Sekundum atriyal septal defektli çocuklarda miyokard performans

advertisement
Sekundum atriyal septal defektli çocuklarda miyokard
performans indeksi
Tamer BAYSAL, Bülent ORAN, Mustafa DO⁄AN, Derya Ç‹MEN, Sevim KARAASLAN
Selçuk Üniversitesi Meram Meram Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, KONYA
ÖZET
Do¤ufltan kalp hastal›¤› olan hastalarda ventrikül geometrisi bozulaca¤› için ventrikül fonksiyonlar›n› de¤erlendirmede
baz› zorluklar olabilmektedir. Ventrikül fonksiyonlar›n› de¤erlendirmede Doppler eko yöntemi ile elde edilen ve ventrikülün geometrik flekline ba¤›ml› olmayan miyokard performans indeksi eriflkin ve çocuklarda araflt›r›larak kullan›lmaya
bafllanm›flt›r. Miyokard performans indeksi izovolumik zaman aral›klar›n›n ventrikül ejeksiyon zaman›na bölünmesi ile
elde edilir. Ventriküllerin ön ve art yük de¤iflikliklerinde bu indeksin nas›l etkilendi¤i araflt›r›lmal›d›r. Bu çal›flma atriyal
septal defektin ( ASD ) neden oldu¤u ön yük de¤iflikliklerinde sa¤ ve sol ventriküler miyokard performans indeksinin
nas›l etkilendi¤ini araflt›rmak amac› ile planland›. Yafllar› 6 ay ile 148 ay aras›nda ( ortanca 24 ay ) 17 ASD’ li ve yafllar›
3 ay ile 160 ay aras›nda ( ortanca 17 ay ) 24 normal çocukta sol ve sa¤ ventrikül için miyokard performans indeksi
ölçüldü. Sol ventrikül için miyokard performans indeksi ASD ve kontrol grubunda s›ras› ile 0.38±0.16 ve 0.32±0.09
iken sa¤ ventrikül için miyokard performans indeksi s›ras› ile 0.24±0.15 ve 0.20±0.08 bulundu. Gruplar aras›nda sol
ve sa¤ ventrikül miyokard performans indeksleri yönünden istatiksel aç›dan anlaml› bir fark yoktu (p < 0.05 ) .
Bu çal›flma ile ventrikül fonksiyonlar›n› ölçmeye yarayan miyokard performans indeksinin ASD’ li hastalarda ön yük
de¤iflikliklerinden etkilenmedi¤i gösterildi.
Anahtar kelimeler : Atriyal septal defekt, miyokard performans indeksi, ön yük.
Selçuk T›p Derg 2004;20:109-114
SUMMARY
Myyocard
dial perfformance ind
dexx in child
dren with secund
dum atrial sep
ptal deffect..
Quantitative assessment of ventricular function in patients with congenital heart disease is often challenging due to
distorted ventricular geometry. A myocardial performance index ( MPI ) has been reported in adults and children that
is a Doppler-derived non-geometric measure of ventricular function. The MPI measures the ratio of isovolumic time
intervals to ventricular ejection time. The effects of altered ventricular preload or afterload on the MPI have yet to be
determined. This study was designed to determine the impact of altered preload on left and right ventricular MPI in
the clinical setting of atrial septal defect ( ASD ). The left and right ventricular MPI were measured in 17 patients with
ASD( ages 6 to 148 months, median 24 months ), and 24 normal children(ages 3 to 160 months, median 17 months).
In patients with ASD and control groups, the left ventricular MPI was 0.38±0.16 and 0.32±0.09, and the right ventricular MPI was 0.24±0.15 and 0.20±0.08 respectively. No significant change in the left and right ventricular MPI was
seen in patients with atrial septal defect and control groups. This study documents that the MPI is a quantitative measure of ventricular function that is appears to be relatively independent of changes in preload.
Keyy word
ds: Atrial septal defect, myocardial performance index, preload
zaman ay›rmaya gerek kalmadan hesaplanabilir.
Miyokard performans indeksi, eriflkin yafltaki hastalarda özellikle kalp yetersizli¤inin erken teflhis ve
takibinde uzun zamand›r kullan›lan bir ölçüm
metodudur. Bu indeksin sadece teflhiste de¤il
tedavi metodlar›n›n etkinli¤ini de¤erlendirmede
de kolayca uygulanabilece¤i gösterilmifltir ( 1, 2 ).
‹ndeks, izovolümik zaman aral›klar›n›n ejeksiyon
zaman›na oran› oldu¤u için ekokardiyografi
yap›lan her hastada ilave bir teknik donan›ma ve
Eriflkin hastalarda detayl› biçimde araflt›r›lm›fl olan
bu yöntem henüz çocukluk yafl grubunda yeterince incelenmemifltir. Yap›lan baz› çal›flmalar
çocuklarda da bu metodun kalp yetersizli¤inin
erken teflhisinde kullan›labilece¤ini göstermifltir ( 35 ).
Çal›flmam›z›n amac› atriyal septal defekt’li ( ASD )
çocuklarda izlem s›ras›nda fizik muayene,
Haberleflme Adresi: Dr. Tamer BAYSAL, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, KONYA
Gelifl Tarihi : 29.01.2004
Yay›na Kabul Tarihi : 27.07.2004 e-posta: [email protected]
109
Selçu
uk T›p Derg
T. Bayssal, B. Oran, M. Do¤an, D. Çimen, S.K
Karaasslan
2004
için R dalgas›n›n en yüksek uç k›sm›ndan bir sonraki AV kapak aç›lmas›na kadar geçen süre
ölçüldü, b de¤eri için ventrikül ejeksiyon zaman›
(ET), d de¤eri için R dalgas›n›n en uç noktas›ndan
semilunar kapaktaki ak›m h›z›n›n bitifline kadar
geçen süre ölçüldü. MPI ölçümü için tüm çal›flma
grubuna ekokardiyografi incelemesi EKG kayd› ile
eflzamanl› yap›ld›. MPI hesaplamas› flu formül ile
yap›ld›: MPI= (a-b)/ b (fiekil 1). Ventriküllerin izovolümik relaksasyon zaman›n› (IRT ) hesaplamak
için (ventrikül ejeksiyonunun sonundan ventrikül
doluflunun bafllamas›na kadar geçen süre) d
de¤eri c de¤erinden ç›kar›ld› (IRT = c – d).
Ventrikül doluflunun bitiminden ventrikül ejeksiyonunun bafllamas›na kadar geçen süre olan izovolümik kontraksiyon zaman› ( ICT ) flu formülle
bulundu: ICT = (a- b) – IRT (1).
telekardiyografi, EKG ve ekokardiyografi ile elde
edilen klinik de¤erlendirme sonuçlar›n›n
ekokardiyografi incelemesi s›ras›nda elde etti¤imiz
miyokard performans indeksi sonuçlar› ile uyumlu
olup olmad›¤›n›n, ayr›ca indeksin önyük art›fl›na
yol açt›¤›n› bildi¤imiz ASD’li hastalarda normal
kiflilere göre farkl› bir sonuç verip vermedi¤inin
araflt›r›lmas›d›r.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çal›flma Ocak 2003 ile May›s 2003 tarihleri
aras›nda Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi
Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dal›nda yap›ld›. Çal›flma,
hasta ve kontrol grubu olmak üzere iki grupta
ileriye dönük olarak planland›. Hasta grubuna,
çocuk kardiyolojisi poliklini¤ine müraacat edip
ekokardiografik incelemelerinde ASD tesbit edilen
hastalar al›nd›. Hasta grubuna; ek bir kalp hastal›¤›
olanlar, sistemik bir hastal›k bulgusu olanlar, baflka
nedenlerle konjestif kalp yetersizli¤i (KKY) tablosu
geliflmifl olanlar (anemi, hipertroidi, hipotroidi,
akci¤er enfeksiyonu, ritim bozukluklar›, kardit gibi)
al›nmad›lar. Kontrol grubu, masum üfürüm tesbit
edilen hastalar aras›ndan hasta grubunun yafl›na
uygun olacak flekilde seçildi, baflka bir sistemik
veya kalp hastal›¤› bulunan vakalar çal›flmaya
al›nmad›.
Çal›flma grubundaki tüm vakalara fizik muayene,
telekardiyografi, EKG ve ekokardiyografi incelemesi yap›ld›. Telekardiyografide kardiyo-torasik oran
(KTO) dikkatli bir biçimde ölçülerek kaydedildi.
‹lave olarak tüm çal›flma grubuna MPI hesaplamas›
için gerekli ekokardiyografi ölçümleri hem sa¤ ventrikül, hem de sol ventrikülden yap›ld›.
MPI: Miyokard performans indeksi, ICT: ‹zovolumik kas›lma
zaman›, IRT : ‹zovolumik gevfleme zaman›, ET: Ejeksiyon
zaman›, EKG : Elektrokardiyografi.
fiekil 1. Sol ventrikül için MPI ölçümü
‹statiksel incelemeler için SPSS sürüm 10.0
(Windows için bilgisayar paket program›)
kullan›ld›. De¤iflken de¤erler ortalama ± SD
fleklinde gösterildi. Yafl de¤iflkeni normal da¤›l›ma
uymad›¤› için ortanca de¤erler dikkate al›nd›. ASD
ve kontrol gruplar› de¤iflkenler aç›s›ndan
karfl›laflt›r›ld›. Karfl›laflt›rmalarda parametrik test
varsay›mlar› yerine geldi¤i durumlarda Tukey-HSD
testi kullan›ld›. Parametrik test varsay›mlar›n›n yerine gelmedi¤i durumlarda ise gruplar aras›ndaki
fark› test etmek üzere Kruskal-Wallis testi kullan›ld›.
Ekokardiyografik inceleme hastalar s›rtüstü veya
hafif sol yana yatar pozisyonda Hewlett-Packard
Sonos 1000 (Hewlett-Packard Co., Andover,
Massachusetts) ultrason sistemi ve 2,5 ile 3,5
MHz’lik proplar kullan›larak elde edildi.
Ekokardiyografi incelemeleri American Society of
Echocardiography’ nin önerdi¤i standart görüntüleme teknikleri kullan›larak yap›ld› (6).
Görüntüler daha sonra tekrar incelenebilmek
amac› ile videoteybe kaydedildi. Tüm Doppler
ölçümleri 3 kalp at›m›nda arka arkaya ölçülerek
ortalamalar› al›nd›. PW Doppler ölçümü için aral›k
1-2 mm, yeterli görüntü için 100 Hz filtreleme
uyguland›. MPI ölçümünde kullan›lmak üzere a
de¤eri için atriyoventriküler ( AV ) kapa¤›n kapanmas›ndan aç›lmas›na kadar geçen süre, c de¤eri
BULGULAR
Çal›flma süresince poliklini¤imize baflvuran ASD’ li
17 hasta ile 24 kontrol vakas› çal›flmaya al›nd›. Yafl
ve cins yönünden hasta ve kontrol gruplar›
110
Cilt
: 20
Say›
:3
Seku
undu
um atriyal septal defektli çocu
uklarda myokard
performanss indekssi
Tablo 1. Vakalar›n genel özellikleri, fizik muayene ve M-mod eko bulgular›
Hasta say›s›
Yafl(en küçük/en büyük/ortanca)(ay)
Cinsiyet(erkek/k›z)
Vücut yüzey alan›(m2)
Kalp h›z›(dakikada)
Sistolik kan bas›nc›(mm Hg)
Diyastolik kan bas›nc›(mm Hg)
Kardiyo-torasik oran
Aort/sol atriyum
SSGI(mm/m2)
DSGI(mm/m2)
Ejeksiyon fraksiyonu(EF)
K›salma fraksiyonu(FS)
ASD
17
6 / 148 / 24
8/9
0.548±0.225
117.82±19.81
83.53±8.62
52.14±4.26
0.54±0.06
0.851±0.149
29±5.83
51.36±7.93
0.73±0.08
0.41±0.06
Kontrol
24
3 / 160 / 17
14 / 10
0.576±0.259
111.33±17.92
84.58±10.10
56.47±7.02
0.50±0.03†
0.833±0.07
30.71±6.3
52.33±11.57
0.71±0.05
0.39±0.04
( † : p < 0.05 ) SSGI : Sol ventrikül sistol sonu genifllik indeksi
DSGI : Sol ventrikül diyastol sonu genifllik indeksi
0.07, en yüksek 0.64, ortalama 0.24±0.15, kontrol grubunda en düflük 0.05, en yüksek 0.38,
ortalama 0.20±0.08 bulundu. Bu de¤erler
aras›nda da anlaml› bir fark yoktu (p > 0.05).
Ancak istatiksel olarak karfl›laflt›r›ld›¤›nda ASD’ lilerde, mitral kapak için deselerasyon zaman› (DT-L)
de¤erlerinin kontrol grubuna göre anlaml› flekilde
daha düflük oldu¤u görüldü ( p < 0.05 ). Vakalar›n
doppler ekokardiyografi ölçüm de¤erleri Tablo 2’
de görülmektedir. Gruplar›n doppler ekokardiyografi ile hesaplanan sol ventrikül için miyokard performans indeksi (MPI-L) ve sa¤ ventrikül için
aras›nda bir fark bulunamad›. Vakalar›n genel
özellikleri, iki boyutlu ve M-mod eko bulgular›
Tablo 1’ de özetlenlenmektedir.
Hastalar›n fizik muayenelerinde kalp h›z› de¤erleri
ASD’ lilerde ortalama 117.82±19.81, kontrol
grubunda 111.33±17.92 idi. Ölçülen sistolik kan
bas›nc› de¤erleri mm Hg olarak ASD’ lilerde ortalama 83.53±8.62, kontrol grubunda 84.58±10.10,
diyastolik kan bas›nc› de¤erleri ASD’ lilerde ortalama 52.14±4.26, kontrol grubunda 56.47±7.02
idi. Klinik ve radyolojik bulgular karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
gruplar aras›nda kalp h›z› ve kan bas›nc› de¤erleri
aç›s›ndan anlaml› bir fark bulunamad› ( p > 0.05).
Kardiyotorasik oran ASD’lilerde kontrol grubuna
göre yüksek bulundu ve bu yükseklik anlaml› idi (p
< 0.05 ).
Tablo 2. Doppler eko bulgular›.
MPI-L
MPI-R
IRT-L
IRT-R
ICT-L
ICT-R
EA-L
EA-R
DT-L
DT-R
Hastalar›n M-mod eko ölçümlerinde sol ventrikül
(LV) sistol sonu genifllik indeksi (SSGI) de¤erleri
mm/m2 olarak ASD’lilerde 29±5.83, kontrol
grubunda 30.71±6.30, LV diyastol sonu genifllik
indeksi ( DSGI ) de¤erleri ASD’ lilerde 51.36±7.93,
kontrol grubunda 52.33±11.57 idi. SSGI, DSGI,
aorta / sol atriyum oranlar›, EF ve FS de¤erleri
aç›s›ndan gruplar aras›nda anlaml› bir fark yoktu (p
> 0.05).
ASD
0.38±0.16
0.24±0.15
43.53±15.39
34.71±26.95
39.75±22.53
20.59±25.85
1.46±0.27
1.37±0.36
104.56±28.31
103.23±32.76
Kontrol
0.32±0.09
0.20±0.08
46.67±19.26
39.58±16.28
28.33±25.48
10.83±15.86
1.58±0.29
1.35±0.34
142.86±24.49†
115.62±25.45
†: p < 0.05 MPI-L: Sol ventrikül için miyokard performans
indeksi, MPI-R: Sa¤ ventrikül için miyokard performans
indeksi, IRT-L: Sol ventrikül için izovolümik gevfleme
zaman›, IRT-R: Sa¤ ventrikül için izovolümik gevfleme
zaman›, EA-L: Mitral kapak için E ve A dalgalar› oran›, EAR: Triküspid kapak için E ve A dalgalar› oran›, DT-L: Mitral
E dalgas› için deselerasyon zaman›, DT-R: Triküspid E dalgas› için deselerasyon zaman›.
Sol ventrikül için elde edilen MPI de¤erleri ASD’ lilerde en düflük 0.21, en yüksek 0.80, ortalama
0.38±0.16, kontrol grubunda en düflük 0.14, en
yüksek 0.50, ortalama 0.32±0.09 idi. Bu de¤erler
aras›nda anlaml› bir fark yoktu( p < 0.05 ). RV için
elde edilen MPI de¤erleri ASD’ lilerde en düflük
111
Selçu
uk T›p Derg
T. Bayssal, B. Oran, M. Do¤an, D. Çimen, S.K
Karaasslan
2004
Önceden yap›lan çal›flmalarda ICT, ET ve IRT gibi
zaman aral›klar›n›n önyüke ba¤›ml› oldu¤u gösterilmifltir (7, 8, 13). LV fonksiyonlar› normal olanlarda önyük azalmas› ile ICT de¤iflmez iken ET
k›salmakta, ICT/ET oran› artmaktad›r. Buna karfl›l›k
önyük art›fl› ile ICT ve ET artarken IRT azald›¤›ndan,
önyük de¤iflikli¤ine ra¤men MPI’ n›n prognostik
de¤erinin devam etmekte oldu¤u gösterilmifltir
(7). Eidem ve arkadafllar› (4) yapt›klar› çal›flmada
önyük ve artyük de¤iflikliklerinin MPI-R üzerine
olan etkisini araflt›rm›fllar ve vakalar› çocuklar ve
eriflkin diye iki gruba ay›rd›klar›nda MPI-R de¤erleri
ASD’ li çocuklarda normal çocuklardan farkl›
bulunmazken, eriflkin ASD’ li grupta MPI-R’ nin
belirgin flekilde artt›¤›n›, bunun IRT uzamas›na
ba¤l› oldu¤unu, ve uzun süreli volüm yüklenmesinin sistolik fonksiyonlardan çok diyastolik
fonksiyonlar› bozdu¤unu belirtmifllerdir. Ayn›
çal›flmada çocuklarda MPI-R’ nin önyük ve artyük
de¤iflikliklerinden etkilenmedi¤ini göstermifllerdir.
Çal›flmam›zda, önyük art›fl›na yol açan ASD’ li
grupta sol ve sa¤ ventrikül için ölçülen MPI
de¤erleri kontrol grubuna göre anlaml› olmasa
bile yine de art›fl gösterdi¤i tespit edilmifltir.
miyokard performans indeksi (MPI-R) de¤erlerine
ait grafik fiekil 2’ de görülmektedir.
MPI-L
MPI-R
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
ASD
Kontrol
MPI-L : Sol ventrikül için miyokard performans indeksi,
MPI-R : Sa¤ ventrikül için miyokard performans indeksi,
ASD: Atriyal septal defekt.
fiekil 2. Vakalar›n MPI de¤erlerinin grafik gösterimi.
TARTIfiMA VE SONUÇ
Kalp yetersizli¤i çeflitli nedenlere ba¤l› olarak
geliflebilir, bunun sonucunda miyokard düzeyinde
geliflen ifllevsel bozukluk sistolik, diyastolik veya
bu ikisinin bir kombinasyonu fleklinde olabilir. Kalp
yetersizli¤inde genellikle sistolik ve diyastolik
fonksiyon bozuklu¤una birlikte rastlan›r. S›kl›kla
sistolik ve diyastolik fonksiyon bozuklu¤u birlikte
olmas›na karfl›l›k çok az doppler ölçümü sistolden
diyastole kadar ölçüm sa¤layabilmektedir. Bu yüzden zaman aral›klar›n› birlikte de¤erlendiren MPI,
Tei ve arkadafllar› taraf›ndan ortaya at›lm›flt›r(7, 8,
9). Ventriküllerin fonksiyonlar›n› de¤erlendirmeye
yarayan MPI, izovolümik zaman aral›klar›
toplam›n›n (ICT+IRT) ejeksiyon zaman›na (ET)
oran›d›r. Sistolik ve diyastolik fonksiyon bozuklu¤u
sonucu izovolumik zaman aral›klar› uzarken ejeksiyon zaman› k›salmakta, sonuçta MPI belirgin
flekilde artmaktad›r. ‹ndeksin kardiyak amiloidoz,
primer pulmoner hipertansiyon ve dilate kardiyomyopatililerde prognozu belirlemede klinik
olarak de¤eri gösterilmifltir(7,9,10,11,12). MPI;
zaman aral›klar›n›n oran› oldu¤u için ventrikülün
geometrik fleklinden etkilenmez, kalp h›z› ve kan
bas›nc› de¤iflikliklerinden ba¤›ms›zd›r(3,4,5).
Ancak yüklenme durumlar›ndan nas›l etkilendi¤i
konusunda literatürde çok az çal›flma vard›r(3,8).
Çal›flmam›z›n amac› ASD nedeni ile volüm yüklenmesi bulunan hastalarda, sa¤ ve sol ventrikül için
MPI de¤erlerini ölçerek volüm yüklenmesinin MPI
üzerindeki etkisini araflt›rmakt›r.
Çocukluk yafl›nda MPI’ nin normal de¤erleri
hakk›nda bilgi mevcut de¤ildir. Kontrol grubu ile
ASD’ li grup aras›nda yafl, cinsiyet ve vücut yüzeyi
aç›s›ndan anlaml› bir fark olmad›¤›ndan elde
etti¤imiz de¤erler kontrol grubu ile karfl›laflt›r›labilmifltir.
KTO de¤erleri aç›s›ndan hastalar ile kontrol grubu
aras›nda anlaml› fark tespit edilmifltir. KTO’ n›n
ASD’ li grupta kontrol grubundan genifl olmas› bu
vakalarda soldan sa¤a flant›n varl›¤›na ba¤l›d›r.
KTO’ nun hasta grubunda kontrol grubundan
anlaml› flekilde yüksek olmas› bu hastalarda kalp
yetersizli¤inin devam etti¤ini göstermez. Ayr›ca
bilindi¤i gibi ASD’ lilerde tedaviden sonra da
kardiyomegali devam edebilmektedir. SSGI ve
DSGI de¤erlerinin kontrol grubundan farkl› olmamas› ASD’ li vakalarda LV yerine RV’ ün
genifllemesinden kaynaklanmaktad›r.
Doppler ekokardiyografi ile incelenen atriyoventriküler kapaklardaki ak›m flekilleri yafl,
önyük, artyük, PR mesafesi ve kalp h›z› gibi çeflitli
nedenlerden etkilenir. K›salm›fl IRT (< 70 ms),
artm›fl E/A oran› ( > 2 ) ve yüksek E velositesi ile çok
k›sa DT (< 160 ms) restriktif dolufl biçimini tan›mlar.
Her ne kadar bu durum eriflkinlerde kötü klinik
112
Cilt
: 20
Say›
:3
Seku
undu
um atriyal septal defektli çocu
uklarda myokard
performanss indekssi
olmamas› olabilir. KKY’ inde E dalgas› A
dalgas›ndan çok daha uzun olmakta, IRT ve DT
k›salmaktad›r(14). Bu bulgulardan sadece DT’ nin
anlaml› flekilde k›sald›¤› bulunmufltur. Belki de
KKY’ nde ilk ortaya ç›kan bulgu DT’ nin k›salmas›
olabilir.
gidifli gösterse de çocuklar ve hamilelerde normal
kabul edilir (14).
Çal›flmam›zda da IRT de¤erleri hasta grubunda
hem LV, hem de RV için eriflkindeki normal
de¤erlere göre çok düflük bulundu. Bulunan bu
de¤erler kontrol grubu ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda ise
anlaml› bir fark bulunamad›.
Çal›flmam›zda genel olarak MPI-R de¤erleri MPI-L
de¤erlerine göre daha düflük bulundu, ancak
ASD’ liler ile kontrol grubu aras›nda MPI-R ve MPIL aç›s›ndan anlaml› fark yoktu. Abd el Rahman ve
arkadafllar› (15) ile Eidem ve arkadafllar›n›n (4)
yapt›klar› çal›flmalarda da benzer sonuçlar bulunmufltur. MPI-R de¤erlerinin, MPI-L de¤erlerinden
daha düflük bulunmas›, ET süresinin de¤iflmemesine karfl›n, RV kitlesinin LV kitlesinden daha düflük
olmas› nedeniyle RV için ölçülen ICT ve IRT
de¤erlerinin düflük bulunmas›na ba¤l› olabilir.
Normal eriflkinlerde, E/A oran› 1’ den büyüktür. E
ve A dalgalar›n›n velositeleri ile E/A oran› çocukluktan eriflkine do¤ru de¤iflimler gösterir, her iki uç
kesim (bebek ve yafll›lar) benzer sonuçlar gösterir(13,14). Örne¤in bebek ve yafll›larda diyastolik
dolufl daha çok atriyal sistol ile sa¤lan›r (14). Bizim
çal›flmam›zda E/A oran› aç›s›ndan ASD’ liler ve
kontrol grubu aras›nda fark bulunmam›flt›r.
Normal eriflkinlerde DT 160-240 ms aras›ndad›r.
DT direkt olarak LA ve LV esnekli¤i
ile
iliflkilidir(13,14). LV ve LA esnekli¤indeki azalma DT
‘nin k›salmas› ile sonuçlan›r. Çal›flmam›zda, sol ven
trikülden ölçülen DT de¤eri ASD’ lilerde kontrol
grubundan anlaml› olarak daha k›sa bulunmufltur.
Bunun sebebi soldan sa¤a flant sebebi ile LA’ a
dönen kan volümünün fazla olmas›, buna ba¤l› LA
bas›nç art›fl›n›n erken doluflu k›salt›p atriyal sistoldeki doluflu art›rmas› olabilir. RV için DT
de¤erleri ASD’ lilerde kontrol grubundan farkl›
de¤ildi. Bunun sebebi ventrikül dolufl biçimini etkileyecek kadar RA içindeki volüm yükü art›fl›n›n
Sonuç olarak, MPI kalp yetersizli¤inin iyi bir göstergesi olup klinik seyir ve prognoz için bilgi verse de
ASD’ liler ile normal kontrol grubu aras›nda anlaml›
bir fark bulunamad›. Tüm bu veriler ›fl›¤›nda
çocuklarda MPI’ n›n ASD’ nin yol açt›¤› önyük
de¤iflikli¤inden etkilenmedi¤i sonucuna var›labilir.
Ancak kesin bir yarg›ya varabilmek için daha genifl
kapsaml› ve ileriye dönük planl› çal›flmalar
yap›lmal› ve mümkünse giriflimsel yöntemlerle
desteklenerek objektif veriler elde edilmelidir.
KAYNAKLAR
7. Dujardin KS, Tei C, Yeo TC, Hodge DO, Rossi A, Seward JB.
Prognostic value of a doppler index combining systolic
and diastolic performance in idiopathic-dilated cardiomyopathy. Am J Cardiol 1998; 82: 1071-6.
8. Moller JE, Poulsen SH, Egstrup K. Effect of preload alternations on a new Doppler echocacrdiographic index of
combined systolic and diastolic performance. J Am Soc
Echocardiogr 1999; 135: 1065-72.
9. Harjai KJ, Scott L, Vivekananthan K, Nunez E, Edupuganti
R. The Tei index: a new prognostic index for patients with
symptomatic heart failure. J Am Soc Echocardiogr 2002;
15: 864-8.
10. Tei C, Dujardin KS, Hodge DO, Kyle RA, Tajik AJ, Seward
JB. Doppler index combining systolic and diastolic
myocardial performance: clinical value in cardiac amyloidosis. J Am Coll Cardiol 1996; 28: 658-64.
1. Bruch C, Schmermund A, Marin D, Katz M, Bartel T, Schaar
J, Erbel R. Tei index in patients with mild-to-moderate
congestive heart failure. Eur Heart J 2000; 21: 1888-95.
2. Sutton MSJ, Wiegers SE. The Tei index- a role in the diagnosis of heart failure? Eur Heart J 2000; 21: 1822-4.
3. Eidem BW, Tei C, O’leary PW, Cetta F, Seward JB.
Nongeometric quantitative assessment of right and left
ventricular function: myocardial performance index in
normal children and patients with Ebstein anomaly. J Am
Soc Echocardiogr 1998; 11: 849-56.
4. Eidem BW, O’leary PW, Tei C, Seward JB. Usefulness of
the myocardial performance index for assessing right ventricular function in congenital heart disease. Am J Cardiol
2000; 86: 654-8.
5. Williams RV, Ritter S, Tani LY, Pagotto LT, Minich LL.
Quantitative assessment of ventricular function in children
with single ventricles using the Doppler myocardial performance index. Am J Cardiol 2000; 86: 1106-10.
6. Sahn DJ, De Maria A, Kisslo J, Weyman A. The committee
on m-mode standardisation of the American Society of
Echocardiography: results of a survey of echocardiographic measurements. Circulation 1978; 58: 1072-83.
11. Yeo TC, Dujardin KS, Tei C, Mahoney MD, Seward JB.
Value of a doppler-derived index combining systolic and
diastolic time intervals in predicting outcome in primary
pulmonary hypertension. Am J Cardiol 1998; 81: 115761.
113
Selçu
uk T›p Derg
T. Bayssal, B. Oran, M. Do¤an, D. Çimen, S.K
Karaasslan
2004
12. Tei C, Dujardin KS, Hodge DO, Kyle RA, McGoon MD, Tajik
AJ, Seward JB. Doppler echocardiographic index for
assessment of global right ventricular function. J Am Soc
Echocardiogr 1996; 9: 838-47.
13. Zile MR, Brutsaert DL. New concepts in diastolic dysfunction and diastolic heart failure: part I. Circulation 2002;
105: 1387-93.
14. Hahn HS, Hoit BD. Doppler echocardiographic assessment of diastolic ventricular function: transmitral and pulmonary venous flow indices. Prog Ped Cardiol 1999; 10:
95-103.
15. Abd El Rahman MY, Abdul-Khaliq H, Vogel M, AlexiMeskischvili, Gutberlet M, Hetzer R, Lange PE. Value of the
new doppler derived myocardial performance index for
the Evaluation of right and left ventricular function following repair of tetralogy of fallot.
Pediatr Cardiol 2002; 23: 502-7.
114
Download