“çEVREci biNALAR”

advertisement
TEKFEN
DOSYA
DOSYA
KÜRESEL ISINMA VE Doğa dostu
İTÜ’nün Maslak’taki
kampüsünde
kurulması planlanan
ekolojik yapı Tekfen
Emlak Geliştirme
Grubu tarafından inşa
edilecek. Söz konusu
binanın dışarıya
bağımlı olmadan
kendi enerjisini
üretebilmesi
hedefleniyor.
“çevreci binalar”
Gelişen sanayinin yol açtığı
iklim değişiklikleri, azalan
doğal kaynaklar, çevre kirliliği
ve belirli hastalıklarda
gözlemlenen artışlar,
insanoğlunu daha az
tüketmeye ve daha sağlıklı bir
yaşam sürmeye yöneltiyor.
u Çevre dostu binalar,
dünya metropollerinde
birer birer boy
göstermeye başladı.
İnsanlara çok daha
sağlıklı bir yaşam
sunan bu binalar, enerji
tüketiminde büyük
tasarruf sağladığı gibi
doğanın korunmasına
da yardımcı oluyor.
u Tekfen Emlak
Geliştirme Grubu, yeşil
binaların Türkiye’de
de tanınması ve
yaygınlaşmasını
sağlamak amacıyla
kurulan Çevre Dostu
Binalar Konseyi
Derneği‘nin kurucu
üyeleri arasında.
K
üresel ısınma ve dünyanın azalan enerji kaynakları insanları
tasarrufa zorlarken, sağlıklı olmayan ortamlarda yaşamanın yol açtığı
endişeler de insanların bu konudaki hassasiyetlerini artırıyor. Özellikle çevresel
faktörlerin insan yaşamı üzerindeki
olumsuz etkileri konusunda bilinç düzeyi daha yüksek kesimlerde, sağlıklı ortamlarda yaşamaya duyulan özlem her
geçen gün biraz daha artıyor. Çevreci binalar olarak adlandırılan, enerji tasarruflu ve daha sağlıklı yapılar inşa etme fikri
de, işte bu beklentilerden güç alıyor. Biz
de ilk sayımızda küresel ısınmanın tarım
sektöründeki etkilerine değindiğimiz
yazı dizimizin bu bölümünde çevreci binaları ele alıyoruz.
Çevreci binalarla ilgili ilk araştırmalar yaklaşık 40 yıl öncesine dayanıyor. Bu zaman içinde yapılan araştırmalar, çevreci bina kavramının
giderek somutlaşmasını ve bu alanda
oldukça büyük mesafe kat edilmesini
sağladı.
İlk çevreci dizaynlar, odak noktası
olarak ya enerji verimliliğini ya da
geri dönüşümlü maddelerin kullanımını esas alıyordu. Oysa 1990’lı yıllarda çevreci mimarlar, her iki faktörün birleştirilebileceğini ve en iyi
sonuçların bu şekilde alınabileceğini
fark ettiler. Aynı yıllarda, insan sağlığına uygun malzeme kullanımı da ön
plana çıkmaya başladı.
Dünya Yeşil Binalar
Konseyi’nin üç temel
amacı bulunuyor: Global
ölçekte çevreci binalar
için pazar dönüşümüne
öncülük etmek, konuya
dikkat çekmek ve eğitim
faaliyetleriyle bilinç
düzeyini yükseltmek.
“Çevreci bina” nedir?
yatı en aza indiren yöntemler kullanılıyor. İnşaat artıkları çeşitli yöntemlerle
Çevreci binaları diğer yapılardan ayıran
yeniden değerlendiriliyor. Çevreci malbirçok faktör bulunuyor. Enerji tasarruzeme seçimi ve yapım tekniği uygulanıfunun ön planda tutulduğu binalarda,
yor. Tükenme tehlikesi olmayan ve
ısıtma ve havalandırmada kullanılan
mümkün olduğunca yakın mesafelerdeenerji yarı yarıya düşürülebiliyor. Bu biki kaynaklardan temin edilen malzemenaların yatırım maliyeti standart yolla
ler tercih ediliyor. Ayrıca bina yapımıninşa edilenlerin yüzde 10-20 üstünde olda kullanılan malzemelerin, insan
makla birlikte, enerji kullanımında sağsağlığı açısından tehlikeli olmamasına
lanan tasarruf sayedikkat ediliyor. Özelsinde çevreci yapılar
likle toksik gazlar içerkısa sürede kendilemeyen boyaların seçilrini amorti edebiliçevreci
mesi ve halı kullanılyor. Bu binalarda
maması, bina içerisinbinalar
ısıtma, soğutma,
deki hava kalitesini
havalandırma ve
enerjide % 30,
etkiliyor.
elektrik ihtiyaçladoğalgazda % 35,
rının karşılanması
ABD’de yapılan bir
için sürdürülebilir
suda % 30-50
araştırmaya göre, ülenerji çözümlerinkedeki elektriğin yüztasarruf
den yararlanılıyor.
de 65’inden fazlası bisağlıyor.
nalarda
tüketiliyor.
Tasarımlar, doğal
Sera gazı üretiminin
ışıktan maksimum
yüzde 30’u binalar tayararlanacak şekilde
rafından gerçekleştirihazırlanıyor. Binada
lirken, içme suyunun
ya da bahçesinde bulunan bitkiler, suyu
yüzde 12’si de yine binalarda tüketiliyor.
az tüketen türlerden seçiliyor. Tasarruflu
Rakamsal verilere bakıldığında, binalaampuller, duş başlıkları, musluklar ve
rın tüketim yelpazesinde çok önemli bir
akıllı klozetler kullanılıyor. Isı pompalayere sahip olduğu görülüyor. Oysa çevrıyla 75 metre derinlikteki toprak ısısı
reci binalar yüzde 30 daha az enerji,
bina içine taşınıyor.
yüzde 35 daha az doğalgaz ve yüzde 3050 daha az su tüketirken, atık maliyetleBu binaların inşa edileceği araziler seçirini yüzde 50-90 oranında azaltıyor.
lirken bazı özel kriterler göz önünde
bulunduruluyor. Tarım arazilerine, tarihi alanlara ve ekolojik dengeyi bozacak
Dünya Çevre Dostu Binalar
bölgelere çevre dostu binalar yapılmıKonseyi Derneği
yor. Binaların inşaatı sırasında, daha az
yakıt harcanmasını sağlamak için hafriDünya Çevre Dostu Binalar Konseyi
“
”
DOSYA
TEKFEN
DOSYA
DOĞAL IŞIKTAN
MAKSİMUM YARAR
Çevre dostu binaları
diğerlerinden ayıran en
önemli özelliklerinden biri
de, doğal ışıktan olabildiğince çok yararlanmaları. Bu nedenle yapıların
inşa edileceği arazinin
tespit edilmesi ve binanın
açısıyla tasarımının ışığın
durumuna göre ayarlanması büyük önem taşıyor.
Ayrıca binanın çatısına
yerleştirilen güneş panelleri yoluyla bina kendi
elektriğini üretebiliyor.
Dünya Yeşil
Binalar
Konseyi’nin
Türkiye ayağını
oluşturmak üzere
26 Eylül 2007
tarihinde kurulan
Çevre Dostu
Binalar Konseyi
Derneği (ÇEDBİK),
çevreye değer
veren iş dünyası
tarafından da
destekleniyor.
Çevre Dostu Okullar
Çevre Dostu Binalar Konseyi Derneği Genel Sekreteri ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Duygu Erten, özel sektörün yanı sıra kamu sektörünün de
çevreci binalar konusuna ciddiyetle eğilmesi gerektiğine inanıyor. Erten’e
göre, kamu sağlığı açısından, başta hastane ve okullar olmak üzere kamu binalarının bir an önce çevreci yapılara dönüştürülmesi büyük önem taşıyor:
“Ülkemizde eğitim sektöründe yapacak çok işimiz var. Çünkü hâlâ yüzlerce
okul binasına ve dersliğe ihtiyaç var. Yeniyi yaparken neden yapabileceğimizin en iyisini yapmayalım? Dünyada ve ülkemizde sınıfları boş olsa da ışıkları
açık bırakılmış, musluklarından hep su damlayan ve bahçesinde ağaç olmayan birçok okul var. Haftanın beş günü ve bazen hafta sonları da tam kapasite ile çalışan, içinde ülkemizin geleceği çocuklarımızı barındıran okullarımızı,
çevre dostu tasarlama ve inşa etme vakti geldi geçiyor...”
Erten’e göre bugün Türkiye’de sadece ilköğretim düzeyinde 11,5 milyon çocuk okula gidiyor. Çocukların neredeyse bütün günlerini geçirdikleri sınıflar,
çoğunlukla öğrenme kabiliyetlerini engelleyen, ışıksız, yalıtım problemleri
olan ve genellikle yazın aşırı sıcak, kışın ise ısınma problemi yaşayan sağlıksız
ortamlar. İç hava kalitesinin belki de en önemli olduğu yerler okul binaları
olduğu halde, buralardaki havasız ortam öğrenci ve öğretmenlerin sık
sık hastalanmalarına yol açıyor.
Oysa çevre dostu olarak inşa edilen bina ve okullarda küflenme ve küflenme sonucunda ortaya çıkan hastalıklar en aza indiriliyor. Eğitim verilen sınıfın iç hava ısısı hem öğretmenin performansını, hem de öğrencinin başarısını artırıyor. Akustik iyileştirme sayesinde ses iletişimi daha
rahat yapılabilirken, özellikle toksik gaz içermeyen boya ve halı kullanımı
sayesinde sınıflardaki hava kalitesi artırılıyor. Aynı zamanda çevre dostu tasarımla yapılan okullar, çocukların çevreyle olan ilişkilerinin okul sıralarında
başlamasını sağlıyor.
Derneği’nin kökeni (World Green Bulding Council), 1993 yılında kurulan
ABD Çevre Dostu Binalar Derneği’ne
dayanıyor. Derneğin faaliyetlerinin
yarattığı etkiler, dünyanın farklı ülkelerinden gelen taleple 1999 yılında
Konsey’in kurulmasını sağladı. Konsey, kısa zamanda yaygınlaşarak ABD
dışında Avustralya, Brezilya, Kanada,
Hindistan, Japonya, Tayvan, İspanya,
Meksika ve Birleşik Arap Emirlikleri
gibi ülkelerde örgütlendi. 2005 yılında,
Dünya Çevre Dostu Binalar Konseyi
Derneği ve Clinton İklim Girişimi işbirliğiyle “Memorandum of Understanding” başlıklı bir proje gündeme geldi.
Projenin amacı, dünyanın en büyük şehirlerini Büyük Şehirler İklim Liderliği
grubu altında birleştirmek ve enerji verimliliği ile çevreci binaların stratejileri
konusunda bu şehirlere liderlik sağlayacak araçlar sunmaktı. 26 Eylül 2007 tarihinde Türkiye ayağı kurulan örgütün
halen Çin, Almanya ve İngiltere’deki
kurulma çalışmaları sürüyor. Enerji tasarrufu için binalarda kullanılan malzemelerin seçimi, yapım tekniği ve atık
malzemelerin yeniden kullanılması gibi
konulara dikkat çeken organizasyon,
çevre dostu binaların yönetimlerce desteklenmesi için bir yandan lobi faaliyetlerini sürdürürken, diğer yandan inşaat
sektöründe faaliyet gösteren kuruluşları
konu hakkında bilgilendiriyor. Ayrıca
çevre dostu binaların yapımı konusunda
eğitim ve danışmanlık desteği sağlıyor.
İstanbul Belediyesi’nden
çevreci adım
2005 yılında dünya ölçeğinde 50 büyük
şehrin belediye başkanı, Birleşmiş Milletler Dünya Çevre Günü Konferansı
çerçevesinde bir araya geldi. Konferans
“
İÇİNDE ÜLKEMİZİN
GELECEĞİ
ÇOCUKLARIMIZI
BARINDIRAN
OKULLARIMIZI,
ÇEVRE DOSTU
TASARLAMA VE İNŞA
ETME VAKTİ GELDİ
GEÇİYOR...
Dr. Duygu Erten
”
sonucunda Kentsel Çevre İyi Niyet
Sözleşmesi’ni imzalayan belediye başkanları, kendi şehirlerinde 2012 yılına kadar
21 sürdürülebilir yaşam projesini uygulamaya koyma kararı aldılar. Ayrıca bu
tarihe kadar kendi belediye binalarını,
çevre dostu yapacakları konusunda taahhütte bulundular.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, söz konusu konferansa katılan üyelerden biri
olarak, çevre dostu binaların tanıtılmasını ve yaygınlaşmasını sağlamak üzere, bu
konudaki çalışmalara destek veriyor. Belediyenin ilk etapta destek verdiği projeler arasında, fosil yakıt kullanmayan,
kendi enerjisini kendi üreten, yağmur ve
deniz suyunu arıtıp içme suyuna dönüştüren, Türkiye’nin ilk “ekolojik yeşil
ev”inin kurulması da bulunuyor.
Türkiye’de yerel yönetimler düzeyinde
gerçekleştirilen girişimlere ek olarak,
özellikle binalardaki enerji kayıplarının
engellenmesine yönelik, hükümet seviyesinde de çalışmalar yapılıyor. Örneğin
Enerji Verimliliği yasa tasarısı, merkezi
ısıtma sistemlerini teşvik edecek şekilde
yeniden düzenlendi. Tasarıya göre önümüzdeki dönemde bütün yeni konutlara
enerji kimlik belgesi verilecek ve eski binalar da en geç 10 yıl içinde bu belgeyi
almak zorunda kalacak. Çevre Dostu Binalar Konseyi Derneği’nin kurucuları,
bu düzenlemelerin yanı sıra mevcut diğer yasaların da enerji korunumunu teşvik edecek şekilde yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor.
Çevre dostu binalar ve Tekfen
Çevreci yaklaşımını tüm faaliyet alanlarında sergileyen Tekfen Grubu, çevre
dostu binaların Türkiye’de tanınması ve
yaygınlaşması çalışmalarına destek veriyor. Bunun bir göstergesi olarak Tekfen
Emlak Geliştirme Grubu, Çevre Dostu
Binalar Konseyi Derneği’nin kurucu
üyeleri arasında yerini aldı. Tekfen Holding kurucularından Nihat Gökyiğit de,
bu hareketin Türkiye’deki öncülüğünü
yapan Yüksek Mühendis Dr. Duygu
Erten’in çalışmalarını destekliyor.
Tekfen Emlak Geliştirme Grubu, tasarlayıp geliştirdiği projelerin yanı sıra uygulamasını yaptığı projelerde de insan güvenliği, işletme verimliliği, donanım ömrü
gibi konulara önem veriyor. Yapıların
tasarım aşamasından itibaren planlanan
verimlilik çalışmaları sayesinde kaynak
kullanımı ve çevresel etkiler en aza indiriliyor. Ayrıca işletme verimliliği çalışmaları ile kaynak kullanımının optimizasyonu
sağlanıyor. Bu uygulamalara en iyi örnekler, Tekfen Tower ve Bodrum’daki Yalıkavak Tekfen Evleri. Çevreye en az zararlı
ve en yüksek verimle çalışan ekolojik bir
bina olarak tasarlanan Tekfen Tower’da
enerji tasarrufuna maksimum özen gösterildi. Tüm havalandırma, ısıtma ve
soğutma sistemleri yatırımı yüksek, ancak işletme maliyeti düşük teknolojiler
arasından seçildi. Yağmur ve bina altı
drenaj suyunu toplama sistemi sayesinde, su tüketimleri yüksek olan soğutma
kuleleri beslendi. Gürültüye karşı eşine
az rastlanır önlemlerin alındığı yapıda,
insan sağlığına son derece duyarlı, çevre
dostu yapı standartları benimsendi.
Emlak Geliştirme Grubu’nun desteklediği bir diğer proje ise İTÜ Maslak kampüsünde inşa edilecek ekolojik yapı. Tekfen, bu yapının inşaat sorumluluğunu
üstleniyor. Yapı Endüstri Merkezi ve
İTÜ’nün çözüm ortaklığında geliştirilen
ekolojik yapının “sıfır enerji binası” olması, yani dışarıdan herhangi bir enerji
almaksızın, tüketeceğinden fazla enerjiyi
üretebilmesi hedefleniyor. Bu çalışmalarla binaların çevresel etkilerinin en aza
indirilmesi konusuna dikkat çekmeyi
hedefleyen Tekfen, gelecekte gayrimenkul yatırımlarının bu yönde yapılmasına
da öncülük ediyor.
Bir sonraki sayımızda küresel ısınmaya karşı
enerji tasarruflu aydınlatmadan ve Tekfen’in
bu konudaki çalışmalarından söz edeceğiz.
Küresel ısınmanın etkilerine
karşı basit ama etkili önlemler!
Küresel ısınmanın etkilerini azaltmaya yönelik sizler de
günlük yaşamınızda küçük önlemler alabilir, böylece çocuklarınıza daha iyi bir dünya bırakabilirsiniz:
S Bozuk su tesisatını onarın.
Bozuk musluklardan sızan su, evinizdeki toplam su
tüketiminin yüzde 5’i kadar bir ek sarfiyata yol açar.
S Bulaşıklarınızı elde değil makinede yıkayın.
4 kişilik bir ailenin günlük bulaşığı elde yıkanırsa ortalama 84-126 litre su harcanır. Oysa bulaşık makinesi
aynı bulaşığı sadece 12 litre suyla yıkar. Bu da bir yılda
ortalama 26-40 ton suyu kurtarmanız demektir.
S Sebzelerinizi kapta yıkayın.
Her gün sebzeleri elde yıkamak yerine, su dolu bir
kapta yıkarsanız, çok daha az su tüketirsiniz. 4 kişilik
bir aile bu yöntemle yılda ortalama 18 ton su kurtarabilir.
S Muslukları açık bırakmayın.
Diş fırçalarken ya da tıraş olurken muslukları açık bırakmayın. Böylece dakikada 15-20 litre suyun boşa
akmasını engellersiniz.
S Daha kısa duş alın.
5 dakikalık bir duş sırasında ortalama 60 litre su harcarsınız. 4 kişilik bir ailenin her bir ferdi duş süresini 1
dakika azaltırsa yaklaşık 18 ton su kurtarırsınız.
S Temizlik için hortum kullanmayın.
Kapı önü, balkon gibi yerlerin veya aracınızın temizliğinde hortumla su tutmak yerine süpürge veya sünger kullanın.
S Çamaşır makinesini daha az kullanın.
Bir çamaşır makinesi tek bir çalıştırmada 176 litre su
harcar. Makinenizi haftada bir kez bile az kullansanız,
yılda 9 ton su kurtarırsınız.
S Geri dönüşümlü ürünleri tercih edin.
Alışverişlerinizde ambalajında “geri dönüşüm” işareti
olan ve büyük boy ürünleri tercih edin. Geri dönüşümlü kâğıt kullanabilen yazıcılar ile geri dönüşümlü
ofis malzemeleri kullanmaya özen gösterin.
S Atık yağlarınızı lavaboya dökmeyin.
Lavaboya dökülen 1 litre bitkisel atık yağ, 1 milyon
litre suyu kirletir. Atık yağlarınızı 444 28 45 nolu “Alo
Atık Hattı“nı arayarak biodizele dönüştürebilirsiniz.
S Enerji tasarruflu ampul kullanın.
Mekânlarınızı enerji tasarruflu, doğru tip ve büyüklükte aydınlatma araçlarıyla ışıklandırın.
S Isı kaybına engel olun.
Yaşadığınız mekânları ısı kaybına karşı yalıtın. Radyatörlerinizin önünü eşya ile kapatmayın; arkasına alüminyum folyo kaplı ısı yalıtım levhaları yerleştirin.
S Toplu ulaşım araçlarını tercih edin.
Özel aracınızı mümkün olduğunca az kullanın. Aracınızı başkalarıyla ortak kullanın ve çevreci yakıtları
tercih edin.
Download