İktisat Tarihi II

advertisement
İktisat Tarihi II
XI. Hafta
19. yy’da Ekonomik Gelişmeler
• 19. yy Avrupa’da, sanayinin bir hayat tarzı olarak
kesin zaferine şahit oldu.
• 19. yyda uluslararası ekonomik ilişkilerde ve
devletlerin ekonomik politikalarında da büyük
değişmeler oldu.
• 1870’den sonra, dünya güçler dengesinde
meydana gelen değişme, İngiliz gücünü iki yoldan
aşınmaya uğratıyordu.
Nüfus ve Sosyal Yapı
• 17. yyın ortasından 18. yyın ortasına kadar süren
durgunluktan sonra Avrupa nüfusu yeniden artmaya
başladı.
• 1800’de Avrupa’da nüfus yoğunluğu 18.7 kişi/km.2
Asya’da 13.7 idi.
• 1900’de ise Avrupa’da nüfus yoğunluğu (40.1)
Asya’nın (21.3) iki ve Afrika’nın (4.0) on katına
yükselmişti.
• 19. yyda Avrupa’nın en önde gelen sanayi ülkeleri
olan İngiltere ve Almanya’da nüfus her yıl %1
artıyordu.
• 19. yyda ekim alanlarının genişlemesi ve ziraî
prodüktivitenin yükselmesi kaynakları zenginleştirerek nüfus artışının önündeki engelleri kaldırdı.
• Ucuz ulaşım aynı zamanda göç hareketlerini de
hızlandırdı.
• Tarihsel olarak şehirlerin büyümesinin önündeki ana
engel nüfusun temel ihtiyaçlarının karşılanmasındaki güçlüklerdi.
• Sanayileşme ve şehirleşme, nüfusun sosyal
özelliklerinde de değişmelere yol açtı
• Tarımdan sanayiye kayış ve şehirlerin gelişmesi, yeni
sosyal sınıfların doğmasına neden oldu.
• 19. yüzyılda sanayileşmenin yol açtığı sosyal yapıyla
ilgili bir diğer değişme de eğitimin yaygınlaşmasıydı
Taşıma ve Haberleşme Alanındaki Gelişmeler
• Sanayileşmiş bir ekonomiyi, sanayi öncesi bir
ekonomiden ayıran en önemli özelliklerden biri
daha zengin bir sermaye stokuna sahip olmasıdır.
• Sanayileşme güvenilir, yüksek kapasiteli ve ucuz
maliyetli bir taşıma sistemine gerek gösteriyordu.
• İngiliz tecrübesinde ilginç olan bir husus, ulaşım
sistemine yönelik yatırımların tamamının yerli özel
teşebbüs tarafından yapılmış olmasıdır.
• 1840’da dünyadaki demiryollarının uzunluğu 7.200
km. iken, bu sayı 1910’da 935.300 km.ye ulaştı.
• Büyük demiryolu şirketleri yeni bir yönetim
modelini de ortaya çıkardı.
• Buharlı gemiler, lokomotiflerden daha önce
gelişmekle birlikte yüzyılın sonuna kadar sınaî ve
ticarî genişlemede daha sınırlı bir rol oynadılar
• 1869’da Süveyş ve 1914’te Panama kanallarının
açılması okyanuslarda mesafeleri önemli ölçüde
kısalttı
• Taşıma alanındaki bu gelişmelerin bir başka önemli
sonucu, sermaye tasarrufu sağlamasıydı.
• Taşıma alanındaki gelişmeler, aynı zamanda ağır
hammaddelerin taşıma maliyetlerinde çok büyük
düşmeler sağladı.
• Haberleşme alanında da önemli gelişmeler oldu.
Düzenli posta hizmetleri kuruldu
• 1860’larda dönemin en yüksek tirajlı gazetesinin
baskı adedi sadece 50 bindi.
Tarımsal Gelişme ve Organizasyon
• Hızlı nüfus artışına rağmen bir bütün olarak
alınırsa kıta Avrupası 1870’lere kadar yiyecek
bakımından kendi kendine yeterliğini korudu
• Avrupa’da ziraî üretim çeşitli kimyevî gübrelerin
kullanılışı ile de arttı.
• Fransız ihtilâli Fransa’da serfliğe son verirken,
1810’da Prusya’da, 1848’de Avusturya’da, 1861’de
de Rusya’da serflik son buldu.
Sınaî Teknoloji ve Organizasyon
• Sanayi Devrimi ile birlikte insan fen bilimleriyle
ilgili teorileri, ekonomik üretim süreçlerine
uygulamaya başladı.
• 19. yüzyılda sanayide teknolojik gelişmelerin en
önemli alanlarından birisi enerji üretimiydi.
• Büyük gemilerdeki buharlı makinelerde 5.000
beygir gücüne ulaşılmasına rağmen bu çaptaki
makineler bile elektrik enerjisi üretimi için
yetersizdi
• 1873’te hidrolik türbinin dinamoya bağlanması
yoluyla elektrik üretilmesi önemli sonuçlara yol açan
bir buluş oldu
• 19. yüzyılın ikinci yarısında önem kazanan bir diğer
enerji kaynağı olan petrol, önce keşfedilmiş
olmasına rağmen ticarî kullanımı 1860’larda başladı.
• 1856’da bir İngiliz kimyacısı, sentetik kinin elde
etmeye uğraşırken tesadüfen mor boyayı elde etti.
• Kimya sanayii tarımı da etkiledi
• Metalürji sanayiinde de önemli gelişmelere neden
oldu. 19. yüzyılın başlarında ekonomik önemi olan
madenler İlkçağ’da bilinenlerden ibaretti
• Bilim adamları ve sanayiciler bu madenler için yeni
kullanım alanları ve daha ekonomik üretim
metotları buldular
• 1856’da Henry Bessemer adlı bir İngiliz mucit,
eritilmiş demirden doğrudan çelik üretme
metodunun patentini aldı.
• Makineleşme sınaî organizasyonu da etkiledi.
• 19. yüzyıl öncesinde bir müteşebbis ticaretin veya
sanayinin bir dalından diğerine kolaylıkla geçebilirdi.
• Sınaî organizasyonla ilgili diğer bir gelişme, anonim
ortaklıkların ve kişisel firmaların yerini sınırlı
sorumluluğa dayalı şirketlerin almasıydı.
• Şirketlerle ilgili değişmenin diğer bir yönü ise
büyüklüklerinin artmasıydı.
• Sanayileşmeye uyum, yalnızca sanayi idarecilerinin
bir çabası değildi.
• Çalışan sınıfın dayanışma ve yardımlaşması, ihtilâller
yerine sendikaların ve bazı ülkelerde de işçi
partilerinin kurulmasına neden olmuştur.
• 19. yüzyılın ilk yarısında sendikalara karşı resmî tavır
üç safhadan geçmiştir.
• Sınaî şartlara farklı bir uyum hareketini de
kooperatifçilik temsil ediyordu.
Uluslararası Ticaret ve Dünya Ekonomisinin Gelişmesi
• 1815-1913 yılları arası dünya ekonomisinin ilk
küreselleşme dalgasına şahit oldu.
• 20. yüzyılın başlarında artık bütünleşmiş bir dünya
ekonomisinden söz etmek mümkündü
• Serbest uluslararası ticaret için fikrî temeller 19.
yüzyıl öncesinde atılmıştı.
• 1820’lerde bir grup Londralı tüccar, parlamentoya
serbest uluslararası ticarete izin verilmesini isteyen
bir dilekçe verdi.
• 1860 tarihli Fransız-İngiliz anlaşmasıyla Fransa aşırı
koruyuculuktan ılımlı koruyuculuğa geçiyordu.
• Uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi ve okyanus
ötesi taşıma maliyetlerindeki büyük düşüşler
uluslararası ekonomik bütünleşmeyi hızlandırdı
• Uluslararası ekonominin bütünleşmesinin diğer bir
sonucu ülkeler arası fiyat dalgalanmalarının
paralellik kazanmasıydı
• Yüzyılın ortasına kadar teknik yenilikler ve ekonomik
etkinliğin artışı nedeniyle uzun dönem eğilim
fiyatların düşmesi yönündeydi.
• 1870’lerin ekonomik krizini izleyen depresyon, sınaî
dönemin en şiddetli ve en yaygın bunalımıydı.
• İlk kez 1879’da Almanya’da sanayi ve tarıma koruma
sağlayan yeni bir gümrük tarifesi yasası kabul edildi.
• 1820-1913 arasındaki büyük gelir farklılaşmasının
temel nedeni Avrupa ve Kuzey Amerika’daki çok hızlı
ekonomik büyüme ve gelir artışıydı.
• Sanayileşme ekonomik eşitsizlikle birlikte mevcut
politik ve askerî asimetriyi de büyüttü.
• 19. yüzyılın sonlarında sömürgecilik faaliyetlerinin
hız kazanmasının nedenleri çok çeşitlidir.
• Tarifelere rağmen kapitalist ülkelerin dış ticaretinin
büyük bölümü kendi aralarında cereyan ediyordu.
• Sömürgecilik faaliyetlerinin ekonomik gerekçeleri
yanında politik ve askerî nedenleri de önemliydi.
• 1914’te dünyanın en fazla dış yatırıma sahip ülkesi
İngiltere idi.
• Sermaye ihracının bir bölümü ekonomik bir
teşebbüsün finansmanı için yapılırken bir bölümü
ekonomik olmayan amaçlarla hükümetlere veriliyordu
• Devlet ve Ekonomik Hayat__________________________
• 19. yüzyılın başları hâlâ ekonomik milliyetçiliğin zirvede
olduğu bir dönemdi.
• Ekonomik düşünce alanındaki değişmeler 19. yy’da
ekonomik hayatın kontrolünde devletin rolünün
azaltılmasına neden oldu.
• Kıta Avrupası’nda ekonomik liberalizmin başarısı ingiltere’ye
göre çok daha sınırlı oldu
Download