denet iş hukuku ve sosyal güvenlik sirküleri

advertisement
DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL
GÜVENLİK SİRKÜLERİ
BDO Yayıncılık A.Ş.
Sirküler Tarihi : 23.01.2017
Sirküler No
: 2017/011
Eski Büyükdere Cad. No.14
Park Plaza Kat:4
34398 Maslak/İstanbul
Turkey
4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE 2017 YILINDA
UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
Tel: +90 212 365 62 00
Fax: +90 212 365 62 02
e-mail: [email protected]
www.bdo.com.tr
4857 sayılı İş Kanunu işverenlere birtakım yükümlülükler
getirmekte ve bu yükümlülüklere uyulmadığı takdirde idari para
cezaları öngörmektedir. Uygulanacak idari para cezası
miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta olup
2017 yılı için yeniden değerleme oranı 3,83 olarak
belirlenmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında uygulanacak
idari para cezaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından bu oran doğrultusunda arttırılarak güncellenmiştir.
Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık
şirketi olan BDO International Limited’in
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil
etmektedir.
2017 yılına ilişkin tutarlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla.
BDO International global ağının toplam
gelirleri 2016 yılında 7,6 milyar ABD Doları
olarak gerçekleşmiştir. BDO, 150’den fazla
ülkede bulunan 1.401 ofiste faaliyet
göstermekte olup, bu ofislerde denetim ve
danışmanlık hizmetleri veren ortaklar
dahil dünya çapında 67.000’nin üzerinde
kişi çalışmaktadır.
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın,
geniş anlamda görüşleri içermekte olup,
genel bir yol gösterici olarak
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan,
bu yayına dayanarak uygulamalarda
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz.
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle,
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya
sorumluluk kabul etmemektedirler.
DENET SİRKÜLER
Sayı : 2017/011-1
4857 Sayılı İş Kanunu'na Göre 2017 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları
4857
Sayılı İş
Kanunu
Konu
Aykırılık Durumunda
Cezai Yaptırım
Cezayı Gerektiren Fiil
2017 Ceza
Miktarı
3
İşyerini Bildirme
Yükümlülüğü
98
Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini
muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle
ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl
işveren ile alt işveren veya vekillerine
ayrı ayrı.
5
Eşit Davranma İlkesi
99/a
İşçilere eşit davranma ilkesine
uyumayan işverene eşit davranmadığı
her işçi için.
146,00TL
7
Geçici İş İlişkisi
99/a
Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı
davranan işverene aykırı davranılan
her işçi için.
146,00TL
8
İş Sözleşmesi
Yapılmadığında İşçiye
Verilmesi Zorunlu Belge
99/b
Çalışma koşullarına ilişkin belge
vermeyen işverene belge verilmeyen
her işçi için.
146,00TL
14
Çağrı Üzerine ve Uzaktan
Çalışma
99/b
Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin
hükümlere uymayan işverene
hükümlere uyulmayan her işçi için.
146,00TL
146,00TL
606,00TL
18.377,00TL
28
Çalışma Belgesi
99/c
İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi
verilmeyen veya verilen çalışma
belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi
için
29
Toplu İşten Çıkarma
100
Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı
davranarak işçi çıkaran işverene, işten
çıkarılan her bir işçi için.
30
Engelli ve Eski Hükümlü
Çalıştırma Zorunluluğu
101
İşverenin engelli işçi çalıştırma
yükümlülüğü olduğu halde,
çalıştırmadığı her engelli işçi ve
çalıştırılmayan her ay için.
102/a
Ücretin veya Kanundan; toplu iş
sözleşmesinden ya da iş
sözleşmesinden doğan ücretin kasten
ödenmemesi veya eksik ödenmesi
halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve
her ay için.
167,00TL
102/a
Asgari ücretin ödenmemesi veya
noksan ödenmesi; ücret, prim,
ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit
istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel
olarak açılan banka hesabına
yatırılmaması halinde her işçi ve her
ay için.
167,00TL
32
39
Ücretin Ödenmemesi
Asgari Ücret
DENET SİRKÜLER
Sayı : 2017/011-2
2.295,00TL
37
Ücret Pusulası
102/b
Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi,
606,00TL
38
Ücret Kesme
102/b
Yasaya aykırı olarak ücret kesme
cezası verilmesi.
606,00TL
102/b
Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde,
her hesap pusulasının genel toplamını
gösteren belgenin işçilerin seçtiği
temsilciye verilmemesi.
606,00TL
295,00TL
52
Yüzdelerin Belgelenmesi
41
Fazla Çalışma Ücreti
102/c
Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak
ettiği serbest zamanı altı ay içinde
kullandırılmayan, onayı alınmadan
fazla çalıştırılan her bir işçi için.
56
Yıllık Ücretli İznin
Uygulanması
103
Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak
bölünen her işçi için.
295,00TL
57
Yıllık İzin Ücreti
103
Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde
veya eksik ödenen her işçi için.
295,00TL
59
Sözleşmenin Sona
Ermesinde İzin Ücreti
103
İş sözleşmesinin sona ermesinde
kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen
her bir işçi için.
295,00TL
60
İzinlere İlişkin
Düzenlemeler
103
İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin
kullandırılmayan veya eksik
kullandırılan her işçi için.
295,00TL
63
Çalışma Süresi
104
Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin
yönetmelik hükümlerine uymamak.
1.619,00TL
64
Telafi Çalışması
104
Telafi çalışmasına ilişkin yasa
hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her
işçi için.
68
Ara Dinlenmesi
104
Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne
göre verilmemesi.
1.619,00TL
69
Gece Süresi ve Gece
Çalışmaları
104
İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla
çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını
değiştirmemek.
1.619,00TL
71
Çalıştırma Yaşı ve Çocukları
104
Çalıştırma Yasağı
Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma
yasağı hükümlerine aykırı davranmak.
1.619,00TL
72
Yer ve Su Altında
Çalıştırma Yasağı
104
18 yaşını doldurmamış erkek ve her
yaştaki kadınları yer altı ve su altında
çalıştırmak.
1.619,00TL
1.619,00TL
1.619,00TL
73
Gece Çalıştırma Yasağı
104
Çocuk ve genç işçileri gece
çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin
kanun ve yönetmelik hükümlerine
aykırı davranmak.
74
Analık Halinde Çalışma ve
Süt İzni
104
Doğum öncesi ve sonrası sürelerde
kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin
vermemek.
DENET SİRKÜLER
Sayı : 2017/011-3
295,00TL
75
İşçi Özlük Dosyası
104
İşçi özlük dosyalarını düzenlememek.
1.619,00TL
76
Yönetmelik Hükümlerine
Uymama
104
Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik
hükümlerine uymamak.
1.619,00TL
106
İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi
bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu
cezanın uygulanmasında 4904 sayılı
Türkiye İş Kurumu Kanunu'nun 20 nci
maddesinin (h) bendindeki tutar esas
alınır.)
18.377,00TL
107
İş müfettişlerinin davetine gelmemek,
ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge
ve delilleri göstermemek ve
vermemek, müfettişlere gerekli
kolaylığı göstermemek.
14.702,00TL
107
İş müfettişleri tarafından ifade ve
bilgilerine başvurulan işçilere telkinde
bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya
ya da değiştirmeye sevk etmek veya
zorlamak.
14.702,00TL
14.702,00TL
14.702,00TL
90
92
96/1
İş ve İşçi Bulmaya Aracılık
Yetkili Makam ve Memurlar
İşçi ve İşverenin
Sorumluluğu
96/2
İşçi ve İşverenin
Sorumluluğu
107
İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler
vererek işvereni gereksiz işlemlerle
uğraştırmaları veya haksız yere kötü
duruma düşürmeye kalkışmaları,
denetim ve teftişin yapılmasını
güçleştirmeleri, kötü niyetli
davranışlarda bulunmaları.
107/2
İş Hayatının Denetimi ve
teftişi İle İlgili Hükümlere
Aykırılık
107/2
İş müfettişlerinin teftiş ve denetim
görevlerini yapmalarını ve
sonuçlandırmalarını engellemek.
DENET SİRKÜLER
Sayı : 2017/011-4
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards