Hasta Adı

advertisement
NODÜLER GUATR AMELĠYATI ĠÇĠN AYDINLATILMIġ HASTA ONAM FORMU
Hasta Adı - Soyadı:
Cinsiyet: □ K
Hasta ID No:
Doğum Tarihi:
Baba Adı:
Kimlik No:
□E
Sayın Hastamız / Hasta Yakınımız,
Tıbbi durumunuz ve hastalığınızın tedavisi için size önerilen tıbbi / cerrahi tedavi ve tanıya yönelik tüm işlemler
hakkında bilgi sahibi olmak en doğal hakkınızdır. Tıbbi tedavi ve cerrahi girişimlerin yararlarını ve olası risklerini
öğrendikten sonra yapılacak işleme rıza göstermek ya da göstermemek yine kendi kararınıza bağlıdır.
Bu açıklamanın amacı sizi korkutmak ya da endişelendirmek değil, sağlığınız ile ilgili konularda alınacak kararlara
sizi daha bilinçli bir biçimde ortak etmektir. Arzu ettiğiniz takdirde sağlığınız ile ilgili tüm bilgi ve dokümanlar size
veya uygun göreceğiniz bir yakınınıza verilebilir.
Bu form, sizi takip eden hekimin size uygulanması planlanan tedavi / girişimin riskleri ve alternatif tedavi
yöntemleri hakkında bilgilendirmesine yardımcı olarak hazırlanmıştır. Lütfen bu formu tamamen ve dikkatle
okuyunuz ve formu okuduktan, ilgili işlem hakkında tüm tereddütleriniz hekim tarafından giderildikten sonra bu
onam formunu imzalayınız.
1. ÖN TANI / TANI: Nodüler Guatr
HASTALIĞINIZ HAKKINDA GENEL BĠLGĠ:
Tiroidektomi ameliyatı, boynun ön-alt kısmında bulunan tiroid (kalkan) bezinin tamamı veya bir kısmının
çıkarılmasıdır. Tiroidektomi ameliyatı, şu durumlarda öngörülür: 1) Aşırı büyüyen tiroid bezinin yutkunma ve
nefes alma zorluğu yapması ya da estetik görünümü bozması, 2) Bezde aşırı büyüme olmasa bile içerdiği nodül
denen yapıların kanser olma olasılığını araştırma 3) Bezin aşırı çalışması söz konusu olduğunda, bu durumun
vücuda yaptığı zararlı etkileri önlemede ilaç ya da diğer yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlar.
2. ÖNERĠLEN ĠġLEM / TEDAVĠ: Tiroidektomi Ameliyatı
3. TARAF UYGULAMASI ĠSE;
Sağ
Sol
İki Taraf
4. ANESTEZĠ UYGULAMASI:
Seviye:……………………………….
Yok
Var
Yapılacak işlem için anestezi uygulaması yapılacağı, anestezi uygulaması hakkında Anestezi Uzmanı tarafından
aydınlatılarak onam alınacağı konusunda bilgi verildi.
5. KAN VE KAN ÜRÜNLERĠ KULLANIMI:
Yok
Var
Yapılacak işlem için kan ve kan ürünleri kullanımı yapılacak ise bu konuda da aydınlatılarak onam alınacağı
konusunda bilgi verildi.
6. ÖNERĠLEN TIBBĠ UYGULAMANIN/TEDAVĠNĠN RĠSKLERĠ:
Her ameliyatta olduğu gibi genel anestezinin komplikasyonları olabilir. Ameliyat sırasında hastaya narkoz
verilecek ve soluk borusuna bir tüp yerleştirilerek solunumu oradan sağlanacaktır. Bu işlem sonrası tüpün
çıkarılması gecikebilir ya da mümkün olmayabilir. Bu durumda hasta yoğun bakımda tedavi edilir. Yine
anesteziye bağlı komplikasyonlar sonucu 1000 de 1’den daha düşük oranlarda ölüm riski söz konusu olabilir.
Anestezi ile ilgili komplikasyonlar ile ilgili ayrıntılı bilgi anestezi ekibinden alınacaktır ve bu konulardaki
sorumluluk anestezi ekibine aittir.
GC_BF23_RV01
1/4
19.01.2016
NODÜLER GUATR AMELĠYATI ĠÇĠN AYDINLATILMIġ HASTA ONAM FORMU
Ameliyat sırasında ve sonrasında derin toplardamar sisteminde oluşabilecek pıhtılar oradan koparak akciğer
embolilerine yol açabilirler. Bu ameliyatta pratik olarak bu risk sıfıra yakın olduğu için önlenmesi için ek tedavi
yapılmayacaktır.
Ameliyat esnası veya sonrası içeriye ya da dışarıya kanama olabilir. Buna bağlı olarak hastaya kan ve kan
ürünleri verilmesi gerekebilir. Bunların da kendilerine has komplikasyon ve ölüm riskleri mevcuttur.
Olası enfeksiyonlara karşı da antibiyotik uygulanacaktır. Ancak bu uygulamanın enfeksiyonu riskini sıfıra
indirmesi tıbben imkânsızdır. Bu enfeksiyonlar akciğerler ve solunum yollarında, idrar yollarında veya yarada
gelişebilir. Bunlar bazı durumlarda tekrar ameliyat ya da küçük cerrahi müdahaleler gerektirebilirler. Müdahale ve
antibiyotik tedavisine rağmen enfeksiyonun yayılıp ölüme yol açması riski mevcuttur
Ameliyat esnasında ses tellerine giden sinirlerin hasar görmesi sonucu geçici veya %1 den az olmak üzere kalıcı
ses kısıklığı veya ses tonu değişiklikleri gelişebilir. Ses tellerinin felcine bağlı nefes darlığı gelişecek olursa geçici
olarak solunum yolunun bir tüple boyun derisine açılması (trakeostomi) gerekebilir.
Ameliyat esnasında kalsiyum dengesini ayarlayan paratiroid bezlerinin de tiroid bezi ile birlikte çıkarılması
mümkündür. % 1 den az olan bu komplikasyon gerçekleştiği takdirde ömür boyu paratiroid hormonu ve kalsiyum
kullanması gerekebilir.
Ameliyat sonrası geçici kalsiyum düşüklüğü gelişebilir. Birkaç hafta süreyle damardan veya ağızdan kalsiyum
verilmesi gerekebilir.
Yara izinin belirgin olması ve bunun kozmetik bir sorun yaratması söz konusu olabilir.
Tiroid bezinin tamamının veya tamamına yakınının çıkarılmasına gerek olması halinde uzunca bir süre, bazen
ömür boyu ağızdan tiroid hormonu kullanması gerekebilir.
Yapılan ameliyatta tiroid bezinin tamamı değil sadece nodüllerin bulunduğu kısmı alındıysa, ameliyat sonrası
patoloji laboratuarında yapılan inceleme sonucu nodüllerden bir veya birkaçının kötü huylu tümör bulundurduğu
saptanırsa, ilk ameliyatın üzerinden iki ay geçtikten sonra tamamlama tiroidektomisi yapılarak tiroid bezinden
kalan parçanın da tamamen çıkarılması ve ayni seansta boyun diseksiyonu (boyundaki lenf bezlerinin
çıkarılması) ameliyatı gerekebilir.
7. ÖNERĠLEN TEDAVĠDEN SAĞLANMASI ÖNGÖRÜLEN POTANSĠYEL YARARLAR:
Hastalığın şifa ile iyileşmesinde en etkin yöntem cerrahidir. Nodülün malign (habis) forma dönmesi önlenebilir.
8. ÖNERĠLEN TIBBĠ UYGULAMANIN BAġARI OLASILIĞI:
Başarı olasılığı altta yatan sebebe, hastalığın ağırlığına ve tedaviye verdiği cevaba göre değişmektedir.
9. OLASI ALTERNATĠF TIBBĠ UYGULAMALAR:
Bu cerrahi işlemin yerini tutacak alternatif bir yöntem bulunmamaktadır.
10. NEKAHET DÖNEMĠNDE HASTANIN YAPMASI / DĠKKAT ETMESĠ GEREKENLER:
Yutkunma problemi olacağından besinleri iyice çiğneyip, yutulması gerekmektedir. Süt ve süt ürünlerinden
zengin gıdaların alınması önerilir. Aralıklı tiroid fonksiyon testleri çalışılarak ömür boyu tiroid hormon preparatı
almanız gerekebilir.
GC_BF23_RV01
2/4
19.01.2016
NODÜLER GUATR AMELĠYATI ĠÇĠN AYDINLATILMIġ HASTA ONAM FORMU
11. ÖNERĠLEN TIBBĠ UYGULAMAYI REDDETMENĠN OLASI SONUÇLARI:
Bu işlemi reddettiğinizde hastalığınız doğal seyrinde ilerleyecektir.
Ö N ER ĠL EN G Ġ RĠ ġ ĠM ĠN K AP S AM I VE O N AY I

Doktorum tarafından önerilen tedavi ile ilgili sözel olarak detaylı bilgilendirildim, işlem için hazırlanmış olan
bilgileri okudum. Açıklama istediğim tüm sorularım yeterli şekilde cevaplandırıldı.

Acil ve beklenmedik durumlarda kan ve kan ürünleri uygulamalarına izin veriyorum.

Bu işlemin medikal / paramedikal personelin eğitiminde eğitimsel rolü olabileceğinden medikal eğitimin
geliştirilmesi ve/veya ürün kullanımının geliştirilmesi amacıyla öğrencilerin ve/veya teknik personelin işleme
katılımını kabul ediyorum. Ayrıca işlem esnasında gerekirse fotoğraf veya video kaydı yapılabileceğini biliyor
ve bunu da onaylıyorum. Bu çekilen kayıtların da ismimim açıklanmaması kaydıyla bilimsel amaçlarla
kullanılmasını kabul ediyorum.

Doktorum, uygulamanın seyri sırasında önceden öngörülebilen ya da öngörülemeyen durumlara bağlı olarak
ek bir tıbbi uygulama gerektiren durum ortaya çıkabileceği bilgisini verdi. Gerekli görülmesi halinde, doktorum
ve ekibinin bu formda tanımlananlar dışında yapılacak ilave bir girişimini, yalnızca sağlığıma yönelik ciddi
zararların önlenmesi ve yaşamımın kurtarılması için uygulanabileceğini anlıyor ve kabul ediyorum.

Girişimler sırasında röntgen, skopi, ultrasonografi, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans vb. tıbbi
cihazların kullanılmasının gerekebileceğini; bu cihazların / uygulamaların bazılarında sağlığım üzerinde
olumsuz etkilere neden olabilecek ışınlara maruz kalabileceğimi biliyor, gerekli görülmesi halinde bu tıbbi
cihazların kullanılmasını onaylıyorum.

Önerilen girişimin ortalama maliyeti konusunda bilgi aldım.
Sağlığım ile ilgili olarak yapılabilecek uygulamalar sırasında herhangi bir şekilde çıkarılacak doku / organların,
bunların görüntülerinin veya doku / hücre kültürlerinin bilimsel amaçlı incelenmesine, saklanmasına,
kullanılmasına, yok edilmesine itiraz hakkımın bilincinde olarak yetki ve onay veriyorum.
Ben …………………………………………………….……………… , bu formun içeriğini anladım ve
Dr.
................................................................... nın yetkisi, gözlemi ve yönetimi altında Yakın Doğu Üniversitesi
Hastanesi doktorlarının uygulayacağı tedaviyi ve diğer sağlık çalışanlarının vereceği bakımı bilincim yerinde
olarak kabul ediyorum.
Hastalığımın tedavisi için gerekli olan ilaçların, tetkik ve girişimlerinin tümünün uygulanmasına izin veriyorum.
İmzası:
Tarih:
Saat:
Onay Hastanın Yasal Temsilcisinden Alındı ise;
Yasal Temsilcinin Yakınlık Derecesi:
□ Hastanın bilinci kapalı
GC_BF23_RV01
□ Hasta 18 yaşından küçük
3/4
□ Hastanın karar verme yetisi yok
□ Acil
19.01.2016
NODÜLER GUATR AMELĠYATI ĠÇĠN AYDINLATILMIġ HASTA ONAM FORMU
ġahit (hastane çalıĢanı haricinde bir kiĢi mevcutsa);
Adı-Soyadı:
İmzası:
Tarih:
Saat:
İmzası:
Tarih:
Saat:
Bilgilendirmeyi Yapan Hekimin;
Adı-Soyadı:
Tercümanın (ihtiyaç duyulması halinde);
Adı-Soyadı:
İmzası:
Tarih:
Saat:

18 yaşın üzerindeki hastaların kendilerinden,

15-18 yaş arasındaki hastaların kendilerinden ve ayrıca yasal temsilcilerinden,

Bilinci kapalı olan, 15 yaşın altında olan, tıbbi acil durumlarda ve karar verme yetisi bulunmayan hastaların
yasal temsilcisinden rıza alınır.
GC_BF23_RV01
4/4
19.01.2016
Download