4857 sayılı iş kanunu`na göre uygulanacak para cezaları

advertisement
4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK
PARA CEZALARI
4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR
(01.01.2017 tarihinden itibaren)
Sıra
Kanun
Ceza
Fiil
No. Maddesi Maddesi
2013
2014
2015
YILI
YILI
YILI
(Yeniden
(Yeniden
(Yeniden
Değerleme Değerleme
Değerleme
Oranı
Oranı
Oranı
% 7,80)
% 3,93)
% 10,11)
2016
YILI
(Yeniden
Değerleme
Oranı % 5,58)
2017
YILI
(Yeniden
Değerleme
Oranı
% 3,83)
İşyerini muvazaalı
1
3
98
İşyerini muvazaalı olarak
bildirmek
olarak bildiren asıl
14.651
15.226
16,765
17,700
18,378 işveren ile alt
işveren vekillerine
ayrı ayrı.
2
5
99/a
3
7
99/a
İşçilere eşit davranma
ilkesine aykırı davranmak
Geçici İş İlişkisine ilişkin
yükümlülüklere uymamak
118
122
134
141
146
118
122
134
141
146
Bu durumdaki her
işçi için
Bu durumdaki her
işçi için
İş sözleşmesinin içeriğini
4
8
99/b
belirtir yazılı belgeyi
118
122
134
141
146
118
122
134
141
146
118
122
134
141
146
485
504
554
584
606
vermemek
Çağrı üzerine çalışma
5
14
99/b
hükümlerine aykırı
davranmak
Bu durumdaki her
işçi için
Bu durumdaki her
işçi için
İşten ayrılan işçiye Çalışma
6
28
99/c
Belgesi vermemek,
belgeye gerçeğe aykırı bilgi
Bu durumdaki her
işçi için
yazmak
Madde hükmüne aykırı
7
29
100
olarak işçi çıkartmak (toplu
işçi çıkarma)
Bu durumdaki her
işçi için
Çalıştırılmayan her
8
30
101
Engelli ve Eski Hükümlü
Çalıştırmamak
özürlü ve eski
1,832
1,903
2,095
2,211
2,296 hükümlü ve
çalıştırılmayan her
ay için
Ücret ile bu kanundan
doğan veya TİS'den yada iş
9
32
102/a
sözleşmesinden doğan
ücreti kasten ödememek
veya eksik ödemek
134
139
153
161
167
Bu durumda olan
her işçi ve her ay için
Ücret, pirim, ikramiye ve
bu nitelikteki her çeşit
10
32
102/a
istihkakını zorunlu
tutulduğu halde özel olarak
134
139
153
161
167
485
504
554
584
606
485
504
554
584
606
134
139
153
161
167
237
246
270
285
296
485
504
554
584
606
Bu durumda olan
her işçi ve her ay için
açılan banka hesabına
ödememek
11
37
102/b
Ücret hesap pusulası
düzenlememek
Yasaya aykırı ücret kesme
12
38
102/b
cezası vermek veya
kesintinin sebep ve
hesabını bildirmemek
13
39
102/a
Asgari ücreti ödememek
veya eksik ödemek
Bu durumdaki her
işçi ve her ay için
Fazla çalışmalara ilişkin
ücreti ödememek, işçiye
hak ettiği serbest zamanı
14
41
102/c
altı ay zarfında
kullandırmamak, fazla
saatlerde yapılacak
çalışmalar için işçinin
onayını almamak.
15
52
102/b
Yüzde ile ilgili belgeyi
temsilciye vermemek
Bu durumdaki her
işçi için
16
56
103
Yıllık ücretli izni yasaya
aykırı şekilde bölmek,
237
246
270
285
296
237
246
270
285
296
237
246
270
285
296
237
246
270
285
296
1,293
1,343
1,478
1,560
237
246
270
285
1,293
1,343
1,478
1,560
1,620
1,293
1,343
1,478
1,560
1,620
İzin ücretini yasaya aykırı
17
57
103
şekilde ödemek veya eksik
ödemek
Sözleşmesi fesh edilen
18
59
103
işçiye yıllık izin ücreti
ödememek
Bu durumdaki her
işçi için
Bu durumdaki her
işçi için
Bu durumdaki her
işçi için
Yıllık izin yönetmeliğinin
19
60
103
esas usullerine aykırı
olarak izni kullandırmamak
Bu durumdaki her
işçi için
veya eksik kullandırmak
Çalışma sürelerine ve buna
20
63
104
dair yönetmelik
1,620
hükümlerine uymamak
21
64
104
22
68
104
Telafi çalışması usullerine
uymamak
Ara dinlenmesini
uygulamamak
296
İşçileri geceleri 7.5 saatten
23
69
104
fazla çalıştırmak, gece ve
gündüz postalarını
değiştirmemek
Bu durumdaki her
işçi İçin
Çocukları çalıştırma yaşına
24
71
104
ve çalıştırma yasağına
aykırı
1,293
1,343
1,478
1,560
1,620
1,293
1,343
1,478
1,560
1,620
1,293
1,343
1,478
1,560
1,620
1,293
1,343
1,478
1,560
1,620
1,293
1,343
1,478
1,560
1,620
1,293
1,343
1,478
1,560
1,620
davranmak
25
72
104
Yer ve sualtında çalıştırma
yasağına uymamak
Çocuk ve genç işleri gece
26
73
104
çalıştırmak veya ilgili
yönetmelik hükümlerine
aykırı hareket etmek
Doğum öncesi - sonrası
27
74
104
sürelerde kadın işçiyi
çalıştırmak veya ücretsiz
izin vermemek
28
75
104
İşçi Özlük dosyasını
düzenlememek
Çalışma sürelerine ilişkin
29
76
104
yönetmeliklere muhalefet
etmek
Çağrıldıkları zaman
gelmemek, ifade ve bilgi
vermemek, gerekli olan
belge ve delilleri getirip
göstermemek, İş
Müfettişlerinin
30
92/2
107/1-a 92/1.fıkrada yazılı
11.721
12.181
13,412
14,160
14,702
11.721
12.181
13,412
14,160
14,702
görevlerini yapmak için
kendilerine her çeşit
kolaylığı göstermemek ve
bu yoldaki emir ve
isteklerini geciktirmeksizin
yerine getirmemek.
İfade ve bilgilerine
başvurulan işçilere
işverenlerce telkinlerde
bulunma, gerçeği
31
96/1
107/1-b
saklamaya yahut
değiştirmeye zorlama
veyahut ilgili makamlara
ifade vermeleri üzerine
onlara karşı kötü
davranışlarda bulunmak
İş Müfettişlerinin teftiş ve
denetim görevlerinin
32
107/2
yapılmasını ve
11,721
12,181
13,412
14,160
14,702
sonuçlandırılmasını
engellemek.
İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar
4857 Sy. İş Kanunu Madde 108 – (Değişik: 15/5/2008-5763/10 md.)
Bu Kanunda öngörülen idari para cezaları, 101 ve 106 ncı maddelerdeki idari para cezaları hariç, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Bölge Müdürünce verilir. (Değişik ikinci cümle: 13/2/2011-6111/79 md.) 101 inci ve 106 ncı maddeler kapsamındaki idari para cezaları ise doğrudan
Türkiye İş Kurumu il müdürü tarafından; birden fazla ilde işyerleri bulunan işverenlere uygulanacak idari para cezası ise işyerlerinin merkezinin bulunduğu
yerdeki Türkiye İş Kurumu il müdürünce verilir ve genel esaslara göre tahsil edilir. 106 ncı maddeye göre verilecek idari para cezası için, 4904 sayılı Kanunun 20
nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.
5326 Sy KABAHATLER KANUNU; Madde 17; (7) İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para
cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.
Download