Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve

advertisement
Dış Ticaret Müsteşarlığından :
Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve
Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2005/9)
İnceleme
Madde 1- 31/12/2004 tarihli ve 25687 (3 üncü mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belirli Tekstil Ürünleri
İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelik’in (Yönetmelik) 12 nci maddesi ve 20/10/2005 tarihli ve 25972
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine
İlişkin 2005/8 sayılı Tebliğ (Tebliğ) çerçevesinde sektörü temsil eden ilgili meslek kuruluşlarınca yapılan başvuruya ilişkin olarak
Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yapılan inceleme tamamlanmıştır.
Bilgilerin toplanması
Madde 2- İnceleme kapsamında ilgili üretici, ithalatçı ve meslek kuruluşlarının Tebliğ ekinde yer alan soru formlarını
doldurmak suretiyle bilgi sunmaları, diğer ilgili gerçek ve tüzel kişilerin incelemeye ilişkin bilgi, belge ve görüşlerini göndermeleri
için 30 (otuz) gün süre tanınmıştır.
Pazar bozulması ve pazar bozulması tehdidi
Madde 3- Genel Müdürlük tarafından başvuruya ilişkin olarak yapılan incelemede;
- Artan ithalat nedeniyle iç piyasada yerli üretimin payının azaldığı,
- Tekstil ve giyim sektöründe İmalat Sanayi Üretim Endeksi’nin önemli ölçüde düşüş gösterdiği,
- Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli ithalatın önemli ölçüde artarak pazar bozulması ve pazar bozulması tehdidi
nedeniyle ticaretin düzenli gelişimini tehdit ettiği,
tespit edilmiştir.
Karar
Madde 4- Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 1/6/1995 tarihli
ve 22300 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 95/6815 sayılı Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma
Önlemleri Hakkında Karar (Karar) ve buna bağlı Yönetmelik çerçevesinde ÇHC menşeli belirli tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin
ithalatında miktar kısıtlaması (kota) uygulanmasına karar vermiştir.
Danışma görüşmeleri
Madde 5- Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ÇHC ile danışma görüşmeleri başlatılacaktır. Danışma görüşmelerinin
sonuçlanmasına kadar geçecek süre içinde Ek-I’de belirtilen kategorilerin ÇHC menşeli olanlarının ithalatında tek taraflı olarak kota
uygulanacaktır.
Kota
Madde 6- İthalatında 2006 yılında kota uygulanacak ÇHC menşeli tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin kategori numaraları,
her bir kategori için kota seviyesi, bir ithal lisansında verilecek baz miktar, bir ithal lisansında verilebilecek en yüksek miktar ile
2006 yılı kota döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri Ek-I’de gösterilmiştir.
Ek-I’de yer alan tekstil ve konfeksiyon ürünleri karşılarında belirtilen kota dönemi süresince ithal lisansı ile ithal edilir. İthal
lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
Kotanın dağıtılması
Madde 7- Kota dağıtımı, Karar’ın 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde, başvuru sırası dikkate alınmak suretiyle, ilk
gelen ilk alır yöntemiyle yapılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, Ek-I’de gösterilen bir ithal lisansında verilecek baz
miktara ithalatçıların geçmiş dönem ithalat performanslarının değerlendirilmesinin yanı sıra çalıştırdığı işçi sayısı ve vergi durumu
dikkate alınarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle belirlenir. Ancak bu miktar Ek-I’de belirtilen bir ithal lisansında
verilebilecek en yüksek miktarı aşamaz.
Kotaların dağıtımı ve yönetimi hususunda İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB)
görevlendirilmiştir. Başvuru sırasının belirlenmesinde İTKİB evrak giriş tarihi esas alınır.
İthal lisansına ve ithal lisansı kullanımına ait bilgiler
Madde 8- Ek-I’de belirtilen tekstil ve konfeksiyon ürünleri için ithal lisansı talebinde bulunacak ithalatçıların
başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, Ek-II’de yer alan başvuru formunun tam ve usulüne uygun bir şekilde
doldurulması ve bu formun ekindeki belgeler ile birlikte eksiksiz olarak, İTKİB’e iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi
halinde ek bilgi ve belge istenebilir. Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde
tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde ithal lisansı düzenlenmez.
Birden fazla kategori için başvuruda bulunulması halinde, her bir kategori için ayrı başvuru yapılması gerekmektedir.
Ek-I’de belirtilen her bir kategori için aynı ithalatçıya birden fazla ithal lisansı düzenlenemez. Ancak bu Tebliğ kapsamında adına
ithal lisansı düzenlenen ithalatçılara, söz konusu ithal lisansında belirtilen miktarın en az %50’sinin ithalini gerçekleştirmiş olmaları
veya ithal lisansının İTKİB’e iade edilmiş olması şartıyla, aynı kategori için yeniden ithal lisansı düzenlenebilir.
İthalatçılar, ithal lisansında belirtilen miktarı tek sevkiyatta ithal etmeleri durumunda gümrük beyannamesinin tescil
tarihini müteakip, birden fazla sevkiyatta ithal etmeleri durumunda ise her sevkiyata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihini
müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde, ithal lisansı üzerinde belirtilen bilgiler bazında gerçekleşen ithalata ilişkin istatistiki
bilgileri İTKİB’e iletir.
İthal lisanslarının geçerlilik süresi, Ek-I’de belirtilen 2006 yılı kota dönemi içinde kalmak kaydıyla, düzenlendiği tarihten
itibaren 3 (üç) aydır. Bu süre 31/12/2006 tarihini geçemez.
İthal lisansı, üçüncü kişilere devredilemez. İthal lisansı geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş
günü içinde İTKİB’e iade edilir.
İthalatçıların yukarıdaki fıkrada yer alan hükmü yerine getirmediklerinin tespiti halinde müteakip ithal lisansı talepleri,
söz konusu ithal lisansı iade edilene kadar değerlendirmeye alınmaz.
Diğer mevzuat
Madde 9- 9/1/2005 tarihli ve 25695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin
İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2005/5 sayılı Tebliğ’in uygulanmasına 31/12/2005 tarihine kadar devam
olunur.
Yürürlük
Madde 10- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
EK-I
İTHALATINDA 2006 YILINDA KOTA UYGULANACAK ÇHC MENŞELİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Kategori Tanımları Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmeliğin
IA ve IB No.’lu Eklerinde Gösterilmiştir
Kategori
numarası
Birim
2
4
5(1)
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
20
21
24
26
27
kg
adet
adet
adet
adet
adet
kg
çift
çift
adet
adet
adet
adet (takım)
adet
kg
kg
adet
adet
adet
adet
Kota seviyesi
8.950.000
1.780.000
560.000
600.000
250.000
110.000
5.000
22.680.000
590.000
505.000
200.000
375.000
61.000
20.000
280.000
46.000
3.611.000
151.000
78.000
410.000
Bir ithal lisasında
Bir ithal lisasında
verilebilecek en yüksek
verilecek baz miktar
miktar
2.000
1.500
1.000
1.000
500
500
50
4.000
550
1.000
1.000
1.000
200
100
1.000
100
2.000
150
100
350
20.000
15.000
10.000
10.000
5.000
5.000
500
40.000
5.500
10.000
10.000
10.000
2.000
1.000
2.500
1.000
20.000
1.500
1.000
5.000
2006 yılı kota döneminin
başlangıç ve bitiş tarihleri
01/01/2006-31/12/2006
28
29
31
36
39
40
50
67(2)
68
72
73
74
75
76
78
83
84
85
96(3)
100(4)
117
156
157
159
(1)
(2)
(3)
(4)
adet
adet (takım)
adet
kg
kg
kg
kg
kg
kg
adet
adet (takım)
adet
adet
kg
kg
kg
adet
adet
kg
kg
kg
kg
kg
kg
190.000
20.000
853.000
6.067.000
410.000
248.000
2.010.000
542.000
76.000
600.000
228.000
32.000
5.000
18.000
120.000
129.000
4.566.000
1.708.000
5.183.000
10.000.000
100.000
9.000
35.000
35.000
500
150
1.000
2.000
500
250
2.000
250
100
1.000
300
100
25
50
250
250
2.000
1.000
2.000
2.000
150
50
100
100
5.000
1.500
10.000
20.000
5.000
2.500
20.000
2.500
1.000
10.000
3.000
1.000
250
500
2.500
2.500
20.000
10.000
20.000
20.000
1.500
500
1.000
1.000
01/02/2006-31/12/2006
01/01/2006-31/12/2006
01/02/2006-31/12/2006
01/01/2006-31/12/2006
6110.12 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan ürünler kota uygulamasından hariç tutulmuştur.
6301.40.10.00.11; 6301.40.10.00.19; 6301.90.10.00.11; 6301.90.10.00.19 ve 6301.90.10.00.29 Gümrük Tarife
İstatistik Pozisyonlarında yer alan ürünler kota uygulamasından hariç tutulmuştur.
6301.40.90.10.11; 6301.40.90.10.19; 6301.90.90.10.11; 6301.90.90.10.19 ve 6301.90.90.10.29 Gümrük Tarife
İstatistik Pozisyonlarında yer alan ürünler kota uygulamasından hariç tutulmuştur.
5903.20 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan ürünler kota uygulamasından hariç tutulmuştur.
EK-II
İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU
..../.../2006
İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİNE
Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2005/9 sayılı Tebliğ
çerçevesinde kotaya tabi aşağıda belirtilen ürünler için firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine
arz olunur.
İsim-Unvan
(imza-kaşe)
İTHALATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Ünvanı :
Adresi :
Tel:
Faks:
Vergi dairesi:
Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalat tutarı
(ABD Doları)
Son iki yılda ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
E-posta:
Vergi numarası:
200...
BEYAN SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
200...
Adı/Ünvanı :
Adresi:
Tel:
Faks:
Vergi dairesi:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
E-posta:
Vergi/T.C. kimlik numarası:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Ünvanı:
Adresi:
Tel:
Faks:
E-posta:
İTHAL EDİLECEK ÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER
G.T.İ.P (12’li)
G.T.İ.P’una göre ürün
tanımı
Ürünün ticari Tanımı
Ürünün Kategorisi
Talep edilen miktar*
Kg:
Ürün değeri
CIF:
Mevcut ise ödeme ve
teslim tarihi
Ülkesi:
Internet sitesi:
Adet:
Çift:
FOB:
* Talep edilen miktarın birimi ne olursa olsun Kg değeri belirtilecektir.
İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:
EK-1: Beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği,
EK-2: İthal edilecek maddeye ait proforma faturanın aslı veya proforma fatura ya da faturanın noter tasdikli suretinin aslı,
(Proforma fatura veya faturanın üzerinde ithal edilecek maddelerin tanımları açıkça belirtilmeli, malın miktarı ve değeri her bir
madde için ayrı ayrı belirtilmeli, FOB bedelinin yanı sıra CIF bedeli oluşturan navlun sigorta vb. giderler de ayrıca gösterilmelidir.)
EK-3: Taahhütname
EK-4: Son iki yıla ait vergi levhasının sureti.
EK-3
TAAHHÜTNAME
İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ’NE (İTKİB)
İthal lisansı almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, firmamız adına düzenlenen ithal lisansını
üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi ayrıca, ithal lisansı kapsamı ürünlerin ithalatı ile ilgili istatistiki verileri gümrük
beyannamesinin tescil tarihini müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde İTKİB’e bildireceğimizi ve ithal lisansını geçerlilik
süresinin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde İTKİB’e iade edeceğimizi, aksi takdirde, söz konusu belge iade
edilinceye kadar tarafımıza belge düzenlenmeyeceğini kabul ve taahhüt ederiz.
Firma Ünvanı
Yetkili İmzalar
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards