Toplumsal Paylaşım Projeleri 2009

advertisement
Hayata değer katmanın
anlamını biliyoruz...
Eğitim
Kültür
Sanat
04-07
08-13
• Öğretmen Akademisi Vakfı
• Garanti Kültür A.Ş.
• Öğretmenin Sınırı Yok Projesi
• Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi
• İstanbul Modern Eğitim Sponsorluğu
• Garanti Galeri
• Gönüllü Yoncalar
• Osmanlı Bankası Müzesi
• Toplum Gönüllüleri Vakfı
• Sergi Sponsorlukları
• Garanti Caz Yeşili
Spor
Çevre
14-19
20-24
• 12 Dev Adam
• 12 Dev Adam Basketbol Okulları (DABO)
• Potanın Perileri
• NBA Yetenek Avı Yarışması
• A Milli Erkek Futbol Takımı
• Garanti Masters Binicilik
• Bonus Snow Masters ve Snow Board Yarışları
• Shop & Miles Sailing Cup
• WWF-Türkiye Projeleri
• Çevreci Bonus
Hayata değer
katıyoruz
Toplumu Destekleyen ve
Fırsat Yaratan Hizmetler
Vakfı’nın, 2003 yılından bu yana hayata geçirdiği
Öğretmen Akademisi Vakfı
Baba Beni Okula Gönder Projesi
Garanti, toplumun genel refahının yükselmesin-
Garanti, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
de eğitimin oynadığı rolün bilinciyle, konuya du-
(ÇYDD) ve Milliyet gazetesinin hayata geçirdiği
yarlılığının ve uzun soluklu yatırımının bir göster-
proje kapsamında, 2006 yılından bu yana sağ-
Toplumsal Paylaşım
gesi olarak, 2008 yılında Öğretmen Akademi-
ladığı destekle, her yıl 100 kız öğrenciye öğre-
Projelerimiz ile topluma
si Vakfı’nı kurdu. Vakıf, bir taraftan öğretmen-
nim bursu veriyor.
ve çevreye kattığımız değeri
sürekli ve belirgin
bir biçimde artırmayı
faaliyetlerin ana sponsorluğunu yürütüyor.
lerin kişisel ve mesleki gelişimine hizmet ederken, diğer yandan da toplum içinde hak ettik-
Kadın Girişimci Destekleri
leri saygı ve itibara kavuşmalarına yardımcı ol-
Son 4 yıldır Türkiye’nin kadın girişimcilerine des-
mayı amaçlıyor.
tek olan Garanti, Ekonomist dergisinin ortaklığıyla, ’Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’ isimli bir ya-
hedefliyoruz. Garanti,
Bu anlayıştan hareketle yola çıkan Vakfın ilk gi-
rışması düzenliyor. Ayrıca Garanti’nin, Türkiye
misyonunu sadece bankacılık
rişimi olan Öğretmenin Sınırı Yok Projesi, anali-
Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile birlikte
tik düşünce ve araştırmayı teşvik etmek yoluyla
“Kadın Girişimci Buluşmaları”nı da gerçekleştir-
mevcut eğitim modeline katkıda bulunmayı he-
diği toplantılarda; pazarlama, geleceğin trendle-
defliyor.
ri, AB ile entegrasyon, teknoloji, kişisel imaja iliş-
hizmetleriyle sınırlı tutmuyor.
Eğitim, kültür, sanat, çevre,
spor gibi kurum kültürünü
yansıtan ve besleyen, bireyin
ve toplumun vizyonunu
geliştiren alanlarda uzun
kin ipuçları gibi konular tartışılıyor.
12 Dev Adam Basketbol Okulları Projesi
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın sponsoru Garanti, öğrencilere basketbol öğretmek amacıy-
Sanatı, Kültürü ve Türkiye’nin Kültürel
Mirasını Destekleyen Projeler
la 2001 yılında hayata geçirdiği ‘12 Dev Adam
Basketbol Okulları’ projesinin de sponsorluğunu
Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi,
soluklu, sürdürülebilir
üstleniyor. Bugüne kadar yaklaşık 25.000 genç
Garanti Galeri ve Osmanlı Bankası Müzesi
projeler yaratıyor ve
sporcu, bu program çerçevesinde eğitim gördü.
Çağdaş sanatları ve mimarlığı destekleyen Plat-
katkıda bulunuyor.
form Garanti Güncel Sanat Merkezi, ziyaretçiNBA Yetenek Avı Yarışması
lerine, yurtiçi ve yurtdışı menşeili güncel sanat
Garanti, NBA Yetenek Avı projesiyle, basket-
sergilerini keşfetme olanağı sunuyor. Yaklaşık 16
boldaki yeteneklerini filme alıp videolarını onli-
bin yayınla, Türkiye’nin en kapsamlı güncel sa-
ne göndererek yarışmaya katılan 13-18 yaş ara-
nat arşivi ve kütüphanelerinden birine sahip olan
sı oyuncuları, ödül olarak Orlando’daki 5 gün-
kurum, sanatçılar için önemli bir araştırma mer-
lük eğitim kampına gönderiyor. Bu yıl üçüncü-
kezi ve kaynak görevi üstleniyor.
sü düzenlenecek yarışmanın galipleri, kamptaki
80’den fazla genç oyuncuyla birlikte basketbol
Mimarlık ve tasarım alanlarındaki farklı konsept-
eğitimi alma şansına sahip oluyor.
lerin buluşma noktası Garanti Galeri, sergiler ve
yan etkinlikler aracılığıyla bu alanda üst düzey bir
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
tartışma platformu konumunda.
Garanti, vizyonu, gençlerin katılımı ve öncü-
02
lüğüyle toplumsal barış, dayanışma ve deği-
Osmanlı Bankası Müzesi (OBM), bankanın ge-
şimi gerçekleştirmek olan Toplum Gönüllüleri
niş arşivindeki zengin bilgilerden hareketle, Os-
manlı Bankası tarihine ışık tutuyor. Müze, sade-
Likya Yolu
Garanti Bankası ile WWF-Türkiye’nin birlikte yü-
ce bir bankacılık müzesi olmaktan çok, daha
Garanti, Fethiye’den Antalya’ya kadar uzanan
rüttüğü pek çok projeden biri olan ve 2007 yılın-
geniş bağlamda bir sosyal tarih bilinci oluştur-
500 kilometrelik uzun mesafe yürüyüş parkuru
da kullanıma sunulan Çevreci Bonus Card, kart
mayı amaçlıyor.
olan Likya Yolu üzerinde rehberli yürüyüş yapıl-
sahiplerine, kazandıkları bonusun bir kısmıyla
masını kolaylaştıran yol işaretleme çalışmalarının
WWF-Türkiye’nin doğayı koruma çalışmalarına
OBM’nin
da sponsoru. Banka ayrıca, proje kapsamında
katkıda bulunma olanağı tanıyor.
Karaköy’deki tarihi binaları restore edilerek,
2006 yılında hazırladığı Likya Yolu kılavuz kita-
İstanbul’un yeni kültür merkezleri olarak hizmet
bıyla da bölge turizmine katkıda bulunuyor.
Kurumsal Gönüllülük
Ulusal Sporun Başarılarını
Destekleyen Hizmetler
Deniz Yıldızları Projesi
Platform’un
Beyoğlu’ndaki
ve
vermesi planlanıyor. Garanti Galeri, Platform ve
OBM, mimari düzenlemeler, misyonlarını ve organizasyon yapılarını yeniden tanımlanarak, kısa
bir süre önce Garanti Kültür A.Ş. çatısı altında
Garanti Bankası çalışanları, müşterileri ve dostları, 1998 yılından bu yana Deniz Yıldızları
birleşti. Garanti Kültür A.Ş., Garanti Bankası’nın
Basketbol
Projesi’ni bağışlarıyla destekleniyor. Bir ilköğre-
kültür-sanata verdiği desteğin en somut ve sür-
Basketbol, Garanti Bankası’nın da benimsediği
tim okulu, dört de meslek lisesi ve teknik liseden
dürülebilir kanıtı olarak, ulusal ve uluslararası
değerler olan takım çalışması, kendini adama,
oluşan Deniz Yıldızları Eğitim Kurumları kampü-
arenada etkinliklerine devam edecek.
güven ve disiplini yansıtan bir spor.
sünde, yılda 2 bin 500 öğrenci eğitim alıyor.
İstanbul Modern Çağdaş Sanat Müzesi
İşte bu nedenle banka, 2001 yılından bu yana
Gönüllü Yoncalar
Garanti Bankası, Türkiye’nin ilk ve tek çağdaş
12 Dev Adam’ın (A Milli Erkek Basketbol Takı-
Ağustos 2008’de 70 üyeyle kurulan sosyal so-
sanat müzesi İstanbul Modern’in eğitim progra-
mı) ve 2005 yılından bu yana Potanın Perileri’nin
rumluluk kulübü Gönüllü Yoncalar, 1 yıl gibi kısa
mının sponsorluğunu üstlenmiş durumda. Söz
(A Milli Bayan Basketbol Takımı) ana sponsorlu-
bir sürede çalışanlar arasında büyük ilgi ve des-
konusu eğitim programının hedefi, sanatı bilen,
ğunu yapıyor.
tek görerek 700 üzerinde üyeye ulaştı. Projelerin
sanata aktif şekilde katılan, yaratıcı ve sorgulayı-
ilki olan “Her Yoncadan Bir Kitap, Karanlığa Bir
cı bireyler yetiştirilmesinde merkezi bir rol oyna-
Futbol
Işık” kampanyası kapsamında, tüm Garanti çalı-
mak ve sınıf eğitimini desteklemek.
A Milli Erkek Futbol Takımı’nın ana sponsorla-
şanlarının desteğiyle 35 bin kitap, 16 ilde belirle-
rı arasına 2008 yılında katılan Garanti, böylece
nen okullara ve il halk kütüphanelerine ulaştırıldı.
Garanti Caz Yeşili
sporun desteklenmesi amacına bağlılığını, daha
Türkiye’de cazın önde gelen sponsorlarından
geniş alanlara taşıdı. Banka bu süreçte, kamu-
Garanti, müzikseverlerin caz müziği ufkunu ge-
oyundan yoğun ilgi gören, milli futbolcularımıza
nişletmeyi, renklendirmeyi amaçlıyor. İstanbul
Türko adını veren iletişim kampanyasını da baş-
Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen
lattı.
Uluslararası İstanbul Caz Festivali’nin son 12 yıldır ana sponsorluğunu yapan Garanti, İstanbul
Jazz Center konserlerine de destek olarak, dinleyicilere dünyaca tanınmış caz sanatçılarını din-
Müşteriler için Değer Yaratan
Hizmetler
Garanti Anadolu Sohbetleri (GAS)
Garanti, 2002 yılında, Türkiye’nin çeşitli illerinde-
Çevresel Açıdan Sürdürülebilir
Toplum Yaratmak ve Sürdürülebilirliği
Artırmak
leme fırsatı veriyor. Banka ayrıca, İstanbul’un en
ki KOBİ’leri ve yerel yönetim temsilcilerini bir araya
getirmek amacıyla “Garanti Anadolu Sohbetleri”
adında bir dizi toplantı düzenlemeye başladı. Bugüne kadar 18 bin 500 KOBİ’nin bir araya geldi-
önemli müzik merkezlerinden Babylon’un spon-
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye)
ği bu toplantılar, konularında uzman profesyonel-
sorluğunu 10 yıldır yaparak, müzikseverlere,
Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF-Türkiye)
lerin, değişmekte olan ekonomi ve piyasa koşulla-
başta caz ve nu caz olmak üzere çeşitli müzik-
1992 yılından bu yana ana sponsoru olan Ga-
rını tartışarak, bölgesel ve uluslararası fırsatları de-
leri dinleme olanağı tanıyor. Bankanın, caz müzi-
ranti, bu yolla, doğal kaynakların korunmasına
ğerlendirmelerini, potansiyel iş alanlarını keşfetme-
ğine gösterdiği desteğin sloganı ise “Garanti Caz
ve halkın çevreye ilişkin konularda bilinçlenme-
lerini, KOBİ’lerin ve yerel yöneticilerin kendi bölge-
Yeşili”.
sine destek sağlıyor.
leri için birlikte çözüm bulmalarını kolaylaştırıyor.
03
Çağdaş bir toplum yaratmanın
anahtarı...
Eğitim
04
Hedef 100.000
öğretmen
Garanti eğitime desteğini,
eğitim kalitesinin
yükseltilmesinde en önemli
görevi üstlenen, geleceğin
aydınlık, çağdaş ve üretken
nesillerini yetiştirecek olan
öğretmenlere odaklanarak
sürdürmeye karar verdi.
E
ğitim kalitesinin en önemli dayanağı olan
nu üstlenmiş kişilere, mesleki ve kişisel gelişim-
öğretmenlerimize yönelik sürdürülebilir fa-
lerine destek verecek ücretsiz eğitimler ulaştır-
aliyetlerde bulunmak üzere Garanti tarafından
mayı amaçlıyor. Öğretmenler, proje dahilinde
kurulan Öğretmen Akademisi Vakfı’nın ilk proje-
düzenlenen hizmetiçi eğitimlere, gönüllülük esa-
si Öğretmenin Sınırı Yok 2008’de yola koyuldu.
sı ile katılıyor.
Öğretmenin Sınırı Yok, düşünen, sorgulayan
2009 yılında 14 ilde (Bursa, Bolu, Çankırı, Kara-
ve araştıran bir eğitim modelinin uygulanması-
bük, İstanbul, Sakarya, Düzce, Edirne, Ankara,
na katkıda bulunmak amacıyla, Milli Eğitim Ba-
Şanlıurfa, Balıkesir, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır)
kanlığı ile 2008 yılında imzalanan protokol çer-
6 binden fazla öğretmen yüzyüze eğitim aldı.
cevesinde hayata geçti. Proje, başta öğretmenler olmak üzere, ülkemizde eğitim sorumluluğu-
Projenin 100 bin öğretmene ulaşması hedefleniyor.
Finans sektöründe, “Eğitim odaklı sosyal
sorumluluk projeleri” en çok Garanti
Bankası’na yakıştırılıyor.
*Kaynak: 7p Think / Thank Group Araştırması - Aralık, 2008
05
İstanbul
Modern Eğitim
Sponsorluğu
Garanti’nin desteği ile
gerçekleştirilen eğitim
programları çocuklara ve
gençlere farklı deneyimler
kazanma fırsatı sunuyor.
G
aranti Bankası, Türkiye’nin ilk ve tek çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in eği-
tim programının sponsorluğunu üstlenmiş du-
Sarkis ile Su İçinde Suluboyalar Eğitimi, 2009
rumda.
Söz konusu eğitim programının hedefi, sanatı bilen, sanata aktif şekilde katılan, yaratıcı ve
sorgulayıcı bireyler yetiştirilmesinde merkezi bir
rol oynamak ve sınıf eğitimini desteklemek.
Bu eğitim programının bir parçası olarak, İstanbul Modern Sanat Müzesi, dünyanın önde gelen çağdaş sanat kurumlarından Paris’teki Georges Pompidou Merkezi ile Genç İstanbul Modern başlıklı bir eğitim programı dizisini hayata
geçirdi.
Müzenin eğitim sponsoru Garanti Bankası’nın
katkılarıyla gerçekleşen eğitim programı 2007
Mayıs’ta başladı. Genç İstanbul Modern eğitim
programları çocuklara ve gençlere, sanatçıları tanıma, sanatsal yaratının gizemlerini anlama,
işlevleri, çağrışımları, hissettirdikleri ve anlamlarıyla objeleri keşfetme, interaktif oyunlarla farklı
deneyimler kazanma fırsatları sunuyor.
06
Genç İstanbul Eğitim Programı, 2008
Ç
Gönüllü
Yoncalar
1 yılda 700 yonca...
Vizyonumuz; Türkiye’nin
en etkin gönüllü kulübü
olmak.
alışan gönüllülüğü anlayışı ile çalışmalar-
Garanti Bankası’nın Genel Müdür, Genel Mü-
da bulunmak üzere, Garanti bünyesinde
dür Yardımcıları, Birim, Bölge ve Şube Müdürle-
Ağustos 2008’de 70 üyeyle kurulan sosyal so-
rinden oluşan bine yakın yöneticisi, Antalya’da,
rumluluk kulübü Gönüllü Yoncalar, 1 yıl gibi kısa
Aşağı Kocayatak, Burmahancı, Eskiyörük, Ko-
bir sürede çalışanlar arasında büyük ilgi ve des-
zağacı ve Kuşlar İlköğretim Okulları’nın tadila-
tek görerek 700’ün üzerinde üyeye ulaştı.
tında bizzat çalıştı.
Kulüp bu süre zarfında, tüm Garanti Ailesinin de
Garantili yöneticiler, Arama Kurtarma, Ekolo-
katkılarıyla pek çok projeyi hayata geçirdi. Pro-
ji ve Yardım Kampanyaları Grubu GEA-Toprak
jelerin ilki olan “Her Yoncadan Bir Kitap, Karan-
Ana ile Gönüllü Yoncalar*’ın koordinasyonunda
lığa Bir Işık” kampanyası kapsamında, tüm Ga-
belirlenen okullarda iç ve dış cephe duvarları-
ranti çalışanlarının desteğiyle 35 bin kitap, 16
nı, pencere pervazlarını tuvaletleri boyadı, bah-
ilde belirlenen okullara ve il halk kütüphaneleri-
çe düzenlemesi yaptı ve ağaçların kireçlenmesi
ne ulaştırıldı.
çalışmalarını gerçekleştirdi.
www.gonulluyoncalar.com
Toplum
Gönüllüleri Vakfı
T
oplum Gönüllüleri’ne (TOG) üye gençler,
yaç duyulan bölgelerdeki ilköğretim okullarının
üniversitelerinde kulüp, topluluk veya grup-
6, 7 ve 8’inci sınıflarında eğitim gören öğrenci-
lar halinde örgütlenerek, belirlenen ihtiyaçlara
lere, Toplum Gönüllüsü gençler tarafından alter-
göre “sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri”ni
natif eğitim desteği verilmesini amaçlıyor. Pro-
hayata geçiriyor. 2009 yılında, Türkiye’nin dört
je, 2008 yılında Türkiye genelindeki 19 ayrı TOG
bir yanından 22 bin 699 genç ve 500’ün üzerin-
örgütlenmesi tarafından, 27 okulda uygulandı.
de yetişkin aktif gönüllüsüyle, 727 yerel, ulusal
Toplum Gönüllüleri
Vakfı’nda, gençler öncü,
yetişkinler rehber, Garanti
sponsor.
ve uluslararası sosyal sorumluluk projesi gerçek-
Dönemsel Yaz Projeleri
leştiren Toplum Gönüllüleri, yerel kaynağı da ha-
2009 yazında, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen
rekete geçirerek, halkın katılımını sağlıyor.
Toplum Gönüllüsü gençler, 8 ilde 8 Dönemsel Yaz
Projesi gerçekleştirdi. Yerel kültürü tanıtma, eğitim
“Gönüllü Eğitime Destek” Projesi
desteği, ekoloji ve sinema gibi konulara odakla-
Gönüllü Eğitime Destek Projesi, yardıma ihti-
nan projelere 200 genç katıldı. Projeler kapsamında yerel halktan 6 bin 400 kişiye ulaşıldı.
“5 Anahtar” Eğitim Sistemi
Toplum Gönüllüsü gençlerin gelişimi için temel eğitim sistemi olan 5 Anahtar Eğitimleri,
Türkiye’nin dört bir yanında bulunan farklı deneyim ve bilgi birikimine sahip genç gönüllülerde;
sivil toplum, proje ve gönüllülük gibi temel kavramlar hakkında farkındalık yaratmayı, gönüllüleri bu kavramlar ve ortak yaratıcı fikirler çerçevesinde buluşturmayı hedefliyor. 2008-2009 döneminde gerçekleştirilen 504 Anahtar eğitiminde 10 bin 473 gönüllüye ulaşıldı.
07
Modern bir toplum temeli için...
Kültür
Sanat
08
Garanti
Kültür A.Ş.
Kültür ve sanata katkıda
sürdürülebilirliği ön planda
tutan Garanti Bankası,
üç sanat kurumunu aynı
çatı altında toplayarak
“kurumsal” bir yapıya
kavuşturmayı amaçlıyor.
Garanti Kültür A.Ş. Beyoğlu binası restorasyon çalışmaları öncesi, Ekim 2009
G
aranti’nin kültür ve sanat girişimlerinin ilk ör-
lı Bankası’nın zengin geçmişine sahip çıkmak
Garanti Sanat Galerisi’nin dönüşüm geçirmesi
neği, 2001’de Osmanlı Bankası’ndan dev-
amacıyla 2002’de kurulan Osmanlı Bankası Mü-
ile 2003 yılında kurulan Garanti Galeri ise mima-
ralındıktan sonra faaliyetlerini sürdürmesine karar
zesi ve Osmanı Bankası Arşiv ve Araştırma Mer-
ri ve tasarımla ilişkili tüm disiplinleri buluşturan
verilen Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi.
kezi, bugün sadece bir kurumun ve dönemin
projeleri hayata geçiriyor. Her biri kendi alanında
öyküsünü aktarmakla kalmıyor, kapsamlı etkinlik
çok önemli işlere imza atan bu üç kurum, 2009
Platform, bugün dünyada, güncel sanat ala-
programının yanı sıra sosyal ve ekonomik alan-
yılında Garanti Kültür A.Ş. çatısı altında birleşti.
nında faaliyet gösteren sayılı kurumlardan biri
lardaki çalışmalarıyla toplumsal hafızaya da kat-
olarak kabul ediliyor. Diğer taraftan, Osman-
kıda bulunuyor.
2011 yılı başında sergi, araştırma, arşiv, eğitim
fonksiyonlarıyla aktif olarak faaliyete geçecek
olan Garanti Kültür A.Ş., Galata (OBM) ve Beyoğlu (Platform Garanti) binalarının restorasyon
çalışmaları sonucunda, İstanbul’un yeni kültür sanat merkezi olarak hizmet verecek.
15 bin metrekarelik geniş bir alanda güncel sanat, mimarlık ve tasarım, ekonomik, tarihi ve
sosyal çalışmalar alanlarında araştırma, sergi, söyleşi, konferans, atölye çalışmaları, eğitim
programları, film gösterimleri gibi etkinliklerle faaliyet gösterecek ve yayınlar yapacak.
Finans sektöründe, “Kültür sanata katkısı
olan kurumdur” imaj parametresinde
yüzde 71,8 oranıyla Garanti Bankası
1. sıradadır”
Garanti Kültür A.Ş. Galata binası restorasyon çalışmaları öncesi, Ekim 2009
*Kaynak: 7p Think / Thank Group Araştırması - Aralık, 2008
09
Küratörlüğünü ve
yöneticiliğini Vasıf Kortun’un
yaptığı, 2001 yılından bu
yana faaliyette olan Platform,
sergileri, arşivi, kütüphanesi,
konferansları ve panelleriyle
dünyada güncel sanat
alanında faaliyet gösteren
sayılı kurumlardan biri.
www.platform.garanti.com.tr
Sergi
Sponsorlukları
Garanti gerek yerli gerekse
uluslararası sanatçıların
sergilerine sponsorluk
gerçekleştiriyor.
“Lapdogs of the Bourgeoisie”
G
üncel sanat konusunda önemli bir yere
konferans, atölye çalışması ve sempozyum ger-
sahip olan uluslararası dergilerde olum-
çekleştiren Platform, toplam 620 binin üzerinde
lu eleştirilerle yer alan Platform, çok sayıda
Platform, 2004 yılında yerel ve bölgesel kültüYaklaşık 16 bin yayınla, Türkiye’nin en kapsam-
rün gelişmesine yaptığı katkılardan dolayı, Eu-
lı güncel sanat arşivi ve kütüphanelerinden biri-
ropean Cultural Foundation’ın 50. yıl ödülü-
ne sahip olan kurum, sanatçılar için önemli bir
ne layık görüldü. Platform ayrıca, 2003 yılında
araştırma merkezi ve kaynak görevi üstleniyor.
Helsinki’deki Modern Sanat Müzesi Kiasma ta-
Platform’un 2003’ten bu yana yürüttüğü “İstan-
rafından düzenlenen ‘Institution 2’ sergisinde,
bul Misafirleri Programı”, güncel sanatla ilgilenen
Avrupa’nın, kar amacı gütmeyen en önemli 10
uluslararası sanatçı, sanat eleştirmeni ve küra-
kurumundan biri olarak yer aldı. 2006 yılında Fri-
törlere, İstanbul’da kalarak işlerini üretme ve
eze Art Fair Projects’e davet edilen Platform,
araştırma yapma olanağı tanıyor. Bugüne kadar
2008 yılında tüm dünyadan 15 seçkin kurumun
45 yurtiçi sergi, 5 yurtdışı sergi, 40 yerel, 164
katıldığı Site Santa Fe Bienali’nde de yer aldı.
yabancı konuşmacı katılımıyla 200’ün üzerinde
*Platform’un bulunduğu Beyoğlu binası restorasyon sürecine girdi.
İstanbul Modern’de Sarkis “Site” sergisi
sında gerçekleştirildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi
Çağdaş sanatın önemli isimlerinden Sarkis, Ga-
Silahtarağa Kampüsü’nde, Santral İstanbul’da
ranti sponsorluğunda İstanbul Modern Sanat
gezilen sergi, 1969’dan bu yana Türkiye’ye hiç
Müzesi’ndeydi. Meraklılarıyla, 10 Eylül 2009-10
gelmemiş olan Yüksel Arslan’ı ve onun kendine
Ocak 2010 tarihleri arasında buluşan sergi, İs-
has dünyasını kitlelerle buluşturdu.
tanbul Modern’in bugüne kadar gerçekleştirdiği sergiler arasında en yoğun ilgi görenlerden
biri oldu. Garanti Bankası ana sponsorluğunda
düzenlenen “Site” isimli sergi, sanatçının 50 yıllık sanat yaşamının tüm evrelerini kapsıyor. Sergi, Sarkis’in ilk defa sanatının farklı dönemlerini
bir araya getirmesi, yeniden yorumlaması ve icra
etmesi ile de bir ilke imza attı.
Yüksel Arslan Santral İstanbul’da
Dünyanın özgün sanatçılarından Yüksel Arslan’ın
ilk retrospektif sergisi, Garanti’nin ana sponsorluğunda, 13 Eylül 2009-21 Mart 2010 tarihleri ara-
10
izleyiciye ev sahipliği yaptı.
uluslararası ödüle de layık görüldü.
Garanti Galeri
Gerçekleştirdiği sergi,
etkinlik ve yayınlarla bir
yandan mimarlık ile tasarım
gündemini takip eden
Garanti Galeri, hem bugünü
hem de geçmişi kayıt altına
almak üzere adımlar attı.
G
aranti Bankası çatısı altında, kent, tasarım
rıyla yurtiçinde ve dışındaki kişi ve kurumların ilgi
furt Kitap Fuarı ile eşzamanlı olarak Alman Mi-
ve mimarlık üzerine uzmanlaşmış bir kültür
odağı haline geldi.
marlık Müzesi’nde açıldı. Günümüz İstanbul’u
kurumu olan Garanti Galeri (GG), kuruluşundan
üzerine hazırlanmış bir interaktif veri tabanı ve
bugüne kadar, gerçekleştirdiği sergi, etkinlik ve
Garanti Galeri, kurulduğu 2003 yılından Kasım
“Mapping Istanbul” (İstanbul’u Haritalamak)
yayınlarla bir yandan mimarlık ile tasarım günde-
2009’a kadar, altısı yurtdışında olmak üzere,
başlığını taşıyan 16 dakikalık bir filmden oluşan
minin sıcak konularını ve aktörlerini takip eden,
toplam 36 sergi, 5 sergi okuması-sergi sunu-
“Becoming Istanbul”, Mayıs 2009’da iki farklı
bunları paylaşıma açan Garanti Galeri, diğer ta-
mu, 14 konferans, 17 atölye çalışması, 1 kon-
şehirde daha gösterime girdi. Serginin ilk durağı
raftan da hem bugünü hem de geçmişi kayıt al-
ser, 4 panel, 11 söyleşi-tartışma-yuvarlak masa
Bahreyn’deki Al Riwaq Gallery oldu. Berlin’deki
tına almak üzere önemli adımlar atıyor. Araştır-
toplantısı, 2 rehberli mekan gezisi gerçekleştir-
Deustches Architektur Zentrum (DAZ) da sergi-
ma ve üretim temelli yapısıyla, popülerlik sınır-
di. Sergi yıllıklarına ek olarak 5 kitap yayımla-
yi ağırladı. Böylece “Becoming Istanbul”, kısa bir
larını aşan ve bilimsel çevreler tarafından hem
dı. Sergileri sadece Türkiye’de değil, yurtdışın-
zaman aralığıyla Almanya’da iki defa sergilenen
destek gören hem de bu çevrelere destek veren
da da önde gelen müzelerde sergilenen Garan-
ilk Türk sergisi unvanını aldı. Türkiye’de önemli
bir kimlik kazanan Garanti Galeri, özellikle son
ti Galeri, geçtiğimiz sene Alman Mimarlık Müze-
bir boşluğu dolduran Garanti Galeri, tasarım ve
yıllarda kent üzerine yaptığı çalışmalardan dola-
si (DAM, Frankfurt) için “Becoming Istanbul” (İs-
mimari alanında tüm fonksiyonlarını Garanti Kül-
yı referans niteliğine sahip olan sergi ve yayınla-
tanbullaşmak) projesini hazırladı ve sergi Frank-
tür A.Ş.’nin çatısı altında sürdürecek.
Çeşitli sergilerden görüntüler (2003-2009)
11
Osmanlı
Bankası Müzesi
Türkiye’nin ilk özel banka
müzesi olan Osmanlı
Bankası Müzesi ve Arşivi,
19 Aralık 2002’den bu yana
yaklaşık 160 bin kişiye ulaştı.
O
smanlı Bankası’nın Bankalar Caddesi’ndeki
eski genel müdürlük binasında bulunan
Osmanlı Bankası Müzesi, Garanti Bankası çatısı
Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi,
Bu amaçla Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma
altında faaliyet gösteren, Osmanlı Bankası Arşiv
bankanın kuruluşundan başlayarak 1950’lere
Merkezi, günümüze kadar yaklaşık 40 kitap ya-
ve Araştırma Merkezi’nin bünyesinde yer alıyor.
kadar uzanan dönemin belgelerini içeren Os-
yımladı.
manlı Bankası Arşivi’ni, elektronik ortama aktaBankanın zengin arşivinden yararlanılarak, bina-
rarak araştırmacıların kullanımına sunuyor. Bün-
Merkezin yayınlarının bir ayağını da, iki yılda bir
da bulunan kasa dairelerinin içinde ve etrafında
yesinde ayrıca, Osmanlı Bankası arşivlerine pa-
Tarih Vakfı ve Avrupa Bankacılık ve Finans Tari-
düzenlenen müze, Osmanlı İmparatorluğu’nun
ralel olarak, Tanzimat Dönemi sonrası Osman-
hi Birliği (European Association for Banking and
merkez bankası, emisyon bankası ve hazineda-
lı İmparatorluğu’nun ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
Financial History) ile düzenlenen bankacılık ve fi-
rı olarak görev yapan Osmanlı Bankası’nın tari-
ekonomik, politik, sosyal tarihi ile bankacılık ve
nans tarihi konulu araştırma yarışmasında sunu-
hine ışık tutuyor.
finans tarihini konu alan eserlerin yer aldığı bir ih-
lan çalışmalar oluşturuyor.
tisas kütüphanesi de bulunuyor.
Müzede sergilenen obje ve belgeler, banka-
12
Merkez bugüne kadar, ekonomik, politik ve sos-
nın merkezi rol oynadığı geç Osmanlı ve erken
Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi’nin
yal tarihe ışık tutmak amacıyla 400’e yakın pa-
Cumhuriyet dönemlerinin az bilinen dünyasının
yayın politikası, düzenlediği etkinliklere tamam-
nel, sempozyum, atölye ve seminer düzenledi.
kapılarını aralıyor. Açıldığı günden bu yana Os-
layıcı bir boyut kazandırarak, sergi, konferans
Bu etkinlikleri yaklaşık 25 bin kişi takip etti.
manlı Bankası Müzesi’nde 13 sergi düzenlendi
ve uzmanlık alanlarına giren konularda gerçek-
ve bu sergilerle yaklaşık 160 bin kişiye ulaşıldı.
leştirdiği proje sonuçlarını okurlarıyla paylaşmak.
*Müzenin yer aldığı Galata binası restorasyon sürecine girdi.
Caz 12 yıldır
Garanti’den
Türkiye’de cazın en
büyük destekçilerinden
biri olan Garanti,
müzikseverleri yıl
boyu birbirinden
değerli sanatçılarla
buluşturuyor.
Garanti Caz Yeşili
Türkiye’de cazın en büyük destekçilerinden olan
Garanti, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından
düzenlenen Uluslararası İstanbul Caz Festivali’ni
12, İstanbul’un önemli müzik merkezlerinden
Babylon’u da 10 yıldır destekliyor. Banka ayrıca,
İstanbul Jazz Center ve Tamirane’de gerçekleşen konserlere verdiği destekle, müzikseverlerin yıl boyu birbirinden değerli sanatçılarla buluşmasını sağlıyor.
Babylon Garanti Caz Yeşili Konserleri
Babylon İstanbul, Babylon Alaçatı ve İstanbul
Jazz Center’da gerçekleştirilen Garanti Caz
Yeşili konserleri kapsamında ise bugüne kadar
Omara Portuondo, Roy Ayers, Jazzanova, Nouvelle Vague, Rubin Steiner, Spyro Gyra, Victoria Tolstoy, Bob James, Oliver Ker Ourio, Gustav Lundgren gibi birçok tanınmış sanatçı ağır-
Garanti, İstanbul kent kültüründe öncü bir yere
sunda, Uluslararası İstanbul Caz Festivali’ne 12
landı. Konserleri 70 bine yakın cazsever takip
sahip olan Babylon’a, kültürlerarası bir anlayışla
yıldır kesintisiz destek veriyor. Kent yaşamının
etti.
müzikseverlere farklı bakış açılarını sunmayı he-
vazgeçilmezleri arasına giren ve Avrupa’nın sa-
defleyen “Garanti Caz Yeşili” konserleri kapsa-
yılı caz festivalleri arasında yer alan Uluslararası
mında 10 yıldır destek oluyor.
İstanbul Caz Festivali kapsamında bugüne ka-
Caz Yeşili denildiğinde ilk akla gelen banka
yüzde 20 oranıyla Garanti Bankası. Caz,
finans sektöründe yüzde 16,8 oranında en
çok Garanti Bankası’yla özdeşleştiriliyor.*
*Kaynak: 7p Think / Thank Group Araştırması - Aralık, 2008
dar Sting, Björk, Simply Red, Buena Vista SociUluslararası İstanbul Caz Festivali
al Club Feat, İbrahim Ferrer, Bryan Ferry, Lenny
Garanti, toplum vizyonunu geliştiren alanlarda
Kravitz, George Benson gibi pek çok ünlü sa-
uzun soluklu projeler yaratma prensibi doğrultu-
natçı Türk sanatseverlerle buluştu.
13
Birlik ve beraberlik yaratmanın en
keyifli yolu...
Spor
14
“12 Dev Adam” denildiğinde yüzde
22,6’lık bir oranla, açık ara farkla ilk akla
gelen marka Garanti.*
12 Dev Adam
*Kaynak: 7p Think / Thank Group Araştırması - Aralık, 2008
“12 Dev Adam”ın hikayesi,
Garanti Bankası’nın,
2001 yılında Türkiye’de
düzenlenen 32. Avrupa
Basketbol Şampiyonası
öncesi, basketbol milli
takımına sponsor olmasıyla
başladı.
K
urum kültürünü oluşturan ekip çalışması,
tarak Türk basketbol camiasına armağan etti.
inanç, güven ve disiplin gibi unsurları ru-
2001 Avrupa Şampiyonası için hazırlanan “12
hunda barındıran basketbol sporuna, her za-
Dev Adam” şarkısı dillere marş oldu, hatta futbol
man özel bir ilgi duyan Garanti Bankası, takımın
maçlarında bile söylendi. “12 Dev Adam” ismi-
resmi sponsorluğunu ilk üstlendiğinde, kamuo-
ni duymayan, bilmeyen kalmadı. 12 Dev Adam
yunun basketbol sporunu daha fazla destekle-
basketbolu, basketbol 12 Dev Adam’ı devleş-
mesi, Avrupa Basketbol Şampiyonası’dan daha
tirdi.
fazla haberdar olması ve Milli Takımımıza hak ettiği desteği vermesini amaçladı.
“12 Dev Adam” ismi, bugün artık bir marka...
Milli takımımız her yerde “12 Dev Adam” olarak
Bu doğrultuda “12 Dev Adam” markasını yara-
anılıyor.
15
DABO
12 Dev Adam
Basketbol
Okulları
2002 yılından bu yana
Türkiye Basketbol
Federasyonu tarafından
düzenlenen 12 Dev Adam
Basketbol Okulları’nın ana
sponsoruyuz.
B
16
asketbolun her alanda destekçisiyiz.
bol okullarında, yaz ve kış dönemi olmak üze-
12 DABO aracılığıyla öncelikli olarak bas-
re, yılda yaklaşık 2 bin 500 öğrenci Garanti’nin
ketbol sevgisini tüm Türkiye’ye yaymak, bi-
katkılarıyla basketbol eğitimi alıyor. Basketbol ile
linçli bir basketbol ailesi yaratmak ve gelece-
2004 yılında Van’da, 12 Dev Adam Basketbol
ğin sporcu, hakem ve yöneticilerini yetiştirme
Okulları’nda tanışan Türk Milli oyuncusu Enes
konularında federasyona tam destek veriyo-
Kanter, Fransa’da gerçekleşen Genç Erkek-
ruz. Türkiye’de 55 merkezde ve Kuzey Kıbrıs
ler Avrupa Şampiyonası’nda en değerli oyuncu
Türk Cumhuriyeti’nde organize edilen basket-
ödülünü kazanarak Türkiye’yi gururlandırdı.
Potanın Perileri
Garanti, A Milli Erkek
Basketbol Takımı
sponsorluğundan sonra
A Milli Bayan Basketbol
Takımı’nın da ana
sponsorluğunu üstlendi.
G
aranti, 2005’te Türkiye’de yapılan Avrupa Bayan Basketbol Şampiyonası’na destek vermek
amacıyla “Potanın Perileri” iletişim kampanyasını gerçekleştirdi. Milli Bayan Basketbolculara
“Potanın Perileri” ismini verdi,
NBA Yetenek
Avı Yarışması
Garanti, basketbol
dünyasına genç yetenekler
kazandırıyor.
www.nba-garanti.com
G
aranti, NBA Skills Challenge yetenek yarışması ile milli takımlara verdiği desteğin yanı sıra
2008’den bu yana NBA’in Türkiye’de düzenlediği etkinliklere destek olarak, basketbola he-
vesli genç oyuncuların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. NBA işbirliği kapsamında ayrıca, basketbol sahasına dönüştürülen tırlarla Türkiye’nin çeşitli illerinde sokak etkinlikleri düzenliyor.
17
Millilerimizin adı
artık “TÜRKO”
G
aranti Bankası, Milli Takım’a destek vermek, rekabet, azim ve takım ruhu gibi de-
ğerleri yansıtmak üzere, milli futbolcularımıza
Türko adını veren iletişim kampanyasını başlattı.
Türkolar, sahadaki enerji ve konsantrasyonlarıyla, hedefe kilitlenen, son dakikaya kadar müca-
Garanti, 2008 yılında, A Milli
Erkek Futbol Takımı’nın
ana sponsorları arasına
katılarak, sporu yeşil
sahalarda da desteklemeye
başladı.
deleyi bırakmayan birer kahraman olarak tüm ülkenin desteğini gördü. Kampanya kapsamında
hazırlanan ve Milli Takımımıza hediye edilen marş
da tüm futbolseverlerin beğenisini kazandı.
www.turkogaranti.com
Garanti Masters
ile Binicilik
sporuna
tam destek
Garanti, 2008 yılından bu
yana, Türkiye Binicilik
Federasyonu’nun resmi
sponsorluğunu yürütüyor.
G
18
aranti Masters Özel Bankacılık, Türkiye’de
ni sürdürüyor. 2005 yılından bu yana Cumhuriyet
son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren bi-
Kupası’nın, 2007 yılından bu yana ise biniciliğin
nicilik sporunun gençler arasında yaygınlaşma-
en prestijli yarışması atatürk Kupası’nın spon-
sını sağlamak, layık olduğu uluslararası başa-
sorluğunu üstlenen Garanti Masters, tüm Bini-
rı seviyesine ve seyirci potansiyeline ulaştırmak
cilik Milli Takımlarını da destekliyor. 2008 yılından
amacıyla, 2006 yılından itibaren Türkiye Binicilik
bu yana Türkiye Binicilik Federasyonu’nun res-
Federasyonu’yla tam bir uyum içinde faaliyetleri-
mi sponsorluğunu da yürütüyor.
Bonus
Snow Masters
Kayak ve
Snowboard
yarışları
Bonus Snow Masters’a
7 yılda toplam 4 bin 300
sporcu katıldı.
G
aranti Bonus Card, Bonus Snow Mas-
tanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından
ters ile kış sporları için çok uygun
düzenlenen ve Uludağ’ın en renkli organizas-
olan, ancak gerekli altyapının yeterli olmadığı
yonlardan biri olan Bonus Snow Masters Ka-
Türkiye’de kış sporlarına destek olmaya de-
yak ve Snowboard Yarışları’nda İstanbul İl Bi-
vam ediyor. Türkiye Kayak Federasyonu ile İs-
rincisi de belirleniyor.
ürkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili olsa
da düzenlemeye başladığı “Boshporus Cup” ile
Garanti, sadece yelkencileri değil, çalışanlarını
Garanti ile
yelkenler fora
Yelken denince akla gelen
ilk marka Shop&Miles.
T
da, deniz sporlarına ilgi, bu coğrafi özellik-
sulara indi. Türkiye’nin uluslararası bu ilk boğaz
da rüzgarla buluşturuyor. İki yüzden fazla Ga-
le paralellik göstermiyor. Ama son yıllarda yel-
yarışını her yıl geliştiren Garanti, bugün içinde,
ranti çalışanını yelkenle tanıştırıp eğitim alması-
ken dendi mi akla Garanti Bankası’nın kredi kar-
İstanbul Boğazı, Bodrum Turgut Reis ve Didim
nı sağlayan Garanti Yelken Kulübü, eğitim alan
tı Shop&Miles geliyor. Nedeni ise Shop&Miles
etaplarının yer aldığı “Shop&Miles Sailing Cup”
üyelerinden oluşan Garanti Yelken Takımı ile bir-
Sailing
adında, yurtdışından bir çok yelkenlinin katıldığı
çok yarışta Garanti’yi başarıyla temsil edip dere-
denizlerarası bir turnuva düzenliyor.
celer kazanıyor.
Cup…
Shop&Miles
Sailing
Cup
Shop&Miles, kendi ismini verdiği ve 2002 yılın-
19
Daha temiz ve yaşanabilir
bir dünya için...
Çevre
20
Sürdürülebilir
bir dünya için
çevremize iyi
bakıyoruz
Garanti, 18 yıldır
WWF-Türkiye’nin (Doğal
Hayatı Koruma Vakfı) ana
sponsorluğunu üstleniyor.
D
ünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (World
Wide Fund for Nature - WWF), ülkemizde-
ki doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına ve
korunmasına yönelik çalışmalarının önemli bölümüne katkı sağlıyoruz. Bu destekle, toplumun
çevreyle ilgili konularda bilinçlenmesini sağlayarak, doğanın korunduğu daha temiz ve yaşanabilir bir dünya yaratılmasını amaçlıyoruz.
Doğanın zarar görmesini durdurmayı ve verilen
zararları onarmayı amaçlayan uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan WWF, dünya çapında
desteklediği 2 bin koruma projesi ve 4 bine yakın çalışanıyla dünyanın en büyük çevre kuruluşu konumunda. Vakıf, projelerini 100’ü aşkın ülkede, iklim değişikliği, ormanlar, tatlısular, denizler, türler ve sürdürülebilirlik ana başlıkları altında
gerçekleştiriyor.
1996’da Türkiye’de kurulan Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın, 2001 yılında WWF’nin Türkiye ulusal kuruluşu haline gelerek WWF-Türkiye adı-
luluk olduğunu hatırlatan kitap, doğru tüketim
alışkanlıkları aşılayarak, topluma değer katmayı
hedefleyen bir yaşam kılavuzu oluşturmak amacıyla yayımlandı.
nı alması ile doğan vakfın temel amacı, dünyanın doğal ortamının bozulmasını durdurmak ve
Biyolojik Çeşitlilik Projeleri
insanın doğayla uyumlu bir şekilde yaşadığı bir
Garanti’nin, WWF-Türkiye ile işbirliği içinde ger-
gelecek oluşturmak.
çekleştirdiği ve Türkiye’nin 122 önemli bitki alanının belirlendiği araştırmadan yola çıkarak,
Garanti Bankası ve WWF-Türkiye Projeleri
2003 yılında “Türkiye’nin Önemli Bitki Alanla-
İklim Değişikliği
rı” adlı kitap yayımlandı. (Bu kitabı, Garanti Kül-
Garanti, 2007’de, ABD’nin eski başkan yardım-
tür Sanat Lounge’da bulabilirsiniz.) Türkiye’deki
cılarından Al Gore’un küresel iklim değişikliğine
bitki alanlarının karşı karşıya olduğu tehditler ve
dikkat çeken “Uygunsuz Gerçek” (The Incon-
bitki alanlarının koruma altına alınması amacıy-
venient Truth) filminin Türkiye’deki gösterimine
la yapılması gerekenler hakkında geniş bilgi içe-
destek verdi. Gore, Garanti ile WWF-Türkiye’nin
ren kitap, doğa korumacılarının gelecekteki ça-
konuğu olarak, 12 Haziran 2007’de İstanbul’da
lışmalarına yön verecek nitelikte...
“Küresel İklim Değişikliği” başlıklı bir konferans
verdi. Gore konferansta, iklim değişikliği üzerine
Deniz Projeleri
Uluslararası WWF Ödülleri
30 yılı aşkın süredir yaptığı, bilimsel verilere da-
Garanti’nin desteği ve WWF-Türkiye’nin öncü-
WWF’nin her yıl, doğanın korunmasına
yalı çalışmalarını paylaştı.
lüğünde denizlerdeki biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla da birçok çalışma yapıldı. 2003
katkıda bulunan kuruluşlara verdiği
çevreciliğin sembolü olan Altın Panda
Garanti’nin desteğiyle yayınlanan “Doğada-
yılında, Türkiye’de ilk defa, deniz biyolojik çeşit-
ödülü 2001’den sonra 2008’de de
ki Ayak İzlerimiz” kitabı, doğanın kirlenmesinde
lilik araştırması yapıldı. Bu çerçevede Antalya
Garanti’nin oldu. Garanti, bu başarıya
ve tahrip edilmesinde toplumun tüm kesimleri-
ile Patara arasındaki 78 kilometrelik deniz hattı
ulaşan ilk ve tek Türk şirketi olma
nin payı olduğu düşüncesinden yola çıkarak ha-
tarandı. 2004’te, Türkiye’de ilk defa Kaş’ta şa-
özelliğini taşıyor.
zırlandı. Daha iyi ve yaşanabilir bir dünyaya ulaş-
mandıra sistemi kuruldu ve şamandıralar saye-
mak için doğanın korunmasının ortak bir sorum-
sinde, teknelerin demir atması gereken yerler-
21
de, denizlerin akciğerleri olan posidonia (deniz
Türkiye’de online su yönetimi ve sulak alanlar
şım benimsedi. Raporun basımında yüzde 100
çayırı) yataklarının korunması sağlandı. Ayrıca
eğitimi ilk defa düzenlendi. Bugüne kadar top-
geri dönüştürülmüş kağıt ve çevre dostu mal-
2006 yılında, Kaş ve adalarının, Kekova Özel
lam 300 kişi bu eğitimi tamamladı.
zemeler kullanıldı. Grafik tasarım, en az fire ve-
Çevre Koruma Alanı içine dahil edilmesi için ça-
Orman Koruma Projeleri WWF tarafından belir-
ren optimum sayfa boyutu ve sayfa alanı kullanı-
lışma yapıldı.
lenen Avrupa’daki 100 önemli orman alanından
mı üzerine inşa edildi ve böylece bir önceki yıla
Hayvanları Koruma Projeleri
biri olan Karadeniz’in dünyaca ünlü turizm böl-
oranla sayfa sayısında yüzde 40’a varan tasar-
Adana Akyatan Kumsalı’nda yürütülen koru-
gesi Küre Dağları, 2000 yılında Garanti’nin des-
ruf sağlandı. Bu aynı zamanda, basım sırasında
ma ve araştırma çalışmaları sonucunda, 4 yıl-
teği ve WWF-Türkiye’nin öncülüğünde milli park
kullanılan enerji, su, iplik, boya, kağıt gibi kay-
da 90 bin deniz kaplumbağası yavrusunun deni-
ilan edilerek dünyaya armağan edildi.
naklarda da aynı oranda tasarruf yapıldığı anla-
ze ulaşması sağlandı. Antalya Çıralı Kumsalı’nda
mına geliyor.
üç yılda 10 bin ziyaretçiye ulaşarak, alanda yü-
Garanti’nin Çevreye Duyarlı Diğer Projeleri
rüttüğümüz deniz kaplumbağası koruma çalış-
•
kapsamında
• Garanti, çevre bilincinin güçlenmesine katkı
maları konusunda farkındalık yarattık.
2001’den bu yana, yangınla mücadele amacıy-
sağlamak amacıyla, 11 yıldır Yeşil Atlas dergisi-
la Bodrum’da yangın önleme yol çalışmaları ger-
nin Çevre Özel Sayısı’nı destekliyor.
Su Yönetimi ve Sulak Alanlar Projeleri
Orman
Koruma
Projeleri
çekleştiriliyor.
Ülkemizde, toplam 160 bin hektar olan 12 su-
Garanti, National Geographic Çevre özel sayısını yüzde 100
lak alanın “Ramsar Alanı” ilan edilmesi ve korun-
• Garanti Bankası, kaynak kullanımını en aza
geri dönüşümlü kağıda bastırarak çevre bilincini yaratma-
ması için Çevre ve Orman Bakanlığı ile birlikte
indirerek hazırladığı 2008 Yıllık Raporu’nun ta-
ya katkıda bulunuyor.
çalışıldı.
sarımından basımına, doğaya dost bir yakla-
2010 itibarıyla internete
taşınan dergiye
www.yesilatlas.com
adresinden ulaşabilirsiniz.
22
Çevreci Bonus
Çevreci Bonus Card
sahipleri 40 bine ulaştı,
Garanti’nin çevreye katkısı
daha da arttı.
Çevreci Bonus Card
Garanti, doğanın korunması için verilen çabaya,
müşterilerini de ortak edebilmek amacıyla Şubat
2007’de Çevreci Bonus Card’ı kullanıma sundu.
Kartın lansmanını Al Gore’un “Uygunsuz Gerçek” (The Inconvenient Truth) filmiyle yapan Garanti, sahip oldukları bilinçle sadece Türkiye’ye
değil tüm dünyaya örnek olan ve sayıları 40 bine
ulaşan Çevreci Bonus Card sahiplerinin desteğiyle birçok mucizeye imza attı:
• Kazandırdığı bonusun bir kısmı ile WWFTürkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) doğa
koruma çalışmalarına bağışta bulunur. Bonus
Card’ın tüm fırsatlarından faydalanırken doğaya
verdiğimiz zararın bir kısmını doğaya geri verme
mantığı ile müşterilerimize, doğaya katkıda bulunabilecekleri bir platform yaratır.
dirger. Böylece doğada, diğer plastik kartlara
Neler Yaptık?
oranla daha hızlı yok olur.
• Akdeniz’in en yaşlı denizcileri olan deniz kaplumbağalarını korumaya devam ettik. Böylece,
• Kart gönderim mektuplarında, zarflarında ve
müşterilerle iletişim içinde olduğu tüm basılı mal-
• Doğayı ve çevreyi nasıl koruyabileceğimiz ko-
zemelerinde geri dönüşümlü kağıt kullanır.
nusunda müşterileri bilgilendirir.
binlerce deniz kaplumbağası denize ulaştı.
• Gıda güvenliği için doğal kaynakların sürdü-
• Doğa koşullarına diğer plastiklerden daha faz-
• Her ay çevreye duyarlı ürünlere özel indirim
rülebilirliğinin sağlanmasıyla ilgili organik ta-
la direnç gösteren PVC oranını, hammadde içe-
kampanyaları düzenleyerek, çevreye duyarlı
rım ve balıkçılık konularında eğitim çalışmala-
riğinde mümkün olan en düşük seviyeye in-
ürünlerin kullanımını artırmayı hedefler.
rı yaptı.
23
• Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ılıman kuşak
dikkat ettiklerinde önemli çevre sorunlarını önle-
yağmur ormanlarının korunması için 10’dan
yebileceklerini, eğlenceli bir yaklaşımla anlatma-
fazla yerel projeye destek oldu. Yerel sivil top-
yı amaçladık.
lum kuruluşlarıyla birlikte, dünyanın en zengin
doğal alanlarından birinin korunmasına katkıda
Bu düşünceyle, “Karbon Emisyonu”, “Su Ta-
bulundu.
sarrufu” ve “Kağıt İsrafı” konularının işlendi-
• 227 bin hektar, yani 300 bin adet futbol sahası
ği 3 çizgi film hazırladık. 2009 yılında, çocuk-
büyüklüğünde sulak alanın korunması ve sürdü-
lar, www.cevrecibonusoyunu.com adresinden
rülebilir kullanımı için çalışmalar yaptı.
ÇEBO’nun hayatına konuk olup, çevreyi nasıl
koruyabileceklerini öğrendiler. Buna paralel ola-
Ayrıca Garanti’nin tüm kredi kartı kullanıcıla-
rak NG Kids ile ortak hazırlanan, çocuklara özel
rı arasında e-ekstreyi tercih edenlerin oranı
bir bölüm de yayınlandı.
son bir yılda yüzde 8’den yüzde 30’a yükseldi. E-ekstreyi tercih eden Garanti kart sahipleri,
Musluklarınız su sızdırmasın, dünya susuz kal-
yaklaşık 5 bin ağacı kesilmekten kurtardı.
masın. Contanız Garanti’den Çevreci Bonus, bi-
Tarım pilot bölgelerinde modern sulama uygu-
reysel önlemler ile su kaybını engelleyebilmek
lamaları gerçekleştirildi. Bu sayede yüzde 50’yi
adına Dünya Su Günü’nde yeni kart sahibi müş-
aşan oranda su tasarrufu sağlandı.
terilerine su contası gönderdi. Contalar sayesinde hane başına kaybolan suda yüzde 70’e va-
Finans sektöründe, çevre alanında yapılan
Bilinçlendirme çalışmalarımızın odağında
sponsorluklar arasında yüzde 42 oranıyla en
çocuklar da var...
çok Garanti Bankası ve Çevreci Bonus ile
Ağaç ancak yaşken eğiliyor ve çevresini seven
Önemli Websiteleri:
özdeşleştiriliyor.*
bir nesil doğayı koruyabiliyor... İşte bu bakış açı-
http://www.wwf.org.tr
sı ile çıktığımız yolda, Türkiye’nin ilk çevreci çiz-
http://www.cevrecibonus.com
gi film serisini yayına sokmanın heyecanını yaşı-
http://www.cevrecibonusoyunu.com
yoruz! Filmlerimizde çocuklara, küçük detaylara
http://www.kids.cevrecibonus.com
*Kaynak: 7p Think / Thank Group Araştırması - Aralık, 2008
24
ran oranda bir tasarruf sağlanabiliyor.
www.garanti.com.tr
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards