finans yatırım ortaklığı a.ş. 30 eylül 2013 tarihinde sona eren ara

advertisement
FİNANS YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE
SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR
İÇİNDEKİLER
SAYFA
ÖZET BİLANÇO ..................................................................................................................................................
1
ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...... ..............................................
2-3
ÖZET ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ..............................................................................................
4
ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOSU .........................................................................................................................
5
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR .........................................................................................
6-18
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU, FAALİYET KONUSU ................................................................
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR.......................................................
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA ................................................................................................
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ .....................................................................................................
FİNANSAL YATIRIMLAR.................................................................................................................
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR .....................................................................................................
MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ................................................................
KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER .............................................
ÖZKAYNAKLAR................................................................................................................................
SATIŞLAR, SATIŞLARIN MALİYETİ VE ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER
GELİRLER/ GİDERLER .....................................................................................................................
PAZARLAMA VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ........................................................................
NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER ................................................................................................
PAY BAŞINA KAZANÇ / (KAYIP) ...................................................................................................
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI .................................................................................................
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERIN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ.................
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR .............................................................................
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
6
7-9
10
10
11
12
12
12
12-14
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
14
15
15
16
16-17
18
18
18
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2013 TARİHLİ ÖZET BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir)
Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
4
5
6
6
7
7
TOPLAM VARLIKLAR
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Kısa vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Borç karşılıkları
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
6
6
6
8
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltmesi farkları
Hisse senedi ihraç primleri
Diğer kazanç / kayıplar
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar kar/zararları
Net dönem karı/zararı
TOPLAM KAYNAKLAR
9
9
9
9
9
9
Cari Dönem
(Bağımsız
İncelemeden
Geçmemiş)
30 Eylül
2013
Önceki Dönem
(Bağımsız
Denetimden
Geçmiş)
31 Aralık
2012
20.938.477
1.917.035
19.016.441
5.001
5.001
10.753
9.024
1.729
22.531.648
351.860
22.178.261
1.527
1.527
32.989
28.408
4.581
20.949.230
22.564.637
161.611
95.023
81.645
13.378
66.588
744.839
605.107
920
604.187
74.200
64.488
9.712
65.532
83.556
83.556
43.097
43.097
20.704.063
18.000.000
8.696.196
1.229
(32.542)
888.806
(5.809.530)
(1.040.096)
21.776.701
18.000.000
8.696.196
1.229
888.806
(9.500.857)
3.691.327
20.949.230
22.564.637
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
1
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir)
KAR ZARAR TABLOSU
Dipnot
Referansları
Cari Dönem
(Bağımsız
İncelemeden
Geçmemiş)
1 Ocak30 Eylül
2013
Cari Dönem
(Bağımsız
İncelemeden
Geçmemiş)
1 Temmuz30 Eylül
2013
Yeniden
Düzenlenmiş
Önceki Dönem
(Bağımsız
İncelemeden
Geçmemiş)
1 Ocak30 Eylül
2012
Yeniden
Düzenlenmiş
Önceki Dönem
(Bağımsız
İncelemeden
Geçmemiş)
1 Temmuz 30 Eylül
2012
Hasılat
Satışların Maliyeti
BRÜT KAR
10
10
201.086.528
(201.162.467)
(75.939)
38.779.935
(39.077.399)
(297.464)
778.063.940
(774.447.117)
3.616.823
341.621.629
(341.311.650)
309.979
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
ESAS FAALİYET KARI
11
11
10
10
(548.951)
(27.409)
89.513
(477.310)
(1.040.096)
(172.559)
(9.760)
296.567
(49.246)
(232.462)
(476.779)
(40.748)
558.798
(306.320)
3.351.774
(165.767)
(16.087)
406.012
(215.724)
318.413
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ
FAALİYET KARI
-
-
-
-
(1.040.096)
(232.462)
3.351.774
318.413
Finansman Giderleri (-)
VERGİ ÖNCESİ KAR
(1.040.096)
(232.462)
3.351.774
318.413
Dönem Vergi (Gideri) / Geliri
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri
DÖNEM KARI
(1.040.096)
(232.462)
3.351.774
318.413
(0,05778)
(0,01291)
0,18621
0,01769
Pay başına kayıp / kazanç
13
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
2
2
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir)
Yeniden
Düzenlenmiş
Önceki Dönem
(Bağımsız
İncelemeden
Geçmemiş)
1 Ocak-30
Eylül
2012
Yeniden
Düzenlenmiş
Önceki Dönem
(Bağımsız
İncelemeden
Geçmemiş)
1 Temmuz-30
Eylül
2012
Cari Dönem
(Bağımsız
İncelemeden
Geçmemiş)
1 Ocak-30
Eylül
2013
Cari Dönem
(Bağımsız
İncelemeden
Geçmemiş)
1 Temmuz-30
Haziran
2013
(32.542)
-
-
-
Kar veya Zarar Olarak Yeniden
Sınıflandırılacaklar
-
-
-
-
DİĞER KAPSAMLI GELİR
(32.542)
-
-
-
(1.072.638)
(232.462)
3.351.774
318.413
Dipnot
DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Referansları
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacaklar
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
3
3
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir)
Ödenmiş
Sermaye
18.000.000
Sermaye
düzeltmesi
farkları
8.696.196
Hisse senedi
ihraç
primleri
1.229
-
-
-
30 Eylül 2012 bakiyeleri
18.000.000
8.696.196
1 Ocak 2013 bakiyeleri
18.000.000
Bağımsız İncelemeden Geçmiş
1 Ocak 2012 bakiyeleri
Geçmiş dönem zararının geçmiş
yıllar kar/zararlarına aktarımı
Toplam kapsamlı gelir
Geçmiş dönem zararının geçmiş
yıllar kar/zararlarına aktarımı
Toplam kapsamlı gelir
30 Eylül 2013 bakiyeleri
Diğer
kazanç /
kayıplar
-
Kardan
ayrılan
kısıtlanmış
yedekler
888.806
Net dönem
karı/zararı
(2.135.551)
Geçmiş
yıllar kar /
zararları
(7.365.306)
Toplam
18.085.374
-
2.135.551
3.351.774
(2.135.551)
-
3.351.774
1.229
-
888.806
3.351.774
(9.500.857)
21.437.148
8.696.196
1.229
-
888.806
3.691.327
(9.500.857)
21.776.701
-
-
-
(32.542)
-
(3.691.327)
(1.040.096)
3.691.327
-
(1.072.638)
18.000.000
8.696.196
1.229
(32.542)
888.806
(1.040.096)
(5.809.530)
20.704.063
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
4
4
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Not
Cari Dönem
(Bağımsız
İncelemeden
Geçmemiş)
1 Ocak –
30 Eylül 2013
Önceki Dönem
(Bağımsız
İncelemeden
Geçmemiş)
1 Ocak –
30 Eylül 2012
(1.040.096)
3.351.774
556.976
24.040
7.917
17.157
(246)
(3.307.364)
14.983
8.448
5.391
8.434
6.321
(1.403)
(434.252)
(3.474)
(605.107)
2.604.844
4.722
1.566.733
86.584
(360)
2.375.586
9.343
2.471.153
(1.804)
(1.804)
(4.118)
(4.118)
-
-
1.564.929
2.467.035
351.848
2.348.259
1.916.777
4.815.294
ESAS FAALİYETLERDEN
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Net dönem karı / (zararı)
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen
nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Finansal varlık değer azalışları / (artışları)
Amortisman ve itfa payları
Kıdem tazminatı karşılık gideri
İzin karşılığındaki artış
BSMV karşılığı
Diğer karşılıklar
Faiz tahakkukları
İşletme sermayesindeki değişim öncesi
faaliyetlerden elde edilen nakit akımı
Ticari alacaklardaki değişim
Diğer alacaklardaki değişim
Ticari borçlardaki değişim
Finansal varlıklardaki değişim
Diğer yükümlülüklerdeki değişim
Esas faaliyetlerden elde edilen nakit
12
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
7
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Finansal borçlardaki değişim
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen nakit
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ
NET DEĞİŞİM
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4
5
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
1.
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (“Şirket”), Türkiye’de faaliyet göstermekte olup Genel
Müdürlüğü Nispetiye Caddesi, Akmerkez B Kulesi Kat: 2 34330 Etiler - İstanbul adresinde
bulunmaktadır. Şirket, 13 Kasım 1995 tarihinde kurulmuş, 20 Kasım 1995 tarihinde tescil edilmiş
ve tescili 28 Kasım 1995 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların detayı aşağıda gösterilmiştir:
30 Eylül 2013
Finansbank A.Ş. (*)
Halka açık kısım ve diğer
Pay Oranı
%
10,01
89,99
100,00
Nominal Pay
Tutarı
1.802.160
16.197.840
18.000.000
31 Aralık 2012
Pay Oranı
%
10,01
89,99
100,00
Nominal Pay
Tutarı
1.802.160
16.197.840
18.000.000
(*) Finansbank A.Ş., Şirket üzerindeki % 10,01’lik ortalık payına ek olarak, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse
senetleri ile birlikte toplam % 83,76’lık kısmına sahiptir (31 Aralık 2012: % 82,20).
Şirket’in ana hissedarı Finansbank Anonim Şirketi ve Şirket’in nihai ana hissedarı ise National
Bank of Greece S.A.’dir (“NBG”). 18 Ağustos 2006 tarihinde, Şirket’in ana sermayedarı olan
Finansbank A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin %46’sını oluşturan hisselerinin Fiba Grubu
tarafından NBG’ye satılmış ve NBG, Finansbank A.Ş.’nin ana sermayedarı haline gelmiştir.
NBG, 11 Aralık ve 25 Aralık 2006 tarihleri arasında yapmış olduğu borsa dışında hisse senedi
toplama çağrısı sonucunda, Şirket sermayesinin %5,30’u oranında, 723.480 TL nominal değerli
hisse satın almıştır.
Şirket’in fiili faaliyet konusu 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Kanun uyarınca,
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (“SPK”) ortaklık portföyünü oluşturmak, yönetmek ve
gerektiğinde portföyde değişiklik yapmak için yetki belgesi almıştır. Şirket, faaliyetlerini
SPK’nın yatırım ortaklıklarına ilişkin esasları belirlediği III-48-2 numaralı tebliğine göre
sürdürmektedir. Şirket’in hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Şirket’in personel
sayısı 3’tür. (31 Aralık 2012: 3).
Finansal tabloların onaylanması
Finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 25 Ekim 2013 tarihinde
yayınlanması için yetki verilmiştir. Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi
bulunmaktadır.
6
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Finansal Tabloların Hazırlanış Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları
Şirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi
mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup
Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
(“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal
Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıştır.
Ayrıca finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan
formatlara uygun olarak sunulmuştur.
Finansal tablolar, finansal araçların yeniden değerlenmesi haricinde, tarihi maliyet esasına göre
hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın
gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır.
Kullanılan para birimi
Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Şirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçları, geçerli
para birimi olan ve finansal tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve
Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak
2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir.
Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde
Finansal Raporlama” Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır.
2.2
Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve
önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Şirket’in cari dönemde muhasebe
politikalarında Not 2.5’te açıklanan değişiklikler haricinde önemli bir değişiklik
bulunmamaktadır.
2.3
Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Şirket’in cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişikliği olmamıştır.
7
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tablolarının Yeniden Düzenlenmesi
Mali durum ve performans tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları önceki
dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile
uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden
sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır. Cari dönemde Şirket SPK’nın 7 Haziran 2013 tarihli
açıklanan formatına uyum sağlamak amacıyla önceki dönem finansal tablolarında bazı
sınıflamalar yapmıştır. Sınıflamaların niteliği, nedeni ve tutarları aşağıda açıklanmıştır:



2.5
2012 yılında, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda 3.490.859 TL tutarındaki
satış karları satışların maliyeti kalemi ile netleştirilmekteyken, cari dönemde Şirket
yönetimi bu karı satış hasılatı satırına sınıflamıştır.
2012 yılında, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda 87.759 TL tutarındaki
kurtaj ve diğer komisyonlara ilişkin giderler genel yönetim giderleri altında
muhasebeleştirilmekteyken, cari dönemde Şirket yönetimi bu giderleri satış hasılatı
satırında netleştirmiştir.
2012 yılında, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda 8.333 TL tutarındaki
temettü gelirleri ve 205.390 TL tutarındaki devlet tahvilleri itfa gelirleri faiz, ücret, prim
ve komisyon gelirleri/giderleri altında muhasebeleştirilmekteyken, cari dönemde Şirket
yönetimi bu gelirleri satış hasılatı satırında muhasebeleştirmiştir.
Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
Şirket’in sunum ve dipnot açıklamalarını etkileyen yeni ve revize edilmiş standartlar
UMS 1 (Değişiklikler) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu
UMS 1 (Değişiklikler) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu 1 Temmuz 2012 tarihinde
veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. Söz konusu değişiklikler,
kapsamlı gelir tablosu ile gelir tablosunu yeniden tanımlamaktadır. UMS 1’de yapılan
değişiklikler uyarınca ‘kapsamlı gelir tablosu’ ifadesi ‘kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir
tablosu’ ve ‘gelir tablosu’ ifadesi ‘kar veya zarar tablosu” olarak değiştirilmiştir. UMS 1’de
yapılan değişiklikler uyarınca kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun tek bir tabloda ya
da birbirini izleyen iki ayrı tabloda sunumuna izin veren açıklamalar aynı kalmıştır. Ancak UMS
1’de yapılan değişiklikler uyarınca diğer kapsamlı gelir kalemleri iki gruba ayrılır: (a) sonradan
kar veya zarara yeniden sınıflandırılmayacak kalemler ve (b) bazı özel koşullar sağlandığında
sonradan kar veya zarara yeniden sınıflandırılacak kalemler. Diğer kapsamlı gelir kalemlerine
ilişkin vergiler de aynı şekilde dağıtılacak olup söz konusu değişiklikler, diğer kapsamlı gelir
kalemlerinin vergi öncesi ya da vergi düşüldükten sonra sunumu ile ilgili açıklamaları
değiştirmemiştir. Bu değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmıştır. Diğer kapsamlı gelir
kalemlerinin sunumu, standardın gerektirdiği değişikliği yansıtmak amacıyla yeniden
düzenlenmiştir. Yukarıda bahsi geçen sunum ile ilgili değişiklikler haricinde, UMS 1’deki
değişikliklerin uygulanmasının kar veya zarar, diğer kapsamlı gelir ve toplam kapsamlı gelir
üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
8
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5
Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
TMS 19’a yapılan değişiklikler tanımlanmış fayda planları ve işten çıkarma tazminatının
muhasebesini değiştirmektedir. En önemli değişiklik tanımlanmış fayda yükümlülükleri ve plan
varlıkların muhasebeleştirilmesi ile ilgilidir. Değişiklikler, tanımlanmış fayda yükümlülüklerinde
ve plan varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişim olduğunda bu değişikliklerin kayıtlara
alınmasını gerektirmekte ve böylece TMS 19’un önceki versiyonunda izin verilen ‘koridor
yöntemi’ni ortadan kaldırmakta ve geçmiş hizmet maliyetlerinin kayıtlara alınmasını
hızlandırmaktadır. Değişiklikler, bilançolarda gösterilecek net emeklilik varlığı veya
yükümlülüğünün plan açığı ya da fazlasının tam değerini yansıtabilmesi için, tüm aktüeryal kayıp
ve kazançların anında diğer kapsamlı gelir olarak muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir. Buna
ek olarak, TMS 19’un bir önceki baskısında açıklanan plan varlıklarından elde edilecek tahmini
getiriler ile plan varlıklarına ilişkin faiz gideri yerine tanımlanmış net fayda yükümlülüğüne ya da
varlığına uygulanan indirim oranı sonucu hesaplanan ‘net bir faiz’ tutarı kullanılmıştır. TMS 19’a
yapılan değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmalıdır.
2013 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in faaliyetleriyle ilgili olmayan standartlar, mevcut
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
TMS 1 (Değişiklikler)
TFRS 10
TFRS 11
TFRS 12
TFRS 13
TFRS 7 (Değişiklikler)
TMS 16, TMS 32
ve TMS 34 (Değişiklikler)
TMS 27 (2011)
TMS 28 (2011)
Karşılaştırmalı Bilgi Sunumuna İlişkin Yükümlülüklerin
Netleştirilmesi
Konsolide Finansal Tablolar
Müşterek Anlaşmalar
Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar
Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri
Sunum – Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi
Maddi Duran Varlıklar, Finansal Araçlar
Ara Dönem Finansal Raporlama
Bireysel Finansal Tablolar
İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar
Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve
yorumlar
Şirket henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
aşağıdaki değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır:
TFRS 9 Finansal Araçlar2
TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler)2 TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi
TMS 32 (Değişiklikler)1 Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi
1
2
2.6
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.
1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
30 Eylül 2013 tarihinde sona eren döneme ilişkin ara dönem özet finansal tablolar, ara dönem
finansal tabloların hazırlanmasına yönelik TMS 34 standardına uygun olarak hazırlanmıştır.
Ayrıca, 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla ara dönem özet finansal tablolar, 31 Aralık 2012 tarihinde
sona eren yıla ait finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan muhasebe politikalarıyla
tutarlı olan muhasebe politikalarının uygulanması suretiyle hazırlanmıştır. Dolayısıyla, bu ara
dönem özet finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolar ile
birlikte değerlendirilmelidir.
9
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
3.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Bölümlere göre raporlamayı gerektirecek herhangi bir farklı faaliyet alanı ve farklı coğrafi bölge
bulunmamaktadır.
4.
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 Eylül
2013
44
1.663
1.663
1.416.258
499.070
1.917.035
Kasa
Bankadaki nakit
Vadesiz mevduat (*)
Ters-repo işlemlerinden alacaklar
VOB işlem teminatları
31 Aralık
2012
137
1.909
1.909
97.012
252.802
351.860
(*) 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla bankalardaki mevduatın 1.663 TL’si (31 Aralık 2012: 1.909
TL) ilişkili bankalarda tutulmaktadır. (Not 14)
Ters-repo işlemlerinden alacaklar;
Faiz Oranı
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili
%6,02-%6,90
Faiz Oranı
%4,67
30 Eylül 2013
Vade Tarihi
01.10.2013
31 Aralık 2012
Vade Tarihi
02.01.2013
Maliyet
Kayıtlı Değer
1.416.000
1.416.258
1.416.000
1.416.258
Maliyet
97.000
Kayıtlı Değer
97.012
97.000
97.012
Nakit akım tablosunda gösterilen nakit ve nakit benzerleri;
Nakit ve nakit benzerleri
Faiz tahakkukları
Nakit akım tablosundaki nakit ve nakit benzerleri
10
30 Eylül
2013
1.917.035
(258)
1.916.777
30 Eylül
2012
4.817.512
(2.218)
4.815.294
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
5.
FİNANSAL YATIRIMLAR
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan
finansal varlıklar
30 Eylül
2013
31 Aralık
2012
19.016.441
19.016.441
22.178.261
22.178.261
Şirket’in faaliyeti gereği finansal yatırımlar hesabında bulunan kıymetler, alım satım amaçlı
menkul kıymetler olup, gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmiştir. Gerçeğe uygun değer bilanço
tarihi itibarıyla Borsa İstanbul’da bekleyen güncel emirler arasındaki en iyi alış emirlerini,
bunların bulunmaması durumunda gerçekleşen en yakın zamanlı işlemin fiyatını, bunun da
olmaması durumunda ise maliyet değerini ifade etmektedir.
30 Eylül 2013
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna
yansıtılan finansal varlıklar
Maliyet
Gerçeğe
Uygun Değeri
Kayıtlı
Değeri
4.020.311
5.196.515
9.216.826
4.037.326
5.073.489
9.110.815
4.037.326
5.073.489
9.110.815
10.259.910
19.476.736
9.905.626
19.016.441
9.905.626
19.016.441
Borçlanma senetleri
Özel Kesim Tahvili
Devlet Tahvili
Hisse senetleri
Borsada işlem gören hisse senetleri
31 Aralık 2012
Gerçeğe uygun değer farkı gelir
tablosuna yansıtılan finansal varlıklar
Maliyet
Gerçeğe
Uygun Değeri
Kayıtlı
Değeri
3.430.762
9.139.709
12.570.471
3.418.945
9.138.431
12.557.376
3.418.945
9.138.431
12.557.376
9.511.109
22.081.580
9.620.885
22.178.261
9.620.885
22.178.261
Borçlanma senetleri
Özel Kesim Tahvili
Devlet Tahvili
Hisse senetleri
Borsada işlem gören hisse senetleri
11
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
6.
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Şirket’in 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla Kısa vadeli ticari alacakları
bulunmamaktadır.
Şirket’in 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla vadesi geçmiş ve şüpheli hale gelmiş
alacakları bulunmamaktadır.
Kısa vadeli ticari borçlar:
30 Eylül
2013
31 Aralık
2012
-
604.187
920
605.107
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ne borçlar
İlişkili taraflara ödenecek komisyon (Not 14)
7.
MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
30 Eylül 2013 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi duran varlık
tutarı: 1.804 TL’dir. Döneme ait birikmiş amortisman gideri 21.634 TL dir. (30 Eylül 2012:
alınan maddi duran varlık bulunmamaktadır, birikmiş amortisman gideri 12.577 TL’dir).
30 Eylül 2013 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi olmayan duran
varlık bulunmamaktadır. Döneme ait birikmiş amortisman gideri 2.406 TL’dir.(30 Eylül 2012:
alınan maddi olmayan duran varlık tutarı 4.118 TL, birikmiş amortisman gideri 2.406 TL’dir ).
8.
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
30 Eylül
2013
Kısa Vadeli Borç Karşılıkları
Danışmanlık ve denetim ücreti karşılığı
9.
31 Aralık
2012
13.378
13.378
9.712
9.712
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Ortaklar
Finansbank A.Ş. (*)
Halka açık kısım ve diğer
Pay
Oranı
(% )
30 Eylül
2013
Pay
Oranı
(% )
31 Aralık
2012
10,01
89,99
100,00
1.802.160
16.197.840
18.000.000
10,01
89,99
100,00
1.802.160
16.197.840
18.000.000
(*) Finansbank A.Ş., Şirket üzerindeki % 10,01’lik ortalık payına ilaveten, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri
ile birlikte toplam % 83,76’lık paya sahiptir (31 Aralık 2012: % 82,20).
12
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
9.
ÖZKAYNAKLAR (devam)
Ödenmiş Sermaye (devam)
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz
türleri itibarıyla ayrı ayrı):
Hisse Senedi
Tertibi/ Grubu
A
B
30 Eylül 2013
Yönetim Kurulu
Pay Adedi (1
Üyeleri Seçiminde
hisse 1 TL
Oy Hakkı
karşılığı)
(Pay Başına)
25.000
10.000
17.975.000
1
18.000.000
31 Aralık 2012
Yönetim Kurulu
Pay Adedi (1
Üyeleri Seçiminde
hisse 1 TL
Oy Hakkı
karşılığı)
(Pay Başına)
25.000
10.000
17.975.000
1
18.000.000
A grubu hisse senetleri Finansbank A.Ş.’ye aittir.
Şirket’in kayıtlı sermaye tutarı 50.000.000 TL’dir (31 Aralık 2012: 50.000.000 TL).
Sermaye Düzeltmesi Farkları
Sermaye bilançoda kayıtlı değeri ile yansıtılmış olup, bu kaleme ilişkin enflasyon düzeltmesi
tutarı 8.696.196 TL olup, özkaynaklar içinde ayrı bir kalem olarak gösterilmiştir (31 Aralık 2012:
8.696.196 TL).
Hisse Senedi İhraç Primleri
30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, önceden çıkarılan hisse senetlerinin primli
satışından kaynaklanan 1.229 TL tutarında hisse senedi ihraç primleri bulunmaktadır.
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Yasal yedekler
30 Eylül
2013
31 Aralık
2012
888.806
888.806
888.806
888.806
Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre işletmeler ticari (safi) karın %5 ini ödenmiş sermayelerinin
%20’sini buluncaya kadar birinci yasal yedek olarak ayırırlar. İşletmenin geçmiş yıllar zararları
varsa %5’in hesabında ticari kardan düşülür. TTK’ya göre safi kardan birinci yasal yedeklerden
başka pay sahipleri için %5 birinci temettü (kar payı) ayrıldıktan sonra, pay sahipleri ile kara
iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılan kısmın onda biri ikinci yasal yedek olarak
ayrılır. Birinci temettü işletmelerin ödenmiş sermayesi üzerinden TTK ve ana sözleşme gereği
pay sahipleri ile kara iştirak eden kimselere %5 oranında dağıtılması öngörülmüş kar payıdır.
13
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
9.
ÖZKAYNAKLAR (devam)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler (devam)
Şirket’in 31 Mart 2013 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul’unda alınan karara istinaden, 1 Ocak –
31 Aralık 2012 dönemine ilişkin finansal tablolarda oluşan 3.691.327 TL tutarındaki kar,
“Geçmiş Yıllar Zararı”na aktarılmıştır.
30 Eylül
2013
31 Aralık
2012
611.070
(6.420.600)
(5.809.530)
611.070
(10.111.927)
(9.500.857)
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
Olağanüstü yedekler
Geçmiş yıllar zararı
10.
SATIŞLAR, SATIŞLARIN
GELİRLER/GİDERLER
Hasılat
Hisse senetleri satışları
Devlet tahvili satışları
Satışların Maliyeti
Hisse senetleri satış maliyeti
Devlet tahvilleri maliyeti
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Hisse senetleri gerçeğe uygun değer
artışları
Devlet tahvili gerçeğe uygun değer
artışları
Ters repo faiz gelirleri
Vadeli işlem sözleşme gelirleri
BPP faiz geliri
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
Hisse senetleri gerçeğe uygun değer
azalışları
Devlet tahvili gerçeğe uygun değer
azalışları
Vadeli işlem sözleşme zararları
Diğer
MALİYETİ
VE
ESAS
FAALİYETLERDEN
DİĞER
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz 30 Eylül
2013
1 Ocak 30 Eylül
2012
1 Temmuz 30 Eylül
2012
88.075.427
113.011.101
201.086.528
15.468.674
23.311.261
38.779.935
64.502.130
713.561.810
778.063.940
6.636.601
334.985.028
341.621.629
(88.204.748) (15.758.128) (61.090.209)
(6.326.560)
(112.957.719) (23.319.271) (713.356.908) (334.985.090)
(201.162.467) (39.077.399) (774.447.117) (341.311.650)
-
211.417
9.582
141.528
17.015
46.230
26.268
89.513
32.742
15.390
37.018
296.567
291.215
216.311
41.416
274
558.798
172.215
82.957
9.312
406.012
(354.284)
-
-
-
(123.026)
(477.310)
(49.246)
(49.246)
(306.315)
(5)
(306.320)
(215.722)
(2)
(215.724)
14
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
11.
PAZARLAMA VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Genel yönetim giderleri
Pazarlama giderleri
12.
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz 30 Eylül
2013
1 Ocak - 1 Temmuz 30 Eylül
30 Eylül
2012
2012
(548.951)
(27.409)
(172.559)
(9.760)
(476.779)
(40.748)
(165.767)
(16.087)
(576.360)
(182.319)
(517.527)
(181.854)
NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
Ters repo komisyon gideri(Not 14)
VOB işlem komisyonu (Not 14)
İMKB kotasyon ücreti
İMKB komisyonları
Personel giderleri
Danışmanlık ve denetim giderleri
Yazılım danışmanlık hizmet gideri
Amortisman gideri ve itfa payları
Vergi, resim ve harçlar
Ulaşım giderleri
Sigorta giderleri
Haberleşme giderleri
Küçük demirbaş giderleri
Noter ve resmi takip giderleri
İto aidat giderleri
BSMV gideri
Diğer
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz 30 Eylül
2013
(12.834)
(5.887)
(4.500)
(4.188)
(393.166)
(67.887)
(10.277)
(24.040)
(1.877)
(12.041)
(1.562)
(3.561)
(1.462)
(10.419)
(5.023)
(17.636)
(4.118)
(4.936)
(706)
(126.435)
(23.134)
(3.584)
(8.013)
(547)
(4.302)
(490)
(1.539)
(456)
(4.059)
(22.580)
(11.247)
(4.500)
(2.421)
(342.980)
(54.568)
(10.330)
(14.983)
(6.571)
(15.371)
(1.415)
(2.571)
(2.447)
(9.667)
(225)
(8.434)
(7.217)
(10.611)
(4.283)
(1.192)
(118.879)
(16.669)
(3.376)
(4.994)
(1.657)
(5.249)
(518)
(672)
(885)
(8.170)
(2.811)
(1.888)
(576.360)
(182.319)
(517.527)
(181.854)
15
1 Ocak - 1 Temmuz 30 Eylül
30 Eylül
2012
2012
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
13.
PAY BAŞINA KAZANÇ
1 Ocak-
1 Temmuz -
1 Ocak-
1 Temmuz -
30 Eylül 2013
30 Eylül 2013
30 Eylül 2012
30 Eylül 2012
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
-
-
-
-
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
ağırlıklı ortalama adedi
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
Net dönem (zararı) / karı (TL)
(1.040.096)
(232.462)
3.351.774
318.413
(0,05778)
(0,01291)
0,18621
0,01769
Tedavüldeki hisse senedi adedi
1 Ocak itibarıyla (toplam)
İç kaynaklardan çıkarılan hisse
senetleri
Tedavüldeki hisse senedi adedi
30 Haziran itibarıyla (toplam)
Tedavüldeki hisse senedinin
Pay başına (kayıp) / kazanç (TL)
14.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Şirket ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.
İlişkili taraflara borçlar
30 Eylül
2013
31 Aralık
2012
-
920
24.689
24.689
27.259
28.179
Ticari borçlar ve diğer yükümlülükler
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ödenecek komisyon (Not 6)
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.Ödenecek portföy yönetim komisyon giderleri
İlişkili taraflara ödenen aracılık ve portföy yönetim komisyonları
1 Ocak- 1 Temmuz30 Eylül
30 Eylül
2013
2013
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Komisyon gideri
Ters repo komisyon gideri (Not 12)
VOB işlem komisyonu gideri (Not 12)
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Portföy yönetim ücreti
1 Ocak - 1 Temmuz30 Eylül
30 Eylül
2012
2012
136.796
12.834
5.887
24.534
4.118
4.936
87.272
22.580
11.247
7.284
10.611
4.283
237.746
393.263
75.112
108.700
121.099
22.178
16
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
14.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
Şirket, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 1.416.258 TL (31 Aralık 2012: 97.012 TL)
tutarında ters repo işlemleri yapmıştır (Bakınız: Dipnot 4).
30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla bankalardaki mevduatın 1.663 TL’si (31 Aralık 2012: 1.909 TL)
ilişkili bankalarda tutulmaktadır (Bakınız: Dipnot 4).
Şirket hisse senedi alım satım işlemlerini ağırlıklı olarak aracı kurum olan Finans Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirmekte olup, işlem tutarı üzerinden günlük %0,00075
oranında komisyon ödemektedir.
Şirket’in sermaye piyasası araçlarından oluşan menkul kıymetler portföyü Finans Portföy
Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Şirket, Finans Portföy Yönetimi A.Ş.’ye portföyün
yönetimi ve temsili için tahsis ettiği donanım, personel ve sair tüm hizmetlerin karşılığı olarak
hergün için portföy toplam değerinin %0,004’ünden (yüzbinde dört) oluşan bir yönetim ücreti
tahakkuk ettirir ve her ay sonunu izleyen bir hafta içinde de bu ücret Şirket tarafından Finans
Portföy Yönetimi A.Ş.’ye ödenir.
Şirket, 1 Kasım 2012 tarihinde Finans Portföy Yönetimi A.Ş. ile yapmış olduğu Portföy
yöneticiliği ve risk yönetim çerçeve sözleşmesindeki Karşılaştırma ölçütü İMKB Ulusal 100
Endeks getirisinin %30’u, KYD TL Bono Endeksleri 182 gün getirisinin %65’ini ve KYD Özel
Sektör Endeksi (Sabit) getirisinin %5’inden oluşmaktadır.
Şirket Finans Portföy Yönetimi A.Ş. ile imzalamış olduğu “Portföy yöneticiliği çerçeve
sözleşmesi”ni 30 Eylül 2011 tarihli yönetim kurulu toplantısında iptal etmiştir. Şirket 1 Kasım
2012 tarihi itibarıyla Finans Portföy Yönetimi A.Ş. ile “Portföy yöneticiliği ve risk yönetim
çerçeve sözleşmesi” imzalanmıştır.
Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler
30 Eylül 2013 ve 30 Eylül 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemi içerisinde, Şirket’in üst
düzey yöneticilerine sağlamış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı:
Brüt ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar
İzin karşılıkları
Toplam
17
1 Ocak30 Eylül
2013
1 Ocak30 Eylül
2012
257.211
210.040
15.840
6.631
273.051
216.671
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
15.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Kur riski
Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda
ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkiler kur riskini oluşturmaktadır. Şirket’in 30
Eylül 2013 ve 30 Eylül 2012 tarihleri itibarıyla, dövizli işlemleri bulunmamaktadır.
16.
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Bulunmamaktadır.
17.
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
Bulunmamaktadır.
18
Download