Yenilenebilir Enerji Sistemleri Güneş Enerjisi

advertisement
© Viessmann 2010
Hoş
şgeldiniz
Yenilenebilir enerji sistemleri
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Güneş
ş Enerjisi
Güneş
ş Enerjisi
Program içeriğ
ği :
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Güneş enerjisi ile ilgili temel kavramlar
Termosifon sistemler ve kapalı bireysel sistemlerin çalışma prensibi
Yüksek verimli güneş kolektörleri, güneş enerjisi için özel tasarlanmış tek ve çift
serpantinli boylerler, ısıtma suyu depolu kombi boylerler, solar kontrol panelleri ve
diğer sistem tekniği aksesuarları
Kolektör montajı: eğimli ve düz çatılara montaj, serbest montaj ve cephelere
montajı
Bir güneş enerjisi sisteminin boyutlandırılması: işletme tarzları, kolektör seçimi,
boyler seçimi, boru çapı seçimi, pompa seçimi, emniyet ventili
ve membranlı genleşme tankı seçimi
Villalar için hazır güneş enerjisi paketleri ve tesisat örnekleri
Villalar için güneş enerjisi destekli yoğuşmalı kompakt cihazlar
© Viessmann 2010
Güneş enerjisi ile mahal ısıtması
Yenilenebilir enerji sistemleri
Mevcut ısıtma sistemlerinin sonradan güneş enerjisi sistemi ile donatılması
BİİNALARDA ENERJİİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ
İĞİ
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Yayınlanma tarihi
: 05.12.2008
Yürürlüğe girme tarihi : 05.12.2009
BİİNALARDA ENERJİİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ
İĞİ
Kapsam
Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan binalar.
Ticari amaçlı binalar: İş merkezleri, ofis ve benzeri amaçlara tahsis edilmiş binalar ve
eğlence ve alışveriş merkezleri ve benzeri amaçlara tahsis edilmiş binalar ile otel, motel,
pansiyon ve benzer amaçlara tahsis edilmiş binalar.
© Viessmann 2010
Yeni bina tasarımında, mevcut binaların proje değişikliği gerektiren esaslı onarım ve
tadilat projelerinde, mekanik ve elektrik tesisat değişikliklerinde binanın özelliklerine
göre bu Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alınır. Binanın mimari, mekanik ve
elektrik projeleri, diğer yasal düzenlemeler yanında, enerji ekonomisi bakımından bu
Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise, ilgili idare tarafından yapı ruhsatı verilmez.
Bu Yönetmelik esaslarına uygun projesine göre uygulama yapılmadığının tespiti halinde,
tesbit edilen eksiklikler giderilinceye kadar binaya, ilgili idare tarafından yapı kullanım izin
belgesi verilmez.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Hizmet amaçlı binalar: Kamu binaları, okullar, ibadethaneler, hastaneler, sağlık merkezleri
ve benzeri amaçlara tahsis edilmiş binalar, sığınma veya yaşlı veya çocukların bakımı için
tahsis edilmiş sosyal hizmet binalar ve benzeri amaçlar için tahsis edilmiş binaları
sinema ve tiyatro, toplantı salonları, sergiler, müzeler, kütüphaneler, kültürel binalar ve
sportif faaliyetlere tahsis edilen binalar ve benzeri amaçlara tahsis edilmiş binalar.
BİİNALARDA ENERJİİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ
İĞİ
Kapsam dışı
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürüten binalar, planlanan kullanım
süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar,
Seralar, atölyeler, ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına
gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalar bu
Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
BİİNALARDA ENERJİİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ
İĞİ
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Kojenerasyon Sistemleri
10. Bölüm, Madde 22 ve 23
Yeni yapılacak olan ve 1.000 m2’nin üzerinde kullanım alanına sahip binalardaki
ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su, elektrik ve aydınlatma enerjisi
ihtiyaçlarının tamamen veya kısmen karşılanması amacıyla, hidrolik, rüzgar, güneş,
jeotermal, biyo kütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji
kaynaklı sistem çözümleri tasarımcılar tarafından rapor halinde ilgili idarelere sunulur.
İlgili idare yapı kullanma izni verilmesi safhasında bu raporda sunulan sistem
çözümlerinin uygulamasını dikkate alır.
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Yeni yapılacak binalarda yenilenebilir enerji sistemleri için birinci fıkrada belirtilen
raporda tespit edilen ilk yatırım maliyeti enerji ekonomisi göz önünde bulundurulmak
suretiyle, inşaat alanı 20.000 m2’ye kadar olan binalarda 10 yıl, inşaat alanı 20.000
m2 ve daha büyük binalarda 15 yılda geri kazanılması durumunda bu sistemlerin
yapılması zorunludur.
BİİNALARDA ENERJİİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ
İĞİ
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Kojenerasyon Sistemleri
10. Bölüm, Madde 22 ve 23
Yeni yapılacak binalarda hava, toprak ve su kaynaklı ısı pompası
sistemleri için birinci fıkrada belirtilen raporda tespit edilen ilk yatırım
maliyeti enerji ekonomisi gözönünde bulundurulmak suretiyle, inşaat alanı
20.000 m2 ve üstündeki binalarda 15 yılda geri kazanılması durumunda,
bu sistemlerin yapılması zorunludur.
Yeni yapılacak olan ve kullanım alanı 1.000 m2’nin üzerindeki oteller,
hastaneler, yurtlar ve benzeri konaklama amaçlı konut harici binalar ile
spor merkezlerindeki merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde güneş
enerjisi toplayıcıları ile sistemin desteklenmesi zorunludur.
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2’nin tasarımında kojenerasyon
sistemlerinin uygulama imkanları analiz edilir. İnşaat maliyetinin %10’nu
geçmeyen uygulamalar yapılır.
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Güneş
ş enerjisi temel kavramlarıı
Kollektör eğimleri ve yönleri
Bir güneş enerjisi sisteminin güneş enerjisi
kazancı eğime ve kollektör yüzeyinin yönüne
göre değişir.
Eğimli yüzeylerde ışınım açısı ile
ışınım şiddeti değiştiğinden elde edilen enerji
miktarı da değişir.
Işınım kollektör yüzeyine dik açıda
düştüğünde, enerji miktarı maksimum olur.
Eğ
ğim açıısıı α
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Eğim açısı α kollektör ile yatay düzlem arasındaki açıdır.
30° ile 45° arası eğim açılarının ideal oldukları pratikte denenmiştir.
Türkiye için, yararlanma zaman aralığına bağlı olarak, 20° ile 60° arası bir
eğim açısı uygundur.
Kollektör eğimleri ve yönleri
K
G GB
Azimut açısı
Örnek: Güney yönünden sapma, 15o Doğu
© Viessmann 2010
D
Yenilenebilir enerji sistemleri
i
zzeeyyi
ü
y
ü
kkttöörr y
e
l
l
e
o
K
Koll
Azimut açıısıı
Azimut açısı, kollektör düzleminin
güney yönünden olan sapmasını gösterir;
güneye doğrultulmuş bir kollektörün
azimut açısı = 0°'dır.
Güneydoğu ile güneybatı arasında,
25 ile 70 ° arasındaki eğim açılarında bir
güneş enerjisi sistemi için optimal enerji
eldesi aralığı tanımlanabilir.
Yön ve eğimin birbirlerine olan ilişkisi
şekilden alınabilir.
Yatay düzlemle karşılaştırıldığında daha
fazla veya az enerji üretilebilir.
Işınım yüzeyine gölge düşmesinin önlenmesi
Güneye doğru yönlendirilmiş bir kollektörden
bakıldığında, güneydoğu ile güneybatı
arasındaki alanın gölgesiz olmasına dikkat
edilmelidir
(yatay düzleme olan açısı maks. 20°).
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Burada sistemin 20 yıldan uzun bir süre çalışacağı ve bu zaman içerisinde
ağaçların da büyüyeceği göz önünde bulundurulmalıdır
Güneş
ş ışı
ışınıımıı, Wh/m2·g
Güneş
ş ışını
ışı ımıı
Direkt ışını
ışı ım
6000
Difüz ışını
ışı ım
5000
4000
3000
2000
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
© Viessmann 2010
Direkt ısıınıım; Güneş ışınlarından atmosferi hiçbir engel olmaksızın geçen ve
direkt olarak yeryüzüne düşen ışınımdır.
Difüz ışını
ışı ım ; bileşeni toz partikülleri ve gaz molekülleri tarafından yansıtılan
veya absorbe edilip yeniden yansıtılan ve çeşitli yönlerde yeryüzüne ulasan
ışınımdır.
Yeryüzüne düsen toplam ısınım direkt ve difüz ışınım toplamından oluşmaktadır.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Türkiye’de aylara göre düşen toplam ışınım miktarı
Dünyada güneş kollektörü pazarı
Kurulu solar termik sistemlerin dağılımı
Avrupa %14
Türkiye %8
İsrail %5
Japonya %8
Diğer ülkeler %5
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Çin %59
Avrupa'da güneş enerjisi kullanım
© Viessmann 2010
Avrupa’da güneş enerjisi dağılımı
www.estig.org
Yenilenebilir enerji sistemleri
27 AB ülkesi ve İsviçre güneş enerjisi pazar gelişimi
Türkiye’de yıllık toplam ışınım
www.eie.gov.tr
© Viessmann 2010
Elde edilen faydalı enerji miktarı kollektörün kurulduğu yere de bağlıdır.
Örneğin Adana’da yıllık toplam ışınım yaklaşık 1750 kWh/m2.yıl iken Rize’de
yaklaşık 1400 kWh/m2.yıl olmaktadır.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Türkiye cografi konumu nedeniyle sahip oldugu günes enerjisi potansiyeli
açısından birçok ülkeye göre sanslı durumdadır.
Türkiye’nin en düşük yıllık toplam ışınıma sahip bölgesi Almanya’nın en yüksek
ışınım alan bölgesinden daha fazla enerji potansiyeline sahiptir.
Türkiye'nin yıllık güneşlenme süresi 2.640 saat = 7,2 saat/gün
www.eie.gov.tr
© Viessmann 2010
Türkiye'nin en fazla günes enerjisi alan bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi olup,
bunu Akdeniz Bölgesi izlemektedir.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Türkiye'nin toplam günes enerjisi potansiyelinin aylara göre dagıılıımıı
Solar karşı
şı
şılama oranıı
(%)
Solar karşı
şılama
oranıı
şı
Ocak Şubat.Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağu. Eylül Ekim Kasım Aralık.
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Solar karşılama oranı, kullanma suyu ısıtması için gerekli olan yıllık enerjinin yüzde
kaçının güneş enerjisi sistemi tarafından sağlanabileceğini gösterir.
Solar karşılama oranı %
Solar karşı
şılama
oranıı
şı
Müstakil bir ev için normal kullanma suyu
ısıtması projelendirme
Büyük güneş enerjisi sistemleri için
normal projelendirme
© Viessmann 2010
Bir güneş enerjisi sistemi planlaması, verim ile solar karşılama oranı arasında iyi bir
denge sağlanması demektir.
Solar karşılama oranı ne kadar yüksek seçilirse, klasik enerjiden de o kadar tasarruf
edilir.
Diğer taraftan ise yaz aylarında kullanılmayan enerji miktarı artar ve kollektör verimi
düşer.
Ayrıca kollektör durma süreleri uzar ve her m2 kollektör yüzeyi için kazanılan enerji
miktarı (kWh olarak) düşer.
Absorber yüzeyi, yaz aylarında ısı fazlası üretilmeyecek şekilde boyutlandırılmalıdır.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Isı miktarı kWh/(m² · a)
Solar karşı
şılama
oranıına etki eden faktörler
şı
70
Referans sistem
100 l/gün
86
54
300 l/gün
43
400 l/gün
Kollektör eğimi 300
70
Kollektör eğimi 600
66
61
Kollektör yönü batı
Kollektör y. gün-batı
68
86
Vakum borulu k.
Rize
53
Anamur
83
0 10
20 30
40
50
60 70
80 90
Referans sistem, sıcak su tüketimi 200 l/gün olan, Ankara’da 5 m2 düzlemsel
kollektör yüzeyi bulunan, 45° çatı egimi ile güneye bakan ve 300 litrelik çift
serpantinli boylerli bir sistemi karakterize etmektedir.
Referans sistem %70’lik karsılama oranı sağlamaktadır.
© Viessmann 2010
Solar karsılama oranına etki eden pek çok parametre bulunmaktadır.
Bu parametrelerin birbirlerine olan etkileri Şekil de gösterilmistir.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Solar karşı
şılama
oranıı (%)
şı
Solar karşı
şılama
oranıına göre kollektör yüzeyi belirlenmesi
şı
© Viessmann 2010
Diyagram ;
güneye bakan çatı , 45° çatı eğimine ve kullanma suyu sıcaklığına göre verilmiştir.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Kullanma suyu ısıtmasında kullanılacak düzlemsel bir kollektöre ait çesitli solar
karşılama oranlarına göre gerekli kollektör yüzeyleri belirlenmesi için hazırlanmış
diyagram.
Farklı üreticilerin benzer diyagramları mevcuttur.
Kollektör ısıı kazanç ve kayııplarıı
Rüzgar, yağ
ğmur
kar
Taşı
şını
şı ım
Taşı
şını
şı ım kayııplarıı
Direkt güneş
ş
ışınıımıı
ışı
Yansııma
Kollektörün
faydalıı gücü
Difüz ışını
ışı ım
İletim kayııplarıı
Solar camıın
termal ışını
ışı ımıı
Absorberin
termal ışını
ışı ımıı
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Kollektörün
faydalıı gücü
Güneş
ş kollektörlü sistemler
Güneş kollektörlü sıcak su sistemleri, güneş enerjisini toplayan kollektörler, ısınan
suyun toplandığı boyler ve bu iki kısım arasında bağlantıyı sağlayan yalıtımlı
borular, pompa ve kontrol sistemlerinden oluşmaktadır.
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Güneş kollektörlü sistemler tabii dolaşımlı ve pompalı olmak üzere ikiye ayrılırlar.
Açıık sistem doğ
ğal akış
ışlı
ış ı
Dezavantajlar
- Kollektörde kireç
- Statik basınç
- Kısa ömür
- Su ve enerji kaybı
- Don koruma yok
- Estetik değil
- Düşük hava sıcaklıklarında işletilememesi
Avantajlar
- Basit ve ucuz
- Pompasız
© Viessmann 2010
Bu sistemler ısı transfer akışkanının kendiliğinden dolaştığı sistemlerdir.
Kollektörlerde ısınan suyun yoğunluğunun azalması ve yükselmesi özelliğine
dayanmaktadır.
Deponun alt seviyesinden alınan soğuk su kollektörlerde ısınır ve deponun üst
seviyesine yükselir. Isınmış kullanma suyu depo içinde hareket ederken soğuyan
kullanma suyu kollektöre geri döner. Bu işlem depoda bulunan kullanma suyunun
ısınmasına kadar devam eder.
Kullanım suyu ile kollektörlerde aynı su dolaştığından kireçsiz ve donma
problemlerinin olmadığı bölgelerde kullanılabilirler.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Fonksiyon açııklamasıı;
Kapalıı sistem doğ
ğal akış
ışlı
ış ı
© Viessmann 2010
Fonksiyon açııklamasıı ;
Kullanım suyu ile ısıtma suyunun farklı olduğu sistemlerdir. Kollektörlerde ısınan
su bir eşanjör vasıtasıyla ısısını kullanım suyuna aktarır. Donma, kireçlenme ve
korozyona karşı çözüm olarak kullanılırlar. Maliyeti açık sistemlere göre daha
yüksek
Yenilenebilir enerji sistemleri
Dezavantajlar
- Su ve enerji kaybı
- Estetik değil
- Boyler dışarıda
- Sıcak su kontrolsüz
- Çatıya ilave yük
- Pompasız
Avantajlar
- Basit ve uygun fiyatlı
- Pompasız
Tipik Solar Sistem Komponentleri –
Termosifon Tipi
Boyler
Kollektör(ler)
Kullanım
suyu
Yedekleme
sistemi
© Viessmann 2010
Solar Termik Sistem Komponentleri ve Alt Sistemleri
3-2
Yenilenebilir enerji sistemleri
Soğuk su
Sistem olanaklarıı –
Kapalı sistem, cebri akışlı
Kollektör
Hava alma musluğu
Gerekli
Önerilir
Emniyet ventili
Termometre
Avantajlar
- Kontrollü sıcak su
- Estetik
- Sistem elemanları bina içinde
- Don koruma mevcut
- Daha yüksek verim
- Havuz ve mahal ısıtması mümkün
Dezavantajlar
- Daha yüksek maliyet
Depo
Çek valf
Manometre
Pompa
© Viessmann 2010
Debi ölçer
Kapama vanası (doldurma)
Sistemin Montajı
7-21
Yenilenebilir enerji sistemleri
Genleşme
deposu
Komponentleri ile seçilmiş
ş bir sistem
Kontrol paneli Vitosolic 100/200
3
Pompa sistemi Solar-Divicon
ve Komponentleri
4
Bivalent ve multivalent Boyler
5
Kazan
Viessmann Güneş enerjisi için gerekli olan bütün komponentleri sunmaktadır:
– Sisteme uyumlu kontrol elemanı/paneli
– Solar eşanjörlü böyler
– Sistem tekniği,
Sistemi en yüksek verimle kullanmayı sağlar.
© Viessmann 2010
2
Yenilenebilir enerji sistemleri
1 Güneş
ş kollektorü
Vitosol
Kollektör tipleri
Düzlemsel ve vakum borulu kollektör
Düzlemsel kollektörler evlerin çatılarına çatı üstü veya
çatı seviyesinde çatıya entegre çözüm olarak kolay ve
güvenli bir şekilde monte edilebilir.
Kollektörlerin bina cephelerine takılması veya serbest
montaj şekli de gün geçtikçe artmaktadır.
Düzlemsel kollektörler kullanma suyu ve yüzme havuzu
ısıtmasında ve mahal ısıtması desteğinde kullanılabilir.
© Viessmann 2010
Vakum borulu kollektörlerde absorber bir termos şişesinde olduğu gibi içinin havası
boşaltılmış bir cam boru içine takılmıştır. Vakum çok iyi ısı yalıtım özelliklerine
sahiptir. Bu sebepten ısı kayıpları düz kollektörlere göre daha azdır, bu durum
özellikle yüksek iç mekan ve düşük dış hava sıcaklıkları için geçerlidir. Özellikle
bina ısıtması veya iklimlendirilmesinde beklenen işletme koşulları altında ısı
kayıpları daha azdır.
Viessmann vakum borulu kollektörlerde her vakumlu boru döndürülebilir.
Bu sayede absorber en olumsuz montaj konumlarında dahi güneşe doğru
döndürülebilir. Direkt akışlı vakum borulu kollektörler düz çatılara yatırılarak da
monte edilebilir.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Düzlemsel kollektörler yatay konumda cam kapak
yağmur ile kendiliğinden temizlenemediği için ve
kollektör içerisindeki akış zorlaştığından, düzlemsel
kollektörler yatık durumda monte edilemezler.
Projelendirme absorber yüzeyine göre yapılmaktadır.
© Viessmann 2010
Brüt alan A
Bir kollektörün dış boyutlarını (uzunluk x genişlik)
tanımlar. Bu değer montajın planlanması ve gerekli çatı
alanının hesaplanmasında temel alınan kollektör alanıdır.
Absorber yüzeyi B
Kollektörün içine monte edilen seçici kaplama metal
yüzeydir.
Açııklıık yüzeyi C
Açıklık yüzeyi bir güneş enerjisi sisteminin planlanması ve
uygulama programlarının kullanılması için uygun teknik
veridir.
Düzlemsel kollektörde:
Güneş ışınlarının nüfuz edebileceği kollektör kapağı
yüzeyi.
Vakum borulu kollektörde:
Boruların teker teker uzunlamasına kesitlerinin toplamı.
Boruların alt ve üst kısımlarında seçici yüzeyler
olmadığından, bu cihazlarda açıklık yüzeyi absorber
yüzeyinden daha geniştir.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Kollektör yüzey tanıımlamalarıı
Kollektör verimi
Bir kollektörün verimi açıklık yüzeyine düşen güneş
ışınımının ne kadarının kullanılabilir ısı
enerjisine dönüştürüldüğünü belirtir.
Kollektör verimi, diğer başka etmenlerin yanı sıra, bir
kollektörün işletme durumuna da bağlıdır.
Tüm kollektör tiplerinde aynı yöntemle hesaplanır.
© Viessmann 2010
Absorber ve ortam sıcaklıkları arasındaki sıcaklık
farkı ΔT ile termik kayıplar sıfır olduğunda, maksimum
verim değerine erişilir.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Kollektör üzerine düşen güneş ışınının bir kısmı, camdaki
yansıma ve absorbisyon ile absorberdeki yansımadan
dolayı „kaybolur.
Optik verim ηo bu kayıpların da dikkate alındığı bir
değerdir.
Optik verim η0 kollektör yüzeyine düş
şen ışını
ışı ımıın
absorberde ısııya dönüş
ştürülen ışınım enerjisine
oranından hesaplanır.
Vitosol
Güneş
ş kollektörleri
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Yüksek kaliteli paslanmaz çelik,aluminyum, bakır ve özel solar camdan imal ediliyor.
Yüksek işletme güvenliği ve uzun ömür.
Sol-Titan-Kaplamalı Bakır Absorber
Vitosol 100 – F
Güneş
ş kollektörleri
Paslanmaya dayanıklı, delinmez galvanizli çelik sac arka panel.
© Viessmann 2010
Çepeçevre bükülmüş alüminyum çerçeve ve eksiz tipte cam contası sayesinde
sürekli sızdırmazlık ve yüksek dayanıklılık sağlanır.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Akışkanın absorberden kıvrımlı olarak geçmesi kollektör gurubunda homojen bir
akış sağlamaktadır.
Seçici kaplama absorber yüzeyi ve demirce fakir solar cam kapak sayesinde yüksek
verimli düzlemsel kollektör.
Vitosol 100 – F
Güneş
ş kollektörleri
Montajı kolay Viessmann bağlantı sistemi ve statik olarak kontrol edilmiş korozyona
dayanıklı paslanmaz çelik ve alüminyum yapı parçaları – tüm Viessmann
kollektörleri için aynıdır.
Vitosol 100-F için SV1A/SH1A ve SV1B/SH1B tipleri olmak üzere
2 farklı absorber kaplamasına sahip model mevcuttur.
© Viessmann 2010
Çatı üstüne ve serbest montaj mümkündür – kollektörler dikey veya yatay olarak
monte edilebilir. SH tipi cephelere monte edilebilir.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Paslanmaz çelik esnek boru bağlantıları sayesinde kollektörler güvenli ve hızlı bir
şekilde birbirine bağlanabilir. 12 adete kadar kollektör birbirlerine paralel olarak
bağlanabilir.
VITOSOL 100-F, Tip SV1A/SH1A
Düzlemsel kollektörler
Yeni alüminyum absorber levha ve seçici kaplama
(mavi renkli seçici yüzey, eski adı ile Sol-Titan),
lazer kaynaklı bakıır boru serpantini
Bakır absorber levhalı kollektör Vitosol 100-F
SV1B/SH1B’ye göre daha uygun fiyat
© Viessmann 2010
SH1A
Yenilenebilir enerji sistemleri
SV1A
VITOSOL 100-F, Bakıır ve alüminyum absorber
Farklar
Kollektör ölçüleri ayıınııdıır
Kollektör görüntüsü aynııdıır
Aksesuarlar aynııdıır
Kollektör verimi aynııdıır
Absorber yüzey: Bakır
Kaplama: Selektif yüzeyli (galvaniz siyah krom)
Borulama: Bakır
Absorber yüzey: Alüminyum
Kaplama: Selektif yüzeyli (Sol-Titan)
Borulama: Bakır
© Viessmann 2010
Kollektörlerin farkıı:
Korozyona dayanıım
Alüminyum daha uygun
fiyatlııdıır
Yenilenebilir enerji sistemleri
Vitosol 100-F, Tip SV1A
Vitosol 100-F, Tip SV1B
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
VITOSOL 100-F, Tip SV1A/SH1A
Düzlemsel kollektörler
Komponentleri ile seçilmiş
ş bir sistem
2
Kontrol paneli
Vitosolic 100/200
3
Pompa sistemi Solar-Divicon
ve komponentleri
4
Bivalent ve multivalent boyler
5
Kazan
Viessmann Güneş enerjisi için gerekli olan bütün komponentleri sunmaktadır:
– Sisteme uyumlu kontrol elemanı/paneli
– Solar eşanjörlü böyler
– Sistem tekniği,
Sistemi en yüksek verimle kullanmayı sağlar.
© Viessmann 2010
Güneş kollektorü
Vitosol
Yenilenebilir enerji sistemleri
1
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Vitosolic 100 / 200
Güneş
ş enerjisi kontrol panelleri
Vitosolic 100
Güneş
ş enerjisi kontrol paneli
Güneş kollektörleri ve sıvı/gaz yakıtlı kazanlarla birlikte bivalent
(ikili) kullanma suyu ısıtması sistemleri için.
Kullanma suyu veya yüzme havuzu suyu ısıtmak için solar
devre pompasının çalıştırılması
Boyler sıcaklığının elektronik olarak sınırlandırılması
(90 °C’de emniyet kapanması).
Kollektörlerin emniyet kapanması
Debi değeri girip sıcaklık farkı ölçülerek ısı bilançosu
hazırlanması
Solar devre pompası işletme saatleri göstergesi
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Vitosolic 100
Vitosolic 100
Güneş
ş enerjisi kontrol paneli
© Viessmann 2010
Vitosolic 100
Kullanma suyu ısııtmasıı için ek fonksiyon
(sadece KM-BUS’lu ve ek bağlantılı Vitotronic kontrol panelli
sistemlerde mümkündür, aksesuar):
Boyler hacmi 400 litreden fazla olan sistemlerde toplam su
hacmi günde bir defa 60 ºC’ye kadar ısıtılmalıdır.
Vitotronic kontrol panelinde 2. bir istenen kullanma suyu sıcaklığı
kodlanır ve 4. sıcak su periyodu aktive edilir.
Bu sinyal solar kontrol paneline aktarılır ve pompa çalıştırılır.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Kazan tarafıından yeniden ısııtmayıı önleme:
– KM-Bus’lu Vitotronic kontrol panelli sistemler
Kazan devresi kontrol panelinde 3. bir istenen kullanma suyu
sıcaklığı kodlanır. Boyler kazan tarafından sadece, bu istenen
değere güneş enerjisi sistemi üzerinden ulaşılmaz ise ısıtılır.
– Diğer Viessmann kontrol panelli sistemler
(sadece ek bağlantı adaptörü ile bağlantılı olarak, aksesuar):
Ek bağlantıda bulunan bir direnç ile yakl. 10 K daha yüksek
bir kullanma suyu sıcaklığı simüle edilir. Boyler kazan tarafından
sadece, bu mevcut değere güneş enerjisi sistemi üzerinden
ulaşılmaz ise ısıtılır.
Vitosolic 200
Güneş
ş enerjisi kontrol paneli
Kullanma suyu ve/veya yüzme havuzu suyu veya başka
tüketicileri ısıtmak için solar devre pompasının çalıştırılması
© Viessmann 2010
Kullanma suyu ve yüzme havuzu ısııtmasıı:
Kullanma suyu ısıtması önceliklidir. Yüzme havuzu ısıtması esnasında (daha düşük
istenen sıcaklıktaki tüketici) sirkülasyon pompası boylerin (daha yüksek istenen
sıcaklıktaki tüketici) desteklenmesi gerekip gerekmediğini kontrol etmek için
zamana bağlı olarak kapanır. Boyler ısınmış ise veya ısı taşıyıcı akışkanın sıcaklığı
boyleri ısıtmak için yeterli değilse, yüzme havuzu ısıtmasına devam edilir.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Boyler sıcaklığının elektronik olarak sınırlandırılması
(90 °C’de emniyet kapanması).
Kollektörlerin emniyet kapanması
Isı bilançosu:
– Sıcaklık farkı ölçümü ve debi girişi
veya
– Hacim ölçerli ısı sayacı ek bağlantı seti ve 2’şer adet sıcaklık
Vitosolic 200
sensörü
Solar devre pompası işletme saatleri göstergesi
Kollektör sıcaklık sensörlü ve by-pass sensörlü by-pass devresi veya kollektör
sıcaklık sensörlü ve güneş ışınımı ölçme modüllü by-pass devresi ile sistemin
devreye giriş davranışının düzeltilmesi
Vitosolic 200
Güneş
ş enerjisi kontrol paneli
© Viessmann 2010
Kullanma suyu ısııtmasıı için ek fonksiyon:
Boyler hacmi 400 litreden fazla olan sistemlerde toplam su hacmi günde bir defa
60 ºC’ye kadar ısıtılmalıdır.
– KM-BUS’lu Vitotronic kontrol panelli sistemler
Vitotronic kontrol panelinde 2. bir istenen kullanma suyu sıcaklığı kodlanır ve 4. sıcak
su periyodu aktive edilir. Bu sinyal solar kontrol paneline aktarılır ve pompa çalıştırılır.
– Diğ
ğer Viessmann kontrol panelli sistemler
Boyler daha önce günde en az bir defa 60 ºC’ye ulaşamaz ise, pompa ayarlanabilir bir
zamanda, çalışmaya başlar.
Uygulayıcı tarafından temin edilecek bir direnç ile yakl. 35 °C kullanma suyu sıcaklığı
simüle edilir.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Vitosolic 200
Kazan tarafıından yeniden ısııtmayıı önleme:
– KM-BUS’lu Vitotronic kontrol panelli sistemler
Vitotronic kontrol panelinde 3. bir istenen kullanma suyu
sıcaklığı kodlanır. Boyler kazan tarafından sadece, bu istenen
değere güneş enerjisi sistemi üzerinden ulaşılmaz ise ısıtılır.
– Diğ
ğer Viessmann kontrol panelli sistemler
Uygulayıcı tarafından temin edilecek bir direnç ile yakl. 10 K
daha yüksek bir kullanma suyu sıcaklığı simüle edilir. Boyler
kazan tarafından sadece, bu mevcut değere güneş enerjisi
sistemi üzerinden ulaşılmaz ise ısıtılır.
Vitosolic 100 / 200
Güneş
ş enerjisi kontrol panelleri
Vitosolic 100 Teslimat durumu
Sip.-No. 7170 925
Vitosolic 100
Boyler sıcaklık sensörü
Kollektör sıcaklık sensörü
Vitosolic 100 Teslimat durumu
Sip.-No. 7176 452
Vitosolic 200
2 daldırma tip sensör
(boyler/yüzme havuzu/ısıtma suyu deposu)
Kollektör sıcaklık sensörü
© Viessmann 2010
Viessmann boylerli sistemlerde boyler sıcaklık sensörü ısıtma suyu dönüşündeki
vidalı dirseğe takılır. Sıcaklık sensörü yüzme havuzunun sıcaklığını ölçmek için
kullanıldığında aksesuar olarak sipariş edilebilecek olan paslanmaz çelik bir sensör
kovanı doğrudan havuzun dönüş hattına monte edilir.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Kollektör sııcaklıık sensörü Boyler sııcaklıık sensörü veya sııcaklıık sensörü (yüzme havuzu/ ısııtma suyu
deposu)
Cihaza bağlamak için kullanılır.
Gerektiği takdirde bağlantı kablosunun uzatması uygulayıcı tarafından yapılmalıdır:
2 damarlı, uzunluğu maksimum 60 m, kesiti 1,5mm2 olan bakır kablo.
Bu kablo 230/400-V-kablolara yakın olarak döşenmemelidir!
Komponentleri ile seçilmiş
ş bir sistem
1
Güneş kollektorü
Vitosol
Pompa sistemi Solar-Divicon
ve komponentleri
4
Bivalent ve multivalent boyler
5
Kazan
Viessmann Güneş enerjisi için gerekli olan bütün komponentleri sunmaktadır:
– Sisteme uyumlu kontrol elemanı/paneli
– Solar eşanjörlü böyler
– Sistem tekniği,
Sistemi en yüksek verimle kullanmayı sağlar.
© Viessmann 2010
3
Yenilenebilir enerji sistemleri
2Kontrol paneli
Vitosolic 100/200
Solar-Divicon ve komponentleri
Montajda, pompaların ve emniyet tertibatlarının seçiminde kolaylık sağlamak için
Viessmann aşağıdaki Solar-Divicon pompa istasyonu tiplerini sunmaktadır:
Solar-Divicon
(kollektör devresi için pompa istasyonu)
- 2 termometre
- Çek valflı 2 küresel vana (gidiş ve dönüşte)
- Sirkülasyon pompası
- Debi ölçer (sistemi işletmeye almada ve
işletmede kontrol etmek için)
- Manometre
- Emniyet ventili (6 bar)
-Isı izolasyonu
ve açıklık yüzeyine göre sirkülasyon pompası
seçeneği
© Viessmann 2010
Alternatif akımla çalışan 3 kademeli sirkülasyon pompası
(Grundfos 25-80) açıklık yüzeyi 70 m²'ye kadar olan Vitosol 100 ve 200 kollektör için
Tip PS20 (Sip.-No. 7188 392)
Yenilenebilir enerji sistemleri
Alternatif akımla çalışan 3 kademeli sirkülasyon pompası
(Grundfos, Solar 25-60) açıklık yüzeyi 40 m²'ye kadar olan Vitosol 100 ve 200
kollektör için Tip PS10 (Sip.-No. 7188 391)
Solar-Divicon ve komponentleri
Solar-Divicon bekleme durumunda genleşme tankına buhar girmeyecek şekilde
monte edilmelidir.
Solar-Divicon yüzme havuzu ile temas etmemelidir.
Sistem boşaltıldığında her seferinde ısı taşıyıcı akışkan ile yıkanmalıdır.
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
İkinci bir pompa devresi mevcut olan veya by-pass devreli sistemlerde bir adet
Solar-Divicon ve bir adet solar pompa grubu gereklidir.
Komponentleri ile seçilmiş
ş bir sistem
1
Güneş kollektorü
Vitosol
Pompa sistemi Solar-Divicon
ve komponentleri
4
Bivalent ve multivalent boyler
5
Kazan
Viessmann Güneş enerjisi için gerekli olan bütün komponentleri sunmaktadır:
– Sisteme uyumlu kontrol elemanı/paneli
– Solar eşanjörlü böyler
– Sistem tekniği,
Sistemi en yüksek verimle kullanmayı sağlar.
© Viessmann 2010
3
Yenilenebilir enerji sistemleri
2Kontrol paneli
Vitosolic 100/200
Viessmann Boyler
Vitocell
100
Plus
100
Plus
Vitocell 100 – B
300 – 500 litre
Vitocell 100-V CVA, CVW,
CVS
160 – 1000 litre
Vitocell 340 –M
750 – 950 litre
Vitocell 100 – U
300 litre
Vitocell 100 –E / 140 E
200 – 950 litre
© Viessmann 2010
Excellence
Vitocell 300 –V
200 – 500 litre
Yenilenebilir enerji sistemleri
300
Vitocell 100- B CVB
Boyler hacmi : 300, 400, 500 Litre
Kazan ve güneş kollektörleri ile bivalent (ikili) kullanma
suyu ısıtması için kullanılır. Güneş kollektörleri ile elde
edilen ısı enerjisi alt serpantin üzerinden kullanma suyuna
aktarılır.
Korozyona dayanıklı Ceraprotect emaye kaplamalı
çelik boyler – Magnezyum anot üzerinden ayrıca katodik
koruma sağlanmaktadır. Aksesuar olarak harici akım
anodu teslim edebilmekteyiz.
Boyler tabanına kadar uzanan serpantin ile boyler suyunun
tamamı ısıtılır ve mikrop üreyecek soğuk bölgeler oluşmaz.
© Viessmann 2010
300 ve 400 litre beyaz renkte de teslim edilebilmektedir.
Yenilenebilir enerji sistemleri
İstek üzerine bir elektrikli ısıtıcı temin edilebilir veya sistem
Sonradan elektrikli ısıtıcı ile donatılabilir.
Boylerde harici akıım
Harici akım anodu montajı uygulayıcı firma tarafından yapılmalıdır.
Devreye alma ise yetkili teknik servis tarafından yapılmalıdır.
Harici akım anodunun elektronik modülü magnezyum anoda bağlanmamalıdır.
Devreye alma esnasında harici akım anodunun yerine monte edilmiş olup
olmadığı kontrol edilmelidir.
Harici akım anodunu her zaman, uzun süre kullanılmama durumunda dahi, açık
bırakınız.
Harici Akıım anodu ile Magnezyum anodun ayıırt edilmesi;
© Viessmann 2010
Monte edilmiş
ş durumda ;
Harici akım anodu için boyler ile harici akım anodu elektronik modülü arasında
bir kablo bağlantısı vardır. Magnezyum anotta ise sadece anot ve boyler
arasında bir bağlantı bulunmamaktadır. Magnezyum anotta herhangi bir
elektronik modül ile bir kablo bağlantısı bulunmamaktadır.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Harici akım anodunun çapı 3 mm’ dir ve zamanla tükenmemektedir. Buna
karşılık Magnezyum anodun çapı birkaç cm kadardır ve zamanla tükenmektedir.
Boylerde harici akıım
Montaj ( 500 litre boyler kapasitesine kadar)
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
- Gerekli ise önceden boyleri boşaltın.
- Harici akım anodunu manşona takın ve sıkın.
- ‘’ Masseanschluss Behalter’’ ile etiketli kalın kabloyu (7) Şekil-C ‘de görüldüğü
gibi boyler topraklama vidasına sıkıca tespit edin.
- Şekil-B’de görüldüğü gibi ince kabloyu (4) harici akım anodunun soketine (5)
takın.
- Farklı kalınlıktaki iki yassı kabloyu (9 ve 12) harici akım anodunun elektronik
modülünün şekilde görülen 10 numaralı kısmına takınız. (Kalın kabloyu geniş
kısma, ince kabloyu dar kısma)
- Boyleri su ile doldurun ve sızdırmazlığını kontrol edin.
- Harici akım anodu elektronik modülü üzerinde bulunan kontrol ışığını kontrol
edin. Kontrol ışığı yeşil renkte yanmalıdır.
Boylerde harici akıım
Montaj
Vitocell 100 tip CVA ve CVL 750 ve 1000 litre boylerlerde magnezyum anot
harici akım anodu ile değiştirilecek ise, her iki magnezyum anodun çıkartılması
gerekiyor.
Magnezyum anotlardan birinin yerine harici akım anodu takılmalıdır.
Boşta kalan diğer magnezyum anodun yeri pirinç veya kızıl döküm başlıklar ile
kapatılmalıdır.
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Başlıkları kapatmak için galvanizli malzeme kullanılmamalıdır.
Boylerde harici akıım
Servis – Bakıım
Harici akım anodunun her ay bir kere kontrol edilmesi gerekmektedir.
Harici akım anodu, elektronik modülünün üzerinde bulunan kontrol ışığı ile anot
kontrol edilir.
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Kontrol ışığı yeşil : Şebeke gerilimi mevcut ve anot çalışıyor.
Kontrol ışığı yanmıyor : Şebeke gerilimi yok, gerilimi kontrol edin.
Kontrol ışığı kırmızı yanıyor : Korozyona karşı koruma sağlanmıyor.
Arızanın giderilmesi için yetkili teknik servisi çağırınız.
Vitocell 100- B CVB
© Viessmann 2010
Güç tanıım sayıısıı NL ile ilgili uyarıılar
Birden fazla boylerden oluşan bataryaların toplam güç tanım sayısı NL, anlık
kapasitesi ve maksimum su çekme miktarı her boyler hücresinin güç tanım sayısı
NL, anlık kapasitesi ve maksimum su çekme miktarının boyler sayısı ile
çarpımıyla hesaplanamaz.
Güç tanım sayısı NL boyler depolama sıcaklığına (Tsp) bağlı olarak değişir.
Referans değ
ğerleri
Tsp = 60 °C → 1,0 × NL
Tsp = 55 °C → 0,75 × NL
Tsp = 50 °C → 0,55 × NL
Tsp = 45 °C → 0,3 × NL
Yenilenebilir enerji sistemleri
Güneş
ş enerjisi ile iş
şletmede boyler sııcaklıık sensörü
Boyler sıcaklık sensörünün montajı için, teslimat içeriğinde
bulunan sensör kovanlı vidalı dirsek kullanılmalıdır.
A : Boyler sıcaklık sensörü (ısıtma dönüşüne monte edilmeli)
(güneş enerjisi kontrol paneli teslimat içeriği)
B : Sensör kovanlı vidalı dirsek (boyler teslimat içeriği)
VITOCELL 100-U, Tip CVU
Dikey tip bivalent boyler, 300 litre
Çift serpantinli boyler: Güneş kollektörleri ile elde edilen ısı
enerjisi alt serpantin üzerinden kullanma suyuna aktarılır,
üst serpantin ise gerektiğinde kazan tarafından ek ısıtma
için kullanılabilir. İstenirse elektrikli ısıtıcı da takılabilir.
- Korozyona dayanıklı Ceraprotect emaye kaplamalı çelik boyler.
- Magnezyum anot üzerinden ayrıca katodik koruma
sağlanmaktadır. Aksesuar olarak harici akım anodu teslim
edilebilmektedir.
- Çepeçevre uygulanan yüksek etkili ısı izolasyonu (CFC içermez)
sayesinde ısı kayıpları düşüktür.
© Viessmann 2010
- Büyük boyutlandırılmış serpantin ile elde edilen hızlı ve homojen
ısıtma sayesinde yüksek sıcak su konforu sağlanmaktadır.
Yenilenebilir enerji sistemleri
- Boyler tabanına kadar uzanan serpantin ile boyler suyunun
tamamı ısıtılır ve bakteri üreyecek soğuk bölgeler oluşmaz.
VITOCELL 100-U, Tip CVU
Dikey tip bivalent boyler, 300 litre
Aşağıdaki komponentler Vitocell 100-U Tip CVU’ya
entegre edilmiştir :
- Solar Divicon:
- Grundfos ısıtma devresi pompası
- Debi ölçer
- 2 adet termometre
- Manometre
- Emniyet ventili, 6 bar
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
- Solar doldurma grubu
- Hava ayırıcı
- Vitosolic 100 güneş enerjisi kontrol paneli
- Boyler sıcaklık sensörü
- Kollektör sıcaklık sensörü
VITOCELL 100-U, Tip CVU
Dikey tip bivalent boyler, 300 litre
Aşağıdaki sistemlere uygundur :
Kullanma suyu sıcaklığı 95° C'ye kadar
Isıtma suyu gidiş sıcaklığı 160° C'ye kadar
Güneş kollektörleri gidiş sıcaklığı 110° C'ye kadar
Isıtma suyu tarafı işletme basıncı 10 bar'a kadar
Güneş enerjisi devresi işletme basıncı 10 bar'a kadar
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Kullanma suyu tarafı işletme basıncı 10 bar'a kadar
VITOCELL 100-V, Tip CVS
Serpantinli dikey tip boyler
Boyler hacmi : 200, 300, 390 Litre
Serpantin üzerinden güneş kollektörleri ve elektrikli
Isıtıcı ile birlikte kullanma suyu ısıtması için kullanılır.
Uygun olduğu sistemler:
- Isı taşıyıcı akışkanın gidiş sıcaklığı 160 °C'ye kadar
- Güneş enerjisi devresi işletme basıncı 10 bar'a kadar
- Kullanma suyu tarafı işletme basıncı 10 bar'a kadar
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Korozyona dayanıklı Ceraprotect emaye kaplamalı
çelik boyler – Magnezyum anot üzerinden ayrıca katodik
koruma sağlanmaktadır. Aksesuar olarak harici akım
anodu teslim edebilmekteyiz.
VITOCELL 100-V, Tip CVW
Dikey tip boyler, 390 litre
16 kW'ye kadar olan ısı pompaları ve güneş kollektörleri ile
bağlantılı olarak kullanma suyu ısıtması için,
kazan ve bölgesel ısıtma sistemleri ile de kullanılabilir.
Solar eşanjör setine (aksesuar) bağlanabilen maks.
açıklık yüzeyi
– Vitosol-F 11,5 m2
– Vitosol-T 6 m2
© Viessmann 2010
Korozyona dayanıklı Ceraprotect emaye kaplamalı
çelik boyler – Magnezyum anot üzerinden ayrıca katodik
koruma sağlanmaktadır. Aksesuar olarak harici akım
anodu teslim edebilmekteyiz.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Uygun olduğu sistemler:
- Kullanma suyu sıcaklığı 95 °C'ye kadar
- Isıtma suyu gidiş sıcaklığı 110 °C'ye kadar
- Güneş kollektörleri gidiş sıcaklığı 140 °C'ye kadar
- Isıtma suyu tarafı işletme basıncı 10 bar'a kadar
- Güneş enerjisi devresi işletme basıncı 10 bar'a kadar
- Kullanma suyu tarafı işletme basıncı 10 bar'a kadar
VITOCELL 100-V, Tip CVA
Dikey tip boyler, 160 - 1000 litre
Boyler hacmi : 160, 200, 300, 500, 750 ve 1000 litre
Kazanlarla, bölgesel ısıtma sistemleri ve düşük sıcaklık ısıtma
sistemleri ile bağlantılı olarak kullanma suyu ısıtması için,
300 - 1000 litrelik boylerlerde aksesuar olarak temin edilebilen
elektrikli ısıtıcı ile birlikte
Büyük boyutlandırılmış serpantin ile elde edilen hızlı ve homojen
ısıtma sayesinde yüksek sıcak su konforu sağlanmaktadır
© Viessmann 2010
160, 200 ve 300 litre boylerler beyaz olarak da sipariş
edilebilirler
Yenilenebilir enerji sistemleri
160, 200 ve 300 litre boylerlerde yüksek etkili poliüretan sert
köpük (CFC içermez) veya 500, 750 ve 1000 litrede PU
yumuşak köpük çepeçevre ısı izolasyonu sayesinde düşük
ısı kayıpları
VITOCELL 140-E
Dikey tip boyler, 750 - 950 litre
Güneş kollektörleri, ısı pompaları ve kazanlarla bağlantılı olarak
ısıtma suyu depolanması için
Güneş kollektörleri bağlamak için serpantin entegre edilerek
montaj kolaylaştırılmıştır. Ayrıca pompaya gerek yoktur
Birden fazla kazan ile ısı pompaları entegre edilerek bağlantı
sırası optimize edilebilir
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Opsiyonel olarak elektrikli ısıtıcı entegre edilebilir
VITOCELL 340-M
Çok yönlü kullanıımlıı kombi boyler
Solar destekli ısıtma suyu deposu ve kullanma suyu ısıtma sistemi, 750 - 950 litre
Güneş kollektörleri, ısı pompaları ve kazanlarla bağlantılı
kombi boyler olarak birden fazla ısı üreticisine bağlanabilmekte
kullanma suyu ısıtması ve ısıtma suyu depolanması için
Yüksek debi
Hijyenik kullanma suyu temin edebilmektedir
Bağlanabilen maksimum Vitosol açıklık yüzeyi 12 / 20 m2
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Isıtma suyu deposu: 708/906 litre
Kullanma suyu serpantini: 30/30 litre
Güneş enerjisi serpantini: 12/14 litre
VITOCELL 340-M
Çok yönlü kullanıımlıı kombi boyler
Solar destekli ısıtma suyu deposu ve kullanma suyu ısıtma sistemi, 750 - 950 litre
Boylerin alt kısmında, kullanma suyu serpantininin geniş ısı
geçiş yüzeyi sayesinde, güneş enerjisinden optimal bir şekilde
yararlanılır.
Kullanma suyu ısıtma sistemi ve ısıtma suyu deposu aynı
cihaz içerisinde bulunmaktadır.
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Boylere elastik ve gerilimsiz olarak entegre edilmiş olan
Kullanma suyu serpantini yüksek alaşımlı paslanmaz çelikten
imal edilmiştir
Güneş
ş enerjisi sistemleri
Program içeriğ
ği :
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Güneş enerjisi ile ilgili temel kavramlar
Termosifon sistemler ve kapalı bireysel sistemlerin çalışma prensibi
Yüksek verimli güneş kolektörleri, güneş enerjisi için özel tasarlanmış tek ve çift
serpantinli boylerler, ısıtma suyu depolu kombi boylerler, solar kontrol panelleri ve
diğer sistem tekniği aksesuarları
Kolektör montajıı: eğ
ğimli ve düz çatıılara montaj, serbest montaj ve cephelere
montajıı
Bir güneş enerjisi sisteminin boyutlandırılması: işletme tarzları, kolektör seçimi,
boyler seçimi, boru çapı seçimi, pompa seçimi, emniyet ventili
ve membranlı genleşme tankı seçimi
Villalar için hazır güneş enerjisi paketleri ve tesisat örnekleri
Villalar için güneş enerjisi destekli yoğuşmalı kompakt cihazlar
© Viessmann 2010
Güneş enerjisi ile mahal ısıtması
Yenilenebilir enerji sistemleri
Mevcut ısıtma sistemlerinin sonradan güneş enerjisi sistemi ile donatılması
© Viessmann 2010
Viessmann tüm kollektör tipleri için, çatılara veya bina cephelerine
montajı kolaylaştıran üniversal bağlantı sistemleri sunmaktadır.
Bağlantı sistemleri, hemen hemen her türlü çatı ve çatı kaplama türü
ile düz çatılara ve bina cephelerine montaja uygundur.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Kollektör montajıı
Kollektör montajıı
Çatıı kenarıına olan mesafe
Köşeler : çatı ucunun iki tarafından sınırlı
Kenarlar : çatı ucunun bir tarafından sınırlı
Kollektörler işaretlenmiş köşe ve kenar bölgelere monte edilemez
© Viessmann 2010
Eğ
ğimli çatıılara montajda:
En üst kollektör sırasında, kollektörün üst kenarı ile çatı mahyası arasındaki mesafe
1 m'den fazla ise, bir kar ızgarası monte edilmesini önermekteyiz.
Kollektörlerin, kar kayması olabileceği beklenen çatı çıkıntılarının yakınına monte
edilmemesini öneririz. Gerektiğinde kar ızgarası monte edilmelidir.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Köşe ve kenar bölümünün minimum genişliği DIN 1055'e göre hesaplanmalı ve bu değere
uyulmalıdır. Bu genişlik en az 1 m olmalıdır. Bu alanlarda şiddetli rüzgar türbülansları oluşabilir.
Kollektör montajıı
© Viessmann 2010
Çatı üstü sistemlerinde kollektör ve çatı kirişi birbirlerine bağlanır.
Her bağlantı noktası için bir çatı kancası veya çatı mandalı kollektörün
altındaki çatı izolasyon tabakasından geçer.
Burada yağmura karşı tam bir korunma ve sağlam bir bağlantı sağlanmalıdır.
Bağlantı noktaları ve olası hatalar montaj sonrası görülebilir değildir.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Eğ
ğimli çatıılara montaj — çatıı üstü montaj
Kollektör montajıı
Eğ
ğimli çatıılara montaj — çatıı üstü montaj
C
Kollektör
sayısı
Tip SV
Tip SH
1
2
3
4
5
6
8
10
C mesafesi mm
99 100
86 124 125 126 150 174
117 134 152 169 187 204 239 274
Vitosol-F için tespit dirseği
© Viessmann 2010
İlk ve son kollektörün tip etiketli tarafları dış
ışarı
ış ıya bakmalııdıır.
Sadece bir kollektör kullanıldığında, borulama tip etiketinin
bulunduğu tarafın karşı
şı tarafıında olmalıdır.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Bağlantı sisteminde çatı kancaları, sac çatılara monte etmek için tespit
dirsekleri, montaj rayları, sıkma blokları ve vidalar dahildir.
Çatı kancaları montaj tahtasına asılır ve vidalanır.
Kollektör montajıı
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Eğ
ğimli çatıılara montaj — çatıı üstü montaj
Kollektör montajıı
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Eğ
ğimli çatıılara montaj — çatıı üstü montaj
Kollektör montajıı
Düz çatııya montaj Düzlemsel kollektörler Vitosol-F
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Kollektörler sabit monte edilmiş bir alt yapı üzerine veya beton levhalara tespit
edilebilir. Beton levhaların üzerine monte edildiğinde kollektörler kaymaya,
devrilmeye veya havalanmaya karşı ek ağırlıklarla korunmalıdır.
Kollektör montajıı
Düz çatııya montaj - Düzlemsel kollektörler Vitosol-F
Tip SV
Kollektör destekleri –
Yerleştirme açısı α 25 ile 60° arasında
Tip SH
Kollektör destekleri –
Yerleştirme açısı α 25 ile 45° arasında
© Viessmann 2010
Bir sıradaki yan yana her bir 1 - 6 kollektör için bağlantı kirişleri gerekmektedir.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Kollektör destekleri hazır montajlı olarak verilir.
Kollektör destekleri ayak, yerleştirme ve üzerinde eğim açısını ayarlamak için
kullanılan delikler bulunan ayar desteklerinden oluşur.
Kollektör montajıı
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Düz çatııya montaj - Düzlemsel kollektörler Vitosol-F
Kollektör montajıı
Kollektör sııralarıı arasıındaki z mesafesi
Güneş doğarken ve batarken (güneş ışınları çok yatık) arka arkaya yerleştirilen
kollektörlerde gölge oluşması önlenemez).
Bu sebepten, verimde olan düşmeyi kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutmak için, VDI
Direktifi 6002-1 tarafından belirtilen belirli sıra aralıklarına (z ölçüsü) uyulmalıdır.
Yılın en kısa gününde (21.12) güneşin en yüksek seviyede olduğu saatte arka sıralarda
gölge olmamalıdır.
Sıralar arası mesafeyi hesaplamak için, 21.12 tarihindeki güneş konumu açısı β (öğlen)
kullanılır.
© Viessmann 2010
Kollektör eğim açısı
Güneş konumu açısı
Yenilenebilir enerji sistemleri
Kollektör sıraları arasındaki mesafe
Kollektör yüksekliği
Kollektör montajıı
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Vitosol- F kollektör sııralarıı arasıındaki z mesafesi
Kollektör montaj uyarıılarıı
Güneş enerjisi sistemleri sadece Viessmann ısı taşıyıcı akışkanı „Tyfocor-LS“
ile doldurulmalıdır.
Montajdan sonra güneş enerjisi sistemine hemen ısı taşıyıcı akışkan
doldurulmaz ise, kollektörlerde hasar oluşabilir.
Bu sebepten kollektörlerin üzeri örtülerek güneş ışınlarına karşı korunmalıdır.
Montajın kurallara uygun olarak yapılmaması kollektörlerde hasara neden olabilir.
Montajda paslanmaz çelik veya piyasada yaygın bulunan bakır boru ve kızıl
döküm fitings kullanılmalıdır.
© Viessmann 2010
Kendir, sadece basınca ve sıcaklığa dayanıklı bir sızdırmazlık maddesi
(örn. Viskotex-Solar macun, Locher firması) ile birlikte kullanılmalıdır! Kendir
oksijene karşı yeterli sızdırmazlığı sağlayamamaktadır.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Güneş enerjisi sisteminde kullanılan borular için metal sızdırmazlık sistemleri
(konik veya sıkıştırmalı halka rakorlar) kullanılmalıdır. Düz sızdırmazlık elemanları
gibi başka contalar kullanıldığında, üretici tarafından glikol, basınç ve sıcaklıklara
karşı yeterli derecede dayanıklı olmaları sağlanmalıdır.
Kollektör montaj uyarıılarıı
Solar hatlarda kullanılan bakır borular genelde sert lehimlenir veya preslenir.
Yumuşak lehimler, özellikle kollektör yakınlarında, oluşan maksimum
sıcaklıklardan dolayı zayıflayabilir. En uygun olan bağlantılar, sıkıştırma halkalı
rakorlar veya çift O-ring'li Viessmann geçme bağlantılarıdır.
Kullanılan tüm yapı parçaları ısı taşıyıcı akışkana karşı dayanıklı olmalıdır.
Borulamalarda ve bağlantılarda solar devrede oluşabilecek yüksek sıcaklıklar göz
önünde bulundurulmalıdır.
Buharlaşma oluşabilecek boru bölümlerinde 200 K değerine kadar, diğer
bölümlerde ise 120 K kadar sıcaklık farkları oluşabilir.
© Viessmann 2010
Kollektör yakınında ve kollektör üzerinde lehim yapılmamalıdır !
Yenilenebilir enerji sistemleri
Planlamada boruların kollektörden itibaren alçalarak monte edilmesine dikkat
edilmelidir. Bu sayede, durgunluk süresinde tüm sistemin buharlaşma
davranışının daha iyi olması sağlanır.
Sistem komponentlerinin termik yükü azalır
Isıı izolasyonu için montaj uyarıılarıı
Kullanılması öngörülen yalıtım malzemeleri beklenen işletme sıcaklıklarına
dayanıklı olmalı ve daimi olarak nem etkisine karşı korunmalıdır.
Bazı termik olarak yüksek dayanıklı, açık gözenekli yalıtım malzemeleri yoğuşma
sonucu oluşan neme karşı emniyetli olarak koruma sağlamaz.
Kapalı gözenekli yalıtım hortumları ise, neme karşı yeterli dayanıklılık
göstermekte, fakat dayanabildikleri sıcaklıklar en fazla yaklaşık 170 °C'dir.
© Viessmann 2010
Açıkta kalan güneş enerjisi sistemi boruları kuş ve küçük hayvan yemesi ile UV
ışınlarına karşı korunmalıdır.
Küçük hayvan yemesine karşı kullanılan koruyucu bir kılıf (örn. sac kaplama) UV
ışınlarına karşı da yeterli bir koruma sağlamaktadır.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Kollektör bağlantı yerlerindeki borularda yaklaşık 200 °C'ye kadar (düzlemsel
kollektörler) sıcaklıklar oluşabilir, bu değer vakum borulu kollektörlerde daha da
yüksektir.
İşletme
ile ilgili uyarıılar
İş
Sisteme ve ısı taşıyıcı akışkana zarar vermemek için, sistemin havası alındıktan
sonra pürjörler kapatılmalıdır.
Bu sayede dışarıya buhar çıkması ve havadaki oksijenin içeriye girmesi önlenir.
Aşırı sıcaklık güneş enerjisi sisteminde hasar oluşturabilir.
Bu sebepten güneş enerjisi sistemi yaz aylarında, örn. tatil esnasında,
kapatılmamalıdır.
Isı taşıyıcı akışkanın düzenli aralıklarla kontrol edilmesini öneririz
(don koruması ve pH değeri)
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Her altı ayda bir işletme basıncı, sirkülasyon pompalarının çalışma sesi, gidiş ve dönüş
suyu sıcaklıkları ve şalt fonksiyonları kontrol edilmelidir.
Güneş
ş enerjjsi sistemleri
Program içeriğ
ği :
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Güneş enerjisi ile ilgili temel kavramlar
Termosifon sistemler ve kapalı bireysel sistemlerin çalışma prensibi
Yüksek verimli güneş kolektörleri, güneş enerjisi için özel tasarlanmış tek ve çift
serpantinli boylerler, ısıtma suyu depolu kombi boylerler, solar kontrol panelleri ve
diğer sistem tekniği aksesuarları
Kolektör montajı: eğimli ve düz çatılara montaj, serbest montaj ve cephelere
montajı
Bir güneş
ş enerjisi sisteminin boyutlandıırıılmasıı: iş
şletme tarzlarıı, kolektör
seçimi, boyler seçimi, boru çapıı seçimi, pompa seçimi, emniyet ventili
ve membranlıı genleş
şme tankıı seçimi
Villalar için hazır güneş enerjisi paketleri ve tesisat örnekleri
Villalar için güneş enerjisi destekli yoğuşmalı kompakt cihazlar
© Viessmann 2010
Güneş enerjisi ile mahal ısıtması
Yenilenebilir enerji sistemleri
Mevcut ısıtma sistemlerinin sonradan güneş enerjisi sistemi ile donatılması
Güneş
ş enerjisi sistemleri
© Viessmann 2010
Mahal ve kullanma suyu ısııtmasıı
desteğ
ği
Yenilenebilir enerji sistemleri
Kullanma suyu ısııtmasıı desteğ
ği
Güneş
ş enerjisi sisteminin boyutlandıırıılmasıı
Kullanma suyu ısııtmalıı sistem
Tek ailelik bir müstakil evde kullanma suyu bir adet bivalent
(iki serpantinli) boyler veya iki adet monovalent (tek
serpantinli) boyler (mevcut sisteme ekleme) ile ısıtılabilir.
© Viessmann 2010
İki adet tek serpantinli
boylerli sistem
Yaklaşık % 60'lık bir solar karşılama oranına erişebilmek
için, kollektör sistemi tüm boyler hacmini güneşli bir günde
(5 saat tamamen güneşli) en az 60 °C‘ ye kadar ısıtabilecek
şekilde boyutlandırılmalıdır.
Bu sayede güneşin az olduğu bir sonraki günün gereksinimi
de karşılanabilir.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Çift serpantinli
boylerli sistem
Kullanma suyu ısıtmasında güneş enerjisi sistemi
boyutlandırmada ısı gereksinimi temel alınır.
Viessmann solar paketleri % 60'lık bir solar karşılama
oranına göre boyutlandırılmıştır. Boyler hacimleri, istenen
kullanma suyu sıcaklığı göz önünde bulundurularak, günlük
gereksinimden daha fazla olarak boyutlandırılmalıdır.
Güneş
ş enerjisi sisteminin boyutlandıırıılmasıı
Kullanma suyu ısıtmalı sistem
© Viessmann 2010
GB, G veya GD’ya bakıyor
Çatı eğimleri 25 - 55º
Yenilenebilir enerji sistemleri
Tablodaki değerler aşağıdaki koşullarda
geçerlidir
Güneş
ş enerjisi sisteminin boyutlandıırıılmasıı
Gerekli değeri tam olarak tespit etmek için de, bina ile ilgili değerler ve
işletme emniyetli bir kollektör grubu planlaması göz önünde bulundurulur.
© Viessmann 2010
Kullanma suyu ısıtmalı ve mahal ısıtması destekli bir sistemin
boyutlandırılmasında, tüm ısıtma sisteminin yıllık verimi göz önünde
bulundurulmalıdır.
Burada daima yaz aylarındaki ısı gereksinimi önemlidir.
Bu gereksinim, kullanma suyu ısıtması için ve diğer projeye bağlı tüketicilerin ısı
gereksinimlerinin toplamıdır.
Kollektör alanı bu gereksinime göre boyutlandırılmalıdır. Bu şekilde hesaplanan
kollektör alanı 2 - 2,5 arasında bir katsayı ile çarpılır. Bunun sonucunda solar
ısıtma sistemi desteği için gerekli kollektör alanının hangi aralıkta olacağı bulunur.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Vitocell 340-M ısıtma
suyu depolu sistem
Kullanma suyu ısııtmasıı ve mahal ısııtmasıı
desteğ
ği için kullanıılan sistem
Mahal ısıtmasını destekleme için kullanılan
sistemler hidrolik olarak, entegre edilmiş
kullanma suyu ısıtmalı ısıtma suyu deposu, örn.
Vitocell 340-M kullanılarak çok kolay bir şekilde
kurulabilir.
Alternatif olarak bivalent (iki serpantinli) boyler ile
kombine edilerek bir ısıtma suyu deposu Vitocell
140-E kullanılabilir.
Güneş
ş enerjisi sisteminin boyutlandıırıılmasıı
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Kullanma suyu ısıtması ve mahal ısıtması
desteği için kullanılan sistem
Güneş
ş enerjisi sistemlerinin iş
şletme tarzlarıı
Kollektör sistemlerinde farklı özgül debiler kullanılabilir.
Çalışma şekilleri:
Low-flow iş
şletme (yüksek akış
ışlı
ış ı)
Hacimsel debilerin yaklaşık 30 litre / saat x m2 olduğu işletme şeklidir.
High-flow iş
şletme (düş
şük akış
ışlı
ış ı)
Hacimsel debilerin 30 l litre / saat x m2 değerinin üzerinde olduğu işletme şeklidir.
Matched-flow (değ
ğiş
şken akış
ışlı
şletme
ış ı) iş
Değişken hacimsel debilerde işletme şeklidir
Aynı güneş ışınımında, yani kollektör gücünde, yüksek bir hacimsel debi kollektör
devresinde düşük sıcaklık farkı,
düşük hacimsel debi ise, büyük sıcaklık farkı demektir.
© Viessmann 2010
Viessmann kollektörlerle her üç işletme şekli de mümkündür.
% 100 pompa kapasitesinde önerilen debi:
Düz kollektörler
– Vitosol-F: 25 litre / saat x m2
Yenilenebilir enerji sistemleri
Büyük sıcaklık farkında, ortalama kollektör sıcaklığı yükselir, buna bağlı olarak da
kollektörlerin verimleri düşer.
Buna karşılık, düşük debide daha az yardımcı enerji (pompa için gerekli akım)
tüketilir ve bağlantı hattı daha küçük olarak boyutlandırılabilir.
Güneş
ş enerjisi sistemlerinin iş
şletme tarzlarıı
High Flow iş
şletme
Vitosolic solar kontrol panelli sistemlerde değişken akışlı işletme şekli
seçildiğinde, optimal hacimsel debi (güncel boyler sıcaklıklarına ve güncel
ışınıma bağlı olarak) kendiliğinden ayarlanır.
© Viessmann 2010
Çapraz bağlantı
Maks. 12 kollektör
Yenilenebilir enerji sistemleri
Tek taraflı bağlantı
Maks. 10 kollektör
Güneş
ş enerjisi sistemlerinin iş
şletme tarzlarıı
Low Flow iş
şletme
Tek taraflı bağlantı
Maks. 8 kollektör
Çapraz bağlantı
Maks. 10 kollektör
Kollektör grupları planlanırken, hava atma da göz önünde bulundurulmalıdır
Güneş enerjisi sisteminin arızasız ve verimli olarak çalışması için, solar devredeki
havanın tamamen alınması şarttır. Solar devrede hava olması ses yapar ve
kollektörlerle kollektör grubu bölümlerindeki sıvı akışını etkiler.
© Viessmann 2010
Pürjörler kazan dairesinde,
erişilebilir bir yerde, solar gidiş
hattına ve serpantin girişi
önüne takılmalıdır.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Isı taşıyıcı akışkan kullanılan güneş enerjisi sistemlerinin su ile çalışan
sistemlere göre daha uzun bir süre havaları atılmalıdır. Bu sebepten
otomatik bir hava atma tertibatı önermekteyiz.
Güneş
ş enerjisi sisteminin akış
ış hıızıı ve akış
ış direnci
Kollektör grubunun akış direnci kollektörlerin bağlantı şekillerine bağlı olarak
değişir.
Güneş enerjisi sistemlerinin borulamasındaki akış direncinin mümkün olduğu kadar
düşük olması için, bakır borudaki akış hızı 1 m/s'yi geçmemelidir.
VDI 6002-1'e göre akış hızlarının 0,4 ve 0,7 m/s arasıında seçilmesini
önermekteyiz.
Bu akış hızlarındaki akış dirençleri 1 ile 2,5 mbar/m boru uzunluğu arasında kalır.
Akış hızları debiye ve boru boyutuna bağlı olarak değişir.
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Daha yüksek akış hızları akış direncini yükseltir, belirgin bir şekilde düşük bir değer
ise, hava atmayı zorlaştırır.
Güneş
ş enerjisi sisteminin akış
ış hıızıı ve akış
ış direnci
- bakır boru için 18x1 = 0,55 m/s seçilir.
© Viessmann 2010
7 adet kollektör için seçim yapılması :
(Toplam kollektör debisi 402,5 l/saat, ( 6,7 l/dak) :
Yenilenebilir enerji sistemleri
Boru hatlarıınıın akış
ış direnci
Güneş
ş enerjisi sisteminin akış
ış hıızıı ve akış
ış direnci
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Boru hatlarıınıın akış
ış direnci
50 °C'nin üzerindeki sıcaklıklardaki su-glikol karışımları için
Sirkülasyon pompasıınıın seçimi
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Sistemin debisi ve basınç kaybı biliniyorsa, pompa seçimi pompa tanım eğrisi
üzerinden yapılır. Burada en uygunu, Vitosolic kontrol panelinde ayarı veya hızı
değiştirilerek sisteme uygun duruma getirilebilen kademeli pompalardır.
Montajda, pompaların ve emniyet tertibatlarının seçiminde kolaylık sağlamak için
Viessmann Solar-Divicon ve ayrı bir solar pompa grubu ürün programımızda
mevcuttur.
Vitosolic kontrol panelli güneş
ş enerjisi sistemleri için uyarıı
Güç tüketimi 190 W’den daha fazla olan pompalar, solar kontrol paneli Vitosolic ile
bağlantılı olarak ilave bir röle (uygulayıcıya ait) üzerinden bağlanmalıdır.
Güneş
ş enerjisi sisteminde emniyet donanıımıı
Bir güneş enerjisi sisteminin tüm emniyet tekniği donanımları durgunluk durumuna
göre boyutlandırılmış olmalıdır.
Durgunluk sıcaklığı kollektörden ısı alınmadığı durumlarda, kollektörün en sıcak
yerinde oluşan sıcaklıktır.
© Viessmann 2010
- Güneş enerjisi sisteminde durgunluk süresinde herhangi bir hasar oluşmamalıdır.
- Durgunluk süresinde güneş enerjisi sistemi herhangi bir tehlike oluşturmamalıdır.
- Güneş enerjisi sistemi durgunluk süresi sona erdiğinde, kendiliğinden devreye
girmelidir.
- Kollektörler ve boru hatları durgunluk süresinde beklenen sıcaklıklara göre
projelendirilmelidir.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Kollektör alanı ışınım altında iken, sistemdeki ısının kullanılması mümkün değilse,
solar devre pompası kapanır ve güneş enerjisi sistemi durgunluk konumuna geçer.
Uzun süren arıza veya hatalı kullanım da sistemin belirli bir süre durmasına sebep
olabilir.
Bu durumda sıcaklık maksimum kollektör sıcaklığına kadar yükselir ve enerji
kazancı ile kaybı birbirine eşit olur.
Kollektörlerde, ısı taşıyıcı akışkanın kaynama noktasını geçen sıcaklıklara erişilir.
Bu sebepten, güneş enerjisi sistemleri tekniğin geçerli kurallarına göre kendinden
emniyetli olarak projelendirilmelidir.
Kendinden emniyetli olmanıın anlamıı:
Güneş
ş enerjisi sisteminde emniyet donanıımıı
Durgunluk soğ
ğutucusu (aksesuar olarak edilebilmektedir).
Durgunluk süresinde sistem komponentlerini aşırı ısınmaya karşı korumak için.
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Viessmann durgunluk soğutucularında beklenen yüksek sıcaklıklardan dolayı,
dokunma koruması olarak içinden sıvı geçmeyen bir levha mevcuttur.
Piyasada yaygın olarak bulunan radyatörler kullanıldığında, bir dokunma koruması
öngörülmeli ve bağlantılar oksijen bariyerli olmalıdır.
Tüm yapı parçaları 180°C'ye kadar sıcaklıklara dayanıklı olmalıdır.
Güneş
ş enerjisi sisteminde emniyet donanıımıı
Membranlıı genleş
şme tankıı
Tesisat suyu
Tesisat suyu
Tesisat suyu
Emniyet suyu
miktarı (min. 3 litre)
Azot
Teslimat durumu
(Ön basınç (azot)… bar)
Azot yastığı
ığı
Isıtma sistemi doldurulmuş
durumda, ısıtma yok
Azot yastığı
ığı
Isıtma sistemi en yüksek
işletme sıcaklığında,
maksimum basınç
altında
Vmag = (Vkol + Vdrohr + Ve + Vfv)·Df
© Viessmann 2010
- Kollektörler
- Solar-Divicon ve solar pompa grubu
-Boyler ve ısıtma suyu deposu
sıvıların hacimleri için ilgili „Teknik Bilgiler“ bölümüne bakınız.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Vmag: Genleşme tankının anma hacmi (litre)
Vkol : Kollektörlerdeki sıvı hacmi (litre)
Vdrohr : Buharla dolan boru hatlarının hacmi (litre)
(buhar menzili ile her metre boru uzunluğu için, boru
hattının hacminden hesaplanır)
Güneş
ş enerjisi sisteminde emniyet donanıımıı
Membranlıı genleş
şme tankıı
Ve : Sıvı haldeki ısı taşıyıcı akışkanın hacminin genleşmesi (litre)
Ve = Va · β
Va : Sistemin hacmi (kollektörlerin, eşanjörün ve boru hatlarının
hacimleri
β Genleşme sayısı
β = 0,13 Viessmann ısı taşıyıcı akışkan için, −20 ile 120 ºC arasında
Vfv : Genleşme tankının emiyet suyu miktarı (litre)
(sistem hacminin % 4'ü, min. 3 litre)
Df : Basınç faktörü
(pe + 1) : (pe − po)
© Viessmann 2010
po : Sistemin ön basıncı
po = 1 bar + 0,1 bar/m statik yükseklik
Yenilenebilir enerji sistemleri
pe : emniyet ventilindeki maks. sistem basıncı (bar) (emniyet ventilinin açma
basıncının %90'ı.
Güneş
ş enerjisi sisteminde emniyet donanıımıı
Membranlıı genleş
şme tankıı
© Viessmann 2010
Genleşme tankının boyutu uygulayıcı tarafından kontrol edilmelidir.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Tablolarda verilen değerler referans olarak alınmalıdır .
Burada verilen değerler hesaplanarak kontrol edilmelidir.
6 bar emniyet ventili kullanıldığı varsayılmaktadır.
Güneş
ş enerjisi sisteminde emniyet donanıımıı
Emniyet ventili seçimi
Maksimum sistem basıncı (6 bar) aşıldığında, güneş enerjisi sistemindeki ısı
taşıyıcı akışkan emniyet ventili üzerinden boşaltılır.
DIN 3320'ye göre, emniyet ventilinin açma basıncı; maksimum sistem
basıncı + % 10 olmalıdır.
Emniyet ventili EN 12975 ve 12977'ye göre boyutlandırılmalı ve kollektörlerin
ısı gücüne uygun olmalı ve kollektörlerin 900 W/m2 maksimum kapasitesini
tahliye edebilmelidir.
Tahliye ve boşaltma hatları, kollektörlerin en azından toplam akışkan
hacminin dolabileceği açık bir kaba açılmalıdır.
© Viessmann 2010
Solar-Divicon maks. 6 bar ve120 ºC'ye göre bir emniyet ventili ile donatılmıştır.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Kullanılacak emniyet ventilleri maksimum 6 bar ve 120 ºC sıcaklığa göre
boyutlandırılmalı ve yapısal eleman ID numarasında „S“ (Solar) tanım
işareti bulunmalıdır.
Güneş
ş enerjisi sisteminde emniyet donanıımıı
Boyler içinde ilave bir emniyet termostatıı gerekli mi?
Her m² absorber yüzeyi için boyler hacmi 40 litreden daha az ise,
boylerde bir emniyet termostatı bulunmalıdır.Böylece boylerde 95 C' nin
üzerinde sıcaklıklar oluşması önlenir
3 düzlemsel kollektör Vitosol-F, absorber yüzeyi 7 m²
300 litrelik boyler
300 litre
7,0 m²
= 42,8 Litre/m²
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
yani, bu sistem için emniyet termostatı gerekmez.
Güneş
ş enerjisi sistemleri
Program içeriğ
ği :
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Güneş enerjisi ile ilgili temel kavramlar
Termosifon sistemler ve kapalı bireysel sistemlerin çalışma prensibi
Yüksek verimli güneş kolektörleri, güneş enerjisi için özel tasarlanmış tek ve çift
serpantinli boylerler, ısıtma suyu depolu kombi boylerler, solar kontrol panelleri ve
diğer sistem tekniği aksesuarları
Kolektör montajı: eğimli ve düz çatılara montaj, serbest montaj ve cephelere
montajı
Bir güneş enerjisi sisteminin boyutlandırılması: işletme tarzları, kolektör seçimi,
boyler seçimi, boru çapı seçimi, pompa seçimi, emniyet ventili
ve membranlı genleşme tankı seçimi
Villalar için hazıır güneş
ş enerjisi paketleri ve tesisat örnekleri
Villalar için güneş enerjisi destekli yoğuşmalı kompakt cihazlar
© Viessmann 2010
Güneş enerjisi ile mahal ısıtması
Yenilenebilir enerji sistemleri
Mevcut ısıtma sistemlerinin sonradan güneş enerjisi sistemi ile donatılması
Güneş
ş enerjisi paketleri
Sip.-No. SK01985
ϑ
TrinkwasserSpeicher
120-150 l
ϑ
ϑ
KW
Paket
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Eğimli kiremit çatı üzerine montaj için. Montaj seti ve aksesuarı ile birlikte.
Vitocell 100-B, yer tipi kazan veya duvar tipi cihaz ayrıca sipariş edilmelidir.
Güneş
ş enerjisi paketleri
Sip.-No. SK01987
ϑ
TrinkwasserSpeicher
120-150 l
ϑ
ϑ
KW
© Viessmann 2010
Eğimli kiremit çatı üzerine montaj için.
Montaj seti dahil , sistem aksesuarı uygulayıcı tarafından temin edilecektir.
Vitocell 100-B, yer tipi kazan veya duvar tipi cihaz, hızlı purjör, doldurma armatürü ve
pompası , güneş enerjisi sistemi genleşme tankı *1 ve bağlantı boruları uygulayıcı
tarafından ayrıca sipariş edilmelidir.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Paket
Güneş
ş enerjisi paketleri
Sip.-No. SK01988
ϑ
TrinkwasserSpeicher
120-150 l
ϑ
ϑ
KW
Paket
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Düz çatı üzerine montaj için .
Montaj seti uygulayıcı tarafından temin edilecektir.
Vitocell 100-B, yer tipi kazan veya duvar tipi cihaz ayrıca sipariş edilmelidir.
Güneş
ş enerjisi paketleri
Sip.-No. SK01989
ϑ
TrinkwasserSpeicher
120-150 l
ϑ
ϑ
KW
© Viessmann 2010
Düz çatı üzerine montaj için.
Çatı üstü montaj seti uygulayıcı tarafından temin edilecektir.
Sadece güneş kollektörü ile kullanma suyu ısıtması için.
Vitocell 100-V tip CVS 200 litre boyler dahil
Yenilenebilir enerji sistemleri
Paket
Güneş
ş enerjisi paketleri
Sip.-No. SK01983
ϑ
TrinkwasserSpeicher
120-150 l
ϑ
ϑ
KW
Paket
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Çatı üstü montaj için.
Montaj seti ile birlikte
Sadece Vitodens 242-F için
Güneş
ş enerjisi paketleri
Sip.-No. SK01984
ϑ
TrinkwasserSpeicher
120-150 l
ϑ
ϑ
KW
Paket
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Çatı üstü montaj için.
Montaj seti uygulayıcı tarafından temin edilecektir.
Sadece Vitodens 242-F için
Güneş
ş enerjisi paketleri
2 ailelik bir ev için kullanma suyu ısııtmasıı ve/veya mahal ısııtmasıı desteğ
ği
Sip.-No. SK01986
ϑ
TrinkwasserSpeicher
120-150 l
ϑ
ϑ
KW
Paket
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Çatı üstü montaj için.
Yer tipi kazanlar ve/veya duvar tipi cihazlar için
Güneş
ş enerjisi tesisat örnekleri - 1
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Vitocell 100-B boylerle ikili (bivalent) kullanma suyu ısıtması, Vitosolic 100 ile
Güneş
ş enerjisi tesisat örnekleri - 1
Vitocell 100-B boylerle ikili (bivalent) kullanma suyu ısıtması, Vitosolic 100 ile
Kullanma suyunun güneş
ş enerjisi kullanmadan ısııtıılmasıı
Boylerin üst kısmı kazan tarafından ısıtılır. Boyler ısıtması sirkülasyon pompası (7),
kazan devresi kontrol panelinin boyler sıcaklık sensörünün (6) bağlı olduğu boyler
sıcaklık kontrolü tarafından çalıştırılır.
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Kullanma suyunun güneş
ş enerjisi ile ısııtıılmasıı
Kollektör sıcaklık sensörü (2) ile boyler sıcaklık sensörü (3) arasındaki sıcaklık
farkı, açma sıcaklık farkı DO’dan daha fazla ise, solar devrenin sirkülasyon
pompası (4) çalışır ve boyler ısınır.
Güneş
ş enerjisi tesisat örnekleri - 2
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
İkili (bivalent) boylerle kullanma suyu ısıtması,
(mevcut sistemlerin sonradan donatılmasına uygun)
Güneş
ş enerjisi tesisat örnekleri - 2
İkili (bivalent) boylerle kullanma suyu ısıtması,
(mevcut sistemlerin sonradan donatılmasına
Kullanma suyunun güneş
ş enerjisi kullanmadan ısııtıılmasıı
Boyler 2 kazan tarafından ısıtılır. Boyler ısıtması sirkülasyon pompası (7),
kazan devresi kontrol panelinin boyler sıcaklık sensörünün (6) bağlı olduğu boyler
sıcaklık kontrolü tarafından çalıştırılır. Kullanma suyu sirkülasyonunun sadece
boyler 2 üzerinden gerçekleşmesi için, sirkülasyon pompası (8b) (eğer mevcutsa)
çalışır ve aktarma pompası (8a) kapanır.
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Kullanma suyunun güneş
ş enerjisi ile ısııtıılmasıı
Kollektör sıcaklık sensörü (2) ile boyler sıcaklık sensörü (3) arasındaki sıcaklık
farkı (S1-S2), Δtaç sıcaklık farkından daha fazla ise, solar devrenin
pompası (4) çalışır ve boyler ısınır.
Güneş
ş enerjisi sistemleri
Program içeriğ
ği :
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Güneş enerjisi ile ilgili temel kavramlar
Termosifon sistemler ve kapalı bireysel sistemlerin çalışma prensibi
Yüksek verimli güneş kolektörleri, güneş enerjisi için özel tasarlanmış tek ve çift
serpantinli boylerler, ısıtma suyu depolu kombi boylerler, solar kontrol panelleri ve
diğer sistem tekniği aksesuarları
Kolektör montajı: eğimli ve düz çatılara montaj, serbest montaj ve cephelere
montajı
Bir güneş enerjisi sisteminin boyutlandırılması: işletme tarzları, kolektör seçimi,
boyler seçimi, boru çapı seçimi, pompa seçimi, emniyet ventili
ve membranlı genleşme tankı seçimi
Villalar için hazır güneş enerjisi paketleri ve tesisat örnekleri
Villalar için güneş
ş enerjisi destekli yoğ
ğuş
şmalıı kompakt cihazlar
© Viessmann 2010
Güneş enerjisi ile mahal ısıtması
Yenilenebilir enerji sistemleri
Mevcut ısıtma sistemlerinin sonradan güneş enerjisi sistemi ile donatılması
VITODENS 242-F
Güneş enerjisi destekli, gaz yakıtlı kompakt yoğuşmalı kazan
■ Anma ısı gücü 26/29,3 kW
■ Norm kullanma verimi % 109
■ Modülasyon aralığı 1:4 (%25 – 100)
■ MatriX-silindirik brülör
■ Paslanmaz çelik Inox-Radial ısıtma yüzeyi
■ Lambda Pro Control yanma kalitesi kontrol sistemi
■ Yeni seri kontrol paneli
■ Solar serpantinli depo boyler: 170 litre emaye kaplı
■ 190 litre/10 dak. (dT=35 K), NL= 2,0
■ Z-Pompa (Aksesuar)
■ Ağırlık: 165 kg
■ Arkadan duvara bitişik yerleştirme
■ Kolay nakliye için şantiyede 2 parçaya bölünebilme
© Viessmann 2010
■ Boyutlar (DxGxY): 595 x 600 x 1875 mm
Yenilenebilir enerji sistemleri
■ Solar karşılama oranı > % 60
VITODENS 242-F
Güneş enerjisi destekli, gaz yakıtlı kompakt yoğuşmalı kazan
1 - Inox-Radial ısıtma yüzeyi
2 – MatriX-silindirik brülör
3 – Vitotronic kontrol paneli
4 – Membranlı genleşme kabı
5 – Isıtma devresi pompası
6 – Solar serpantinli, emaye kaplı depo boyler
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
7 – Solar doldurma grubu
VITODENS 222-F
Hermetik dış
ış
duvar
bağ
ğlantıısıı
80/125 mm
Hermetik
düş
şey çatıı
geçiş
şi
60/100 mm
Hermetik
düş
şey çatıı
geçiş
şi
80/125 mm
Vitodens 222-F
FS2A, 26/29,3
kW
10 m
13 m
10 m
13 m
Vitodens 222-F
FS2A, 35 kW
8m
11 m
10 m
11 m
Vitodens 242-F
FB2A, 26/29,3
kW
10 m
13 m
10 m
13 m
Yukarıda verilen maks. mesafelere 2 adet dik açılı dirsek dahildir.
© Viessmann 2010
Hermetik
dış
ış duvar
bağ
ğlantıısıı
60/100 mm
Yenilenebilir enerji sistemleri
Hermetik baca mesafeleri
VITODENS 222-F
Yarıı hermetik
düş
şey şaft geçiş
şi
60 mm
Yarıı hermetik
düş
şey şaft
geçiş
şi 80 mm
Vitodens 222-F
FS2A, 26/29,3 kW
20 m
25 m
Vitodens 222-F
FS2A, 35 kW
15 m
25 m
Vitodens 242-F
FB2A, 26/29,3 kW
20 m
25 m
Vitodens’in bulunduğu mekanda, yanma için mekana taze hava girişini sağlayan
ve direkt olarak dış ortama açılan bir havalandırma menfezi olmalıdır.
© Viessmann 2010
Yukarıda verilen maks. mesafelere 2 adet dik açılı dirsek dahildir.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Yarı hermetik baca mesafeleri
VITODENS 222-F
Inox-Radial ısıtma yüzeyi
Viessmann’ın kendi geliştirip ürettiği bir ısıtma
yüzeyidir
Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik korozyona
karşı dayanıklılık sağlar
Palanmaz çelik malzeme no: 1.4571 = 316 Ti
© Viessmann 2010
Genel özellikler:
Asitlere ve yüksek miktarda klora karşı dayanıklılık.
Kaynaklı parçalarda korozyona karşı iyileştirilmiş
dayanıklılık.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Kullanıldığı yerler:
Yoğuşma tekniğinde ısı transfer yüzeyleri
Kimya ve eczacılık endüstrisinde
Basınçlı kaplar ve zehirli atık kapları kaplamaları
Nükleer santrallar, su temini, boyler
VITODENS 222-F
Inox-Radial ısıtma yüzeyi
Aralıık geniş
şliğ
ği
b = 0,7 mm
Duman gazlarıı
ği h =
Aralıı k yüksekliğ
37 mm
900°°C
Yoğ
ğuş
şma noktasıı
57°°C
57°°C
© Viessmann 2010
Eşanjör sarımlarının arasındaki 0,7 mm genişliğindeki sabit aralıklar sayesinde
duman gazlarının ısısı tek geçişte ve yüksek verimle ısıtma suyuna aktarılabilmektedir.
Yenilenebilir enerji sistemleri
Duman gazıı sııcaklığı
ığı
VITODENS 222-F
Et kalınlığı:
1,2 – 1,5 mm
Diğer eşanjörler 1.4306 = 304 L
(Cr, Ni)‫‏‬
Et kalınlığı:
0,6 – 0,8 mm
Yeni eşanjör
Yeni eşanjör
3500 işletme
saatinden
sonra
3500 işletme
saatinden
sonra
© Viessmann 2010
Viessmann Inox-Radial 1.4571 = 316 Ti
(Cr, Ni, Mo, Ti)‫‏‬
Yenilenebilir enerji sistemleri
Inox-Radial ısıtma yüzeyi – diğer paslanmaz çelik eşanjörler
VITODENS 222-F
Inox-Radial ısıtma yüzeyi – diğer paslanmaz çelik eşanjörler
Viessmann Inox-Radial 1.4571 = 316 Ti
(Cr, Ni, Mo, Ti)‫‏‬
Isı
Isıtma
suyu
<70°
<70°C
Diğer eşanjörler 1.4306 = 304 L
(Cr, Ni)‫‏‬
© Viessmann 2010
Isı
Isıtma suyu
<70°
<70°C
Duman
gazları
gazları
~900°
~900°C
Yenilenebilir enerji sistemleri
Duman
gazları
gazları
~900°
~900°C
VITODENS 222-F
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Inox-Radial ısıtma yüzeyi – diğer paslanmaz çelik eşanjörler
VITODENS 222-F
Alüminyum eşanjörler
© Viessmann 2010
Alüminyum – Silisyum döküm eşanjör
Yenilenebilir enerji sistemleri
Alüminyum kanatçıklı eşanjör
VITODENS 222-F
Alüminyum eşanjörler
57°°
3
C2°°
C
tsu =
30°°C
© Viessmann 2010
100°°
C
Yenilenebilir enerji sistemleri
Alüminyum kanatçıklı eşanjör
VITODENS 222-F
MatriX-silindirik brülör
Viessmann’ın kendi geliştirip ürettiği bir brülördür
MatriX yüzey yapısı sayesinde geniş bir ısı yükü
aralığı sağlar (1 : 4)‫‏‬
Düşük ses seviyesi
Düşük zararlı madde emisyonları
NOx-Emisyonu < 40 mg/kWh
CO-Emisyonu
< 50 mg/kWh
© Viessmann 2010
Yenilenebilir enerji sistemleri
Uzun ömür
VITODENS 222-F
Lambda Pro Control
Akıllı Lambda Pro Control yanma kalitesi
kontrolü gaz tipini otomatik olarak tanır ve
gaz kalitesi veya işletme koşulları değiştiğinde
yanmayı otomatik olarak yeni duruma uygun
hale getirir
Gaz dönüşüm kiti gerekmez. Devreye almada
kolaylık sağlanır
Yanma kalitesinin sürekli olarak kontrolü ve
ayarlanması sayesinde sürekli olarak yüksek
verimde çalışma, düşük emisyonlar ve düşük
ses seviyesi
© Viessmann 2010
ani_lambda_pro_control.exe
Yenilenebilir enerji sistemleri
Bakım gerektiren ve arıza yapabilecek ilave
komponentlere ihtiyaç duymadan çalışır
VITODENS 222-F
Lambda Pro Control
Vitodens 222-F/242-F fabrika
tarafından doğalgaza ayarlanmıştır.
LPG’ye (Propan) dönüşüm için gaz
armatüründeki ayar vidası 2 konumuna
getirilmelidir ve kontrol paneli servis
seviyesindeki adresler ayarlanmalıdır.
Konum 2: LPG (Propan)‫‏‬
© Viessmann 2010
Konum 1: Doğalgaz (fabrika ayarı)‫‏‬
Yenilenebilir enerji sistemleri
Gaz armatüründeki ayar vidası:
© Viessmann 2010
Teş
şekkür ederiz
Yenilenebilir enerji sistemleri
Güneş
ş enerjisi
Download