dolaşım sistemi muayenesi

advertisement
DOLAŞIM SİSTEMİ
MUAYENESİ
Doç. Dr. Meki Bilici
ANAMNEZ

Gestasyonel ve natal öykü
Enfeksiyon (Rubella, CMV, herpes virus)
İlaç (amfetaminler, antikonvulzanlar)
Alkol
Maternal Hastalıklar (SLE, KKH)
Doğum Kilosu
ANAMNEZ

Postnatal
Kilo alımı, gelişme, beslenme öyküsü
Siyanoz, siyanotik spell, çömelme
Takipne, dispne, göz kapaklarında şişme
Sık solunum yolu enfeksiyonu
Ekzersiz intoleransı
Çarpıntı
Eklem şikayetleri
Nörolojik bulgular
ANAMNEZ
Aile Öyküsü
Herediter Hastalıklar
Konjenital Kalp Hastalığı
Akut Eklem Romatizması
Hipertansiyon, Aterosklerotik Kalp Hastalığı
ANAMNEZ










Kalp hastalıkları ile ilişkili herediter
hastalıklar
Apert send …....... …. OD…VSD, FT (kraniyosonostoz,
sindaktili)
Ehler-Danlos send……OD…Aort anevrizmasi
Friedrich ataksisi……… OR…..Kardiyomiyopati
Glikojen depo hast tip II….OR…Kardiyomiyopati
Holt Oram sendromu…… OD…VSD, ASD
Kartegener sendromu……OR….Dekstrokardi
Marfan sendromu……… OD…Aort anevrizmasi
Homosistinuri……………OR…Aorta ve karotislerde medial
dejen.
Duchenne muskuler dist…XR….Kardiyomiyopati
ANAMNEZ






Kalp hastalıkları ile ilişkili herediter
hastalıklar
Mukopolisakkaridozlar…………MY, AY, koroner arter hast
Norofibromatozis…….....OD….AK, PS, feokromositoma
Noonan send……….. OR…..PS
Tuberoskleroz…………OD……Rabdomiyom
Williams sendromu…… OD…Supravalvuler AS, PS
FİZİK MUAYENE

İNSPEKSİYON
Genel görünüm ve beslenme durumu
Kromozomal sendromlara ait bulgular
Herediter ve non herediter sendromlar
Siyanoz
Çomak parmak (Clubbing)
Solunum hızı, dispne, retraksiyon
Göğüs deformitesi
FİZİK MUAYENE

PALPASYON
Periferik nabızlar
Göğüs
Apikal vuru
Thrill
Hiperaktif prekordiyum
Kan basıncı ölçümü
FİZİK MUAYENE

OSKÜLTASYON
Kalp hızı
Kalp sesleri (S1, S2)
Sistolik ve diastolik sesler
Ekstrakardiyak sesler
KALP ODAKLARI
FİZİK MUAYENE

OSKÜLTASYON
Üfürümler
Sistolik
Diastolik
Devamlı üfürümler
S2’de çiftleşme


Normalde tüm çocuklarda A2 ve P2
komponenti duyulabilir.
İnspiryumda intratorasik basıncın azalması
sonucu oluşur
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards