Yıl 1 Yıl ve Üstü
-
-
42
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
-
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
b1.Mevduat sigortası kapsamında bulunan ve mevduat sigortası limitini aşan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler:
Tasarruf Mevduatı
Mevduat Sigortası
Mevduat Sigortası Limitini
Kapsamında Bulunan
Aşan
Cari Dönem
Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem
Tasarruf Mevduatı
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz DTH
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz Diğ.H.
Yurtdışı Şubelerde Bulunan Yabancı
Mercilerin Sigortasına Tabi Hesaplar
Kıyı Bnk.Blg. Şubelerde Bulunan Yabancı
Mercilerin Sigorta Tabi Hesaplar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
b2.Banka’nın merkezi Türkiye’dedir.
b.3.Bankanın mevduat sigortası kapsamında bulunmayan tasarruf mevduatı yoktur.
2.Repo işlemlerinden sağlanan fonlara ilişkin bilgiler:Repo işlemlerinden sağlanan fon bulunmamaktadır.
3. a) Alınan kredilere ilişkin bilgiler: Bankanın 31.12.2005 tarihi itibariyle bulunmamaktadır.
b) Bankanın yükümlülüklerinin yoğunlaştığı alanlar bulunmamaktadır.
4.İhraç edilen menkul değerlere ilişkin açıklama:
a.Banka’nın ihraç edilen menkul değeri bulunmamaktadır.
b.Banka’nın hisse senedine dönüştürülebilir tahvilleri bulunmamaktadır.
c.Banka’nın çıkarılan menkul değerleri bulunmamaktadır.
5.Fonlara ilişkin açıklamalar: Banka’nın fonu bulunmamaktadır.
6.Muhtelif borçlara ilişkin açıklamalar: Banka’nın muhtelif borçları bulunmamaktadır.
7.a.İlgili düzenlemeler kapsamında hesaplanan ertelenmiş vergi pasifi tutarı: Banka ertelenmiş vergi hesaplaması
yapmamıştır.
b.Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10’unu aşmamaktadır.
8.Ödenecek vergi, resim, harç ve primlere ilişkin açıklamalar:
a.Vergilere ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
1
2
Ödenecek Kurumlar Vergisi
Menkul Sermaye İradı Vergisi
Gayrimenkul Sermaye İradı Vergisi
BSMV
Kambiyo Muameleleri Vergisi
Ödenecek Katma Değer Vergisi
Diğer
Önceki Dönem
1
1
43
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
b. Primlere ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
2
Sosyal Sigorta Primleri-Personel
Sosyal Sigorta Primleri-İşveren
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-Personel
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-İşveren
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-Personel
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-İşveren
İşsizlik Sigortası-Personel
İşsizlik Sigortası–İşveren
Diğer
Önceki Dönem
2
-
-
9.Faktoring borçlarına ilişkin açıklamalar: Bulunmamaktadır.
10.a. Finansal kiralama sözleşmelerinde kira taksitlerinin belirlenmesinde kullanılan kriterler, yenileme ve satın alma
opsiyonları ile sözleşmede yer alan kısıtlamalar hususlarında bankaya önemli yükümlülükler getiren hükümler yoktur.
b. Sözleşme değişikliklerine ve bu değişikliklerin bankaya getirdiği yeni yükümlülükler bulunmamaktadır.
c. Finansal kiralama işlemlerinden doğan yükümlülükler yoktur.
d. Bankanın faaliyet kiralamasından doğan yükümlülükleri bulunmamaktadır.
e. Bankanın satış ve geri kiralama işlemi bulunmamaktadır.
11. Faiz ve gider reeskontlarına ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
TL
-
Mevduat Faiz Reeskontları
Kullanılan Kredi Faiz Reeskontları
Tahviller Faiz Reeskontları
Repo İşlemleri Faiz Reeskontları
Türev Finansal Araçlar Reeskontları
Faiz ve Gider Reeskontları
Kur Gider Reeskontları
Faktoring Borçlarına İlişkin Reeskontlar
Diğer Faiz ve Gider Reeskontları
Toplam
-
Önceki Dönem
YP
-
TL
YP
-
44
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
-
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
12. Karşılıklara ve sermaye benzeri kredilere ilişkin açıklamalar:
a. Genel karşılıklara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
-
Genel Karşılıklar
I. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılanlar
Diğer
Önceki Dönem
-
b. Kıdem ve ihbar tazminatlarına ilişkin yükümlülükler:
Fiili Kıdem ve İhbar Tazminatı Ödemesi
Kıdem ve İhbar Tazminatı Yükümlülüğü
Fiili Ödeme Oranı
-
-
Önceki
2 ÖD Dönem
-
Kıdem ve İhbar Tazminatı Karşılığı Oranı
Muhtemel Kıdem ve İhbar Tazminatı Y. K.
-
-
-
5 ÖD
4 ÖD
3 ÖD
-
Cari
Dönem
-
19
24
c. Emeklilik haklarından doğan yükümlülükler bulunmamaktadır.
d.Karşılıkların niteliği, beklenen ödemenin zamanlaması ve miktarı: Bulunmamaktadır.
e. Dövize endeksli krediler kur farkı karşılıkları: Bulunmamaktadır.
f. Teslim tarihine göre muhasebeleştirme değer düşüş karşılığı: Bulunmamaktadır.
g. Tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler özel karşılıkları : Bulunmamaktadır.
h. Diğer karşılıklara ilişkin : Bulunmamaktadır.
ı. Bankanın kullandığı sermaye benzeri kredi bulunmamaktadır.
j. Sermaye benzeri krediler bulunmamaktadır.
13.Özkaynaklara ilişkin bilgiler:
a. Ödenmiş sermayenin gösterimi:
Cari Dönem
2,000
-
Hisse Senedi Karşılığı
İmtiyazlı Hisse Senedi Karşılığı
Önceki Dönem
2,000
-
b. Ödenmiş sermaye tutarı, bankada kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp uygulanmadığı hususunun açıklanması:
Banka’da kayıtlı sermaye sistemi yoktur.
c. Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile arttırılan sermaye payına ilişkin diğer bilgiler:
45
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Cari Dönem
Artırım Tarihi
Artırım Tutarı
Nakit
Yedekler
YDDAF
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Artırım Tutarı
Nakit
Yedekler
YDDAF
-
-
-
-
Önceki Dönem
Artırım Tarihi
d.Cari
dönem
içinde
yeniden değerleme
Bulunmamaktadır.
fonlarından
sermayeye
ilave
edilen
kısma
ilişkin
bilgiler:
e.Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin genel amacı ve
bu taahhütler için gerekli tahmini kaynaklar: Bulunmamaktadır.
f.Banka’nın gelirleri, kârlılığı ve likiditesine ilişkin geçmiş dönem göstergeleri ile bu göstergelerdeki belirsizlikler
dikkate alınarak yapılacak öngörülerin, bankanın özkaynakları üzerindeki tahmini etkileri:Geçerli değildir.
g. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlara ilişkin özet bilgiler: Bulunmamaktadır.
14.Hisse senedi ihraç primleri, hisseler ve sermaye araçları:
Cari Dönem
Önceki Dönem
Hisse Senedi Sayısı (Bin)
2,000,000
2,000,000
İmtiyazlı Hisse Senedi
Hisse Senedi İhraç Primi
Hisse Senedi İptal Kârı
Diğer Sermaye Araçları
Toplam Hisse Senedi İhracı
15.Menkul değerler değer artış fonuna ilişkin açıklamalar:
a.Menkul değerler değer artış fonuna ilişkin bilgiler: Yoktur.
Cari Dönem
T.P.
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan
Satılmaya Hazır MD’den
Yapısal Pozisyona Konu Edil MD’den
-
Önceki Dönem
T.P.
Y.P
Y.P
-
-
-
a.2) Menkul değerler değer artış fonuna ilişkin bilgiler: Yoktur
Menkul Değerler Değer Artış Fonunun Yabancı P. Menkul Değerlere Ait Olan Bölümü
Yukarıdaki Tutarın Yabancı Para İştirakler, Bağlı Ortaklıklar, Satılmaya Hazır Menkul
Değer Niteliğindeki Hisse Senetlerine İlişkin Kur Artışlarını İçeren Kısmı
Cari Önceki
Dönem Dönem
-
46
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
-
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
b.Yabancı para iştirakler, bağlı ortaklıklar, satılmaya hazır menkul değer niteliğindeki hisse senetlerine ilişkin kur
artışlarının mali tablolardaki gösterim şekli:Bulunmamaktadır.
c.Banka, Döviz Kurlarındaki Değişmelerin Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi esaslarını ilk kez uyguladığı zaman, ilgili
tutarın saptanamadığı durumlar hariç olmak üzere, geçmiş dönemlerden gelen ve özkaynaklara dahil edilmiş birikmiş
kur farkı tutarı: Bulunmamaktadır.
16.Yeniden değerleme fonuna ilişkin bilgiler:Bulunmamaktadır.
17. Yeniden değerleme değer artışına ilişkin bilgiler:Bulunmamaktadır.
18. Yasal yedeklere ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Önceki Dönem
-
-
I. Tertip Kanuni Yedek Akçe
Iı. Tertip Kanuni Yedek Akçe
Özel Kanunlar Gereği Ayrılan Yedek Akçeler
Cari dönemde yasal yedekler bulunmamaktadır. 2003 yılı içerisinde yasal yedeklerde bulunan mevcutlar geçmiş yıllar
zararlarının mahsubunda kullanılmıştır. Dolayısıyla 31.12.2005 ve 2004 tarihleri itibarıyla Banka’nın yasal yedeği
bulunmamaktadır
19.Olağanüstü yedeklere ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Önceki Dönem
Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe
Dağıtılmamış Kârlar
Birikmiş Zararlar
Yabancı Para Sermaye Kur Farkı
Cari dönemde sermaye
yedeklerinde bulunan mevcutlar geçmiş yıllar zararlarının
kullanılmıştır.Dolayısıyla 31.12.2005 tarihi itibarıyla Banka’nın sermaye yedekleri bulunmamaktadır.
mahsubunda
20.Azınlık haklarına ilişkin bilgiler:
a) Azınlık haklarına ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Önceki Dönem
Dönem Başı Bakiye
-
-
Bağlı Ortaklıkların Net Kâr Payı
-
-
Önceki Dönem Temettüsü
-
-
Dönem Sonu Bakiye
-
-
b. Sermayede ve/veya oy hakkında %10 ve bunun üzerinde paya sahip kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar:
Pay
Ödenmiş
Ödenmemiş
Ad Soyad/Ticari Unvanı
Pay Oranları
Tutarları
Paylar
Paylar
Salih Tatlıcı
1,900
95.04%
1,900
Nurten Tatlıcı
100
4.96%
100
47
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Diğerleri
-
-
-
-
III.Gelir tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:
1.İştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler :
a. İştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler :
Cari Dönem
Önceki Dönem
-
-
Cari Dönem
Önceki Dönem
-
-
İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Faizler
b. Finansal kiralama gelirlerine ilişkin bilgiler :
Finansal Kiralama Gelirleri
c.Ters repo işlemlerinden alınan faizler: Bulunmamaktadır.
d.Faktoring alacaklarından alınan faizlere ilişkin bilgi: Bulunmamaktadır.
2.İştirakler ve bağlı ortaklıklara verilen faiz giderlerine ilişkin bilgiler :
a.İştirakler ve bağlı ortaklıklara verilen faiz giderlerine ilişkin bilgiler : Bulunmamaktadır.
b.Finansal kiralama giderlerine ilişkin bilgiler : Bulunmamaktadır.
c. Mevduata ödenen faizin vade yapısına göre gösterimi: Bulunmamaktadır.
d.Repo işlemlerine verilen faiz tutarı: Bulunmamaktadır.
e.Faktoring işlemlerinden borçlara verilen faizlere ilişkin bilgi: Bulunmamaktadır.
3.Diğer faaliyet gelirlerine ilişkin bilgiler:
Diğer faaliyet gelirleri ağırlıklı olarak gayrimenkul satış komisyonlarına ait tahsilatlardan oluşmaktadır.
4.Bankaların kredi ve diğer alacaklarına ilişkin karşılık giderleri:
Kredi ve Diğer Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar
III.Grup Kredi ve Alacaklardan
IV.Grup Kredi ve Alacaklardan
V.Grup Kredi ve Alacaklardan
Genel Karşılık Giderleri
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılık Giderleri
Dövize Endeksli Krediler Kur Farkı Giderleri
Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri
Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Cari Dönem
-
Önceki Dönem
-
48
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Değer Düşüş Karşılığı Giderleri
İştirakler
Bağlı Ortaklıklar
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler
Diğer
Toplam
-
1,943
1.943
1,943
5.Diğer faaliyet giderlerine ilişkin bilgiler :
a.Diğer faaliyet giderlerine ilişkin bilgiler :
Personel Giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maddi Duran Varlık Amortisman Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Giderleri
Diğer İşletme Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Reklam ve İlan Giderleri
Diğer Giderler
Aktiflerin Satışından Doğan Zararlar
Faaliyet Kiralama Giderleri
Sabit kıymet değer düşüklüğü gideri
Diğer *
Toplam
Cari Dönem
97
8
Önceki Dönem
85
8
-
1
91
50
41
143
2,128
340
2,366
24
121
87
34
-
* Diğer kalemi içerisinde 103.-YTL ödenen vergi ve harçlar bulunmaktadır.
b..Olağandışı kalemlerden kaynaklanan giderler bulunmamaktadır.
c.1. Şerefiye amortismanı bulunmamaktadır.
c.2. Negatif şerefiye bulunmamaktadır.
6.Bağlı ortaklık ve iştiraklerden elde edilen gelir ve giderler:
a.Bağlı ortaklık ve iştiraklerden elde edilen gelir ve giderler:
Cari dönem
Bağlı Ortaklıklara İlişkin Kâr ve Zarar (+/-)
İştiraklere İlişkin Kâr ve Zarar (+/-)
Önceki dönem
-
49
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
-
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
b.Özsermaye yöntemi kullanılan iştirak bulunmamaktadır.
c.Banka’nın dahil olduğu risk grubundaki gerçek ve tüzel kişilerle yapılan işlemlerden kaynaklanan kâr ve zarara
ilişkin bilgiler:Söz konusu bilgiler “VIII. Banka’nın dahil olduğu risk grubu ile ilgili olarak açıklanması gereken
hususlar”bölümünde açıklanmıştır.
7.Bağlı ortaklık ve iştiraklerin kâr/zararına ilişkin bilgiler:
Bağlı Ortaklık ve İştirakler
Cari Dönem
Kâr/Zararı
Önceki Dönem
Kâr/Zararı
-80
-131
Tat Menkul Değerler A.Ş
8.Net dönem kâr ve zararına ilişkin açıklamalar:
a.Olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemleri ana hatlarıyla faiz dışı gelir ve gider ve
komisyon gelir ve giderlerinden ve kambiyo gider ve gelirinden oluşmaktadır.
b.Mali tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan bir tahmin değişikliği bulunmamaktadır.
c.Azınlık haklarına ait kâr/zarar bulunmamaktadır.
9.Cari dönemde önemli etkide bulunan veya takip eden dönemlerde önemli etkide bulunacağı beklenen
muhasebe tahminindeki bir değişiklik bulunmamaktadır.
IV.Nazım hesaplara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:
1.Banka’nın aşağıda belirtilen hususların toplam tutarlarının yükümlülüklerden ayrı olarak açıklanması:
a.1.Banka’nın birlikte kontrol edilen ortaklığıyla ilgili şarta bağlı hususlar ve diğer girişimcilerle birlikte şarta bağlı
yükümlülüklerdeki payı: Banka’nın birlikte kontrol edilen ortaklığı bulunmamaktadır.
a.2.Birlikte kontrol edilen ortaklığın kendi şarta bağlı yükümlülüklerine ilişkin payı: Banka’nın birlikte kontrol edilen
ortaklığı bulunmamaktadır.
a.3.Bankanın birlikte kontrol edilen ortaklığındaki diğer girişimcilerin yükümlülüklerinden sorumlu olmasından
kaynaklanan şarta bağlı yükümlülükleri:Banka’nın birlikte kontrol edilen ortaklığı bulunmamaktadır.
b.Şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin muhasebeleştirilmesi, mali tablolarda belirtilmesi ya da belirtilmemesi kararı
şarta bağlı olayın gerçekleşme olasılığı gözönünde bulundurularak verilir. Banka’nın 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla
şarta bağlı yükümlülüğü bulunmamaktadır.
2.Türev finansal araçlara ilişkin bilgiler: Türev finansal araçlar bulunmamaktadır.
3.Bilanço dışı yükümlülüklere ilişkin açıklama:
a.Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve miktarı: Bulunmamaktadır.
b.Aşağıdakiler dahil bilanço dışı kalemlerden kaynaklanan muhtemel zararların ve taahhütlerin yapısı ve tutarı.
b.1.Garantileri, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve diğer akreditifler dahil gayrinakdi
50
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
krediler: Bulunmamaktadır.
b.2.Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri işlemler: Bulunmamaktadır.
4.Banka’nın bilanço dışı yükümlülüklerinin özellikle yoğunlaştığı alanlar bulunmamaktadır.
5.Gayrinakdi kredilerin toplam tutarı:
a.Gayrinakdi kredilerin toplam tutarı:
Cari Dönem
Önceki Dönem
Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Açılan Gayrinakdi Krediler
Bir Yıl veya Daha Az Süreli Asıl Vadeli
Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Asıl Vadeli
Diğer Gayrinakdi Krediler
284
134
Toplam
284
134
b.Maddi duran varlık üzerindeki rehin, ipotek ve varsa diğer kısıtlamalar, maddi duran varlık için inşaat sırasında
yapılan harcamaları ve maddi duran varlık alımı için verilen taahhütler bulunmamaktadır.
6.Başkaları nam ve hesabına verilen hizmetlere ilişkin açıklamalar:
Bankaların gerçek ve tüzel kişiler, vakıflar, emeklilik sigortası fonları ve diğer kurumlar adına saklama veya plasmanda
bulunma gibi faaliyetleri toplam faaliyetleri içerisinde önemlilik arzetmemektedir.
7.Bankaların uluslararası derecelendirme kuruluşlarına yaptırmış oldukları derecelendirmeye ilişkin özet
bilgiler: Bulunmamaktadır.
8.Gayrinakdi krediler hesabı içinde sektör bazında risk yoğunlaşması hakkında bilgi:
a.Gayrinakdi krediler hesabı içinde sektör bazında risk yoğunlaşması hakkında bilgi:
Cari Dönem
Önceki Dönem
TL (%)
YP (%)
TL (%)
YP
Tarım
Çiftçilik ve Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Sanayi
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
İnşaat
Hizmetler
76
27
76
57
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri
11
4
11
8
Ulaştırma ve Haberleşme
65
49
Mali Kuruluşlar
65
23
Gayrimenkul ve Kiralama Hizm.
-
-
-
-
-
-
(%)
-
51
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
-
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Serbest Meslek Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Diğer
-
208
Toplam
284
-
73
-
-
58
43
-
-
100
-
-
134
100
-
-
b.I ve II’nci grupta yer alan gayrinakdi kredilere ilişkin bilgiler : Bulunmamaktadır.
V.Özkaynak değişim tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:
1.Cari dönemde Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi Standardının uygulanması sebebiyle yapılan
düzeltmelere ilişkin bilgiler:
a.Satılmaya hazır yatırımların yeniden değerlenmesinden sonra meydana gelen artış bulunmamaktadır.
b.Nakit akış riskinden korunma kalemlerinde meydana gelen artışlara ilişkin bilgiler:Bulunmamaktadır.
c.Kur farklarının dönem başı ve dönem sonundaki tutarlarına ilişkin mutabakat:Bulunmamaktadır.
2.Cari dönemde Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi Standardının uygulanması sebebiyle yapılan
düzeltmelere ilişkin bilgiler:
a.Satılmaya hazır yatırımlara ilişkin bilgiler: Satılmaya hazır yatırımların (riskten korunma ile ilgili varlıklar dışında
kalanlar) rayiç değerde yeniden ölçülmesinden kaynaklanan kazanç tutarının özkaynaktan alınarak net kar/zarar
hesabına kaydedilen bölümü bulunmamaktadır.
b.Nakit akış riskinden korunmaya ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır.
3.Temettüye ilişkin bilgiler:
a.Bilanço tarihinden sonra ancak mali tabloların ilanından önce bildirim yapılmış kâr payları tutarı:Bulunmamaktadır.
b.Bilanço tarihi sonrasında ortaklara dağıtılmak üzere önerilen hisse başına dönem net kâr payları:Bulunmamaktadır.
4.Yasal yedek akçeler hesabına aktarılan tutarlar:
Cari dönemde yasal yedek akçeler hesabına aktarılan tutar bulunmamaktadır.
Dağıtılmayan Kârlardan Yedeklere Aktarılan Tutar
Cari Dönem
Önceki Dönem
-
-
5.Hisse senedi ihracına ilişkin bilgiler:
a.Banka’nın, tüm sermaye payı sınıfları için; kâr payı dağıtılması ve sermayenin geri ödenmesi ile ilgili kısıtlamalar
dahil olmak üzere bu kalemle ilgili hakları, öncelikleri ve kısaltmaları:Bulunmamaktadır.
6. Özkaynak Değişim Tablosunda yer alan diğer sermaye artırım kalemlerine ilişkin açıklamalar :Bulunmamaktadır.
52
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
VI. Nakit akım tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:
1.Nakit Akım Tablosunda yer alan diğer kalemleri ve döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer
varlıklar üzerindeki etkisi kalemine ilişkin açıklamalar:
Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet karları” içinde yer alan 2005 yılı için -93 bin
YTL tutarındaki “Diğer” kalemi, gayrimenkul danışmanlık komisyon geliri, denetim ve müşavirlik ücretleri,ısıtma
aydınlatma giderleri, kıdem tazminat giderleri olmak üzere diğer faaliyet gelir ve giderlerinden oluşmaktadır.Döviz
kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi kalemi, net kambiyo karı ve net parasal
pozisyon zararından oluşmaktadır.
2.İştirak, bağlı ortaklık ve diğer yatırımların elde edilmesinden kaynaklanan nakit akımına ilişkin bilgiler:
Banka’nın cari dönemde bağlı ortaklık yatırımlarından dolayı nakit çıkışı bulunmamaktadır. (31.12.2004 – Yoktur.)
3. İştirak, bağlı ortaklık ve diğer işletmelerin elden çıkarılmasına ilişkin bilgiler:Bulunmamaktadır.
4.
Nakit ve nakde eşdeğer varlıkları oluşturan unsurların bilançoda kayıtlı tutarları ile nakit akım tablosunda
kayıtlı tutarları arasındaki mutabakat:
4 (i). Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar:
Cari Dönem Önceki Dönem
DÖNEM BAŞI
Nakit
Kasa
Efektif Deposu
Nakde Eşdeğer Varlıklar
Bankalar ve diğer mali kuruluşlar
Bankalararası para piyasalarından alacaklar
4
1,677
1,677
-
122
122
1,277
1,277
-
Toplam nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
1,681
1,399
5. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler:
DÖNEM BAŞI
Cari Dönem Önceki Dönem
Nakit
Kasa
Efektif Deposu
Nakde Eşdeğer Varlıklar
Bankalar ve diğer mali kuruluşlar
Bankalararası para piyasalarından alacaklar
3
3
1,538
1,538
-
4
4
1,677
1,677
-
Toplam nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
1,541
1,681
6. Banka’nın elinde bulunan ancak, yasal sınırlamalar veya diğer nedenlerle bankanın ya da diğer ortaklıkların
serbest kullanımında olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlık mevcudu: Bulunmamaktadır.
53
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
7.Birinci fıkrada belirtilen bilgilere ilave olarak, bankaların, mali durumları ve likidite vaziyetleri hakkında bu
fıkrada belirtilen ilave bilgileri:
a.Bankacılık faaliyetlerinde ve sermaye taahhütlerinin yerine getirilmesinde kullanılabilecek olan henüz kullanılmamış
borçlanma imkanlarına ve varsa bunların kullanımına ilişkin kısıtlamalar:Bulunmamaktadır.
b.Kısmi konsolidasyon yöntemine göre muhasebeleştirilen birlikte kontrol edilen ortaklıklardan bankanın payına düşen
nakit akımlarının bankacılık, yatırım ve finansman faaliyetleri itibarıyla ayrı ayrı toplam tutarları:Bulunmamaktadır.
c.Mevcut bankacılık faaliyet kapasitesini sürdürebilmek için ihtiyaç duyulan nakit akışlarından ayrı olarak, bankacılık
faaliyet kapasitesindeki artışları gösteren nakit akımı toplamı:Bulunmamaktadır.
VII.Banka birleşme ve devirleri ile bankalarca iktisap edilen ortaklıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin
olarak açıklanması gereken hususlar:
1.Devir dahil bütün ortaklık birleşmelerinde, birleşmenin gerçekleştiği döneme ait mali tablolarda birleşen
ortaklıkların unvan ve türleri, birleşmeyi kayıtlara yansıtmak için kullanılan muhasebe yöntemi, birleşmenin
yürürlüğe girdiği tarih ve sona erdirilmesine karar verilen faaliyetler:Bulunmamaktadır.
2. İktisabın gerçekleştiği döneme ilişkin açıklamalar:
a.İktisabın gerçekleştiği döneme ilişkin açıklamalar:Bulunmamaktadır.
b.Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Standardında belirtilen kamuya açıklama
zorunlulukları iktisap edilenin faaliyetlerinin azaltılması veya durdurulmasına ilişkin ayrılan karşılıklara uygulanır. Her
bir iktisap için ayrılan karşılıkların toplam defter değeri:Bulunmamaktadır.
c.Bir iktisapta, varlık ve yükümlülüklerin rayiç değerleri veya alış bedelleri iktisabın gerçekleştiği dönem sonunda
kesin olarak belirlenemiyorsa, bu husus sebepleri ile birlikte açıklanır. Geçici olarak belirlenen rayiç değerlere
sonradan yapılan düzeltmeler söz konusu olduğunda, bu düzeltmeler ile ilgili açıklamalar: Bulunmamaktadır.
3.Birleşme ve devirlerde, işlemin gerçekleştiği dönem mali tablolarında açıklamalar:
a.Çıkarılan hisselerin tanım ve sayısı ile çıkarların karşılıklı olarak paylaşımını etkileyen değişimi yapılan oy hakkına
sahip hisselerin değişimi ve her bir hissedara düşen pay oranı:Bulunmamaktadır.
b. Her bir banka tarafından birleşime katılan varlıkların ve borçların miktarları:Bulunmamaktadır.
c.Birleşme ve devir sonucunda oluşan bankanın mali tablolarında gösterilen net kâr ya da zarara dahil edilen birleşme
öncesi satış gelirleri, diğer faaliyet gelirleri, olağandışı gelir/gider kalemleri ve net kâr ya da zararı:Bulunmamaktadır.
4.Bilanço tarihinden sonra, mali tablolarının onaylanarak yayımlanmasından önce gerçekleşen banka
birleşmeleri ile ilgili olarak açıklanır:Bulunmamaktadır.
54
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
VIII. Banka’nın dahil olduğu risk grubu ile ilgili olarak açıklanması gereken hususlar:
1.Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış kredi ve
mevduat işlemleri, döneme ilişkin gelir ve giderler:
a. Cari Dönem:
Bankanın Dahil Olduğu
Risk Grubu*
İştirak ve Bağlı Bankanın Doğrudan Risk Grubuna Dahil
ve Dolaylı Ortakları Olan Diğer Unsurlar
Ortaklıklar
Nakdi G.Nakdi
Nakdi G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
-
-
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
-
66
65
2
-
68
219
1
*Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasında tanımlanmıştır.
b. Önceki Dönem:
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu*
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
İştirak ve Bağlı Bankanın Doğrudan Risk Grubuna Dahil
ve Dolaylı Ortakları Olan Diğer Unsurlar
Ortaklıklar
Nakdi G.Nakdi
Nakdi G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
-
74
65
-
121
69
2
-
-
*Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasında tanımlanmıştır.
c.1.Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ait mevduata ilişkin bilgiler:
Cari dönem:
Bankanın Dahil Olduğu
Risk Grubu*
İştirak ve
Bankanın Doğrudan Risk Grubuna Dahil
Bağlı Ortaklıklar ve Dolaylı Ortakları Olan Diğer Unsurlar
Cari
Dönem
Önceki
Dönem
Cari
Dönem
Önceki
Dönem
Cari
Dönem
Önceki
Dönem
55
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Mevduat
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Mevduat Faiz Gideri
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
c.2.Banka’nın, dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer
sözleşmelere ilişkin bilgiler:Bulunmamaktadır.
2.Banka’nın dahil olduğu risk grubuyla ilgili olarak,
a.Taraflar arasında bir işlem olup olmadığına bakılmaksızın bankanın dahil olduğu risk grubunda yer alan ve
Banka’nın kontrolündeki kuruluşlarla ilişkileri:Banka’nın söz konusu kuruluşlarla olan ilişkileri, Bankalar Kanunu’na
uygun olarak normal banka-müşteri ilişkisi çerçevesinde ve piyasa koşulları dahilinde gerçekleşmektedir.
b.İlişkinin yapısının yanında, yapılan işlemin türü, tutarı ve toplam işlem hacmine olan oranı, başlıca kalemlerin tutarı
ve tüm kalemlere olan oranı, fiyatlandırma politikası ve diğer unsurlar:Banka’nın dahil olduğu risk grubuna
kullandırdığı gayrinakdi kredilerin toplam gayrinakdi kredilere oranı %100’dür.
c. Yapılan işlemlerin mali tablolara etkisini görebilmek için ayrı açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlar
dışında, benzer yapıdaki kalemler toplamı tek bir kalem olarak yoktur.
d. Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen işlemler:Bulunmamaktadır.
e. Gayrimenkul ve diğer varlıkların alım-satımı, hizmet alımı-satımı, acenta sözleşmeleri, finansal kiralama
sözleşmeleri, araştırma ve geliştirme sonucu elde edilen bilgilerin aktarımı, lisans anlaşmaları, finansman (krediler ve
nakit veya ayni sermaye destekleri dahil), garantiler ve teminatlar ile yönetim sözleşmeleri ile ilgili bilgiler:Banka’nın
dahil olduğu risk grubunda yer alan şirketlerle ilişkiler ve gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bakiyeler dipnot VIII.1’de
belirtilmiştir
IX. Enflasyon muhasebesine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:
BDDK’nın 21 Nisan 2005 tarih - 1623 sayılı kararı ve 28 Nisan 2005 tarihli Genelgesi ile Muhasebe Uygulama
Yönetmeliğine ilişkin 14 sayılı Tebliğ - “Mali Tabloların Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine İlişkin
Muhasebe Standartı”nın 5. Maddesinde belirtilen göstergelerin ortadan kalktığı ve bankaların mali tablolarını bu tebliğ
hükümlerine göre hazırlama zorunluluklarının bulunmadığı kararlaştırılmıştır. Bu karar uyarınca 1 Ocak 2005’ten
itibaren enflasyon muhasebesi uygulanmamış, karşılaştırma için sunulan önceki dönemlere ait mali tablolar ise Türk
Lirası’nın 31 Aralık 2004 tarihindeki cari satın alma gücü ile ifade edilmiştir.
Karşılaştırma için sunulan önceki döneme (bilanço ve gelir tablosu için 31 Aralık 2004) ait mali tablolarda uygulanan
enflasyon muhasebesi uygulamasının ana ilkeleri aşağıdaki gibidir:
a.Paranın satın alma gücündeki değişikliklerin mali tablolar üzerindeki etkisini gidermek amacıyla mali tablolar,
TL’nin bilanço tarihindeki satın alma gücü esas alınarak hazırlanmıştır.
56
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
b.Enflasyon muhasebesine göre düzeltilen ilişikteki mali tablolar, düzeltilme işlemine tabi tutulmadan önce sabit
kıymetler üzerindeki yeniden değerlemeden doğan değer artışları haricinde, ilk elde etme maliyeti esasına göre tutulan
kanuni defterler baz alınarak hazırlanmış olup 14 sayılı tebliğe uygunluk sağlamak için düzenleme ve yeniden
sınıflandırmalar yapılarak sunulmuştur.
c. 31 Aralık 2004 tarihli mali tabloların yeniden düzenlenmesi için aşağıda belirtilen Devlet İstatistik Enstitüsü’nün
aynı bazda açıkladığı Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi ve düzeltme katsayıları kullanılmıştır:
Endeks
8,403.8
7,382.1
6,478.8
31 Aralık 2004
31 Aralık 2003
31 Aralık 2002
Katsayı
1.000
1.138
1.297
57
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
d.Bilanço tarihinde paranın cari satın alma gücü cinsinden ifade edilmemiş parasal olmayan bilanço kalemleri düzeltme
işlemine tabi tutularak paranın cari satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir. Düzeltme işleminde, ilgili varlık veya
yükümlülüğün bilançoya ilk kaydedildiği tarih esas alınmıştır. Parasal olmayan kalemler içinde yer alan ancak cari
değerleri ile değerlenen; yabancı para aktif ve pasif hesaplar ile getirileri veya anaparaları enflasyona veya yabancı
paraya endekslenmiş olan varlık ve yükümlülükler düzeltme işlemine tabi tutulmamış ve parasal kâr veya zararın
hesaplanmasında parasal kalemler gibi işleme tabi tutulmuşlardır. Bilançodaki parasal kalemler, bilanço gününde
geçerli parasal ölçü birimi cinsinden ifade edildiklerinden düzeltme işlemine tabi tutulmamıştır.
Varlıkların düzeltilmesi, aktife ilk giriş tarihleri dikkate alınarak yapılmıştır. Amortismana tabi varlıkların
düzeltilmesinde, ilgili mevzuat uyarınca yapılmış olan yeniden değerlemenin ilgili varlıklar ve birikmiş amortismanlar
üzerindeki etkileri arındırılmıştır.
Özkaynak kalemlerinin düzeltilmesinde, yeniden değerleme değer artış fonu gibi fonlar sermayeye ilave edilmemiştir.
Yedek akçeler, dağıtılmamış kârlar, hisse senedi ihraç primi gibi yeniden değerleme sonucu oluşmamış tutarların
sermayeye ilave edilmesi ortaklar tarafından konulan sermaye olarak dikkate alınmıştır. Gerçekleştirilen düzeltme
işlemleri sonucunda ödenmiş sermayede kayıtlı değerine göre oluşan artış tutarı mali tablolarda “Ödenmiş Sermaye
Enflasyon Düzeltme Farkı” olarak özkaynaklar içinde gösterilmektedir.
Gelir tablosundaki bütün kalemler ilgili düzeltme katsayısı kullanılarak düzeltilmiştir.
Fiyat endeksinin aylık fiyat değişimlerini gösterecek şekilde yayınlanması nedeniyle, bir ay içinde gerçekleşen tüm
işlemler için aynı düzeltme katsayısı kullanılmıştır. Enflasyonun Banka’nın net parasal durumu üzerindeki etkisi gelir
tablosunda “net parasal pozisyon karı veya zararı” olarak yer almaktadır.
Bağlı ortaklık ve diğer hisse senetleri enflasyona göre düzeltme işlemine tabi tutulmuştur.
e.Amortismana tabi maddi duran varlıklar TP’nin 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücüne göre düzeltilmiş
maliyet tutarlarından birikmiş amortismanların ve değer düşüklüğü karşılığının indirilmesi suretiyle bulunan tutarlar
üzerinden izlenmektedir. Amortisman, maddi duran varlıkların enflasyona göre düzeltilmiş tutarları üzerinden tahmin
edilen faydalı ömürler esas alınarak doğrusal yöntem kullanılarak ayrılmaktadır. Tahmin edilen ekonomik ömürler
büro makine, mobilya mefruşat ve taşıtlar için 5 yıldır.
Bilanço tarihi itibarıyla aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varlıklara ilişkin olarak, bir tam yıl için
öngörülen amortisman tutarının, varlığın aktifte kalış süresiyle orantılanması suretiyle bulunan tutar kadar amortisman
ayrılmıştır. Enflasyona göre düzeltilmiş maliyet bedelinin ilgili sabit kıymetin net gerçekleşebilir değerinin üzerinde
olması durumunda söz konusu kıymetin değeri net gerçekleşebilir değerine indirilir ve ayrılan değer düşüklüğü
karşılığı gider hesapları ile ilişkilendirilir.
f. Türk Ticaret Kanunu veya bankaların ana sözleşmeleri çerçevesinde Banka’nın tarihi değerlerle I. Yasal yedekleri
toplamı ve olağanüstü yedekler toplamı bulunmamaktadır. (31.12.2004- Yoktur.)
g.Parasal kalemlerin neden olduğu satın alma gücü kazanç veya kayıplarına dahil olan ancak, sağlanan veya
kullandırılan fonlara ilişkin faiz ve kur farkı gelir ve giderleri gibi net parasal pozisyon kârı(zararı) kalemi ile
ilişkilendirilen gelir tablosu kalemlerinden, Kurumun muhasebe standartlarına ilişkin tebliğleri uyarınca gelir
tablosunda ayrıca açıklanması öngörülenler, net parasal pozisyon kârı(zararı) kaleminden indirilerek ilgili oldukları
bölümde gösterilmektedir. Banka’nın gelir tablosunda ayrıca açıklanması öngörülen bu tür kalemleri bulunmamaktadır.
h.Önceki dönem mali tabloları denetimden geçmiştir.
58
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
i.Mali tabloların bu muhasebe standardı hükümleri uyarınca ilk defa düzenleneceği hesap döneminin başına kadar olan
dönemde düzeltilmiş tutarları ile olmak üzere, aktif kalemlerden borçların ve özkaynak kalemlerinin çıkarılması
sonucunda kalan, özkaynak hesap grubu içinde “geçmiş yıllar kârı (zararı)” hesabında izlenen birikmiş zarar
bulunmamaktadır. (31.12.2004 – (880)).
j.Dönem içinde tahakkuk eden ve döneme yaygın olarak yapılan giderler ve sağlanan gelirler, gelir ve gider
kalemlerinde gerçekleşen hareketler mevsimsellik göstermemekte ve döneme eşit biçimde dağılmaktadır. Banka tüm
gelir ve gider kalemlerini ilgili ayların katsayılarını kullanarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmuştur.
X.Banka’nın yurtiçi, yurtdışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube veya iştirakler ile yurtdışı temsilciliklerine
ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:
Banka’nın yurtiçi, yurtdışı, kıyı bankacılığı bölgelerinde şube veya iştiraki ile yurtdışı temsilcilikleri bulunmamaktadır.
XI. Bilanço sonrası hususlara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:
1.’Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususların Muhasebeleştirilmesi Standardı’nda yer alan hususlardan uygun
olanına ilişkin açıklamalar: Bulunmamaktadır.
2.Kurlarda bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklanmaması mali tablo kullanıcılarının finansal tablolar üzerinde
değerlendirme yapmasını ve karar vermesini etkileyecek önemlilikteki değişikliklerin yabancı para işlemler ile
kalemlere ve mali tablolara olan etkisi ile ana ortaklık bankanın yurtdışındaki faaliyetlerine etkisi: Bulunmamaktadır.
ALTINCI BÖLÜM
DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I.Banka’nın faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar:Bulunmamaktadır.
YEDİNCİ BÖLÜM
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE DENETÇİ DEĞERLENDİRMESİ
I.Bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:
31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla kamuya açıklanan mali tablo ve dipnotları Can Uluslararası Denetim A.Ş. tarafından
bağımsız denetime tabi tutulmuş olup 09 Mart2006 tarihli bağımsız denetim raporu mali tabloların önünde
sunulmaktadır.
59
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar:
II.1 Denetçi Görüşü
Tat Yatırım Bankası A.Ş.’ nin 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait
kâr ve zarar cetveli, nakit akım tablosu ve öz kaynak değişim tablosu Can Uluslararası Denetim A.Ş. A Member Firm
of INPACT Internetional tarafından denetlenmiş ve olumlu görüş bildirilmiştir.
II.2 Tat Yatırım Bankası A.Ş. hakkında genel bilgiler
II.2.a Sermaye yapısı, hissedarlar ve bunların payları :
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, Tat yatırım Bankası A.Ş.’nin sermayesi tamamı ödenmiş olmak üzere 2.000.-TL’dir.
Banka sermayesinin % 95,04’ü Salih Tatlıcı’ya, % 4,96’sı Nurten Tatlıcı’ya aittir. Banka’nın çıkarılmış hisse senedi
adedi her biri 1,000 TL değerinde olmak üzere 2.000.000.000.- adettir.
II.2.b Yönetim organları, üst düzey yöneticiler, denetçiler :
Bankanın yönetim organları yönetim kurulu, genel müdür ve yardımcılarıdır.
• Yönetim Kurulu
Aşağıdaki şahıslar Bankalar Kanunu'nun 9. maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu başkan ve üyeliklerine
atanmışlardır.
Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan Yaman
Yönetim Kurulu Üyeleri
Meriç Bayraktaroğlu
Mehmet Cevat Torgan
Serap Özer
Bülent Gültekin
(Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
(Üye)
(Üye)
(Üye – Genel Müdür Vekili)
ii) Genel müdür ve yardımcısı
Aşağıdaki şahıslar Bankalar Kanunu'nun 9. maddesine uygun olarak genel müdür vekili olarak atanmışdır.
Genel Müdür Vekili
Bülent Gültekin
•
Kanuni iç denetçiler
Banka, Türk Ticaret Kanunu'nun 34. ve Bankalar Kanunu'nun 9. maddelerine uygun olarak Dünya Koyuncu ve
Yasemin Toplu denetçi olarak tayin edilmiştir.
60
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
•
Banka yöneticileri ile denetçilerinin nitelikleri
Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve yardımcısı ile kanuni iç denetçiler yürürlükteki mevzuatta öngörülen
yükümlülükleri yerine getirmişlerdir. Bu husustaki açıklamalar " Yönetim kurulu üyelerinin Bankalar Kanunu'na göre
nitelikleri" ve " Genel müdür ve yardımcısının Bankalar Kanunu'na göre nitelikleri" ne ilişkin tablolarda verilmiştir.
Yönetim kurulu üyelerinin Bankalar Kanunu'na göre nitelikleri:
Göreve Atanma
Öğrenim
Görevi
Tarihi
Durumu
Adı Soyadı
Adnan Yaman
Y.K.Başkanı
05/2005
Lisans
Meriç Bayraktaroğlu Y.K.Baş. Vekili 05/2001
Lisans
Mehmet Cevat Torgan Y.K.Üyesi
10/2005
Lisans
Serap Özer
Y.K. Üyesi
05/2004
Lisans
Bülent Gültekin
Y.K.Üyesi
04/2002
Lisans
Bankacılık ve Işletmecilik
Dallarında Iş Tecrübesi
33 yıl
6 yıl
33 yıl
2 Yıl
26 yıl
Genel müdür ve yardımcısının Bankalar Kanunu’na göre nitelikleri:
Göreve Atanma
Öğrenim
Görevi
Tarihi
Durumu
Adı Soyadı
Bankacılık ve İşletmecilik
Dallarında İş Tecrübesi
Bülent Gültekin
Gn.Md.Vekili.
04/2002
Lisans
26 yıl
II.2.c Banka’nın mali yapısı ile ilgili özet bilgiler
Banka, 06.02.1992 tarihinde İstanbul’da bankacılık faaliyetlerine aktif olarak başlamıştır.
Banka’nın aktif ve pasiflerinin dikey analizleri ve açıklamaları ile gelir tablosuna ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir:
Bilanço Aktif
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, toplam aktiflerin % 45,3’ünü bankalar ve diğer mali kuruluşlardan yapılan
plasmanlardan oluşturmaktadır. Toplam 1,538 YTL tutarındaki, bankalar ve diğer mali kuruluşlar kaleminin tamamını
yurtiçi bankalardan oluşmaktadır.
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, toplam aktiflerin % 43,8’ni bağlı ortaklıklardan Tat Menkul Değerler A.Ş.
oluşturmaktadır. Bağlı Ortaklığa katılım yüzdesi % 99,94’tür.
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, krediler toplam aktiflerin % 8,3’ünü oluşturmaktadır.
Bunlar dışındaki aktifler, toplam aktiflerin % 2,3’nü oluşturmaktadır.
Bilanço Pasif
Özkaynaklar, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, toplam pasiflerin % 98,79’unu oluşturmaktadır.
Gelir tablosu
Banka’nın 1 Ocak - 31 Aralık 2005 dönemine ait gelir tablosunda yeralan faiz gelirleri 331 YTL tutarındadır. Bu
tutarın %62,8’ini bankalardan alınan faizlerden, %37,2’si de kredilerden alınan faiz gelirlerinden oluşmaktadır.
31.12.2005 tarihi itibariyle Banka’nın faiz gideri bulunmamaktadır. Elde edilen net ücret ve komisyon gelirleri, net
ticari kar/zarar ve diğer faaliyet gelirleri neticesinde Banka’nın faaliyet gelirleri toplamı 363 YTL olarak oluşmuştur.
Diğer faaliyet giderleri 340 YTL tutarının % 28,5’i personel giderlerinden, % 26,8’i işletme giderlerinden, %2,4’ü
kıdem tazminatı giderlerinden %42,3’ü ise diğer çeşitli giderlerden oluşmaktadır.
Banka’nın faaliyet karı 23 YTL tutarında gerçekleşmiştir.
61
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
II.3. Bankanın iç kontrol sisteminin güvenilirliğine dair banka yönetiminin beyanı ve denetim sonucu bu
konuda oluşan görüş
II.3.i) Bankanın iç kontrol sisteminin güvenilirliğine dair banka yönetiminin beyanı
Banka yönetiminden uygulanmakta olan mevcut iç denetim sisteminin güvenilir olduğunu ve herhangi bir eksiklik
veya noksanlığı içermediğini beyan etmiştir.
II.3.ii) İç Kontrol Merkezi
Organizasyon yapısı
Banka’nın “İç Kontrolleri İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemi’nden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi vasıtasıyla
doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışmaktadır.
Fonksiyonları
İlgili BDDK yönetmeliğinin çizdiği çerçevede, temel kontrol alanlarında sürekli denetimler, diğer kontrol alanlarında
yapılan risk değerlendirme sonuçlarına göre değişen aralıklarda denetimler yapılmaktadır. Bu denetimler tüm faaliyet
kollarının temel kontrol alanları ve risk bazlı denetim esaslarına göre diğer kontrol alanları bazında denetim, kontrol ve
raporlamaları kapsamaktadır.
Faaliyet kollarının ayrılmasında BDDK tarafından önerilen sınıflandırma esas alınmış olup aşağıda faaliyet kollarından
önemli görülenler listelenmiştir.
Bütün şube işlemleri
Krediler Operasyon
Muhasebe ve finansal kontrol
Bilgi işlem
İdari işler ve güvenlik
Yöntem
İç kontrolle öncelikle temel kontrol alanlarında yapılan sürekli incelemelerle riskin oluşumunu engelleme ve sınırlama
fonksiyonu yerine getirilmektedir.
Denetim ve Kontrollerin merkezi bir biçimde gerçekleştirilmesi esas olup Bilgi işlem ile bu yöntem desteklenir.
Şubelerde yapılacak yerinde kontrollerin sıklığı ve içeriği risk matrisi değerlendirme sonuçlarına göre belirlenir.
İç Kontrolleme ile iş süreçlerinin risk değerlendirmesi sonucu sisteme çapraz imza, onaylama gibi ek kontroller
yerleştirme, sistem denetleme ve mutabakat raporları oluşturma gibi yöntemler kullanarak denetim etkinliğini ve
verimliliğini yükseltir.
İç Kontrol faaliyetleri sonucu ulaşılan sonuçlar ve öneriler, Banka Üst Düzey Yönetimi ve Yönetim Kurulu’na günlük
ve diğer dönemsel periyotlarla raporlanmaktadır.
II.3.iii) Denetim sonucunda iç kontrol sisteminin güvenilirliği konusunda oluşan görüş
Tat Yatırım Bankası A.Ş.’nin 31 Aralık 2005 tarihli bilançosu ve 1 Ocak - 31 Aralık 2005 dönemine ait gelir
prosedürlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde düzenlenmesi için dikkate alınmasında yararlar olacağını
düşündüğümüz ve çalışmamızın kısıtlı kapsamı içinde tesbit etmiş olduğumuz önemli bir aksaklık, düzensizlik ve
noksanlık yoktur.
III.1 Bağımsız denetçi tarafından uygulanan denetim ilke ve teknikleri
5411 Sayılı Bankacılık Kanunun 37’nci maddesi ve bu Kanun’un Geçici1 inci maddesi gereğince yürürlükte bulunan
düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiş ve denetçi görüşü
hazırladığımız bağımsız denetim programı çerçevesinde belirli denetim teknikleri uygulanarak yeterli ve güvenilir
denetim kanıtı toplanması ve bu kanıtların değerlendirilmesiyle oluşturulmuştur.
62
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
III.1.1 Alım satım amaçlı menkul değerler, satılmaya hazır menkul değerler ve vadeye kadar elde tutulacak
menkul değerler
Banka'nın 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyle menkul değerler cüzdanını oluşturan hazine bonosu ve devlet tahvilleri
incelenmiş, uygulanan değerleme yöntemlerinin, Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’nin 1 no’lu tebliğinde belirtilen
değerleme esaslarına uygunluğu kontrol edilmiş, ilgili gelir reeskontları yeniden hesaplanmış ve alım satım kar /
zararları örnekleme yapılarak test edilmiştir. Sözkonusu menkul kıymetler, bulundukları yerlerden alınmış belgelerle
teyid edilmiştir.
III.1.2 Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar için dönem içi alım satımlar ile ilgili faturalar incelenmiştir. Ayrıca,
aktifleştirme ve amortisman/tükenme prosedürünün MUY 2 ve 3 no’lu tebliğlerinde belirtilen esaslara uygunluğu test
edilmiştir.
III.1.3 Bankalar
Plasmanların tutarları ve vadeleri ilgili dokümanlar kontrol edilmiş, ilgili bankaların ekstreleri karşılaştırılmıştır. Faiz
reeskontları yeniden hesaplama tekniği kullanılarak kontrol edilmiştir.
III.1.4 Krediler
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, Banka’nın krediler bakiyesi toplam aktiflerinin % 8,3’ünü oluşturmaktadır. Kredilerin
tahsil edilebilirliği ödemelerle ve teminatlarla karşılaştırılmıştır.
III.1.5 Zorunlu karşılıklar
Mevduat munzam tutarları, ilgili tebliğler doğrultusunda yeniden hesaplama tekniği kullanılarak kontrol edilmiştir; ve
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ekstresi ile karşılaştırılmıştır.
III.1.6 Mevduat
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle mevduat bulunmamaktadır.
III.1.7 Kar ve zarar tablosu
Gelir ve gider kalemlerinin 2005 yılı içerisindeki aylık dalgalanmaları analiz edilmiş ve önemli farklılaşmalar
hakkındaki açıklamalar değerlendirilmiştir. Ayrıca, faiz gelir ve gideri oluşturan bilanço kalemlerinin aylık ortalama
bakiyeleri ile ilgili aylarda oluşan faiz gelir ve giderleri ile orantılandırılarak elde edilen faiz oranlarının analitik
incelemesi yapılmıştır.
III.1.8 Temsil mektubu
Denetim sırasında verilen bilgilerin ve denetime tabi tutulmuş mali tablolar ve ekindeki dipnotların tam ve doğru
olduğunu teyit eden bir yazı Banka yöneticilerinden alınmıştır.
III.1.9 Davalar
Yıl sonu mali tablolarının hazırlanmasına etki edebilecek davalar konusunda Banka Üst Yönetiminden bilgi alınmıştır.
63
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
2-2005 Mali Yılını 23 bin ytl Karla kapatan bankanın borcu yoktur.
3-Banka Aktif Pasif yönetimi likidite ve kredi risklerini hedeflediği risk getiri profili
çercevesinde sürdürmektedir.
4-Bankaya derecelendirme kuruluşlarınca verilen değerlendirme notu yoktur.
5-Son beş yılık özet mali tablolar (BİN YTL.) ‘dir
Aktif Hesaplar
31/12/2005 31/12/2004
31/12/2003
31/12/2002 31/12/2001
Nakit değerler
Menkul değerler
Bankalar
Krediler
İştirakler
Finansal K.Alacak.
Diğer aktifler
3
11
1.538
283
1.486
75
4
10
1.677
120
1.486
67
107
441
1.292
34
3.429
1.473
284
282
92
840
508
3.012
6.501
828
1.745
177
619
87
2.610
9.593
2.326
TOPLAM
3.396
3.364
7.060
12.063
17.157
Pasif Hesaplar
Alınan Krediler
Özkaynaklar
Sermaye
Yedek Akçeler
Kar veya Zarar
Diğer Pasifler
3.355
2.000
1.332
23
41
3.333
2.000
3.581
-2.248
31
2.317
4.701
2.000
3.581
-880
42
7.831
4.148
1.250
17.131
-14.233
84
12.787
4.113
1.250
14.580
-11.717
257
TOPLAM
3.396
3.364
7.060
12.063
17.157
Gelir ve Gider Tabloları ile ilgili Bilgiler
Kredi Faiz Geliri
Bankalar Faiz Geliri
Diğer Gelirler
TOPLAM
123
206
85
414
35
212
860
1.107
33
16
459
508
47
24
560
631
95
7
852
954
Faiz Giderleri
Diğer Giderler
TOPLAM
391
391
4
2.471
2.475
82
1.306
1.388
257
1.257
1.514
846
1.452
2.298
23
-1.368
64
-880
-883
-1.344
Net Dönem Kar/Zarar
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş
31.12.2005
65
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
-RİSK MATRİSİNİN ÖZET DEĞERLENDİRMESİ
Bankamızın 2005 dönemine ait Risk Matrisi ve Değerlendirme Raporu İlgili Yönetim
Kurulu Üyesi’nin başkanlığında Risk Matrisi ve Değerlendirme Komitesi tarafından işlevsel
faaliyetlerin risk profilleri ve kontrol sistemleri dikkate alınarak hazırlanmış, Üst Düzey Risk
Komitesi tarafından değerlendirilerek Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmuştur.
a) İşlevsel Faaliyetler ile Bütünleşik Riskler
İşlevsel faaliyetlerin önem düzeylerini belirlemek için;
- İşlevsel faaliyetlerden kaynaklanan aktifler / toplam aktif büyüklüğü, işlevsel faaliyetler ile
elde edilen finansal kaynaklar / bilanço büyüklüğü,
kriterleri esas alınmıştır. “Diğer faaliyetler” ise hem banka hem de aracı kurum için takdiren
belirlenen bir önem derecesi ile toplu olarak değerlendirilmiştir.
Buna göre matrisde belirtilen Bankamızın temel faaliyet konuları ve nispi önem derecelerinin
belirlenmesinde dikkate alınan kriterler şöyledir:
TEMEL İŞLEVSEL FAALİYETLER
I-
KRİTER
YATIRIM BANKACILIĞI
Alım Satım Faaliyetleri ve Satışlar
Hazine İşlemleri
-Bilanço Büyüklükleri Kriteri-
-Bilanço Büyüklükleri Kriteri-
Finansal Kiralama İşlemleri
Finansal Kiralama Alacakları
II-
BANKACILIK
Kurumsal Bankacılık
III
-Bilanço Büyüklükleri Kriteri-
DİĞER FAALİYETLER
Bilgi Sistemleri
İnsan Kaynakları
Hukuki İşlemler
-Takdir-
İşlevsel Faaliyetler ve Bütünleşik Riskler Bölümünde, “Risk Yönetimi Faaliyet Kolları
Bazında Raporlama Seti”nde yer alan risk unsurları dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.
66
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Kısaca yüksek risk düzeyi ‘y’, makul risk düzeyi ‘m’, düşük risk düzeyi ‘d’ olarak ifade
edilmiştir.
b) Değerlendirmeye Esas Alt Risk Unsurları
Değerlendirmeye esas alınan risk unsurları temel faaliyet kolları bazında şöyledir:
I-YATIRIM BANKACILIĞI
Alım Satım Faaliyetleri ve Finansal Kiralama İşlemleri
-
Kredi Riski:
Karşı kurumun takas gününde taahhütlerini yerine getirememesi
Sabit getirili enstrümanı alınan bir ülkenin moratoryum ilan etmesi
Piyasa Riski:
TP-YP faiz oranlarındaki değişimlerin karlılığa etkisi
Olumsuz gelişmelerin sabit getirili enstrümanların piyasa değerini
düşürmesi
Döviz kurunda oynamalar
Operasyonel Risk:
Limit ve yetki aşımı
Faiz Oranı Riski:
TP-YP faiz oranlarındaki değişimlerin karlılığa etkisi
Likidite Riski:
Yatırım yapılan ülke veya mali kuruluşun yatırımın vadesinde ödeme
yapmaması
İtibar Riski:
Bilgi işlem sistemindeki aksaklıklar
Gizli olması gereken müşteri bilgilerinin 3.şahısların eline geçmesi
Aracılık hizmetlerinde güvenlik tedbirlerinin yetersiz olması
II-BANKACILIK
Kurumsal Bankacılık (Nakdi Krediler, Gayrinakdi Krediler)
Kredi Riski:
- Müşterinin ödeme gücünün üzerinde borçlanması
- Kredi borcunun ödenmemesi
- Firma ve sektör riski
Piyasa Riski, Faiz Oranı Riski, Likidite Riski:
- Piyasa faiz oranlarında beklenmeyen hareketler nedeniyle Bankanın faiz taşıyan
bilanço kalemlerinde meydana gelebilecek potansiyel zararlar
Operasyonel Risk:
- Teminatların yetersiz olması
67
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
-
Limit ve yetki aşımı
İtibar Riski:
Bilgi işlem sistemindeki aksaklıklar
Gizli olması gereken müşteri bilgilerinin 3.şahısların eline geçmesi
Başka bir kuruluşun benzer veya aynı ürün ya da sistemlerinde meydana gelen
sorunlar
III-DİĞER FAALİYETLER
Bilgi Sistemleri
Operasyonel Risk:
- Bilgi işlem sistemine izinsiz girişler
- Back-up işlemlerinde yaşanan güçlükler
- Bilgi işlem sisteminin eskimiş olması
- Bilgi işlem sisteminin çökmesi
- Deprem, yangın, sel vb.acil ve beklenmedik durumların gerçekleşmesi
İtibar Riski:
- İş sürekliliğinin sağlanamaması
- Bilgi işlem sistemindeki aksaklıklar
- Gizlilik ilkesine uyulmaması
- Bilgi işlem sisteminin güvenliğinin ihlali
Diğer Riskler:
- Etkinlik Riski: Birimlerden gelen yazılım taleplerinin değerlendirilmesi, program
testlerinin gerçekleştirilmesi, kullanıcı klavuzlarının hazırlanması, kullanıcılara
yönelik eğitim verilmesi, uyarı raporlarının hazırlanması, yedekleme işlemleri,
güncelleştirme işlemleri, problemler ve çözümlerine ilişkin kayıt tutulması,
yazılan arayüzlerin etkin ve verimli çalışması, virüslere karşı alınan önlemler
- Güvenlik Riski: Erişim yetkilerinin belirlenmesi ve erişim yetkilerine ilişkin
risklerin kontrol edilmesi, güvenlik ve olağanüatü hal şartları için gerekli
önlemlerin alınması
İnsan Kaynakları
Operasyonel Risk:
- Yasal ve dahili mevzuata uygunluk
- Yapılması gereken bildirimlerin düzenli ve zamanında yapılması
İtibar Riski:
- Personelle ilgili gizli ve özel bilgilerin gizli tutulması
- Personelin Bankamızı temsil kabiliyeti
Hukuki İşlemler
Operasyonel Risk, İtibar Riski:
- Bankamızın ve personelinin yasal mevzuat konularında bilgilendirilmemesi,
değişikliklerden haberdar edilmemesi
68
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
c) Brüt Riskler
İşlevsel Faaliyetler ile Bütünleşik Riskler bölümünde düşük risk düzeyi ‘1’, makul
risk düzeyi ‘2’, yüksek risk düzeyi ‘3’ olarak sayısallaştırılmıştır. İşlevsel faaliyetlerin risk
profilleri dikkate alınarak belirlenen risk düzeylerinin ortalaması ‘Brüt Risk Düzeyi
Derecesi’ sütununda sayısal olarak ifade edilmiştir.Brüt risklerin değişim yönü ve
beklenen gelişim yönü değişmeyen olarak belirtilmiştir.
d) Risk Yönetimi
YK ve ÜDY’nin risk yönetimi konusundaki gözetim görevinin değerlendirilmesi İlgili
Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yapıldıktan sonra, risk yönetim sistemlerinin risk düzeylerinin
ortalamaları risk yönetimi derecesi sütununda gösterilmiştir. Bu bölümde kısaca güçlü risk
yönetimi ‘g’, kabul edilebilir risk yönetimi ‘k’, zayıf risk yönetimi ‘z’ olarak ifade edilmiş,
güçlü risk yönetimi ‘1’, kabul edilebilir risk yönetimi ‘2’, zayıf risk yönetimi ‘3’ olarak
sayısallaştırılmıştır.
Brüt risklerin değişim yönü ve beklenen gelişim yönü değişmeyen olarak
belirtilmiştir.
e) Net Risk
- Net Risk Düzeyi:
Net risk düzeyleri, maruz bulunulan risklerin seviyesine ve kontrol sistemlerinin etkinliğine
göre belirlenmiştir. Risk matrisimizde net risk düzeyine, brüt risk düzeyi derecesi ve
risk yönetimi derecesinin ortalaması alınarak ulaşılmıştır.
- Net Risk Derecesi:
Net risk derecesine ulaşmak için, Bankamızın işlevsel faaliyetlerine önem dereceleri dikkate
alınarak ağırlık katsayıları verilmiştir. Buna göre yüksek önem derecesine haiz
işlevsel faaliyetlerin net risk düzeyi ‘5’, orta önem derecesine haiz işlevsel
faaliyetlerin net risk düzeyi ‘3’, düşük ve önemsiz önem derecesine haiz işlevsel
faaliyetlerin net risk düzeyi ‘1’ ile çarpılarak çıkan toplamın katsayı toplamına
bölünmesi ile net risk derecesine ulaşılmıştır.
Brüt risklerin değişim yönü ve beklenen gelişim yönü değişmeyen olarak belirtilmiştir.
69
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
II-RİSK YÖNETİM SİSTEMİNİN ÖZET DEĞERLENDİRMESİ
a) Sistemin Yapısı ve İşleyişi
Risk Yönetim Sistemi 8.2.2001 tarihli ve 24312 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bankaların
İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemleri Hakkında Yönetmelik ve BDDK’nın konuyla ilgili
uygulama esasları çerçevesinde belirlenen yapıdadır.
Bankanın ölçeğinin oldukça küçük ve kontrol edilebilir olması ve Banka yönetim politikası
olarak gereksiz bürokrasiden ve esnekliği azaltıcı bir yapıdan özellikle kaçınılması sebebiyle
kemikleşmiş-kalıplaşmış komiteler kurulmasından ziyade Risk Matrisi de dahil olmak üzere
BDDK’ya bugüne kadar yapılan raporlamalarda belirlenmiş olan kritik riskleri bertaraf etmeye
yönelik münferit komiteler veya çalışma grupları oluşturulması yaklaşımı benimsenmiştir. Böyle
bir kurumsal yapılandırma içerisinde Risk Komitesi başkanlığının doğrudan icracı birim
yöneticileriyle çalışması daha çabuk ve etkili bir çalışma sürecini beraberinde getirmektedir.
Risk Sisteminin İşleyişinde Risk Komitesi Başkanlığı pivot konumundadır. Bankanın maruz
kaldığı risklerin tanımlanması, ortaya çıkarılması, ve derecelendirilmesi bu merci
tarafından yapılmaktadır. Bu çalışmalarla birlikte ortaya çıkarılan kritik önemdeki
risklerle ilgili bir hareket planı hazırlanmakta ve bu plan Risk Yönetimi’nden sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi’nin dikkatine sunulmaktadır. Söz konusu mercinin görüş ve
onayları doğrultusunda söz konusu hareket planı ile doğrudan ilgili birim
başkanlarıyla toplantılar yapılarak ve kendilerinin konuyla ilgili görüş ve yorumları
alınarak hareket planının bir takvim çerçevesinde uygulanması istenmektedir.
Risk önleyici/azaltıcı tedbirlerle ilgili hareket planının belirlenen takvim içerisinde
gerçekleşmesinin takibi İç kontrol Merkezi tarafından yapılmaktadır. Eğer takvimde
bir gecikme ve aksama varsa, Risk Komitesi Başkanı’na konuyla ilgili bilgi
verilmektedir. Eğer tıkanan bir süreç söz konusuysa, Risk Komitesi Başkanı ilgili
birim yöneticileriyle görüşerek süreci çözme / hızlandırma cihetine gitmektedir.
Risk Yönetimi sürecinde icracı birimlerin başı olarak değerlendirilen Banka Genel Müdür
Vekili aktif olarak görev almamaktadır. Bu durum Banka tarafından Risk Yönetimi
fonksiyonunun da bir tür denetim fonksiyonu olarak değerlendirilmesinden ve İcraDenetim fonksiyonlarının ayrıştırılmasının önemli bir yönetim ilkesi olarak
görülmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak, tabii ki Banka Genel Müdür Vekili’nin
Risk Yönetimi ve uygulamaları ile ilgili görüşleri dikkate alınmakta, ve kendisi
sonuçlar ve çözümler konusunda bilgilendirilmektedir.
b) Risk Alma ve Yönetme Kabiliyeti
Bankanın “risk alma ve yönetme kabiliyeti”ni bilanço üzerinden alınan pozisyonlar ve bu
pozisyonların bankanın kar/zarar’ına olası etkileri açısından değerlendiriyoruz. Diğer
bir ifadeyle, Banka Üst Yönetimi tarafından aktif olarak kontrol edilebilir riskleri ele
alıyoruz.
70
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Küçük ve esnek yapısının da verdiği avantajla risk alma ve yönetme süreçleri oldukça
merkezileştirilmiştir. Şöyle ki;
1. Birim yöneticilerinin bilanço pozisyonunu değiştirici işlem yapma yetkileri mümkün
olduğunca kısıtlanmıştır.
2. Bütün önemli pozisyonel kararlar Banka’nın en üst yönetimi tarafından izlenir ve
şekillendirilir.
3. Bankanın hiyerarşik yapısı son derece düşüktür.
4. Bütün merkezi operasyonlar Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilmektedir.
İfade edilmeye çalışılan risk yaklaşımı ve yönetim anlayışı çerçevesinde, Banka’nın pozisyonel
risk alma konusunda son derece muhafazakar davrandığı ortadadır. Hatta, bankanın
genel yönetim stratejisinin kar etme değil, bilanço sağlamlığını koruma üzerine
kurulduğu ifade edilebilir. Ancak, pek tabii ki sağlıklı bir bilanço yapısının korunması
için belirli oranda karlılık elde etmek ve bunun için de belirli miktarlarda kontrollü
riskler almak gerekmektedir.
Bankanın risk alma ve yönetimi, her sabah yapılan ve piyasalardaki gelişmelerin ele alındığı,
varolan pozisyonel risklerin değerlendirildiği, pozisyon değişikliklerinin
gerçekleştirildiği bir tür Aktif-Pasif Komitesi olarak nitelendirilebilecek toplantılarla
sağlanır. Bu toplantılara Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Vekili ,Müfettiş,
Muhasebe Müdürü ve Mali Kontrol Uzmanı katılmaktadır. Kısaca bankanın risk alma
ve yönetme kabiliyeti bu toplantılarla şekillendirilmektedir.
c) İç ve Dış Denetimin Risk Yönetimine Yansıması
Bankada İç ve Dış Denetim doğal olarak önceki paragrafta belirtilen pozisyonel anlamda Risk
alma ve yönetme kabiliyetiyle ilişkilendirilmemiştir.
İç Denetimin bir kolu olan İç Kontrol Merkezi Üst Düzey Risk Komitesi’nin aldığı kararların
uygulanmasını kontrol etmekle ve bu konuda Risk Komitesi Başkanı’na raporlamada
bulunmakla mükelleftir. Aynı zamanda, İç Kontrol Merkezi rutin çalışmaları sırasında
Banka açısından risk oluşturabileceğini gördüğü konuları Risk Komitesi
Başkanlığı’na iletmekle görevlidir. Teftiş Kurulu ise Risk Yönetimi fonksiyonun
mevzuatlar doğrultusunda yerine getirilip getirilmediğini incelemektedir.
Dış denetim ise her ne kadar yeni raporlama sistemiyle Bankanın pozisyonel risklerini son
derece şeffaf bir şekilde ortaya koymakta ise de, sonuçta fonksiyonu BDDK ve
kamuoyunu Bankanın durumu hakkında bilgilendirmekten öteye gitmemektedir. Dış
denetimin hazırlamakta olduğu rutin dönemsel raporlamaların risk yönetimine
herhangi bir yansıması olması beklenmemelidir çünkü dış denetimin ortaya koyduğu
veriler zaten Banka tarafından çok daha kısa aralıklarda (çoğu zaman günlük,
maksimum aylık bazda) ve daha kapsamlı olarak takip edilen verilerdir. Ancak dış
denetim şirketlerinin Banka’nın Risk Yönetimi Sistemi’ni ayrı bir şekilde
değerlendirip bu konuda (bir danışman sıfatıyla) görüş ve öneriler ortaya koymasının
Risk Yönetimi açısından faydalı olabileceği kanaatindeyiz.
71
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ
TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
III. SERMAYE YETERLİLİĞİ ÖZET DEĞERLENDİRMESİ
Daha önce de belirtildiği gibi Banka’nın yönetim stratejisi öncelikle sağlam bir bilanço yapısının tesis edilmesi
ve korunmasına dayanmaktadır. Kârlılık sadece bu sağlamlığın korunmasını sağlayıcı bir ara hedef
olarak görülmektedir.
Tat Yatırım Bankası Sermaye Yeterliliği Oranı bakımından genel olarak makul bir konumdadır. Sermaye
yeterliliği standart oranı solo bazda %88, konsolide bazda ise %103 gibi çok yüksek oranlarda
teşekkül etmiştir.
Makamlarının bilgi ve değerlendirmelerine arz olunur.
Risk Matrisi ve Değerlendirme Komitesi
Mehmet Cevat Torgan
Yönetim Kurulu Üyesi
Ve
Risk Yönetimi ve İç
Denetimden Sorumlu Üye
Bülent Gültekin
Genel Müdür Vekili
Ve
Yönetim Kurulu Üyesi
Mete Tanrıkut
Krediler Müdürü
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
72
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
31.12.2005 KONSOLİDE YILIK FAALİYET RAPORU
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
2
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
2005 YILI TAT YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE FAALİYET RAPORU
I-GENEL BİLGİLER
1-Bankanın 2005 yılı konsolide faaliyet sonuçları aşağıda ki gibi gercekleşmiştir.
Toplam aktiflerimiz
Toplam Pasiflerimiz
Zarar
3.315 bin ytl
3.258 bin ytl
-57 bin ytl
dir.
Akktiflerin % 53’ü bankalar % 36’ı Sabit kıymetler % 8’i krediler % 3’ü diğer aktifler den
oluşmaktadır.
2-6/02/1992 Tarihinde hizmete gecen banka özel sermayeli yatırım bankası olarak
Faaliyetini sürdürmektedir.
Kemeraltı Caddesi Karaköy Ticaret Merkezi No : 24/2 34425 Karaköy/ İstanbul
[email protected]
www.tatbank.com.tr
telefon: 0212-293 17 00 –5 hat
fax: 0212-249 46 85
Banka ticari kredi gayrimenkul alım satımı, finansal kiralama işlemleri, Menkul kıymet alım
satımı factoring hizmetleri vermektedir.
Bankanın yeni hizmet ve faaliyetlerle ilgili araştırma geliştirme uygulamaları yoktur.
3-Bankanın sermaye yapısı
Mehmet Salih Tatlıcı %94.99
Nurten Tatlıcı
%4.96
Bankanın ana sözleşmesinde değişiklik yoktur.
4- Bankanın yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerine ait ortaklık payları %0.05
dir.
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
3
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.’nin Sayın Ortakları;
Bankamızın 2005 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına hoş
geldiniz.
Yeni Türk Lirası’na geçtiğimiz 2005 yılında Ülkemiz GSMH %5,5 büyümüştür.
Enflasyonda düşüş trendi 2005 yılında da devam etmiş yılsonu TÜFE %7,7,ÜFE
%2,7 ile kapanmıştır. ABD Doları yıl ortalaması kuru 1,35 YTL.’dır. Devlet İç
Borçlanma Senedi Faizi ortalaması’da %16,2 olmuştur. Kamu Toplam Brüt
Borç Yükü %77’den %70’e düşmüştür. Dış Ticaret Dengesi (-) 32,6 milyar
ABD Doları, Cari İşlemler Dengesi ise (-) 22,9 milyar ABD Doları olarak
sonuçlanmıştır.
Türk Lirası mevduat %36,6 artarken Yabancı Para mevduat %3,89 oranında
azalmıştır. Kredi/Mevduat oranı da bir önceki seneye göre %23,6 artarak %56,5
olmuştur.
Görüldüğü üzere uzun yıllardır Ülkemiz ekonomisinde büyük yara olan
enflasyon önemli bir düşüyle %10’un altına çekilmiştir. 2006 yılındaki %5
hedef ve T.C. Merkez Bankası’nın “Enflasyon Hedeflemesi” politikasına
başlaması dikkate alındığında 2006 yılında da enflasyonu düşürme politikasının
devam edeceğini düşünüyoruz.
Ancak dış ticaret dengesi ile cari işlemler dengesindeki gittikçe artan negatif
sonuçlar ve işsizlik oranının düşürülememesi ve yavaş yavaş Genel Seçim
ortamına girilecek olması ekonomimizin kırılgan noktalarıdır.
Bu nedenle muhafazakar politikasını 2005 yılında da sürdüren Bankamız 2006
yılında da aynı politikayı devam ettirecektir. Yüksek likidite ve sermaye
yeterliliği oranımız, düşük masraflarımız ile herhangi bir problemli kredimiz ve
borcumuzun olmaması önemli avantajlarımızdır.
2006 faaliyet yılının Bankamız için hayırlı olmasını dileriz.
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
4
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU
6- Banka özel sermayeli yatırım bankası olarak 10 personel ve yalnız Genel Müdürlük
Olarak Türk ekonomisine hizmete devam edecektir.
7-Banka yeni hizmet ve faaliyetlerine Bankalar Kanunu Hükümlerine göre devam edecektir.
II-YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN RAPOR.
1-Adı Soyadı
Görevi
Göreve Atanma
Öğrenim
İş ve Meslek
Tarihi
Durumu
Tecrübesi
Adnan Yaman
Y.K.Başkanı
05/2005
Lisans
33 yıl
Meriç Bayraktaroğlu
Y.K.Vekili
05/2001
Lisans
6 yıl
M.Cevat Torgan
Y.K.Üyesi
10/2005
Lisans
33 yıl
Serap Özer
Y.K.Üyesi
05/2004
Lisans
2 yıl
Bülent Gültekin
Y.K.Üyesi
04/2002
Lisans
26 yıl
Genel M.Vekili
04/2002
Lisans
26 yıl
Genel Müdür Vekili
Bülent Gültekin
2-Denetin kurulu üyeleri,
Bankamız denetim kurulu üyeleri bir yıl süre ile seçilmekte olup her yıl yenilenir.
Adı Soyadı
Öğrenim Durumu
Mesleki Deneyimleri
- Dünya Koyuncu
Yüksek
6
-Yasemin Toplu
Yüksek
5
Bankada günlük işlemler her gün denetime tabi tutulmaktadır.
Bankanın dahil olduğu risk gurubu ile bu dönem yaptığı bir işlem bulunmamaktadır. İç
Denetim ve Risk Yönetimi risk yönetme kabiliyetini bilanço üzerinden alınan pozisyonlar ve
bu pozisyonların bankanın kar/zararı’na etkileri açısından değerlendirilmekte olup banka Üst
Yönetimi tarafından aktif olarak kontrol edilebilir riskleri almaktadır.
Bankanın yönetim kurulu başkan ve üyeleri genel müdür vekili Bankalar kanununa göre her
konudan sorumludur. Üç yıl süre ile seçilmişlerdir.
Bankanın ayrıca bir kredi ve risk komitesi bulunmamakta ve bütün kararlar yönetim
kurulunca alınmaktadır.
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
5
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
İç denetim ve kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi;Mehmet Cevat Torgan
Yönetim Kurulu ve Komite üyeleri bütün toplantılara katılmaktadır.
Banka yönetim kurulunun aldığı kararlar Bankalar Kanunu hükümlerine göre değerlendirilmiş
iç denetim ve iç kontrol yönetimlerinin sunduğu raporların incelenmesinde banka üst
yönetimince alınan risklerin kontrol edilebilir olduğu anlaşılmıştır
Banka işe almalarda gazete ilanı ile yapar; iş başvurularını mülakat usulü ile işe almaktadır.
Terfi sistemi ise ihtiyaca göre atama ile yapar.
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
6
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
III- FİNANSAL BİLGİLER.
1-Muhasebe Uygulama Yönetmenliğine ilişkin 17 Sayılı Tebliğ –Kamuya Açıklanaçak Mali
Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Standardı hükümleri çerçevesinde
Bankamızı denetleyen Can Uluslararası Denetim A.Ş .‘in Bağımsız Denetçi görüşü ve
denetlenmiş Mali Tablolar ve Dipnotları ilişiktedir.
TAT YATIRIM BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2005
TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
7
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
Tat Yatırım Bankası A.Ş.
01 Ocak – 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporu
Tat Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kuruluna:
Tat Yatırım Bankası A.Ş.’ nin (Banka), ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının 31 Aralık 2005 tarihi
itibariyle hazırlanan konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide gelir, nakit
akım ve özkaynak değişim tablolarını bağımsız denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali
tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize
düşen sorumluluk, denetlenen mali tablolar üzerinde görüş bildirmektir.
Bağımsız denetim, 5411sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlükte bulunan hesap ve kayıt düzeni ile
muhasebe ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemeler uyarınca yürürlüğe konulan hesap ve
kayıt düzeni ile muhasebe standartlarına ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun
olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, bağımsız denetimin, mali tablolarda önemli bir hatanın
olup olmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini
gerektirmektedir. Denetim, mali tablolarda yer alan tutar ve açıklamalara ilişkin bilgi ve verilerin test
edilerek incelenmesinin ve doğrulanmasının yanı sıra, uygulanan muhasebe standartlarının ve yönetim
tarafından yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve mali tabloların bir bütün olarak sunumunun
değerlendirilmesini içermektedir.
Görüşümüze göre, ilişikteki mali tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Tat Yatırım Bankası A.Ş.’nin ve
konsolidasyona tabi ortaklarının 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona
eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37'nci
maddesi ve bu Kanun’un Geçici 1 inci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde
belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Mustafa Laz
Sorumlu Ortak, Baş Denetçi
Can Uluslararası Denetim A.Ş.
A Member Firm of INPACT Internetional
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
1
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
İstanbul, 21 Mart 2006
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
2
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş’NİN 31.12.2005 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN VE BAĞIMSIZ
DENETİME TABİ TUTULAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE MALİ TABLOLAR, BUNLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen “Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile
Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında 17 Sayılı Tebliğ”e göre raporlama paketi aşağıda yeralan
bölümlerden oluşmaktadır.
ƒ
BİRİNCİ BÖLÜM
: ANA ORTAKLIK BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
ƒ
İKİNCİ BÖLÜM
: ANA ORTAKLIK BANKANIN KONSOLİDE MALİ TABLOLAR
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
: İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
ƒ
ƒ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : KONSOLİDASYON KAPSAMINDAKİ GRUBUN MALİ BÜNYESİNE
İLİŞKİN BİLGİLER
ƒ
BEŞİNCİ BÖLÜM
: KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
VE DİPNOTLAR
ƒ
ALTINCI BÖLÜM
: DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
ƒ
YEDİNCİ BÖLÜM
: BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE DENETÇİ DEĞERLENDİRMESİ
Bu raporlama paketi çerçevesinde mali tabloları konsolide edilen bağlı ortaklık ve iştiraklerimiz aşağıdadır.
1.
Bağlı Ortaklıklar
İştirakler
Tat Menkul Değerler A.Ş.
-
Konsolide mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve ilgili
Tebliğler ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe Bin Yeni Türk Lirası cinsinden
hazırlanmış olup, bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.
22 Mart 2005
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
3
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I.
II.
III.
SAYFA
Ana ortaklık banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarına ilişkin açıklama ve dipnotlar .....
Ana ortaklık banka’nın dahil olduğu gruba ilişkin açıklama ve dipnotlar ............................
Diğer Bilgiler ........................................................................................................................
1
1
1
İKİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE MALİ TABLOLAR
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Konsolide Bilanço –Aktif Kalemler .....................................................................................
Konsolide Bilanço –Pasif Kalemler......................................................................................
Konsolide Bilanço Dışı Yükümlülükler Tablosu..................................................................
Konsolide Gelir Tablosu .......................................................................................................
Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu ................................................................................
Konsolide Nakit Akım Tablosu ............................................................................................
Konsolide Kar Dağıtım Tablosu ...........................................................................................
2
3
4
5
6
7
8
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHASEBE POLİTİKALARI
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Sunum esaslarına ilişkin açıklama ve dipnotlar....................................................................
Banka ile konsolidasyon kapsamında bulunan ortaklıklara ilişkin bilgilerin sunumu..........
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar ........................
Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar ........................................................
Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar.............................................................................
Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar ..................................................
Alım satım amaçlı menkul değerlere ilişkin açıklamalar.....................................................
Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesine ilişkin açıklamalar .
Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, satılmaya hazır menkul değerler ve
banka kaynaklı krediler ve alacaklara ilişkin açıklamalar .................................................
X.
Banka kaynaklı krediler ve alacaklar ve ayrılan özel karşılıklara ilişkin açıklamalar ..........
XI.
Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar.................................
XII.
Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar ...........................................................................
XIII. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar ..............................................................................
XIV. Karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülüklere ilişkin açıklamalar ..............................................
XV.
Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar........................................
XVI. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar .............................................................................
XVII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar................................................................................
XVIII. Ödenmiş sermaye ve hisse senetleri stokuna ilişkin ilave açıklamalar.................................
XIX. Aval ve kabullere ilişkin ilave açıklamalar...........................................................................
XX.
Devlet teşviklerine ilişkin ilave açıklamalar.........................................................................
XXI.
Raporlamanın bölümlemeye göre yapılması.........................................................................
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
1
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
9
10-12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
SAYFA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar
Konsolide sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar ......................................
Konsolide kredi riskine ilişkin açıklamalar ..........................................................................
Konsolide piyasa riskine ilişkin açıklamalar ........................................................................
Konsolide kur riskine ilişkin açıklamalar .............................................................................
Konsolide faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar ..................................................................
Konsolide likidite riskine ilişkin açıklamalar .......................................................................
Finansal varlık ve yükümlülüklerin rayiç değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar.......
Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklamalar
Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar...............................................................................
15
15-18
18-20
20
21-22
23-25
26-27
27
27
28
BEŞİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Konsolide bilançonun aktif kalemlerine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar ......... 29-37
Konsolide bilançonun pasif kalemlerine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar ......... 38-43
Konsolide gelir tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar................................ 44-46
Konsolide nazım hesaplara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar ............................. 47-49
Konsolide özkaynak değişim tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar ..........
49
Konsolide nakit akım tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar ......................
50
Banka birleşme ve devirleri ile bankalarca iktisap edilen ortaklıkların muhasebeleştirilmesine
ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar.......................................................................
51
Grubun dahil olduğu risk grubu ile ilgili olarak açıklanması gereken hususlar.................... 51-53
Enflasyon muhasebesine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar ................................. 53-55
Bankanın Yurtiçi, Yurtdışı, Kıyı Bankacılığı Bölgelerindeki Şube Veya İştirakler
ile Yurtdışı Temsilciliklerine İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar ...................
55
Bilanço sonrası hususlara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar................................
55
ALTINCI BÖLÜM
DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I.
Grubun faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar ....................................................................
55
YEDİNCİ BÖLÜM
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
I.
II.
Bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar............................
Bagımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar.............................................
56
56-57
III.
2
Mehmet Cevat Torgan
Bülent Gültekin
Sırrı Koro
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Muhasebe Müdürü
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Genel Müdür Vekili
İç kontrol sisteminin işleyişine ve etkinliğine ilişkin denetçi değerlendirmesi.....................
58
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
IV.
Bağımsız denetçi tarafından uygulanan denetim ilke ve teknikleri ...........................................
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
3
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
58-59
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I.Banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarına ilişkin açıklama:
Tat Yatırım Bankası A.Ş. Bakanlar Kurulunun 07.08.1991 tarih ve 91/2066 sayılı kararnamesi uyarınca ‘Tat
Yatırım Bankası Anonim Şirketi’ünvanı altında 06.02.1992 tarihinde fiili olarak kurulmuştur.Banka halen özel
sermayeli yatırım bankası olarak hizmet vermektedir.
Banka’nın ana sözleşmenin 5.maddesinde belirtildiği üzere her türlü yurtiçi ve yurtdışı yatırım , kalkınma ve
ticaret bankacılığı yapmak amacı ile kurulmuştur.
II.Banka’nın dahil olduğu gruba ilişkin açıklama:
Banka’nın hisselerinin % 95.04’ü Mehmet Salih Tatlıcı’ya % 4.96’sı Nurten Tatlıcı’ya aittir.
III Diğer Bilgiler
a. Şube’nin ticaret ünvanı:
Tat Yatırım Bankası A.Ş.
b. Yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaraları:
Adres
: Kemeraltı Caddesi Karaköy Ticaret Merkezi No: 24/2
34425 Karaköy / İstanbul
Telefon : (0 212) 293 17 00 (5 hat)
Fax
: (0 212) 249 46 85
c. Elektronik site adresi ve elektronik posta adresi:
[email protected] www.tatbank.com.tr
d. Raporlama dönemi:
1 Ocak – 31.12.2005
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
4
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
5
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
6
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
7
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
8
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
9
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
10
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
11
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Dördüncü Bölüm X no’lu dipnotta açıklanmıştır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHASEBE POLİTİKALARI
I.Sunum esaslarına ilişkin açıklama ve dipnotlar:
a 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37. maddesi ve bu Kanun’un Geçici 1’inci maddesi gereğince yürürlükte
bulunan düzenlemeler uyarınca bankalar, hesaplarını ve yıllık mali tablolarını Türkiye Bankalar Birliği’nin
görüşü alınarak hazırlayıp Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca (“BDDK”) belirlenen esas ve
usullere uygun bir şekilde ve bu amaçla yürürlükte olan Muhasebe Uygulama Yönetmeliği (“MUY”) ve tek
düzen hesap planı ile bunların uygulama ve düzenleme esaslarına ilişkin izahnameye uygun olarak tutmak ve
düzenlemek zorundadır. Ana Ortaklık Banka yasal kayıtlarını, mali tablolarını ve mali tablolarına baz teşkil eden
dökümanları sözkonusu düzenlemelere ve Türk Ticaret Mevzuatı ile Vergi Mevzuatı’na uygun olarak
tutmaktadır.
b.Mali tabloların paranın cari satın alma gücü esasına göre düzenlenmesi:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21.04.2005 tarih ve 1623 sayılı kararı ile Muhasebe Uygulama
Yönetmeliği’ne İlişkin 14 Sayılı Tebliğ “Mali Tabloların Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine
İlişkin Muhasebe Standardı”nın yüksek enflasyonun varlığına ilişkin 5 inci maddesinde belirtilen göstergelerin
ortadan kalktığı ve bankalar ile özel finans kurumlarının mali tablolarını bu tebliğ hükümlerine göre hazırlama
zorunluluklarını bulunmadığı karalaştırılmıştır.
Söz konusu Tebliğin yüksek enflasyon döneminin sona ermesine ilişkin 25 inci maddesinde: Tebliğin 5 inci
maddesi
Hükümlerinde belirtilen göstergelerin ortadan kalkması durumunda bankaların mali tablolarını bu Tebliğ
hükümlerine hazırlama zorunluluğun ortadan kalkacağı ve yüksek enflasyon döneminin sona ermesi nedeniyle
enflasyon muhasebesi uygulamasının sona erdirileceği BDDK Kurumunca duyurulmuştur.
Konuya ilişkin başlıca göstergelere bakıldığında;
1- Ocak 2005 dönemi itibarıyla bankacılık sektörü verilerinde Yeni Türk Lirası mevduatın toplam
mevduat içinde çoğunluğu teşkil etmesi ve yabancı para mevduatın azalan bir seyir göstermesi,
2- Ocak 2005 dönemi itibarıyla bankacılık sektörü verilerinde Yeni Türk Lirası kredilerin toplam krediler
içinde çoğunluğu teşkil etmesi ve yabancı para kredilerin azalan bir seyir göstermesi,
3- Kısa vadeli işlemlerde genellikle vade farkı konulmadan belirlenmesi,
4- Nakit karşılığı Devlet iç borçlanma senetleri ihracının fiyat endeksine bağlı olarak yapılmaması,
5- Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan 1994 temel yılı toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) için
2005 yılı Mart ayında son üç yılık kümülatif enflasyon oranının %57,83 cari yıl enflasyon oranının ise
% 8,16 gerçekleşmesi çerçevesinde yüksek enflasyon dönemi özelliklerinin büyük ölçüde ortadan
kalktığı görülmektedir.
c.Diğer değerleme esasları:
Mali tabloların hazırlanmasına ilişkin aktif ve pasif kalemlerin değerlemesinde kullanılan yöntemler ilgili
muhasebe politikaları içerisinde belirtilmiştir.
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
12
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
II.Banka ile konsolidasyon kapsamında bulunan ortaklıklara ilişkin bilgilerin sunumu:
1.Bağlı ortaklıklarla ilgili olarak:
a.Uygulanan konsolidasyon esasları:
Konsolide mali tabloların hazırlanmasında muhasebe uygulamaları yönetmeliğinin 15 sayılı tebliği olan
‘Konsolide Mali Tabloların Düzenlenmesi,Bağlı Ortaklık,Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık ve İştiraklerin
Muhasebeleştirilmesi Standardı’ esaslarına göre hazırlanmıştır.Banka’ nın bağlı ortaklığı olan Tat Menkul
Değerler A.Ş. 31.12.2005 tarihi itibariyle tam konsolidasyon yöntemi kullanmak suretiyle ilişikteki mali
tablolarda konsolide edilmiştir.
Konsolidasyon kapsamındaki kuruluşun ünvanı ve ana merkezi
Şirket Ünvanı
Tat Menkul Değerler A.Ş
Ana Merkez
İstanbul
Konsolidasyon kapsamına alınan Tat Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu’nun izniyle faaliyetini
25.06.1999 tarihinden itibaren altı ay süre ile durdurmuş, 04.01.2000 tarih ve 2000/4 sayılı yazısıyla da Sermaye
Piyasası Kurulu’ndan 25.04.2000 tarihinden itibaren alım satım aracılığı faaliyetlerini borsa dışı alım satım
faaliyeti ile sınırlandırma talebinde bulunmuş ve ilgili kurulca bu talep uygun görülmüştür. Tat Menkul Değerler
A.Ş’nin talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.06.2002 tarih ve AFD/855 sayılı yazısına istinaden
faaliyetinin ilgili tarihten itibaren altı ay süresince geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir. Tat Menkul
Değerler A.Ş. faaliyetlerinin geçici olarak durdurulma süresinin uzatılmasına ilişkin olarak 16.04.2003 tarih ve
10817 sayılı başvuru ve daha sonra 21.04.2003 tarih ve 11264 sayılı başvuruları ile talebini yenilemiş ve
Sermaye Piyasası Kurulu faaliyetlerin geçici olarak durdurulmasının uzatılması talebini 29.04.2003 tarih ve
AFD/476 sayılı yazısı ile kabul etmiştir. Bunun neticesinde aracı kurumun faaliyetlerinin geçici olarak
durdurulmasına ilişkin süre 28.02.2004 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu
Tat Menkul Değerler A.Ş.’nin 26.12.2003 tarihli başvurusu üzerine, 09.01.2004 tarih ve AFD/39 sayılı kararıyla
Şirket’in faaliyetlerinin 28.02.2007 tarihine kadar geçici olarak durdurulmasına karar vermiştir.
Bağlı ortaklık; sermayesi veya yönetimi doğrudan veya dolaylı olarak ana ortaklık banka tarafından kontrol
edilen,ana faaliyet konuları para ve sermaye piyasaları ile sigortacılık olan ve bu konulardaki özel kanunlara
göre izin ve ruhsat ile faaliyet gösteren yurtiçi veya yurtdışında kurulu olan ortaklıklardır.
Bağlı ortaklık olan Tat Menkul Değerler A.Ş’ nin , konsolide mali tablolara dahil edilen bağlı ortaklıkların aktif,
pasif, gelir gider ve bilanço dışı kalemlerinin yüzde yüzünün ana ortaklık bankanın aktif, pasif, gelir, gider ve
bilanço dışı kalemleri ile birleştirilmesini ve azınlık haklarının bilanço ve gelir tablosunda ayrı kalem olarak
gösterilmesi yöntemi olan tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilmiştir.Yabancı para cinsinden
parasal aktif ve pasif kalemler bilanço tarihindeki döviz kurları ile değerlenmiştir. Parasal olan kalemlerin
değerlenmesinden kaynaklanan kur farkları gelir tablosunda kambiyo kar/zarar hesabında gösterilmiştir. İlgili
bağlı ortaklığın mali tabloları konsolide mali tablolara iktisap tarihinden itibaren dahil edilmiştir.
Bağlı ortaklıkların kullandığı muhasebe politikalarının ana ortaklık bankadan farklı olduğu durumlarda
muhasebe politikalarının uyumlaştırılması gerçekleştirilmiştir.
2.İştirak yatırımlarıyla ilgili olarak: Ana ortaklık Banka’ nın iştiraki bulunmamaktadır.
3.Birlikte kontrol edilen ortaklıkların konsolide edilme esasları: Ana Ortaklık Banka’ nın birlikte kontrol
edilen ortaklığı bulunmamaktadır.
4.Devir, birleşme ve hisse edinimi işlemlerinde uygulanan ilkeler: Grubun yıl içinde devir, birleşme ve hisse
edinimi işlemleri bulunmamaktadır.
5.Yabancı para cinsi üzerinden işlemlerle ilgili açıklamalar:
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
13
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
a.Yabancı para varlık ve borçlar:
Grup bilanço tarihindeki TCMB döviz alış kurları kullanılarak aktif ve pasif hesapların bakiyeleri Türk lirasına
çevirmiş ve oluşan kur farkları kambiyo kar veya kambiyo zararı olarak kayıtlarına intikal ettirmiştir. 31.12.2005
tarihi itibarıyla yabancı para cinsinden parasal olmayan aktifi ve pasif hesapları bulunmamaktadır. 31.12.2005
tarihi itibariyle aşağıdaki kurlar kullanılmıştır.
31.12.2004
31.12.2005
ABD Doları
1,3418
1,342,100
EURO
1,5875
1,826,800
100 Japon Yeni
1,1400
12,913
bDöneme ilişkin net kar ya da zarara dahil edilen toplam kur farkları:
Döneme ilişkin net kar ya da zarara dahil edilen toplam kur farkları -34 Bin YTL (31.12.2004 : 126 Bin
YTL)’dir.
c.Kur farklarından doğan değerleme fonu hesabının toplam tutarı ve dönem içinde meydana gelen
değişiklikler: Bulunmamaktadır
d.Aktifleştirilmiş kur farkları tutarı: Ana ortaklık Banka’ nın cari ve geçmiş dönemde aktifleştirilen kur farkı
bulunmamaktadır.
e.Kur riski yönetim politikasının temel esasları.
Grup,kur riskine karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (“TCMB”) döviz sepetine uygun pozisyon
almaktadır. Döviz aktif ve pasif yönetimi her türlü fiyat, likidite ve kredi risklerinin grubun hedeflediği riskgetiri profili çerçevesinde ve sürdürülebilir karlılığı sağlayacak şekilde yapılmaktadır. Kur riski yönetimine
ilişkin detaylı açıklanan 4.bölümde V.no’ lu dipnotta açıklanmıştır.
f.Yurtdışında kurulu ortaklıklardaki net yatırımların,iştiraklerin,ödünçlerin ve riskten korunma amaçlı
diğer araçların Türk parasına dönüştürülmesi sonucunda ortaya çıkan kur farklarının hangi hesaplarda
izlendiği:
Grubun yurtdışında kurulu ortaklıkları,iştirakleri veya riskten korunma amaçlı diğer araçları mevcut değildir.
g.Yurtdışında kurulu bir ortaklığın edinilmesinden doğan şerefiye ile bu ortaklığın aktif ve pasif
kalemlerinin rayiç bedele uyarlanması sonucu oluşan tutarların Türk parasına dönüştürülmesinde
uygulanan yöntem:
Grubun yurtdışında kurulu bir ortaklığı mevcut değildir.
h.Yurtdışı ortaklığın elden çıkarılması halinde sonuçların hangi hesaplara yansıtıldığı:
Grubun elden çıkarılan yurtdışında kurulu bir ortaklığı bulunmamaktadır.
i.Yabancı para işlemlerin, işlem tarihinde geçerli olan kur üzerinden hesaplanıp hesaplanmadığı, bu tür
işlemlerden ve yabancı para cinsi parasal aktif ve pasiflerin Türk Lirasına dönüştürülmesinden
kaynaklanan kar veya zararların, gelir tablosuna yansıtılıp yansıtılmadığı:
Yabancı para cinsinden işlemler işlem gününde geçerli döviz kurları kullanılarak Türk Lirasına çevrilmiş ve
muhasebe kayıtlarına alınmıştır.Yabancı para cinsinden parasal aktif ve pasif kalemler bilanço tarihindeki
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
14
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
TCMB kurları ile değerlenmiştir. Grubun yabancı para cinsinden parasal olmayan hesapları bulunmamaktadır.
j.Borçlanmayı temsil eden menkul değerler ile parasal nitelikli finansal aktiflerin Türk parasına
dönüştürülmesinden kaynaklanan farkların gelir tablosuna dahil edilip edilmediği:
Borçlanmayı temsil eden menkul değerler bulunmamaktadır.Parasal nitelikli finansal aktiflerin Türk Lirasına
dönüştürülmesinden kaynaklanan kur farkları gelir tablosunda net kambiyo kar/zararı hesabı altında muhasebe
hesaplarına intikal ettirilmiştir.
III.Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar:
Grubun 31.12.2005 dönemi ve 31.12.2004 yıl sonu itibariyle ana sözleşmeden ayrıştırılmak suretiyle oluşturulan
veya riskten korunma amaçlı türev ürünleri bulunmamaktadır. Ayrıca, Muhasebe Uygulamaları Yönetmeliğine
ilişkin (1 Sayılı Tebliğ) “Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi Standardı” nda tanımlandığı şekliyle Banka’
nın riskten korunma amaçlı türev ürünleri bulunmamaktadır.
IV.Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar:
Netleştirilen Finansal varlıklar ve yükümlülük bulunmamaktadır.
V.Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar:
Faiz gelir ve giderleri gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmektedir.
VI.Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar:
Ücret ve komisyon gelir ve giderleri tahsil edildiği veya ödendiği tarihlerde gelir ve gider hesaplarına intikal
ettirilmiştir.
VII.Alım satım amaçlı menkul değerlere ilişkin açıklamalar:
Alım satım amaçlı menkul değerler piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki
dalgalanmalardan kar sağlamaya yönelik olarak elde edilen veya elde edilme nedenlerinden bağımsız olarak kısa
dönemde kar sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan varlıklardır. Alım satım amaçlı menkul değerler ilk
olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınır. İlgili menkul kıymetin elde etme maliyeti ile rayiç değeri
arasında oluşan pozitif fark faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontu olarak negatif fark ise menkul değerler değer
düşüş karşılığı hesabı altında muhasebeleştirilir. Borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda aktif olarak
işlem gören alım satım amaçlı menkul değerler borsa fiyatı kullanılarak değerlenmiştir.
VIII.Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar:
31.12.2005 itibarıyla Banka’ nın satış ve geri alış anlaşmaları ve herhangi bir şekilde ödünce konu
edilmiş menkul değerleri bulunmamaktadır.
IX.Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, satılmaya hazır menkul değerler ve banka kaynaklı
krediler ve alacaklara ilişkin açıklamalar:
Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler;vadesine kadar elde tutulma niyetiyle edinilen, fonlama kabiliyeti
dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya
belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve banka kaynaklı krediler ve alacaklar dışında kalan menkul
kıymetlerden oluşmaktadır. Ana ortaklık Banka’ nın 31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihlerinde vadeye kadar elde
tutulacak menkul değerler; satılmaya hazır menkul değerler ve banka kaynaklı krediler ve alacaklar
bulunmamaktadır
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
15
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
X.Banka kaynaklı krediler ve alacaklar ve ayrılan özel karşılıklara ilişkin açıklamalar:
Grubun 31.12.2005 dönemi itibariyle banka kaynaklı kredileri 283 bin YTL’dir (31.12.2004- 120 bin YTL).
Kullandırılan nakdi krediler tekdüzen hesap planı ve izahnamesinde hakkındaki tebliğ’ de belirtilen esaslara göre
ilgili muhasebe hesapları kullanılarak muhasebeleştirilmektedir. Dövize endeksli krediler hesaplara intikal
ettikleri tarihteki Türk Lirası değerlerle muhasebeleştirilmekte ve bu krediler için hesaplanan kur farkı faiz
gelirleri hesabında izlenmektedir. Banka’ nın 31.12.2005 tarihinde vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler;
satılmaya hazır menkul değerleri bulunmamaktadır.
XI.Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar:
Grubun 31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibarıyla şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıkları
bulunmamaktadır.
XII.Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar:
Maddi duran varlıklar maliyet tutarlarından birikmiş amortismanların indirilmesi suretiyle bulunan tutarlar
üzerinden izlenmektedir. Amortisman, maddi duran varlıkların enflasyona göre düzeltilmiş tutarları üzerinden
tahmin edilen faydalı ömürler esas alınarak doğrusal yöntem kullanılarak ayrılmaktadır.Bilanço tarihi itibarıyla
aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varlıklara ilişkin olarak, bir tam yıl için öngörülen
amortisman tutarının, varlığın aktifte kalış süresiyle orantılanması suretiyle bulunan tutar kadar amortisman
ayrılmıştır. Maddi duran varlıkların üzerinde rehin ipotek veya tedbir bulunmamaktadır.Cari dönem içinde
uygulanan amortisman yönteminde değişiklik yapılmamış olup, kullanılan amortisman oranları ilgili aktiflerin
ekonomik ömürlerine tekabül eden oranlara yaklaşık olup aşağıda belirtildiği gibidir.
Nakil Vasıtaları
Büro Makineleri,Mobilya,Mefruşat
% 20
% 20
Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleştirilmektedir.
Muhasebe tahmininde cari dönemde önemli bir etkisi olan yada sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olması
beklenen değişiklikler bulunmamaktadır.
XIII. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar:
31.12.2005 tarihi itibari ile Banka’nın kiralayan konumunda bulunduğu finansal kiralama işlemi bulunmaktadır.
XIV.Karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülüklere ilişkin açıklamalar:
Krediler ve diğer alacaklar için ayrılan özel ve genel karşılıklar dışında kalan karşılıklar ve şarta bağlı
yükümlülükler bulunmamaktadır.
XV.Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar:
Çalışan haklarına ilişkin yükümlülükler Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’ne İlişkin 10 sayılı tebliğ (Banka
Çalışanlarının Haklarının Muhasebeleştirilmesi Standardı) hükümlerine göre muhasebeleştirilmiştir. Banka’ nın
belirli süreli sözleşme ile istihdam edilen çalışanları bulunmamaktadır. Çalışanlarının üyesi bulunduğu vakıf,
sandık ve benzeri kuruluşlar da bulunmamaktadır.
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
16
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
XVI.Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar:
Kurumlar Vergisi
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı %30’dur. Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince
indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası
gibi) ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar
dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir. Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %30 oranında
geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 10 gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar
öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi
üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir. Geçici vergi, devlete karşı olan herhangi bir başka
mali borçlara da mahsup edilebilir.
2004 yılında Kurumlar Vergisi, 30 Aralık 2003 tarihinde yayımlanan 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir
Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde
enflasyona göre düzenlenmiş mali tablolar üzerinden hesaplanmış olup ekteki mali tablolara yansıtılmıştır. T.C.
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, 4 Ocak 2006 tarihinde yayınlamış olduğu 6 numaralı Vergi Usul
Kanunu Sirküleri’nde 2005 Aralık ayına ilişkin açıklanan TEFE’nin 1 Ocak 2003 tarihine göre %100’ün, 1 Ocak
2005 tarihine göre ise %10’un üzerinde bir artış göstermediğini, dolayısıyla enflasyon düzeltmesi yapılması için
gerekli olan iki şartın da gerçekleşmediğini belirterek 2005 yılı hesap dönemine ilişkin bilançolar ve aynı yılın
son üç aylık geçici vergilendirme dönemine ilişkin bilançolar üzerinde enflasyon düzeltmesi yapılmayacağını
açıklamıştır.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi dairesince beş yıl
içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları kontrol edilebilmektedir.
Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 15 inci günü
akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar
beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları
değişebilir.
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü / Aktifi
12 Ağustos 2004 tarihinde yürürlüğe giren MUY’ne ilişkin 18 Sayılı Tebliğ ve 15 Aralık 2004 tarihi itibariyle
Türkiye Bankalar Birliği tarafından gönderilen yazı uyarınca Banka, vergi mevzuatı uyarınca sonraki
dönemlerde indirilebileceği mali kar elde etmesini mümkün gördüğü müddetçe, genel karşılıklar dışında kalan
indirilebilir geçici farklar üzerinden ertelenmiş vergi aktifi, vergilendirilebilir geçici farklar üzerinden ise
ertelenmiş vergi yükümlülüğü hesaplaması gerekmektedir. Grup ertelenmiş vergi karşılığı hesaplamamaktadır.
XVII.Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar:
Grubun borçlanma araçları ve hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ihracı ile ilgili işlem maliyetleri
bulunmamaktadır.
XVIII.Ödenmiş sermaye ve hisse senetleri stokuna ilişkin açıklamalar:
Ana ortaklık Banka’ nın hisse senedi ihracı ile ilgili işlem maliyetleri bulunmamaktadır
XIX.Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar:
Grubun 31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle aval ve kabulleri bulunmamaktadır.
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
17
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
XX.Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar:
Grubun yararlandığı devlet teşvikleri bulunmamaktadır.
XXI.Raporlamanın bölümlemeye göre yapılması:
Dördüncü Bölüm X no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
18
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
I.Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar:
Ana ortaklık Banka’ nın satılmaya hazır yabancı para cinsinden sermaye araçları bulunmamaktadır. Diğer
yabancı para cinsi işlemlerden kaynaklanan kur riskine karşı Banka uygun pozisyon almaktadır. Grubun yabancı
işletmelerde net yatırımı bulunmamaktadır.
II.Konsolide Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar:
Konsolide Sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanması 31.01.2002-2 tarih ve 24657
sayılı resmi gazetede yayımlanmış ‘Bankaların Sermaye Yeterliliği Ölçülmesine ve
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yapılmaktadır. Bu yönetmeliğe göre
konsolide sermaye yeterliliği standart oranı % 137 (31.2004 - % 139) olup bu oran ilgili
mevzuatta belirlenen asgari oran olan % 8’den yüksektir. Sermaye yeterliliği standart oranının
belirlenmesi esnasında piyasa riskine maruz tutar standart metoda göre hesaplanmıştır.
Konsolide sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Risk Ağırlıklı Varlıklar ve Gayrinakdi Krediler
Konsolide
Risk Ağırlıkları
%20 %50 %100
1,752 283
-
%0
Bilanço Kalemleri (Net)
Nakit Değerler
Bankalar
3
Bankalararası Para Piyasası
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
Zorunlu Karşılıklar
1
Özel Finans Kurumları
Krediler
Takipteki Alacaklar (Net)
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Satılmaya Hazır Menkul
Değerler
Muhtelif Alacaklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler (Net)
Finansal Kiralama Amaçlı Varlıklar için Verilen
Avanslar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Finansal Kiralama Konusu Varlıklar (Net)
Sabit Kıymetler (Net)
Diğer Aktifler
38
Bilanço Dışı Kalemler
Garanti ve Kefaletler
110
Taahhütler
Diğer Nazım Hesaplar
Türev Finansal Araçlar ile İlgili İşlemler
Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları
Risk Ağırlığı Verilmemiş Hesaplar
19
Mehmet Cevat Torgan
Bülent Gültekin
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Genel Müdür Vekili
5
1,196
16
-
%0
3
1
-
Ana Ortaklık Banka
Risk Ağırlıkları
%20
%50
%100
1,538
283
-
-
-
38
-
-
-
4
-
-
16
12
-
142
-
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar
42
1,752 110
1,500
42
1,538
142
315
Konsolide sermaye yeterliliği standart oranına (“SYR”) ilişkin özet bilgi:
Konsolide
Cari Dönem Önceki Dönem
1,906
1,805
488
591
3,268
3,324
% 137
% 139
Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar
Piyasa Riskine Esas Tutar
Özkaynak
Özkaynak/(RAV +PRET)*100(*)
Ana Ortaklık Banka
Cari Dönem Önceki Dönem
694
542
300
347
1,865
1,842
% 188
% 207
(*)RAV:Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar ,PRET:Piyasa Riskine Esas Tutar
Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler:
ANA SERMAYE
Ödenmiş Sermaye
Nominal Sermaye
Sermaye Taahhütleri (-)
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedi İhraç Primleri ve İptal Kârları
Yasal Yedekler
I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1)
II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2)
Özel Kanunlar Gereği Ayrılan Yedek Akçe
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe
Dağıtılmamış Kârlar
Birikmiş Zararlar
Yabancı Para Sermaye Kur Farkı
Kâr
Dönem Kârı
Geçmiş Yıllan Kârı
Zarar (-)
Dönem Zararı
Geçmiş Yıllar Zararı
Ana Sermaye Toplamı
KATKI SERMAYE
Yeniden Değerleme Fonu
Menkuller
Gayrimenkuller
Sermayeye Eklenecek İştirak ve Bağlı
Ortaklık Hisseleri ile Gayrim. Satış Kazanç.
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
20
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Cari Dönem
Önceki
2,000
2,000
1,329
-
-
2,000
2,000
3,864
-2,535
-1,498
-1,037
3,272
3,329
-
-
-57
-57
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Özel Maliyet Bedelleri Yeniden Değerleme Fonu
Yeniden Değerleme Değer Artışı
Kur Farkları
Genel Karşılıklar
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar
Alınan Sermaye Benzeri Krediler
Menkul Değerler Değer Artış Fonu
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan
Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
-
-
Cari Dönem
-
Önceki
3,272
4
3,329
5
4
5
-
-
3,268
3,324
Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: (devamı)
Yapısal Pozisyona Konu Edilen Menkul Değerler Değer Artışı
Katkı Sermaye Toplamı
ÜÇÜNCÜ KUŞAK SERMAYE
SERMAYE
SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER
-
Ana Faaliyet Konuları Para ve Sermaye Piyasaları ile Sigortacılık Olan ve Bu Konudaki
Özel Kanunlara Göre İzin ve Ruhsat ile Faaliyet Gösteren Mali Kurumlara Yapılan Tüm
Sermaye Katılımlarına İlişkin Tutarlar ile Özsermaye Yöntemi Uygulanmış Ancak Aktif
ve Pasifleri Konsolide Edilmemiş Bu Tür Mali Ortaklıklara İlişkin Sermaye Payları
Özel Maliyet Bedelleri
İlk Tesis Bedelleri
Peşin Ödenmiş Giderler
İştirakler, Bağlı Ortaklıkların, Sermayesine Katılınan Diğer Ortaklıkların, Özsermaye
Yöntemi Uygulanmış Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemiş Bu Tür Mali
Ortaklıkların ve Konsolide Sabit Kıymetlerin Rayiç Değerleri Bilançoda Kayıtlı
Değerlerinin Altında ise Aradaki Fark
Türkiye’de Faaliyet Gösteren Diğer Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler
Konsolidasyon Şerefiye (Net)
Aktifleştirilmiş Giderler
Toplam Özkaynak
III.Konsolide kredi riskine ilişkin açıklamalar:
1.Kredi riski,bir bankanın kredi müşterisinin ya da kendisiyle bir anlaşmaya taraf olanın anlaşma koşullarına
uygun biçimde yükümlülüklerini karşılayamama olasılığıdır.Kredi riski yönetiminin amacı uygun parametreler
içinde bankanın maruz kalabileceği riskleri yöneterek bankanın risk ayarlı getirisini maksimize etmektir.Banka,
kredi derecelendirmelerini dikkate alarak riski, kredibilitesi yüksek firmalarla çalışmaktadır.
Banka, kredi riski yönetimi çerçevesinde tüzel ve gerçek kişilere kullandırdığı tüm kredilerini
derecelendirmektedir.
2.Grubun 31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibarıyla vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi ve benzeri diğer
sözleşmeleri bulunmamaktadır.
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
21
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
3.Grup önemli ölçüde kredi riskine maruz kalmamıştır.
4.Grup yenilenen ve yeniden itfa planına bağlanan kredileri bulunmamaktadır.
5.Bankaların yurtdışında yürütmekte oldukları bankacılık faaliyetleri
bulunmamaktadır.
Banka, uluslararası bankacılık piyasasında aktif bir katılımcı değildir.
ve
kredilendirme
işlemleri
6.a. 31.12.2005 tarihi itibariyle ana ortaklık bankanın ilk büyük 100 nakdi kredi müşterisinden olan alacağı 283
YTL toplam nakdi krediler portföyü içindeki payı % 100’dür . (31.12.2004- 120 YTL ve %100).
b. 31.12.2005 tarihi itibariyle ana ortaklık bankanın ilk büyük 100 gayrinakdi kredi müşterisinden olan
alacağının toplam gayrinakdi krediler portföyü içindeki payı %100’dür (31.12.2004 - % 100).
III. Konsolide kredi riskine ilişkin açıklamalar: (devamı)
c. Ana ortaklık bankanın 31.12.2005 tarihi itibariyle ilk büyük 100 kredi müşterisinden olan nakdi alacağı 283
YTL dir, gayrinakdi alacak tutarının toplam bilanço içi ve bilanço dışı varlıklar içindeki payı %7’dir.(31.12.2004
- % 2)
7.Ana ortaklık bankaca üstlenilen kredi riski için ayrılan genel karşılık tutarı bulunmamaktadır
Coğrafi bölgeler itibarıyla bilgiler:
Gayrinakdi
Sermaye
Varlıklar Yükümlülükler
Krediler Yatırımları
Cari Dönem
3,315
3,315
220
Yurtiçi
Avrupa Birliği Ülkeleri
OECD Ülkeleri *
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
ABD, Kanada
Diğer Ülkeler
Dağıtılmamış
Varlıklar/Yükümlülükler**
3,315
3,315
220
Toplam
Önceki Dönem
Yurtiçi
Avrupa Birliği Ülkeleri
OECD Ülkeleri *
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
ABD, Kanada
Diğer Ülkeler
Dağıtılmamış
Varlıklar/Yükümlülükler**
Toplam
3,363
-
3,363
3,363
Net
Kâr/(Zarar)
-57
-
-57
-
69
-
-
-1,498
-
3,363
69
-
-,498
* AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri
**Tutarlı bir esasa göre bölümlere dağıtılamayan varlık ve yükümlülükler
Sermaye yatırımları sütununa sabit sermaye yatırımlarını oluşturan tutarlar yazılacak olup, bu tutarlar ‘Varlıklar’
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
22
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
sütununda ayrıca gösterilmeyecektir.’
Sektörlere göre nakdi kredi dağılımı:
Cari Dönem
TL
(%)
YP
Tarım
Çiftçilik ve Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Sektörlere göre nakdi kredi dağılımı: (devamı)
TL
Sanayi
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
İnşaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri
Ulaştırma Ve Haberleşme
Mali Kuruluşlar
Gayrimenkul ve Kira. Hizm.
Serbest Meslek Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Diğer
Toplam
283
283
Cari Dönem
(%)
YP
100,00
100
-
Önceki Dönem
TL
(%) YP
(%)
(%)
-
-
Önceki Dönem
TL
(%) YP
120 100.00
120 100.00
-
(%)
(%)
-
IV. Konsolide piyasa riskine ilişkin açıklamalar:
Grup ‘bankaların Sermaye Yeterliliğinin ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik’ ve ‘Bankaların
İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik’ kapsamında piyasa riski yönetimi faaliyetlerini
belirlemiş ve bu konuda gereken tedbirleri almıştır. Banka, piyasa riskinin ölçümünde standart metodu
kullanmakta ve piyasa riski ölçümlerini her ay sonu itibarıyla hesaplamaktadır. Piyasa riski;grubun bilanço içi
ve bilanço dışı hesaplarda bulundurduğu varlık veya yükümlülüklerinin faiz oranlarında,kurlarda ve hisse senedi
fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle taşıdığı potansiyel zarar riskini ifade eder.
Cari Dönem
Önceki Dönem
Tutar
Tutar
Faiz Oranı Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü – Standart Metod
Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
Faiz Oranı Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
Hisse Senedi Pozisyon Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
1
1
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
23
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
Hisse Senedi Pozisyon Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye
Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metod
Sermaye Yükümlülüğü
Kur Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
Toplam RMD-İç Model
Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü
Piyasa Riskine Maruz Tutar
V. Konsolide kur riskine ilişkin açıklamalar:
1
38
38
-
1
46
46
-
39
488
47
591
1.Kur riski ,bankaların döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle maruz kalabilecekleri zarar
olasılığını ifade eder.Grup, yabancı para net genel pozisyonunu makul seviyelerde tutmaktadır.Grubun maruz
kaldığı kur riskinin ölçülmesinde standart metod kullanılmaktadır.
2.Grup, yabancı para cinsinden borçlanma araçlarının ve net yabancı para yatırımlarının riskten korunma amaçlı
türev araçları ile korumamaktadır.
3.Grup, kur riskine karşı uygun pozisyon almaktadır. Döviz aktif pasif yönetimi her türlü fiyatı likidite ve kredi
risklerinin Banka’ nın hedeflediği risk-getiri profili çerçevesinde ve sürdürülebilir karlılığı sağlayacak şekilde
yapılmaktadır. Ölçülebilir ve yönetilebilir riskler, uyulması gereken rasyolar gözetilerek alınmaktadır.
4.Grubun mali tablo tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan cari döviz alış kurları:
Cari Dönem
USD
JPY
EUR
23.12.2005
1,3435
1,1500
1,5943
Önceki Dönem
24.12.2004
USD
JPY
EUR
26.12,2005
1,3424
1,1510
1,5922
25.12.2004
1,375,000
13,203
1,849,800
1,364000
13,139
1,845,500
27.12,2005
1,3433
1,1455
1,5929
28.12.2005
1,3422
1,1437
1,5994
29.12.2005
1,3430
1,1373
1,5904
30.12.2005
1,3418
1,1400
1,5875
26.12.2004
27.12.2004
30.12.2043
31.12.2004
1,352,700
13,015
1,830,300
1,342,500
13,000
1,830,300
1,352,500
13,000
1,842,700
1,342,100
12,913
1,826,800
5.Banka'nın döviz alış kurlarının 31 Aralık 2004 tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik
ortalama değerleri :
USD
JPY
EUR
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Cari Dönem
Aylık Ortalama Döviz Alış Kuru
1,3457
1,1332
1,5961
24
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Önceki Dönem
Aylık Ortalama Döviz Alış Kuru
1,355,253
13,412
1,867,221
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
V. Konsolide kur riskine ilişkin açıklamalar: (devamı)
Grubun kur riskine ilişkin bilgiler: (Bin YTL)
Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki
Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar
Alım Satım Amaçlı Menkul Değer.
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Verilen Krediler
İştirak ve Bağlı Ortaklıklardaki Yat.
Vadeye Kadar Elde Tutulacak M. D.
Maddi Duran Varlıklar
Şerefiye
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalararası Mevduat
Döviz Tevdiat Hesabı
Para Piyasalarına Borçlar
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Net Bilanço Pozisyonu
Net Bilanço Dışı Pozisyon
Türev Finansal Araçlardan Alacak.
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler
Önceki Dönem
Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
Net Bilanço Pozisyonu
Bilanço Dışı Pozisyon
Gayrinakdi Krediler
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
EURO
USD
Yen
Diğer YP
Toplam
132
-
348
-
-
-
480
-
132
348
-
-
480
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
132
-
348
-
-
-
480
-
148
148
-
420
420
-
-
-
568
568
-
25
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
-
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
VI. Konsolide faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar:
Faiz oranı riski:Faiz oranındaki hareketler nedeniyle grubun pozisyon durumuna bağlı olarak maruz kalabileceği
zarar olasılığını ifade etmektedir. Diğer bir deyişle faiz riski ,faiz oranlarında oluşan ters yönlü hareketlerin
grubun finansal durumunda yarattığı etkidir.Standart metod kullanarak faiz oranı riski tespit edilmektedir.Grup
faiz riskini iki boyutta ele almaktadır. Faiz oranı riski, faiz oranına duyarlı aktif ve pasiflerin doğal olarak
birbirini dengelemesi yoluyla yönetilmektedir.Faiz oranlarındaki dalgalanmaların yaratacağı etkilerden
korunmak Banka risk yönetiminin ilk önceliğidir.Grubun vade uyumsuzluklarına izin vermediği için önemli
oranda faiz oranı riski ile karşılaşması beklenmemektedir.
“Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan
süreler itibarıyla)
Cari Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve
T.C. Merkez Bnk.
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan
Alacaklar
Alım Satım Amaçlı Menkul Değer.
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tut. Men.Değ.
Diğer Varlıklar*
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalararası Mevduat
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
-
-
-
-
1,752
12
6
-
-
283
10
2,057
3-6 Ay 6-12 Ay
1 Yıl ve
Üzeri
-
Faizsiz Toplam
3
-
3
1,752
18
-
1,249
1,252
283
1,259
3,315
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
3,302
3,315
13
3,302
3,315
Bilançodaki Faize Duyarlı Açık
Bilanço Dışı Faize Duyarlı Açık
2,057
-
6
-
-
-
-
2,063
-
-
Toplam Faize Duyarlı Açık
2,057
-
-
-
2,063
-
6
(*)31 Aralık 2005 tarihi itibariyle 1,196 YTL tutarındaki sabit kıymetler ‘Diğer Varlıklar’ satırında
gösterilmiştir.
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
26
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Önceki Dönem Sonu
1 Yıl ve
Üzeri
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
-
-
-
-
-
4
4
1,913
5
-
-
-
-
1,913
5
-
-
1,306
1,310
120
3,321
3,363
3-6 Ay 6-12 Ay
Faizsiz Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve
T.C. Merkez Bnk.
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan
Alacaklar
Alım Satım Amaçlı Menkul Değer.
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tut. Men.Değ.
Diğer Varlıklar*
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalararası Mevduat
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
Diğer Yükümlülükler
13
1,926
2
7
120
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
3,353
10
3,353
Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar
-
-
-
-
-
3,363
3,363
1,926
1,926
7
7
120
120
-
-
2,053
2,053
-
Bilançodaki Faize Duyarlı Açık
Bilanço Dışı Faize Duyarlı Açık
Toplam Faize Duyarlı Açık
(*)31 Aralık 2003 tarihi itibariyle 1,473 milyon TL tutarındaki finansal kiralama alacağı ‘Diğer Varlıklar’
satırında gösterilmiştir.
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
27
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları:
Cari Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez B.
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar
Alım Satım Amaçlı Menkul Değer.
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tut. Men.Değ.
EURO
USD
Yen
TL
-
-
-
-
4,00
-
3,50
-
-
14,50
-
-
-
-
-
-
36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EURO
USD
Yen
TL
-
-
-
-
3,00
-
3,00
-
-
-
-
19,50
48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yükümlülükler
Bankalararası Mevduat
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
Önceki Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez B.
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar
Alım Satım Amaçlı Menkul Değer.
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tut. Men.Değ.
Yükümlülükler
Bankalararası Mevduat
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
28
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
VII. Konsolide likidite riskine ilişkin açıklamalar:
Likidite riski:Nakit akışındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak
düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip olunamaması sonucunda oluşan risktir. Grup,
likidite riskini mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için yeterli derecede nakit ve
nakit eşdeğerleri kaynağın bulunması suretiyle yönetmektedir. Grup politikaları her türlü borcun likit kaynaklarla
her zaman karşılayacak nitelikte olduğu bir aktif yapısının sağlanması yönündedir. Grubun varlık ve
yükümlülükleri arasındaki borç ödeme gücünde sorun yaşanmamaktadır.
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:
1 Aya
Vadesiz Kadar 1-3 Ay
Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif
Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve T.C. Merkez
3
Bankalar ve Diğer Mali
- 1,752
Kuruluşlardan Alacaklar
Alım Satım Amaçlı Menkul
12
6
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul
Verilen Krediler
283
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Diğer Varlıklar (**)
10
Toplam Varlıklar
25 2,035
6
Yükümlülükler
Bankalararası Mevduat
Diğer Mevduat
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl.
Para Piyasalarına Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Diğer Yükümlülükler***
Toplam Yükümlülükler
Net Likidite Açığı
Önceki Dönem
Toplam Aktifler
Toplam Yükümlülükler****
13
13
6-12
1 Yıl ve DağıtılaÜzeri mayan (*)
-
-
3
-
-
-
1,752
18
-
-
1,249
1,249
283
1,259
3,315
3,302
3,302
13
3,302
3,315
-2,053
-
1,313
3,353
3,363
3,363
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,035
6
-
-
11
10
1,913
-
6
-
120
-
-
6
29
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Toplam
-
12
Net Likidite Açığı
1
1,913
VII. Konsolide likidite riskine ilişkin açıklamalar: (devamı)
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
3-6 Ay
120
-
-2040
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
-
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
(*) Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortalıklar, ayniyat mevcudu, peşin
ödenmiş
giderler ve takipteki alacaklar gibi bankacılık faaliyetinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, kısa zamanda
nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar aktif tutarlılığın sağlanmasını teminen
dağıtılmayan sütunu doldurmak suretiyle “Diğer Varlıklar” satırına kaydedilmiştir.
(**)1 aya kadar vadeli kalemler “Vadesiz” sütununda gösterilmiştir.
(***)Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler ve bağlı ortaklıklar aktif tutarlılığın sağlanmasını
teminen sadece toplam sütunu doldurmak suretiyle “Diğer Varlıklar” sütununa kaydedilmiştir.
(****)Diğer yükümlülükler toplam sütunu içerisine özkaynaklar dahil edilmiştir.
VIII.Finansal varlık ve yükümlülüklerin rayiç değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar:
Aşağıdaki tablo, grubun mali tablolarında rayiç değeri ile gösterilmeyen finansal varlık ve yükümlülüklerin
defter değeri ile rayiç değerini gösterir.
Aşağıdaki tablodaki defter değerleri, ilgili varlık ve yükümlülüklerin elde etme bedeli ve birikmiş faiz
reeskontlarının toplamını ifade etmektedir.
Defter Değeri
Finansal Varlıklar
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan
Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul
Değerler
Finansal Yükümlülükler
Bankalararası Mevduat
Diğer Mevduat
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Rayiç Değer
Cari Dönem
Önceki
Dönem
Cari Dönem
Önceki
Dönem
1,752
-
1,913
-
1,752
-
1,913
-
-
-
-
-
-
10
13
10
13
IX.Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklamalar:
Banka, müşterilerinin nam ve hesabına alım, satım, saklama hizmetleri ve inanca dayalı işlem sözleşmeleri
yapmamaktadır.
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
30
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
X.Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar:
1 a.Ana ortaklık Banka bir yatırım bankası olması nedeniyle mevduat hesapları, kredi ve bankamatik kartları,
tüketici kredileri hizmetleri vermemektedir.
1 b. Ana ortaklık Banka, otomatik virman hizmetleri, cari hesaplar, mevduat hesapları gibi hizmetler
yapmamaktadır. Ödünç ve diğer kredi hizmetleri ile vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri ve benzeri diğer
sözleşmeler gibi finansal türev ürünleri içeren kurumsal bankacılık hizmetleri gibi alanlarda faaliyet
göstermemektedir.
1 c. Finansal araçların alım satımı, fon yönetimi, yapılanmış finansman araçları, finansal kiralama ile ortaklıklara
yönelik birleşme ve devir danışmanlığı gibi yatırım bankacılığı faaliyetleri, bulunmamaktadır.
1 d. Kurumsal finansman, bilgisayar hizmetleri gibi bilişim sektörüne yönelik alanlarda gerçekleştirilen
faaliyetler hakkındaki bilgiler yoktur,
1 e. Bazı bilanço kalemlerinin sunumu amacıyla aşağıdaki tablonun hazırlanması sırasında izlenen yöntem ve
esaslar hakkındaki bilgiler yoktur,
2. Büyüklüğü toplam banka büyüklüğünün %10’u veya daha fazlası kadar olan faaliyet bölümleri yoktur,
3. Diğer bölümlerle yapılan işlemlerden sağlanan bölüm gelirinin sunulmasında ve ölçümünde, bölümler
arasında yapılan aktarmalar, ana ortaklık bankanın bu aktarmaları fiyatlandırmada kullandığı esaslar ve
sözkonusu hususlarda yapılan herhangi bir değişiklik yoktur,
4. Faaliyet veya yatırımların bölümlemesini doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkileyen iktisadi, mali ve politik
faktörler yoktur.
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
31
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I. Aktif kalemlere ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:
1.T.C. Merkez Bankası Hesabına İlişkin Bilgiler:
TL
Vadesiz Serbest Tutar
Vadeli Serbest Tutar
Toplam
3
3
Cari Dönem
YP
-
Önceki Dönem
TL
4
4
YP
-
2.Alım satım amaçlı menkul değerlere ilişkin ilave bilgiler, net değerleriyle:
Alım satım amaçlı menkul değerler hesabında bulunan 18 Bin YTL tutarındaki menkulün 6 Bin YTL’ lik kısmı
TCMB’ de disponibilite teminatı olarak bulunmaktadır.(31.12.2004-5 Bin YTL).
a-Teminata verilen/bloke edilen alım satım amaçlı menkul değerlere ilişkin bilgiler
Cari Dönem
TL
YP
Hisse Senetleri
Bono, Tahvil ve Benzeri Menkul Değerler
6
Diğer
Toplam
6
-
Önceki Dönem
TL
YP
5
5
b.Repo işlemlerine konu olan alım satım amaçlı menkul değerler bulunmamaktadır.
Cari Dönem
TL
YP
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Diğer Kamu Borçlanma Senetleri
Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Diğer
Toplam
-
Önceki Dönem
TL
YP
-
3.Yurtdışı bankalar hesabına ilişkin bilgiler:
Serbest Tutar
Cari Dönem
AB Ülkeleri
ABD, Kanada
OECD Ülkeleri*
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
Diğer
Toplam
* AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Önceki
-
32
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Serbest Olmayan Tutar
Cari Dönem
Önceki Dönem
-
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
-
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
4.Ters repo işlemlerinden alacaklar hesabına ilişkin bilgiler:Ters repo işlemlerinden alacaklar
bulunmamaktadır.
5.Satılmaya hazır menkul değerlere ilişkin bilgiler:
a.Satılmaya hazır menkul değerlerin başlıca türleri: Satılmaya hazır menkul değerler bulunmamaktadır.
b.Satılmaya hazır menkul değerlere ilişkin bilgiler yoktur.
c. Teminat olarak gösterilen satılmaya hazır menkul değerlerin özellikleri ve defter değeri: Bulunmamaktadır.
d.Teminata verilen/ bloke edilen satılmaya hazır menkul değerlere ilişkin bilgiler:Bulunmamaktadır
e. Repo işlemlerine konu olan satılmaya hazır menkul değerler bulunmamaktadır.
6.Kredilere ilişkin açıklamalar:
a). Grubun ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın bakiyesine ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Önceki Dönem
Nakdi
Gayrinakdi
Nakdi
Gayrinakdi
38
38
Grup Ortaklarına Verilen Doğrudan Krediler
Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler
38
38
Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler
182
31
Grup Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler
Grup Mensuplarına Verilen Krediler
220
69
Toplam
b.Birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan
krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Standart Nitelikli Krediler ve
Diğer Alacaklar
Nakdi Krediler
İhtisas Dışı Krediler
İskonto ve İştira Senetleri
İhracat Kredileri
İthalat Kredileri
Mali Kesime Verilen Krediler
Yurtdışı Krediler
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Kıymetli Maden Kredisi
Diğer
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Krediler ve
Diğer
Alacaklar
283
-
283
Yeniden
Yapılandırılan ya da
Yeni Bir İtfa
Planına Bağlananlar
-
33
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Yakın İzlemedeki Krediler ve
Diğer Alacaklar
Yeniden
Yapılandırılan
Krediler ve
ya da Yeni Bir
Diğer
İtfa Planına
Alacaklar
Bağlananlar
-
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
6.Kredilere ilişkin açıklamalar: (devamı)
b.Birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan
krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler: (devamı)
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Toplam
283
-
c.Vade yapısına göre nakdi kredilerin dağılımı:
Cari Dönem :
Standart Nitelikli Krediler ve
Diğer Alacaklar
Krediler
Yeniden
ve Yapılandırılan ya da
Diğer Yeni Bir İtfa Planına
Alacaklar
Bağlananlar
Kısa Vadeli Krediler
283
İhtisas Dışı Krediler
283
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Orta ve Uzun Vadeli Krediler
İhtisas Dışı Krediler
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
-
-
-
Yakın İzlemedeki Krediler ve
Diğer Alacaklar
Yeniden
Krediler ve Yapılandırılan ya da
Diğer
Yeni Bir İtfa
Alacaklar Planına Bağlananlar
-
d. Tüketici kredilerine ilişkin bilgiler :Grubun tüketici kredileri bulunmamaktadır.
e. Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlarına ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır.
f.Kredilerin kullanıcılara göre dağılımı:
Kamu
Özel
Cari Dönem
Önceki Dönem
283
120
g.Yurtiçi ve yurtdışı kredilerin dağılımı:
Yurtiçi Krediler
Yurtdışı Krediler
Toplam
Cari Dönem
283
283
Önceki Dönem
120
120
Cari Dönem
Önceki Dönem
220
220
69
69
h.Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen krediler:
Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Doğrudan Krediler
Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Dolaylı Krediler
Toplam
j.Kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar:
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
34
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Özel Karşılıklar
Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Toplam
Cari Dönem
Önceki Dönem
185
185
185
185
k.Donuk alacaklara ilişkin bilgiler (Net):
k.1.Donuk alacaklardan bankaca yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer
alacaklara ilişkin bilgiler:
III. Grup:
IV. Grup:
V. Grup
Tahsil İmkanı
Zarar
Sınırlı Krediler Tahsili Şüpheli
Niteliğindeki
ve Diğer
Krediler ve Krediler ve Diğer
Alacaklar Diğer Alacaklar
Alacaklar
Cari Dönem
(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar
-
-
-
Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer
Alacaklar
Önceki Dönem
(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar
-
-
-
-
-
-
Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer
Alacaklar
k.2.Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler:
III. Grup
IV. Grup
V. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı
Tahsili Şüpheli
Zarar Niteliğindeki
Krediler ve Diğer Krediler ve Diğer
Kredi ve Diğer
Alacaklar
Alacaklar
Alacaklar
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
185
Dönem İçinde İntikal (+)
Diğer Donuk Alacak
Hesaplarından Giriş (+)
Diğer Donuk.Alacak Hesaplarına
Çıkış(-)
Dönem İçinde Tahsilat (-)
Aktiften Silinen (-)
Enflasyon düzeltmesi (-)
Dönem Sonu Bakiyesi
185
Özel Karşılık (-)
185
Bilançodaki Net Bakiyesi
k.3. Yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklar bulunmamaktadır.
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
35
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
l) Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için tasfiye politikasının ana hatları açıklanmalıdır.Sorunlu
alacakların tasfiyesini teminen mevzuat çerçevesinde mümkün olan tüm alternatifler azami tahsilatı sağlayacak
şekilde değerlendirilmektedir.
7.Grubun faktoring alacaklarına ilişkin bilgiler: Grubun faktoring alacakları bulunmamaktadır
8.Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlere ilişkin bilgiler (Net):
a.Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlere ilişkin bilgiler:Bulunmamaktadır.
b.Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin yıl içindeki hareketleri: Bulunmamaktadır.
c.1.Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin izlendiği hesaplara ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır.
c.2.Teminat olarak gösterilen vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin başlıca özellikleri: Yoktur.
c.3.Repo işlemlerine konu olan vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler bulunmamaktadır.
c.4.Yapısal pozisyon olarak tutulan vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler bulunmamaktadır.
9.İştiraklere ilişkin bilgiler (Net): Banka’nın 31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibarıyla iştiraki
bulunmamaktadır.
10.Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (Net):
a. Konsolidasyon kapsamına alınmayan bağlı ortaklık bulunmamaktadır. Ana ortaklık banka ve/veya grubun
diğer üyeleri ile beraber kontrol gücüne sahip olan topluluk dışı diğer üyeler/hissedarlar yoktur.
a.1 Konsolidasyon kapsamına alınmayan bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler: Yoktur.
b. Ana ortaklık bankanın sermayesine % 99.94 oranında iştirak ettiği Tat Menkul Değerler A.Ş. konsolidasyon
kapsamına alınmıştır.
b.1. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:
Dönem Başı Değeri
Dönem İçi Hareketler
Alışlar
Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri
Cari Yıl Payından Alınan Kâr
Satışlar
Yeniden Değerleme Artışı
Değer Azalma Karşılıkları
Dönem Sonu Değeri
Sermaye Taahhütleri
Dönem Sonu Sermaye Katılma Payı (%)
Cari Dönem
1,486
1,486
99.94
Önceki Dönem
3,429
-1,943
1,486
99.94
b.2. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklara yapılan yatırımların değerlemesi:
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
36
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Cari Dönem
1,486
-
Maliyet Değeri İle Değerleme
Rayiç Değer İle Değerleme
Özsermaye Yöntemi İle Değerleme
Önceki Dönem
1,486
-
b.3. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklara ilişkin sektör bilgileri ve bunlara ilişkin kayıtlı tutarlar:
Cari Dönem
1,486
Bağlı Ortaklıklar
Bankalar
Sigorta Şirketleri
Faktoring Şirketleri
Leasing Şirketleri
Finansman Şirketleri
Diğer Mali Bağlı Ortaklıklar
Önceki Dönem
1,486
b.4.Borsaya kote edilen konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklar bulunmamaktadır.
b.5. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:
Ana Ortaklık Bankanın
Diğer
Pay Oranı-Farklıysa Oy Ortakların Pay Konsolidasyon
Ünvanı Adres(Şehir/ Ülke)
Oranı (%)
Oranı (%)
Yöntemi
Tam
Tat Menkul Değerler A.Ş.
İstanbul / Türkiye
99.94
Konsolidasyon
Yukarıdaki sıraya göre bağlı ortaklıklara ilişkin aşağıdaki bilgiler:
Cari Dönem
Sabit
Menkul
Aktif
Varlık
Faiz
Değer
Özkaynak
Toplamı
Toplamı
Gelirleri Gelirleri
1,405
1,402
1,179
-
Cari
Dönem
Kâr/Zararı
(80)
Önceki
Dönem
Kâr/Zararı
(131)
Rayiç
Değer
-
Cari
Dönem
Kâr/Zararı
Önceki
Dönem
Kâr/Zararı
Rayiç
Değer
Önceki Dönem
Aktif
Toplamı
Özkaynak
1,486
1,483
Sabit
Varlık
Toplamı
1,232
Faiz
Gelirleri
Menkul
Değer
Gelirleri
-
-
(131)
(157)
-
b.6.Cari dönem içinde elden çıkarılan konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklar bulunmamaktadır.
b.7.Cari dönem içinde satın alınan konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklar bulunmamaktadır.
11.Diğer yatırımlara ilişkin açıklamalar: Banka’nın birlikte kontrol edilen ortaklıkları ve diğer yatırımları
bulunmamaktadır.
12.Finansal kiralama alacaklarına ilişkin bilgiler (Net):
a.Finansal kiralamaya yapılan yatırımların kalan vadelerine göre gösterimi
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
37
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Cari Dönem
1 Yıldan Az
1-4 Yıl Arası
4 Yıldan Fazla
Toplam
Brüt
-
Önceki Dönem
Net
-
Brüt
-
Net
-
b. Finansal kiralamaya yapılan net yatırımlara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Önceki Dönem
Brüt Finansal Kiralama Yatırımı
-
-
Finansal Kiralamadan Kazanılmamış Finansal Gelirler (-)
-
-
İptal Edilen Kiralama Tutarları (-)
-
-
Net Finansal Kiralama Yatırımı
-
-
c. Yapılan finansal kiralama sözleşmeleri ile ilgili olarak, koşullu kira taksitlerinin belirlenmesinde kullanılan
kriterler, varsa, yenileme veya satın alma opsiyonları için mevcut koşullar ve sözleşme tutarlarının
güncelleştirilmesi ve kira sözleşmesinin getirdiği kısıtlamalar, temerrüde düşülüp düşülmediği, sözleşmenin
yenilenip yenilenmediği, yenilendiyse yenilenme şartları, yenilenmenin kısıtlama yaratıp yaratmadığı gibi
hususlar ve kira sözleşmesinde yer alan diğer önemli hükümlerle ilgili genel açıklamalar yapılır.
Yapılan finansal kiralama sözleşmesinde kira sözleşmesinin getirdiği kısıtlamalar ve temerrüt durumu
gerçekleşmemiştir.
13.Muhtelif alacaklar kaleminde yer alan aktiflerin vadeli satışından doğan alacaklara ilişkin bilgiler:
Muhtelif alacaklar kaleminde yer alan aktiflerin satışından doğan alacaklar bulunmamaktadır.
14.Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlarına ilişkin açıklamalar:
a.Krediler faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlarına ilişkin bilgiler bulunmamaktadır.
b.Diğer faiz ve gelir reeskontlarına ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
TL
Diğer Faiz ve Gelir Reeskontları
Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerin.
Satılmaya Hazır Menkul Değerlerin
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler.
Ters Repo İşlemleri Faiz Reeskontları
Zorunlu Karşılıklar Faiz Reeskontları
14.Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlarına ilişkin açıklamalar: (devamı)
YP
Önceki Dönem
TL
YP
-
2
-
-
-
-
-
b.Diğer faiz ve gelir reeskontlarına ilişkin bilgiler: (devamı)
Türev Finansal Araçlar Reeskontları
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
38
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Faiz ve Gelir Reeskontları
Kur Gelir Reeskontları
Faktoring Alacaklarına İlişkin Reeskontları
Diğer
Toplam
10
10
-
2
-
15.Maddi duran varlıklara ilişkin bilgiler: (Net)
Önceki Dönem Sonu:
Maliyet
Birikmiş Amortisman(-)
Net Defter Değeri
Cari Dönem Sonu:
Dönem Başı Net Defter Değeri
İktisap Edilenler
Elden Çıkarılanlar(-) net
Değer Düşüşü
Amortisman Bedeli (-)
Y.dışı İşt Kayn.Net Kur Farkları (-)
Dönem Sonu Maliyet
Dönem Sonu Birikmiş Amortisman(-)
Kapanış Net Defter Değeri
Gayrimenkul
Fin. Kiralama ile
Edinilen MDV
Araçlar
Diğer
MDV
Toplam
1,373
-202
1,171
-
24
(24)
-
1,025
(972)
53
2,422
(1,198)
1,224
1,171
(27)
1,144
-
-
53
-
1,224
(28)
1,196
-
(1)
52
a. Münferit bir varlık için cari dönemde kaydedilmiş veya iptal edilmiş değer azalış tutarı bulunmamaktadır.
b.Cari dönemde kaydedilmiş veya iptal edilmiş olan ve her biri veya bazıları mali tabloların bütünü açısından
önemli olmamakla birlikte toplamı mali tabloların bütünü açısından önemli olan değer düşüklükleri için ilgili
varlık grupları itibarıyla ayrılan veya iptal edilen değer azalışı tutarları bulunmamaktadır.
16.Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin bilgiler:
Banka’ nın maddi olmayan duran varlığı bulunmamaktadır.
a.Faydalı ömür veya kullanılan amortisman oranları: Bulunmamaktadır.
b.Kullanılan amortisman yöntemleri: Bulunmamaktadır.
c.Dönem başı ve dönem sonundaki brüt defter değeri ile birikmiş amortisman tutarları: Bulunmamaktadır.
d.Dönem başı ve dönem sonu arasında aşağıda belirtilen bilgileri içeren hareket tablosu: Bulunmamaktadır.
e.Mali tabloların bütünü açısından önem arz eden bir maddi olmayan duran varlık bulunması durumunda, bunun
defter değeri, tanımı ve kalan amortisman süresi: Bulunmamaktadır.
f.Varsa devlet teşvikleri kapsamında edinilen ve ilk muhasebeleştirmede rayiç değeri ile kaydedilmiş olan maddi
olmayan duran varlıklar için aşağıdaki tabloda yer alan hususlar: Bulunmamaktadır.
39
Mehmet Cevat Torgan
Bülent Gültekin
Sırrı Koro
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Muhasebe Müdürü
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Genel Müdür Vekili
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
g.Devlet teşvikleri kapsamında edinilen ve ilk muhasebeleştirmede rayiç değeri ile kaydedilmiş olan maddi
olmayan duran varlıkların ilk kayıt tarihinden sonraki değerlemelerinin hangi yönteme göre yapıldığı:
Bulunmamaktadır.
h.Kullanımında herhangi bir kısıtlama bulunan veya rehnedilen maddi olmayan duran varlıkların defter değeri:
Bulunmamaktadır.
i.Maddi olmayan duran varlık edinimi için verilmiş olan taahhütlerin tutarı: Bulunmamaktadır.
j.Yeniden değerleme yapılan maddi olmayan duran varlıklar için varlık türü bazında açıklamalar:
Bulunmamaktadır.
k.Varsa, dönem içinde gider kaydedilen araştırma geliştirme giderlerinin toplam tutarı: Bulunmamaktadır.
l.Mali tabloları konsolide edilen ortaklıklardan dolayı ortaya çıkan pozitif veya negatif konsolidasyon şerefiyesi:
Bulunmamaktadır.
m.Şerefiyenin defter değerinin dönem başı, dönem sonu bakiyesi ve dönem içi hareketleri ile ilgili bilgiler:
Bulunmamaktadır.
n.Şerefiyenin defter değerinin dönem başı, dönem sonu bakiyesi ve dönem içi hareketleri ile birlikte aşağıdaki
bilgiler bulunmamaktadır.
o. Negatif şerefiyenin defter değerinin dönem başı, dönem sonu bakiyesi ve dönem içi hareketleri yoktur.
17. Ertelenmiş vergi aktifine ilişkin açıklamalar:Ertelenmiş vergi ile ilgili çalışma yapılmamıştır.
18.Diğer aktiflere ilişkin bilgiler:
a.İlgili düzenlemeler kapsamında hesaplanan ertelenmiş vergi aktifi tutarı bulunmamaktadır.
b.Bilançonun diğer aktifler kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10’unu aşmamaktadır.
c) Bilançonun diğer aktifler kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının % 10’unu aşıyor ise bunların
en az %20’sini oluşturan alt hesapların isim ve tutarları bulunmamaktadır.
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
40
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
II.Pasif kalemlere ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:
1.Mevduata ilişkin bilgiler
1.a. Mevduatın vade yapısına ilişkin bilgiler
a.1. Cari Dönem
Tasarruf Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Yurtiçinde Yer. K.
Yurtdışında Yer.K
Resmi Kur. Mevduatı
Tic. Kur. Mevduatı
Diğ. Kur. Mevduatı
Kıymetli Maden DH
Vadesiz
-
7 Gün
İhbarlı
-
1 Aya
Kadar
-
1-3 Ay
-
-
-
-
-
Bankalararası Mevduat
TC Merkez B.
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
Özel Finans K.
Diğer
Toplam
3-6 Ay 6 Ay-1 Yıl
-
-
1 Yıl ve
Üstü
-
a.2.Önceki Dönem:
Vadesiz
7 Gün
İhbarlı 1Aya Kadar 1-3 Ay
3-6 Ay 6 Ay-1 Yıl
1 Yıl ve
Üstü
Tasarruf Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Yurtiçinde Yer. K.
Yurtdışında Yer. K
Resmi Kur. Mevduatı
Tic. Kur. Mevduatı
Diğ. Kur. Mevduatı
Kıymetli Maden DH
Bankalararası Mevduat
TC Merkez B.
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
Özel Finans K.
Diğer
Toplam
b1.Mevduat sigortası kapsamında bulunan ve mevduat sigortası limitini aşan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler:
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
41
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Mevduat Sigortası
Kapsamında Bulunan
Önceki
Cari Dönem
Dönem
-
Tasarruf Mevduatı
Tasarruf Mevduatı
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz DTH
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz Diğ.H.
Yurtdışı Şubelerde Bulunan Yabancı
Mercilerin Sigortasına Tabi Hesaplar
Kıyı Bnk.Blg. Şubelerde Bulunan Yabancı
Mercilerin Sigorta Tabi Hesaplar
Mevduat Sigortası Limitini
Aşan
Önceki
Cari Dönem
Dönem
-
-
-
-
-
-
-
-
-
b.2. Merkezi yurtdışında bulunan bankanın Türkiye’deki şubesinde bulunan tasarruf mevduatı, merkezin
bulunduğu ülkede sigorta kapsamında bulunmamaktadır.
b3.Mevduat sigortası kapsamında bulunmayan tasarruf mevduatı: Bulunmamaktadır.
Cari Dönem
Önceki Dönem
Yurtdışı Şubelerde Bulunan Tasarruf Mevduatı
-
-
Kıyı Bankacılığı Bölgelerindeki Şubelerde Bulunan Tasarruf Mevduatı
-
-
2.Repo işlemlerinden sağlanan fonlara ilişkin bilgiler:Repo işlemlerinden sağlanan fon bulunmamaktadır.
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Yurtiçi İşlemlerden
Mali Kurum ve Kuruluşlar
Diğer Kurum ve Kuruluşlar
Gerçek Kişiler
Yurtdışı İşlemlerden
Mali Kurum ve Kuruluşlar
Diğer Kurum ve Kuruluşlar
Gerçek Kişiler
Toplam
3.a Alınan kredilere ilişkin bilgiler: 31.12.2005 ve 2004 tarihleri itibariyle Grubun kullanmış olduğu kredilerin
bakiyeleri kalmamıştır.
Cari Dönem
TP
Kısa Vadeli
Orta ve Uzun Vadeli
Toplam
Önceki Dönem
YP
-
TP
-
YP
-
b. Bankanın yükümlülüklerinin yoğunlaştığı alanlara ilişkin ilave açıklamalar yoktur.
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
42
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
-
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
4.İhraç edilen menkul değerlere ilişkin açıklama:
a.Banka’ nın ihraç edilen menkul değeri bulunmamaktadır.
b. Hisse senedine dönüştürülebilir tahvillere ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır.
c.Banka’ nın çıkarılan menkul değeri bulunmamaktadır.
5.Fonlara ilişkin açıklamalar: Grubun fonu bulunmamaktadır.
6.Muhtelif borçlara ilişkin açıklamalar: Bulunmamaktadır.
Cari Dönem
Alınan Nakdi Teminatların Tutarı
Önceki Dönem
-
-
7. a.İlgili düzenlemeler kapsamında hesaplanan ertelenmiş vergi pasifi tutarı bulunmamaktadır.
b.Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10’unu
aşmamaktadır.
8.Ödenecek vergi, resim, harç ve primlere ilişkin açıklamalar:
a. Vergilere ilişkin bilgiler:
Ödenecek Kurumlar Vergisi
Menkul Sermaye İradı Vergisi
Gayrimenkul Sermaye İradı Vergisi
BSMV
Kambiyo Muameleleri Vergisi
Ödenecek Katma Değer Vergisi
Diğer
Toplam
Cari Dönem
1
2
3
Önceki Dönem
Cari Dönem
Önceki Dönem
1
2
3
b. Primlere ilişkin bilgiler:
Sosyal Sigorta Primleri-Personel
Sosyal Sigorta Primleri-İşveren
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-Personel
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-İşveren
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-Personel
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-İşveren
İşsizlik Sigortası-Personel
İşsizlik Sigortası–İşveren
Diğer
Toplam
9.Faktoring borçlarına ilişkin açıklamalar:Bulunmamaktadır.
43
Mehmet Cevat Torgan
Bülent Gültekin
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Genel Müdür Vekili
2
2
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
1
1
2
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
10.Finansal kiralama sözleşmelerine ilişkin bilgiler:
a. Finansal kiralama sözleşmelerinde kira taksitlerinin belirlenmesinde kullanılan kriterler, yenileme ve satın
alma opsiyonları ile sözleşmede yer alan kısıtlamalar hususlarında bankaya önemli yükümlülükler getiren
hükümlerle ilgili genel açıklamalar. 31.12.2005 itibariyle finansal kiralama bulunmamaktadır.
b. Sözleşme değişikliklerine ve bu değişikliklerin bankaya getirdiği yeni yükümlülüklere ilişkin detaylı açıklama
yoktur.
c. Finansal kiralama işlemlerinden borçlar bulunmamaktadır.
d) Grubun faaliyet kiralaması yoktur.
e) Satış ve geri kiralama işlemlerinde kiracı ve kiralayanın, sözleşme koşullarını ve sözleşmenin özellikli
maddelerine ilişkin açıklamalar bulunmamaktadır.
11. Faiz ve gider reeskontlarına ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
TL
-
Mevduat Faiz Reeskontları
Kullanılan Kredi Faiz Reeskontları
Tahviller Faiz Reeskontları
Repo İşlemleri Faiz Reeskontları
Türev Finansal Araçlar Reeskontları
Faiz ve Gider Reeskontları
Kur Gider Reeskontları
Faktorıng Borçlarına İlişkin Reeskontlar
Diğer Faiz ve Gider Reeskontları
Toplam
Önceki Dönem
YP
TL
-
-
-
-
YP
-
12. Karşılıklara ve sermaye benzeri kredilere ilişkin açıklamalar:
a. Genel karşılıklara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Genel Karşılıklar
I. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılanlar
Diğer
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
44
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
-
Önceki
Dönem
-
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
b. Kıdem ve ihbar tazminatlarına ilişkin yükümlülükler:
5 ÖD
-
Fiili Kıdem ve İhbar Tazminatı Ödemesi
Kıdem ve İhbar Tazminatı Yükümlülüğü
Fiili Ödeme Oranı
Kıdem ve İhbar Tazminatı Karşılığı Oranı
Muhtemel Kıdem ve İhbar Tazminatı Y. K.
4 ÖD
-
-
3 ÖD
-
2 ÖD
-
Önceki
Dönem
-
-
-
19
-
Cari
Dönem
25
c. Emeklilik haklarından doğan yükümlülükler bulunmamaktadır.
d.Karşılıkların niteliği, beklenen ödemenin zamanlaması ve miktarı: Bulunmamaktadır.
e. Dövize endeksli krediler kur farkı karşılıkları bulunmamaktadır.
f) Teslim tarihine göre muhasebeleştirme değer düşüş karşılığı yoktur.
g) Tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler özel karşılıkları bulunmamaktadır.
h) Diğer karşılıklara ilişkin bilgiler: Diğer karşılık bulunmamaktadır.
i. Bankanın kullandığı sermaye benzeri kredi bulunmamaktadır.
j. Sermaye benzeri kredilere ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır.
13.Özkaynaklara ilişkin bilgiler:
a. Ödenmiş sermayenin gösterimi:
Cari Dönem Önceki Dönem
2,000
2,000
-
Hisse Senedi Karşılığı
İmtiyazlı Hisse Senedi Karşılığı
b. Ödenmiş sermaye tutarı, bankada kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp uygulanmadığı hususunun
açıklanması:
Banka’ da kayıtlı sermaye sistemi yoktur.
c. Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile arttırılan sermaye payına ilişkin diğer bilgiler:
Cari dönemde sermaye artırımı bulunmamaktadır.
d.Cari dönem içinde yeniden değerleme fonlarından sermayeye ilave edilen kısma ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır.
e.Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin genel
amacı ve bu taahhütler için gerekli tahmini kaynaklar: Bulunmamaktadır.
f.Grubun gelirleri, kârlılığı ve likiditesine ilişkin geçmiş dönem göstergeleri ile bu göstergelerdeki belirsizlikler
dikkate alınarak yapılacak öngörülerin, bankanın özkaynakları üzerindeki tahmini etkileri:Geçerli değildir.
g. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlara ilişkin özet bilgiler: Bulunmamaktadır.
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
45
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
14. a) Hisse senedi ihraç primleri, hisseler ve sermaye araçları:Bulunmamaktadır.
Cari Dönem
2,000,000
Hisse Senedi Sayısı (Bin)
İmtiyazlı Hisse Senedi
Hisse Senedi İhraç Primi
Hisse Senedi İptal Kârı
Diğer Sermaye Araçları
Toplam Hisse Senedi İhracı
Önceki Dönem
2,000,000
-
-
15.Menkul değerler değer artış fonuna ilişkin açıklamalar:
a.Menkul değerler değer artış fonuna ilişkin bilgiler: Yoktur.
b.Yabancı para iştirakler, bağlı ortaklıklar, satılmaya hazır menkul değer niteliğindeki hisse senetlerine ilişkin
kur artışlarının mali tablolardaki gösterim şekli: Bulunmamaktadır.
c.Banka, Döviz Kurlarındaki Değişmelerin Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi esaslarını ilk kez uyguladığı zaman,
ilgili tutarın saptanamadığı durumlar hariç olmak üzere, geçmiş dönemlerden gelen ve özkaynaklara dahil
edilmiş birikmiş kur farkı tutarı: Bulunmamaktadır.
16.Yeniden değerleme fonuna ilişkin bilgiler:Bulunmamaktadır.
17. Yeniden değerleme değer artışına ilişkin bilgiler:Bulunmamaktadır.
18. Yasal yedeklere ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Önceki Dönem
-
-
I. Tertip Kanuni Yedek Akçe
Iı. Tertip Kanuni Yedek Akçe
Özel Kanunlar Gereği Ayrılan Yedek Akçeler
Toplam
19.Olağanüstü yedeklere ilişkin bilgiler:
Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe
Dağıtılmamış Kârlar
Birikmiş Zararlar
Yabancı Para Sermaye Kur Farkı
Toplam
-
-
20.Azınlık haklarına ilişkin bilgiler:
a.Azınlık haklarına ilişkin bilgiler:Bulunmamaktadır.
b.Sermayede ve/veya oy hakkında %10 ve bunun üzerinde paya sahip kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar:
Pay
Ödenmiş
Ödenmemiş
Ad Soyad/Ticari Unvanı
Pay Oranları
Tutarları
Paylar
Paylar
Mehmet Salih Tatlıcı
1,900
95.04%
1,900
Nurten Tatlıcı
100
4,96%
100
III.Gelir tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
46
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
1.İştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler :
a. İştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler : Bulunmamaktadır.
b. Finansal kiralama gelirlerine ilişkin bilgiler : Bulunmamaktadır.
c.Ters repo işlemlerinden alınan faizler: Bulunmamaktadır.
d.Faktoring alacaklarından alınan faizlere ilişkin bilgi:Bulunmamaktadır.
2.İştirakler ve bağlı ortaklıklara verilen faiz giderlerine ilişkin bilgiler :
a.İştirakler ve bağlı ortaklıklara verilen faiz giderlerine ilişkin bilgiler : Bulunmamaktadır.
b.Finansal kiralama giderlerine ilişkin bilgiler : Bulunmamaktadır.
c. Mevduata ödenen faizin vade yapısına göre gösterimi:
Vadeli Mevduat
Vadesiz
Mevduat
1 Aya
Kadar
Hesap Adı
Türk Parası
Bankalararası Mevduat
Tasarruf Mevduatı
Resmi Mevduat
Ticari Mevduat
Diğer Mevduat
7 Gün İhbarlı Mevduat
Kıymetli Maden Depo
Toplam
Yabancı Para
DTH
Bankalararası Mevduat
7 Gün İhbarlı Mevduat
Kıymetli Maden
Toplam
Genel Toplam
d.Repo işlemlerine verilen faiz tutarı: Bulunmamaktadır.
3 Aya
Kadar
6 Aya
Kadar
1 Yıla
Kadar
1 yıldan
Uzun
Toplam
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
e.Faktoring işlemlerinden borçlara verilen faizlere ilişkin bilgi: Bulunmamaktadır.
3.Diğer faaliyet gelirlerine ilişkin bilgiler:
Diğer faaliyet gelirleri ağırlıklı olarak danışmanlık gelirlerden oluşmaktadır.
4.Bankaların kredi ve diğer alacaklarına ilişkin karşılık giderleri:
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
47
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Kredi ve Diğer Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar
III.Grup Kredi ve Alacaklardan
IV.Grup Kredi ve Alacaklardan
V.Grup Kredi ve Alacaklardan
Genel Karşılık Giderleri
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılık Giderleri
Dövize Endeksli Krediler Kur Farkı Giderleri
Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri
Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Değer Düşüş Karşılığı Giderleri
İştirakler
Bağlı Ortaklıklar
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler
Diğer
Toplam
Cari Dönem
-
Önceki Dönem
-
-
-
-
1,943
1,943
1,943
a.Diğer faaliyet giderlerine ilişkin bilgiler :
Personel Giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maddi Duran Varlık Amortisman Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Giderleri
Diğer İşletme Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Reklam ve İlan Giderleri
Diğer Giderler
Aktiflerin Satışından Doğan Zararlar
Faaliyet Kiralama Giderleri
Sabit kıymet değer düşüklüğü gideri
Diğer*
Toplam
* Diğer kaleminin 1943 milyar TL’si bağlı ortaklık değer düşüş karşılığıdır.
Cari Dönem
108
28
115
51
64
198
449
Önceki Dönem
98
59
122
87
35
2,258
2,537
b.Olağandışı kalemlerden kaynaklanan giderler bulunmamaktadır.
c.1. Şerefiye amortismanı bulunmamaktadır.
c.2. Negatif şerefiye bulunmamaktadır.
6.Bağlı ortaklık ve iştiraklerden elde edilen gelir ve giderler:
a.Bağlı ortaklık ve iştiraklerden elde edilen gelir ve giderler:
48
Mehmet Cevat Torgan
Bülent Gültekin
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Cari dönem
Bağlı Ortaklıklara İlişkin Kâr ve Zarar (+/-)
İştiraklere İlişkin Kâr ve Zarar (+/-)
Önceki dönem
-
-
b.Özsermaye yöntemi kullanılan iştirak bulunmamaktadır.
c.Grubun dahil olduğu risk grubundaki gerçek ve tüzel kişilerle yapılan işlemlerden kaynaklanan kâr ve zarara
ilişkin bilgiler: Söz konusu bilgiler “VIII. Grubun dahil olduğu risk grubu ile ilgili olarak açıklanması gereken
hususlar”bölümünde açıklanmıştır.
7.Net dönem kâr ve zararına ilişkin açıklamalar:
a.Olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemleri ana hatlarıyla faiz faiz dışı gelir ve gider
ve komisyon gelir ve giderlerinden ve kambiyo gider ve gelirinden oluşmaktadır.
b.Mali tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan bir tahmin değişikliği bulunmamaktadır.
c.Azınlık haklarına ait kâr/zarar bulunmamaktadır.
8. Konsolidasyon dışı kalan bağlı ortaklık ve iştiraklerin kâr/zararına ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır
9 Net dönem kâr ve zararına ilişkin açıklamalar:
9a. Olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteliği, boyutu ve tekrarlanma
oranının açıklanması bankanın dönem içindeki performansının anlaşılması için gerekli ise, bu kalemlerin niteliği
ve tutarı: Banka’nın performansını önemli şekilde etkileyecek ve devamlılık arzetmeyecek herhangi bir gelir
veya gider kalemi bulunmamaktadır.
b. Mali tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan bir tahmindeki değişikliğin kâr/zarara etkisi, daha sonraki
dönemleri de etkilemesi olasılığı varsa, o dönemleri de kapsayacak şekilde etkisi: Muhasebe tahminlerinde cari
dönemi ve sonraki dönemleri etkileyebilecek herhangi bir değişiklik yoktur.
c. Azınlık haklarına ait kar/zarar: Azınlık haklarına ait kar/zarar bulunmamaktadır.
10.Cari dönemde önemli etkide bulunan veya takip eden dönemlerde önemli etkide bulunacağı beklenen
muhasebe tahminindeki bir değişiklik bulunmamaktadır.
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
49
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
IV.Nazım hesaplara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:
1.Banka’ nın aşağıda belirtilen hususların toplam tutarlarının yükümlülüklerden ayrı olarak açıklanması:
a.1.Grubun birlikte kontrol edilen ortaklığıyla ilgili şarta bağlı hususlar ve diğer girişimcilerle birlikte şarta bağlı
yükümlülüklerdeki payı:Grubun birlikte kontrol edilen ortaklığı bulunmamaktadır.
a.2.Birlikte kontrol edilen ortaklığın kendi şarta bağlı yükümlülüklerine ilişkin payı:Grubun birlikte kontrol
edilen ortaklığı bulunmamaktadır.
a.3.Grubun birlikte kontrol edilen ortaklığındaki diğer girişimcilerin yükümlülüklerinden sorumlu olmasından
kaynaklanan şarta bağlı yükümlülükleri:Grubun birlikte kontrol edilen ortaklığı bulunmamaktadır.
b.Şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin muhasebeleştirilmesi, mali tablolarda belirtilmesi ya da belirtilmemesi
kararı şarta bağlı olayın gerçekleşme olasılığı gözönünde bulundurularak verilir. Grubun 31.12.2005 tarihi
itibarıyla şarta bağlı yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Bu kapsamda dipnotlarda şarta bağlı yükümlülük ve varlıklara ilişkin aşağıdaki hususlar belirtilir:
1) Şarta bağlı yükümlülük ya da varlığa ilişkin şartın gerçekleşmesi durumunda finansal etkinin tahmin edilmesi:
Bulunmamaktadır.
2) Beklenen şarta bağlı kayıp veya kazançların bilinmekte ise gerçekleşme tarihi: Bulunmamaktadır.
2.Türev finansal araçlara ilişkin bilgiler:Cari dönemde bulunmamaktadır.
3.Bilanço dışı yükümlülüklere ilişkin açıklama:
a.Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve miktarı.Bulunmamaktadır.
b.Aşağıdakiler dahil bilanço dışı kalemlerden kaynaklanan muhtemel zararların ve taahhütlerin yapısı ve tutarı.
b.1.Garantileri, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve diğer akreditifler dahil
gayrinakdi krediler: Bulunmamaktadır.
b.2.Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri işlemler:Bulunmamaktadır.
4.Banka’nın bilanço dışı yükümlülüklerinin özellikle yoğunlaştığı alanlar bulunmamaktadır.
5.Gayrinakdi kredilerin toplam tutarı:
a.Gayrinakdi kredilerin toplam tutarı:
Cari Dönem
Önceki Dönem
Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Açılan Gayrinakdi Krediler
Bir Yıl veya Daha Az Süreli Asıl Vadeli
Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Asıl Vadeli
Diğer Gayrinakdi Krediler
220
69
Toplam
220
69
b.Maddi duran varlık üzerindeki rehin, ipotek ve varsa diğer kısıtlamalar, maddi duran varlık için inşaat sırasında
yapılan harcamaları ve maddi duran varlık alımı için verilen taahhütler bulunmamaktadır.
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
50
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
6.Başkaları nam ve hesabına verilen hizmetlere ilişkin açıklamalar:
Bankaların gerçek ve tüzel kişiler, vakıflar, emeklilik sigortası fonları ve diğer kurumlar adına saklama veya
plasmanda bulunma gibi faaliyetleri toplam faaliyetleri içerisinde önemlilik arz etmemektedir.
7.Bankaların uluslararası derecelendirme kuruluşlarına yaptırmış oldukları derecelendirmeye ilişkin özet
bilgiler: Bulunmamaktadır.
8.Gayrinakdi krediler hesabı içinde sektör bazında risk yoğunlaşması hakkında bilgi:
a.Gayrinakdi krediler hesabı içinde sektör bazında risk yoğunlaşması hakkında bilgi:
Tarım
Çiftçilik ve Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Sanayi
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
İnşaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri
Ulaştırma ve Haberleşme
Mali Kuruluşlar
Gayrimenkul ve Kiralama Hizm.
Serbest Meslek Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Diğer
Toplam
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
TL
11
11
-
Cari Dönem
(%)
YP
5
5
-
(%)
-
209
220
-
-
95
100
51
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Önceki Dönem
TL (%)
YP
11
16
11
16
58
84
69
100
-
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
(%)
-
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
8.Gayrinakdi krediler hesabı içinde sektör bazında risk yoğunlaşması hakkında bilgi: (devamı)
b. I ve II’ nci grupta yer alan gayrinakdi kredilere ilişkin bilgiler :
I inci Grup
TP
Gayrinakdi Krediler
Teminat Mektupları
Aval ve Kabul Kredileri
Akreditifler
Cirolar
Menkul Kıymet İhracında Satın Alma Garantilerimizden
Diğer Garanti ve Kefaletler
YP
-
II nci Grup
TP
YP
-
-
-
V.Özkaynak değişim tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:
1.Cari dönemde Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi Standardının uygulanması sebebiyle yapılan
düzeltmelere ilişkin bilgiler:
a.Satılmaya hazır yatırımların yeniden değerlenmesinden sonra meydana gelen artış bulunmamaktadır.
b.Nakit akış riskinden korunma kalemlerinde meydana gelen artışlara ilişkin bilgiler:Bulunmamaktadır.
c.Kur farklarının dönem başı ve dönem sonundaki tutarlarına ilişkin mutabakat:Bulunmamaktadır.
2.Cari dönemde Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi Standardının uygulanması sebebiyle yapılan
düzeltmelere ilişkin bilgiler:
a.Satılmaya hazır yatırımlara ilişkin bilgiler: Satılmaya hazır yatırımların (riskten korunma ile ilgili varlıklar
dışında kalanlar) rayiç değerde yeniden ölçülmesinden kaynaklanan kazanç tutarının özkaynaktan alınarak net
kar/zarar hesabına kaydedilen bölümü bulunmamaktadır.
b.Nakit akış riskinden korunmaya ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır.
3.Temettüye ilişkin bilgiler:
a.Bilanço tarihinden sonra
tutarı:Bulunmamaktadır.
b.Bilanço tarihi sonrasında
payları:Bulunmamaktadır.
ancak
mali
ortaklara
tabloların
dağıtılmak
ilanından önce bildirim
üzere
önerilen
hisse
yapılmış
başına
kâr
dönem
payları
net
kâr
4.Yasal yedek akçeler hesabına aktarılan tutarlar:
Cari dönemde yasal yedek akçeler hesabına aktarılan tutar bulunmamaktadır.
5.Hisse senedi ihracına ilişkin bilgiler:
a.Grubun, tüm sermaye payı sınıfları için; kâr payı dağıtılması ve sermayenin geri ödenmesi ile ilgili kısıtlamalar
dahil olmak üzere bu kalemle ilgili hakları, öncelikleri ve kısaltmaları:Bulunmamaktadır.
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
52
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
6. Özkaynak değişim tablosunda yer alan diğer sermaye artırım kalemlerine ilişkin açıklamalar: Yoktur.
VI.Nakit akım tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:
1.Nakit Akım Tablosunda yer alan diğer kalemleri ve döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer
varlıklar üzerindeki etkisi kalemine ilişkin açıklamalar:
“Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet karları” içinde yer alan 2005
yılındaki -60 bin YTL menkul kıymetler şirketindeki kısa vadeli alacak karşılığı, denetim ve müşavirlik ücretleri,
ısıtma aydınlatma giderleri, v.b. giderlerden meydana gelmektedir .
2.İştirak, bağlı ortaklık ve diğer yatırımların elde edilmesinden kaynaklanan nakit akımına ilişkin
bilgiler:
Banka’nın cari dönemde bağlı ortaklık yatırımlarından dolayı nakit çıkışı bulunmamaktadır. (31.12.2004: 0).
3.İştirak, bağlı ortaklık ve diğer işletmelerin elden çıkarılmasına ilişkin bilgiler:Bulunmamaktadır.
4.Nakit ve nakde eşdeğer varlıkları oluşturan unsurların bilançoda kayıtlı tutarları ile nakit akım
tablosunda kayıtlı tutarları arasındaki mutabakat:
4 (i). Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar:
DÖNEM BAŞI
Cari Dönem Önceki Dönem
Nakit
Nakde Eşdeğer Varlıklar
Bankalar ve diğer mali kuruluşlar
Bankalararası para piyasalarından alacaklar
1,917
1,917
-
1
1,414
1,414
-
Toplam nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
1,917
1,415
5. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler:
DÖNEM BAŞI
Cari Dönem Önceki Dönem
Nakit
Nakde Eşdeğer Varlıklar
Bankalar ve diğer mali kuruluşlar
Bankalararası para piyasalarından alacaklar
3
1,752
1,752
-
1,917
1,917
-
Toplam nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
1,755
1,917
6. Banka’nın elinde bulunan ancak, yasal sınırlamalar veya diğer nedenlerle bankanın ya da diğer
ortaklıkların serbest kullanımında olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlık mevcudu: Bulunmamaktadır.
7.Birinci fıkrada belirtilen bilgilere ilave olarak, bankaların, mali durumları ve likidite vaziyetleri
hakkında bu fıkrada belirtilen ilave bilgileri:
a.Bankacılık faaliyetlerinde ve sermaye taahhütlerinin yerine getirilmesinde kullanılabilecek olan henüz
kullanılmamış borçlanma imkanlarına ve varsa bunların kullanımına ilişkin kısıtlamalar:Bulunmamaktadır.
b.Kısmi konsolidasyon yöntemine göre muhasebeleştirilen birlikte kontrol edilen ortaklıklardan bankanın payına
düşen nakit akımlarının bankacılık, yatırım ve finansman faaliyetleri itibarıyla ayrı ayrı toplam
tutarları:Bulunmamaktadır.
c.Mevcut bankacılık faaliyet kapasitesini sürdürebilmek için ihtiyaç duyulan nakit akışlarından ayrı olarak,
53
Mehmet Cevat Torgan
Bülent Gültekin
Sırrı Koro
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Muhasebe Müdürü
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Genel Müdür Vekili
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
bankacılık faaliyet kapasitesindeki artışları gösteren nakit akımı toplamı:Bulunmamaktadır.
VII.Banka birleşme ve devirleri ile bankalarca iktisap
muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:
edilen
ortaklıkların
1.Devir dahil bütün ortaklık birleşmelerinde, birleşmenin gerçekleştiği döneme ait mali tablolarda
birleşen ortaklıkların unvan ve türleri, birleşmeyi kayıtlara yansıtmak için kullanılan muhasebe yöntemi,
birleşmenin yürürlüğe girdiği tarih ve sona erdirilmesine karar verilen faaliyetler:Bulunmamaktadır.
2. İktisabın gerçekleştiği döneme ilişkin açıklamalar:
a.İktisabın gerçekleştiği döneme ilişkin açıklamalar:Bulunmamaktadır.
b.Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Standardında belirtilen kamuya
açıklama zorunlulukları iktisap edilenin faaliyetlerinin azaltılması veya durdurulmasına ilişkin ayrılan
karşılıklara uygulanır. Her bir iktisap için ayrılan karşılıkların toplam defter değeri:Bulunmamaktadır.
c.Bir iktisapta, varlık ve yükümlülüklerin rayiç değerleri veya alış bedelleri iktisabın gerçekleştiği dönem
sonunda kesin olarak belirlenemiyorsa, bu husus sebepleri ile birlikte açıklanır. Geçici olarak belirlenen rayiç
değerlere sonradan yapılan düzeltmeler söz konusu olduğunda, bu düzeltmeler ile ilgili açıklamalar:
Bulunmamaktadır.
3.Birleşme ve devirlerde, işlemin gerçekleştiği dönem mali tablolarında açıklamalar:
a.Çıkarılan hisselerin tanım ve sayısı ile çıkarların karşılıklı olarak paylaşımını etkileyen değişimi yapılan oy
hakkına sahip hisselerin değişimi ve her bir hissedara düşen pay oranı:Bulunmamaktadır.
b. Her bir banka tarafından birleşime katılan varlıkların ve borçların miktarları:Bulunmamaktadır.
c.Birleşme ve devir sonucunda oluşan bankanın mali tablolarında gösterilen net kâr ya da zarara dahil edilen
birleşme öncesi satış gelirleri, diğer faaliyet gelirleri, olağandışı gelir/gider kalemleri ve net kâr ya da
zararı:Bulunmamaktadır.
4.Bilanço tarihinden sonra, mali tablolarının onaylanarak yayımlanmasından önce gerçekleşen banka
birleşmeleri ile ilgili olarak açıklanır:Bulunmamaktadır.
VIII.Grubun dahil olduğu risk grubu ile ilgili olarak açıklanması gereken hususlar:
1.Grubun dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış kredi ve
mevduat işlemleri, döneme ilişkin gelir ve giderler:
a.
Cari Dönem:
Grubun Dahil Olduğu
Risk Grubu*
İştirak ve Bağlı
Ortaklıklar
Nakdi G.Nakdi
Bankanın Doğrudan
Risk Grubuna Dahil
ve Dolaylı
Olan Diğer Unsurlar
Ortakları
Nakdi G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
-
-
-
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
54
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
69
220
3
-
-
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
*Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasında
tanımlanmıştır.
b.
Önceki Dönem:
Grubun Dahil Olduğu Risk Grubu*
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
İştirak ve Bağlı Bankanın Doğrudan Risk Grubuna Dahil
ve Dolaylı Ortakları Olan Diğer Unsurlar
Ortaklıklar
Nakdi G.Nakdi
Nakdi G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
-
-
-
121
69
2
-
-
*Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasında
tanımlanmıştır.
Cari Dönem:
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu*
Kullanılan Krediler
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Verilen Faiz Giderleri
Önceki Dönem:
Bankanın Dahil Olduğu
Risk Grubu*
Kullanılan Krediler
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Verilen Faiz Giderleri
İştirak ve Bağlı Bankanın Doğrudan Risk Grubuna Dahil
ve Dolaylı Ortakları Olan Diğer Unsurlar
Ortaklıklar
Cari
Önceki
Cari Önceki
Cari
Önceki
Dönem
Dönem Dönem Dönem Dönem
Dönem
-
İştirak ve
Bağlı Ortaklıklar
Cari
Dönem
-
Önceki
Dönem
-
Bankanın Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları
Cari
Dönem
-
Önceki
Dönem
-
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Unsurlar
Cari
Dönem
-
Önceki
Dönem
-
c.1.Banka’ nın dahil olduğu risk grubuna ait mevduata ilişkin bilgiler:
Cari dönem
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
55
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Bankanın Dahil Olduğu
Risk Grubu*
İştirak ve
Bağlı Ortaklıklar
Bankanın Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları
Risk Grubuna Dahil
Olan Diğer Unsurlar
Cari
Dönem
Önceki
Dönem
Cari
Dönem
Önceki
Dönem
Cari
Dönem
-
-
-
-
-
Önceki
Dönem
Mevduat
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Mevduat Faiz Gideri
Önceki Dönem:
Bankanın Dahil Olduğu Risk
Grubu*
Mevduat
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Mevduat Faiz Gideri
-
İştirak ve
Bankanın Doğrudan ve Risk Grubuna Dahil
Bağlı Ortaklıklar
Dolaylı Ortakları
Olan Diğer Unsurlar
Cari
Önceki
Cari
Önceki
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
-
-
-
-
-
-
c.2.Banka’ nın, dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer
sözleşmelere ilişkin bilgiler:Bulunmamaktadır.
2.Grubun dahil olduğu risk grubuyla ilgili olarak,
a.Taraflar arasında bir işlem olup olmadığına bakılmaksızın bankanın dahil olduğu risk grubunda yer alan ve
Banka’ nın kontrolündeki kuruluşlarla ilişkileri: Banka’ nın söz konusu kuruluşlarla olan ilişkileri, Bankalar
Kanunu’na uygun olarak normal banka-müşteri ilişkisi çerçevesinde ve piyasa koşulları dahilinde
gerçekleşmektedir.
b.İlişkinin yapısının yanında, yapılan işlemin türü, tutarı ve toplam işlem hacmine olan oranı, başlıca kalemlerin
tutarı ve tüm kalemlere olan oranı, fiyatlandırma politikası ve diğer unsurlar: Banka’ nın dahil olduğu risk
grubuna kullandırdığı gayrinakdi kredilerin toplam gayrinakdi kredilere oranı %100’dür.
c.Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen işlemler:Bulunmamaktadır.
d. Gayrimenkul ve diğer varlıkların alım-satımı, hizmet alımı-satımı, acenta sözleşmeleri, finansal kiralama
sözleşmeleri, araştırma ve geliştirme sonucu elde edilen bilgilerin aktarımı, lisans anlaşmaları, finansman
(krediler ve nakit veya ayni sermaye destekleri dahil), garantiler ve teminatlar ile yönetim sözleşmeleri ile ilgili
bilgiler:Banka’nın dahil olduğu risk grubunda yer alan şirketlerle ilişkiler ve gerçekleştirilen işlemlere ilişkin
bakiyeler dipnot VIII.1’de belirtilmiştir
IX. Enflasyon muhasebesine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:
BDDK’nın 21 Nisan 2005 tarih - 1623 sayılı kararı ve 28 Nisan 2005 tarihli Genelgesi ile Muhasebe Uygulama
Yönetmeliğine ilişkin 14 sayılı Tebliğ - “Mali Tabloların Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine
İlişkin Muhasebe Standartı”nın 5. Maddesinde belirtilen göstergelerin ortadan kalktığı ve bankaların mali
tablolarını bu tebliğ hükümlerine göre hazırlama zorunluluklarının bulunmadığı kararlaştırılmıştır. Bu karar
uyarınca 1 Ocak 2005’ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulanmamış, karşılaştırma için sunulan önceki
dönemlere ait mali tablolar ise Türk Lirası’nın 31 Aralık 2004 tarihindeki cari satın alma gücü ile ifade
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
56
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
edilmiştir.
Karşılaştırma için sunulan önceki döneme (bilanço ve gelir tablosu için 31 Aralık 2004) ait mali tablolarda
uygulanan enflasyon muhasebesi uygulamasının ana ilkeleri aşağıdaki gibidir:
a.Paranın satın alma gücündeki değişikliklerin mali tablolar üzerindeki etkisini gidermek amacıyla mali tablolar,
TL’nin bilanço tarihindeki satın alma gücü esas alınarak hazırlanmıştır.
b.Enflasyon muhasebesine göre düzeltilen ilişikteki mali tablolar, düzeltilme işlemine tabi tutulmadan önce sabit
kıymetler üzerindeki yeniden değerlemeden doğan değer artışları haricinde, ilk elde etme maliyeti esasına göre
tutulan kanuni defterler baz alınarak hazırlanmış olup 14 sayılı tebliğe uygunluk sağlamak için düzenleme ve
yeniden sınıflandırmalar yapılarak sunulmuştur.
c. 31 Aralık 2004 tarihli mali tabloların yeniden düzenlenmesi için aşağıda belirtilen Devlet İstatistik
Enstitüsü’nün aynı bazda açıkladığı Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi ve düzeltme katsayıları kullanılmıştır:
Endeks
8,403.8
7,382.1
6,478.8
31 Aralık 2004
31 Aralık 2003
31 Aralık 2002
Katsayı
1.000
1.138
1.297
d.Bilanço tarihinde paranın cari satın alma gücü cinsinden ifade edilmemiş parasal olmayan bilanço kalemleri
düzeltme işlemine tabi tutularak paranın cari satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir. Düzeltme işleminde,
ilgili varlık veya yükümlülüğün bilançoya ilk kaydedildiği tarih esas alınmıştır. Parasal olmayan kalemler içinde
yer alan ancak cari değerleri ile değerlenen; yabancı para aktif ve pasif hesaplar ile getirileri veya anaparaları
enflasyona veya yabancı paraya endekslenmiş olan varlık ve yükümlülükler düzeltme işlemine tabi tutulmamış
ve parasal kâr veya zararın hesaplanmasında parasal kalemler gibi işleme tabi tutulmuşlardır. Bilançodaki
parasal kalemler, bilanço gününde geçerli parasal ölçü birimi cinsinden ifade edildiklerinden düzeltme işlemine
tabi tutulmamıştır.
Varlıkların düzeltilmesi, aktife ilk giriş tarihleri dikkate alınarak yapılmıştır. Amortismana tabi varlıkların
düzeltilmesinde, ilgili mevzuat uyarınca yapılmış olan yeniden değerlemenin ilgili varlıklar ve birikmiş
amortismanlar üzerindeki etkileri arındırılmıştır.
Özkaynak kalemlerinin düzeltilmesinde, yeniden değerleme değer artış fonu gibi fonlar sermayeye ilave
edilmemiştir. Yedek akçeler, dağıtılmamış kârlar, hisse senedi ihraç primi gibi yeniden değerleme sonucu
oluşmamış tutarların sermayeye ilave edilmesi ortaklar tarafından konulan sermaye olarak dikkate alınmıştır.
Gerçekleştirilen düzeltme işlemleri sonucunda ödenmiş sermayede kayıtlı değerine göre oluşan artış tutarı mali
tablolarda “Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı” olarak özkaynaklar içinde gösterilmektedir.
Gelir tablosundaki bütün kalemler ilgili düzeltme katsayısı kullanılarak düzeltilmiştir.
Fiyat endeksinin aylık fiyat değişimlerini gösterecek şekilde yayınlanması nedeniyle, bir ay içinde
gerçekleşen tüm işlemler için aynı düzeltme katsayısı kullanılmıştır. Enflasyonun Banka’nın net parasal durumu
üzerindeki etkisi gelir tablosunda “net parasal pozisyon karı veya zararı” olarak yer almaktadır.
e.Amortismana tabi maddi duran varlıklar TP’nin 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücüne göre düzeltilmiş
maliyet tutarlarından birikmiş amortismanların ve değer düşüklüğü karşılığının indirilmesi suretiyle bulunan
tutarlar üzerinden izlenmektedir. Amortisman, maddi duran varlıkların enflasyona göre düzeltilmiş tutarları
üzerinden tahmin edilen faydalı ömürler esas alınarak doğrusal yöntem kullanılarak ayrılmaktadır. Tahmin
edilen ekonomik ömürler büro makine, mobilya mefruşat ve taşıtlar için 5 yıldır.
Bilanço tarihi itibarıyla aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varlıklara ilişkin olarak, bir tam
yıl için öngörülen amortisman tutarının, varlığın aktifte kalış süresiyle orantılanması suretiyle bulunan tutar
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
57
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
kadar amortisman ayrılmıştır. Enflasyona göre düzeltilmiş maliyet bedelinin ilgili sabit kıymetin net
gerçekleşebilir değerinin üzerinde olması durumunda söz konusu kıymetin değeri net gerçekleşebilir değerine
indirilir ve ayrılan değer düşüklüğü karşılığı gider hesapları ile ilişkilendirilir.
f. Türk Ticaret Kanunu veya bankaların ana sözleşmeleri çerçevesinde Banka’nın tarihi değerlerle I. Yasal
yedekleri toplamı ve olağanüstü yedekler toplamı bulunmamaktadır.
g.Parasal kalemlerin neden olduğu satın alma gücü kazanç veya kayıplarına dahil olan ancak, sağlanan veya
kullandırılan fonlara ilişkin faiz ve kur farkı gelir ve giderleri gibi net parasal pozisyon kârı(zararı) kalemi ile
ilişkilendirilen gelir tablosu kalemlerinden, Kurumun muhasebe standartlarına ilişkin tebliğleri uyarınca gelir
tablosunda ayrıca açıklanması öngörülenler, net parasal pozisyon kârı(zararı) kaleminden indirilerek ilgili
oldukları bölümde gösterilmektedir. Banka’nın gelir tablosunda ayrıca açıklanması öngörülen bu tür kalemleri
bulunmamaktadır.
h.Önceki dönem mali tabloları denetimden geçmiştir.
i.Mali tabloların bu muhasebe standardı hükümleri uyarınca ilk defa düzenleneceği hesap döneminin başına
kadar olan dönemde düzeltilmiş tutarları ile olmak üzere, aktif kalemlerden borçların ve özkaynak kalemlerinin
çıkarılması sonucunda kalan, özkaynak hesap grubu içinde “geçmiş yıllar kârı (zararı)” hesabında izlenen
birikmiş zarar bulunmamaktadır.
j.Dönem içinde tahakkuk eden ve döneme yaygın olarak yapılan giderler ve sağlanan gelirler, gelir ve gider
kalemlerinde gerçekleşen hareketler mevsimsellik göstermemekte ve döneme eşit biçimde dağılmaktadır. Banka
tüm gelir ve gider kalemlerini ilgili ayların katsayılarını kullanarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmuştur.
X.Banka’ nın yurtiçi, yurtdışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube veya iştirakler ile yurtdışı
temsilciliklerine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:
Banka’nın yurtiçi, yurtdışı, kıyı bankacılığı bölgelerinde şube veya iştiraki ile yurtdışı temsilcilikleri
bulunmamaktadır.
XI.Bilanço sonrası hususlara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:
a. ‘Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususların Muhasebeleştirilmesi Standardı’nda yer alan hususlardan
uygun olanına ilişkin açıklamalar:Bulunmamaktadır.
b. Kurlarda bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklanmaması mali tablo kullanıcılarının finansal tablolar
üzerinde değerlendirme yapmasını ve karar vermesini etkileyecek önemlilikteki değişikliklerin yabancı para
işlemler ile kalemlere ve mali tablolara olan etkisi ile ana ortaklık bankanın yurtdışındaki faaliyetlerine etkisi:
Bulunmamaktadır.
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
58
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
ALTINCI BÖLÜM
DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I.Grubun faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar:Bulunmamaktadır.
YEDİNCİ BÖLÜM
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
I.Bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:
Bankanın 31.12.2005 tarihi itibariyle kamuya açıklanan konsolide mali tablo ve dipnotları Can Uluslararası
Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuş olup 22 Mart 2006 tarihli bağımsız denetim raporu
mali tabloların önünde sunulmaktadır.
II. Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar
II.1 Denetçi Görüşü
Tat Yatırım Bankası A.Ş.’ nin 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu ile aynı tarihte sona eren
döneme ait kâr ve zarar cetveli, nakit akım tablosu ve öz kaynak değişim tablosu Can Uluslararası Denetim A.Ş.
A Member Firm of INPACT Internetional tarafından denetlenmiş ve olumlu görüş bildirilmiştir.
II.2 Tat Yatırım Bankası A.Ş. hakkında genel bilgiler
II.2.a Sermaye yapısı, hissedarlar ve bunların payları :
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, Tat yatırım Bankası A.Ş.’nin sermayesi tamamı ödenmiş olmak üzere 2.000.TL’dir. Banka sermayesinin % 95,04’ü Salih Tatlıcı’ya, % 4,96’sı Nurten Tatlıcı’ya aittir. Banka’nın çıkarılmış
hisse senedi adedi her biri 1,000 TL değerinde olmak üzere 2.000.000.000.- adettir.
II.2.b Yönetim organları, üst düzey yöneticiler, denetçiler :
Bankanın yönetim organları yönetim kurulu, genel müdür ve yardımcılarıdır.
•
Yönetim Kurulu
Aşağıdaki şahıslar Bankalar Kanunu'nun 9. maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu başkan ve üyeliklerine
atanmışlardır.
Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan Yaman
Yönetim Kurulu Üyeleri
Meriç Bayraktaroğlu
Mehmet Cevat Torgan
Serap Özer
Bülent Gültekin
(Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
(Üye)
(Üye)
(Üye – Genel Müdür Vekili)
ii) Genel müdür ve yardımcısı
Aşağıdaki şahıslar Bankalar Kanunu'nun 9. maddesine uygun olarak genel müdür vekili olarak atanmışdır.
Genel Müdür Vekili
Bülent Gültekin
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
59
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
•
Kanuni iç denetçiler
Banka, Türk Ticaret Kanunu'nun 34. ve Bankalar Kanunu'nun 9. maddelerine uygun olarak Dünya Koyuncu ve
Yasemin Toplu denetçi olarak tayin edilmiştir.
•
Banka yöneticileri ile denetçilerinin nitelikleri
Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve yardımcısı ile kanuni iç denetçiler yürürlükteki mevzuatta öngörülen
yükümlülükleri yerine getirmişlerdir. Bu husustaki açıklamalar " Yönetim kurulu üyelerinin Bankalar Kanunu'na
göre nitelikleri" ve " Genel müdür ve yardımcısının Bankalar Kanunu'na göre nitelikleri" ne ilişkin tablolarda
verilmiştir.
Yönetim kurulu üyelerinin Bankalar Kanunu'na göre nitelikleri:
Göreve Atanma
Öğrenim
Görevi
Tarihi
Durumu
Adı Soyadı
Adnan Yaman
Y.K.Başkanı
05/2005
Lisans
Meriç Bayraktaroğlu Y.K.Baş. Vekili 05/2001
Lisans
Mehmet Cevat Torgan Y.K.Üyesi
10/2005
Lisans
Serap Özer
Y.K. Üyesi
05/2004
Lisans
Bülent Gültekin
Y.K.Üyesi
04/2002
Lisans
Bankacılık ve Işletmecilik
Dallarında Iş Tecrübesi
33 yıl
6 yıl
33 yıl
2 Yıl
26 yıl
Genel müdür ve yardımcısının Bankalar Kanunu’na göre nitelikleri:
Göreve Atanma
Öğrenim
Görevi
Tarihi
Durumu
Adı Soyadı
Bankacılık ve İşletmecilik
Dallarında İş Tecrübesi
Bülent Gültekin
Gn.Md.Vekili.
04/2002
Lisans
26 yıl
II.2.c Banka’nın mali yapısı ile ilgili özet bilgiler
Banka, 06.02.1992 tarihinde İstanbul’da bankacılık faaliyetlerine aktif olarak başlamıştır.
Banka’nın aktif ve pasiflerinin dikey analizleri ve açıklamaları ile gelir tablosuna ilişkin açıklamalar aşağıdaki
gibidir:
Bilanço Aktif
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, toplam aktiflerin % 52.85’i bankalar ve diğer mali kuruluşlara yapılan
plasmanlardan oluşmaktadır. Toplam 1,752 YTL tutarındaki, bankalar ve diğer mali kuruluşlar kaleminin
tamamını yurtiçi bankalardan oluşmaktadır.
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, toplam aktiflerin % 36.08’inimaddi duran varlıklar oluşturmaktadır. Maddi duran
varlıklar içerisindeki en önemli kalem net 1,144 bin YTL değerindeki gayrimenkuldur.
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, krediler toplam aktiflerin % 8,3’ünü oluşturmaktadır.
Bunlar dışındaki aktifler, toplam aktiflerin % 2,77’sini oluşturmaktadır.
Bilanço Pasif
Özkaynaklar, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, toplam pasiflerin % 98,70’ini oluşturmaktadır.
Gelir tablosu
Banka’nın 1 Ocak - 31 Aralık 2005 dönemine ait gelir tablosunda yeralan faiz gelirleri 330 YTL tutarındadır. Bu
tutarın %62,8’ini bankalardan alınan faizlerden, %37,2’si de kredilerden alınan faiz gelirlerinden oluşmaktadır.
31net ticari kar/zarar ve diğer faaliyet gelirleri neticesinde Banka’nın faaliyet gelirleri toplamı 392 YTL olarak
oluşmuştur.
60
Mehmet Cevat Torgan
Bülent Gültekin
Sırrı Koro
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Muhasebe Müdürü
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Genel Müdür Vekili
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Diğer faaliyet giderleri 449 YTL tutarının % 24,05’i personel giderlerinden, % 25,61’i işletme giderlerinden,
%50,34’ü ise diğer çeşitli giderlerden oluşmaktadır.
Grubun faaliyet zararı (57) YTL tutarında gerçekleşmiştir.
.12.2005 tarihi itibariyle Banka’nın faiz gideri bulunmamaktadır. Elde edilen net ücret ve komisyon gelirleri,
III.3. Bankanın iç kontrol sisteminin güvenilirliğine dair banka yönetiminin beyanı ve denetim sonucu bu
konuda oluşan görüş
III.3.i) Bankanın iç kontrol sisteminin güvenilirliğine dair banka yönetiminin beyanı
Banka yönetiminden uygulanmakta olan mevcut iç denetim sisteminin güvenilir olduğunu ve herhangi bir
eksiklik veya noksanlığı içermediğini beyan etmiştir.
III.3.ii) İç Kontrol Merkezi
Organizasyon yapısı
Banka’nın “İç Kontrolleri İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemi’nden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi vasıtasıyla
doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışmaktadır.
Fonksiyonları
İlgili BDDK yönetmeliğinin çizdiği çerçevede, temel kontrol alanlarında sürekli denetimler, diğer kontrol
alanlarında yapılan risk değerlendirme sonuçlarına göre değişen aralıklarda denetimler yapılmaktadır. Bu
denetimler tüm faaliyet kollarının temel kontrol alanları ve risk bazlı denetim esaslarına göre diğer kontrol
alanları bazında denetim, kontrol ve raporlamaları kapsamaktadır.
Faaliyet kollarının ayrılmasında BDDK tarafından önerilen sınıflandırma esas alınmış olup aşağıda faaliyet
kollarından önemli görülenler listelenmiştir.
Bütün şube işlemleri
Krediler Operasyon
Muhasebe ve finansal kontrol
Bilgi işlem
İdari işler ve güvenlik
Yöntem
İç kontrolle öncelikle temel kontrol alanlarında yapılan sürekli incelemelerle riskin oluşumunu engelleme ve
sınırlama fonksiyonu yerine getirilmektedir.
Denetim ve Kontrollerin merkezi bir biçimde gerçekleştirilmesi esas olup Bilgi işlem ile bu yöntem desteklenir.
Şubelerde yapılacak yerinde kontrollerin sıklığı ve içeriği risk matrisi değerlendirme sonuçlarına göre belirlenir.
İç Kontrolleme ile iş süreçlerinin risk değerlendirmesi sonucu sisteme çapraz imza, onaylama gibi ek kontroller
yerleştirme, sistem denetleme ve mutabakat raporları oluşturma gibi yöntemler kullanarak denetim etkinliğini ve
verimliliğini yükseltir.
İç Kontrol faaliyetleri sonucu ulaşılan sonuçlar ve öneriler, Banka Üst Düzey Yönetimi ve Yönetim Kurulu’na
günlük ve diğer dönemsel periyotlarla raporlanmaktadır.
III.3.iii) Denetim sonucunda iç kontrol sisteminin güvenilirliği konusunda oluşan görüş
Grubun 31 Aralık 2005 tarihli bilançosu ve 1 Ocak - 31 Aralık 2005 dönemine ait gelir prosedürlerinin daha
etkin ve verimli bir şekilde düzenlenmesi için dikkate alınmasında yararlar olacağını düşündüğümüz öneri
yoktur.
IV.1 Bağımsız denetçi tarafından uygulanan denetim ilke ve teknikleri
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37'nci maddesi ve bu Kanun’un Geçici 1 inci maddesi gereğince yürürlükte
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
61
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiş ve denetçi
görüşü hazırladığımız bağımsız denetim programı çerçevesinde belirli denetim teknikleri uygulanarak yeterli ve
güvenilir denetim kanıtı toplanması ve bu kanıtların değerlendirilmesiyle oluşturulmuştur.
IV.1.1 Alım satım amaçlı menkul değerler, satılmaya hazır menkul değerler ve vadeye kadar elde
tutulacak
menkul değerler
Banka'nın 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyle menkul değerler cüzdanını oluşturan hazine bonosu ve devlet tahvilleri
incelenmiş, uygulanan değerleme yöntemlerinin, Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’nin 1 no’lu tebliğinde
belirtilen değerleme esaslarına uygunluğu kontrol edilmiş, ilgili gelir reeskontları yeniden hesaplanmış ve alım
satım kar / zararları örnekleme yapılarak test edilmiştir. Sözkonusu menkul kıymetler, bulundukları yerlerden
alınmış belgelerle teyid edilmiştir.
IV.1.2 Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar için dönem içi alım satımlar ile ilgili faturalar incelenmiştir. Ayrıca,
aktifleştirme ve amortisman/tükenme prosedürünün MUY 2 ve 3 no’lu tebliğlerinde belirtilen esaslara
uygunluğu test edilmiştir.
IV.1.3 Bankalar
Plasmanların tutarları ve vadeleri ilgili dokümanlar kontrol edilmiş, ilgili bankaların ekstreleri karşılaştırılmıştır.
Faiz reeskontları yeniden hesaplama tekniği kullanılarak kontrol edilmiştir.
IV.1.4 Krediler
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, Banka’nın krediler bakiyesi toplam aktiflerinin % 8,54’ünü oluşturmaktadır.
Kredilerin tahsil edilebilirliği ödemelerle ve teminatlarla karşılaştırılmıştır.
IV.1.5 Zorunlu karşılıklar
Mevduat munzam tutarları, ilgili tebliğler doğrultusunda yeniden hesaplama tekniği kullanılarak kontrol
edilmiştir; ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ekstresi ile karşılaştırılmıştır.
IV.1.6 Mevduat
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle mevduat bulunmamaktadır.
IV.1.7 Kar ve zarar tablosu
Gelir ve gider kalemlerinin 2005 yılı içerisindeki aylık dalgalanmaları analiz edilmiş ve önemli farklılaşmalar
hakkındaki açıklamalar değerlendirilmiştir. Ayrıca, faiz gelir ve gideri oluşturan bilanço kalemlerinin aylık
ortalama bakiyeleri ile ilgili aylarda oluşan faiz gelir ve giderleri ile orantılandırılarak elde edilen faiz oranlarının
analitik incelemesi yapılmıştır.
IV.1.8 Temsil mektubu
Denetim sırasında verilen bilgilerin ve denetime tabi tutulmuş mali tablolar ve ekindeki dipnotların tam ve doğru
olduğunu teyit eden bir yazı Banka yöneticilerinden alınmıştır.
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
62
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
IV.1.9 Davalar
Yıl sonu mali tablolarının hazırlanmasına etki edebilecek davalar konusunda Banka Üst Yönetiminden bilgi
alınmıştır.
2-2005 Mali Yılını (57) bin ytl Zararla kapatan bankanın borcu yoktur.
3-Banka Aktif Pasif yönetimi likidite ve kredi risklerini hedeflediği risk getiri profili
çercevesinde sürdürmektedir.
4-Bankaya derecelendirme kuruluşlarınca verilen değerlendirme notu yoktur.
5-Son beş yılık özet mali tablolar (BİN YTL.) ‘dir
Aktif Hesaplar
31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003 31/12/2002
Nakit değerler
3
4
107
248
Menkul değerler
18
10
441
113
Bankalar
1.752
1.913
1.308
754
Krediler
283
120
34
446
Maddi duran varlık ( net)
1,196
1.262
1.320
1.075
Finansal K.Alacak.
1.473
5.705
63
54
566
970
Diğer aktifler
31/12/2001
1.820
177
1.015
87
1.158
9.593
2.246
TOPLAM
3.315
3.363
5.249
9.311
16.096
Pasif Hesaplar
Alınan Krediler
Özkaynaklar
Sermaye
Yedek Akçeler
Kar veya Zarar
Diğer Pasifler
3.272
2.000
1.329
-57
43
3.329
2.000
3.864
-2.535
34
2.317
2.883
2.000
1.920
-1037
49
6.873
2.361
1.250
15.724
-14.613
77
12.787
2.967
1.250
15.312
-13.595
342
TOPLAM
3.315
3.363
5.249
9.311
16.096
Gelir ve Gider Tabloları ile ilgili Bilgiler
Kredi Faiz Geliri
Bankalar Faiz Geliri
Diğer Gelirler
TOPLAM
123
206
129
458
36
215
792
1.043
35
14
440
489
41
26
599
666
95
14
1.297
1.406
Faiz Giderleri
Diğer Giderler
TOPLAM
515
515
4
2.537
2.541
83
1.443
1.526
226
1.458
1.684
846
4.316
5.162
Net Dönem Kar/Zarar
-57
-1.498
-1037
-1.018
-3.756
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
63
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş
31.12.2005
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
64
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
-RİSK MATRİSİNİN ÖZET DEĞERLENDİRMESİ
Bankamızın 2005 dönemine ait Risk Matrisi ve Değerlendirme Raporu İlgili Yönetim
Kurulu Üyesi’nin başkanlığında Risk Matrisi ve Değerlendirme Komitesi tarafından işlevsel
faaliyetlerin risk profilleri ve kontrol sistemleri dikkate alınarak hazırlanmış, Üst Düzey Risk
Komitesi tarafından değerlendirilerek Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmuştur.
a) İşlevsel Faaliyetler ile Bütünleşik Riskler
İşlevsel faaliyetlerin önem düzeylerini belirlemek için;
- İşlevsel faaliyetlerden kaynaklanan aktifler / toplam aktif büyüklüğü, işlevsel faaliyetler ile
elde edilen finansal kaynaklar / bilanço büyüklüğü,
kriterleri esas alınmıştır. “Diğer faaliyetler” ise hem banka hem de aracı kurum için takdiren
belirlenen bir önem derecesi ile toplu olarak değerlendirilmiştir.
Buna göre matrisde belirtilen Bankamızın temel faaliyet konuları ve nispi önem derecelerinin
belirlenmesinde dikkate alınan kriterler şöyledir:
TEMEL İŞLEVSEL FAALİYETLER
I-
KRİTER
YATIRIM BANKACILIĞI
Alım Satım Faaliyetleri ve Satışlar
Hazine İşlemleri
-Bilanço Büyüklükleri Kriteri-
-Bilanço Büyüklükleri Kriteri-
Finansal Kiralama İşlemleri
Finansal Kiralama Alacakları
II-
BANKACILIK
Kurumsal Bankacılık
III
-Bilanço Büyüklükleri Kriteri-
DİĞER FAALİYETLER
Bilgi Sistemleri
İnsan Kaynakları
Hukuki İşlemler
-Takdir-
İşlevsel Faaliyetler ve Bütünleşik Riskler Bölümünde, “Risk Yönetimi Faaliyet Kolları
Bazında Raporlama Seti”nde yer alan risk unsurları dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.
Kısaca yüksek risk düzeyi ‘y’, makul risk düzeyi ‘m’, düşük risk düzeyi ‘d’ olarak ifade
edilmiştir.
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
65
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
b) Değerlendirmeye Esas Alt Risk Unsurları
Değerlendirmeye esas alınan risk unsurları temel faaliyet kolları bazında şöyledir:
I-YATIRIM BANKACILIĞI
Alım Satım Faaliyetleri ve Finansal Kiralama İşlemleri
-
Kredi Riski:
Karşı kurumun takas gününde taahhütlerini yerine getirememesi
Sabit getirili enstrümanı alınan bir ülkenin moratoryum ilan etmesi
Piyasa Riski:
TP-YP faiz oranlarındaki değişimlerin karlılığa etkisi
Olumsuz gelişmelerin sabit getirili enstrümanların piyasa değerini
düşürmesi
Döviz kurunda oynamalar
Operasyonel Risk:
Limit ve yetki aşımı
Faiz Oranı Riski:
TP-YP faiz oranlarındaki değişimlerin karlılığa etkisi
Likidite Riski:
Yatırım yapılan ülke veya mali kuruluşun yatırımın vadesinde ödeme
yapmaması
İtibar Riski:
Bilgi işlem sistemindeki aksaklıklar
Gizli olması gereken müşteri bilgilerinin 3.şahısların eline geçmesi
Aracılık hizmetlerinde güvenlik tedbirlerinin yetersiz olması
II-BANKACILIK
Kurumsal Bankacılık (Nakdi Krediler, Gayrinakdi Krediler)
Kredi Riski:
- Müşterinin ödeme gücünün üzerinde borçlanması
- Kredi borcunun ödenmemesi
- Firma ve sektör riski
Piyasa Riski, Faiz Oranı Riski, Likidite Riski:
- Piyasa faiz oranlarında beklenmeyen hareketler nedeniyle Bankanın faiz taşıyan
bilanço kalemlerinde meydana gelebilecek potansiyel zararlar
Operasyonel Risk:
- Teminatların yetersiz olması
- Limit ve yetki aşımı
İtibar Riski:
- Bilgi işlem sistemindeki aksaklıklar
- Gizli olması gereken müşteri bilgilerinin 3.şahısların eline geçmesi
- Başka bir kuruluşun benzer veya aynı ürün ya da sistemlerinde meydana gelen
sorunlar
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
66
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
III-DİĞER FAALİYETLER
Bilgi Sistemleri
Operasyonel Risk:
- Bilgi işlem sistemine izinsiz girişler
- Back-up işlemlerinde yaşanan güçlükler
- Bilgi işlem sisteminin eskimiş olması
- Bilgi işlem sisteminin çökmesi
- Deprem, yangın, sel vb.acil ve beklenmedik durumların gerçekleşmesi
İtibar Riski:
- İş sürekliliğinin sağlanamaması
- Bilgi işlem sistemindeki aksaklıklar
- Gizlilik ilkesine uyulmaması
- Bilgi işlem sisteminin güvenliğinin ihlali
Diğer Riskler:
- Etkinlik Riski: Birimlerden gelen yazılım taleplerinin değerlendirilmesi, program
testlerinin gerçekleştirilmesi, kullanıcı klavuzlarının hazırlanması, kullanıcılara
yönelik eğitim verilmesi, uyarı raporlarının hazırlanması, yedekleme işlemleri,
güncelleştirme işlemleri, problemler ve çözümlerine ilişkin kayıt tutulması,
yazılan arayüzlerin etkin ve verimli çalışması, virüslere karşı alınan önlemler
- Güvenlik Riski: Erişim yetkilerinin belirlenmesi ve erişim yetkilerine ilişkin
risklerin kontrol edilmesi, güvenlik ve olağanüatü hal şartları için gerekli
önlemlerin alınması
İnsan Kaynakları
Operasyonel Risk:
- Yasal ve dahili mevzuata uygunluk
- Yapılması gereken bildirimlerin düzenli ve zamanında yapılması
İtibar Riski:
- Personelle ilgili gizli ve özel bilgilerin gizli tutulması
- Personelin Bankamızı temsil kabiliyeti
Hukuki İşlemler
Operasyonel Risk, İtibar Riski:
- Bankamızın ve personelinin yasal mevzuat konularında bilgilendirilmemesi,
değişikliklerden haberdar edilmemesi
c) Brüt Riskler
İşlevsel Faaliyetler ile Bütünleşik Riskler bölümünde düşük risk düzeyi ‘1’, makul
risk düzeyi ‘2’, yüksek risk düzeyi ‘3’ olarak sayısallaştırılmıştır. İşlevsel faaliyetlerin risk
profilleri dikkate alınarak belirlenen risk düzeylerinin ortalaması ‘Brüt Risk Düzeyi
Derecesi’ sütununda sayısal olarak ifade edilmiştir.Brüt risklerin değişim yönü ve
beklenen gelişim yönü değişmeyen olarak belirtilmiştir.
d) Risk Yönetimi
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
67
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
YK ve ÜDY’nin risk yönetimi konusundaki gözetim görevinin değerlendirilmesi İlgili
Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yapıldıktan sonra, risk yönetim sistemlerinin risk düzeylerinin
ortalamaları risk yönetimi derecesi sütununda gösterilmiştir. Bu bölümde kısaca güçlü risk
yönetimi ‘g’, kabul edilebilir risk yönetimi ‘k’, zayıf risk yönetimi ‘z’ olarak ifade edilmiş,
güçlü risk yönetimi ‘1’, kabul edilebilir risk yönetimi ‘2’, zayıf risk yönetimi ‘3’ olarak
sayısallaştırılmıştır.
Brüt risklerin değişim yönü ve beklenen gelişim yönü değişmeyen olarak
belirtilmiştir.
e) Net Risk
- Net Risk Düzeyi:
Net risk düzeyleri, maruz bulunulan risklerin seviyesine ve kontrol sistemlerinin etkinliğine
göre belirlenmiştir. Risk matrisimizde net risk düzeyine, brüt risk düzeyi derecesi ve
risk yönetimi derecesinin ortalaması alınarak ulaşılmıştır.
- Net Risk Derecesi:
Net risk derecesine ulaşmak için, Bankamızın işlevsel faaliyetlerine önem dereceleri dikkate
alınarak ağırlık katsayıları verilmiştir. Buna göre yüksek önem derecesine haiz
işlevsel faaliyetlerin net risk düzeyi ‘5’, orta önem derecesine haiz işlevsel
faaliyetlerin net risk düzeyi ‘3’, düşük ve önemsiz önem derecesine haiz işlevsel
faaliyetlerin net risk düzeyi ‘1’ ile çarpılarak çıkan toplamın katsayı toplamına
bölünmesi ile net risk derecesine ulaşılmıştır.
Brüt risklerin değişim yönü ve beklenen gelişim yönü değişmeyen olarak belirtilmiştir.
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
68
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
II-RİSK YÖNETİM SİSTEMİNİN ÖZET DEĞERLENDİRMESİ
a) Sistemin Yapısı ve İşleyişi
Risk Yönetim Sistemi 8.2.2001 tarihli ve 24312 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bankaların
İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemleri Hakkında Yönetmelik ve BDDK’nın konuyla ilgili
uygulama esasları çerçevesinde belirlenen yapıdadır.
Bankanın ölçeğinin oldukça küçük ve kontrol edilebilir olması ve Banka yönetim politikası
olarak gereksiz bürokrasiden ve esnekliği azaltıcı bir yapıdan özellikle kaçınılması sebebiyle
kemikleşmiş-kalıplaşmış komiteler kurulmasından ziyade Risk Matrisi de dahil olmak üzere
BDDK’ya bugüne kadar yapılan raporlamalarda belirlenmiş olan kritik riskleri bertaraf etmeye
yönelik münferit komiteler veya çalışma grupları oluşturulması yaklaşımı benimsenmiştir. Böyle
bir kurumsal yapılandırma içerisinde Risk Komitesi başkanlığının doğrudan icracı birim
yöneticileriyle çalışması daha çabuk ve etkili bir çalışma sürecini beraberinde getirmektedir.
Risk Sisteminin İşleyişinde Risk Komitesi Başkanlığı pivot konumundadır. Bankanın maruz
kaldığı risklerin tanımlanması, ortaya çıkarılması, ve derecelendirilmesi bu merci
tarafından yapılmaktadır. Bu çalışmalarla birlikte ortaya çıkarılan kritik önemdeki
risklerle ilgili bir hareket planı hazırlanmakta ve bu plan Risk Yönetimi’nden sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi’nin dikkatine sunulmaktadır. Söz konusu mercinin görüş ve
onayları doğrultusunda söz konusu hareket planı ile doğrudan ilgili birim
başkanlarıyla toplantılar yapılarak ve kendilerinin konuyla ilgili görüş ve yorumları
alınarak hareket planının bir takvim çerçevesinde uygulanması istenmektedir.
Risk önleyici/azaltıcı tedbirlerle ilgili hareket planının belirlenen takvim içerisinde
gerçekleşmesinin takibi İç kontrol Merkezi tarafından yapılmaktadır. Eğer takvimde
bir gecikme ve aksama varsa, Risk Komitesi Başkanı’na konuyla ilgili bilgi
verilmektedir. Eğer tıkanan bir süreç söz konusuysa, Risk Komitesi Başkanı ilgili
birim yöneticileriyle görüşerek süreci çözme / hızlandırma cihetine gitmektedir.
Risk Yönetimi sürecinde icracı birimlerin başı olarak değerlendirilen Banka Genel Müdür
Vekili aktif olarak görev almamaktadır. Bu durum Banka tarafından Risk Yönetimi
fonksiyonunun da bir tür denetim fonksiyonu olarak değerlendirilmesinden ve İcraDenetim fonksiyonlarının ayrıştırılmasının önemli bir yönetim ilkesi olarak
görülmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak, tabii ki Banka Genel Müdür Vekili’nin
Risk Yönetimi ve uygulamaları ile ilgili görüşleri dikkate alınmakta, ve kendisi
sonuçlar ve çözümler konusunda bilgilendirilmektedir.
b) Risk Alma ve Yönetme Kabiliyeti
Bankanın “risk alma ve yönetme kabiliyeti”ni bilanço üzerinden alınan pozisyonlar ve bu
pozisyonların bankanın kar/zarar’ına olası etkileri açısından değerlendiriyoruz. Diğer
bir ifadeyle, Banka Üst Yönetimi tarafından aktif olarak kontrol edilebilir riskleri ele
alıyoruz.
Küçük ve esnek yapısının da verdiği avantajla risk alma ve yönetme süreçleri oldukça
merkezileştirilmiştir. Şöyle ki;
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
69
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
1. Birim yöneticilerinin bilanço pozisyonunu değiştirici işlem yapma yetkileri mümkün
olduğunca kısıtlanmıştır.
2. Bütün önemli pozisyonel kararlar Banka’nın en üst yönetimi tarafından izlenir ve
şekillendirilir.
3. Bankanın hiyerarşik yapısı son derece düşüktür.
4. Bütün merkezi operasyonlar Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilmektedir.
İfade edilmeye çalışılan risk yaklaşımı ve yönetim anlayışı çerçevesinde, Banka’nın pozisyonel
risk alma konusunda son derece muhafazakar davrandığı ortadadır. Hatta, bankanın
genel yönetim stratejisinin kar etme değil, bilanço sağlamlığını koruma üzerine
kurulduğu ifade edilebilir. Ancak, pek tabii ki sağlıklı bir bilanço yapısının korunması
için belirli oranda karlılık elde etmek ve bunun için de belirli miktarlarda kontrollü
riskler almak gerekmektedir.
Bankanın risk alma ve yönetimi, her sabah yapılan ve piyasalardaki gelişmelerin ele alındığı,
varolan pozisyonel risklerin değerlendirildiği, pozisyon değişikliklerinin
gerçekleştirildiği bir tür Aktif-Pasif Komitesi olarak nitelendirilebilecek toplantılarla
sağlanır. Bu toplantılara Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Vekili ,Müfettiş,
Muhasebe Müdürü ve Mali Kontrol Uzmanı katılmaktadır. Kısaca bankanın risk alma
ve yönetme kabiliyeti bu toplantılarla şekillendirilmektedir.
c) İç ve Dış Denetimin Risk Yönetimine Yansıması
Bankada İç ve Dış Denetim doğal olarak önceki paragrafta belirtilen pozisyonel anlamda Risk
alma ve yönetme kabiliyetiyle ilişkilendirilmemiştir.
İç Denetimin bir kolu olan İç Kontrol Merkezi Üst Düzey Risk Komitesi’nin aldığı kararların
uygulanmasını kontrol etmekle ve bu konuda Risk Komitesi Başkanı’na raporlamada
bulunmakla mükelleftir. Aynı zamanda, İç Kontrol Merkezi rutin çalışmaları sırasında
Banka açısından risk oluşturabileceğini gördüğü konuları Risk Komitesi
Başkanlığı’na iletmekle görevlidir. Teftiş Kurulu ise Risk Yönetimi fonksiyonun
mevzuatlar doğrultusunda yerine getirilip getirilmediğini incelemektedir.
Dış denetim ise her ne kadar yeni raporlama sistemiyle Bankanın pozisyonel risklerini son
derece şeffaf bir şekilde ortaya koymakta ise de, sonuçta fonksiyonu BDDK ve
kamuoyunu Bankanın durumu hakkında bilgilendirmekten öteye gitmemektedir. Dış
denetimin hazırlamakta olduğu rutin dönemsel raporlamaların risk yönetimine
herhangi bir yansıması olması beklenmemelidir çünkü dış denetimin ortaya koyduğu
veriler zaten Banka tarafından çok daha kısa aralıklarda (çoğu zaman günlük,
maksimum aylık bazda) ve daha kapsamlı olarak takip edilen verilerdir. Ancak dış
denetim şirketlerinin Banka’nın Risk Yönetimi Sistemi’ni ayrı bir şekilde
değerlendirip bu konuda (bir danışman sıfatıyla) görüş ve öneriler ortaya koymasının
Risk Yönetimi açısından faydalı olabileceği kanaatindeyiz.
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
70
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
TAT YATIRIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( Bin YTL) olarak ifade edilmiştir.)
III. SERMAYE YETERLİLİĞİ ÖZET DEĞERLENDİRMESİ
Daha önce de belirtildiği gibi Banka’nın yönetim stratejisi öncelikle sağlam bir bilanço yapısının tesis edilmesi
ve korunmasına dayanmaktadır. Kârlılık sadece bu sağlamlığın korunmasını sağlayıcı bir ara hedef
olarak görülmektedir.
Tat Yatırım Bankası Sermaye Yeterliliği Oranı bakımından genel olarak makul bir konumdadır. Sermaye
yeterliliği standart oranı solo bazda %88, konsolide bazda ise %103 gibi çok yüksek oranlarda
teşekkül etmiştir.
Makamlarının bilgi ve değerlendirmelerine arz olunur.
Risk Matrisi ve Değerlendirme Komitesi
Mehmet Cevat Torgan
Yönetim Kurulu Üyesi
Ve
Risk Yönetimi ve İç
Denetimden Sorumlu Üye
Bülent Gültekin
Genel Müdür Vekili
Ve
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Cevat Torgan
İç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorm.Yön.Kur.Üyesi
Mete Tanrıkut
Krediler Müdürü
71
Bülent Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
Sırrı Koro
Muhasebe Müdürü
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards