İnsan Kaynakları Politikası İnsan Kaynakları

advertisement
İnsan Kaynakları Politikası
İnsan Kaynakları Bölümünün temel misyonu evrensel değerlerin (adil, özgürlükçü, paylaşımcı, eşitlikçi)
hakim kılındığı şeffaf kurumsal kültürün oluşumuna katkı sağlamaktır.
Bu bağlamda ele alınan uygulamalarımızı;
Evrensel değerlere ve gerekli donanıma sahip çalışan profilini şirkete kazandırıp etkinliğini sağlamak,
Dünya ve sektördeki değişimleri kavrayarak, güncel eğitim programları ile organizasyonu nitelik ve
niceliksel bakımdan bu değişime hazırlamak,
Şirket stratejisi doğrultusunda gereksinim duyulacak insan profili tanımını güncel tutmak ve şirket
stratejisini yeniden tanımlayacak insan profilini öngörmek,
Şirket yapısını nitelik ve nicelik açısından izlenebilir kılarak güncel koşullara göre gelişimini sağlamak,
Çalışanın katılımının yönetimini sağlamak,
olarak özetleyebiliriz.
Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere İnsan Kaynakları Bölümü, İş birimlerimizin yapılanması, ihtiyaç ve
beklentileri doğrultusunda yapılanmış olup tüm insan kaynakları konularında ilgili birimlere gereken desteği
vermektedir. Ayrıca İnsan Kaynakları ve Ödüllendirme Komitesi de 28.12.2005 tarihinde, aşağıda belirtilen
kişilerin katılımı ile oluşturulmuştur.
Çalışanlardan ayrımcılık ile ilgili şikayet gelmemiştir. Şirketimiz ‘Etik İlkelerimiz’ kitapçığı hazırlanmış olup,
çalışanlarımızla paylaşılmıştır.
İNSAN KAYNAKLARI VE ÖDÜLLENDİRME KOMİTESİ :
Komite Başkanı: Özgür GÜNERİ.
[email protected]
Üye: Koray ERGİNCAN.
[email protected]
Görevli Personel: Derya GÜMÜŞ.
[email protected]
Tel: 0 232 376 74 50 ( Bak Ambalaj AŞ.)
Tel: 0 232 376 72 70 ( Bakioğlu Holding AŞ.)
İnsan Kaynakları ve Ödüllendirme Komitesinin, başlıca görevleri arasında şunlar yer alır;
* İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, adaylar arasında fırsat eşitliği sağlanması,
* Katılımcı bir yönetim ortamının oluşturulması, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik
bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alış-verişinde bulunulması,
* Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler hakkında çalışanlara bilgi
aktarılması,
* Şirket çalışanlarının görev tanımları ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin çalışanlara duyurulması,
* Çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması ve bu ortam ve koşulların sürekli
iyileştirilmesine çalışılması,
* Çalışanlar arasında ırk, din, dil, ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların
şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınması.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards