2014 pedagojik formasyon eğitim programı`nda kullanılabilecek

advertisement
2014 PEDAGOJİK FORMASYON
EĞİTİM PROGRAMI'NDA
KULLANILABİLECEK YAYINLARIMIZ
2014 Pedagoj"k Formasyon Eğ"t"m Programı'nda Kullanılab"lecek Yayınlarımız!
1. Dönem Dersler:
Eğ"t"m B"l"m"ne G"r"ş
Öğret"m İlke ve Yöntemler"
Eğ"t"mde Ölçme ve Değerlend"rme
Rehberl"k
Sınıf Yönet"m"
Seçmel"Ders I (Eğ"t"mde Araştırma, Eğ"t"mde Program Gel"şt"rme, Eğ"t"m Tar"h", Eğ"t"m Sosyoloj"s", Gel"ş"m Ps"koloj"s",
Öğretmenl"k Meslek Et"ğ", Yaşam Boyu Öğrenme, B"reyselleşt"r"lm"ş Öğret"m)
Seçmel"Ders II (Eğ"t"m Ps"koloj"s", Eğ"t"mde Teknoloj"Kullanımı, Eğ"t"m Felsefes", Türk Eğ"t"m Tar"h", Türk Eğ"t"m S"stem"ve Okul
Yönet"m", Karakter ve Değerler Eğ"t"m", Özel Eğ"t"m, B"lg"sayar Destekl"Öğret"m)
2. Dönem Dersler:
Özel Öğret"m Yöntemler"
Öğret"m Teknoloj"ler"ve Materyal Tasarımı
Öğretmenl"k Uygulaması
18,50
18,50
18,50
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
Editörler: Prof. Dr. Özcan DEMİREL, Prof. Dr. Zeki KAYA
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, Editör: Prof. Dr. Emin KARİP
Bu yapýt, eğitim bilimi alanýný tanýtmak amacýyla
hazýrlanmýştýr. Bu tanýtým baðlamýnda eðitim bilimlerinin
kuramsal temelleri ve diðer disiplin alanlarý ile iliþkileri
üzerinde durulmuþtur. Bu yapýtta yer alan konular, YÖK
tarafýndan belirlenen yeni kur tanımına uygun olarak
seçilmiştir. Eğitim Bilimi yazın alanında iyi örnekler
verebilme çabasıyla ekip yaklaşımıyla hazırlanan bu yapıtın,
tüm öğretmen adaylarına ve halen çalışmakta olan
meslektaşlara yararlı olması beklenmektedir.
Eğitimin disiplinler arası bir bilim olma özelliği, öğretmen
adaylarına eğitim biliminin temel kavram ve bilgilerini farklı
disiplinler açısından, fakat bir bütünlük içinde sunmayı
gerektirmektedir. Eğitim Bilimine Giriş kitabı öğretmen
adaylarında, eğitim öğretimde mevcut yapı, işleyiş ile kuram ve
uygulamaların felsefi, sosyal, psikolojik, ekonomik, siyasal ve
hukuki temellerine ilişkin bir anlayış oluşturmayı amaçlamaktadır.
Kitapta, eğitim biliminde bilimsel bilgininin oluşturulmasında
yöntem, eğitimin tarihsel gelişimi ve eğitimin işlevleri ve eğitim
ile toplumsal kurumlar ve toplumsal değişme arasındaki
etkileşim geniş bir bakış açısıyla ele alınmıştır.
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
Eğitim, bireyin kendini ve dünyayı tanımasında temel araçtır.
Eğitimin stratejik iki işlevi, bireyle toplumun hedeflerini
uyumlaştırmaktır. Gelişen yeni eğitim ve okul anlayışında,
öğretmen ve öğrenci, bilgiyi birlikte sürekli olarak yeniden üreten
özneler konumundadır. Bu süreçte bir sanatkar olarak öğretmen,
ülkenin ve ülke insanlarının geleceğinin inşasında önemli bir role
sahiptir. Bu kitapta eğitimin çeşitli yönleriyle ideal bir
öğretmenin bilmesi ve uygulamada gözetmesi gereken temel
kavramlar tanıtılmaya çalışılmıştır. Kitabın öğretmen adayları için
olduğu kadar eğitim ve öğretmenlik konularına ilgi duyan herkes
için yararlı olması düşünülmektedir.
Editör: Prof. Dr. Mehmet D. KARSLI
Bu kitap; temel konulara sadık kalınarak, Eğitim Biliminin
temel bilgilerini öğretmen adaylarına ve öğretmenlere
sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Öğretmenlik ve
öğretmenlik mesleğine ilişkin temel bilgiler, eğitim
bilimlerinin bakış açısıyla öğretmen adaylarının ve
öğretmenlerin görüşlerine sunulmuştur. Bu nedenle; 8 ayrı
üniversitenin fakültelerinden, farklı bakış açıları olduğuna
inanılan 13 değerli eğitimci akademisyenlerin bir araya
gelmesiyle hazırlanmıştır.
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, Editör: Prof. Dr. Ayla OKTAY
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, Editör: Kadir KESKİNKILIÇ
Eğitim Bilimine Giriş kitabı, Eğitimin Temel Kavramları ve
Eğitim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi, Yirmi Birinci Yüzyılda
ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Türk Eğitim Sistemi ve
Tarihsel Temelleri, Eğitim Bilimlerinde Araştırma ve Etik,
Eğitim İşlevleri ve Diğer Alanlarla İlişkisi, Toplumsal
Değişim Açısından Yaygın ve Örgün Eğitim, Türk Millî
Eğitiminde Okul Destek Sistemleri, Eğitim Sisteminde Okul
Öğretmenin Rolü ve Öğretmenlik Mesleğinin ÖzellikleriYeterlilikleri, Türkiye'de Öğretmen Yetiştirmenin Dünü,
Bugünü, Geleceği, Çocuk Hakları, İnsan Hakları ve Eğitim,
Teknoloji ve Eğitim olmak üzere on bir bölümden
oluşmaktadır.
İnsanları yetiştirme çabalarında olan ülkelerin ortak
hedefleri evreni, sorunları ve çözümleri ortak algılayan
bireyler yaratmalarıdır. Durum böyle olunca, sorunu
uygulama gün geçtikçe karmaşık bir hal almaktadır. Bilgiler
engelleri aşma ve geleceği yapılandırma gücüdür. Bu
günün bilgileri ile geleceğin çocuğunun eğitsel
yapılandırılmasının güç olacağını anlamak zor olmasa
gerek. Her nesil bir öncekinden daha donanık ve bilgi
birikimli bir yaşama başlamaktadır. Değişen zamanda daha
gelişmiş olma ihtiyacı hissedecek bir neslin öğretmeni
olmak geçmişteki kadar kolay olmayacağı gibi, sancılı bir
sürecin de başlangıcı olacaktır.
18,50
18,50
18,50
18,50
17,00
17,00
EÐÝTÝM BÝLÝMÝNE GÝRÝÞ,
Editörler: Yrd. Doç. Dr. K. KIROÐLU, Yrd. Doç. Dr. C. ELMA
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
Editör: Prof. Dr. M. Çağatay ÖZDEMİR
Küreselleþen dünyada bilgi kaynaklarýna ulaþma kolaylaþmýþ ve bilgi
edinme kaynaklarý dönüþüm geçirmiþtir. Artýk öðretmen tek bilgi
kaynaðý deðildir; geçmiþin öðretmenlik anlayýþý, günümüzün koþullarýna
ve gereksinimlerine yanýt vermekten uzaktýr. Öðretmenlik, çaðýn
gereklerinin farkýnda olmayý ve toplumun biçimlenmesinde öncü bir rol
üstlenmeyi gerektiren bir uzmanlýk alanýdýr. Öðretmenlik her þeyden
önce bilim ve sanat yönü aðýr basan bir meslektir. Öðretmenin hizmet
öncesi eðitiminde her iki boyutu güçlendirecek bir yaklaþým
benimsenmelidir. Elinizdeki kitap, özellikle öðretmenin uzmanlýk
yönünü güçlendirecek ilk adýmlarý oluþturmayý amaçlamaktadýr. Bu
kitapta, eðitim ve öðretim olgusu YÖK tarafýndan belirlenen kur tanýmý
doðrultusunda çoklu bakýþ açýsýyla ele alýnmýþ ve öðretmenlik
mesleðinin temel bileþenleri üzerinde durulmuþtur.
YÖK'ün eğitim fakültelerinin programlarında yaptığı değişiklikler
doğrultusunda yeni konulan Eğitim Bilimine Giriş dersine yönelik
hazırlanmış kapsamlı bir kaynaktır. Türkiye'nin seçkin üniversitelerinde
görev yapan kitap bölüm yazarları alanlarındaki birikimleri temel bir
eser oluşturarak önemli bir görev üstlenmişlerdir. Kitap, eğitimle ilgili
temel kavramlar, eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik
ve politik temelleri, eğitim bilimleri bakış açısıyla toplumsal değişme ve
yenileşme, eğitimin işlevleri, eğitimin tarihsel gelişimi, eğitim biliminde
araştırma yöntemleri, eğitim sisteminde öğretmenin rölü ve özellikleri,
öğretmen yetiştirme alanındaki uygulama ve gelişmeler ve 21. yüzyılda
eğitim biliminde yönelimler konularını kapsamaktadır.
EÐÝTÝM BÝLÝMÝNE GÝRÝÞ, Editörler:
Yrd. Doç. Dr. H. B. MEMDUHOÐLU, Doç. Dr. K. YILMAZ
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, Prof. Prof. Dr. Kadir ASLAN
Doç. Dr. Neşe ASLAN, Dr. Belgin Arslan CANSEVER
Bu kitap, öðretmen adaylarýna eðitim biliminin ve öðretmenlik
mesleðinin temel kavram ve bilgilerini farklý disiplinler açýsýndan bir
bütünlük içinde sunmayý, böylelikle öðretmenlik mesleðine ve eðitim
bilimine yönelik olumlu bir bakýþ açýsý kazandýrmayý amaçlamaktadýr.
Kitap, ilgililere eðitime iliþkin geniþ bir bakýþ açýsý kazandýrmak
amacýyla, eðitim bilimi ile ilgili kuram ve uygulamalarýn felsefi, tarihsel,
toplumsal, psikolojik, politik, ekonomik ve hukuksal temellerine iliþkin
konularý içermektedir. Eserin, öðretmenlik mesleðinin mevcut yapý ve
iþleyiþinin öðretilmesinde, öðretmenlik ile ilgili temel bilgi, beceri,
tutum ve deðerlerin kazandýrýlmasýnda iyi bir temel oluþturmasý
beklenmektedir.
Teknolojinin hızlı gelişimi ve ileri endüstrileşme süreci zaman kavramını
daha etkili ve anlamlı değerlendirmeyi gerektirmiştir. Ortaya çıkan bu
yeni yaşam biçimi, bireyleri bir yandan çağa uygun iş ve çalışma
koşullarını planlamaya yöneltirken bir yandan da yaşam kalitesi ve
mutluluk açısından bireyin bizzat kendine ait olan “Boş Zaman
Kavramı”nı ve bu zamanı değerlendirme bilincini oluşturmuştur. Öte
yandan küreselleşmenin giderek tüm dünyada yaygınlaşması ve
toplumların yaşamına egemen olması, özellikle küresel değerler ve
eğitim ile “Yeni Medya Okuryazarlığı” kavramlarını gündeme getirmiştir.
Bu gerekçelerle Eğitim Bilimlerine Giriş Kitabı yeniden ele alınarak
konularında uzman bir ekip ile ortak bir çalışmanın ürünü olarak
kurgulanmıştır.
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, Editörler: Prof. Dr. Yüksel ÖZDEN, Prof. Dr.
Selahattin TURAN
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
Editör: Doç. Dr. Haluk ÖZMEN, Yrd. Doç. Dr. Durmuş EKİZ
“Eğitim Bilimine Giriş" dersi ile dünyanın en saygın mesleği olan
öğretmenliğe ilk adımı atmış bulunuyorsunuz. Önümüzdeki yıllarda, ne
kadar doğru bir karar vermiş olduğunuzu, daha iyi anlayacağına
inanıyoruz. Bu kitaba eğitim-öğretim kavramları, öğretmenlik
mesleğinin tarihi, eğitim sisteminin yapısı ve bir eğitim kurumu olarak
okul gibi konular üzerinde durulmuştur. Eğitimin, eğitim ile sınırlı
olmadığı düşüncesinden hareketle eğitimin felsefe, sosyoloji, psikoloji,
ekonomi ve hukuk ile ilişkileri de kitapta irdelenen konular arasında yer
almaktadır. Kitapta ayrıca da eğitimde yeni sistem arayışlarına yer
verilmiştir. Kitap içinde yer alan bazı bölümlerin ileriki yıllardaki
öğrenmeler için bir temel oluşturmasını, bazı bölümlerin ise meslek
hayatınızda referans olması arzulanmıştır. Bütün bunları yaparken, hem
mesleğe ilk adım atan öğretmen adaylarına "hoş geldiniz" demek, hem
de bilimsel çalışma örnekleri sunulmuştur.
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin nitelikli bir şekilde yürütülebilmesi,
nitelikli öğretmenlerin varlığı ile mümkün olabilmektedir. Bu durum
öğretmen eğitiminin kalitesinin sorgulanmasını gerekli kılmaktadır.
Ülkemizde bütün Eğitim Fakültelerinin birinci sınıf öğrencilerine Eğitim
Bilimine Giriş dersi bir altyapı oluşturma dersi olarak verilmektedir. Bu
derse yönelik olarak birçok yazılı kaynak bulunmakla birlikte, her geçen
gün değişen ve gelişen şartlara uyum sağlayacak şekilde içeriklerin
güncellenmesi, geliştirilmesi veya değiştirilmesi gerekmektedir. Bu
kitabın özellikle eğitimdeki güncel gelişmeler ve değişmeler ışığında
hazırlanmış bir eser olarak öğrencilere, bu alanda çalışan raştırmacılara
ve öğretim elemanlarına yardımcı olacak nitelikte bir kaynak olacağı
kanaatindeyiz.
18,50
17,00
17,00
18,50
17,00
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
Editör: Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ
Öğretmen yetiştirmede nitelikli ve donanımlı, mesleğindeki yenilik ve gelişmeleri
izleyen, çağdaş bilimin gerektirdiği ölçütlere uygun öğretmenler yetiştirme
amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için öğretmen adaylarının eğitim biliminin
yaklaşım ve modellerini, bilimsel temellerini iyi bilmesi; dil, zihinsel ve sosyal
becerilerini geliştirmesi gerekmektedir. Öğretmen adaylarına eğitim biliminin
çeşitli yönlerini tanıtmak amacıyla hazırlanan bu kitapta önce eğitimin temel
kavramlarına yer verilmiştir. Ardından eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri
(eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim
biliminin tarihsel gelişimi, teorik temel ve yaklaşımları, 21.yüzyılda eğitim
biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Millî Eğitim
Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik
mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler
ele alınmıştır.
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Editör: Doç. Dr. Şeref TAN
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
ÖĞRETME SANATI, Prof. Dr. Özcan DEMİREL
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Editör: Doç. Dr. Gürbüz OCAK
Öğretme sanatını etkili bir şekilde yerine getirmenin temel
koşulu, öğretimin teknik yönünü de bilmekle olası
görülmektedir. Bu bağlamda öğretme, hem sanat hem de
tekniktir diyebiliriz. Bu bağlamda öğretme sanatını uygulayacak
öğretmen adaylarının teknik yönleri PLANLAMA, UYGULAMA ve
DEĞERLENDİRME olmak üzere üç modülde ele alınmıştır.
Öğretme tekniği açısından çok iyi yetişen öğretmenleri, bu
kazanımlarını sanat yönleriyle de bütünleştirdikleri takdirde,
meslek yaşamlarında çok başarılı ve saygın kişiliğe kavuşmaları
beklenmektedir.
18,50
18,50
Bu kitabın temel amacı; öğretmen adaylarımızın ve
öğretmenlerimizin, öğretimin planlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesiyle ilgili olarak öğretmenlik mesleğinin
gereği birtakım temel bilgi ve becerilerini daha üst
düzeylere çıkarmaktır. Kitap iki bölüm ve 15 ünite olarak
düzenlenmiştir. Kitabın ilk bölümü planlama, ikinci bölümü
ise öğretimi ölçme ve değerlendirme konularını
içermektedir.
18,50
Öğretmenin en önemli görevi mesleki profesyonelliktir. Öğretmenin
mesleki profesyonelliği öğretme gücüyle ölçülür. Öğretmenin öğretme
gücünün sıradan insanların öğretme gücünden farklı olması gerekir.
Bütün bireyler bildiklerini karşısındakine aktarabilir; ancak profesyonel
bir öğretmen bireye ihtiyacı olanı bilgiyi, en kısa sürede ve en kalıcı
yoldan aktarır. Öğretmenin bunu yapabilmesi karşısındakinin
(öğrencinin) iletişim kanallarının açıklığına, öğretmenin bu iletişim
kanallarını kullanma yeterliliğine bağlıdır. Bir öğretmenin, öğretim
faaliyetlerini yerine getirebilmesi sadece alan bilgisine bağlı değildir. Bu
bilgileri en verimli şekilde öğrencilere aktarabilmesi için profesyonel bir
öğretmenin öğretebilmeyi öğrenmesi gerekir.
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
Editör: Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
ÖĞRETİMİ PLANLAMA UYGULAMA ve DEĞERLENDİRME
Yrd. Doç. Dr. Ergin ERGİNER
Öğretmen adaylarının öğretim için etkili karar verebilmeyi
öğrenebilmeleri, öğrenme ve öğretimi etkileyen konularda
temel bir bilgi birikimine sahip olması, bunları
uygulayabilmek için gerekli becerileri kazanmaları ve en
önemlisi, tüm bunları olumlu bir tutum içinde yapmalarına
bağlıdır. Bu kitap, öğretmen ve öğretmen adaylarına etkili
öğretim sürecinde doğru kararlar alabilmelerine yardımcı
olabilmek için gerekli bilgi kaynaklarını sunmaktadır.
Kitap uygulamalı öğretim yöntemleri alanında yazılmış ve
hazırlanan öğretim senaryoları ve ders planı modellemesiyle
öğretim etkinliklerinin öğretimini uygulamayı denemiştir. Hedef
taksonomilerine yönelik öğrenme ürünleri analizi ve öğrenme
ürünlerinin öğretimini yapabilmeye yönelik özel bir çaba
harcanmıştır. Yeni etkinlikler ve yaratıcı öğretim senaryoları
oluşturulmaya çalışılmıştır. Kitaptaki bazı etkinlikler ilk kez
denenmiştir. Akrostis, sıcak sandalye gibi. Kitapta, başka
disiplinlerden öğretime uyarlanan yeni öğretim aktiviteleri de
yaratılmaya çalışılmıştır. Balık kılçığı ve kalite evi gibi...
24,00
14,00
ÖÐRETÝM ÝLKE ve YÖNTEMLERÝ
Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Hürsen
Bu kitabın temel amacı, öğretmen ve öğretmen adaylarına,
öğretmenlik mesleğine yönelik temel bilgi ve beceriler kazandırarak,
öğrenme-öğretme etkinliklerinde mevcut olan bilgi ve becerilerini
geliştirmektir. Kitap 9 bölüm olarak geliştirilmiştir. Kitabın birinci
bölümü eğitimle ilgili temel kavram ve ilkeleri içermekte olup, ikinci
bölüm öğretim programı ve temel öğeleri, üçüncü bölüm hedef ve
davranışları, dördüncü bölüm içerik, beşinci bölüm öğretim stratejileri,
yöntem ve teknikleri, altıncı bölüm öğretim materyalleri, yedinci bölüm
ölçme ve değerlendirme, sekizinci bölüm eğitimde yeni yönelimler ve
dokuzuncu bölüm öğretim etkinliklerini planlama etkinliklerini
içermektedir.
17,00
17,00
EĞİTİMDE ve PSİKOLOJİDE ÖLÇME:
22,00
Klasik Test Teorisi ve Uygulaması, Prof. Dr. Yaşar BAYKUL
Eğitimde Ve Psikolojide Ölçme: Klâsik Test Teorisi Ve Uygulaması
kitabında, klâsik test teorisinin temel kavramları, varsayımları, esas
denklemleri açıklanmış ve uygulamalarına yer verilmiştir. Kitabın ilk iki
bölümünde, ölçme kavramlarıyla ilgili açıklama ve ispatlarda gerekli
olan matematik ve istatistikle ilgili temel kavramlar ve işlemler
örnekleriyle birlikte açıklanmıştır. Kitapta test geliştirme uygulamasına
ve şans başarısına ayrı bir önem verilmiştir.
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ, Doç. Dr. Necdet Aykaç
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK
Bu yapıtta, eğitim süreci ile ilgili temel kavramlar ve ilkeler
ışığında öğrenme sürecinde öğrenciyi etkin kılan beyin fırtınası,
altı şapkalı düşünme tekniği, İstasyon, görüş geliştirme Drama
ve problem çözme gibi yöntem ve tekniklere yer verilmektedir.
Kitapta yöntem ve tekniklerin daha iyi anlaşılması, eğitimci ve
öğretmenler tarafından daha etkili kullanabilmesi amacıyla geniş
ölçüde etkinlik örneklerine yer verilmektedir. Bu yönüyle
yapılandırmacı, öğrenci merkezli çağdaş bir eğitim anlayışını
benimseyen öğretmen ve eğitimciler için açık, anlaşılır dili, basit
anlatımı ve çok sayıda uygulama örnekleri ile eğitim bilim alanına
katkı sunabilecek bir kaynak özelliği taşımaktadır.
Sunulan gözlem, ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, çağdaş
program geliştirme anlayışına göre hazırlanan ve çağdaş okulda
öğrenme kuramları uyarınca sürdürülmekte olan öğretme-öğrenme
süreçlerinin izlenmesi sırasında duyabilecekleri gereksinimleri büyük
ölçüde karşılayacak güçtedir. Getirilen yaklaşımlar, kısa örneklerle
somutlaştırılmaya çalışılmıştır.
ÖÐRETÝM ÝLKE ve YÖNTEMLERÝ
Doç. Dr. Mehmet YILDIZLAR
OKULLARDA ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
ÖĞRETMEN EL KİTABI
Bu yapýt, YÖK'ün “Öðretim Ýlke ve Yöntemleri” dersi için
belirlediði ders içeriðine uygun olarak hazýrlanmýþtýr.
Yapýtta, öðretmen adaylarýnýn gereksinim duyduðu; alan
bilgisi, öðrenme-öðretme sürecini yönetme, öðrenci kiþilik
hizmetleri ile kiþisel ve mesleki özellikler belirli bir sistem
içinde yer almýþtýr. Bu çalýþmanýn günümüz eðitim
anlayýþýna –okuyan, inceleyen, düþünen, tartýþan ve
sorgulayan- hizmet üretmesi beklenmektedir. Yapýtýn bir
baþka özelliði de, eðitimimizde “Çaðdaþ uygarlýk düzeyinin
üstüne çýkmak” diye belirlenen uzak hedefe yönelik
beklentilere yanýt verecek düzeyde düzenlenmiþ olmasýdýr.
Size, öðretmenlikteki deneyimlerimin en çilelisi olmakla birlikte
kesinlikle en tatlýsý da olan ilkokul öðretmeliðinden baþlayýp eðitimin en
üst kademelerine kadar uzanan elli dört yýllýk öðretmenlik mesleðimde
oluþturduðum kuram ve uygulamaya iliþkin birikimlerimden, ölçme ve
deðerlendirme aðýrlýklý bir demet sunuyorum. Kitaptaki anlatýmýn açýk
ve kolay anlaþýlýr olmasýna özen gösterdim. Ama takdir edersiniz ki
bilgilendirici metinler bir defada ve hýzlý bir okumayla anlaþýlamayabilir.
Bu kitapta sunulan düþünceleri dikkatle, sabýrla ve her düþünce
üzerinde durup bunu kendi deneyimlerinizle iliþkilendirerek okursanýz,
kuram ve uygulamaya iliþkin olarak sunulan bilgileri beðenecek, kitabý
seveceksiniz. Ýste o zaman bu kitap, adýnda da belirtildiði gibi bir el
kitabý olmaya hak kazanacak.
Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK
17,00
17,00
18,50
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Prof. Dr. M. Fuat TURGUT, Prof. Dr. Yaşar BAYKUL
Bu kitap, öğrenci başarısını değerlendirmede bir öğretmen için gerekli
olan teknikleri, her derecedeki öğretmen adaylarına kazandırmak
amacıyla yazılmıştır. Kitap, ölçme ve değerlendirme alanının temel
bilgilerini ve sınıftaki değerlendirme etkinliklerinde kullanılan teknikleri
kapsar. İmtihan ve testlerin planlanmasında, ölçme araçlarının
hazırlanmasında, uygulama ve puanlamada, puanlar üzerindeki
istatistiksel işlemlerde, ölçme sonuçlarının yorumlanmasında ve not
vermede öğretmenin karşılaşabileceği teknik sorunların hemen hemen
hepsine bu eserde örnekleriyle ve açıklamalarıyla yer verilmiştir.
18,50
ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ, Yrd. Doç. Dr. Ömer KUTLU, C.
Deha DOĞAN, Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA
Bu kitap, dünyada ve Türk okullarında yaygınlaşmaya başlayan
performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme uygulamalarına
ilişkin öğretmen ve öğretmen adaylarının donanımlarına katkı sağlamak
amacını taşımaktadır. Okuyucular bu kitap da “Üst düzey zihinsel
süreçlere ilişkin belirlemeleri nasıl yapabilirim? Performans görevi
nedir, nasıl hazırlanır, nasıl puanlanır? Performans görevini sınıfımda
uygularken nelere dikkat etmeliyim? Dereceli puanlama anahtarı nasıl
hazırlanır? Hangi tür dereceli puanlama anahtarını ne zaman
kullanmalıyım? Portfolyo nedir? Portfolyoları nasıl etkin kullanabilirim?
Portfolyo uygulamasını yaparken karşılaşacağım sorunları nasıl
aşabilirim? Öz akran ve grup değerlendirme nedir? Nasıl uygulanır? gibi
sorulara yanıt bulacaklardır.
18,50
EĞİTİMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME, Editör: Prof. Dr. Satılmış TEKİNDAL
Toplumsal gelişme ve değişmeye paralel olarak, öğretim programları
sürekli yenilenmektedir. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı da yeni
ilköğretim ve ortaöğretim öğretim programlarını oluşturmuştur. Bilindiği
gibi eğitim fakültelerinin öğretim programları da Milli Eğitim Bakanlığı ve
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bu doğrultuda, Yüksek
Öğretim Kurulu eğitimde ölçme ve değerlendirme dersine yönelik kur
tanımını yeniden yapmıştır. Bütün bunlar eğitimde ölçme ve
değerlendirmenin yeni bir anlayışla oluşturulmasını, yapılmasını ve bu
anlayışa uygun yeni bir ölçme ve değerlendirme kitabı yazılmasını zorunlu
hale getirmiştir. Kitap, Milli Eğitim Bakanlığı'nın geliştirdiği öğretim
programlarına hem de Yüksek Öğretim Kurulu'nun kur tanımına uygun
olarak yazılmıştır. Bu kitap eğitimde ölçme ve değerlendirme alanının
uzmanları tarafından yazılmış ve edit edilmiş olup öğretim elemanları ve
öğretmenler ile diğer ilgililerin hizmetine sunulmuştur.
ÖĞRETİMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Doç. Dr. Şeref TAN
18,50
Bu kitabın temel amacı; öğretmen adaylarımızın ve öğretmenlerimizin,
öğretimde ölçme ve değerlendirmeyle ilgili olarak öğretmenlik
mesleğinin gereği birtakım temel bilgi ve becerilerini daha üst
düzeylere çıkarmaktır. Kitabın öğrencilerimize kendilerini sınamaları ve
sınavlara hazırlanmaları açısından daha da faydalı olması için, KPSS de
çıkan çoktan seçmeli test maddelerine de kitapta yer verilmiştir.
Kitapta, her ünite ile ilgili olarak KPSS de çıkan sorulara örnekler,
çözümleriyle birlikte ünite sonlarında verilmektedir. Ayrıca, bu kitap
öğretimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili konular için de bir KPSS el
kitabı niteliğindedir.
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME ÖĞRETMEN EL KİTABI
Prof. Dr. Mehmet BAHAR, Doç. Dr. Soner DURMUŞ,
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya NARTGÜN, Yrd. Doç. Dr. Bayram BIÇAK
17,00
Bu kitapta ürünü değerlendirmeyi ön plana çıkaran geleneksel ölçme
ve değerlendirme teknikleri ve süreci değerlendirmeyi ön plana çıkaran
alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri ile ilgili ihtiyaç
duyulabilecek kuramsal bilgilerin yanında, çeşitli örnek uygulamalar
verilmiştir. Zaman kazandırıcı sınıf içi ölçme ve değerlendirme
tekniklerinden, duyuşsal özellikler ve bunların ölçülmesine kadar açılan
bir yelpazede örnek etkinlikler sunulmuştur.
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yrd. Doç. Dr. Neşe GÜLER
Bu kitabın amacı, öğretmenlere ve öğretmen adaylarına eğitimin en
önemli öğelerinden biri olan ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel
bilgi ve becerlileri kazanabilmelerine yardımcı olmaktır. Kitap, ölçme ve
değerlendirme ile ilgili temel kavramları, ölçme araçlarında bulunması
gereken nitelikleri, eğitimde kullanılan ölçme araç ve yöntemlerini
kapsadığı gibi test geliştirme, ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel
işlemleri de içeren sekiz bölümden oluşmaktadır. Bölüm sonlarında
verilen alıştırma sorularıyla ve KPSS'de çıkmış sorularla öğrenilenlerin
pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Sade bir anlatımla sunulmaya çalışan
kitabın öğretmenlere ve öğretmen adaylarına rehberlik edebilmesi
dileğiyle...
13,00
18,50
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME, Editör: Prof. Dr. Emin KARİP
Özellikle yenilenen müfredatın uygulanmasında, ölçme ve
değerlendirme ile ilgili olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar ve karşılaşılan
sorunlar, ölçme ve değerlendirme kitabının bu ihtiyaçları karşılayacak
ve öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların çözümüne yardımcı olacak
biçimde yeniden tasarımını ve hazırlanmasını gerektirmiştir. Bu
ihtiyaçları dikkate alarak hazırlanan bu kitapta; eğitimde ölçme ve
değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçülebilir öğrenme
amaçlarının oluşturulması, ölçme ve değerlendirmede güvenilirlik ve
geçerlilik, yeni ölçme ve değerlendirme yöntem ve yaklaşımları, test
geliştirme, ölçme ve değerlendirmede temel istatistiksel işlemler ile
sınıf içi değerlendirme ve not verme konularında temel kavramsal
bilgiler, yöntemler ve uygulama örnekleri yer almaktadır.
15,00
EĞİTİMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Gülşah Başol
Temel düzeyde matematik bilgisi gerektirse de ölçme ve
değerlendirme öğretmenlerinin ürktükleri bir alan olarak bilinir. Bu
durum dikkate alınarak kitapta test ve madde istatistiklerinin ele
alındığı bölümlerde her konunun uygulamalı örnekleri verilmiştir. Alınan
dönütler doğrultusunda performans görevleri tekrar düzenlenerek,
eksik olan konularda yenileri eklendi. Yaparak, uygulayarak öğrenmeye
imkan tanıması adına performans ve proje temelli olarak tasarlanan bu
kitabın, öğretmen adaylarına faydalı olmasını temenni ediyorum.
18,50
PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK
Editör: Prof. Dr. Gürhan CAN
Eğitim fakültelerinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik derslerini yürüten
alan uzmanlarının ortak çabalarının bir ürünü olan bu kitap, öğretmen
yetiştirilen yüksek öğretim kurumlarında okutulmakta olan Rehberlik
dersinin kur tanımına uygun olarak hazırlanmıştır.
Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin REHBERLİK
Editörler: Yrd. Doç. Dr. Esra İşmen GAZİOĞLU
Yrd.Doç. Dr. Şengül Mertol İLGAR
20,00
“Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin REHBERLİK” kitabı okul rehberlik
faaliyetlerinde görev alan öğretmen ve görev alacak öğretmen
adaylarına rehberlik anlayışı çerçevesinde görev ve sorumluluklarının
bilincine vararak üstlenmesi gereken rolleri fark ettirmek ve bu konuda
gerekli bilgi ve donanımı kazandırmak amacı ile hazırlanmıştır. Kitapta
rehberlik alanında yer alan teorik yaklaşımların yanında öğretmenlerin
ihtiyaç duyabileceği, eğitsel ve mesleki alanlardaki bilgi, beceri ve
donanımlara, öğretmen -öğrenci, öğretmenveli ilişkilerinin
yapılandırılması konusunda temel noktalara ve götürülecek hizmetlerin
kalitesini arttırmak için kullanılacak tekniklere ve hizmetlere yer
verilmiştir.
18,50
REHBERLİK, Editör: Prof. Dr. Betül AYDIN
Bu kitapta rehberlik, öğretmen adayları hedef kitleyi oluşturacak
şekilde planlanmıştır. Geleceğimizi, çocuklarımızı emanet ettiğimiz
öğretmenlerimizin rehberlik vasfı olmadan öğretmen olunamayacağı,
öğretmenliğin rehberlik hizmetleri ile bütünleştiği takdirde hedefe
ulaşabileceği anlayışını yansıtmak, bu kitabın amacını oluşturmaktadır.
Ayrıca, kitap konuları, içeriği ve ekleri itibariyle Danışman Rehberler için
de temel kaynak niteliğinde bir yapıt olma vasfındadır. Değişik
üniversitelerin Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dallarındaki öğretim
elemanlarının katkılarıyla hazırlanmış olan bu kitabın alana önemli
katkılar sağlayacağı inancındayız.
SINIF YÖNETÝMÝ, Editör: Prof. Dr. Leyla KÜÇÜKAHMET
Bu kitap, öðretmenin öðretimi sýrasýnda, öðrencisini daha iyi
tanýmasýna, onu daha iyi motive etmesine, onunla daha iyi iletiþim
kurmasýna, zamanýný daha iyi kullanmasýna, sýnýfta çýkabilecek disiplin
sorunlarýna daha iyi çözümler getirmesine, sýnýf ortamýný daha iyi
düzenlemesine, sýnýf içi etkinliklerini fonksiyonel planlamasýna yardýmcý
olacak bilgiler içermektedir. Özellikle öðretmen adaylarýnýn bu kitap
aracýlýðýyla edineceði bilgileri ileride sýnýf ortamýnda alan bilgisi
yeterlilikleri ve mesleki sorumluluklarýný daha iyi yerine getirme becerisi
ile birleþtirmesi ülkemizin geleceði çocuklarýmýzýn en iyi þekilde
yetiþmesini garantileyecektir.
18,50
18,50
18,50
SINIF YÖNETİMİ
Editör: Prof. Dr. M. Çağatay ÖZDEMİR
SINIF YÖNETİMİ Editörler: Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN,
Prof. Dr. Selahattin TURAN
Sınıf yönetimi, olumlu bir sınıf ortamı oluşturma çalışmasıdır. Sınıf
yönetimi, öğretmen kişiliğinin etkisiyle sınıf ortamı unsurlarını akıllı bir
şekilde yönetme durumudur. Bu kitap: Eğitim, okul ve sınıf yönetimi;
Öğrenme için motivasyon; Sınıf yönetiminde aile ve işbirliği; Sınıf
yönetiminde istenmeyen davranışlar ve yönetimi; Sınıfta öğretim
liderliği; İletişim ve etkileşim; Sınıfta zamanın etkili yönetimi; Sınıfta
kurallar geliştirme ve uygulama; Sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve dışı
etkenler; Okul ve sınıfta disiplin; Sınıf organizasyonu; Sınıfta yerleşim
düzeni; Sınıfta olumlu öğrenme ortamı oluşturma bölümlerinden
oluşmaktadır. YÖK'ün belirlediği "Sınıf Yönetimi" kur tanımına uygun
olarak hazırlanmıştır.
Bu kitapta, öğretmen ve öğretmen adaylarına etkili bir öğrenme için
gerekli sınıf ortamının düzenlenmesinde ve sürdürülmesinde hazır
reçeteler üretmekten çok üzerinde durulması gereken bazı konu ve
değişkenlere dikkat çekilmektedir. Kitapta, dersin tanımında yer alan
konular, disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınarak açıklanmaya
çalışılmıştır. Geleneksel öğretmen ve öğrenci rollerinin hızla değiştiği
günümüzde, okulların ve sınıfların, öğretmen ve öğrenciler için daha
çekici, yaşanabilir ortamlara, öğrenmenin de zevkli bir uğraşa
dönüştürülmesinde, yönetici ve öğretmenlerin de öğrenmeye liderlik
etmesi gerekli olmaktadır.
SINIF YÖNETİMİ, Editör: Prof. Dr. Emin KARİP
SINIF YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA
Bu kitapta öğrencinin öğrenmesini ve sorumlu davranışlar geliştirmesini
sağlayacak bir ortam oluşturmak için öğretmenin neler yapabileceği ele
alınmaktadır. Öğretmenlerin, sınıf kuralları ve disiplin politikalarının
oluşturulmasında, sınıf ortamında öğrenmeyi kolaylaştıracak biçimde
planlanması ve yürütülmesinde, öğretmen-öğrenci ilişkilerinin
düzenlenmesinde, öğrenci motivasyonunun sağlanmasında, sınıfta
istenmeyen davranışların önlenmesi ve giderilmesinde neler
yapabilecekleri somut örnek ve etkinliklerle açıklanmıştır.
18,50
SINIF YÖNETİMİ, Editör: Prof. Dr. Zeki KAYA
Bu yapıt, çağdaş eğitim anlayışına dayalı olarak, Yüksek Ögretim
Kurulu'nca belirlenen Sınıf Yönetimi Dersi Kur tanımı temel alınarak
hazırlanmıştır. Kitabın daha okunaklı ve anlaşılır olabilmesi için,
konularla ilgili kısa öykü ve özgün resimlere yer verilmiştir. Onbir
bölümden oluşan Sınıf Yönetimi kitabıyla öğretmen adayları ve
öğretmenlerin; lisans öğrenimleri süresince edindikleri bilgileri sınıf
ortamına daha kolay aktarabilecekleri düşünülmektedir.
17,00
18,50
Prof. Dr. Cevat CELEP
Bu kitap, eğitim fakültelerindeki öğretmen yetiştirme programları
dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kitapta kuramsal konuların yanısıra,
uygulama ve örneklere yer verilmiştir. Bu bağlamda, kitap, Eğitim
Fakültelerinde okuyan öğrenciler ile uygulayıcı konumda bulunan
öğretmenlerin de yararlanabileceği bir kaynak niteliğini taşımaktadır.
2000'li YILLARDA SINIF YÖNETİMİ
Doç. Dr. Refik BALAY
Sınıf yönetimi, öğretimin hedeflerini öğrenciye kazandırabilmek için ders ve
derse ilişkin düzenlemelerin yapılması, öğretmen-öğrenci etkileşiminin, öğrenci
davranışlarının yönlendirilmesidir. Sınıf yönetimi, sınıf etkinliklerinin etkili
öğrenmeyi sağlamak üzere öğrenciyle birlikte öğrenci için planlanması,
örgütlenmesi ve eşgüdümlenmesi sürecidir. Bu sürecin temel boyutları arasında;
öğretimin planlanması, öğretim stratejileri, öğretim ortamının düzenlenmesi,
disiplin, zaman yönetimi, öğretmen-öğrenci ilişkileri vb. gelmektedir.
14,00
18,50
SINIFA DAYALI YÖNETİM, Doç. Dr. Erdal TOPRAKÇI
Sınıfları sadece öğretimin yapıldığı insansız, çocuksuz, bireysiz ya da
rastlantıyla bir araya gelinmiş yerler olmaktan çıkarıp çocuklarımızın
gülerek, oynayarak, öğrenerek bize ve mutluluklarına hazırlanacakları
işbirliği ve dayanışmanın egemen olduğu, olacağı biricik toplumlara
dönüştürmemiz gerekmektedir. Bu, dünyadaki bütün eğitim sistemlerini
tepeden tırnağa değiştirmeyi de kapsayacak bir girişim olmalıdır. Çünkü
bu dünya hepimizin!
18,50
SINIF YÖNETİMİ, Prof. Dr. Ayhan AYDIN
Yazarın en büyük mutluluğu kitabın eğitim bilimleri ve öğretmenlik
programlarının en stratejik alanlarından biri olan Sınıf Yönetimi alanında
bir referans kitabı haline gelmiş olmasıdır. Birçok akademisyen ve
araştırmacının yeni ürünler verme sürecinde yararlandıkları bu eserin
ayrıca gerçek bir sevgi mesleği olan öğretmenlerin el kitabı olma niteliğini
sürdürmesi dileğiyle...
Sınıfta öğretim ortamı, zaman yönetimi, öğretimin planlanması ve
değerlendirilmesi, davranış yönetimi, öğretmen-öğrenci ve öğretmenveli iletişimi gibi özgün bölümler içeren kitap aynı zamanda ilginç ve
düşündürücü örnek olaylarla zenginleştirilmiştir.
17,00
SINIF YÖNETİMİNDE ÖRNEK OLAYLAR
Dr. Mehmet OKUTAN
Sınıf Yönetimi dersi kapsamında yeni yetişen öğretmenler, kuramsal
bilgilerle tanışma fırsatı bulabildiği halde, uygulamadaki durumla yeni
bilgileri yakınlaştıracak fırsatı bulmakta güçlük çekmektedirler. Bu kitap,
sınıf yönetimindeki kuramsal bilgilerle, sınıf yönetimi uygulamalarını
yakınlaştırma ihtiyacından doğmuştur. Kitapta, öğrencilerden derlenen,
yaşanmış sınıf yönetimi örnek olayları eleştirel bir yaklaşımla tartışılmış,
kuramsal bilgiler ışıgında olaylar değerlendirilmiş ve öğretmen
adaylarının deneyimlerle yüzyüze gelmelerine fırsat verilmeye
çalışılmıştır.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Doç. Dr. Ebru KILIÇ, Yrd. Doç. Dr.
Özcan E. AKGÜN, Doç. Dr. Şirin KARADENİZ, Dr. Funda DEMİREL
18,50
Bu kitap, eğitim fakültelerinde araştırma yöntemleri alanıyla ilgili
okutulmakta olan dersler için ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Bununla
birlikte kitabın, sosyal bilimler alanında herhangi bir programda
okutulan benzeri dersler için ders ya da kaynak kitabı olabileceği
dikkate alınarak düzenleme yapılmaya çalışılmıştır. Kitabın aynı
zamanda lisansüstünde okutulan bilimsel araştırma ile ilgili dersler için
kaynak oluşturabileceği düşünülmüştür.
Kuramdan Uygulamaya BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Editör: Yrd. Doç. Dr. Mustafa METİN
Hazırlanan bu kitapta; bilimsel araştırmada temel kavramlar, nicel
araştırma yaklaşımına dayalı yöntemler, nitel araştırma yaklaşımına
dayalı yöntemler, karma yöntemi araştırması, eleştirel kurama dayalı
yöntemler ve bilimsel araştırma süreci ve etik kuralları başlığı altında
beş kısım ve her bir kısmın altında ise alt bölümler olmak üzere 18
bölüm yer almaktadır. Her bir bölümde bahsedilen yöntem hakkında
genelden özele doğru ayrıntılı bir şekilde teorik bilgi verdikten sonra bu
yöntemin nasıl uygulanacağı açıklanmaya çalışılmış ve örnek makale ile
yöntemin uygulanışı pekiştirilmek istenilmiştir. Bu yönüyle kitabımız
ülkemizde eğitim alanında yazılmış ilk eser durumundadır. Ümit
ediyorum bu eser, öğretmen adayları, öğretmenler, akademisyenler ve
sosyal bilimler alanında araştırma yapmak isteyen kişilerin
faydalanabileceği bir başvuru kaynağı olabilecektir.
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA, Prof. Dr. Ali BALCI
Sorun çözme, karar verme öğrenme ve araştırma, insan yaşamının
kaçınılmaz süreçlerindendir. Bu süreçler arasında büyük bir paralellik ve
karşılıklı bağlılık vardır. İnsanların sorunlarını çözebilmesi, sağlıklı
kararlarla mümkündür. Kararların etkinliği ve isabetliliği, tam ve doğru
bilgiye dayanmalarına bağlıdır. İşte araştırma, özellikle de bilimsel
araştırma, etkili karar için gerekli bilgiyi, verileri üretmenin yoludur.
Öğrenmenin de önce salt tecrübeye sonra soyutlama ya da
genellemeleri, son olarak da bu genellemelerin pratikte sınanmasına
dayalı düzeyleri bulunmaktadır. Dolayısıyla en gelişmiş öğrenme
düzeyi, esasen bilimsel araştırmanın ta kendisidir.
22.00
20,00
18,50
24.00
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME
Prof. Dr. Özcan DEMİREL
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ, Editör: Prof. Dr. M. Çağatay ÖZDEMİR
Bu yapıt, eğitimde çağdaş program geliştirme sürecini planlama,
geliştirme, değerlendirme ve yaygınlaştırma ekseni içinde ele almakta;
ayrıca bu alanda dünyadaki son yönelimleri ve yaklaşımları ortaya
koymaktadır. Eğitimde program geliştirme çalışmaları (AR-GE)
araştırma ve geliştirmeye önem verilmesini ve kuramla uygulamanın
birbirini izlemesi gerektiği gerçeğini vurgulamaktadır. Değişim süreci
olarak eğitim hedeflerine, çağdaş program geliştirme çalışmalarıyla
ulaşılabileceği gerçeği de satırlar arasında yer almaktadır.
Eğitim sosyolojisi dersinin eğitim fakültelerinin tüm bölümlerinde
okutulmamasından dolayı uzun yıllardan beri eğitim sosyolojisi ders
kitabı basımı içerik bakımından rutin hale gelmiş ve günümüzün eğitim
sosyolojisi sorunları üst üste baskısı yapılan bazı ders kitaplarına
yansımamıştır. Günümüzde küreselleşme olgusu sadece Türkiye'yi
değil dünyanın diğer ülkelerini ve onların eğitim süreçlerini yakından
ilgilendirmektedir. Diğer yandan eğitim sisteminin işlevini zorlayan ve
baskı altına alan medya ve sosyal ağlar konusu ve beraberinde daha
görünür hale gelen şiddet olgusu öğretmen adaylarının dikkatle takip
etmeleri gereken problem alanlarıdır.
TÜRK EĞİTİM TARİHİ, Prof. Dr. Yahya AKYÜZ
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
Bu kitabın temel özelliği, üç bin yıllık bir süre içinde Türk eğitimini en
geniş anlamda kurum, olay, düşünce, deneyim açısından eleştirel bir
gözle incelemesi ve bunların günümüzde bağlantılarını ve sonuçlarını
ortaya koymasıdır. Türk eğitim tarihinin bu engin birikimi ile ilgili
sorunlar anlaşılamayacağı gibi, onların çözümü için yeni fikirler de
üretilmez. Ayrıca geçmişten günümüze Türk milletinin mutluluğunun ve
uğradığı felaketlerin eğitimsel nedenleri de öğrenilemez. Bu kitap Türk
Eğitim Tarihi dersi yanında Türk Tarihi ve Kültürü, İnkılap Tarihi, Türk
Eğitim Sistemi, Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Hukuku ve Yönetimi, Türk
Eğitim Düşünürleri… gibi dersler ve konularda Eğitim Fakülteleri
öğrencilerine, tüm öğretmen ve aydınlara yararlı olacaktır.
20.00
18,50
Prof. Dr. Banu Yazgan İNANÇ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİLGİN, Yrd.
Doç. Dr. Meral Kılıç ATICI
Fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel olmak üzere dört alandan oluşan
insan gelişimini genelde tek bir yanıyla ele alan çalışmaların aksine,
çocuğu bir bütün olarak ele alan, çocuğun gelişim dönemlerini ayrı ayrı
inceleyerek bütünsel bir değerlendirmeye ulaşmaya çalışan ayrıntılı,
farklı bir çalışma Gelişim Psikolojisi. Gelişim Psikolojisine farklı bakış
açıları, gelişimde tartışılan noktalar ve araştırma yöntemleriyle ilgili
bilgilerle açılan kitap, gelişim kuramlarının, bebeklik çocukluk ve
ergenlik dönemlerinin gelişim özelliklerini ele alarak ilerliyor. Gelişimin
farklı yönlerini ele alırken, insan gelişimini bütünüyle anlamayı da
mümkün kılıyor.
20,00
8,50
TÜRK EĞİTİM TARİHİ, Prof. Dr. İsmail GÜVEN
Bu çalışma Eğitim Tarihi ve Türk Eğitimi Tarihine farklı yorum ve bakış
açılarını kazandırmayı hedeflemektedir. Bu çalışma Türk Eğitim
Tarihinde yaşanan olumlu ya da olumsuzlukları bilimsel açıdan
değerlendirerek, geçmişin yaşantılarından da yararlanarak bugün için
ne tür dersler çıkarabileceğimiz konusunda ipuçları vermektedir. Türk
Eğitim Tarihini, Türklerin tarih sahnesine çıkışından günümüze kadar
geçirdikleri eğitim yaşantılarını ele alan bu çalışmanın Türk eğitiminde
yapılan yanlışlardan geri dönmeye yardımcı olacağı savından hareketle
bu konuda kültürünü artırmak isteyen herkese yararlı olacağı
düşünülmektedir. Türk Eğitiminin tarihsel gelişim evrelerini ve bu
evreleri biçimlendiren sosyal, siyasi ve ekonomik güçleri ayrıntılı olarak
ele alan bu eser Türk Eğitim Tarihi ile ilgili önemli kaynak olarak
öğretmen adayları ve eğitim fakültelerinde de kullanılabilir.
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ VAKA İNCELEMELERİ
Dr. Nihal MİSKET ÖZCAN, Dr. Safiye SARICI
Eğitim Psikolojisi Vaka İncelemeleri kitabı ailede ve eğitim ortamlarında
her gün karşılaştığımız olayları içermektedir. Bu kitapta kullanılan vaka
incelemesi yöntemi ile öğretmen adayları eğitim psikolojisi derslerinde
öğrendikleri kavram ve kuramları gerçek hayatta karşılaşacakları
konulara nasıl uygulayacaklarına ilişkin beceriler kazanacaklardır. Bu
amaçla YÖK'ün eğitim psikolojisi dersi için belirlemiş olduğu ders
içeriğine uygun olarak konular ve kavramlar ele alınmış ve ilgili vaka
incelemeleri konularla birlikte sunulmuştur. Her vaka incelemesinden
sonra öğrencilerin kuramları vakaya uygulayabilmeleri için tartışma
soruları verilmiştir. Kitap ayrıca öğretim elemanları ve öğrencilere vaka
incelemesi yönteminin nasıl kullanılacağına ilişkin pratik öneriler
sunmaktadır.
22,00
17,00
21,50
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
Editörler: Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY, Prof. Dr. Serdar Erkan
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, Editör: Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK
Öğretmen eğitimi her gün daha da çok önem kazanmaktadır. Bu
önemi doğrultusunda öğretmenin donanımlarını günümüz koşullarında
yeniden düzenlemek ve güncellemek bir zorunluluk olmaktadır. Bu
kitap öğrencinin gelişimsel ve öğrenme özelliklerini uygun ve etkili bir
şekilde ele alan bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Öğretmen veya öğretmen
adaylarının kendilerini öğretmenlik bilgi ve beceriyle donatmalarında en
önemli yardımcıları olacaktır. Bu kitapta, değişen öğretme ve
öğretmenlik anlayışlarına paralel olarak öğretmenliğin bilim ve sanat
olarak nasıl gerçekleştirileceğinin bilgilerini yalın, anlaşılabilir,
uygulanabilir ve duru bir şekilde okuma şansınız olacaktır.
Eğitim Psikolojisi kitabı, yaşamda sürekli gerçekleştiği ve hepimizi
kapsadığı için pek de farkında olmadığımız ve olağan karşıladığımız iki
temel MUCİZE’yi açıklamayı amaçlıyor!.. Birincisi, döllenmiş bir
yumurtadan bir bebeğin dünyaya gelişi, büyüyüp gelişmesi ve bir
yetişkin olması.. İkincisi, doğrudan dünyaya dair hiçbir bilgisi olmayan
bu bebeğin yaşamayı öğrenmesi... Kitap, özellikle öğrencilerin gelişim
özelliklerini tanıyarak onların “öğrenme yaşantıları” kazanmalarını
sağlamakla yükümlü öğretmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu
nedenle üniversitelerin, öğretmenlik programlarındaki “aday
ögretmenler için” YÖK’ün öğretmenlik programları içinde yer alan
“Eğitim Psikolojisi” dersinde kullanılabilecek bir kaynak kitap olarak
tasarlanmıştır.
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, Prof. Dr. Hasan BACANLI
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, Editör: Doç. Dr. Alim KAYA
Eğitim Psikolojisinin temel konu ve kavramlarını ele alındığı bu kitabın
yazılmasında, yazar alan uzmanı olmasının yanı sıra kendisini
okuyucunun yerine de koyarak onun istek ve beklentilerini karşılamaya
çalışmıştır. Ayrıca, öğrenme ile ilgili ilkelere uyulmaya özen
gösterilmiştir. Bu düşüncelerle, farklı bir düzen ve anlayış içinde
yeniden kaleme alınan kitabın, öğretmen-öğretmen adayı öğrenciler ve
konuya ilgi duyanlara yararlı olacağı ümidiyle...
Bu kitap "insan mühendisleri" olarak da tanımlanan öğretmen
adaylarına, öğrencilerin bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal, ahlak ve
kişilik olarak nasıl gelişip değiştikleri, çeşitli gelişim dönemlerinde hangi
özelikleri geliştirdikleri ne tür davranışları nasıl öğrendikleri gibi gelişim
psikolojisi ve öğrenme psikolojisi alanlarındaki temel kavramsal bilgileri
kazandırmak ve bunların öğretmen davranışlarına nasıl yansıtılabileceği
konusundaki yeterliliklerinin artırılması amacıyla Eğitim Psikolojisi ders
kitabı olarak hazırlanmıştır. Kitapta 18 ünite yer almaktadır. Üniteler,
YÖK'ün Eğitim Psikolojisi dersi için belirlemiş olduğu ders içeriğine
tamamen uygundur.
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, Editör: Doç. Dr. Şerife IŞIK TERZİ
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, Prof. Dr. Ayhan AYDIN
Kitapta bireysel farklılıklara ve özel gereksinimli çocuklara geniş yer
verilmesi kitabın önemli bir yönünü oluşturmuştur. Ayrıca her bir
ünitenin sonunda okuyucuların edindikleri bilgileri sınayabilecekleri
değerlendirme sorularına, edinilen bilgilerin günlük yaşamla ilişkisini
sorgulamaya yönelik uygulamalara, ek okuma kaynaklarına, konuyla
ilişkili videolara ve film önerilerine yer verilmesi kitabın diğer önemli bir
özelliğidir. Bu açıdan bakıldığında kitap bir yeniliği de içermektedir.
YÖK'ün Eğitim Psikolojisi dersi için belirlemiş olduğu ders içeriğine
tamamen uygun olan bu kitap gerek görsel gerekse dil ve içerik
açısından hedef kitlenin ihtiyaç ve düzeyine göre hazırlanmıştır.
Gelişme ve öğrenme, yaşamın birbirinden ayrılmaz nitelikte iki temel
boyutunu oluşturur. Başka bir anlatımla bu iki sözcük, insan yaşamının
en özlü anlatımıdır. Yaşam, insanın doğumdan başlayarak ölümüne dek
kendi iç dünyasında ve onu çevreleyen dış dünyada yaptığı yolculuğun
adıdır. Bu güzel, acılı ve gizemli yolculuk, her zaman daha mutlu ve
üretken bir varoluş biçimine ulaşmak amacıyla yapılır. Ancak yaşam
yolcularının tümü, sevgi ve güvene, başka bir deyişle mutluluğa
ulaşamazlar. Çünkü çoğu kez yaşam adına bize dayatılan dar
görüşlülük, katı kuralcılık ve bencilliktir. Kendi gerçeğimize ve özgün
doğamıza yabancılaşmayı tanımlayan bu çürüme süreci, bizi
yaşamaktan alıkoyar. Oysa yaşamak, hemen yanımızda masum bir
çocuk gülüşü sadeliğiyle, bize göz kırpmaktadır. Fakat gerçekte
çocuksu bir coşku içinde yaşanması gereken yaşamı zorlaştıran, yine
insanın kendisidir. İnsan yaşamın en yüce değer olduğunu unutursa,
varlığını “büyük davalara” adar. Yaşamın kendisine adanmamış bir
yaşam ise, asla gerçek bir yaşam olamaz.
18,50
22,00
18,50
17,00
EĞİTİM ve ÖĞRETİMDE ETİK, Prof. Dr. İnayet AYDIN
Bu kitabın amacı, bir yandan eğitim ve öğretim sürecinin ne tür
değerler ve ilkeler ekseninde işlev görmesi gerektiğini tartışırken, diğer
yandan bu sürecin gerçekleştirilmesinde başlıca rolleri oynayan
öğrenci, veli, öğretmen, okul yöneticisi, müfettiş ve rehberlik uzmanı
gibi meslek elemanlarının etik ilkelerinin ortaya konulmasını
sağlamaktır.
33,00
14,00
21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ
Editörler: Prof. Dr. Orhan OĞUZ, Prof. Dr. Ayla OKTAY,
Prof. Dr. Halis AYHAN
Türk eğitim sistemi, tarihi ve kültürel mirasının getirdiği şartlarla birlikte
dünyada yaşanan değişimden bağımsız olarak düşünülemez. Çağın
eğitim koşulları ne ise, Türk eğitim sistemi de milli ve manevi
değerlerini koruyarak bu değişime ve koşullara uymalıdır. Eğitim
kurumları, toplumun sosyal ve kültürel isteklerine cevap verecek
demokratik ve katılımcı bir yaklaşımla, işlevsel bir şekilde yeniden
yapılanmalıdır. Bilgi toplumunun eşiğinde olan bir Türkiye için eğitim
ortamını belirlemenin ve günün koşulları çerçevesinde yeni yaklaşımları
tartışmanın önemli olduğunu düşünüyoruz.
Elinizdeki kitabın amacı, kendi alanlarında uzman kişilerin 21. yüzyılda
eğitim anlayışı ve Türk eğitim sistemi hakkındaki görüşlerini ve
önerilerini belirleyip açıklamaktır.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ, Editör: Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ Prof. Dr. Sefer ADA,
Yrd. Doç. Dr. Nurdan BAYSAL
Literatürde, Bilişim Teknolojisi; kelime anlamıyla, bilgisayar tabanlı
bilişim sistemlerinin, özellikle yazılım uygulamaları ve bilgisayar
donanımının incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi,
yönetimi ve desteğine verilen isimdir. Bireylerin birçok iş yükünü
azaltan Bilişim Teknolojileri, hayatımızın her alanında bize büyük
kolaylıklar sağlamakta ve bilgiye kolayca erişim olanağı sunmakta,
bireyler veya kurumlar arası iletişimi hızlı ve etkin kılmaktadır. Kitap;
bilgi teknolojisi kavramı, bilgisayarı kullanmak ve dosyaları yönetmek,
kelime işlemci, hesap çizelgesi, veritabanları, sunum ve bilgi ve iletişim
konularını içermektedir. Bir ekip çalışmasının ürünü olan bu kitapta,
tüm yazarlar (doktora öğrencilerim) işbirliği içerisinde, birbirleri ile
yardımlaşarak çalışmış ve bilgi paylaşımında bulunmuştur.
Okul, eðitim sisteminin içinde insan gücü ve onun dýþýndaki faktörleri
iþleyiþ üzerinde doðrudan ve dolaylý olarak katkýda bulunmaktadýr.
Bugün tüm toplumlar; okulun sistemini ve etkili verimlilik düzeyini her
bakýmdan tartýþmaktadýrlar. En pahalý yatýrým olan eðitim etkinliklerinin
sosyo-ekonomik düzeyde olumlu yansýmalarýnýn olmadýðý durumlarda,
verimli ve etkili okuldan söz etmek mümkün deðildir. Okullarýn
verimliliði iyi yönetilmelerine baðlýdýr. Bu da okul yöneticilerinin insan
ve maddî kaynaklarý eþgüdüm içinde kullanmasý ile gerçekleþir. Bu
kitapta Türk Eðitim Sistemi her boyutu ile tetkik edilmeye ve konuya
iliþkin eðitim-öðretim, personel hizmetleri; hem yönetsel hem etik hem
de verimlilik açýsýndan incelenmeye çalýþýlmýþtýr.
EÐÝTÝM FELSEFESÝ, Prof. Dr. Mustafa ERGÜN
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ,
Editör: Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR
Eðitim Felsefesi, hem zamanýn derinliklerinden beri hem de çaðýmýzýn
toplumsal ve teknolojik geliþme ve sorun larý içinde yapýlmaya
çalýþýlmýþtýr. Deðerlendirmenin özellikle çaðdaþ ulusal-demokratik
sanayi toplumlarýnda ve bilgi toplumu veya iletiþim toplumu ortamý ve
sorunlarý içinde yapýlmasýna gayret edilmiþtir. Bu açýlardan bu kitap,
Türkiye'deki diðer Eðitim Felsefesi çalýþmalarý içinde kendine has
özellikleri olan orijinal bir çalýþma ve öðrencilerin hem tarihi hem de
çaðdaþ problem ve teoriler ýþýðýnda eðitimin uç problemlerini felsefî
boyutta irdelemelerine yararlý olacaðýný düþündüðümüz bir eser
olmuþtur.
Eğitimin temel amacı bireylerin mutluluk, özerklik ve bağımsız iş yapabilme
kapasitesini geliştirmektir. Okul sistemimiz, bürokratik yönetim ve onun
uzantısı olarak görülen “testokrasiye” teslim olmuş görünüyor. Tüm sistem işe
yaramayacak bilgilerinin ne kadarının hatırlandığını ölçmeye çalışarak bunu
başarı olarak takdim ediyor. Tek amaç bu olunca sistem tüm gücünü
sınavlardaki başarıya odaklıyor. Eğitimin öznesinin “insan” olduğu unutulmuş
görünüyor. Okulun varlık nedenini öğrencilerin mutluluğu olarak gören bu
kitabın temel amacı, okuldaki yönetim süreçlerini ve işleyişini, öğretmen
adaylarına yapı ve davranış olarak tanıtmaktır. Öğretmen adaylarının göreve
başlamadan önce içinde bulunacakları okulu tanımaları onların mesleğe daha
hazırlıklı olmalarına katkı sağlayacaktır. Kitapta okul yöneticileri için de
yönettikleri sistemi daha etkili kılabilmek açısından ipuçları mevcuttur. Kitap,
alanı tanımak ve bu alanda çalışmak isteyenler açısından başlangıç niteliği
taşımaktadır.
17,00
17,00
18,50
17,00
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN
Bir ülkede eğitim hizmetlerinin ülke düzeyinde planlı ve programlı
olarak uygulanmak istenmesi, eğitim sistemlerinin oluşmasını
sağlamıştır. Tarihi süreç içinde milli devletlerin oluşmasıyla eşzamanlı
olarak milli eğitim ve okul sistemleri oluşmuştur. Ülkelerin eğitim ve
okul sistemleri birbirine benzer özellikler yanında farklılıklar da gösterir.
Bu kitapta, Türk eğitim sistemi, farklı boyutları yönünden ana
çizgileriyle özetlendikten sonra eğitim sisteminin en uç noktasında yer
alan okul ve okul yönetimi süreçleri üzerinde durulmuştur. Kitabın,
başta öğretmen adayları, eğitim ve okul yöneticisi adayları olmak üzere
eğitim sistemi içinde görevli yöneticilere ve öğretmenlere, Türk eğitim
sistemine ve okul yönetimine ilgi duyanlara yararlı olması
beklenmektedir.
17,00
18,50
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ,
Editör: Prof. Dr. Vehbi ÇELİK
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ, Editörler: Yrd. Doç. Dr.
Hasan Basri MEMDUHOĞLU, Doç. Dr. Kürşad YILMAZ
18,50
“Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi” dersinin kur tanımına ve
içeriğine uygun olarak hazırlanan bu kitap, eğitim fakültelerinde
öğrenimlerine devam eden öğretmen adaylarına içinde görev
yapacakları sistemi tanıtmayı ve okul yönetimine ilişkin bilgi ve beceri
kazandırmayı amaçlamaktadır. Alanında uzman akademisyenlerce
hazırlanan kitapta sistematik bir bütünlük içerisinde Türk Eğitim Sistemi
bütün boyutlarıyla ve yasal temelleriyle betimlendikten sonra, yönetim
bilimi ve örgüt kavramı bağlamında okul yönetimi kuramsal ve
uygulamalı yönleriyle ele alınmıştır.
İNSANCA DEĞERLER EĞİTİMİ, Doç. Dr. Bülent DİLMAÇ
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Dersi Yükseköğretim Kurulu'nca
belirlenen kur tanımına uygun olarak hazırlanmıştır. Alanında uzman
akademisyenlerce hazırlanan kitap, öğretmen adayları için özgün bir
ders kitabı niteliği taşımaktadır. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
kitabı, eğitim sisteminin örgütsel yapısını en son biçimiyle ele almış
okul yönetiminin teorik ve uygulama boyutunu bütünleştirmeye
çalışmıştır. Okul yönetimi alanındaki yeni gelişmeler öğrenci
psikolojisine uygun olarak hazırlanmış, öğrenciyi teori içinde
boğmadan ders içeriği sistem, okul, yönetici ve öğretmen açısından
sistematik bir bütünlük içinde sunulmuştur.
Eğitim alan bir İnsanın hangi insanî değerlere göre hayatın devam
ettireceğini bilmesi onun en doğal hakkıdır. Hangi ülkü ve ideallere
göre davranırsa çağdaş insanlık alemi ile bütünleşerek yaşayabilir?
Örgün eğitim kurumlarının ilgilileri ve anne-babalar ahlâk eğitimini
yeniden hatırlamak ve ele almak zorundadır. Ahlâki olgunluk kazandırmayan bir eğitim eksik insan yetiştirir. Eğitimin sonal amacı çağdaş
bilgi ve becerilerle donanmış ve ahlâklı insanlar yetiştirmek olmalıdır.
Elinizdeki bu kitap çocukların insani değerler eğitimi alanında kullanılabilecek az sayıdaki kitaplardan biridir. Yazarın titiz bir çalışma ile
hazırladığı ve uyguladığı bu kitapta anne-baba ve öğretmenler için
çocukların değerler eğitiminde kullanılabilecek oyunlar, eğitimsel
etkinlikler ve hikayeler bulunmaktadır.
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
Editör: Kadir KESKİNKILIÇ
DEĞERLER EĞİTİMİ
Doç. Dr. Kadir ULUSOY, Doç. Dr. Bülent DİLMAÇ
Türk Eğitim Sistemi ve Okul yönetimi adlı bu çalışma, yaşanan
gelişmeler, süreçler ve ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkmıştır. Her biri
alanında hem teorik hem de uygulama boyutunda uzman olan
akademisyenlerin desteğiyle hazırlanan bu eser, Yüksek Öğretim Kurulu
Öğretmen Yetiştirme Komitesi'nin geliştirdiği yeni öğretmen yetiştirme
programının gereklerini karşılamayı amaçlamıştır. Eğitimin, yetişmenin
ve gelişmenin sürekliliği olgusu da dikkate alındığında eğitim çalışanları
olan tüm öğretmen ve yöneticiler açısından da önemli bir kaynak
olduğuna inanılmaktadır.
Değerler eğitimi kitabı, değer kavramına ve eğitimine kuramsal anlamda farklı
yaklaşımlar getirecek bir kitap niteliğindedir. Kitapta, değer kavramının tanımı,
sınıflandırılması, değer öğretimindeki temel süreç ve ilkelerle birlikte değer
öğretiminde yaklaşımlara yer verilmiştir. Değerler eğitimi kitabı alanda bu
bağlamda yazılı olan az sayıda kitaplardan biri olma özelliğini taşımaktadır.
Eğitim içerisinde yer alan her bireyin hayatını benimsemiş ve kabul etmiş insani
değerler doğrultusunda yaşama hakkına sahip olduğu bilinmektedir. Değerleri
kazandırmayan bir eğitim anlayışı eksik insan yetiştirir. Değerler eğitimi kitabı
bu açıdan da önem taşımaktadır.
10,00
12,00
22,00
ÖZEL EĞİTİM, Editör: Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Özel eğitimde başucu kitabı olacak nitelikteki bu kitabın hedef kitlesi
öğretmen adayları ve öğretmenler olup, toplam on altı üniteden
oluşmaktadır. İlk altı ünitede genel anlamda özel eğitim ve erken
çocuklukta özel eğitim alanı, özel eğitime gereksinim duyan
öğrencilerin kaynaştırılması ve kaynaştırma ortamlarında sunulan
öğretimin bireyselleştirilmesi ve işbirliği gibi konular üzerinde
durulmaktadır. Diğer dokuz ünitede ise okullarımızda öğretmen
adaylarımızın sıklıkla karşılaşacağı, halen öğretmenlik yapan
öğretmenlerimizin öğretim sunduğu özel eğitime gereksinim duyan
öğrenci grupları anlatılmaktadır. Kitabın hem öğretmen adaylarımızı ve
öğretmenlerimizi hem de diğer uzman ve anne-babaları aydınlatıcı ve
yararlı bilgilerle donatması, kitabın editörünü ve yazarlarını mutlu
edecektir.
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI (ÖT-MT) dersi,
eğitim fakültelerinin ders programlarında yapılan son düzenlemelere
göre öğretmenlik sertifikası programında tüm bilim dalları için zorunlu
ders olarak programda yerini almıştır. 21. yüzyılda bilimde ve
teknolojideki hızlı değişmeler eğitim alanını da etkilemiş ve yeni
teknolojilerin eğitimde kullanılmasına başlanmıştır. Öğretim
teknolojileri ve materyal tasarımı, öğretim hizmetlerinin nitelikli hale
getirilmesinde en belirleyici ögeler olarak görülmektedir. ÖT-MT, hem
nitelikli eğitim hizmeti sunmak hem de eğitimdeki teknolojik
gelişmelere ayak uydurmak ve en son gelişmiş öğretim teknolojilerini
sınıf ortamında kullanmak isteyen aday öğretmenlere bir el kitabı
olarak hazırlanmıştır.
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ve MATERYAL TASARIMI
Editör: Dr. Emine CABI
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ve MATERYAL TASARIMI
Editör: Yrd. Doç. Dr. Mustafa SARITAŞ
“Öğretim Teknolojileri ve materyal tasarımı kapsamında etkili öğrenme
ortamlarının oluşturulması yönünde hazırlanan bu kitap, hem ders
kitabı hem de her düzeyde eğitimciye kaynak kitap olması
düşünülmüştür. Kitabın içeriğinde öğretim teknolojileri ile ilgili temel
kavramlar, öğretim materyallerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve
değerlendirilmesi, eğitimde bilgisayar uygulamaları internet ve uzaktan
eğitim konuları teorik ve uygulama yönelik bilgiler yer almaktadır. Her
bölümün başında, öğrenme çıktıları ile içindekiler verilmiş, bölüm
sonlarında ise bölümlerde tartışılan konular özetlenmiş ve çoktan
seçmeli değerlendirme sorularına yer verilmiştir."
Bu kitabın hazırlanmasına yön veren en önemli düşünce, her düzeyde
eğitimle ilgilenen eğitimcilere hem kuramsal düzeyde, hem de içerdiği
uygulama örnekleri ile yararlı olacağı beklentisidir. Toplam yedi
bölümden oluşan kitapta, öğretim teknolojisi alanında sıklıkla kullanılan
kavramlar, öğretimde yararlanılan araç-gereçler, öğretim materyalinin
seçimi, hazırlanması ve kullanımında göz önünde bulundurulması
gereken ilkeler, öğretim uygulamalarında bilgisayardan yararlanma ve
bilgisayar destekli öğretim, programlı öğretim, uzaktan öğretim
konuları yer almaktadır.
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ve MATERYAL TASARIMI
Doç. Dr. S. Sadi Seferoğlu
TARİH ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL
TASARIMI, Editörler: Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU, Doç. Dr.
İbrahim TURAN
14,00
17,00
18,50
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ve MATERYAL TASARIMI
Editörler: Prof. Dr. Özcan DEMİREL, Prof. Dr. Eralp ALTUN
Türkiye'de çoğu sorun gibi eğitim de, özellikle eğitimin teknolojik
olanaklarla güçlendirilmesi zorunluluğu da, hep bir sorun olarak baş
gösterdi. Seferoğlu'nun bu çalışması, eğitimcilere çeşitli eğitim
materyallerini hazırlama, geliştirme, kullanma ve değerlendirme
sürecinde yol göstermeyi amaçlayarak, onlara teknolojiyi öğretme ve
öğrenme süreçleriyle bütünleşmelerinde yardımcı olmayı amaçlıyor.
Kitap esas olarak, Eğitim fakültelerinde okutulan 'Öğretim Teknolojileri
ve Materyal Tasarımı dersinin YÖK tarafından belirlenen ders tanımı
temel alınarak hazırlanmış. Kitap, bu dersi ve ayrıca benzer içerikli
başka dersleri alan öğretmen adaylarına yardımcı ders kitabı olma
niteliği taşıyor.
Eğitim fakülteleri programlarında yer alan temel derslerden birisi,
'Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı' isimli derstir. Bu ders
aracılığıyla öğretmen adaylarına öğretim teknolojilerini kullanabilme ve
materyal geliştirme bilgi ve becerileri kazandırılmaya çalışılmaktadır.
Aday öğretmenlere, etkili bir eğitimci olabilmek için önemli nitelik ve
beceriler kazandırabilecek olan bu dersin uygulanmasında problemler
yaşanmaktadır. Bu alandaki önemli problemlerden birisi, farklı alanların
öğretimine yönelik 'Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı' ders
kitaplarının bulunmamasıdır. Örneğin, tarih öğretmen adaylarının
eğitimine yönelik bir 'Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı' ders
kitabı hazırlanmamıştır. Bu eser, bu boşluğu doldurma iddiasındadır.
14,00
17,00
27,00
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI
Prof. Dr. Aytekin İŞMAN
Teknolojideki akıl almaz hızlı gelişmeler; bütün toplumları bilgi yoğun
bir yaşama doğru sürükledi, eğitim programlarını yeniden
düzenlemede katkılar sağladı, eğitime yapılan yatırımları artırdı, eğitim
politikalarını yeniden oluşturdu, bilim adamlarına yeni eğitim modelleri
meydana getirmede yardım etti ve eğitim sisteminde radikal
değişmelere neden oldu. Öğretmenlerin, eğitimdeki radikal
değişmelerde rol alabilmesi için teknolojik gelişmeleri yakından takip
etmesi ve teknolojileri eğitim öğretim ortamlarında etkili olarak
kullanması gerekmektedir. Bu kitapta, klasik ve modern eğitim
teknolojileri tanıtılmakta ve eğitim-öğretim ortamlarında kullanma
yöntemleri ayrıntılı olarak verilmektedir.
18,50
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ve MATERYAL TASARIMI
Editör: Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu
Öğretim Teknolojileri alanı öğretmenlerin değişen rolüne büyük katkılar
koyarak ilerlemekte ve genişlemektedir. Öğretmenler ÖğrenmeÖğretme süreçlerini planlama, tasarımlama, uygulama ve
değerlendirmede Öğretim teknolojilerinden büyük oranda
yararlanmaktadırlar. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, isimli
bu kitap, öğretmenlere temel anlamda bir kılavuz olacak ve öğretmen
adaylarının bu yöndeki ihtiyaçlarına da cevap verebilecektir. Bir ekip
çalışmasının ürünü olarak ortaya çıkan bu kitabın yazımında tüm
yazarlar işbirliği içerisinde, birbirleriyle yardımlaşarak çalışmıştır.
17,00
MODERN YÖNTEM ve TEKNİKLERLE COĞRAFYA ÖĞRETİMİ, Editörler:
Doç. Dr. Hüseyin KAYA, Yrd. Doç. Dr. Akif KARATEPE,
Yrd. Doç. Dr. Adem ÖZDER
Ülkemiz ve dünyamız sorunlarına çözüm getirebilecek nitelikte bireylerin
mutlaka ama mutlaka coğrafya eğitimi almaları, coğrafi becerilere sahip olmaları
gerekir. Bu becerileri kazandırabilme adına, coğrafya mutfağına güzel ve yeni
tatlar sunmayı amaçlayan bu kitabın öncelikle coğrafya öğretmenlerine ve
lisansüstü çalışma yapan öğrencilere, coğrafya alan eğitimi çalışan
araştırmacılara faydalı olmasını ümit ediyoruz. Bu kitap, coğrafya eğitimi
alanında coğrafya öğretmelerinin başvurabileceği bir el kitabı hüviyetindedir, bir
başvuru kaynağıdır. İçerikte yer alan birçok konu proje süresince test edilmiş,
uygulanmış ve başarılı sonuçlar elde edildikten sonra paylaşılmasına karar
verilerek kitaba ilave edilmiştir.
22.00
TARİH ÖĞRETİMİ Kuram ve Uygulama, Editör: İsmail GÜVEN
Tarih derslerinin geleneksel kalıplardan çıkıp yeni ve yaratıcı yaklaşımların
ilkeleri doğrultusunda yeniden biçimlendirilmesi hem araştırıcılar hem de
tarihçiler tarafından kabul görmeye başlamıştır. Tarih öğretiminin yaşadığı
kısırdöngüyü aşmasına yönelik araştırmalar hızla artmaya başlamıştır. Türkiye
tarihçiliği açısından en önemli nokta ise tarih öğretimine eğitimcilerden ve
yöntem bilimcilerden çok, ikincil alanda çalışanların görüş bildirmesidir. Teknik
açıdan sorunlu olan bu çalışmalarda öğretim doğrusal olarak ele alınmakta,
içerik ve yöntemlerin psikolojik ve gelişimsel yapıyı göz ardı ettiği
görülmektedir. Somut konulardan yola çıkmaktan çok, kalıp ve sloganlara dayalı
tarih öğretimi anlayışı vurgulanmaktadır.
YABANCI DİL ÖĞRETİMİ, Prof. Dr. Özcan DEMİREL
Bu yapıt, yabancı dil öğrenmek isteyenler için bir kaynak kitap, dili
öğretmek isteyenler için de bir kılavuz kitap olarak hazırlanmıştır. Dil
öğrenimindeki son gelişmeler ve özellikle Avrupa Konseyi, Yaşayan
Diller Projesindeki son çalışmalar açıklanmıştır. 2004-2005 öğretim
yılından itibaren tüm Avrupa ülkelerinde uygulanması planlanan Avrupa
Dil Portföyü bu yapıtta açıklanmıştır. Avrupa Birliği ile bütünleşme
sürecinde çok dilli Avrupa vatandaşı olabilmenin yolu en az iki yabancı
dili bilmekten geçiyor. Geleceğin çok dilli Avrupalı Türk vatandaşlarına,
öğretmen ve öğrencilerine bu yapıtın, yararlı olması beklenmektedir.
17,00
Download