ondokuz mayıs üniversitesi eğitim fakültesi yabancı diller eğtimi

advertisement
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
YABANCI DİLLER EĞTİMİ BÖLÜMÜ
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
LİSANS PROGRAMI TANITIM BİLGİLERİ
DERS İÇERİKLERİ
EYLÜL 2017
Program Tanımları
Kuruluş
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalı 1983-1984 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır
Kazanılan Derece
İngiliz Dili Eğitimi veren İngilizce Öğretmenliği alanında 240 ECTS kredilik alınarak Programı başarılı
bir şekilde tamamlayıp, program yeterliliklerini kazananlar, İngiliz Dili Eğitimi bilim alanında, Lisans
derecesine sahip olurlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince
yapılan sınavlarda, YGS ve LYS Dil puan kategorilerinde öngörülen puanları almış olmaları
gerekmektedir
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yok
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İngilizce Öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması
gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve
genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
Program Profili
İngilizce Öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması
gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve
genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Anabilim Dalımızdan mezun olan öğrenciler başta özel ve resmi ortaöğretim kurumlarında İngilizce
Öğretmeni olmak üzere ithalat-ihracat firmalarında, sanayi kuruluşlarında, halkla ilişkiler alanında,
tercüme bürolarında, turizm işletmelerinde, medya ve diğer ticari kuruluşlarda iş bulabilmektedirler
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde
yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin; bir
dersin yarıyıl/yıl sonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için teorik derslerin en az % 70’ine, ders
uygulamaları, staj, atölye ve laboratuvarların % 80’ine devamları zorunludur. Dersin değerlendirmesi,
dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama,
laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı
kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır
Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi
değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının
toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı
sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60
olması zorunludur.
Mezuniyet Koşulları
İngilizce Öğretmenliği programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü
(240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek
gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Ondokuzmayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Telefon.+90 362 312 19 19 (5322)
Web http://egitim.omu.edu.tr/yabanci-diller-egitimi-bolumu/377/
Bölüm Olanakları
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurupelit
Kampüsündeki binada hizmet vermektedir. Bölümde, 1 Doçent, 8 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim
Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Akademik Personele ait 12 oda bulunmaktadır.
Ayrıca bölüm öğrencilerinin yararlanabileceği 1 si teknoloji sınıfı olan toplam 5 derslik, 1 Bölüm
Kütüphanesi bulunmaktadır.
Program Çıktıları
1. Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun
planlama yapabilmek
2. Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği,
güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3. Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip
kullanabilmek
4. Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya
geliştirebilmek
5. Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar
yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6. Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede
temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7. İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin
dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8. Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için,
onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını
sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9. Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları
da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10. Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere
geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11. Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12. Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve
yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13. Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile
tanımak
14. Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15. Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve
değerlendirmek
16. Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
Düzey/Alan/Program Gösterimi
Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri
Program Çıktıları
*Ortaöğretimde
kazandığı
•
yeterliliklere dayalı olarak;
alanıyla ilgili kavramları ve
kavramlar arası ilişkileri kavrar.
*Çağdaş dil öğrenme kuram ve
uygulamalarını göz önüne alarak,
İngilizce
öğretimine
uygun
planlama yapabilmek
*Bilginin
doğası
kaynağı,
•
sınırları, doğruluğu, güvenirliliği
ve
geçerliliğinin
değerlendirilmesi
konusunda
bilgi sahibidir.
*Farklı amaçlar ve farklı dil
yeterlik düzeylerindeki öğrenciler
için, dil öğretiminin gerektirdiği,
güvenli, olumlu ve güdüleyici
öğrenme
ortamlarını
düzenleyebilmek
Bilgi
•
*Alanındaki güncel bilgileri
•
içeren ders kitapları, uygulama
araç-gereçleri
ve
diğer
kaynaklarla desteklenen ileri
düzeydeki
kuramsal
ve
•
uygulamalı bilgilere sahip olma.
•
•
•
•
*Bilimsel bilginin üretimiyle
ilgili yöntemleri tartışır.
• *Düzenlenmiş
dil
öğrenme
ortamının gerektirdiği uygun
*Alanı ile ilgili öğretim yöntem, teknik ve stratejileri
programları, öğretim strateji, seçip kullanabilmek
yöntem ve teknikleri ile ölçme
ve değerlendirme bilgisine
• *Düzenlenmiş İngilizce öğretim
sahiptir.
sürecine uygun araç, gereç ve
materyali seçmek, uyarlamak
*Öğrencilerin gelişim, öğrenme veya geliştirebilmek
özellikleri ve güçlüklerinin
bilgisine sahiptir.
• *Dil
öğreniminin
niteliğini
artırmak için, bilgi iletişim
*Ulusal ve uluslararası kültürleri teknolojilerini, ilgili bilgisayar
tanır.
yazılımlarını
ve
Internet
kaynaklarını kullanabilmek
•
*Sesbilimi,
biçimbilgisini,
anlambilimi, sözdizimini ve
edimbilimi,
öğrencilerin
İngilizcede temel dil becerilerini
ve
iletişim
yeterliklerini
geliştirmek için kullanabilmek
•
*İngilizceyi doğru, anlaşılır bir
şekilde
kullanmalarını
sağlayabilmek için, öğrencilerin
dinleme/izleme, konuşma, okuma
ve
yazma
becerilerini
geliştirebilmek
•
*Öğrencilere İngilizce iletişim
becerisi
kazandırmak
ve
iletişimsel
yeterliklerini
geliştirmek için, onlara anlamlı
etkileşim fırsatları sunmak, çok
ve çeşitli şekillerde dile maruz
kalmalarını
sağlamak
ve
öğrencilere model olabilmek
•
*Öğrencilerin
program
hedeflerine göre ilerlemelerini
ölçen, performansa dayalı ölçme
araçları da dâhil olmak üzere,
uygun ölçme ve değerlendirme
araç ve yöntemlerini seçip
kullanabilmek
•
*Öğrencilerin dil gelişimlerini
belirlemeye
yönelik
ölçme
sonuçlarını
yorumlamak,
öğrencilere
geri
bildirim
sağlayabilmek
ve
ölçme
değerlendirme
sonuçlarını
uygulamalarına yansıtabilmek
•
*Öğrencilerin dil becerilerinin
geliştirilmesinde ailelerle işbirliği
yapabilmek
•
*Etkili bir rehberlik hizmeti
sunabilmek için temel etik
kuralları
ve
mesleğin
sınırlılıklarını ve yasal konuları
bilir ve bu konudaki gelişmeleri
takip eder
•
*Türk Milli Eğitim sistemini,
öğretmenlik mesleğini ve eğitim
bilimleri alanını tüm yönleri ile
tanımak
•
*Öğrencilerin gelişim özellikleri
doğrultusunda farklı öğrenme
yaklaşımlarını bilmek
•
*Program içerisinde almış olduğu
bilgi ve beceriler ile belirli bir
dersi planlamak, işlemek ve
değerlendirmek
•
*Öğretmenin
rehberlik
görevlerini ve öğrenciyi tanıma
yollarını kavramak
Beceriler
•
•
*Alanında
edindiği
ileri
• *Alanıyla ilgili ileri düzeyde
•
düzeydeki
kuramsal
ve bilgi kaynaklarını kullanır.
uygulamalı
bilgileri
• *Alanıyla ilgili olay ve olguları
kullanabilme.
kavramsallaştırır,
bilimsel
*Alanında
edindiği
ileri yöntem ve tekniklerle inceler,
düzeydeki bilgi ve becerileri verileri
yorumlar
ve
kullanarak
verileri değerlendirir.
yorumlayabilme
ve
•
ilgili
sorunları
değerlendirebilme,
sorunları *Alanıyla
tanımlayabilme,
analiz tanımlar, analiz eder, kanıtlara
edebilme,
araştırmalara ve ve araştırmalara dayalı çözüm
kanıtlara dayalı çözüm önerileri önerileri geliştirir.
geliştirebilme.
•
*Öğrencilerin
gelişim
özelliklerini,
bireysel
farklılıklarını; konu alanının
özelliklerini ve kazanımlarını
dikkate alarak en uygun öğretim
strateji, yöntem ve tekniklerini
uygular.
•
*Konu alanına ve öğrencinin
gereksinimlerine
uygun
materyal geliştirir.
•
*Öğrencinin kazanımlarını farklı
yöntemler kullanarak çok yönlü
değerlendirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
•
*Alanı ile ilgili ileri düzeydeki
• *Bireysel ve grup çalışmalarında
•
bir çalışmayı bağımsız olarak sorumluluk alır ve alınan görevi
yürütebilme.
etkin bir şekilde yerine getirir.
•
*Alanı ile ilgili uygulamalarda
•
karşılaşılan ve öngörülemeyen
karmaşık sorunları çözmek için
bireysel ve ekip üyesi olarak
sorumluluk alabilme.
•
•
*Sorumluluğu
altında
çalışanların
bir
proje
çerçevesinde
gelişimlerine
yönelik
etkinlikleri
planlayabilme ve yönetebilme.
*Kendini bir birey olarak tanır;
yaratıcı ve güçlü yönlerini
kullanır ve zayıf yönlerini
geliştirir.
*Uygulamada karşılaşılan ve
öngörülemeyen
karmaşık
sorunları çözmek için bireysel ve
ekip üyesi olarak sorumluluk
alır.
Öğrenme Yetkinliği
•
•
•
*Alanında
edindiği
ileri
• *Edindiği bilgi ve becerileri
•
düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel
bir
yaklaşımla
eleştirel
bir
yaklaşımla değerlendirir.
değerlendirebilme,
• *Öğrenme
gereksinimlerini
*Öğrenme
gereksinimlerini belirler
ve
öğrenmesini
belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
yönlendirebilme.
• *Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin
*Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
olumlu tutum geliştirebilme.
• *Bilgiye ulaşma yollarını etkin
bir şekilde kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
•
•
*Alanı ile ilgili konularda ilgili
•
kişi
ve
kurumları
bilgilendirebilme; düşüncelerini
•
ve sorunlara ilişkin çözüm
önerilerini yazılı ve sözlü olarak
aktarabilme.
*Sanatsal ve kültürel etkinliklere
•
etkin olarak katılır.
*Toplumun
ve
dünyanın
gündemindeki
olaylara/gelişmelere
duyarlı
olduğunu gösterir ve ve bu
*Alanı ile ilgili konularda gelişmeleri izler.
düşüncelerini
ve
sorunlara
sorumluluk
ilişkin çözüm önerilerini nicel•ve *Toplumsal
nitel verilerle destekleyerek bilinciyle yaşadığı sosyal çevre
uzman olan ve olmayan kişilerle için mesleki proje ve etkinlikler
paylaşabilme.
planlar ve uygular.
•
•
•
*Toplumsal sorumluluk bilinci
•
ile yaşadığı sosyal çevre için
proje
ve
etkinlikler
•
düzenleyebilme ve bunları
uygulayabilme.
*Alanıyla ilgili konularda ilgili
kişi ve kurumları bilgilendirir.
*Düşüncelerini ve sorunlara
ilişkin çözüm önerilerini nicel ve
nitel verilerle destekleyerek
*Bir yabancı dili en az Avrupa uzman olan ve olmayan kişilerle
Dil
Portföyü
B1
Genel paylaşır.
Düzeyi'nde
kullanarak
• *Bir yabancı dili en az Avrupa
alanındaki bilgileri izleyebilme
ve meslektaşları ile iletişim Dil portföyü B1 düzeyinde
kullanarak alanındaki bilgileri
kurabilme.
izler ve meslektaşları ile iletişim
*Alanının gerektirdiği en az kurar.
Avrupa Bilgisayar Kullanma
• *Avrupa Bilgisayar Kullanma
Lisansı
İleri
Düzeyinde
ileri
düzeyinde
bilgisayar yazılımı ile birlikte Lisansının
bilişim ve iletişim teknolojilerini bilişim ve iletişim teknolojilerini
kullanır.
kullanabilme.
•
*Farklı kültürlerde yaşar ve
sosyal yaşama uyum sağlar.
Alana Özgü Yetkinlik
•
•
*Alanı ile ilgili verilerin
•
toplanması,
yorumlanması,
uygulanması ve sonuçlarının
duyurulması
aşamalarında
toplumsal, bilimsel, kültürel •ve
etik değerlere uygun hareket
etme.
*Dış görünüm, tutum, tavır •ve
davranışları ile topluma örnek
olur.
•
*Sosyal hakların evrenselliği,
sosyal adalet, kalite kültürü ve
kültürel değerlerin korunması ile
çevre koruma, iş sağlığı •ve
güvenliği konularında yeterli
bilince sahip olma.
*Kalite yönetimi ve süreçlerine
uygun davranır ve katılır.
•
*Demokrasi, insan hakları,
toplumsal, bilimsel ve mesleki
etik değerlere uygun davranır.
*Güvenli
okul
ortamının
oluşturulması
ve
sürdürülebilmesi
amacıyla
kişisel ve kurumsal etkileşim
kurar.
*Çevre koruma ve iş güvenliği
konularında
yeterli
bilince
sahiptir.
•
*Milli
Eğitim
Temel
Kanunu'nda ifade edilen ulusal
ve
evrensel
duyarlıkların
bilincindedir.
•
*Birey olarak ve alanıyla ilgili
görev, hak ve sorumluluklarına
ilişkin yasa yönetmelik ve
mevzuata uygun davranır.
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI
İNÖ100
Temel İngilizce (Hazırlık Sınıfı-Yıllık Ders)
52
I.YARIYIL
0
52
II.YARIYIL
T
U
K
AKTS
U
K
AKTS
3
0
3
4
İNÖ102
DERSİN ADI
Bağlamsal Dilbilgisi II
T
İNÖ101
DERSİN ADI
Bağlamsal Dilbilgisi I
3
0
3
4
İNÖ103
İleri Okuma ve Yazma I
3
0
3
4
İNÖ104
İleri Okuma ve Yazma II
3
0
3
4
İNÖ105
Dinleme ve Sesletim I
3
0
3
5
İNÖ106
Dinleme ve Sesletim II
3
0
3
4
İNÖ107
İNÖ109
Sözlü İletişim Becerileri I
3
0
3
4
İNÖ108
Sözlü İletişim Becerileri II
3
0
3
4
Etkili İletişim
3
0
3
2
Sözcük Bilgisi II
3
0
3
4
İNÖ111
Sözcük Bilgisi I
3
0
3
4
İNÖ110
TDİ102
Türkçe II. Sözlü Anlatım
2
0
2
2
TDİ101
Türkçe I. Yazılı Anlatım
2
0
2
2
EGT102
Eğitim Psikolojisi
Yabancı Dil Öğretiminde Bilgi ve
İletişim Teknolojileri II
3
0
3
5
3
0
3
3
23
0
23
30
AKTS
D.KODU
D.KODU
3
0
3
5
İNÖ112
23
0
23
30
Toplam
T
U
K
AKTS
D.KODU
U
K
3
0
3
4
İNÖ202
DERSİN ADI
İngiliz Edebiyatı II
T
İNÖ201
DERSİN ADI
İngiliz Edebiyatı I
3
0
3
4
İNÖ203
Dilbilim I
3
0
3
5
İNÖ204
Dilbilim II
3
0
3
5
İNÖ205
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I
3
0
3
5
İNÖ206
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II
3
0
3
5
İNÖ207
İngilizce Türkçe Çeviri
3
0
3
4
İNÖ208
Dil Edinimi
3
0
3
4
İNÖ209
Anlatım Becerileri
3
0
3
4
İNÖ210
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
2
0
2
2
İNÖ212
EGT202
Özel Öğretim Yöntemleri I
2
2
3
4
Öğretim Teknolojileri ve Mat. Tas.
2
2
3
6
18
4
20
30
AKTS
EGT101
Eğitim Bilimine Giriş
Toplam
III.YARIYIL
D.KODU
IV.YARIYIL
GK Seçmeli I (Aşağıdaki derslerden birini seçecektir.)
İNÖ211
GK Seçmeli I (Eğitim Felsefesi)
(2)
İNÖ213
GK Seçmeli I ( Mitoloji)
EGT201
Öğretim İlke ve Yöntemleri
(2)
(3)
(2)
0
0
(2)
(3)
3
0
3
5
20
0
20
30
T
U
K
AKTS
U
K
2
2
3
5
İNÖ302
DERSİN ADI
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II
T
İNÖ301
DERSİN ADI
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I
2
2
3
5
İNÖ303
Özel Öğretim Yöntemleri II
2
2
3
5
İNÖ304
Türkçe İngilizce Çeviri
3
0
3
5
İNÖ305
Dil Becerilerinin Öğretimi I
2
2
3
5
İNÖ306
Dil Becerilerinin Öğretimi II
2
2
3
5
İNÖ307
Edebiyat ve Dil Öğretimi I
3
0
3
4
İNÖ308
Edebiyat ve Dil Öğretimi II
3
0
3
5
İNÖ309
İkinci Yabancı Dil I (Almanca)
(2)
0
(2)
(2)
İNÖ310
İkinci Yabancı Dil II (Almanca)
(2)
0
(2)
(2)
İNÖ313
İkinci Yabancı Dil I (Fransızca)
(2)
0
(2)
(2)
İNÖ314
İkinci Yabancı Dil II (Fransızca)
(2)
0
(2)
(2)
İNÖ311
EGT301
Drama
2
2
3
5
Topluma Hizmet Uygulamaları
1
2
2
3
Sınıf Yönetimi
2
0
2
4
İNÖ312
EGT302
Ölçme ve Değerlendirme
3
0
3
5
15
8
19
30
Toplam
16
6
19
30
T
U
K
AKTS
Toplam
Toplam
V.YARIYIL
D.KODU
VI.YARIYIL
Toplam
D.KODU
VII.YARIYIL
VIII.YARIYIL
3
0
3
5
İNÖ403
DERSİN ADI
Yabancı Dil Öğretiminde Materyal
İnceleme ve Geliştirme
İkinci Yabancı Dil III (Almanca)
(2)
0
(2)
(2)
İNÖ413
İkinci Yabancı Dil III (Fransızca)
(2)
0
(2)
(2)
D.KODU
İNÖ401
A Seçmeli I (Aşağıdaki derslerden birini seçecektir.)
T
U
K
DERSİN ADI
Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve
3
0
3
Değerlendirme
A Seçmeli II (Aşağıdaki derslerden birini seçecektir.)
A Seçmeli II (Bilgisayar Destekli
(2)
0
(2)
Yabancı Dil Öğretimi)
A Seçmeli II (Akademik Konuşma)
(2)
0
(2)
D.KODU
İNÖ402
İNÖ404
İNÖ406
AKTS
4
(3)
(3)
İNÖ405
A Seçmeli I (Çağdaş İngiliz Romanı)
(2)
0
(2)
(5)
İNÖ407
A Seçmeli I (İngiliz Kültür Tarihi)
(2)
0
(2)
(5)
İNÖ408
ATİ401
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
2
0
2
2
İNÖ410
İNÖ409
Okul Deneyimi
1
4
3
8
ATİ402
A Seçmeli III (Aşağıdaki derslerden birini seçecektir.)
A Seçmeli III (Dil Öğretiminde Yeni
(2)
0
(2)
Eğilimler)
A Seçmeli III (Yabancı Dil
(2)
0
(2)
Öğretiminde Sosyokültürel Boyut)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
2
0
2
EGT401
Rehberlik
3
0
3
5
İNÖ412
Karşılaştırmalı Eğitim
2
0
2
İNÖ411
Özel Eğitim
2
0
2
3
EGT402
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
2
0
2
4
İNÖ414
Öğretmenlik Uygulaması
2
6
5
12
15
6
18
30
15
Toplam
GENEL
TOPLAM
4
17
30
Toplam
Teorik
Uygulama
Kredi
Toplam
AKTS
145
28
159
173
240
(3)
(3)
2
2
DERS İÇERİKLERİ
1.SINIF 1.YARIYIL
İNÖ101 Bağlamsal Dilbilgisi I
İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla
öğrencileri anlam yaratma, biçim ile metin türü arasındaki ilişki, bağlam ile yapı arasındaki ilişki,
yapıların farklı bağlamlardaki anlamları ve üst düzey metinlerde kullanımı.
İNÖ103 İleri Okuma ve Yazma I
Bu ders kapsamında gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları
kullanılarak öğrencilere farklı bakış açılarını kavrama, tümceler arası bağlantıları ve yazının ana
fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma, ve cümleler arası anlamsal ip uçların kullanabilme gibi üst düzey
okuma becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Dersin diğer bir amacı ise öğrencilere ders içi ve
ders dışı okuma alışkanlığını kazandırmaktır. Bilginin birleştirilmesi, problemin çözümlenmesi ve
değerlendirme sonucu tepki verme gibi ileri düzey eleştirel düşünme becerileri de geliştirilecektir.
Öğrenciler, geliştirmekte oldukları okuma alt-becerilerini yazacakları paragraflarda kullanma ve
pekiştirme fırsatı bulabileceklerdir. Ayrıca, açıklama, tanımlama ve anlatı paragrafları gibi değişik yazılı
anlatım çeşitlerini inceleyip yazacaklardır. Bunlara ek olarak, özetleme, metin taslağı hazırlama ve bir
düşünceyi başka sözcüklerle anlatma gibi paragraf yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır.
Yazım ve noktalama işaretleri ve alfabe dışı sembol kullanımı da dersin kapsamındadır.
İNÖ105 Dinleme ve Sesletim I
Farklı bağlamlardan alınmış özgün dinleme materyalleri ve konuşma öbeklerini çözümlemek; ses
farklılıkları ve problemli seslerin sesbilimsel çevriyazımı; üst düzey dinleme becerileri; sesli harfler,
sessiz harfler, kelime vurgusu ve tonlama gibi temel dinleme ve konuşma becerileri; öğrenme ve üretme
amacıyla sesbilimsel çevriyazım.
İNÖ107 Sözlü İletişim Becerileri I
Tartışma, bireysel sunumlar ve etkileşimli etkinlikler gibi çeşitli iletişim odaklı konuşma; resmi ve resmi
olmayan bağlamlarda iletişim yetileri; bilgi verici ve ikna edici sunumlar; tonlama ve vurgu gibi
konuşma dili özellikleri; tepegöz, poster ve powerpoint sunumu gibi görsel ve işitsel araçların kullanımı.
TDİ101 Türkçe I: Yazılı Anlatım
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar.
Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişmesonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin
olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler
arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma
aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi;
yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam,
tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar
ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım
yanlışlarını düzeltme.
İNÖ111 Sözcük Bilgisi I
Öğrencilerin kelime dağarcığının geliştirilmesi, kelimeler arasındaki anlamsal ve yapısal ilişkilerin
belirtilmesi; öğrencilerin kelime türetme birimlerini tanıması ve bunları kullanarak yeni kelimeler
türetmesi; eşdizimlilik (collocation) kavramının öğretilmesi. Bu ders öğrencilerin kelime bilgisini
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sözcüklerin hem anlam hem de kullanımları üzerinde odaklanmaktadır.
Çeşitli konularda ve değişik iletişimsel amaçlar için kullanılabilecek temel ve ileri seviye kelime
dağarcığını artırmanın yanı sıra, bu ders, öğrencileri kelime türetme süreçleri ile ilgili bilgi ile
donatmaktadır. Ders ayrıca, resmi- resmi olmayan, argo-günlük, konuşma-yazılı dil arasındaki
farklılıklar ve bağlamsal farklılıklar üzerinde durmaktadır. Dersin bir başka amacı öğrencilerin sözcük
ve ifade kullanımları konularında yaptıkları genel hataların altını çizmek ve bu hataların düzeltilmesini
sağlamaktır.
İNÖ109 Etkili İletişim
Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri
bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran
etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen,
veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki,
psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde
yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri,
eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki
uygulamalar ve gelişmeler.
1. SINIF 2.YARIYIL
İNÖ102 Bağlamsal Dilbilgisi II
İleri düzey metinlerde sıklıkla kullanılan sözcük sınıfları, tümce öğeleri, tümce çeşitleri ve tümce
parçaları gibi ileri seviye dil yapıları; sorunlu olarak nitelendirilen İngilizce dilbilgisi yapılarının
işlevleri ve kullanımları açısından bağlam ve yanlış çözümlemesi yöntemleriyle değerlendirmeleri; ileri
düzey İngilizce dilbilgisi yapılarının tanımlayıcı incelemesi; bu yapıların farklı bağlamlarda kullanımı.
İNÖ104 İleri Okuma ve Yazma II
Eleştirel düşünme becerileri, tümevarım ve tümdengelim yollarıyla çıkarım yapabilme ve satır
aralarındaki anlamı kavrayabilme gibi ileri düzey okuma alt-becerileri; okuma metinlerindeki bilgiyi
inceleme, birleştirme ve eleştirel bir yaklaşım getirerek cevap niteliğinde kompozisyonlar yazma;
bütünsellik, tutarlılık ve düzen gibi öğeleri göz önünde bulundurarak karşılaştırmalı ve karşıtsal,
sınıflandırma, süreç çözümleme, sebep-sonuç ve tartışma gibi çeşitli kompozisyon türlerinde metinlerin
üretilmesi, kütüphane ve Internet taraması, atıfta bulunma, bibliyografya oluşturma.
İNÖ106 Dinleme ve Sesletim II
Not alma, öngörüde bulunma, belli ve ayrıntılı bilgiye ulaşma, bağlamdan anlam çıkarma, içeriğin özünü
anlama gibi dinleme alt-becerileri; fonetik; mülakatlar, filmler, şarkılar, konferanslar, televizyon
programları ve haber yayınları gibi çeşitli alanlardan alınan değişik İngilizce aksanlarını içeren özgün
dinleme materyalleri.
İNÖ108 Sözlü İletişim Becerileri II
Tartışma, rol oynama, bireysel ve grup sunumları ve doğaçlama gibi iletişime yönelik dil; güncel
konular, ilginç gerçekler, dikkat çekici söylemler ve ileri düzey edebi metinleri; iletişim stratejileri
yetisi.
İNÖ110 Sözcük Bilgisi
Sözcükler ve dil yapıları arasındaki ilişki; ön ek ve son ekler yardımıyla sözcük üretmek; sözlü ve yazılı
dilde deyimler, söz öbekleri, eşdizimlilik, argo, güzel adlandırma, neolojizm, atasözleri ve öbeksi
eylemler.
TDİ102 Türkçe II: Sözlü Anlatım
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri
(doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel
özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı
konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin
belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar,
söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol
tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon
konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda
hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları,
konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
İNÖ112 Yabancı Dil Öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri II
Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları,
uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının
değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve
internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.
EGT102 Eğitim Psikolojisi
Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel
kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi
etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili
öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin
sınıf içi öğretim sürecine etkisi).
2. SINIF 1.YARIYIL
İNÖ201 İngiliz Edebiyatı I
İngiliz, Amerikan edebiyatı ve orjinal yazım dili İngilizce olan edebiyatın kültürel tarihi; metin
incelemede kullanılan temel terim ve teknikler; başlıca metin türleri; önemli akım ve dönemler, farklı
dönemlere ait çeşitli türlerdeki kısa öykü, şiir, tiyatro oyunu ve roman gibi eserlerin içeriği ve
biçemi; edebiyatın yaşam anlayışımıza katkıları; metinlerin ve edebi sanatların eleştirel incelenmesi ve
yorumlanması.
İNÖ203 Dilbilim I
Dilbilimsel analizin temel kavramları; farkındalık yaratma, dil öğrencilerinin verileri üzerine yanlış
çözümlemesi, durum çalışması ve karşılaştırmalı anadil ve yabancı dil analizlerinin yardımı ile dilin
doğasına, yapısına ve kullanımına ilişkin kavramlar; bir sistem olarak dilin bileşenleri; dilbilimsel edinç
ve edim, dilbilimin alt dalları, dilbilgisi türleri, dil evrenselleri, dilsel yaratıcılık, dilbilimsel nedensizlik,
işaret dilleri, yapay diller ve canlılar arası iletişim; beyin ve dil, yanallaşma ve ellilik, dilin evrimi, insan
dili işleyiş modelleri, dil kullanımı ve dil bozuklukları ile ilgili araştırmalar (örn.: eş zamanlı dinleme
testi, bölünmüş beyin, WADA testi); sesbilgisi, akustik, duyuşsal ve söyleyiş sesbilgisi, konuşma
organları, sesbirim, ünlü ve ünsüz harfler, uluslararası sesbilim alfabesi, çift ünlü, üçlü ünlü, söyleyiş
şekli ve yeri; sesbilim, ses örnekleri, benzeşim, benzeşmezlik, bağlama, ünsüz harf kümeleri, sessiz
harfler, parçalarüstü, vurgu ve ezgi; anlambilimi, anlam bileşenleri çözümlemesi, anlamsal ilişkiler,
anlamsal ilinti, anlam ve gönderme, eşdizimlilik.
İNÖ205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I
İngiliz Dili Öğretiminde (İDÖ) temel konu ve süreçler; yaklaşım, yöntem ve teknik kavramların
arasındaki ayrımlar ve bu kavramların İngilizce öğretimindeki önemi; İngilizce öğretimindeki önemli
yöntem ve yaklaşımlar: Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi, Doğrudan Anlatım, İşitsel-Duyusal Yöntem, Sessiz
Yöntem, Topluluk Dil Öğrenimi, İletişimsel Yaklaşım, Doğal Yaklaşım.
İNÖ207 İngilizce-Türkçe Çeviri
Çeviri bilimindeki temel teori ve yaklaşımlar; farklı konularda ve türlerde yazılmış özgün İngilizce
metinleri Türkçe'ye çevirme; hata analizi yoluyla aynı metnin farklı çevirilerini karşılaştırarak eleştirel
bakış açısıyla değerlendirilmesi; biçim, sözcük seçimi, çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemi ve
çevirinin kültürel boyutu.
İNÖ209 Anlatım Becerileri
Topluluk karşısında konuşma yapabilmek için gerekli etkin beceriler; konuşma metninin hazırlanması
ve sunumunda gerekli olan tüm aşamalar ve boyutlar; geniş kapsamlı okuma ve araştırmaya dayalı
sunumlar hazırlama ve sunma; başarılı sunumların içerik, biçim ve görsel-işitsel öğelerin uygunluğu
yönünden incelenmesi; mülakat, sosyalleşme, telefon görüşmeleri, sunum yapma, toplantı yönetme, ve
özgeçmiş ve başvuru yazma gibi iş ortamlarında kullanacakları sözlü ve yazılı iletişim becerileri.
İNÖ211 GK Seçmeli I (Eğitim Felsefesi)
Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar
(idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik,
ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, varoluşçuluk, oluşturmacılık), eğitim felsefesi akımlarının Türkiye
Cumhuriyeti eğitim sistemine etkileri, eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemleri.
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve
yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri),
öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim
araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen
yeterlikleri.
2. SINIF 2.YARIYIL
İNÖ202 İngiliz Edebiyatı II
İngiliz ve Amerikan edebiyatı ve orjinal yazım dili İngilizce olan edebiyatın farklı dönemlerinden yazar
ve eserler; İngilizce yazılmış edebiyatın dönemleri ve temel akımları, çeşitli dönemlere ait örnek
metinler kullanılarak bu edebiyatlardaki temel kavramlar, terimler, teknikler ve edebi, felsefi ve bilimsel
akımlar.
İNÖ204 Dilbilim II
Dil öğrencilerinin verileri üzerine yanlış çözümlemesi, durum çalışması ve karşılaştırmalı anadil ve
yabancı dil analizleri ve dilin doğasına, yapısına ve kullanımına ilişkin kavramlar; biçimbilgisi: bağımlı
ve bağımsız biçimbirim, karmalar, çekim ve türetim biçimbirimleri, biçimbirimsel analiz, biçimbilgisel
dil tiplendirmesi, sözcüklerin hiyerarşik iç yapılarının incelemesi, biçimbilimsel sesbilim değişkenliği;
sözdizimi: sözcük ulamları, öbek, tümcecik, tümce yapıları, dönüşümlü üretimsel dilbilgisi, yönetim ve
bağlama, minimalist program, üye yapısı, rol; edimbilim: gösterim, sezdirim, konuşma ilkeleri,
sözeylem ve incelik; toplumdilbilim; ağız, kesit, biçem; söylem: metinsellik ölçütleri, bağlaşıklık
öğeleri, söylem bağlantıları, işlevler, söylem durumu, kurumsal söylem, ve bunlar gibi konular.
İNÖ206 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II
İngiliz Dili Öğretiminde ders tasarımı, ikinci/ yabancı/ uluslararası/ özel amaçlı/ akademik dil olarak
İngilizce gibi farklı öğrenci ihtiyacına uygun yaklaşımlar; yapılandırmacı yaklaşım, içerik odaklı, görev
odaklı, sorun odaklı, bütünce odaklı dil öğretimi, çoklu zeka ve bütüncül dil yaklaşımı gibi güncel
uygulamalar; ikinci/ yabancı dil öğretimi ve dil öğretiminde kültürün önemi, teknolojinin dil sınıflarında
kullanımı, gelişen dünyada iletişimin yeri ve kültürler arası etkileşim.
İNÖ208 Dil Edinimi
Birinci ve ikinci dil edinimi kuramları (davranışçılık, doğuştanlık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller,
etkileşimsel yaklaşım); anadil ile erek dilin gelişim evreleri ve süreçleri; durum çalışmaları, bütünce
verilerinden ana ve erek dil kullanımlarının karşılaştırmalı çözümlemesi,sınıf içi ikinci dil etkileşiminin
kayıtları ve çevriyazısı aracılığıyla çocuklarda ve yetişkinlerdeki ikinci dil ediniminin karşılaştırması,
anadil ediniminde gelişim aşamaları, ikinci dildeki biçim-sözdizimsel gelişim evreleri, ikinci dil edinimi
süreçleri, ikinci dil ediniminde öğrenen özellikleri ve nihai kazanımdaki bireysel farklılıklar (örn.:
kişilik etkisi, dil yeteneği, zeka, edinim yaşı, motivasyon ve tutum, öğrenen tercihleri ve inançları),
ikinci dil ve yabancı dil öğrenim bağlamlarının farklılığı (örn.: doğal ve örgün eğitim ortamları).
İNÖ210 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin
temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler,
problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel
ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
İNÖ212 Özel Öğretim Yöntemleri I
Dil öğreniş gereksinimleri (örn.:durumsal, nesnel, öznel ve dil), gereksinim çözümlemesi (ihtiyaç
analizi), hedef yazımı, ders izlencesi tasarımı, ders planı hazırlaması; değişik ders evreleri (sunum,
alıştırma ve üretme), ders planlama ve geliştirme yaklaşımları; farklı izlence türlerini ve öğrenen
gereksinimlerini, öğrenen yaşını, ders hedeflerini dikkate alan uygun izlence tipi seçim kriterleri; ölçüt-
temelli öğretme; yeterlilik betimlemeleri, İngilizce yeterlilik ölçütleri ve yönergeleri, Avrupa Ortak
Başvuru Metni ve Avrupa Dil Gelişim Dosyası; ve kimlik.
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim
teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının
belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki
ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik
tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli
gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi,
İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin
araştırmalar, Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.
3. SINIF 1.YARIYIL
Yİ301A Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I
Erken yaş dil öğrenenleri (5-12 yaş) ile diğer yaşlardaki öğrenenler arasındaki farklar (dil yapısı,
becerileri ve alt becerilerinin öğrenimi açısından) ve erken yaş öğrenenleri hakkında yanlış bilinenler;
erken yaş öğrenenlerinin öğrenme biçemleri (görsel, işitsel ve duyuşsal) ve stratejileri (örn.: üstbiliş,
biliş, sosyoduyuşsal); kelime, dil becerisi, dil yapısı öğretimi için aktiviteler (örn.: yapboz, hikaye, oyun
ve benzetim), görsel-işitsel araçlar (örn: resim, gerçek nesneler, karikatür, kukla ve şarkılar) geliştirmesi;
öğrenenlerin dil seviyelerine ve bilişsel, duyuşsal gelişimlerine uygun öğretim noktalarının seçimi,
sıralaması, materyal uyarlaması ve değerlendirmesi; erken öğrenen sınıfları için duyacağı sınıf yönetimi
teknikleri.
İNÖ303 Özel Öğretim Yöntemleri II
Sınıf temelli araştırma, öğretmen merkezli araştırma, eylem araştırma uygulamaları, öğrenenlerin dil ile
ilintili sorunlarının saptanması ve düzeltici öğretim aktiviteleri; öğrenenlerin etkin izlenme ve
değerlendirilme ilkeleri, güncel eğilimleri baz alan yöntemler; ulusal ve uluslararası mesleki
organizasyonlar (örn.: TESOL and INGED) ve uygulamalı süreli yayınlar (örn.: English Teaching
Forum, ELTJ, TESLJ and TESL Reporter).
İNÖ305 Dil Becerilerinin Öğretimi I
Dinleme, konuşma, sesletim ve sözcük öğretiminin farklı evreleri ve teknikleri; dil farkındalığının ve
öğretim becerilerinin değişik yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen grupları için geliştirilmesi; farklı
yeterlilik düzeylerine uygun ders planlama ilke ve teknikleri.
İNÖ307 Edebiyat ve Dil Öğretimi I
İngiliz ve Amerikan edebiyatı eserlerinden ve orjinalinde yazım dili İngilizce olan eserlerden seçilen
kısa hikaye ve roman örnekleri ve bu iki türün diğer türlerden farklı özellikleri; her dil düzeyinde gençler
ve yetişkinlerle edebiyat kullanımına değişik yaklaşımlar; edebiyat ve dil öğretiminin bu iki edebi türde
(kısa hikaye ve roman) kuram ve uygulama boyutunda bütünlenmesi, edebi metinlerin içerik zenginliği
ve dilsel özellikler dikkate alınarak incelenmesi; kültür öğretimi yöntemlerinin kısa hikaye ve roman
kullanımı yoluyla belirtilen alanlarda incelenmesi: karşılaştırmalı ve karşıtsal açıdan ana ve erek dil ve
kültüründeki nesne ve ürünler; atasözleri ve deyimler, kültürel değerleri taşıyan kalıplaşmış ifadeler;
toplumsal yapılar, roller ve ilişkiler; gelenekler/ görenekler/ adetler; inançlar, değerler, yasaklar ve
tabular, toplumlara özgü batıl inançlar; siyasi, tarihi ve ekonomik özgeçmiş; kültürel kurumlar; mecazi/
çağrışımsal yan anlam, mizah kullanımı.
İNÖ309 İkinci Yabancı Dil I
Almanca ve Fransızca, derslerinden biri ikinci yabancı dil olarak seçilebilir. Temel iletişim; basit günlük
konuşma diyaloglarını ve temel okuma parçalarını anlamak ve günlük temel konuşma dilinde iletişim
kurmak için gerekli olan yapılar ve sözcükler; hedef dilin kültürü ile bilgi.
İNÖ311 Drama
Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, DramaOyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma
aşamaları, eğitici dramanın yaş grupları ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama
ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi,
uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.
EGT301 Sınıf Yönetimi
Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf
yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen
sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı
fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf
organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).
3. SINIF 2. YARIYIL
İNÖ302 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi
Erken öğrenen (5-12 yaş) grupları için farklı izlence türleri (hikaye temelli, içerik temelli, tema temelli,
görev temelli); seçilen izlence türünde çocuk edebiyatının etkili kullanımı, sınıf yönetimi, dil sunumu
ve alıştırmaları.
İNÖ304 Türkçe- İngilizce Çeviri
Çeviri bilimindeki temel teori ve yaklaşımlar; farklı konularda ve türlerde yazılmış Türkçe özgün
metinleri İngilizceye çevirme; bir çevirinin uygunluğu; hata analizi yoluyla aynı metnin farklı
çevirilerini karşılaştırarak eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi; biçim, sözcük seçimi, çevirinin dil
öğrenimindeki rolü ve önemi ve çevirinin kültürel boyutu
İNÖ306 Dil Becerilerinin Öğretimi II
Okuma, yazma ve dilbilgisi öğretiminin farklı evreleri ve tekniklerinin detaylı incelenmesi; değişik yaşta
ve dil yeterliliğinde öğrenen grupları için dil farkındalığının ve öğretim becerilerinin geliştirilmesi;
farklı yeterlilik düzeylerine uygun ders planlama ilke ve teknikleri.
İNÖ308 Edebiyat ve Dil Öğretimi
İngiliz ve Amerikan edebiyatı eserlerinden ve orjinalinde yazım dili İngilizce olan eserlerden seçilen
şiir ve tiyatro oyunu örneklerinin analizi ve bu iki türü diğer edebi türlerden ayıran özellikler; edebi
metinlerin içerik zenginliğine dikkat çekecek etkinlikler; şiir ve tiyatro oyunu kullanımı ve kültürel
öğelerin öğretimi: karşılaştırmalı ve karşıtsal açıdan ana ve erek dil ve kültüründeki nesne ve ürünler;
atasözleri ve deyimler, kültürel değerleri taşıyan kalıplaşmış ifadeler; toplumsal yapılar, roller ve
ilişkiler; gelenekler/ görenekler/ adetler; inanç, değerler, yasaklar ve tabular, toplumlara özgü batıl
inançlar; siyasi, tarihi ve ekonomik özgeçmiş; kültürel kurumlar; mecazi/ çağrışımsal yan anlam, mizah
kullanımı.
İNÖ310 İkinci Yabancı Dil II
Almanca ve Fransızca, derslerinden biri ikinci yabancı dil olarak seçilebilir. Etkileşimsel iletişim;
gazete, dergi, uzun diyalog, okuma parçaları ve kısa hikâyelerde sıklıkla kullanılan dil bilgisi yapıları
ve sözcükler; özgün materyaller aracılığı ile hedef dilin kültürü ile ilgili bilgi.
İNÖ312 Topluma Hizmet Uygulamaları
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye
yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici,
konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü
olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve
becerilerin kazanılması.
EGT302 Ölçme ve Değerlendirme
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar,
ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan
ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı
sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler),
öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün
dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri),
ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not
verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.
4. SINIF 1.YARIYIL
İNÖ401 Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme
İngilizce öğretiminde kullanılan ders kitaplarını değerlendirme ve seçim ilkelerinin öğretimi ve ders
kitaplarının incelenmesi ve değerlendirilmesi; ders kitaplarında geçen alıştırmaların çözümlenmesi ve
değerlendirilmesi; uygun olmayan alıştırmaların yeniden düzenlenmesi ve sınıf ortamına uygum
biçimde uyarlanması.
İNÖ403 İkinci Yabancı Dil III
Bu ders ikinci Yabancı Dil II dersinin devamı niteliğindedir ve öğretmen adaylarının ileri okuma ve
sözlü iletişim becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Değişik türlerdeki özgün metinler kullanılarak
karmaşık dil bilgisi yapıları ve ileri düzey sözcük öbekleri bu dersin önemli bir bölümünü
oluşturmaktadır.
İNÖ405 A Seçmeli I (Çağdaş İngiliz Romanı)
Bu ders, çağdaş İngiliz romanının seçkin örneklerinin incelenmesi yoluyla, çağdaş İngiliz toplumunu ve
kültürünü tanıtmayı ve anlamayı amaçlar. 1950’lerden başlayarak günümüze dek ortaya çıkan, düşünsel,
sosyal, politik, kültürel sorunlar ve yazınsal akımların, Çağdaş İngiliz romanının seçkin örnekleri
yoluyla irdelenmesi.
İNÖ407 A Seçmeli I (İngiliz Kültür Tarihi)
Dil ve kültür birbiriyle yakından ilişkilidir. Bu dersin amacı İngiltere'nin efsanelerini, kültürel yapısı
geleceğin İngilizce öğretmenlerine tanıtmaktır. Robin Hood, Kral Arthur ve şövalyeleri, Mill on the
Floss.
ATİ401 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi,
Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet,
Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris
Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal
Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu,
Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve
Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması
İNÖ409 Okul Deneyimi
Okullarda bir uygulama öğretmeni nezaretinde Öğretmenlik Uygulaması dersine temel oluşturmak
amacıyla yapılan gözlem ve uygulamalar; bazı gözlem ve uygulama konuları: öğretimde soru sorma,
yönerge ve açıklamalar, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, çeşitli yönlerden bir öğrencinin
incelenmesi, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, dersi planlama, ders kitaplarından yararlanma,
grup çalışmaları, sınıf organizasyonu, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, sınıf içinde
mikro öğretim uygulamaları.
EGT401 Rehberlik
Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki
yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler),
teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen
işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.
İNÖ411 Özel Eğitim
Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve
tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli,
bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü
gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların
özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların
ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve
kuruluşlar.
4. SINIF 2. YARIYIL
İNÖ402 Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
Sınav türleri, İngilizce'de çeşitli dil becerilerinin ölçülmesi için test hazırlama teknikleri; çeşitli tiplerde
soru hazırlama alıştırmaları; değerlendirme ve analiz teknikleri; istatistik hesaplamalar. Test hazırlarken
dikkat edilmesi gereken noktaların ele alındığı bu derste öğrencilere geçerli ve güvenilir testlere ilişkin
detaylı bilgiler verilecek ve pratik örnekler gösterilecektir.
İNÖ404 A Seçmeli II (Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi)
Bilgisayar destekli eğitim ve tarihçesi Bilgisayar destekli yabancı dil eğitimi Uzaktan eğitim ve uzaktan
yabancı dil öğretimi Uzaktan yabancı dil eğitimi kavramları E-öğrenmenin geleneksel yabancı dil
eğitimine entegrasyonu ; harmanlanmış/karma öğrenme İnternet ve dil eğitiminde kullanımı Arama
motorları ve etkin arama stratejileri Bilgisayar ve Yabancı Dil Eğitiminde Materyal Geliştirme Web 2.0
Araçlarına Giriş Sınav Hazırlama Araçları Sunum Araçları: ppt, articulate, prezi Video-Ses Araçları.
İNÖ408 A Seçmeli III (Dil Öğretiminde Yeni Eğilimler)
Öğrencilere son yıllarda yabancı dil eğitiminde güncel duruma gelen ve yöntem-sonrası dönem olarak
adlandırılan süreçte ön plana çıkan yabancı dil öğretimindeki yeni eğilimleri,akımları ve bunların
uygulma alanlarını öğretmek. Yabancı Dil Öğretiminde son yıllarda teknolojinin katkısıyla ön plana
çıkan teknik ve yaklaşımlarım öğretilmesi ve tartışılması.
İNÖ410 A Seçmeli III (Yabancı Dil Öğretiminde Sosyokültürel Boyut)
Yabancı dil öğrenenlere yabancı dilin sosyokültürel boyutlarını ve etkilerini öğretmek. Yabancı dil
öğretiminde kültürün rolü, toplum ve kültür ilişkisi, kültürler arası etkileşim ve yabancı dil
öğretimi,hedef dil toplumu hakkında bigi, toplumsal normlar ve geleneklerin dil öğrenmedeki etkileri,
kavramlar ve terimler ilişkisini öğretmek.
ATİ402 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk
alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler.
1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri:
(Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.
İNÖ412 Karşılaştırmalı Eğitim
Farklı ülkelerin eğitim sistemlerini çeşitli yönleriyle incelemek,bu ülkelerdeki özel alanın öğretimi ile
ilgili durumları analiz etmek, ülkelerin eğitim sistemlerini birbirleriyle ve ülkemizdeki durumla
karşılaştırmak.
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Türk eğitim sisteminin amaçlan ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim
sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel,
öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.
İNÖ414 Öğretmenlik Uygulaması
Haftada bir tam gün ya da iki yarım gün (minimum 12 hafta) öğretmen adaylarının bizzat sınıf içinde
öğretmenlik becerisi kazanmasına ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde öğretmesi ve iki
saat öğretmenlik uygulaması semineri (öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi ve paylaşılması).
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards