Bu Teknik Şartname İZSU HİZMET BİNALARI ihalesi kapsamında

advertisement
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY
HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ,
STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE
PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL
LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET
HESAPLARI VE İMALAT TEKNİK
ŞARTNAMELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ
TEKNİK ŞARTNAME
1
T.C MALİYE BAKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA
AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK,
ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ,
METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI VE İMALAT TEKNİK
ŞARTNAMELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ
TEKNİK ŞARTNAME
A.
İŞİN TANIMI
“İstanbul İli sınırları içerisinde inşa edilecek olan:
 Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 62 ada, 59 parsel, 18.327,648 m² sahalı alanda
Vergi Denetim Kurulu Ataköy Hizmet Binası ile ilgili olarak;
Zemin Etütlerinin yapılması, Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik, Plankote,
İksa, Paplanş, Altyapı, Çevre Tanzim- Peyzaj Projeleri ve Detayları, Yangın Tahliye
Projesi ve Raporu, proje orijinalleri, perspektif ve panoramik fotoğraflar üzerine
işlenmiş görsellerinin, Uygulama projeleri, mahal listeleri, teknik şartname, metraj,
yaklaşık maliyet ve ekleri ile pursantaj tablosu, ihale dosyası ve CD kopyaları
hazırlanması ve İstanbul Defterdarlığı’na onaylatılmasının ardından, ilgili yerel
idaresine gönderilecek projelerin, (ruhsata esas mimari projeler ve altyapı projeleri)
yüklenici tarafından İstanbul Defterdarlığı’na teslimidir. Yüklenici avan projeleri
ilgili Belediye veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün onayını alarak kesin proje
işlemine devam eder. Yüklenici proje çalışmaları ve ihale dosyalarının hazırlanması
aşamalarında İdare ile de koordineli olarak çalışarak, ruhsat aşamasındaki imar
mevzuatı gereği istenecek değişiklikleri projeye işlemekle mükelleftir. Bütün
projelerin ilgili odalardan onayının alınması Yükleniciye aittir. Yüklenici inşa
aşamasında oluşabilecek değişiklikleri zamanında projeye işleyerek as-build projeyi
(bitirme projesi) hazırlamakla yükümlüdür.
B.
İŞ KAPSAMI
Söz konusu hizmet binasının parselinde yapılacak çalışmalar şunlardır:
2
 Arsa ve etrafındaki mevcut yolları, mevcut yola olan bağlantıyı sağlayacak yol
güzergâhını, ilgili idareden yazı ile alınmış ve yerinde tespiti yapılmış altyapı (inşaat ve
elektrik) bağlantı noktalarını ve bilgilerini içeren Plankote yapılması,
 Vaziyet planı hazırlanması, vaziyet planı üzerinde, arazinin topoğrafik yapısını
ifade etmeye yetecek her parselde en az 4 adet farklı yönlerde kesit alınması,
 Zemin etütlerinin yapılarak raporlarının hazırlanması,
 İksa, paplanş projelerinin hazırlanması
 Hazırlanan vaziyet planına göre farklı kat planları, (bodrum kat, zemin kat,
normal kat planları) kesit ve görünüşlerini içeren uygulama projelerinin hazırlanması,
 Statik, mekanik tesisat, elektrik tesisat uygulama projelerinin hazırlanması,
 İnşaat ve elektrik altyapı uygulama projelerinin (ada içi ve ada dışı)
hazırlanması,
 Çevre tanzim ve peyzaj projelerinin hazırlanması,
 Yangın tahliye projesi ve raporunun hazırlanması,
 İmalat teknik şartnameleri, mahal listeleri, metraj, pursantaj tablosu ile
Yaklaşık Maliyet ve eklerinin hazırlanması,
 İhale dosyasının hazırlanması
 Görsel perspektif hazırlanması ve arazi fotoğrafları üzerine yerleştirilerek
dijital ve fotoblok baskılarının alınması.

İnşaat
esnasında
oluşabilecek
değişikler
projeye
projelerin(bitirme projesi) İdare’ye teslim edilmesi
C. PROJE HİZMETLERİ VE MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI
Mimarlık, Mühendislik çalışmaları;
 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik,
 Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği,
 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
 Sığınak yönetmeliği
 Otopark yönetmeliği,
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği,
3
işlenerek
as-built
 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği,
 Proje ve İnşaatlarda Engellilerle İlgili Esaslar,
 Asansör Yönetmeliği,
 Isı Yalıtım Yönetmeliği,

Mimari ile inşaat, makine ve elektrik mühendisliği proje düzenleme esasları ve
benzeri bütün yasa, tüzük, yönetmelik, şartname ve standartlara, ayrıca mesleğin
uygulanmasına ilişkin kararlarına ve ilgili yerel idarenin imar yönetmeliğine uygun
olmalıdır.
C.1. PROJELENDİRMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Binada kat yüksekliği döşemeden döşemeye 4.20 cm olacaktır.
Tavanlarda, akustik alüminyum 60/60, 60/120 asma tavan kullanılacaktır. Isıtma, soğutma,
yangın ihbar sensörleri, sprinkler bu asma tavan içinde çözülecektir.
Döşemelerde min. 20 cm yüksekliğinde, 60/60 BS 476 normunda, çevresi st16 çelik kaplı içi
1.2 kg/m3 hafif beton dolgulu üst yüzeyi antistatik vinil kaplı yükseltilmiş döşeme plakları
kullanılacaktır. Yükseltilmiş döşeme altı, data, ups, Ac, telefon, tv tesisatı için kullanılacaktır. Tüm
çalışma masalarına bu mahalden besleme yapılacaktır. Döşeme zemini 2 mm epoksi ile
kaplanacaktır.
Yapı içindeki camlı bölmelerde ihtiyaca göre cam filmi şeritler kullanılacaktır.
Başkan odalarında dekoratif asma tavan olarak uygulama yapılacaktır.
Gerekli görülen tüm cephe camlarında uygun perde türü seçilecektir.
Asansörler trafik hesabı yapılarak yeterli sayıda olacaktır. Yangın merdivenlerinde yeterince
itfaiyecinin kullanabileceği asansör bulunacaktır.
Yapıda mümkün olduğunca yanıcı malzeme kullanılmamaya gayret gösterilecektir. Ses
yalıtımı dikkate alınacaktır. Alçıpan kullanılması durumunda hem suya, hem yangına dayanıklı tip
tercih edilecektir.
Dış cephelerde, arsa konumu, çevre şartları ve plan notları dikkate alınacak, ses, ışık ve
yansıma kontrolü şartları yerine getirilecek olup, yanmaz malzeme kullanılmaya özen
gösterilecektir.
Ana dolaşım alanları, granit döşeme yapılacak olup, alt kısımda yedek kablo geçişi için
borular konulacaktır.
4
Arşivler raylı kompakt dolaplarla yapılacak olup dolap miktarı, dosya sayısı (ihtiyaca göre)
hesaplanarak belirlenecektir.
Bina işletim sistemi ve ekonomisi açısından kat bazında, klimatize ve ısıtma için kat tesisat
odaları kapasiteye göre düzenlenecektir.
Otoparklarda, personel ve mükellef için ayrı ayrı kullanım imkânı sağlanacaktır. Mükellefler
otoparktan direkt zemindeki ana giriş kontrol ön kısmına bağlanmalıdır.
C.2. PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ
Yüklenici firma tarafından çalışmaların sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla İdareye
bildirilecek olan Proje Koordinatörü (İnşaat Mühendisi veya Mimar)
farklı meslek
alanlarında yapılacak proje çalışmalarının birbirine uyumlu şekilde yürütülmesini
sağlayacak toplantı, bilgilendirme çalışmaları, yazışmaları takip ve gerekli koordinasyonun
sağlanması temininden sorumlu olacaktır.
C.3. MİMARLIK -MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI
Mimarlık, Mühendislik Çalışmaları;
A. Hazırlık ve Etüt Çalışmaları
B. Ön Projeler
C. Uygulama Projeleri
D. Teknik Şartnameler
E. Metraj ve Yaklaşık Maliyet ve ekleri ile Pursantaj Tabloları
Aşamalarından oluşacak, her bölüme ait inceleme ve onay süreci ilgili bölümden sonra
olacak şekilde iş programı hazırlanacaktır.
C.3.1. HAZIRLIK VE ETÜT ÇALIŞMALARI
Madde C.2.’ de tanımlanan çalışmalar ile arazi incelemesi sonucu oluşan bilgi ve
belgeler, raporlar, plankote, alternatif değerlendirme önerileri kapsayacak çalışmaları
İdareye sunulacaktır. İdarenin olanakları, ihtiyaçları ve taleplerinin belirlenmesi amacıyla
yürütülecek hazırlık çalışmaları sırasında;
İmar durumu, kadastro, mevcut inşaat altyapı ve elektrik verileri, arsanın doğal ve zemin
özelliklerinin saptanması ve gerekli belgelerinin derlenmesi, tasarım ve uygulama
aşamalarında izlenecek yol ve uygulanacak çalışma yöntemi kararlaştırılacaktır.
5
Proje çalışmalarının, Proje Koordinatörü ve proje sorumluları ile İdare yetkilileri arasında
yapılacak toplantı ve görüşmeler sonucunda aşağıda genel olarak belirtilmiş olan bilgileri
de kapsayan bir etüt ve planlama raporu İdareye sunulmalıdır.
Bu hazırlık ve etüt raporu dosyasında;

İş akışı doğrultusunda yapılan toplantı kararları,

Arsaya ait fiziki verileri, mevcut altyapı verileri

İnşaat yapılacak yerin görülmesi ve incelenmesi sonuçları,

İhtiyaç programının irdelenmesi,

Yapılacak çalışmaların idari, hukuki ve teknik belge ve bilgilerin değerlendirilmesi,

Vaziyet ve yerleşim planlaması,

Zemin etüt ve raporları
hususlarını kapsayacaktır. Yüklenici bu rapor dosyasında iş ilerleme süreleri, sözleşmenin
kapsayacağı iş aşamalarını da belirterek İDARE’ ye önermiş olmalıdır.
C.3.1.1. ZEMİN ETÜD RAPORU TEKNİK ŞARTNAME
Bu şartnamenin amacı; İdaremizin ihale sonrasında sözleşme gereği yükleniciden kesin projelere
ilişkin istemiş olduğu ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın “Zemin ve Temel Etüdü Raporunun
Hazırlanmasına İlişkin Esaslar” başlıklı “18 Ağustos 2005” tarih ve B.09.0.Y.İ.G.0.13.00.09/847
sayılı yazısı gereği İdaremizin uygulamasına başlatacağı toplu konut alanlarında, parsel bazında
yapılacak “Zemin ve Temel Etüdü Raporları” nın esaslarını belirlemektir.
İmar planına esas rapordan inceleme alanı ve çevresine ilişkin jeolojik-jeoteknik bilgiler alınarak
zemin araştırmalarına dayanak oluşturulacaktır.
Bu raporun içeriği aşağıda belirtilen başlıklar altında toplanacaktır. Gerekli görülmesi durumunda
formatta belirtilmeyen ek çalışmalara da yer verilebilir.
Rapor Jeoloji Mühendisi, Jeofizik Mühendisi ve İnşaat Yüksek Mühendisi (Geoteknik Uzman) üç
meslek grubunun ortak çalışmasıyla hazırlanacaktır. Ayrıca Raporun “Sonuç ve Öneriler”
bölümünün son sayfasının arkasına ilgili Belediye Başkanlığının veya Bayındırlık İl
Müdürlüğü’nün (çalışma alanı mücavir alan dışında ise) onayı yaptırılacak daha sonra rapor
İdaremiz onayına sunulacaktır. Aksi halde onaysız raporlar kabul edilmeyecektir.
Raporun ekler kısmının en arka sayfalarına; Raporu hazırlayan Jeoloji Mühendisi, Jeofizik
Mühendisi ve İnşaat Yüksek Mühendisi (Geoteknik Uzman) üç meslek grubunun “Oda Sicil Durum
Belgeleri”, mesleki lisans diplomaları, var ise yüksek lisans diplomaları (İnşaat Yüksek
Mühendisi’nin vermesi zorunludur) ve İnşaat Yüksek Mühendisinin Geoteknik Anabilim Dalı
konulu tez hazırladığını belirten ilgili Fen Bilimleri Enstitüsü’nden alınmış yazı veya onaylı tez
kapağı eklenmelidir.
6
İÇİNDEKİLER
1. GENEL BİLGİLER
1.1. Etüdün Amacı Ve Kapsamı
1.2. İnceleme Alanının Tanıtılması
1.2.1. Jeomorfolojik ve Çevresel Bilgiler
1.2.2. Projeye ait Bilgiler
1.2.3. İmar Planı Durumu ve Doğal Afet Riskinin Değerlendirilmesi
1.2.4. Önceki Zemin Çalışmaları
1.3 JEOLOJİ
1.3.1.Genel Jeoloji
1.3.2. İnceleme Alanı Mühendislik Jeolojisi
2.DEPREMSELLİK
2.1 Depremsellik:
2.2 Standart Binalar
3. ARAZİ ARAŞTIRMALARI VE DENEYLER
3.1. Arazi, Laboratuvar ve Büro Çalışma Metotlarının kısaca tanıtılması ve kullanılan ekipmanlar
3.2. Araştırma Çukurları
3.3. Sondaj Kuyuları
3.3.1 Sondajın Amacı
3.3.2 Sondaj Makinası ve Ekipmanı
3.3.3 Sondajlarda Borulama
3.3.4 Sondaj Derinliği
3.4. Yeraltı ve Yerüstü Suları
3.5. Arazi Deneyleri
3.5.1. SPT Deneyleri
3.5.2. Konik Penetrasyon (CPT) Deneyleri
3.5.3. Presiyometre
3.5.4. Kanatlı Kesici Deneyleri
3.5.5. Plaka Yükleme Deneyi
3.5.6. Jeofizik Çalışmalar
3.5.6.1. Sismik kırılma
3.5.6.2. Sismik yansıma
3.5.6.3. Elektrik özdirenç
3.5.6.4. Mikrotremör çalışmaları
3.5.6.5. Radar
3.5.6.6. Kuyu İçi Sismiği
3.5.6.7. MASW
4. LABORATUVAR DENEYLERİ VE ANALİZLER
4.1. Zeminlerin İndeks / Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
4.2. Zeminlerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
4.3. Kayaların Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
7
5. MÜHENDİSLİK ANALİZLERİ VE DEĞERLENDİRMELER
5.1. Bina-Zemin İlişkisinin İrdelenmesi
5.2. Zemin ve Kaya Türlerinin Değerlendirilmesi
5.2.1. Ayrışmış Kaya ve Zemin Türlerinin Sınıflandırılması
5.2.2. Kaya Türlerinin Sınıflandırılması
5.2.3. Zemin Profilinin Yorumlanması
5.2.4. Sıvılaşma ve Yanal Yayılma Analizi ve Değerlendirilmesi
5.2.5. Oturma-Şişme ve Göçme Potansiyelinin Değerlendirilmesi
5.2.6. Karstik Boşlukların Değerlendirilmesi
5.2.7. Temel Zemini Olarak Seçilen Birimlerin Değerlendirilmesi
5.2.8. Şev Duraylılığı Analizi ve Değerlendirmesi
5.2.9. Kazı Güvenliği ve Gerekli Önlemlerin Alternatifli Olarak
Değerlendirilmesi
5.2.10. Doğal Afet Risklerinin Değerlendirilmesi
6. SONUÇ VE ÖNERİLER
7. RAPOR ONAYI
8. GEOTEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU
9. YARARLANILAN KAYNAKLAR
10.ARAZİ ÇALIŞMALARININ VİDEOYA ÇEKİMİ
11. EKLER
RAPOR BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. GENEL BİLGİLER
1.1. ETÜDÜN AMACI VE KAPSAMI
Yapılan zemin etüd, jeolojik ve jeofizik etüdün kimin, hangi tarihli jeolojik etüt raporuna
dayanılarak, kime veya hangi kuruluşa yapıldığı, yapılan etüdün amacı ile çalışma yöntemi ve
kapsamı, yapının özellikleri (kat adedi, bina boyutları, bodrumlu olup olmadığı vb.) belirtilmelidir.
Zeminin tabakaları, bunların kalınlıkları, yeraltı su durumunun tespiti, zemin-temel etkileşiminin
irdelenmesinde ve temellerin tasarlanmasında etkili gerekli statik ve dinamik parametrelerin
belirlenmesi etüdlerin hedefidir. Sondajlar, saha deneyleri laboratuvar deneyleri ve bunlara dayalı
olarak hazırlanacak zemin etüt raporunun içeriği ile ilgili prensipler ise kapsamı oluşturmaktadır.
1.2. İNCELEME ALANININ TANITILMASI
1.2.1. Jeomorfolojik ve Çevresel Bilgiler
İnceleme alanının genel morfolojik özellikleri, yol, iklim, topoğrafik durum, drenaj örnekleri
(yüzey, sel suları, tabii drenaj vb.) eğimler (genel eğim yönlenmeleri vb.), doğal /yüzeysel drenaj
8
durumu, var ise bölgedeki muhtemel şev duraylılığı problemleri ile doğrudan ilişkisi olan yağış
alma durumu açıklanacaktır.
İnceleme alanının yeri tanımlanarak, karayolu bağlantıları, arsanın günümüze kadar ne amaçla
kullanıldığı, günümüze kadar tutulan kayıtlar esas alınarak şev duraysızlığı, deprem, vb. doğal afete
maruz kalıp kalmadığı ve sismik tarihçesine değinilmelidir. Arsa üzerinde yapılaşma var ise,
hakkında bilgi verilerek arsanın en az iki farklı yönden çekilmiş genel görünüm fotoğrafları ile
sorun yaratabilecek çevresel faktörlere ait fotoğraflar da yer almalıdır.
1.2.2. Projeye ait Bilgiler
Etüdü yapılan alanın il, ilçe, köy/mevki veya mahalle, bağlı olduğu belediye ile hâlihazır haritanın
ölçeği, pafta, ada ve parsel numaraları ile araştırma alanının büyüklüğü ve yatay-düşey koordinatları
verilecektir.
Ayrıca yapılması planlanan projenin kısaca tanıtılması, yapılacak yapının ne amaçla kullanılacağı,
binanın temel seviyesindeki muhtemel yükler, taşıyıcı sistemi ile geometrisine ait bilgilere yer
verilmelidir.
1.2.3. İmar Planı Durumu ve Doğal Afet Riskinin Değerlendirilmesi
İnceleme alanının İmar planı veya mevzii imar planının bulunup bulunmadığı, daha önce yapılan
jeolojik etüt raporunda alanın ne tür bir riskli alan içerisinde kaldığı, “Afete Maruz Bölge” kararının
olup olmadığı, plan notlarına, mevcut yapılaşmaya yönelik genel bilgiler (yapı tipi, kat yüksekliği,
ayrık veya bitişik nizam olduğu, yapılaşma yoğunluğu vb.) ve jeoteknik etüdün sonucuna bağlı
olarak yapılması düşünülen plan değişikliği belirtilecektir.
1.2.4. Önceki Zemin Çalışmaları
C.3.2. ÖN PROJE ÇALIŞMALARI
Uygulama projelerine esas olmak üzere; Yüklenici tarafından hazırlanacak olan jeolojik
etüt raporları da dikkate alınarak, taslak projeler uygunluk onayı için 2 takım idareye
sunulacaktır. Bu aşamada yapılan tasarlama çalışmaları, kesin veya uygulama projelerinin
hazırlanmasına geçilmeden önce, hazırlık ön etüt çalışmalarında belirlenmiş, yorumlanmış
ve değerlendirilmiş bilgilerin projede yansıtılması amacını taşır.
Kaynak kaybının önlenmesi, ekonomik, sağlam, güvenli, kullanışlı, çevresi ile uyumlu
yapıların gerçekleştirilmesi amacıyla, uygulama projelerinin hazırlanmasına geçilmeden
önce hazırlık çalışmaları sırasında belirlenmiş ihtiyaç programının, işlev şemasının, arsa,
alt yapı, iklim, kadastro, imar durumu, doğal yapı, çevre düzeni, vb. verilerinin kesinleşmiş
olması gerekir.
9
Ön projeler de:
 Vaziyet planının hazırlanması
 Yapı/yapıların yerleşme planının ve altyapı güzergah projelerinin hazırlanması
 Yerleşme planının kadastro sınırları ve imar durumu ilişkisinin ve
uygunluğunun sağlanması
 Arazi doğal-fiziki yapısı ve yol kotu ile yapı ilişkisinin sağlanması
 İksa projelerinin hazırlanması
 Mimari kat planları, kesitler, görünüşlerin hazırlanması, yapıda genel olarak
kullanılacak malzemelerin belirlenmesi
 Otopark, sığınak vb. mahallerde ilgili yönetmeliklere uyumun sağlanması
 İklim verilerinin değerlendirilmesi, iklim özelliklerine göre alınan önlemlerin
saptanması
 Mekanik ve elektrik tesisat mahal listelerinin hazırlanması
 Çevre (bahçe) düzenleme Çevre yapıların ve doğa özelliklerinin ile ilgili
bilgilerin tasarıma yansıtılması
 Varsa mevcut altyapı sistemlerine bağlantıya kadar olan hatların da
tasarlandığı Altyapı projelerinin hazırlanması
Yapıların tüm birbirinden farklı planları en az 2’şer adet kesit ve birbirinden farklı
görünüşleri çizilir. Birbirini tekrarlayan mahallerin daha ayrıntılı çizimleri ve farklı
mahallerin tefrişleri gösterilir.
C.3.3. UYGULAMA PROJESİ ÇALIŞMALARI
Hazırlanacak Teknik Şartname, Keşif, Metraj ve imalata esas tüm detay ve mesleki
uygulama projelerinin tamamını kapsayan projelerin 3 takım olarak sunulması aşamasıdır.
Yapıların özelliklerini ve ölçülerini, yapıda yer alan tüm donatım sistemlerinin yapıyı
etkileyen bütün elemanlarını, sistem detaylarının ve imalatlarla ilgili tüm bilgileri ve
referansları, montaj özelliklerini içeren, gerekli tüm ölçülerin ve malzemelerin yazıldığı,
büro ve şantiyede her türlü imalat aşamasında kullanılabilecek nitelikte ve yeterlilikte,
kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile onaylanmış ön proje ya da kesin projeye uygun
olarak hazırlanmış altyapı ve üstyapı projeleridir.
10
Yapıda ve arsada yer alan tüm malzemeler, imalatlar, bileşenler, donatımlarla ilgili
bilgilerin referans ya da kodlarını içerir. İnşaat, tesisat, elektrik mühendisleri ya da diğer
teknik uzmanlar tarafından hazırlanmış projelerde yapıyı etkileyen kısımların bilgileri
uygulama projelerinde gösterilir.
Yapı ve arsada kullanılan tüm imalat ve malzemelerin kullanıldığı yerleri, birleşme
şekillerini, biçimlerini ve özelliklerini yansıtır, ilgili sistem ve montaj detaylarıyla, imalat
detaylarının referanslarını içerir, imalat pozlarını belirler. Uygulama projeleri, sistem,
nokta, montaj detayları ve imalat detayları kapsayacak şekilde hazırlanacaktır.
C.3.4. MAHAL LİSTELERİ, TEKNİK ŞARTNAMELER, METRAJ, YAKLAŞIK
MALİYET VE EKLERİ İLE PURSANTAJ TABLOSU VE ANALİZLER
Mahal listesi, Teknik Şartname, metraj, yaklaşık maliyet ve ekleri ve pursantaj tablosu, her
bir mimari ve mühendislik proje çalışması için ayrı ayrı olmak üzere 3 takım
hazırlanacaktır.
Yapım işi ihalesinde yaklaşık maliyeti oluşturacak olan; metraj, yaklaşık maliyet ve ekleri
ile pursantaj tabloları hazırlanacaktır. Tüm imalat, malzeme ve işçilik bedelleri Kamu
Kurumları (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, DSİ, İller Bankası, vb.) tarafından ilan edilmiş
olan o yıla ait rayiç ve birim fiyatlardan oluşacak, ancak bulunmayan kalemler için en az 3
firmadan alınan bedellerin ortalaması üzerinden özel birim fiyat oluşturulacaktır.
C.3.4.1. Mahal Listesi ve Teknik Şartnameler
Projelerde belirtilen ve/veya yer alamayacak olan imalat, malzeme ve iş tanımları "Mahal
Listesi ve Teknik Şartnameler”le verilir.
Bu işe özel olarak hazırlanacak Teknik Şartnamede; yapılacak iş kalemleri veya temin
edilecek malzemeler ile ilgili tüm bilgi standartları ortaya konacak şekilde güncel poz
numaraları ve tanımları ile tariflenmiş olacaktır. Ayrıca işin bütünlüğünü yansıtacak olan
Genel Teknik şartnameden oluşacaktır.
Mahal Listesi; proje kapsamında yer alan mahallere ait döşeme, tavan ve duvarlarda
yapılacak bütün (Elektrik, İnşaat, Tesisat ve Mimari)
imalatlara esas güncel poz
numaraları ve tanımlarını belirtecek şekilde A4 veya A3 kâğıt boyutunda düzenlenecektir.
11
Özel Teknik Şartnameler; yapıda yer alan değişik işçilik, malzeme standartlarının ve
imalat tanımlarının yapıldığı, farklı mesleki sorumluluk sınırlarını belirleyecek
açıklamaların da ortaya konulduğu belgelerdir. Özel Teknik Şartname; Yükleniciyapımcıların hiçbir şekilde tereddüt etmeden ve hataya düşmeden yapım (inşaat)
tekliflerini hazırlayabilecekleri bilgileri, açıklamaları ve ayrıntıları içermelidir.
Genel Teknik şartname; yapıda kullanılan her imalatın bünyesinde yer alan malzemelerin
özellikleri, üretim şekli, imalata koşulları, imalatında ve montajında özen gösterilecek
hususları, işçiliklerin nasıl yapılacağı, hangi toleranslarla hareket edileceği, zayiat
miktarları, ölçüm ve deney şekli, söz konusu imalatın diğer imalatlarla ayrılma ve birleşme
biçimi, taşıma, yükleme boşaltma, istifleme koşulları, imalatta kullanılacak değişik
malzemelerin miktarları vb. gibi hususları veya bu kapsamda ortaya çıkabilecek işleri de
yansıtan belgelerdir.
Proje yüklenicisi mevcut durumu yerinde tespit ederek ve idarenin ilgili birimleriyle
yapılacak görüşmeler sonucuna göre bu bilgileri derleyerek Teknik şartnamenin bu
bölümünü oluşturacaktır.
C.3.4.2. Metraj, Keşif ve Analizler
Metrajlara esas hesap ve ölçümler, işlerin uygulama aşamasında hesaplanmış olan Yapı
yaklaşık maliyetini yansıtacak sınırlar içerisinde kalması için özenli ve dikkatli bir şekilde
ve sağlıklı hazırlanması gereklidir. Ayrıca, yapının inşaatında yer alacak tüm imalatların
miktarlarının eksiksiz ve doğru biçimde belirlenmiş olması, uygulamada yapının yeterli
şekilde denetlenmesini kolaylaştıracaktır.
Keşfe esas olacak kapsamlı metraj çalışmaları, hazırlanan uygulama ve detay projeleri ile
teknik şartnameleri doğrultusunda hazırlanır. Hazırlanan metrajlar üzerinden ilgili resmi
kurumların yayınladığı birim fiyatlar dikkate alınarak keşfin hazırlanması, birim fiyatları
olmayan işlerin piyasa araştırması, fiyat toplaması (proforma) ve/veya birim fiyat analizleri
düzenlenir.

Proje Müellifi uygulama ve detay projeleri ile teknik şartnamelerine dayanarak ve
yapının nicelik dökümünü metrajını hazırlar ya da hazırlatır.

Yapının uygulama projelerinin hazırlanmasına katılan inşaat, tesisat ve elektrik
mühendisleri ile diğer uzmanların yaptığı kendi işleri ile ilgili metrajların
uyumunu sağlar.
12

Hazırlanan metrajlar esas alınarak yapının ya da yapıların her biri için ayrı
ayrılmak üzere keşifler hazırlanır.

Metrajlar ve Keşifler yapı bölümleri ve yapı elemanları gruplarına göre ayrı ayrı
yapılır.

Gerekli görüldüğünde keşiflerin hazırlanmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün yürürlükte olan birim fiyatları kullanılır.

Fiyatları Ç.Ş.B.F ya da rayiç bedelleri ile belirlenmemiş imalatların maliyet
analizleri ve birim fiyat tarifleri yapılır.
C.4. PROJELENDİRME ÇALIŞMALARINDA
C.4.1. MİMARİ PROJELER
C.4.1.1. Hazırlık ve Ön Etüd Çalışmaları İş Aşaması
Hazırlık çalışmaları, Yüklenici olanaklarının, ihtiyaçlarının ve taleplerinin belirlenmesi,
imar durumu, kadastro, altyapı-enerji, arsanın doğal ve zemin özelliklerinin saptanması
ve gerekli belgelerinin derlenmesi, tasarım ve uygulama aşamalarında izlenecek yol ve
uygulanacak çalışma yönteminin kararlaştırılması, tasarım ve uygulama çalışmalarına
mimarın yardımcısı olarak katılacak mühendisler ve diğer uzmanların yapacağı
çalışmaların ve bunların koordinasyon şeklinin saptanması amacı ile mimar tarafından
yapılan çalışmalardır.

İş dosyası açılması ve İdare tarafından verilen ihtiyaç programının irdelenmesi ve
geliştirilmesi,

İdare tarafından temin edilen idari, hukuki ve teknik belge ve bilgilerin
incelenmesi,

İnşaat yapılacak yerin görülmesi ve incelenmesi (toprak altı ve alt yapı hariç),

İdarenin karar vermesine yardımcı olacak açıklıkta eskiz çalışmalarının
yapılması,
Yüklenici, yukarıdaki inceleme ve etütlerini ön proje şeklinde hazırlayacak ve sunacaktır.
Bu dosyada:
- Zemin etüt raporu
- Vaziyet planı,
- Yerleşim planı,
- İksa vb. (zemin iyileştirme) planları
13
- Kat planları ve prensip kesitler, görünüşler,
- Mimari açıklama raporu,
- Statik, Makina, Elektrik öneri raporları,
- Alan hesapları (gerekirse mahal hesapları),
- Genel maliyet hesabı (ilan edilen m2 Birim Fiyatlarına dayanarak),
- Sözleşme konusu işe ait projenin anlaşılmasına yardımcı olacak üç boyutlu görseller,
yer alacaktır.
Hazırlanan dosya İdareye 3 nüsha kâğıt çıktı ve CD olarak sunulacaktır.
Mimar, bu aşamada iş sürelerini, sözleşmenin kapsayacağı iş aşamalarını, birlikte
çalışılacak mühendis ve diğer uzmanlık alanlarını belirlemiş ve İdareye önermiş olmalıdır.
C.4.1.2. Ön Proje Çalışmaları İş Aşaması
Bu aşamada
yapılan
tasarlama çalışmaları, kesin
veya
uygulama projelerinin
hazırlanmasına geçilmeden önce, hazırlık ön etüt çalışmalarında belirlenmiş, yorumlanmış
ve değerlendirilmiş bilgilerin projede yansıtılması amacını taşır.
Kaynak kaybının önlenmesi, ekonomik, sağlam, güvenli, kullanışlı, çevresi ile uyumlu
yapıların gerçekleştirilmesi amacıyla, uygulama projelerinin hazırlanmasına geçilmeden
önce hazırlık çalışmaları sırasında belirlenmiş ihtiyaç programının, işlev şemasının, arsa,
alt yapı, iklim, kadastro, imar durumu doğal yapı, çevre düzeni, İdare istekleri vb. verilerin
ve mimarın aldığı kararların kesinleşmiş olması gerekir. Ön proje çalışmaları, aynı
zamanda mimar ile İdare arasında tasarıma yönelik mutabakatların sağlandığı iş
aşamasıdır.
Yapılara ait ön projelerde:
-Vaziyet planının hazırlanması,
-Yapı/yapıların yerleşme planının hazırlanması, altyapı projelerinin hazırlanması
-Yerleşme planının kadastro sınırları ve imar durumu ilişkisinin ve uygunluğunun
sağlanması,
-Arazi doğal-fiziki yapısı ve yol kotu ile yapı ilişkisinin sağlanması,
14
-Otopark, sığınak, kapıcı, teknik hacimler, teknisyen bölümleri, kablo şaftı bilgilerinin
tasarıma yansıtılması,
-İklim verilerinin değerlendirilmesi, iklim özelliklerine göre alınan önlemlerin saptanması,
-Çevre yapıların ve doğa özelliklerinin belirlenmesi ve alınan önlemlerin tasarıma
yansıtılması,
-Çevre (bahçe) düzenleme ile ilgili bilgilerin tasarıma yansıtılması,
-Yapıda genel olarak kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve özet mahal listesinin
hazırlanması,
-Ön proje çalışmaları ile ilgili buraya kadar yazılı bilgileri içeren açıklama raporunun
hazırlanması,
-Yapının tüm birbirinden farklı planları, 2 adet kesit ve birbirinden farklı görünüşleri
çizilmesi,
-Birbirini tekrarlayan daha ayrıntılı çizimlerinin yapılması, farklı mahallerin tefrişleri
gösterilmesi,
Hazırlanan ön proje dosyası İdareye 3 nüsha kâğıt çıktı ve CD olarak sunulacaktır. İdarenin
onayı alınarak ilgili belediyeler veya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden ön onay alınarak
bir sonraki iş aşamasına geçilecektir.
C.4.1.3. Kesin Proje Çalışmaları İş Aşaması:
Ön Proje Çalışmaları, iş aşaması sonunda, bir yapının ön projelerinin tamamlanması ve
İdare tarafından kabul edilmesinden sonra uygulama projelerinin hazırlanmasına başlamak
için gerekli araştırma, bilgilenme ve etütler tamamlanmış ve ön projelere yansıtılmış
olacaktır.
Kesin
projeler,
onaylanmış
ön
projelere
uygun
olarak
hazırlanacaktır
ve
gerçekleştirilecek yapının mimarisi ve yapım tekniği konularında daha ayrıntılı ve
kesinleşmiş bilgiler ve etütleri içerecektir. Ön proje çalışmaları sırasında genel olarak
değerlendirilen veriler (iklim, coğrafya, hidroloji, jeoloji, geoteknik, alt yapı, çevre düzeni
vb.) kesin proje aşamasında ayrıntılı olarak değerlendirilecek ve projeye yansıtılacaktır.
Yapı Yaklaşık Maliyetin belirlenmesinde etkili olacağı için tasarıma ait önemli kararlar bu
aşamada neticelendirilecektir.
15
Kesin projelerde:
- Vaziyet planının hazırlanması,
- Yapı/yapıların yerleşme planının hazırlanması,
- Yerleşme planının kadastro sınırları ve imar durumu ilişkisinin ve uygunluğunun
belirlenmesi,
- Arazi doğal-fiziki yapısı ile yol kotu ile yapı ilişkisinin belirlenmesi,
- Arsa/arazi zemin bilgilerinin tasarıma yansıtılması, alınan önlemlerin belirtilmesi,
- Otopark, sığınak, kapıcı, teknik hacim, teknisyen vb. bölümlere ait bilgilerin projede
belirtilmesi,
- Elektrik, su, havagazı, doğalgaz, PTT hizmetlerinin temini ile ilgili bilgilerin temin
edilerek projeye yansıtılması,
- Mekanik ulaşım donatımı ile ilgili ön bilgilerin temini ve projeye yansıtılması,
- Güvenlik donatımı (paratoner, alarm vb.) ile ilgili bilgilerin temini ve projeye yansıtılması,
- İklim verilerinin değerlendirilmesi, iklim özelliklerine göre alınan önlemlerin projede
belirtilmesi,
- Su, ısı ve ses yalıtımları özelliklerinin belirlenmesi,
- Isıtma, soğutma, iklimlendirme, havalandırma prensiplerinin belirlenmesi ve projeye
yansıtılması,
- Yangına karşı önlemlerin projeye yansıtılması,
- Engellilerle ilgili düzenlemelerin projeye yansıtılması
- Deprem, rüzgâr, özel yük ve sarsıntı etkilerine karşı önlemlerin projeye yansıtılması,
- Çevre yapıların ve doğa özelliklerinin belirlenmesi ve alınan önlemlerin projede
belirtilmesi,
- Çevre (bahçe) düzenleme ile ilgili bilgilerin projede belirtilmesi,
- Yapıda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve mahal listesinin hazırlanması,
- Kesin proje çalışmaları ile ilgili projeyi açıklayıcı raporların ve yardımcı çizimlerin
hazırlanması,
Hazırlanan Kesin Proje dosyası İdareye 3 nüsha kâğıt çıktı ve CD olarak sunulacaktır.
İdarenin onayı alınarak bir sonraki iş aşamasına geçilecektir.
16
C.4.1.4. Uygulama Projesi İş Aşaması:
Yapının inşa edilebilmesi için, statik projenin yapım özelliklerini ve ölçülerini, yapıda
yer alan tüm donatım sistemlerinin yapıyı etkileyen bütün elemanlarını, sistem detaylarının
ve imalatlarla ilgili tüm bilgileri ve referansları, montaj özelliklerini içeren, gerekli tüm
ölçülerin ve malzemelerin yazıldığı, büro ve şantiyede her türlü imalat aşamasında
kullanılabilecek nitelikte ve yeterlilikte, kolayca anlaşılabilecek çizim tekniği ile
onaylanmış ön proje ya da kesin projeye uygun olarak uygulama projeleri hazırlanacaktır.
Yapıda yer alan tüm malzemeler, imalatlar, bileşenler, donatımlarla ilgili bilgilerin referans
ya da kodlarını içerecektir. İnşaat, tesisat, elektrik mühendisleri ya da diğer teknik
uzmanlar tarafından hazırlanmış projelerde yapıyı etkileyen kısımların bilgileri mimari
uygulama projesinde şematik olarak gösterilecektir. Mimari uygulama projesi, yapıda
kullanılan tüm imalat ve malzemelerin kullanıldığı yerleri, birleşme şekillerini, biçimlerini
ve özelliklerini yansıtacaktır. İlgili sistem ve montaj detaylarıyla, imalat detaylarının
referanslarını içerecek, imalat pozlarını belirtecektir. Uygulama projesine uygun olarak
Mahal Listeleri oluşturulacak ve iki doküman arasında uyuşmazlık olmaması sağlanacaktır.
Mimari uygulama projesi, yangın tahliye projeleri, sistem ve montaj detayları ve imalat
detayları iş aşamaları ile birlikte yürütülecek ve aralarında uyuşmazlık olmaması
sağlanacaktır.
C.4.1.5. Sistem ve Montaj Detayları İş Aşaması:
Uygulama projesi çalışmaları ile birlikte yürütülecek, uygulama projelerine uygun
olarak hazırlanacak, kolayca inşa edilebilmesi için yapının özellik gösterecek ve özen
gösterilerek yapılması istenen bölümlerinin, bu bölümlerde kullanılan malzeme ve
imalatların açılımları, özellikleri ve birleşme detaylarını, ayrıntılı ölçülerini, detaylarla
ilgili tüm referanslarını içerecek, büroda ve şantiyede kullanılabilecek nitelikte ve kolayca
anlaşılabilir çizim tekniği ile standartlara uygun olarak hazırlanacaktır. Sistem ve montaj
detayları, (cephe, çatı, temel, merdiven, kapı, pencere, ıslak hacimler vb) en az plan, kesit
ve görünüş olarak ifade edilecektir.
17
C.4.1.6. İmalat Detayları İş Aşaması
Uygulama projeleri ile birlikte yürütülecek, uygulama projelerine ve sistem ve montaj
detaylarına uygun olarak hazırlanacak, yapının, şantiye dışında, atölyelerde, fabrikalarda
imal edilerek yerine montajı yapılan, kapılar, pencereler, camekânlar, korkuluklar,
prefabrik yapı elemanları, yükseltilmiş döşeme, doğrama madeni aksamı, asma tavanlar,
duvar kaplama ve lambri detayları, yapının tefrişi ve mobilyaları ile ilgili malzeme ve
imalatlar, vitrifiye elemanları ya da bunlara benzer yapı elemanlarının, imalatlarının
yapılabilmesi için ayrıntılı olarak hazırlanacaktır.
İmalat
detayları standartlara
uygun olarak
hazırlanacaktır.
İmalatı
ilgilendiren
malzemelerin değişik noktalardaki şekilleri ve birleşme biçimleri ayrı ayrı gösterilecektir.
Tüm imalat boyutları, malzemeleri, malzeme açılımları, kullanılan malzemelere ait
referans numaraları ya da poz no'ları belirtilecektir.
C.4.1.7. Teknik Şartnameler İş Aşaması
Yüklenici tarafından hazırlanan projelerin uygulanması için her türlü bilgiyi içerecektir.
Çizili belgelerde yer alamayacak imalat ve inşaatla ilgili teknik bilgiler, yazılı belgelerle
"Teknik Şartnameler"le verilecektir. Teknik şartnameler, yapıda kullanılan her imalatın
bünyesinde yer alan malzemelerin özellikleri, üretim şekli, imalata sokuluş koşulları,
imalatında ve montajında özen gösterilecek hususları, işçiliklerin nasıl yapılacağı, hangi
toleranslarla hareket edileceği, zayiat miktarları, ölçüm ve deney şekli, söz konusu imalatın
diğer imalatlarla ayrılma ve birleşme biçimi, taşıma, yükleme boşaltma, istifleme koşulları,
imalatta kullanılacak değişik malzemelerin miktarları vb. gibi hususları belirtecektir.
C.4.1.8. Metraj - Keşif ve Maliyet Analizi İş Aşaması
Yüklenici, İdare ile mutabık kaldığı yaklaşık maliyetin Yapı Maliyet Tavanı (YMT)
sınırları içerisinde tamamlanmasına dikkat edecektir. Bu nedenle, yapının metrajı özenli ve
dikkatli bir şekilde yapılacak ve keşif belirlenen kriterlere göre hazırlanacaktır.
Ayrıca;
 Yüklenici, hazırladığı uygulama ve detay projeleri ile teknik şartnamelerine dayanarak
yapının nicelik dökümünü ve metrajını hazırlayacaktır.
18
 Yapının uygulama projelerinin hazırlanmasına katılan inşaat, tesisat ve elektrik
mühendisleri ile diğer uzmanların yaptığı kendi işleri ile ilgili metrajların uyumu
sağlanacaktır.
 Hazırlanan metrajlar esas alınarak yapının ya da yapıların her biri için ayrı ayrı olmak
üzere Yaklaşık Maliyet Cetvelleri hazırlanacaktır.
 Metrajlar ve keşifler yapı bölümleri ve yapı elemanları guruplarına göre ayrı ayrı
yapılacaktır.
 Keşiflerin hazırlanmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün
yürürlükte olan birim fiyatları ve diğer kurumların birim fiyatları kullanılacaktır.
 Fiyatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları ya da rayiç bedelleri ile
belirlenmemiş imalatların maliyet analizleri ve birim fiyat tarifleri yapılacaktır.
C.4.1.9. İhale Belgelerinin Hazırlanması İş Aşaması
Mimar, İdare ile mutabık kaldığı ihale şekline uygun olarak, projelerini hazırladığı yapının
inşaatının yüklenici / yapımcılara topyekûn ya da kısım kısım ihale edilmesini sağlayacak
şekilde ihale belgelerini hazırlayacaktır.
 Özel Teknik Şartnameyi hazırlayacaktır. (projelerle birlikte teklif almak üzere kullanılır)
 Teklif
sahiplerinin
tekliflerini
nasıl
hazırlayacaklarını
açıklayan
"Teklif
Alma
Şartnamesi"ni hazırlar.
 İhale dosyası, yukarıdaki belgelere ilave olarak uygulama projeleri ve teknik şartnameleri
içerecektir.
 Mimar, yukarıdaki belgelerin tümünü düzgün dosyalar içerisinde 3 nüsha kâğıt çıktı ve CD
olarak İdareye teslim edecektir.
C.4.1.10. Sahada Uygulama İş Aşaması
Temin edilen projelerin uygulanması aşamasında teknik açıdan çıkabilecek sorunlar,
tadilatlar vb. durumlarda Yüklenici, İdarenin olurunu alarak gerekli revizyonları yapacak
ve İdare onayına sunacaktır.
19
YÜKLENİCİ TARAFINDAN HAZIRLANACAK PROJELERDE
UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR:
Yüklenici sözleşmesinde aksi bir hüküm olmadığı sürece İdareye onaylatmak ile
yükümlü olduğu projeler:
Hazırlık ve Ön Etüd Çalışmaları İş Aşaması:
1/200 veya 1/100 ölçekli mimari eskiz projeleri, 3 boyutlu görseller, statik, makina,
elektrik öneri raporlarını içerecek bu aşamada arsa verilerine, ihtiyaç programlarına, teknik
şartnamede belirtilen hususlara ve İdare'nin tavsiyelerine göre;
I. Yüklenici tarafından hazırlanacak plankote arsa kotları bakımından tahkik edilerek ve
varsa hataları düzeltilerek 1/500 veya 1/200 ölçekli saha tanzimini de içeren vaziyet
planı teslim edilecektir.
II. 1/200 veya 1/100 ölçekli Mimari Ön Etüd Projelerini, statik, mekanik ve elektrik ön
raporları teslim edilecektir.
III. Ön Etüd Projesini tanıtıcı ve açıklayıcı 3 boyutlu görselleri içeren A1 ve katları fotoblok
panolardan oluşan sunumlar teslim edilecektir.
IV. Teslim edilen "Ön Etüd Proje"sinde İdare tarafından değişiklik yapılması istenmesi
durumunda öngörülen tadilatlar yapılarak bu aşama yeniden İdare'nin görüşüne
sunulacaktır.
V. Arsa ile ilgili veriler (alt yapı ve imar verileri) belli bir ölçek dahilinde kağıda
aktarılacaktır. İdare tarafından değişiklik yapılması istenmesi durumunda öngörülen
tadilatlar yapılarak bu aşama yeniden teslim edilecektir.
VI. Arsa ile ilgili veriler (alt yapı ve imar verileri) belli bir ölçek dahilinde kağıda
aktarılacaktır. Yapılması planlanan tesislerin yararlanacağı kanalizasyon, içme suyu
şebekeleri, enerji nakil hatları, PTT hatları, diğer altyapı bilgileri ilgili idarelerden ya da
yerinde ölçülerek temin edilecektir. Bina topraklama sistemi hesabına esas olacak
zeminin elektrik toprak direncinin yerinde sonda ile tespiti yapılacaktır.
20
Ön Proje Çalışmaları İş Aşaması:
İdare tarafından onaylanan 1/200 veya 1/100 ölçekli "Mimari Ön Etüd Projesi ve
Raporlarına" göre;
I. Yüklenici tarafından hazırlanan Plankote üzerine, arsa kotları bakımından tahkik
edilerek ve varsa hataları düzeltilerek 1/500 veya 1/200 ölçekli saha tanzimini de içeren
vaziyet planı Ön Etüt Projesi aşamasındaki talep edilen revizyonlar da yapılarak
İdare'nin onayına sunulacaktır.
II. 1/200 veya 1/100 ölçekli mimari ön etüt projeleri ön proje ve mahal listesi olarak
hazırlanacak ve teslim edilecektir.
III. Değişik her tesisata ait sistemi gösteren ve bu sistemlerin diğerlerine tercihini belirten
mukayeseleri kapsayan raporlar ve gerekli şemalar hazırlanacaktır.
IV. Bir sonraki safhaya ait proje ve detay miktarı ve ölçeklerini gösteren bir liste
hazırlanarak teslim edilecektir.
V. Hazırlanan mimari ön proje aşamasındaki durumu içeren renklendirilmiş çizimler ile içdış perspektiflerden ve projeye ait açıklayıcı bilgilerden oluşan A3 ebadında ciltli veya
spiralli 4 takım kopya ve CD İdareye teslim edilecektir.
Kesin Proje Çalışmaları İş Aşaması:
İdare tarafından onaylanan 1/200 ölçekli "Mimari Ön Proje ve Raporlarına" göre;
I. 1/200 ölçekli saha tanzimini de kapsayan vaziyet planı,
II. 1/100 ölçekli olarak tekniğine göre çizilmiş planlar, binayı tanımlayacak sayı ve
özellikte kesit ve görünüşlerden oluşan mimari proje (yangın kaçış yollarının, yangın
merdivenlerinin, acil durum asansörlerinin gösterildiği),
III. 1/100 ölçekli statik ön proje ve hesapları, 1/200 ölçekli temiz su tesisatına ait (kaptaj,
isale, depo, şebeke) nin pis su tesisatına ait şebeke ve deşarjın yola ait güzergâhın
gösterileceği yeteri kadar kesit ihtiva eden ve boru çaplarının yaklaşık olarak
hesaplanacağı vaziyet planı,
Hazırlanan proje ve dökümanlar İdare standartlarına uygun olarak dosyalanarak teslim
edilecektir.
21
Uygulama Projesi ile Sistem ve Montaj ve İmalat Detayları Çalışmaları İş Aşaması:
İdare tarafından onaylanan 1/100 ölçekli "Mimari Kesin Proje Aşaması-Raporlarına,
Tesisat Proje-Hesaplarına ve Altyapı Projesine" göre;
I. 1/50 ölçekli mimari uygulama projesi hazırlanacaktır.
II. Mimari proje üzerinde kaçış yollarının, yangın merdivenlerinin, acil durum
asansörlerinin, yangın dolaplarının, itfaiye su verme ve alma ağızlarının ve yangın
pompalarının yerlerinin renkli olarak işaretlendiği yangın tahliye projesi (Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yangın tahliye projesi
ve raporu hazırlanacak ve ilgili kuruma onaylatılarak İdare’ye teslim edilecektir),
III. 1/20, 1/10, 1/5 ve 1/1 ölçekli mimari detaylar hazırlanacaktır.
IV. Statik, betonarme çelik ve ahşap uygulama proje ve hesapları (kalıp planları 1/50, detay
resimleri ise 1/30, 1/20, 1/10, 1/1 ölçeğinde olacaktır) Yürürlükteki şartnamelere uygun
olarak düzenlenecek, temiz su, pis su, yol, drenaj, zemin iyileştirmesi ve istinat
yapılarına, çevre aydınlatması ve sulaması, arsa içi yolları, açık alanları ve bunlara ait
detayları içeren altyapı ve çevre tanzimi projeleri hazırlanacaktır.
V. 1/50 ölçekli tesisat uygulama projeleri, hesapları ve raporları, 1/20, 1/10, 1/1 ölçekli
detaylar hazırlanacaktır.
VI. Arsaya ait zemin etüt raporu esas alınarak, kazı sebebiyle gerek inşaat esnasında gerekse
bina kullanıma girdikten sonra kazı ve çevre güvenliği açısından gerekli olabilecek her
türlü geçici ve kalıcı istinat yapısı projesi hazırlanacaktır.
VII. Vaziyet planında altyapı bağlantıları (elektrik, içme suyu, kanalizasyon, telekom vb.) ile
çevre düzenlemesine esas olacak bahçe sulama ve aydınlatma, yağmur suyu drenajına
ait ve renkli olarak belirtilmiş ek paftalar hazırlanacaktır.
VIII. OG, ENH, Trafo projeleri hazırlanarak ilgili elektrik kurumlara onaylattırılacaktır.
IX. İlgili doğalgaz kurumlarından (belediye, doğalgaz şirketi vb.) alınan bilgiler
doğrultusunda hazırlanan doğalgaz projeleri ilgili kurumlara onaylattırılacaktır.
X. Mimari Sistem Detayları; Mimari uygulama projesi çalışmaları uygulama projeleri
standartlarına uygun olarak hazırlanan, yapının kolayca inşa edilebilmesi için özellik
gösteren ve özen gösterilerek yapılması istenen bölümlerinin, bu bölümlerde kullanılan
malzeme ve imalatların açılımları, özellikleri ve birleşme detaylarını, ayrıntılı ölçülerini,
detaylarla ilgili tüm referanslarını içeren, büroda ve şantiyede kullanılabilecek nitelikte
22
ve kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile standartlara uygun olarak hazırlanan projeler
İdare onayına sunulacaktır.
XI. İmalat Detayları, Mimari uygulama projelerine ve sistem ve montaj detaylarına uygun
olarak hazırlanan, yapının, şantiye dışında, atölyelerde, fabrikalarda imal edilerek yerine
montajı yapılan, kapılar, pencereler, yükseltilmiş döşeme, camekânlar, korkuluklar,
prefabrik yapı elemanları, doğrama madeni aksamı, asma tavanlar, duvar kaplama ve
lambri detayları ile ilgili malzeme ve imalatlar, sağlık döşemi (lavabo, klozet vb.) ya da
bunlara benzer yapı elemanlarının, imalatlarının yapılabilmesi için hazırlanan ayrıntılı
çizimler İdare onayına sunulacaktır.
İmalat detayları standartlara uygun olarak hazırlanır. İmalatı ilgilendiren malzemelerin
değişik noktalardaki şekilleri ve birleşme biçimleri ayrı ayrı gösterilir. Tüm imalat
boyutları verilir, malzemeleri
yazılır,
malzeme açılımları
gösterilir, kullanılan
malzemelere ait referans numaraları ya da poz no’ları verilir.
XII. Sistem, nokta ve montaj detayları, (cephe, çatı, temel, merdiven, kapı, pencere,
ıslak hacimler vb) en az plan, kesit ve görünüş olarak ifade edilir.
Hazırlanan proje ve dökümanlar İdare standartlarına uygun olarak dosyalanarak teslim
edilecektir.
Metraj-Keşif, Maliyet Analizi ve Teknik Şartname ile İhale Belgelerinin
Hazırlanması İş Aşaması:
Uygulama projelerine göre Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin II. bölümünde yer
alan 7.8.9.10.11.12. maddeleri doğrultusunda yaklaşık maliyet hazırlanacaktır.
Yaklaşık maliyetin ekine metraj ve fiyat oluşturan unsurlar (keşif) konulacak ve
arsalardaki mevcut binaların yıkımına ait metrajlar (mevcutsa) bulunacaktır. Belirtilen
yönetmeliğe uygun şekilde pursantaj tablosu ve teknik tarifleri aynı takım içinde
hazırlanacaktır.
İdare'nin talep etmesi halinde "Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği"nin 13. maddesi
doğrultusunda yaklaşık maliyet güncelleştirilecektir ve bunun için ilave bir ücret
ödenmeyecektir.
Yasa gereği Yaklaşık maliyetin gizli olması nedeni ile Yüklenici bu gizliliği korumakla
mükelleftir.
23
Hazırlanan dökümanlar İdare standartlarına uygun olarak dosyalanarak teslim
edilecektir.
Mimari Proje Hizmeti Kapsamında Hazırlanacak Projeler:
- Vaziyet planı
1/500 ve 1/200
*Korunması gerekli görülen yeşil alan, ağaç, yol, duvar vb. ile arazide mevcut olan tüm
yapı elemanlarının cins ve özellikleri, alt yapıya ait tüm bilgiler (kanal, boru, elektrik vb.
vaziyet planında gösterilir.
*Vaziyet planlarında bölgede daha sonra yapılması düşünülen tesislerin de
gösterilmesine, yerlerinin ve yaklaşık yapı izlerinin işaretlenmesi ile özelliklerinin
belirtilmesine dikkat edilir.
- Vaziyet kesitleri
1/500 ve 1/200
- Tüm kat planları (Tefrişli)
1/100 veya 1/50
- Çatı planları
1/100 veya 1/50
- Kesitler (Her bina için en az 2 adet)
1/100 veya 1/50
- Cepheler (Tüm cepheler)
1/100 veya 1/50
- Sistem ve nokta detayları, montaj detayları
(Plan, kesit, görünüş şeklinde)
- İmalat detayları
Uygun ölçekte (1/20 – 1/10 – 1/5 – 1/2 – 1/1)
Uygun ölçekte-
(Plan, kesit, görünüş şeklinde)
(Genel olarak 1/1)
- Mahal listeleri
- Projenin anlatımına katkıda bulunacak 3 boyutlu resimler (Ayrı ayrı binalardan dış
cephe ile, açık alanı anlatacak şekilde)
- İdarenin isteği doğrultusunda hazırlanacak her türlü ilave proje, detay, resim vb.
anlatımlar.
- Mimari projeler ile sıhhi tesisat projelerinin çakıştırıldığı kat planları -----1/100 veya
1/50
- Mimari projeler ile mekanik projelerin çakıştırıldığı kat planları ----------- 1/100 veya
1/50
- Mimari projeler ile elektrik projelerinin çakıştırıldığı kat planları ----------1/100 veya
1/50
24
- Sıhhi tes. ve mek. projelerle, elek. projelerinin çakıştırıldığı kat planları ---1/100 veya
1/50
*Yukarıda geçen 1/100 veya 1/50 ölçeği İdarece belirlenecektir.
C.4.2. ÇEVRE TANZİMİ- PEYZAJ PROJELERİ
C.4.2.1. Etüd Çalışmaları İş Aşaması
Kesin gereksinim programlarının alan verilerine dayandırılması ile oluşturulan, hazırlık
çalışmaları, işverenin olanaklarının, ihtiyaçlarının ve taleplerinin belirlenmesi, imar
durumu, kadastral durum, her tür teknik altyapı-üstyapı (isale hattı, yağmursuyu hattı,
elektrik, yangın gibi), alanın doğal ve fiziksel özelliklerinin saptanması, gerekli bilimsel,
teknik ve sosyal-kültürel verilerin derlenmesi aşamasıdır.
Tasarım ve uygulama
aşamalarında izlenecek yol ve yöntem önerileri, yine bu çalışmalarda ilgili mühendislik ve
diğer uzmanlık alanları hizmetlerinin saptanması,
Peyzaj Mimarı tarafından yapılan ekonomi ve benzer faktörler bazında karşılaştırmaları da
kapsayan; proje alanının niteliğine göre her ölçekte çizilebilecek analizler, şema, grafik,
resim, açıklamalar ve raporları ile bu verilere göre düzenlenmiş plan, kesit ve görünüşleri
kapsayan proje / etüdleri çalışmalarıdır.
İş aşamaları;
-
İş Dosyası açılması ve işverence verilen ihtiyaç programının irdelenmesi, işveren
tarafından oluşturulmuş bir ihtiyaç programı yoksa Peyzaj Mimarı tarafından ihtiyaç
programının hazırlanması,
-
Tasarımı / Planlanması yapılacak alanda gözlem ve araştırmaların yapılması,
-
Sorunların ve olanakların tespiti, bunlara ilişkin çözüm önerilerinin oluşturulması,
-
Doğal ve yasal eşiklerin irdelenmesi, ulaşım ve dolaşım ilişkilerinin tespiti,
-
Proje alanında mevcut doğal ve kültürel verilerin tespiti, gerekiyorsa rölöve
çalışmaları yapılması / yaptırılması ve planlara işlenmesi,
-
İşveren tarafından verilen çeşitli harita, plan, proje ve ilgili yazılı, çizili, sayısal
ortam dokümanlarında olası uyumsuzlukların giderilmesi, proje çalışmalarına baz
oluşturacak nihai dokümanların oluşturulması,
25
İdare’ce beklentilerine ve bilimsel temellere oturan, şema, plan, teknik açıklama
-
raporu, sistem kesitleri, öneri bitki listesi ve genel uygulama maliyet çalışmalarıdır.
C.4.2.2. Ön Proje Çalışmaları İş Aşamaları
Bu aşamada yapılan tasarım çalışmaları, etüd aşamasında belirlenmiş, yorumlanmış ve
tasarıma ışık tutan değerlendirmelerin, somut proje çalışmalarına dönüştürülmesi amacını
taşır.
Proje alanının fiziksel verilerinin değerinde kullanımı (arazi plastiği, doğal / kültürel
veriler vb.) ekonomik, kullanışlı, çevreye ve sosyal dokuya duyarlı kullanımların
oluşturulması amacıyla, belirlenmiş ihtiyaç programının, işlev şemasının, alan, altyapı,
makro-mikro klima, çevre fiziksel özelliklerinin ve özellikli tasarım kararlarının
kesinleşmiş durumudur.
İş aşamaları;
- Yeni tarihli halihazır (topografik) haritalar baz alınarak;
- Proje / Planlama alanının sınırları ve yakın çevre ilişkilerinin uygunluğunun,
- Bağlı olduğu ilgili yönetmelikler,
- Alanın doğal, fiziki yapısının işlendiği (arazi plastiği-grading), mevcut ve öneri
kotların ve/veya konturların (eşyükselti eğrilerinin),
- İklim verilerinin değerlendirilmesine göre düşünülen önlemlerin,
- Alan içi ve yakın çevre yapıların, doğal ve kültürel özelliklerin belirtildiği,
- Araç trafiği, ulaşım ve dolaşımı, servis amaçlı ulaşım, yaya sirkülasyonu ve tasarıma
yönelik bütün ulaşım sisteminin yer aldığı,
- İklime, makro ve mikro klimaya uygun, tasarıma yönelik bitkisel kompozisyonun
sağlandığı, malzeme ve kullanım isimlerinin yer aldığı; uygun ölçekte hazırlanmış,
tasarımı en iyi şekilde anlatacak teknikte ve sunumda “Vaziyet Planı”nın
hazırlanması,
- Tasarımı açıklayıcı ve destekleyici siluet, kesit, görünüş ve/veya perspektiflerin
hazırlanması,
- Proje alanında kullanımı tasarlanan yapısal ve bitkisel malzemelerin belirlendiği özet
listelerin hazırlanması,
- Ön projenin tanımlanmasını içeren ve yapılması düşünülen standart ve özel
imalatların, bitkisel materyallerin, teknik ve tasarım özelliklerini açıklayan Ön Proje
Raporu’nun hazırlanmasıdır.
26
-
Hâkim rüzgâr, manzara, çizgisel ölçek ve kuzey yönü işaretleri, projelerde aynı yerde
gösterilir.
Hazırlanacak tüm proje / planların, ilgili kurumların mevzuatı ile uygunluk içinde
olması, teknik çizimlerin ve düşünülen imalatların TSE standartlarında olması gereklidir.
Çalışma ölçeği, özel durumlar hariç 1/1000, 1/500 veya 1/200, tüm alanı içine alacak ve
A0 baskı makinelerinden çıktısı alınabilecek pafta boyutu olmalıdır.
C.4.2.3. Uygulama Projeleri İş Aşaması
Projesinin uygulanabilmesi için gerekli tüm verileri ve teknik bilgileri kapsar. Yapısal,
bitkisel uygulama özelliklerini ve ölçülerini, yapı ve çevresinde yer alan donanım
sistemlerinin projeyi etkileyen bütün elemanlarını, alt yapıya ilişkin tüm verileri, sistem
detaylarının uygulamaya yönelik bilgileri ve referansları, kullanılan malzemelerin teknik
özelliklerini içeren, büro ve şantiyelerde her türlü yapım ve uygulama aşamalarında
kullanılabilecek nitelik ve standartta, anlaşılabilir çizim teknikleri ile hazırlanmış projeler
bütünüdür.
Peyzaj Tasarımı (Çevre Düzenleme) Uygulama Projeleri, bir koordinasyon projesidir.
Dolayısıyla projede yer alan tüm işlevler, bileşenler ve donatılar; mimari projelerin zemine
oturan kat planları/projeleri, altyapı mühendislik projeleri (içme suyu, atıksu, yağmur
suyu, doğalgaz, elektrik ve saha aydınlatması, sulama vb.) ne ilişkin tüm veriler, (hat,
rogar, kotları vb.) gibi diğer meslek disiplinleri tarafından hazırlanmış tüm projeler
(süperpoze), uygulama projelerine yansıtılır. Süperpoze altyapı projesinin peyzaj mimarı
tarafından hazırlanacaktır.
Peyzaj Tasarımı Uygulama Projeleri aynı zamanda, düzenleme alanında yer alan değişik
işçiliklerin birbirleriyle olan sorumluluk sınırlarını belirleyen bir belgedir ve maliyetlerin
belirlenmesi amacıyla yapılan metraj ve keşiflerin esasını teşkil eder. Ayrıca, Yapısal ve
Bitkisel Uygulama Projelerinin teknik raporu hazırlanır.
Çalışma ölçeği, özel durumlar hariç 1/500, 1/200 veya 1/100, tüm alanı içine alacak ve
A1 veya A0 pafta katları olacak şekilde ayarlanır.
C.4.2.3.a. Yapısal Peyzaj Uygulama Projeleri
- Yapısal unsurların; mimari üniteler, duvarlar, taşıt/servis/yaya yolları ve bağlantıları,
toplanma mekânları, su oyunları, plastik ve/veya sanatsal ögeler, mobilyalar vb.
27
kullanımların,
uygulamaya
yönelik
olarak
isimlendirilmesi,
kotlandırılması,
ölçülendirilmesi ve/veya koordinatların tespiti, listelemesi,
- Tüm yapısal elemanlar, kent ve bahçe mobilyaları ile aydınlatma elemanlarının tasarım
sisteminin ve yerlerinin tespiti,
- Arazi biçimlendirme (grading),
- Yüzey drenajının sağlanması (mazgal, rogar vb.) otomatik/manuel sulama, havuz,
çeşme, sıhhi tesisat vb. altyapı sistemlerinin üst yapıya yansıyan tüm verileri ile tasarıma
ilişkin sistem önerilerini,
- Mahal listeleri, kesitler ve görünüşleri kapsar.
C.4.2.4. Detay Projeleri
Peyzaj Tasarımı (Çevre Düzenleme) Uygulama Projeleri’nde tanımlanan her türlü
yapısal-bitkisel donanım ve donatılara ilişkin, yapım ve üretim standartlarına yönelik
bilgilerin, tekniğe uygun ölçeklerde çizilmiş, ölçülendirilmiş, gerekli malzeme ve
özelliklerinin anlatıldığı projelerdir. Uygulama projelerinde gösterilen detay referansları,
hazırlanacak detay projelerinde muhafaza edilir.
Çalışmalar;
-
Yapılacak imalatlarla ilgili yoruma imkân tanımayacak yeterli açıklıkta bilgi veren
ve imalatın özelliklerini, kullanılacak malzemeler ve içeriklerini, renk ve dokusunu,
katmanlarını ve ölçülerini, kotlarını,
-
Gerektiğinde, uygulama projelerinde yer alan özellikli tasarımların plan detayları,
kesit, görünüş detaylarını,
-
İmalata yönelik tüm sistem detaylarını ve açıklamalarını kapsar.
Çalışma ölçeği çizimlerin özelliğine göre, Peyzaj Mimarının önerdiği veya İdare’nin
uygun göreceği 1/100 ve 1/1 arasındaki tüm ölçeklerdir.
C.4.3. STATİK-BETONARME PROJELER
Statik-Betonarme projeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik
Hizmetleri Şartnamesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Statik-Betonarme Proje Düzenleme
Esasları’na göre yapılacaktır. Yükleri ve boyutları farklı olan her eleman, uygun ölçekte ve
krokilerle, yükleri, kesit tesirleri, kesit hesapları açık ve kolay kontrol edilebilecek şekilde,
düzgün bir sıra halinde hesaplanacaktır.
28
Yüklenici, STATİK BETONARME ve ÇELİK hesaplarını, afet bölgelerinde yapılacak
yapılar hakkında yönetmelik (DBYBHY)-2007 ’ye göre yapacaktır. Hesapların başında,
hesapların içerdiği konuları ve sayfalarını gösterir bir “içindekiler” kısmı olacaktır. Ayrıca,
birinci sayfada, hesaplarda öngörülen yükleri, hesap modelini, kullanılan programları
açıklayan bir “Genel Kabuller” kısmı olacaktır.
Şekli ve boyutları belirlenmiş olan yapının, yeterince sağlam olarak inşa edilip proje
öngörüleri, ekonomik faktörler ve yapının inşa edileceği zeminin özelliklerinden
kaynaklanan etkenler göz önünde tutularak, bina, çelik, beton veya betonarme elemanlarla
ya da karma (kombine) olarak tasarlanabilecektir.
Proje çalışmasına başlama aşamasında;
• Yapının inşa edileceği arsanın zemin etüd raporu,
• Rüzgâr ve kar yükünün hesabında özellikle dikkate alınması gereken faktörler,
• Yörenin deprem riski ve deprem yönetmeliğinin öngördüğü hesap koşulları.
Sağlanan bu bilgiler ve belgeler göz önünde tutularak yapının taşıyıcı sistemi
tasarlanmakta ve yapılan statik hesapların sonuçlarına göre de söz konusu taşıyıcı
elemanlar boyutlandırılmaktadır. Sonra da, taşıyıcı sistemi teşkil eden temel kolon, kiriş ya
da duvar, döşeme (varsa) çatı ve merdiven vb. elemanlar inşa edilmelerine olanak verecek
gerekli ayrıntıları içerecek şekilde projelendirilmelidir.
C.4.3.1. Statik Hesaplar
Taşıyıcı eleman boyutlarının belirlenmesi amacıyla yapılan statik hesaplar, projenin bir eki
olarak, proje ile birlikte işlem göreceğinden, kolayca izlenip denetlenmelerine olanak
verecek bir doküman şeklinde sunulacaktır.
C.4.3.2. Kolon Aplikasyonu
Projede kolonların aks aralıkları, kesit ölçüleri verilerek, kullanılması öngörülen boyuna
donatımın çapı ve sayısı, etriye çapı; aynı paftada ekinde ayrıca boyuna donatıların filiz
boyu ve toplam boyu, etriye aralıkları, etriye açınımları ve toplam boyları, varsa etriye
sıkıştırma bölgelerinin yeri ve sıklaştırma aralığı şematik çizim üzerinde gösterilmelidir.
Kolon kesit ölçüleri 1/20, aks aralıkları 1/50 ölçeğinde çizilerek, donatıların ayrıntılı olarak
gösterilmelidir.
29
C.4.3.3. Döşeme Kalıp, Teçhizat Planı
Döşemenin planı görüşünü 1/50 ölçeğinde çizilmeli, ölçüleri ve kodları verilerek kirişler ve
üzerinde kesit ölçüleri gösterilmelidir.
Duman, havalandırma bacaları ve ışıklık gibi
döşemede bırakılması gereken her türlü boşluğun boyutları ve yeri belirtilerek en az iki
yönden alınan kesit üzerinde döşeme ve kiriş yükseklikleri gösterilmelidir.
Farklı her döşemenin planı, kalıp planına benzer şekilde çizilmeli, ancak kalıp planından
farklı olarak, baca ve benzer boşluklar gösterilmeyip, döşemelerde kullanılması öngörülen
donatının çapı, aralığı, büküm mesafeleri kanca boyları ve toplam boyları ayrıntılı olarak
verilmelidir.
C.4.3.4. Kiriş Detayları
Kalıp planında adlandırılması yapılmış olan her farklı kirişin detay paftasında, 1/20
ölçeğinde boy ve yeteri sayıda en kesitleri çizilerek, kesitlerde kirişlerin mesnet açıklığı,
kesit ölçüsü, kullanılması öngörülen donatılar, kesitlerde ve kesit ve kesit altı
açınımlarındaki çapı, sayısı, büyük ve toplam boyu verilerek etriye aralıkları, varsa,
sıklaştırma mesafeleri ayrıca belirtilmelidir.
C.4.3.5. Betonarme proje paftaları
Taşıyıcı sistem projelerinde yer alacak paftalar, binanın inşaat tarzına göre değişmektedir.
Örneğin, betonarme karkas tarzında inşa edilecek bir binanın -taşıyıcı sistem projesinde
aşağıdaki paftalar yer almalıdır.
Betonarme projeler de:
- Döşeme donatı planları
1/50
- Merdivenler
1/20 1/25
- Kolon-kiriş birleşim detayları
1/20
- Temel kalıp-donatı planı
1/20 – 1/25 – 1/50
- Kolon aplikasyon-kesit planları
1/20
- Binalara ait statik hesaplar
- Çatı montaj planları
- Görünüşler
- Kolon temel ankraj detayları
- Temel kirişleri boyuna açılımları
- Kolon-kiriş donatı detayları
- Bahçe duvarı, tel, çit vb. projeleri
- Alt yapı imalat projeleri (Pis su, temiz su, Telekom, elektrik vb. projeler)
- Temel planı
1/50 – 1/20
30
- Normal katlar kalıp ve donatı planı
- Çatı taşıyıcı sistem planı
1/50 – 1/20
1/50
- Çatı kalıp ve donatı planı
- Sistem ve nokta detayları
- Zemin İyileştirme projeleri
- İksa, Palplaş projeleri
- Prefabrik Sistem e nokta detay projeleri
1/50
Uygun ölçekte,
Uygun ölçekte,
Uygun ölçekte,
Uygun ölçekte,
C.4.4. MAKİNA-TESİSAT UYGULAMA PROJELERİ
Projeler, Bayındırlık Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi ve
Makine Mühendisleri Odası Proje Hazırlama Teknik Esasları ve TSE şartlarına uygun
olarak hazırlanacaktır.
C.4.4.1. Mekanik Tesisat Projelerinde yer alacak dokümanlar aşağıda sıralanmıştır:
a) Sıhhi Tesisat,
(1) Temiz su tesisatı
(2) Pis su tesisatı
(3) Yağmur suyu tesisatı (Bina içi ve dışı, teras)
(4) Kullanma sıcak su tesisatı
(5) Su deposu ve hidrafor tesisatı
(6) Gri su Kazanım sistemleri
(7) Bahçe Sulama Tesisatı
b) Isıtma-Soğutma Tesisatı,
(1) Kalorifer tesisatı
(2) Brülör tesisatı
(3) Uzaktan ısıtma tesisatı
c) Isı Yalıtımı,
(1) Özgül ısı kaybı hesabı
(2) Yıllık ısıtma enerjisi hesabı
(3) Yoğuşma tablosu
(4) Isı iletim katsayıları hesabı
(5) Isı kaybı hesabı
(6) Radyatör hesabı
(7) Boru direnç hesabı
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Otomatik Kontrol tesisatı (Merkezi Mekanik Otomasyon Projesi Hazırlanması)
Havalandırma tesisatı
Otoparklar için CFD (Computional Fluid Dynamic) ile duman kontrol analizi
Doğal Gaz tesisatı
Mutfak tesisatı
Mekanik sistemler için Terminal ve merkez ünitelerde Akustik hesaplar ve projesi ve bina
dışı mekanik merkezlerde çevresel gürültü ve akustik hesapları (8760 saat analizi)
31
j) Güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji sistemleri ile kısmi kapasite karşılama hesapları ile
mekanik sistemin kojenerasyon, trijenerasyon veya C-H&p (Combined Heat and Power )
veya yenilenebilir enerji kaynakları karma kullanım kapasite ve işletme maliyet hesapları
k) Yüksek enerji performanslı bina işletme maliyet hesapları
l) Mekanik merkezlerde 3D BIM platformunda mekanik yerleşim projesi
m) Mimari yönetim ile gerçekleştirilecek koordinasyon ile Mimari, İnşaat, Elektrik projeleri
ile koordinasyon içeren mekanik koordinasyon projesinin hazırlanması ve sadece asma
tavan koordinasyon mekanik sistemler paftalarının hazırlanması
n) Mekanik sistemler için Sismik tahribatı önleme projesi
o) Statik projelerde, mekanik ve rezervasyon projelerinin hazırlanması
p) Yangın tesisatı
(1) Yangın dolapları,
(2) Yangın hidrantları tesisatları,
(3) Yangın suyu deposu ve tesisatları,
(4) Yağmurlama sistemi,
(5) Duman kontrol ve yönetim sistemi,
(6) Merdiven basınçlandırma sistemi
(7) Gazlı Yangın söndürme Tesisatı
vb. gibi projeler Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğine, Yangın
Söndürme Tesisatı ve Duman Tahliye Projeleri hazırlama esaslarına göre hazırlanacaktır.
g) Asansör projeleri
h) Bahçe sulama sistemi projeleri
i) Teknik Şartnameler (keşifteki her kalem teknik şartnamede tanımlı olmalıdır.)
j) Keşif, Metrajlar
C.4.4.2. Proje Yapım Esasları
Proje ölçekleri mimari proje ölçeklerine uygun olacaktır.
İdarenin ihtiyaç duyduğu bina tesisatı ile ilgili olup açıkça yaptırılacağı belirtilmemiş Etüt
ve Proje işleri de, bu hizmetlerin kapsamında kabul edilecektir.
Makine tesisatı projeleri (TMMOB) Makine Mühendisleri Odasından alınmış olan
"Serbest Müşavirlik Mühendislik Bürosu Tescil Belgesi" ve "Mekanik Tesisat Uzman
Mühendis Belgesi" belgesine sahip firmalar veya kişiler tarafından yapılacaktır.
Firmaların sahip olduğu belgeler projelerin yapıldığı yılda alınmış olacak ve yapılacak
tesisatlar büroların uzmanlık/yetki sınıfı kapsamında olacaktır. Projeler aşağıdaki
dokümanların en son yayımlanmış nüshaları esas alınmak suretiyle düzenlenecektir.
32
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Binalarda Enerji Performansı ve Enerji Verimliliği
Yönetmeliği,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makine Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları,
Yapı işleri Makine Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi,
İller Bankası tarafından yayımlanan "Proje Rehberleri ve Tip Projeler”,
Makine Mühendisleri Odası tarafından yayımlanan ilgili Yönetmelikler,
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayımlanan veya uluslararası geçerliliği olan
standartlar,
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan Muhtıra, Yönetmelik, Konsept, Prensip
Emirleri, Projelendirme Standartları ve Tip Makine Tesisat Proje ve Tip Detayları,
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, bu yönetmeliğin yetersiz olduğu
durumlarda,
Türk Silahlı Kuvvetlerince yayımlanan Yönergeler veya uyulması talep edilen Askeri
Kriterler,
DIN, NFPA, VDI, ISO, ASHRAE normları ve yayınları,
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği yayınları,
Tesisat Projeleri Tip Detay Albümü,
Makine Tesisatı konusunda hazırlanmış ilgili yayınlar,
Sağlık bakanlığınca hazırlanmış ilgili yayınlar dikkate alınacaktır.
Projeler özelliklerine göre aşağıdaki kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak
hazırlanacaktır:
Doğal gaz dağıtım alt yapısı olan yerlerde İGDAŞ gibi inşaatın yapılacağı ildeki gaz
kuruluşları ile koordine edilerek Doğal gaz projeleri hazırlanacaktır.
İçme suyu ve kanalizasyon hattı, bağlı olduğu kuruluşlar ile koordineli olarak
hazırlanacaktır.
C.4.4.3. Teknik Esaslar
Pafta ölçüleri pafta boyu=20cmxpafta eni=25cm ve katları olarak oluşturulacaktır. Yaprak
halinde proje düzenlenmeyecek ve projeler ciltlenmeyecektir.
Planlar her paftada aynı bakış yönünde yerleştirilecektir. Seçilen koordinat sistemi
mimari, statik ve tesisat projelerinde aynen ve aynı yönde kullanılacaktır.
33
Plan paftalarında mimari ve gerekli statik elemanlar ince çizgilerle anlaşılır bir şekilde
çizilecektir. Tesisat yönünden gereksiz çizgilere ve ölçülere yer verilmeyecektir.
Pafta üzerindeki tesisat elemanları TS 2164, TS 1258 ve ilgili diğer standartlara uygun
sembol ve çizgiler kullanılarak yapılacaktır.
Plan, kolon şeması ve hesaplar arasında detaylandırılacak tesisat elemanları ve
bölümlerine tip ve sayılarına göre harf ve numaralar verilecek, bu numara ve harfler
projenin her safhasında aynen kullanılacaktır.
Ölçü, işaretleme ve hesaplamalarda, standartlarda veya teknik şartnamelerde kabul edilmiş
olanlar hariç olmak üzere metrik sisteme uyulacaktır.
Hesaplama ve projelendirmede; öncelik sırasına göre yasalara, tüzüklere, yönetmeliklere,
mecburi TS'larına, Genel Teknik Şartnameye, birim fiyat tariflerine ve yürürlükteki diğer
standart ve yayınlara uyulacaktır.
Belirlenmemiş hususlarda izlenilecek tutum ve yararlanılacak literatür öneri raporunda
belirtilerek, idarenin onayı alınacaktır. idare önerilecek veri ve hesap usullerinin kabul
edilebilecek bir literatür ve standartla belgelenmesini veya özel bir çalışmayla
saptanmasını isteyebilecektir.
Uygulama projeleri bilgisayar destekli çizim programları kullanılarak 1/50 ölçekli olarak
çizilecektir.
Projeler imalat esnasında tereddüt yaratmayacak şekilde detaylı olarak hazırlanacak,
gerektiğinde yapılacak imalat proje üzerine yazılacak notlar ile de tanımlanacaktır.
Projelerde mimari projede belirtilen aks numaraları, mahal numaraları, mahal isimleri ve
dilatasyon noktaları eksiksiz ve aynen gösterilecektir.
Tesisat kapsamında kullanılacak tüm cihazlar en son nolu paftada cihaz listesi yapılarak
belirtilecektir. Bu listede cihazın tanımı, kapasitesi, adedi ve birim fiyat numarası yer
alacaktır. Cihaz listesi tüm projede tek bir paftada yer alacaktır.
Makine tesisatı proje hizmetlerinde 1/50 safhalarda tüm tesisat çeşitlerinde aşağıdaki
projeler yer alacaktır;
Hesap raporu
Vaziyet Planı
Plan
Kolon Şeması
İzometrik Şema
Akış Şeması
34
Detay Resimleri
Proje Düzenleme Hizmetleri Esasları
Uygulama Projesi (1/50 ölçekli)
Uygulama Projesi; onaylı ön projeye göre tesisatın uygulama safhası için gerekli bütün
hesaplarla birlikte, dönen ve çalışan parça veya ünitelerin titreşim, ses emme ve genleşme
hesaplarını ve bu sorunların giderilme tedbirlerini, kapasite ve güç ölçülerini de içine alan,
tesislerin bütünü ile ilgili yerleşme ve kolon şemalarını kapsayan, uygulamanın tamamına
yararlı kolon projeden müteşekkil bir proje ve hesap raporundan oluşacaktır.
Tesisteki sistemlere ait ısı, su ve pis su gideri bağlantılarını, sahaya ait ısı galerisini, tüm
tesisat projelerinden ihale kapsamında yapılmasına ihtiyaç duyulan projeler bu safhada
proje müellifi firma tarafından eksiksiz olarak idareye teslim edilecektir.
Bu safhada, her paftada kullanılacak malzemeler ile ilgili tarifler için detay proje
hazırlanacaktır.
Projelerde inşaat kapsamında tedarik edilmeyecek olan cihazlar/sistemler kesikli çizgi ile
gösterilecek bu cihazların ilgili İdare tarafından tedarik edileceği özellikle belirtilecektir.
Uygulama projeleri esas itibariyle, 1/50 ölçekli kat planları, kolon şeması ve vaziyet
planından oluşacaktır.
Uygulama projesi raporu; her tesisat çeşidi bölümü öneri raporunda ve ön proje raporunda
önerilen, kabul edilen veya hesaplanan bütün esasları (kabul edilmeyenler dahil) kısaca
kapsayan açıklamayla başlayacak ve tesisat için projenin' çiziminde, uygulamada veya
işletmede lüzumlu olabilecek her hususun gerekli açıklık ve hassasiyetle incelenmesini
veya hesaplanmasını ihtiva edecektir.
1/50 ölçekli kat planları; uygulanacak her donanım çeşidini, donatımını ve anlaşılabilmesi
için gerekli kısmi ayırmalıları, ölçülü kesitleri, büyültmeleri vb. raporlarda önerilmiş,
kabul edilmiş veya hesaplanmış nitelik ve niceliklere uygun ve uygulama ve işletme
yönlerinden gerekli olan (ölçü, tanımlama, açıklama vb.) bütün bilgileri ihtiva edecek
şekilde çizilecektir. Gerekli mimari, statik elemanlar, elektrik ve/veya otomatik kontrol
şemaları da aynı paftada çizilecektir. Ayrı paftada çizilirse açıklamayla bu husus
belirtilecektir. .
1/50 kolon şemaları; her donanım çeşidini düşey doğrultuda ölçekli olarak kapsayacaktır.
Kat planları için belirtilmiş diğer hususlara da uyulacaktır.
Havalandırma tesisatı kolon şemaları üç boyutlu olarak çizilecektir. Her kanal parçasında
kesit, boy, birim direnç (mmss/m), cinsinden toplam direnç (mmss), debi, hız
35
belirtilecektir. Her menfezde debi, hız, direnç, üfleme mesafesi, menfez veya anemostat
cinsi açısı, damperli veya dampersiz olduğu, damper çeşidi gösterilecek, ilgili bütün
elektrik ve otomatik kontrol prensip şemaları detayları kolon şemasının müsait bir
kısmında çizilecektir. Ayrı çizilirse pafta numarası ile gerekli açıklamaya kolon şemasında
da yer verilecektir. Sistem detaylarında ısıtıcı, soğutucu, kondenser, vantilatör,
nemlendirici vb. elemanların imal edilebilmeleri için lüzumlu olan hava, su giriş ve çıkış
sıcaklıklarına ve hesaba alınan direnç vb. bilgilere de yer verilecektir.
Mimari uygulama projeleri 1/100 olarak kabul edilmişse, anlaşılır hale getirmek üzere
gerekli çalışmalar yapılacak ve makine tesisat uygulama projeleri de aynı ölçekli
çizilecektir.
Tip katlar anlaşılır şekilde aynı kat planında gösterilecektir.
Geniş bir katın ufak bir kısmında tesisat elemanları var, diğer kısmında hiç yoksa 1/100
veya 1/200 planda yeri, konumu belirtildikten sonra tesisat bulunan kısım 1/50 ölçekli
çizilecektir.
C.4.4.4. Detaylar
Detay projeleri, tesisatın yoğun olduğu hacimlerin 1/20 (gerekirse 1/10) ölçekli plan kesit
ve görünüşleri ile, tecrit detayları, kanal kesitleri, boru askı ve genleşme detayları ve
benzeri kısımların uygulama için gerekli (ve 1/10, 1/5,1/2, 1/1, gibi uygun ölçekli) detay
projelerini ve özel imalat için daha detaylı imalat resimlerini kapsayacaktır. .
Uygulama projelerinde, uygulama için yetersiz kalan kısımlarda küçültme veya büyütme
yapılarak alınacak kesitler, montaj detayları, perspektif görünüşler yardımıyla bütün
belirsizlikler giderilecek, detaylar arasında imalat projelerine yer verilmeyecek, ancak bazı
cihazların yerleştirilme detayları yapılırken çeşitli imalatçı firmaların tip projelerine göre
detaylar gerekirse çizilecektir.
C.4.4.5. Proje Orijinallerinin idareye Teslimi
Onanma sırasında yapılan değişikliklerin de işlendiği orijinal proje nüshaları idarenin
isteği doğrultusunda ve istenen sayıda CD ortamında ve ozalit kopya olarak teslim
edilecektir.
C.4.4.6. İhale Dosyası Düzenleme Hizmetleri
İhale dosyası düzenlenirken aşağıda belirtilen hususlar yer alacaktır;
36
Makine tesisat projelerine göre metrajlar yapılacaktır.
Birim fiyatı bulunmayan imalatlara ait Yeni Fiyat Zaptı yapılacak ve en az 3 adet
proforma fatura verilecektir.
Yaklaşık Maliyet ve Ekleri ile Pursantaj Tablosu ve teknik şartname hazırlanacaktır.
Ayrıca idare istediği takdirde, mevzuata uygun olarak idari şartname ve sözleşme
tasarısının düzenlenmesini de kapsayan genel bir dosyayı talep edebilecektir.
Makine Tesisatı Projelerinde Bulunacak Hususlar
C.4.4.6.1. Sıhhi Tesisat Projeleri
Günlük, haftalık ihtiyaç miktarı hesabı yapılacaktır.
İçme suyunun nasıl temin edileceği, debisi, nerede ve ne miktarda depo edileceği
açıklanacaktır.
Filtreleme, şartlandırma, ısıtma cihazları, gerekiyorsa; kapasiteleri, özellikleri, işlemden
sonra depolanma düşünülüyorsa; yer ve hacimleri ile birlikte belirlenecektir.
Kullanma suyu ihtiyaç miktarı temiz sudan ayrı düşünülüyorsa nereden ve nasıl temin
edileceği, nerede ve nasıl depolanacağı, gerekliyse nasıl basınçlandırılacağı belirtilecektir.
C.4.4.6.2. Boru donanımında;
- Sıhhi Tesisat Projeleri Genel Teknik Şartname, TS. 1258, TS 828, TS 826, TS827’ye
uygun olarak düzenlenecektir
- Temiz su, sıcak su ile pis su boruları için yükleme birimine göre hesap yapılacaktır. Boru
çapları ve yükleme birimleri projelere işlenecek, kabul kriterleri hesap raporunda
belirtilecektir.
- Su deposu, hidrofor tankı, pompaların hesabı verilecektir.
- Pompa seçimlerine esas olacak kritik devre hesapları verilecektir.
- Güneş enerjisi hesabı ve tesisatı yapılacaktır.
C.4.4.6.3. Yangın Söndürme Tesisatı
a)-Yangın Söndürme Tesisatı; Yürürlükteki yangın Yönetmeliğinde" istenenlere uygun
yapılacaktır.
37
b)-Suyla yangın söndürme tesisatında ihtiyaç duyulan suyun temini, depolanacağı yer ve
miktarı açıklanacak ve gerekli bulunuyorsa basınçlandırılması, kullanılmasında ve boru
donanımında uygulanacak prensipler belirtilecektir.
c)-CO2’li yangın söndürme tesisatında, gerekiyorsa bunun bir etüdle tespiti, ihtiyaç
duyulan yerler, sabit tesis gerekiyorsa depolama yeri, miktarı ve şartları, kullanılmasında
ve boru donanımında uygulanacak prensipler verilecektir.
d)-Hortumları, serme ve bağlama gibi yeteneklere sahip eğitilmiş personel veya itfaiye
görevlisi olmayan yapılarda TS EN-671'e uygun yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolabı
kullanılacaktır.
e)-Arşiv, UPS odaları ve Mutfak Davlumbazında FM 200 Gazlı yangın söndürme tesisat
projeleri yapılacaktır. Gazlı Yangın söndürme sisteminin dizaynı TS EN ISO14520-01,
ISO 14520-9 standartlarına uygun olarak yapılacaktır. Yangın algılama sistemi ekipmanı
ve söndürme tüpleri ve hidrolik hesap programı UL/FM, Vds gibi Uluslararası onaylardan
en az birine sahip olmalıdır. Birbirinden Bağımsız mahallerin her birine ayrı tüp veya tüp
grubu yerleştirilecek ve yine her bir mahal için ayrı bir söndürme kontrol paneli bulunacak
şekilde dizayn edilecektir. Algılama dedektörleri her bir mahal içerisinde çapraz zon
prensibine göre yerleştirilecek. Çapraz zonların her birine, noktasal tip dedektörler
yerleştirilecektir.
C.4.4.6.4. Kirli Su ve Pis Su Tesisatı
a)-Kirli su ve pis su tesisatında uygulanacak prensipler verilecektir.
b)-Kirli suyun ayrıca toplanıp, tahliye edilip kullanılması gerekiyorsa etüdü yapılacaktır.
c)-Pis suyun sağlığa zarar vermeyecek şekilde atılması için düşünceler ifade edilecektir.
d)-Yağmur Suyu Tesisatı
e)-Boru donanımında uygulanacak prensipler açıklanacaktır.
f)-Yağmur sularının atılmasında uygulanacak prensipler verilecektir.
C.4.4.6.5. Mutfak Tesisatı
a)-Cihaz ihtiyaçları belirlenecektir.
b)-Gerekli inşaat alanının tespiti yapılacaktır.
c)-Gerekli soğuk oda hacminin tespiti yapılacaktır.
d)-Isıtma ve soğutmada yararlanılacak kaynaklar ve yerleri verilecektir.
38
e)-Yerleştirme ve donanımda uygulanacak prensipler belirtilecektir.
f)-Mutfak tesisatı projeleri, Makine Tesisatı Genel Şartnamesi esaslarına ve ilgili
standartlara göre yapılacaktır.
g)-Makine ve cihazların kapasite hesapları, ihtiyaçlar göz önüne alınarak yapılacaktır.
Yatay ve kolon şemaları çizilecektir.
h)-Soğuk oda hesapları, Kullanıcı ihtiyaçları dikkate alınarak yapılacaktır.
i)-Mutfak makine ve cihazlarının sıcak su, soğuk su, buhar ve kondens bağlantıları
gösterilecektir.
J)- Doğal gaz tesisatı projelendirilecektir.
C.4.4.6.6.Kalorifer Tesisatı
a)-Isı ekonomisiyle ilgili mukayese ve rantabilite hesapları (dış duvarlar, pencereler, dış
tavan vb. ısı kaybeden yüzeylerde ekonomik nitelik ve kalınlıkların tespiti) yapılacaktır.
b)-Tesis ilk yatırım ve işletme ekonomisi ile ilgili mukayese ve rantabilite hesapları
(ısıtma sisteminin, ısıtıcı akışkan cins, basınç ve sıcaklığının, boru donanımının, tecrit cins
ve kalınlıklarının, kazan cins ve adedinin, yakıt cins ve niteliklerinin vb. teknik ve
ekonomik özelliklerin tespiti) yapılacaktır.
c)-Kazan dairesi, eşanjör, boyler kollektör hacimleri, ısıtıcı klima santralleri, imbisat
deposu, havalık deposu yerleri vb. ısıtma ile ilgili hacimlerin binadaki konumu, sistem
bakımından elverişli olup olmadıkları, alanları gibi hususlara yer verilecektir.
d)-Baca durumu incelenecektir.
e)-Kazan besleme ve doldurma suyunun nitelikleri belirlenecek ve gerekiyorsa
şartlandırılması yapılacaktır.
f)=Kalorifer tesisatı projeleri, Makine Tesisatı Genel Şartnamesi TS 2164, TS 2192, TS
825 ve ısı tasarrufu ile ilgili yönetmeliklere uygun hazırlanacaktır
g)-Binaların ısı kaybeden dış kabuk kısmına ait (dış duvarlar, pencereler, dış duvar
üzerindeki kapılar, tavanlar, döşemeler) ısı tasarrufu ile ilgili hususlarda TS 825'e
uygunluk sağladığı hesaplarla gösterilecektir. Yoğuşma ve buharlaşma grafikleri hesap
raporunda verilecektir. Ölçekli vaziyet planı üzerinde yön gösterilecektir.
h)-Kazanların, genleşme depolarının, kondens depolarının, pompaların ve diğer
elemanların hesabı verilecektir.
39
i)-Isıtma tesisatında 3 yollu vana ile otomatik kontrol yapılacak, kritik devrede 3 yollu
vana kaybı dikkate alınacaktır.
j)-Bacaların hesabı TS EN 13384-1,2 'e göre yapılacaktır.
k)-Boru çapı seçiminde su hızı en çok 1.2 m/sn alınacaktır. Bu hız ısıtıcıda 0.2 m/sn
olacaktır.
l)-Isıtıcıların ve soğutucuların tipi, binaların fonksiyonlarına uygun olacak şekilde tayin
edilecektir.
m)-Kazan dairesi boyutlandırması ve yapı tekniğinde yangın yönetmeliğine uyulacaktır.
n)-Sıvı
yakıtlı
ve
doğalgazlı
tip
ısıtma
sistemleri
kapalı
genleşmeli
olarak
projelendirilecektir.
C.4.4.6.7. Brülor ve Yakıt Tesisat Projeleri
a)-Kullanılacak sıvı veya gaz yakıt cinsinin seçimi için gerekli teknik ve ekonomik etüdler
yapılacaktır.
b)-Donanıma ait prensipler belirtilecektir.
c)-Brülör tesisatı projeleri, TS 2192, DIN 4787'ye ve yangın yönetmeliğine uygun
hazırlanacaktır.
d)-Brülör kapasite hesabı yapılacaktır.
e)-Gaz yakıt kullanılacaksa, ilgili gaz armatürleri ve basınçlar göz önüne alınacaktır.
C.4.4.6.8. Uzaktan ısıtma Tesisatı
a)-Tesisin ilk yatırım ve işletme ekonomisi ile ilgili mukayese ve rantabilite hesapları
(uzaktan ısıtma sisteminin kazan dairesi yerinin ve konumunun, ısıtıcı akışkan cins, basınç
ve sıcaklığının, boru donanımının; cins ve kalınlıklarının, kazan cins ve adedinin, yakıt
cins ve niteliklerinin vb. teknik ekonomik özelliklerinin tespiti) yapılacaktır.
b)-Uzaktan ısıtılacak binaların eşanjör dairelerini, kotlarını, düşünülen kazan dairesi yerini
belirten vaziyet planı çizilecektir.
c)-Baca durumunun yakıt ve varsa kül depolama ulaşımının etüdü yapılacaktır.
d)-Tesisat kanalları yönünden yer altı suyunun etüdü yapılacaktır.
40
C.4.4.6.9. Otomatik Kontrol Tesisatı
a)-Tesisat elemanlarının yerleri yatay ve kolon şemalarında gösterilecektir.
b)-Otomatik kontrol vanalarının hesapları verilecektir.
c)-Bağlantı detayları verilecektir.
C.4.4.6.10. Havalandırma Tesisatı
Havalandırma tesisatı için, bütün binalarda Kat bazında çözümler üretilecektir. Bu
nedenle Her katta Havalandırma ve klima santralleri için mahaller oluşturulacaktır. Yine
Vergi Dairesi Hizmet Binasında Her bir Vergi Dairesinin Havalandırma ve Klima tesisatı
Birbirinden bağımsız Çalışabilecek şekilde projelendirilecektir. Bu minvalde;
a)-Enerji ekonomisi ile ilgili mukayese ve rantabilite hesapları (dış duvarlar, pencereler,
dış tavan, bina konumu vb. ısıtma ve soğutma yüklerine tesir eden hususlarda çeşitli
özellik, nitelik veya kalınlıkların etüdü) yapılacaktır.
b)-Tesis ilk yatırım ve işletme ekonomisi ile ilgili (havalandırma, klima, ısıtma soğutma,
otomatik kontrol sistemlerinin, santral yerlerinin, temiz hava emiş - kullanılmış hava atış
yerlerinin, kanal ve tecrit cinslerinin özelliklerinin, kalınlıklarının vb. ekonomik ve teknik
özelliklerinin tesbiti) mukayese ve rantabilite hesapları yapılacaktır.
c)-Kompresör, santral, soğutma kulesi vb. klima elemanlarının ve ilgili ısıtma sistemine
ait elemanların yerlerinin tesbiti yapılacaktır.
d)-Boru ve kanal ana dağıtım prensipleri belirlenecektir.
e)-Havalandırma ve klima tesisatı projeleri, Genel Teknik Şartname, TS 3419, TS 3420,
Bayındırlık Bakanlığı Yayınları, MMO 85 Numaralı Yayını, Carrier, ASHRE vb. yabancı
literatür esaslarına göre yapılacaktır.
f)-Kanal hesabı yapılacak, projelerde kanal ölçüleri de gösterilecektir.
Tesisatla bulunan cihazların kapasite hesapları yapılacaktır. Psikometri diyagramında
gösterilecektir.
g)-Kanal izometrik şemaları verilecektir.
h)-Klima cihazları ısı geri kazanımlı olacaktır.
41
C.4.4.6.11. Soğutma Tesisatı Projeleri
Soğutma sistemi idarenin tercihine göre merkezi (Chiller) ya da VRV sistem olabilir. Bu
kapsamda;
a)- Enerji ekonomisi ile ilgili mukayese ve rantabilite hesapları (dış duvar, pencereler, dış
tavan, bina konumu vb. ısıtma ve soğutma yüklerine tesir eden hususlarda çeşitli özellik,
nitelik veya kalınlıkların etüdü) yapılacaktır.
b)- Tesis ilk yatırım ve işletme ekonomisi ile ilgili (havalandırma, klima, ısıtma soğutma,
otomatik kontrol sistemlerinin, santral yerlerinin, temiz hava emiş – kullanılmış hava atış
yerlerinin, kanal ve tecrit cinslerinin özelliklerinin, kalınlıklarının vb. ekonomik ve teknik
özelliklerinin tespiti ) mukayese ve rantabilite hesapları yapılacaktır.
c)-Soğutma tesisatı projeleri, Makine Tesisatı Genel Şartnamesi ve DIN 8975 Numaralı
Yayın esaslarına göre hazırlanacaktır.
d)- Isı Kazancı Hesapları yapılacaktır.
e)- Evaparatör, Kompresör ve Kondanser’in kapasiteleri hesaplanacaktır.
f)- Sistemde varsa su soğutma kulesi seçimi yapılacaktır.
g)- Soğutma tesisatı elemanları, Yatay ve kolon şemalarında gösterilecektir.
h)-Tesisata ait akış şeması veya izometri verilecektir.
C.4.4.6.12. Altyapı Projeleri (Isı Kanalları-Isı Galerileri)
Ölçekli vaziyet planı üzerinde ısı kanalı güzergâhı gösterilecektir.
Kanal güzergâhında boruların cinsi, çapı ve ısı yükleri belirtilecektir. (90/70 C2 ısıtma,
kullanma sıcak suyu, buhar, kondens, kızgın su vb.)
İzolasyon kalınlıkları ve cinsi belirtilecektir.
Kanal ve galeri kesitleri çizilecektir. Borular ve konsollar gösterilecektir.
Kanal ve galeri diplerine enine ve boyuna meyil verilecektir.
Isı genleşme ve boru uzama hesapları yapılacak, genleşme parçalarının yerleri, boyutları
ve hesabı verilecektir.
Sabit ve hareketli mesnetlerin yerleri belirtilecek, detayları verilecektir.
Kanalda suların birikme bölgesi ve deşarjının yapıldığı yer gösterilecektir.
Malzeme sokma ve havalandırma menfezlerinin yerleri belirtilecek, kesit verilecek ve
ölçülendirilecektir.
Elektrik ve telefon kablolarının, kanallardan geçirilmesi sağlanacaktır.
42
Isı kanalı boyutları tip projesine uygun olarak minimum 120 cm yüksekliğinde ve içinde
tesisata müdahale edilebilir şekilde yapılacaktır.
Isı kanalının mevcut sistemle bağlantısı varsa, vaziyet planında mevcut ve yeni yapılacak
kısımlar gösterilecektir.
Sıhhi tesisat projesinde yer alan bina atık su çıkışı rögar miktarı ve yeri kanalizasyon
projeleri ile uyumlu olacaktır.
Mekanik Tesisatı Projelerinin Mimari, inşaat, Elektrik ve Diğer Tesisat Projeleri ile
Koordine Edilmesi
Mimari Projelerle ilişkiler
Tesisat kat planları onaylı mimari projeye uygun olarak hesaplanacak ve yerleştirilecektir.
Projeyi yapan mimar tarafından veya idarece mimari projelerde yapılacak değişiklikler
dolayısıyla, tesisat projelerinde gerekli düzeltmeler yapılacaktır.
Öneri raporunda ısı hesaplarına göre saptanan pencere, duvar, izolasyon vb. hususlarda
mimarlarla gerekli koordine sağlanacaktır.
Gerek raporda gerekse plan ve kesitlerde mimari paraf için mimarca gerekli bulunacak
ölçü, ağırlık, yerleştirme detayı, ses vb. hususlarda etüd ve çalışmalar yapılacaktır.
Isı yalıtım hesabında çatı, duvar, döşeme plan ve kesitleri ile yalıtım detay resimleri, ısı
köprüsü oluşturmayacak detayların bulunduğuna dair mimari koordine alınacaktır.
C.4.4.7. İnşaat Mühendisliği Projeleriyle ilişkiler
Tesisat kat planları, kolon şemaları, tesisat hesapları ve tesisatın yerleştirilmesi
yönlerinden inşaat mühendisliği projelerinde gerekli düzeltmeler yapılacaktır.
Ekonomik ve teknik yönlerden tesisatın gerektireceği tadilat hususunda inşaat
mühendisliği projeleriyle kiriş, kolon, hatıl perde duvar vb. detaylardan geçişlerde
uyumluluk sağlanacaktır.
Raporlarda, planlarda, kesit veya detaylarda, inşaat mühendisliği parafı alınmasında lüzum
görülecek ölçü, ağırlık yerleştirme detayı, titreşim vb. hususlarda etüd ve çalışmalar
yapılacaktır.
43
C.4.4.8. Elektrik ve Otomatik Kontrol Tesisatı Projeleriyle ilişkiler
Tesiste mekanik tesisat imalatına ait elektriksel güç ve diğer lüzumlu karakteristikler
verilerek, cihaz listesinde belirtilecektir.
Bir düğmeyle (veya şalterle) birlikte devreye girecek cihazlar gerekli bütün
karakteristikleriyle belirtilecektir.
Tesisata ait pompa, brülör, hidrofor vb. cihazların çalışması otomatik ise devreye girerken
otomatik kontrol bağlantısının otomatik olarak temin edilip edilmeyeceği vb. gerekli
bilgiler cihaz listesinde belirtilecektir.
Birbirine bağlı olarak otomatik devreye giren cihazların ilişkileri, karakteristikleri vb.
gerekli bilgiler birer sistem detayıyla belirtilecektir. Tabloda gerekli ikaz, alarm, emniyet
vb. cihazlar tanımlanacaktır.
Gerek mekanik tesisat ve gerekse ilgili elektrik ve otomatik kontrol donanımı (cihaz, tablo
vb.) için gerekli bulunabilecek donanım önerilecek, yer ve sistemi açıklanacaktır.
Otomasyon sisteminde sistem senaryosu hazırlanacak ve bu sisteme ait izometrik plan
verilecektir. Otomasyon projeleri elektrik tesisatı projeleri ile koordineli ve uyumlu
olacaktır.
C.4.4.9. Diğer Mekanik Tesisat Projeleriyle İlişkiler
Mekanik tesisat projelerinin tamamının yapılması söz konusu değilse; ısıtma, su, gaz vs.
her çeşit ilgili tesisat etüt edilecek ve projelendirilecektir.
İlgili tesisat, diğer bir müellifçe hazırlanan kaynak veya kaynaklardan yararlanıyorsa;
kollektöre kadar gerekli tesisat projelendirilecek ve kollektörde ilave edilecek yük
belirtilecektir.
Mevcut tesisattan yararlanılıyorsa yeni yüklere göre kaynaklar tekrar etüd edilecek ve
uygunsa bağlantı yapılacaktır. İlave gerekiyorsa miktarı ve karşılanması için gerekli
değişik çözümler mukayese edilecek, en uygun ve ekonomik çözüm önerilecektir.
İlgili olmayan tesisat elemanlarından yerleştirmede göz önüne alınması gerekenler de ince
dış çizgileriyle (gerekiyorsa kesitte alt ve üst çizgileri de belirlenecek) gösterilecek ve
tanımlanacaktır.
Mevcut tesislerin bulunduğu bölgeye yeni bir tesis yapıldığında veya mevcut bir bina
onarımında mutlaka rölöve verilecektir. Bölge içindeki su, ısıtma, kanalizasyon hatları
etüd edilecektir.
44
C.4.4.10. Diğer Mühendislik Hizmetleriyle Koordinasyon
Makine Mühendisliği hizmetleri üzerinde etkisi olabilecek diğer mühendislik ve mimarlık
hizmetlerini yapan birimlerden;
Rapor, kolon şeması ve detayların lüzumlu bulunan sayfa veya paftalarında,
Kazan dairesi, tesisat odası, eşanjör dairesi, kalibrasyon merkezi, gibi özellik arz eden
bina ve tesislerin bulunduğu paftalarda,
C.4.4.10.1. Vaziyet planında,
Bütün kat planlarında projenin onay hanesindeki ilgili bölümüne koordine parafı
alınacaktır.
Bina ve tesis için projeyi yapan teknik elemanların (proje müellifinin mimar ve
mühendisleri ve idarenin inceleme mimar ve mühendislerince ayrı ayrı olmak üzere)
parafları tamamlanmışsa; makine tesisat projelerinde mevcut her çeşit donanımın diğer
projeler üzerinde yapacağı bütün etkiler dikkate alınmış ve paraf edilen projeler diğer
mühendislik veya mimarlık hizmetleri yönlerinden uygun bulunmuş kabul edilecektir.
C.4.4.11. Mahal Listeleri
Mahal listeleri, mimari kat planlarına işlenen mahal numaralarına uygun olarak tüm
mahalleri kapsayacak şekilde tablo halinde hazırlanır.
Mahal listelerinde kullanılan malzemelerin özellikleri ilgili poz numaraları ile imalat türü
eksiksiz olarak gösterilir.
C.4.5. ELEKTRİK PROJELERİ
C.4.5.1. Hazırlanacak Elektrik Tesisatı Ön Proje ve Öneri Raporu
Yüklenici, elektrik tesisatı proje hizmetlerinin tasarımında kullanılan esaslar ile
T.S.E. ve uluslararası standartları içeren bir ön proje ve öneri raporu hazırlanacaktır.
Raporlarda, projelendirilmesi planlanan tesisat tekniklerinin birbirleri ile mukayeseleri
yapılacak bu tesisatların bakım, işletme maliyetleri açısından uygulanabilirlikleri etüt
45
edilecektir. Bu ön proje ve raporlar, idarenin onayına sunulacaktır. Onaylanan bu ön
projeler ve raporlardaki ilkelere göre; uygulama projeleri hazırlanacaktır.
C.4.5.2. Hazırlanacak Elektrik Tesisatı Uygulama Projeleri
Uygulama projeleri, ön proje ve raporlar ışığında, diğer proje grupları ve işverenle
yapılacak toplantılarda alınacak kararlara uygun olarak, 1/50 ölçekli mimari planlar üzerine
yapılacak, uygulama esas olacak projelerdir.
Projeler tesisatın tümünü ayrıntılı olarak gösterecektir. Tesisteki bütün hatların
kesitleri ile özellikleri, ayrıca kesit seçimi ile ilgili hesaplar verilecektir. Her tali tablo için
yükleme çizelgeleri düzenlenecek, kurulu ve talep gücü çıkarılacak ve gerilim düşümü
hesapları yapılacaktır.
C.4.5.3. Hazırlanacak İhale Dosyası aşağıda sıralanan kalemler olacaktır.








Metrajlar
Mahal Listesi
Özel Teknik Şartname
Genel Teknik Şartname
Projeler
Yaklaşık Maliyet ve Ekleri
Pursantaj Tablosu
Özel İmalatlar için en 3 adet piyasa araştırması veya praforma fatura alınması
Proje ölçekleri, mimari planlara uygun olacak ve en azından aşağıdaki ölçeklere
uyulacaktır.



Vaziyet Planları
Kat Planları
Ayrıntılar
1/500
1/50 veya 1/100
1/20 veya 1/10 veya 1/5
Bütün Elektrik Tesisatı Uygulama Projeleri; EMO’ya onaylatılacaktır.
Hazırlanan
ihale dosyası 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna, ilgili Yönetmeliklere, tebliğlere,
Şartnamelere uygun olarak hazırlanacaktır.
46
C.4.5.4. Elektrik Tesisat Projelerinin Hazırlanması ve İmalat ile İlgili Dikkat
Edilecek Hususlar

Projeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Elektrik Mühendisliği Proje Düzenleme
esasları, İller Bankası ve TEDAŞ tarafından yayımlanan Proje Rehberleri ve Tip
Projeler, Elektrik İç tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Yönetmeliği,
Elektrik
Tesislerinde
Topraklama
Yönetmeliği,
Asansörlerle
ilgili
bütün
yönetmelikler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
tarafından ilgili Yönetmelikler, Elektrik Dağıtım sistemleri Genel Teknik Şartnamesi,
Elektrik Mühendisleri Odası Proje Hazırlama Teknik Esasları ve ilgili yönetmelikleri,
Türk Telekom A.Ş. Bina İçi Telefon Tesisatı Teknik Şartnamesi, DIN normlarına ve
TSE şartlarına uygun olarak hazırlanacaktır. Ayrıca özel sistemlere ait projeler, tüm
ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanacaktır.

Projeler, imar yönetmeliğine uygun olacak ve onaya sunulacak, mimari proje
ölçeklerinde hazırlanacak, ölçek proje düzenlemesine uygun değilse büyütülebilecek
veya açıklayıcı detaylar verilecektir.

Uygulama projeleri bilgisayar destekli çizim programları kullanılarak, 1/50 ölçekli
olarak, detay projeleri ise 1/20, 1/10 veya 1/5 ölçekli olarak çizilir. Proje üzerine Arial
8, 10 veya 12 karakteri ile yazılacak.

Elektrik tesisat projelerinde Elektrik Mühendisleri Odası tarafından belirlenen
semboller kullanılacaktır. Projede sembol cetveli, pafta listesi, tesisin vaziyet planı ve
projenin genelini ilgilendiren notlar yer alacaktır.

Proje imalat ile ilgili tereddüt yaratmayacak şekilde detaylı olarak hazırlanacak;
gerektiğinde yapılacak imalatlar proje üzerine yazılacak notlar ile uygulamacıya tarif
edilecektir.

Elektrik tesisat projelerinde, mimari projelerde belirtilen aks numaraları, mahal
numaraları, mahal isimleri, dilatasyon noktaları eksiksiz olarak gösterilecektir.

Elektrik sistemlerinin işletilmesini açıklayan veya kazaları önlemek maksadıyla
tesis edilecek olan tüm uyarı işaretlerinin yerleri, yapıları, detayları ve muhteviyatları
projelerde belirtilecektir.

Projelerde yapılacak olan sistemler, Çevre Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları
dışındaki imalatlar için ( örneğin kamera sistemleri, ışıklı çağırma sistemleri, Uydu
TV sistemleri, senkronizasyon sistemleri, otomasyon sistemleri, telefon sistemleri,
47
müzik ve anons sistemleri veya ihtiyaç duyulan diğer sistemler) en az 3 (Üç) adet
imalatçı firma kataloğu ve firmalardan alınmış güncel fiyatlar olacaktır.

Binalarda, Yangın gibi tehlikeli durumlarda binada yangını büyümeden engellenmesi
ve insanların rahatça tahliyesine imkan verilmesi sistemler olacak.

Duman algılama sistemleri (Tehlike anında, olayın tam yeri güvenlik merkezine
bildirilirken otomatik olarak yangın çıkan katta anonslar yapılabilir, kilitli yangın
kapıları kendiliğinden açılabilir, asansörler kendiliğinden zemin kata inip içinde
kimseyi hapsetmeden durabilir, Asansör ve kapılarda tehlike anında devreye girecek
sistemler, ilgili kattaki elektrikli cihazların devre dışı kalması sağlanabilir) Özellikte
olacaktır.

Gerilim Düşümü hesabı yapılacaktır.

Bütün Elektrik Motorlarının enerji sınıfı IE3 veya IE4 olacaktır.

Bütün sistemlerde frekans kontrollü (VVVF) motorlar tercih edilecektir.

Uygulanabilinirliği bina konsepti için değerlendirilerek rantabl olması durumunda
Aydınlatma otomasyonu yapılacaktır.

Bina içindeki koridorlar, bina çevresi ve bahçesinde özellikle kritik noktalar, girişçıkışlar, otopark vb. yerler kameralarla gözlenebilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

Binada giriş-çıkışlar, ( odalar, koridorlar, arşivler, kritik mahaller, -trafo, ana panolar,
jeneratör, santral, server ( sistem) odası vb,-) mekanın güvenlik gereklerine göre
çeşitli kontrol üniteleri ile kontrol edilmeli, ancak yetki sınırları içerisindeki odalar
kullanılabilmelidir.

Ana Panolar ( OG, AG, Jeneratör, ve UPS ), Asansörler Yangın Sistemi, ana giriş
kapıları ve manyetik kapılar, iklimlendirme Otomasyon ( SCADA, PLC veya diğer
sistemlerinden herhangi biri ile) izlenebilmedir.
C.4.5.4.1. Kuvvetli Akım Tesisatı

Binadaki bütün karakteristik mahaller için aydınlatma hesapları yapılarak bir
çizelge halinde projeye dahil edilecektir.

Kullanılan özel armatür tipleri için detay resimleri verilecek ve özellikleri tarif
edilecektir.

Dış cephe aydınlatması, konferans veya Seminer salonu gibi özellik arz eden yerler
için yapılacak projeler konusunda uzman firmalar ile birlikte hazırlanacak,
48
gerektiğinde bilgisayar yardımıyla simülasyon ve hesaplar projeyle birlikte
verilecektir.

Merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılan mekanik ekipman için
otomatik kumanda şemaları hazırlanacaktır.

Pano ve tablolardaki ekipmanların yerleşimi detay projelerinde gösterilecektir.

Binalardaki kolon hatları busbar sistemi ile çekilecektir.

Ana pano odasının yapısı, elektrik kablo şaftının ölçüleri-yeri, yükseltilmiş
döşeme, asma tavan, kat Enerji ve Sistem odaları gibi projeyi etkileyecek ihtiyaçlar
mimari projenin hazırlanması safhasında dikkate alınarak, ihtiyaçlar Elektrik
Mühendisi ile koordineli olarak yapılacaktır.

Tüm yapılarda ‘ Binaların Yangından Korunması hakkında’ hükümleri eksiksiz
uygulanarak, yönetmeliğin zorunlu getirdiği, yerlerde acil aydınlatma ve yönlendirme
armatürleri tesis edilerek bütün kablolar yanmayan ve yangın anında zehirli gaz
çıkarmayan özellikte olacaktır.

Enerji Tarifeleri Yönetmeliğinde belirtilen tüm tesisler için kompanzasyon sistemi
yapılacaktır.
Kompanzasyon
sistemin
izlenmesi,
otomasyon
sistemine
dahil
edilecektir.

Data, Telefon, Şebeke, Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) prizleri, Işıklı Çağırma zili
sistemi, yerleşim ile birlikte mimari tefriş planı üzerinde gösterilen objeler ( masalar,
dolap etajer vb.) de gösterilecek şekilde projeler tanzim edilecektir.
C.4.5.4.2. Zayıf Akım Tesisatı

Data ve Yapısal Kablolama ( Network ) projeleri yapılacak.

İnşaat ihaleleri kapsamından çıkarılarak idare tarafından tedarik edilmesi uygun
görülen malzemeler ve bu malzemelerin yerleşimleri ve özellikleri projelerde
kesikli çizgi ile gösterilir.

Telefon santrali odası, Ana Sistem odası, CCTV ve Müzik-Seslendirme sistemi
merkez odası, Sistem odaları, Yangın Santrali odası yerleşimini gösteren 1/20,
1/10, veya 1/5 ölçekli detay projeler ve resimler ( iki veya üç boyutlu) hazırlanır.

Tüm yapılar için, ‘ Binaların yangından korunması hakkındaki Yönetmelik’
hükümlerine uygun tipte yangın algılama ve uyarı sistemi projelendirilecektir.
49
(Projeler itfaiyeye onaylatılacak ve projelerin hazırlanması sırasında uzman
firmalardan danışmanlık hizmeti alınacaktır.)

Merkezi Uydu TV dağıtım sistemi uygulama projeleri ile birlikte sinyal kayıplarını
gösteren hesap verilecek.
C.4.5.5. Elektrik Tesisatı Uygulama Projeleri
EMO tarafından tespit edilen, yapının özelliklerine göre çizilebilecek projeler listesi
aşağıdadır. Listedeki projelerden çizilmesinin her aşaması Kontrol Mühendisinin ( Yapı
denetim personeli ) onayı ve bilgisi dahilinde olacaktır. Yüklenici ihale iş kapsamında
yapılmasına ihtiyaç duyulan ve idarenin talep edeceği diğer projeleri de eksiksiz olarak teslim
etmek zorundadır.
C.4.5.5.1. Aydınlatma Tesisatı Projeleri






Yapı İçi Alçak Gerilim Dağıtım Tesisatı Projesi
Bina İçi Aydınlatma Tesisatı Projesi
Dekoratif Çevre Aydınlatma Tesisatı Projesi
Dış Cephe Aydınlatma Projesi
Çevre Emniyet Aydınlatma Projeleri
Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürleri yerleşim Projeleri
C.4.5.5.2. Kuvvetli Akım Tesisatı Projeleri
















Şebeke Priz Tesisatı Projesi
Mekanik( Merkezi Soğutma veya Klima ) Sistemler ve Besleme Tesisatı Projesi
Yapı Genel Kullanımına Yönelik Sistemlerin Besleme Tesisatı Projesi
Topraklama Tesisatı Projesi
Asansör Avan projesi
Motor Kontrol ve Kumanda Tesisatı Projesi
Paratoner ( Yıldırımdan Korunma Tesisatı )Tesisatı Projesi
Generatör Gücü ve Dağıtım Tesisatı Projesi
Kesintisiz Güç Kaynağı(UPS) Dağıtım ve UPS priz tesisatı Projesi
Bina Otomasyon Sistemleri Projesi
Giriş Kontrol Sistemleri ( Turnike,OGS) Projesi
Özel Anahtar ( Şifreli veya kartlı Kapı Girişleri) Projesi
Enerji Nakil Hatları ve Trafo Projesi
Statik veya Dinamik Regülatör Beslemeleri Projesi
Kolon Şemaları Projeleri
Kablo tavası projesi
50
C.4.5.5.3. Zayıf Akım Tesisatı Projeleri











Işık Kontrol Sistemleri Projesi
Seslendirme (Müzik ve Anons) Sistemleri Projesi
Işıklı Çağrı Sistemleri Projesi
Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Projesi
Data Prizleri ve Yapısal Kablolama ( Network) Sistemleri Projesi
Telefon Santrali ve Telefon Prizleri Tesisatı Projesi
Uydu TV altyapı ve Dağıtım Tesisatı Projesi
Sıra Alma sistemi ( Qmatik ) Projesi
Konferans salonu veya seminer salonu ve Projeksiyon Sistemleri Projesi
CCTV ( Kamera) Sistemi Projesi
Kolon Şemaları Projesi
C.4.5.5.4. Elektrik Tesisatı Detay Projeleri
Tesisatın kolay anlaşılması ve uygulanabilmesi için gerekli noktalar için tesisat ve imalat
detayları hazırlanacaktır.
Detay projeleri genel olarak;

Ana ve Tali tablo detayları

Kablo şaftları ve detayları

Kablo kanalları ve merdiven detayları

Anahtar, priz sortilerine ilişkin tip imalat detayları

Topraklama ve Yıldırımdan korunma tesisatı imalat detayları

Diğer yardımcı tesisat ve teknik detaylar

Jeneratör odası, Trafo odası, Ana sistem odası, Ana Elektrik Pano odası, Diğer ana
odalarının, oda ve tesisat yerleşim detayları.

Pano imalat detayları
C.4.5.6. Genel olarak Elektrik tesisatı Projelendirme sırasında esas alınacak Diğer
Hususlar

Binalarda, Kuvvetli akım ve Zayıf akım kablo Şaftı ( bacaları ) birbirinden ayrı
olacaktır.

Yapıların en alt kat tabanından en üst kat tavanına kadar kablo Şaftı yapılacaktır.
Kablo Şaftının üzeri ve toz, yağmur, su, fare vb. kablo bacasına sızabilecek tüm
51
açıklıklar
uygun
malzeme
ile
kapatılması
için
izolasyonu
projelerde
detaylandırılacaktır.

Her şaft, binanın merkezine en yakın yerden geçecek şekilde mimari planlama
yapılacaktır.

Zemin kattan başlayarak her katta; 1 adet Enerji Odası olacaktır.

Kuvvetli Akım kablo şaftı, katlardaki enerji odasının içinden geçecek şekilde
Mimari ve Elektrik projeleri hazırlanacaktır.

Bu katlardaki Enerji Odasında, Kat tali panoları; Aydınlatma panosu, UPS prizleri
panosu, Şebeke prizleri panosu, Merkezi soğutma veya klima panosu ve diğer
panolar olacaktır.

Kuvvetli
Akım
Kablo
Şaftının
içerisinde
hava
sirkülasyonunun
rahat
sağlanabilmesi için Şaftın içinden geçtiği, Enerji odalarının kapıların alt ve üst
kısmında, uygun büyüklükte filtreli havalandırma panjuru bulunacaktır.

Zemin kattan başlayarak her katta; 1 adet Sistem Odası olacaktır.

Bu katlardaki Sistem Odasında, Kat Tali Panoları; Data Tesisatı ve Kabineti,
Telefon Tesisatı ve Kabineti, TV tesisatı, Kamera tesisatı, Yangın algılama ve
İhbar Sistemi, Seslendirme ve Anons sistemi ve diğer panolar olacaktır.

Zayıf Akım Kablo Şaftı, katlardaki Sistem odasının içinden geçecek şekilde
mimari ve elektrik projeleri hazırlanacaktır.


Bütün Kuvvetli Akım ve Zayıf akım tesisat odalarının, kapısı dışarıya doğru
açılacaktır.
Bütün Sistem odalarının zemini yükseltilmiş düşeme olacaktır.

Bütün Sistem odalarına Merkezi soğutma veya klima tesisatı çekilecektir.

Bütün Sistem ve Enerji odaları; nemsiz, tozsuz, rutubetsiz, can ve mal güvenliği
açısından güvenli olacaktır.

Kuvvetli akım kolon hattı, busbar sistemi olacak şekilde projelendirilecektir.
 Binaların Ana panoları; Yapının ortak kullanım alanı içerisindeki bodrumlardaki;
nemsiz, tozsuz, rutubetsiz, zararlı ısınma ve hava değişiklikleri ile sarsıntı
olmayan, can ve mal güvenliği açısından güvenli yerde olacaktır.
 Hizmet Binalarındaki bodrum katlarda; Elektrik Ana panosu, Jeneratörler ve
Panoları, UPS’ler ve UPS panoları, Klima veya Merkezi soğut-ısıtma sistemleri
panoları, Kamera İzleme ve Kayıt Sistemleri, Yangın santrali, Telefon santrali,
Seslendirme sistemleri için yeteri kadar alan ve oda ayrılmalıdır.
52

Projede bu pano odalarının hangi bodrum katlara veya diğer katlara yerleştirilmesi
ile ilgili ancak Kontrol Mühendisinin onayı ile karar verilecektir.

Binanın Data Sistemi için düzenlenen Ana sistem odası, Binanın zemin katında
olmalı ve bu odaya klima sistemi veya merkezi soğutma ile sürekli soğutma
sağlanmalıdır.

Bodrum katlarındaki Panolar muhtemel su baskınları vb. afetlere karşı koruyabilmek
gerekli hususlar projelerde dikkate alınacaktır.

Bodrum kattaki Enerji odalarının zemin kotu, katındaki diğer mahallerin zemin
kotundan düşük olamaz. Enerji odasının zemininde su tahliyesi için dışarıya doğru
yeterli derecede eğim verilecektir.

Bodrumlardaki, Enerji odaları içerisinde ve dışarısında uygun yerlere en az birer
adet su tahliye süzgeçleri konulacaktır.

Enerji odasının tabanına 20 cm. yüksekliğinde pano kaidesi olacaktır.
C.4.5.7. Elektrik Proje Çizimi, Şartnameler, Yaklaşık Maliyet ve Ekleri, Mahal listesi,
ihale dosyası aşağıda sıralanan sistemlerdeki esaslar göz önünde bulundurularak
hazırlanacaktır.
C.4.5.7.1. Enerji Nakil Hatları (ENH) ve Trafo Merkezi Tesisatı için;
Elektrik işleri projelendirilmesi sonucunda belirlenen enerji ihtiyacı için Elektrik Dağıtım
Şirketinden, enerji müsaadesinin alımı ve Projelerin hazırlanması Yüklenicisine aittir.
Enerji Nakil Hatları ve Trafo projeleri idarenin onayına müteakip, Yüklenici Elektrik
Dağıtım Şirketine bu projeleri onaylatacaktır. Ayrıca Enerji Nakil hattı güzergahı ile ilgili
Resmi veya Özel kuruluşlardan izin alınması yükleniciye aittir. Bu enerji müsaadesi göre
gerekli olabilecek Enerji Nakil Hatları ve Trafo Merkezi projesi ve aşağıda sıralanan;




Raporlar (ana fihrist, SMM-BT Belgeleri, Enerji İzin Yazısı, Proje Açıklama
Yazısı)
Hesaplar (Trafo Gücü Hesabı, Kompanzasyon Hesabı, Kısa Devre Hesabı, Kablo
ve Bara Kesit Hesabı)
Keşifler (YG. Keşif Özeti, Trafo Postası Keşif Özeti, AG Keşif Özeti,
Kompanzasyon Keşif Özeti)
Planlar (Vaziyet Planı, ENH Güzergâh Planı, YG-AG Tek Hat Şeması, AG
Dağıtım Planı, Trafo Binası Mimari ve Elektrik Yerleşim Planları)
53


Tip Proje ve Şartnameler (Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi,
Trafo Binası Tip Projesi, AG-YG Tip Projeleri)
Trafo merkezinin 1/10 veya 1/20 ölçekli ayrıntılı projesi de çizilecektir.
bilgi ve belgeler, şartnameleri, projeleri Yüklenici tarafından hazırlanacak.
C.4.5.7.2. Jeneratör Tesisatı ve Jeneratör Güç Hesabı için;
 Hizmet Binalarında merkezi soğutma ve Klima sistemi hariç; diğer bütün yükleri
besleyecek şekilde güç hesabı yapılarak jeneratör gücü ve sayısı belirlenecektir.
 Birden fazla jeneratör kullanıldığı tesislerde Jeneratörler otomatik olarak devreye
girecek ve tesisin önemine göre tercihen birbirleriyle paralel olarak çalışabilecek
şekilde projelendirilecek sistemin çalışması ilgili detaylı ( yük alma ve yük
atamada öncelik sırası, sistem çalışma senaryosu vs.) açıklanacaktır.
 Jeneratör grubu sistemine ait kapasite ve alt yapı projeleri hazırlanacak.
 Jeneratör odasının ses izolasyonu detayları olacaktır.
 Jeneratörlerin otomatik yakıt deposu ve detayları olacaktır.
 Jeneratör odası ve Jeneratörlerin 1/10 veya 1/20 ölçekli ayrıntılı projesi
çizilecektir.
C.4.5.7.3. Kesintisiz Güç Kaynağı ( UPS ) tesisatı ve Güç Hesabı için;

Hizmet binalarında; Bütün UPS prizleri, Kamera Sistemi, Yangın İhbar sistemi,
Data Sistemi ( Server, Kabinet, Switch), Bina Otomasyon Sistemi, Telefon Santrali
ve Sistemi ( Telefon Switchleri ), Seslendirme ve Anons sistemi beslemeleri
Kesintisiz Güç Kaynağı ile yapılacaktır.

Binanın Bodrum Katında; Ana UPS panosu ve UPS’lerin olduğu bir UPS Odası
olacaktır. Bu Ana UPS Odası Panosundan; kolon ve şaftın en üst kısmına kadar
besleme busbar ile yapılacaktır.

Her katta bulunan Enerji odasında, UPS Busbarından gerekli kesitte kablo ile Tali
UPS panosuna kablo çekilecektir. O katta bulunan bütün UPS beslemeleri bu Tali
UPS panosundan beslenecektir

Hizmet binalarının İhtiyaç Programlarında sayısı belirtilen her personele 2 adet
UPS Priz Sortisi olacak şekilde projelendirme yapılacaktır.
54
C.4.5.7.4. Şebeke Besleme Tesisatı ( Şebeke prizleri Tesisatı ve Aydınlatma Tesisatı)
için;

Ana Elektrik Panosundan; Şebeke Beslemesi, bütün kolon hattı ve şaftın en üst
kısmına kadar busbar ile yapılacaktır.

Her kattaki Enerji odasından geçen bu busbardan enerji alan; kattaki Enerji
odasında, bir adet Tali Aydınlatma Panosu olacak.

Her kattaki Enerji odasından geçen bu busbardan enerji alan; 1 adet Tali Şebeke
Prizleri Panosu olacak.

Tali Aydınlatma Panosundan, katın bütün aydınlatma linyelerine enerji beslemesi
yapılacaktır.

Tali Şebeke Prizleri Panosundan, katın bütün şebeke priz linyelerine enerji
beslemesi yapılacaktır.

İhtiyaç Programlarında, her kişi 1 adet şebeke prizi sortisi çekilecektir.

Ayrıca faks makinaları, fotokopi makinaları 1 adet şebeke prizi sortisi çekilecektir.
C.4.5.7.5. Data ( İnternet ) Tesisatı için;

Ana Sistem odası zemin katta olmalıdır.

Türk Telekomun Fiber internet Hattı ve Routerı zemin kattaki ana sistem odasındaki
kabinette olacaktır.

Her Hizmet Binası için gerekli olan İnternet Switch'ini ilgili idare tedarik edecektir.
Yüklenici Keşfe Data Switch'i eklemeyecektir.

Zayıf Akım Kablo Şaftından her kattaki Sistem Odasına Data için; 2 adet UTP Cat6
kablo çekilecektir.

İhtiyaç Programlarında belirtilen sayıdaki her personel ve her fotokopi makinesi için
1 adet data ( internet ) priz hattı çekilecektir.

Her kattaki Sistem odasında, Data için bir adet kabinet olacaktır.

Kattaki her personel için çekilen UTP Cat6 kabloyla çekilen data priz hattı, bu
kabinetteki Patch Panellere çakılacaktır.

İdareler tarafından tedariki yapılan Data Switchlerinin bu kabinetlere montajı
yapılacaktır.
55

Data priz hattı uzunluğu 90 metreyi geçmesi durumunda fiber optik kablo
kullanılacaktır.

Telekom’a devredilecek Data alt yapısı ilgili projeler kapsamında inşaatın
yapılacağı mahaldeki Telekom İl Müdürlüğüne onaylatılacaktır.
C.4.5.7.6. Telefon Tesisatı için;

Telefon Santrali, IP Telefon Santrali olacaktır.

Telefon Santrali Bodrum katta bulunacaktır.

Zayıf Akım kablo Şaftından geçecek şekilde; Telefon santrali kabinetinden, her
kattaki Sistem Odasına, 2 adet UTP Cat6 kablo çekilecektir.

Her kattaki sistem odasında telefon için bir kabinet olacaktır.

İhtiyaç Programlarında her kişi ve her faks makinesi için; 1 adet telefon priz hattı
UTP Cat6 kablo çekilecektir.

Masalara çekilen bütün telefon Priz Hattı, Sistem Odasındaki kabinette bulunan
Patch panellere çakılacaktır.

IP telefon santraline ve IP telefon makinelerine uyumlu, Power Over özellikli
telefon switchleri kullanılacaktır.

Telekom’a devredilecek telefon alt yapısı ile ilgili protokol kapsamında inşaatın
yapılacağı mahaldeki Telekom İl Müdürlüğüne onaylatılacaktır.
C.4.5.7.7. Merkezi soğutma veya Klima Elektrik Tesisatı için;

Binanın ana elektrik panosundan, Merkezi soğutma veya Klima Tesisatının enerji
beslemesi ve bütün kolon hattı busbar ile çekilecektir.

Binanın bodrum katında, Merkezi soğutma veya Klima Tesisatının Ana pano odası
olacaktır.

Bu ana panodan bütün, Merkezi soğutma veya Klima sisteminin beslemesi
yapılacaktır.

Kuvvetli Akım kablo Şaftından katlara, kolon hattı busbarlarla çekilecektir.

Bütün katlardaki Enerji odasında, Merkezi soğutma veya Klima sisteminin tali
besleme panosu olacaktır.
56

Her kattaki Enerji odasında, Merkezi soğutma veya Klima sisteminin Tali Besleme
panosundan, o kattaki bütün soğutma veya klima ünitelerinin beslemesi
yapılacaktır.
C.4.5.7.8. Asansör Sistemleri ve Tesisat için;

Asansör sayısı ve taşıma kapasiteleri; İhtiyaç Programlarındaki kişi sayıları dikkate
alınarak ve asansörlerin trafik hesabı yapılarak belirlenecektir.

Bütün asansörler Hız Kontrollü ( VVVF ( Değişken Hız- Değişken Frekanslı))
olacaktır.

Asansörlerde kullanılan bütün asansör tahrik motorları ve kabin kapısı motorları,
AC ve VVVF kontrollü olacaktır.

Asansör elektrik beslemesi, Şebeke Besleme Tesisatı için çekilen busbardan
çekilecektir.

Asansörlerin projelendirilmesi ve Tesis faaliyetleri Asansörlerle ilgili ulusal ve
uluslararası bütün yönetmeliklere uygun olarak yapılacaktır.

Yapıda asansörler, Mimari projenin 1/200 Raporunda belirtilerek, söz konusu
rapor ekinde ' Asansör Avan Projesi ve Hesapları' yer alacaktır. Bu aşamada;
asansör trafik hesabı, asansör kuvvet hesapları, asansör motor gücü hesabı, asansör
kuyu tabanı ve raylara gelen kuvvetler, kuyu ve makine dairesi kesitleri
belirtilecektir.

Bütün asansörler; frekans kontrollü, Grup kumandalı, kabin içine paslanmaz çelik
kaplama, boydan ışın perdesi, acil kurtarma tertibatı ile ilgili proje detayları
olacaktır.

Asansörlerde, engellilerle ilgili standartlara uyulacaktır.

Asansör kuyu duvarları betonarme perde duvar olacak şekilde projelendirme
yapılacaktır.

Makine dairesiz veya hidrolik asansör zorunlu olmadıkça yaptırılmayacak.
C.4.5.7.9. Aydınlatma Sistemi Tesisatı için;

Bütün aydınlatma Armatürleri Ledli olacaktır.

Bütün Hizmet Binalarında acil aydınlatma ve yönlendirme armatürleri olacaktır.
57

Armatürlerin seçimi, işin kontrol Mühendisi ile birlikte yapılacak.

Aydınlatma otomasyonu için yüklenici firma; ön projede, bu sistemin maliyet
analizini ve sistemin verimliliğini kriterlerini, idareye sunacak idarenin onayı olması
durumunda aydınlatma otomasyon projesi de hazırlanacaktır.
C.4.5.7.10. Yangın algılama ve İhbar Sistemi Tesisatı için;

Bütün Hizmet Binalarının; Bütün kapalı alanlarında (ıslak zeminler hariç) yerine
göre duman detektörleri veya ısı detektörü olacak şekilde projelendirme
yapılacaktır.

Yangın santrali bodrum katta olacak şekilde düzenleme yapılacaktır.

Bodrum kattaki Yangın Sistemi, Yangın santralinin ikaz durumunu giriş katındaki
güvenlik odasına iletecek sistem dizayn edilecektir.

Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi Projeleri idarenin onayından sonra ildeki itfaiye
Müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi Projeleri için yüklenici uzman danışman
firmalarından hizmet alacaktır.
C.4.5.7.11. Işıklı Çağırma Zili Tesisatı için;

Bütün Yönetici ve Müfettişlerin masalarının hizasında duvarda olacak şekilde bir
adet ışıklı çağırma düğmesi olacaktır.

Bu tesisatın detaylarına, proje uygulama aşamasında kontrol mühendisi ile birlikte
karar verecektir.
C.4.5.7.12. Kamera Sistemi Tesisatı İçin;
 Hizmet Binalarının; giriş - çıkışlarında, bina içi koridorlarında, bahçe ve binaların
dış kısmında kameralar olacak şekilde projelendirme yapılacaktır.
 Kamera izleme odası bodrum katta olacaktır.
 Kamera sistemi ile detaylara projelendirme aşamasında karar verilecektir.
 Kamera Sistemi, IP sistem olacaktır.
58
C.4.5.7.13. Merkezi Seslendirme ve Anons Sistemi Tesisatı için;

Seslendirme ve Anons sistemi odası bodrum katta olacaktır.

Bina içlerinde koridorlarda, Yemekhanede, Bodrum katlarda hoparlörler olacaktır.

Her Hizmet Binasında en az bir konferans salonu veya eğitim- seminer odası
projelendirmesi yapılacak ve bu projeler için yüklenici, uzman firmalardan
danışmanlık hizmeti alacaktır.
C.4.5.7.14. Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Tesisatı için;

Yıldırımdan korunma tesisatı, TS.622, TS IEC 61024-1-1 no.lu Türk Standartları,
konuyla ilgili IEC standartları ve Yapı işleri Elektrik Tesisatı Genel Teknik
Şartnamesinin ilgili bölümlerinde belirtilen hesaplar dahilinde projelendirilir.

Yapılacak tüm binalarda 'Aktif Paratoner ' tesisatı ancak tesisatın koruma
durumuna
göre
''Faraday
Kafesli
Yıldırımdan
Korunma
Tesisatı''
göre
projelendirme yapılacaktır.

İç Yıldırımlık veya Aşırı Gerilimden koruma tesisatı elemanları; Ana panolar, Tali
kat panoları, diğer özel cihaz panoları için B,C,D tipi koruma elemanları uygun
panolara ve uygun yerlerde kullanılacaktır.

Projelerde çatı üzerindeki tüm yükseklik ölçüleri verilmek suretiyle belirtilerek,
iniş iletkenlerinin yapılış şekli ile ilgili cepheden görünüş resimleri, test klemensi
detayı ve topraklama çubuklarına ait menhol detayı verilir. Termokaynak eki
yapılan noktalar proje ekinde özel bir sembol ile işaretlenerek belirtilecektir.

Tüm yeni yapılarda temel topraklaması yapılır. Projedeki hesap ve uygulamalar
''Elektrik Tesisleri Topraklamalar Yönetmeliği'ne uygun olacak şekilde yapılarak
iletkenlerin döşenme biçimi, ek noktalarındaki uygulamalar; bağlantı filizlerinin
yerleri, dilatasyon noktasındaki geçişler, temel donatısı ile yapılacak irtibatlar için
1/20, 1/10 veya 1/5 detay projeler verilecektir.
C.4.5.7.15. Çevre Aydınlatması Tesisatı için;


Yüklenici tarafından Hizmet Binalarının, Çevre aydınlatması projesi çizilecek ve
Proje Hesapları yapılacaktır.
Hesaplar (Kısa Devre Hesabı, Kablo Kesit Hesabı)
59

Çevre Aydınlatması (aydınlatma planı, cephe aydınlatma, direk ve armatür detaylar
vb.)
C.4.5.7.16. Bina Otomasyon Sistemleri için;
Bilişim altyapısı, yangın, güvenlik, sağlık, havalandırma, geçiş kontrolü, enerji kontrolü,
asansör
kontrolü
gibi
aşağıda
belirtilen
sistemlerin
aynı
ortamda
kullanımı
sağlanabilecektir.

Bina otomasyon sistemi

Ofis otomasyon sistemi

Güvenlik sistemleri

İletişim-haberleşme sistemleri

Enerji yönetimi sistemi (Hız kontrol cihazlar, sensörler, termostatlar, enerji ölçerler
vb. ile enerji tasarrufunun sağlanması)

Enerji kontrolü ve İzleme sistemi

Merkezi kontrol ve izleme sistemi
Yukarıda tanımlı hususlar için senaryolar proje süreci içerisinde tartışılarak
belirlenecektir.
Yapılacak proje çalışmaları sırasında;

Isıtma, havalandırma, iklimlendirme sistemleri hava sıcaklığına ve ortam sıcaklığına
bağlı ayarlanabilirlik (Tüm cihazların üretici firma tarafından belirlenen ortam
çalışma koşulları projelerle sağlanacaktır. )

Bina içerisinde ki havanın temizlenmesi için havalandırma ve filtre eden sistemler
havanın temizliğine ve tazeliğine göre çalıştırabilme.

Yangın gibi tehlikeli durumlarda binada yangını büyümeden engellenmesi ve
insanların rahatça tahliyesine imkân verilmesi

Duman algılama sistemleri (Tehlike anında, olayın tam yeri güvenlik merkezine
bildirilirken otomatik olarak yangın çıkan katta anonslar yapılabilir, kilitli yangın
kapıları kendiliğinden açılabilir, asansörler kendiliğinden zemin kata inip içinde
kimseyi hapsetmeden durabilir, Asansör ve kapılarda tehlike anında devreye girecek
sistemler, ilgili kattaki elektrikli cihazların devre dışı kalması sağlanabilmesi)

Kart kontrol sistemleri, kişi tanıma sistemleri
60

Hırsız alarm Sistemi

Kamera sistemi

Telekonferans sistemi

Yüksek hızda internet

Dijital uydulu TV, radyo

Tüm bu sistemler tek bir ana sistemde toplanıp ve kontrol edilebilmesi; Ana
merkez ile veri işleme, kayıt, depolama, oda kontrolü, alarm yönetimi, raporlama,
bakım zamanlama, entegrasyon, izleme yapılabilmesi gibi sistemlerdeki hususlar
değerlendirilerek karar verilecektir.
C.4.6. İNŞAAT ALTYAPI PROJELERİ
Proje Müellifi tarafından hazırlanacak olan İnşaat Altyapı Uygulama Projeleri (Yol,
Atıksu, İçmesuyu, Yağmursuyu) İlgili Belediyesine veya İlgili İdarelere mutlak suretle
onaylattırılacaktır.
C.4.6.1. Altyapı Proje Hizmetleri İş Aşamaları :
C.4.6.1.1. Hazırlık ve Ön Etüd Çalışmaları İş Aşaması
Hazırlık çalışmaları, olanakların, ihtiyaçların ve taleplerin belirlenmesi, imar durumu,
kadastro, altyapı-enerji, arsanın doğal ve zemin özelliklerinin saptanması ve gerekli
belgelerinin derlenmesi, tasarım ve uygulama aşamalarında izlenecek yol ve uygulanacak
çalışma yönteminin kararlaştırılması, tasarım ve uygulama çalışmalarına katılacak
mühendisler ve diğer uzmanların yapacağı çalışmaların ve bunların koordinasyon
şeklinin saptanması amacı ile yapılan çalışmalardır.

İş dosyası açılması ve İdare tarafından verilen ihtiyaç programının irdelenmesi ve
geliştirilmesi,

İdare tarafından veya gerekli görülmesi halinde proje müellifi tarafından temin
edilen idari, hukuki ve teknik belge ve bilgilerin incelenmesi,

İnşaat yapılacak yerin görülmesi ve incelenmesi

İdarenin karar vermesine yardımcı olacak açıklıkta eskiz çalışmalarının
yapılması,
Mühendis, yukarıdaki inceleme ve etütlerini 1 dosya şeklinde hazırlayacak ve sunacaktır.
Bu dosyada:
- Vaziyet planı,
- Altyapı güzergâh planı ve proje açıklama raporu,
61
Hazırlanan dosya İdareye 3 nüsha kâğıt çıktı ve CD olarak sunulacaktır.
Mühendis, bu aşamada iş sürelerini, sözleşmenin kapsayacağı iş aşamalarını, birlikte
çalışılacak mühendis ve diğer uzmanlık alanlarını belirlemiş ve İdareye önermiş olmalıdır.
C.4.6.1.2. Ön Proje Çalışmaları İş Aşaması
Bu aşamada
yapılan
tasarlama çalışmaları, kesin
veya
uygulama projelerinin
hazırlanmasına geçilmeden önce, hazırlık ön etüt çalışmalarında belirlenmiş, yorumlanmış
ve değerlendirilmiş bilgilerin projede yansıtılması amacını taşır.
Kaynak kaybının önlenmesi, ekonomik, sağlam, güvenli, kullanışlı, çevresi ile uyumlu
yapıların gerçekleştirilmesi amacıyla, uygulama projelerinin hazırlanmasına geçilmeden
önce hazırlık çalışmaları sırasında belirlenmiş ihtiyaç programının, işlev şemasının, arsa,
alt yapı, iklim, kadastro, imar durumu doğal yapı, çevre düzeni, İdare istekleri vb. verilerin
ve mühendisin aldığı kararların kesinleşmiş olması gerekir. Ön proje çalışmaları, aynı
zamanda mühendis ile İdare arasında tasarıma yönelik mutabakatların sağlandığı iş
aşamasıdır.
İnşaat Altyapı ön projelerde:
-Yapı/yapıların yerleşme planın üzeride, altyapı projelerinin hazırlanması
-Altyapı planının kadastro sınırları ve imar durumu ilişkisinin ve uygunluğunun
sağlanması,
-Arazi doğal-fiziki yapısı ve yol kotu ile inşaat altyapı ilişkisinin sağlanması,
-Otopark, sığınak, kapıcı-teknisyen bölümleri bilgilerinin inşaat altyapı tasarıma
yansıtılması,
-İklim verilerinin değerlendirilmesi, iklim özelliklerine göre alınan önlemlerin saptanması,
-Çevre yapıların ve doğa özelliklerinin belirlenmesi ve alınan önlemlerin tasarıma
yansıtılması,
-İnşaat altyapıda genel olarak kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve özet mahal
listesinin hazırlanması,
62
-İnşaat altyapı ön proje çalışmaları ile ilgili buraya kadar yazılı bilgileri içeren açıklama
raporunun hazırlanması,
Hazırlanan ön proje dosyası İdareye 3 nüsha kâğıt çıktı ve CD olarak sunulacaktır. İdarenin
onayı alınarak bir sonraki iş aşamasına geçilecektir.
C.4.6.2. Uygulama Projesi İş Aşaması:
İnşaat altyapının inşa edilebilmesi için, inşaat altyapıda yer alan tüm donatım
sistemlerinin, inşaat altyapıyı etkileyen bütün elemanlarını, sistem detaylarının ve
imalatlarla ilgili tüm bilgileri ve referansları, montaj özelliklerini içeren, gerekli tüm
ölçülerin ve malzemelerin yazıldığı, büro ve şantiyede her türlü imalat aşamasında
kullanılabilecek nitelikte ve yeterlilikte, kolayca anlaşılabilecek çizim tekniği ile
onaylanmış ön proje ya da kesin projeye uygun olarak uygulama projeleri hazırlanacaktır.
İnşaat altyapıda yer alan tüm malzemeler, imalatlar, bileşenler, donatımlarla ilgili bilgilerin
referans ya da kodlarını içerecektir. İnşaat, tesisat, elektrik mühendisleri ya da diğer teknik
uzmanlar tarafından hazırlanmış projelerde inşaat altyapıyı etkileyen kısımların bilgileri
inşaat altyapı uygulama projesinde şematik olarak gösterilecektir.
C.4.6.3. İmalat Detayları İş Aşaması
İnşaat altyapı uygulama projeleri ile birlikte yürütülecek, uygulama projelerine ve
sistem ve montaj detaylarına uygun olarak hazırlanacak, yapının, şantiye dışında,
atölyelerde, fabrikalarda imal edilerek yerine montajı yapılan, muayene bacası elemanları,
borular, vb. malzeme ve imalatlar, ya da bunlara benzer yapı elemanlarının, imalatlarının
yapılabilmesi için ayrıntılı olarak hazırlanacaktır.
İmalat
detayları standartlara
uygun olarak
hazırlanacaktır.
İmalatı
ilgilendiren
malzemelerin değişik noktalardaki şekilleri ve birleşme biçimleri ayrı ayrı gösterilecektir.
Tüm imalat boyutları, malzemeleri, malzeme açılımları, kullanılan malzemelere ait
referans numaraları ya da poz no'ları belirtilecektir.
C.4.6.4. Teknik Şartnameler İş Aşaması
Yüklenici tarafından hazırlanan projelerin uygulanması için her türlü bilgiyi içerecektir.
Çizili belgelerde yer alamayacak imalat ve inşaatla ilgili teknik bilgiler, yazılı belgelerle
"Teknik Şartnameler"le verilecektir. Teknik şartnameler, yapıda kullanılan her imalatın
63
bünyesinde yer alan malzemelerin özellikleri, üretim şekli, imalata sokuluş koşulları,
imalatında ve montajında özen gösterilecek hususları, işçiliklerin nasıl yapılacağı, hangi
toleranslarla hareket edileceği, zayiat miktarları, ölçüm ve deney şekli, söz konusu imalatın
diğer imalatlarla ayrılma ve birleşme biçimi, taşıma, yükleme boşaltma, istifleme koşulları,
imalatta kullanılacak değişik malzemelerin miktarları vb. gibi hususları belirtecektir.
C.4.6.5. Metraj – Yaklaşık Maliyet ve Maliyet Analizi İş Aşaması
Yüklenici, İdare ile mutabık kaldığı yaklaşık maliyetin Yapı Maliyet Tavanı (YMT)
sınırları içerisinde tamamlanmasına dikkat edecektir. Bu nedenle, yapının metrajı özenli ve
dikkatli bir şekilde yapılacak ve keşif belirlenen kriterlere göre hazırlanacaktır.
Ayrıca;
 Yüklenici, hazırladığı uygulama ve detay projeleri ile teknik şartnamelerine dayanarak
inşaat altyapının nicelik dökümünü ve metrajını hazırlayacaktır.
 Yapının uygulama projelerinin hazırlanmasına katılan inşaat, tesisat ve elektrik
mühendisleri ile diğer uzmanların yaptığı kendi işleri ile ilgili metrajların uyumu
sağlanacaktır.
 Hazırlanan metrajlar esas alınarak inşaat altyapı için keşifler hazırlanacaktır.
 Metrajlar ve keşifler inşaat altyapı elemanları guruplarına göre ayrı ayrı yapılacaktır.
 Keşiflerin hazırlanmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün
yürürlükte olan birim fiyatları ve diğer kurumların birim fiyatları kullanılacaktır.
 Fiyatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları ya da rayiç bedelleri ile
belirlenmemiş imalatların maliyet analizleri ve birim fiyat tarifleri yapılacaktır.
C.4.6.6. İhale Belgelerinin Hazırlanması İş Aşaması
Mühendis, İdare ile mutabık kaldığı ihale şekline uygun olarak, projelerini hazırladığı
inşaat altyapı inşaatının yüklenici / yapımcılara topyekûn ya da kısım kısım ihale
edilmesini sağlayacak şekilde ihale belgelerini hazırlayacaktır.
 İdare ile birlikte inşaatın ve ihalesinin nasıl yapılacağına karar verecektir.
 Özel Teknik Şartnameyi hazırlayacaktır. (projelerle birlikte teklif almak üzere kullanılır)
 Teklif
sahiplerinin
tekliflerini
nasıl
hazırlayacaklarını
64
açıklayan
"Teklif
Alma
Şartnamesi"ni hazırlar.
 İdarenin yüklenici/yapımcılarla imzalayacağı "Sözleşme Taslağı"nı hazırlayacaktır.
 İhale dosyası, yukarıdaki belgelere ilave olarak uygulama projeleri ve teknik şartnameleri
içerecektir.
 Mühendis, yukarıdaki belgelerin tümünü düzgün dosyalar içerisinde 3 nüsha kâğıt çıktı ve
CD olarak İdareye teslim edecektir.
D. ÇALIŞMALARIN İDARECE İNCELENMESİ VE ONAYLANMASI
Yüklenici, çalışmaların her iş aşamasını ve tamamını, iş programında belirtilen süreler
içinde, sözleşme ve sözleşme ekindeki şart ve hükümlere, teknik ve ekonomik faktörlere,
genel fenni kaidelere uygun olarak, eksiksiz, kusursuz ve özürsüz olarak tamamlayıp,
İdare’nin inceleme ve onayına sunmakla yükümlüdür.
Belirtilen iş aşamalarının her teslim edilişinde, İdare, her iş aşaması için, her iş aşamasının
belirtilen inceleme süresi, içinde çalışmaları inceleyecek ve onaylayacaktır. İdare tarafından
eksik ve/veya hatalı bulunan çalışmalar varsa, Yüklenici, İdare tarafından belirtilen süre
içinde düzeltmeleri yaparak ve eksiklikleri tamamlayarak tekrar teslim edecektir. İdare
belirtilen süre içerisinde tekrar inceleme yapacak ve onaylayacaktır.
E. PROJE, RAPOR, PAFTA VE DOSYALARIN DÜZENLENMESİ
Projeler ve diğer çalışmalar (etüdler, hesaplar, raporlar v.b.) klasörler veya proje kutuları
içinde, CD’ler CD kutusu içinde teslim edilecektir. CD’ye autocad, netcad, word, excel
dosya formatında kaydedilecektir. Düzenleme için örnekler İdare’de görülebilir.
E.1. PROJELER
Her iş aşamasında, tüm düzeltme ve düzenlemeler yapılıp, İdarece onaylanarak son haline
getirilen projeler 5 takım proje, 5 takım bilgisayar CD’si olarak teslim edilecektir.
65
E.2. TEKNİK ŞARTNAMELER
Proje kapsamında uygulamaya esas işlerin malzeme şartnameleri, gerekiyorsa test
şartnameleri, inşaat, mekanik (makine), elektrik işleri özel teknik şartnameleri
hazırlanacak ve A4 normunda kaliteli kâğıda sayfa numarası verilerek yazılacak, 5 takım
dosya, 5 takım bilgisayar CD’si olarak teslim edilecektir.
E.3. METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET VE EKLERİ İLE PURSANTAJ TABLOSU
VE MAHAL LİSTESİ
Anahtar teslimi inşaat ihalesine esas teşkil edecek metraj, yaklaşık maliyet, pursantaj
cetvelleri, analizler, malzeme listeleri hazırlanacak ve A4 normunda kaliteli kâğıda sayfa
numarası verilerek yazılacak, 5 takım dosya, 5 takım bilgisayar CD’si olarak teslim
edilecektir.
F. GENEL HÜKÜMLER
F.1. TEKNİK HÜKÜMLER
1. Projeler İlgili Belediyenin İmar yönetmeliğine uygun olacaktır.
2. Projeler, yürürlükte bulunan deprem yönetmeliği esaslarına göre ve zemin raporları
dikkate alınarak hazırlanacaktır.
3. Yüklenici projelendirmede, ilgili yönetmelik ve şartnamelerle, Türk standartları esas
alınmak kaydıyla, İdarenin uygun göreceği diğer normlara (DIN, İSO, ASTM) uymak
zorundadır.
4. Proje iş aşamalarında yapılacak çalışmalar ana hatlarıyla belirtilmiş olmakla birlikte,
ilgili bölümlerde belirtilmeyen, ancak işin devamı sırasında proje bütünlüğünün
sağlanması amacıyla, İdarece gerekli görülen başkaca çalışmalar (etüd, hesap, proje, test
vb.), yüklenici tarafından yapılmak zorundadır.
5. Yüklenici ileride, projenin yanlış, etüdlerin eksik (işverenin onayladığı ihtiyaç
programına göre) yapılmasından dolayı karşılaşılacak durumlardan sorumlu olacaktır.
İdarece proje kontrollerinin yapılmış ve onaylanmış olması Yükleniciyi sorumluluktan
kurtarmaz. Kesin kabulden sonra dahi olası yanlış ve eksikliklerin giderilmesi yüklenici
firma tarafından yerine getirilecektir.
66
6. Etütlerin, ölçmelerin, deneylerin ve projelerin yapılmasında, kontrol ve kabulü
esnasında gerekli olacak her türlü araç ve gerecin sağlanması Yükleniciye aittir.
7. Zemin şartlarından dolayı özel önlemler alınması gereken durumlarda, alınacak
önlemler projede detaylarla belirtilecektir.
8. Projelerde anılan tüm enstrüman ve ekipmanın teknik özellikleri tüm detayları ile
belirtilecek olup, şartname ve raporlarda marka belirtilmeyecektir.
G. TEKLİF FİYAT TARİFİ
Ekte listesi çıkartılmış işlere ait mimari, statik, mekanik tesisat, elektrik tesisat, yangın
projeleri, plankote,
altyapı, çevre tanzim, peyzaj projeleri ve detayları, proje orjinalleri,
perspektif ve panoramik fotoğraflar üzerine işlenmiş görsellerinin, mahal listeleri, teknik
şartname, metraj, keşifler, pursantaj, ve CD kopyaları hazırlanması, İdare’ye onaylatılması,
İdare’nin onaylayarak ilgili yerel idaresine göndereceği projelerin, (ruhsata esas mimari
projeler ve altyapı projeleri) İdare’ye teslimi için götürü usülde toplam fiyat verilecektir.
67
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards