reform izleme grubu`nun 21`inci toplantısı ankara`da gerçekleştirildi

advertisement
REFORM ĐZLEME
GERÇEKLEŞTĐRĐLDĐ
GRUBU’NUN
21’ĐNCĐ
TOPLANTISI
ANKARA’DA
Reform
Đzleme Grubu’nun 21’inci Toplantısı, 26 Temmuz
2010 tarihinde Đçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın ev sahipliğinde
Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya Devlet Bakanı ve
Başmüzakereci Egemen Bağış, Adalet Bakanı Sadullah Ergin
ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra,
Başbakanlık, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Adalet
Bakanlığı, Đçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Đnsan
Hakları Başkanlığı’nın üst düzey yöneticileri de katıldılar.
Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan son gelişmeler ile önümüzdeki bir yıla ait perspektifin
görüşüldüğü toplantıda, Türkiye-AB müzakere sürecinin 23’üncü (Yargı ve Temel Haklar) ve
24’üncü (Adalet, Özgürlük ve Güvenlik) Başlıklarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda ele alınan konular şu şekilde özetlenebilir:
•
Toplantıda bu yıl ve önümüzdeki yıl, Türk vatandaşları için özgürlüklerin her aşamada
daha da genişletileceği üç ana dönem belirlendi. Đlk dönem, 12 Eylül 2010 tarihinde
gerçekleştirilecek referandum sonrasında Anayasa Değişikliği Paketi’nin kabul
edilmesi halinde, pakette yer alan maddelerin içinin doldurulması anlamına gelecek
yasama faaliyetlerinin hayata geçirileceği süreci kapsayan dönem. Söz konusu
dönemin, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanacak Türkiye Đlerleme Raporu’nda
2010 yılında Türkiye’deki gelişmelerin olumlu bir şekilde ele alınmasına imkân
sağlayacağı belirtildi. Ekim, Kasım ve Aralık 2010 dönemini kapsayacak ikinci dönem
ise, Türkiye-AB üyelik müzakere süreci için önemli olan ve Aralık 2010 tarihinde
yapılacak Zirve’ye kadar önemli reformların gerçekleştirilmesi ile Türkiye’deki
reform ivmesinin bu zirvede olumlu yansımalarının olmasını sağlayacak çalışmaları
içeriyor. Aralık 2010-Nisan 2011 tarihlerini kapsayan üçüncü dönemde ise, seçim
öncesinde önemli AB reformlarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.
•
Toplantıda 12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilecek referandum ile oylanacak
Anayasa Değişikliği Paketi’ne ilişkin olarak ise, söz konusu değişiklik ile Türkiye’nin
AB’ye tam üyelik sürecinde, siyasi kriterlere tam uyum sağlayabilmesi açısından
önemli ilerlemeler sağlayacağı ifade edildi. Anayasa Değişikliği Paketi’nde yer alan
birçok düzenlemenin, 12 Eylül askeri yönetiminin getirdiği kısıtlamaları kaldırmak
suretiyle daha demokratik bir sistemde Türk vatandaşlarının temel haklardan daha iyi
yararlanmasının yolunu açacağının vurgulandığı toplantıda, bunun özellikle TürkiyeAB müzakere sürecinde 23’üncü Başlık olan “Yargı ve Temel Haklar” başlığına
yönelik müzakerelerin açılması yönünde önemli bir unsur oluşturacağı ifade edildi.
•
Toplantıda, kamuoyunda “taş atan çocuklar yasası” olarak bilinen, 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda yapılan
değişiklikler ele alındı. TBMM’de kabul edilen değişiklik ile toplantı ve gösteri
yürüyüşüne katılan çocukların örgüt üyesi olmamasına rağmen örgüt üyeliği suçundan
mahkûm olmasının ve ağır cezalarla yargılanmasının önüne geçildiği ifade edildi.
•
Toplantıda ayrıca, Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi ile “Troyka”
toplantılarının yerini alan “Siyasi Diyalog” görüşmelerinin birincisi olan ve 13
Temmuz 2010 tarihinde AB Dış Đlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Catherine Ashton ve Avrupa Komisyonu’nun
Genişleme’den Sorumlu Üyesi Štefan Füle’nin katılımı ile Đstanbul’da gerçekleştirilen
toplantıya ilişkin katılımcılara bilgi verildi.
•
Toplantının bir diğer gündem maddesini ise insan hakları alanında başlatılan
kurumsallaşma çalışmaları oluşturdu ve bu alanda yaşanan gelişmeler ayrıntılarıyla ele
alındı. Bu çerçevede, Đçişleri Bakanı Beşir Atalay, “Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik
Kanun Taslağı” konusunda katılımcılara bilgi verdi ve bu Kanun çerçevesinde
kurulacak olan “Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu”nun her türlü ayrımcılıkla
mücadele edeceği ve ayrımcılığın önlenmesi için gerekli çalışmaları yürüteceği
belirtildi. Ayrımcılıkla mücadele bağlamında toplantıda ayrıca, 19’uncu Reform
Đzleme Grubu toplantısının kararları doğrultusunda kurulan “Ayrımcılıkla Mücadele
Görev Gücü”nün çalışmaları, TBMM gündeminde bulunan “Türkiye Ulusal Đnsan
Hakları Kurumu Kanun Tasarısı”, ders kitaplarında ayrımcılık, Roman açılımı gibi
konular da ele alındı.
•
Toplantıda Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ifade özgürlüğü alanında Bakanlık
tarafından yapılan çalışmalar konusunda katılımcılara bilgi verdi ve çalışmaların
sonucuna bağlı olarak, ifade özgürlüğü başta olmak üzere çeşitli konulardaki yasa
değişikliklerine yönelik bir paket hazırlanabileceğini ifade etti.
•
Đltica, göç, sınır yönetimi, vize gibi önemli konuları içeren “Adalet, Özgürlük ve
Güvenlik” başlığına yönelik çalışmalarında ele alındığı toplantıda, vize serbestliği,
entegre sınır yönetimi ve Türkiye-AB arasında imzalanması öngörülen Geri Kabul
Anlaşmasına ilişkin gelişmeler tartışıldı.
Toplantıda ayrıca Reform Đzleme Grubu’nun 22’nci Toplantısı’nın 17 Eylül 2010 tarihinde
Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın ev sahipliğinde Đstanbul’da yapılmasına
da karar verildi.
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards