Dair Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü

advertisement
Protokol Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesini değiştiren
Strazburg, 15.V.2003
Kongre
Taslak Sözleşme Revize
Taslak Açıklayıcı Rapor Revize
Français
Çeviriler
Bu Protokol imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler,
Akılda Uluslararası Terörizme Karşı Mücadele 12 Avrupa Deklarasyonu Konseyi, Eylül 2001 ve 21
kendi Kararı Eylül 2001 Bakanlar Komitesi ve Bölgesel İşbirliği Vilnius Deklarasyonu ve Büyükşehir
Avrupa'da Demokratik İstikrar Konsolidasyon Rulman kabul May 2002 3 Vilnius yılında 110'uncu
oturumunda Bakanlar Komitesi tarafından;
Akılda terörizm ve insan haklarına saygı ile Mücadele Avrupa Tavsiye 1550 (2002) Konseyi
Parlamenterler Meclisi tutarak;
Uluslararası terörizm ve Uluslararası Terörizm ortadan kaldırmak için Önlemler 1994 Bildirgesi
Supplement için ekli Deklarasyonu ortadan kaldırmak için akılda önlemler hakkında Birleşmiş Milletler
Kararı A/RES/51/210 Genel Kurul Rulman ve onun Çözünürlük A/RES/49/60 ortadan kaldırmak için
uluslararası terörizm ve Önlemler Deklarasyonu ortadan kaldırmak için önlemler Uluslararası
Terörizm ekinde;
Insan haklarına saygılı, ve 11 Temmuz 2002 tarihinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından
kabul edilen insan hakları ve terörle mücadele konusunda Rehberinin dikkatli ederken, terörle
mücadelede güçlendirmeyi temenni ederek;
Bunu değiştirmenin uygun olacağını bu amaçla göz önünde Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa
Sözleşmesi bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır Ocak 1977 27 tarihinde Strazburg'da imzaya
açılan (ETS No 90);
Bu Sözleşmenin 1. maddesinde uluslararası sözleşmelerin listesini güncelleştirmek ve gerektiği gibi
sonradan güncelleştirmek için basitleştirilmiş bir prosedür sağlamak için uygun olacağını göz önünde
bulundurarak;
Bu Sözleşmenin uygulanması takip güçlendirmek için uygun olacağını göz önünde bulundurarak;
Bu rezervasyon rejiminin gözden uygun olacağını göz önünde bulundurarak;
Tüm ilgili Devletlerin imzasına Sözleşmesi açmak için uygun olacağı göz önüne alındığında,
Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:
Madde 1
1 AİHS'nin 1 giriş paragrafı bu maddenin 1. fıkrasında olacaktır. Bu paragrafın fıkrasının b, terim
"imzalı" terimi "sonucuna" ve aynı fıkranın c, d, e ve bu paragrafın f bentlerinde aşağıdaki şekilde
değiştirilir ile değiştirilir:
"C Önleme ve 14 Aralık 1973 tarihinde New York'ta kabul edilen Diplomatik Ajanlar, Dahil
Uluslararası Korunan Kişiler, Suçu Cezalandırılması> Sözleşme kapsamında bir suç;
d 17 Aralık 1979'da New York'ta kabul edilen Rehine alarak Karşı Uluslararası Sözleşme'nin
kapsamında bir suç;
E Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesi kapsamı çerçevesinde suç Mart 1980 3
tarihinde Viyana'da kabul edilen;
24 Şubat 1988 tarihinde Montreal'de yapılan Uluslararası Sivil Havacılık, Serving Havaalanları Şiddet
Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokol kapsamında f bir suç; ".
AİHS'nin 1 2 Paragraf 1 aşağıdaki dört alt-paragraf eklenecektir:
"G 10 Mart 1988 Roma'da yapılan Denizcilik Seyrüsefer Güvenliği, Karşı Yasadışı Eylemlerin
Önlenmesine Dair Sözleşme kapsamında bir suç;
h 10 Mart 1988 Roma'da yapılan Kıta Sahanlığı üzerinde bulunan Sabit Platformların Güvenliğine
Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokol kapsamında bir suç;
i 15 Aralık 1997 tarihinde New York'ta kabul edilen Terör Bombalamaların bastırılması için
Uluslararası Sözleşme kapsamında bir suç;
j 9 Aralık 1999'da New York'ta kabul edilen Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası
Sözleşme. "kapsamında bir suç.
AİHS'nin 1 3 metni aşağıdaki paragraf eklenecektir:
Paragraf 1 altında listelenen sözleşmeler kapsamında değil gibi "2 Nesnelleştirmenin, aynı bir fail
olarak bu temel suçlardan komisyonu değil, aynı zamanda değil sadece, Akit Devletler arasında
suçluların iadesi amacıyla, uygulanacaktır:
bu temel suçlardan birinin işlemek için bir girişim;
b bu temel suçlardan birinin işlenmesini veya bunlardan herhangi birine teşebbüs ortağı olarak
katılımı;
c örgütleme işlenmesini veya yönetmenlik diğerleri işlemek veya bu temel suçlardan birinin,
işlemeye teşebbüs etmek. ".
Madde 2
AİHS'nin 2. maddesinin 3. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"3 Aynı uygulanacaktır:
Yukarıdaki suçlardan herhangi işlemek için bir girişim;
b Yukarıda suçlardan herhangi veya böyle bir suçu işlemek için bir girişim ortağı olarak katılımı;
c örgütleme işlenmesini veya yönetmenlik başkalarının işlemek veya yukarıdaki suçlardan herhangi
birini işlemeye teşebbüs etmek. ".
Madde 3
1 Sözleşmenin 4. maddesinin metni bu maddenin 1. fıkrası olacaktır ve aşağıdaki gibi yeni bir cümle
bu paragrafın sonuna eklenir: "Taraf Devletler, her suçluların iadesi sözleşmesine iade edilir suçlar
gibi suçlar dikkate taahhüt sonradan arasında imzalanan onları. ".
Sözleşmenin 4. maddesinin 2. metni aşağıdaki paragraf eklenecektir:
"2 zaman bir antlaşmanın mevcudiyeti şartına iadesini kendisi ile iade sözleşmesi bulunmayan başka
bir Taraf Devletten iade için talep aldığı yapan bir Âkit Devlet, talepte bulunulan Akit Devlet, kendi
takdirine bağlı olarak, yasal bir temel olarak bu Sözleşmenin düşünebilirsiniz fiillerin ile ilgili olarak
geri verme Madde 1 ya da 2'de belirtilen "..
Madde 4
1 AİHS'nin 5 metni bu maddenin 1. fıkrasında olacaktır.
AİHS'nin 5 2 metni aşağıdaki paragraf eklenecektir:
Bu Sözleşme "2 şey talep Devlete iade talebinin kişinin konu işkenceye maruz riskleri durumunda
iade yükümlülüğü heybetli olarak yorumlanmak zorundadır.
Bu Sözleşmenin 3 şey, iade talebinin kişinin konu Talep edilen Devletin yasa müebbet hapis cezasına
izin vermiyor ölüm cezası ya da, maruz kalma riskleri durumunda iade talep edilen Devletin bir
yükümlülüğünün olarak da yorumlanamaz irade, uygulanabilir iade sözleşmeleri uyarınca talep edilen
devlet talep edilen devlet dayatılan yerde ölüm cezası, empoze veya olmayacağını yeterli gördüğü
talepte bulunan Devlet bu tür güvence verir eğer iade yükümlülüğü altında olmadığı sürece, şartlı
tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapse yapılmaz, ya da ilgili kişi şartlı tahliye ihtimali olmadan
ömür boyu hapis tabi olmayacaktır. ".
Madde 5
Yeni bir madde AİHS'nin 8'den sonra eklenir ve aşağıdaki şekilde olacaktır:
"Madde 9
Sözleşmeci Devletler, bu Sözleşmenin hükümleri tamamlamak için ya da içerdiği ilkelerin
uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla kendi aralarında ikili ya da çok taraflı anlaşmalar yapabilirler.
".
Madde 6
Sözleşmenin 1. Madde 9 Madde 10 olacaktır.
Yeni Madde 10 2. Paragraf 1 aşağıdaki şekilde tadil edilir:
"Suç Sorunları Avrupa Komitesi (CDPC) Sözleşmenin uygulanmasını izlemekle sorumludur. CDPC:
Bir Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin bilgi tutulmalıdır;
b Sözleşmenin uygulanmasını kolaylaştırmak ya da iyileştirmek amacıyla önerilerde bulunacaktır;
c Sözleşmenin değişiklik önerilerini ilgili Bakanlar Komitesine tavsiyelerde bulunacaktır, ve Madde 12
ve 13 uyarınca, bir Akit Devlet tarafından sunulan Sözleşme'de değişiklik için herhangi bir öneri
hakkındaki görüşünü verecektir;
d, bir Akit Devletin talebi üzerine, Sözleşme'nin uygulanmasına ilişkin herhangi bir soru hakkında
görüş bildirmektir olacaktır;
E Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü sorunun dostane çözümünü kolaylaştırmak
için ne gerekiyorsa yapacaktır;
f Madde 14, paragraf 3 uyarınca Sözleşmeye katılmaya davet edilmesi, Avrupa Konseyi üyesi
olmayan Devletlerin ilişkin Bakanlar Komitesine tavsiyelerde bulunur;
g Avrupa Konseyi Sözleşmenin uygulamasında bu makalede verilen takip hakkında bir rapor Bakanlar
Komitesine her yıl sunacaktır. ".
Yeni Madde 10 3 Paragraf 2 silinir.
Madde 7
Sözleşmenin 1. Madde 10 Madde 11 olacaktır.
Yeni Madde 11 1. fıkrasının birinci cümlesindeki 2, terimler "Madde 9, paragraf 2" terimleri "Madde
10.E veya müzakere yoluyla" ile değiştirilir. Bu fıkranın ikinci cümlesi, terim "iki" ifadesi silinir. Bu
paragrafın kalan cümleler silinir.
Yeni 11. maddenin 3. Paragraf 2 Bu maddenin 6 olur. Cümle ikinci cümleden sonra ilave edilecektir
ve son cümledeki terimleri "Onun ödülü" terimler "Mahkemenin kararı" ile değiştirilir "çoğunluğa
ulaşılamazsa, hakem oyu belirleyicidir".
Yeni Madde 11 4 metni aşağıdaki paragraflar eklenecektir:
"Bir Taraf tahkim talebi takip eden üç ay içinde, bu maddenin 1. paragrafı uyarınca kendi hakem
tayin başarısız Avrupa Konseyi, üye Devletler olan Taraf içeren anlaşmazlıklar durumunda 2, hakem
tarafından tayin olunur diğer Tarafın talebi üzerine İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Başkanı.
Bir Taraf tahkim talebi takip eden üç ay içinde, bu maddenin 1. paragrafı uyarınca kendi hakem tayin
başarısız Avrupa Konseyi'nin bir üyesi olmayan herhangi bir Taraf içeren anlaşmazlık durumunda 3,
bir hakem tayin edilecektir diğer Tarafın talebi üzerine Uluslararası Adalet Divanı Başkanı tarafından.
4. İlgili Mahkeme Başkanı anlaşmazlık Taraflardan birinin vatandaşı olan bu makalede, paragraf 2 ve
3 kapsadığı durumlarda, bu görevi Mahkemesi Başkan Yardımcısı tarafından yürütülen, ya da eğer
edilecektir Başkan Yardımcısı anlaşmazlık Taraflardan birinin vatandaşı olmayan Mahkemesi'nin en
kıdemli yargıç tarafından, anlaşmazlık Taraflardan birinin vatandaşı olduğunu.
Hakemlerin bu maddenin 1. fıkrası uyarınca bir hakem aday üzerinde anlaşamadı yerin üstündeki 5
paragraf 2 veya 3'te belirtilen usul ve 4, kıyasen uygulanır. ".
Madde 8
Yeni bir makale, yeni Madde 11 sonra konulmayacaktır ve aşağıdaki şekilde olacaktır:
"Madde 12
Bu Sözleşmeye 1 Değişiklikler herhangi bir Akit Devlet tarafından önerilen veya Bakanlar Komitesi
tarafından olabilir. Değişiklik için öneriler Akit Devletlerin, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından
bildirilecektir.
2 üye olmayan Âkit Devletler istişarede bulunduktan ve gerekirse, CDPC, Bakanlar Komitesi, Avrupa
Statuteof Konseyi Madde 20.d öngörülen çoğunluk uyarınca değişikliği kabul edebilir sonra. Avrupa
Konseyi Genel Sekreteri kabul için Âkit Devletlere kabul edilmiş herhangibir değişiklik sunacaktır.
3. Yukarıdaki paragraf uyarınca kabul edilen herhangi bir değişiklik, onu kabul ettiklerini Genel
Sekretere tüm Taraflarca otuzuncu günde aşağıdaki bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir. ".
Madde 9
Yeni bir makale, yeni Madde 12 sonra konulmayacaktır ve aşağıdaki şekilde olacaktır:
"Madde 13
Madde 1, paragraf 1'de antlaşmaların listesini güncelleştirmek için 1 için, değişiklikler herhangi bir
Akit Devlet tarafından veya Bakanlar Komitesi tarafından teklif edilebilir. Değişiklik için Bu öneriler
sadece Birleşmiş Milletler Örgütü, uluslararası terörizmle özellikle ilgilenen ve yürürlüğe girdikten
içinde andlaşmaların ilgili olacaktır. Onlar taraf devletlere, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından
bildirilecektir.
2 üye olmayan Âkit Devletler istişarede bulunduktan ve CDPC gerekirse, Bakanlar Komitesi, Avrupa
Konseyi Statüsü Madde 20.d öngörülen çoğunluk tarafından önerilen değişikliği kabul edebilir sonra.
Değişiklik, Akit Devletlerin sevk edilmiştir tarihten sonra bir yıllık bir sürenin bitiminden sonra
yürürlüğe girecektir. Bu dönemde, herhangi bir Akit Devletin kendi açısından değişikliğin yürürlüğe
giriş için herhangi bir itirazın Genel Sekreteri bildirebilir.
Akit Devletlerin üçte değişikliğin yürürlüğe girmesinden itiraz Genel Sekreteri bildirirse 3, değişikliğin
yürürlüğe girmeyecektir.
Az Akit Devletlerin üçte birinden itiraz bildirirse 4, değişiklik itirazda etmeyen Âkit Devletler için
yürürlüğe girecektir.
Bir değişiklik, bu maddenin 2. fıkrası uyarınca yürürlüğe girmiştir ve bir Akit Devletin kendisine bir
itirazda sonra 5, bu değişikliğin tarihini izleyen ayın ilk gününde ilgili Akit Devlet bakımından yürürlüğe
girecektir hangi onun kabul Avrupa Konseyi Genel Sekreteri bildirmiştir. ".
Madde 10
Sözleşmenin 1. Madde 11 Madde 14 olacaktır.
Yeni Madde 14 1. fıkrasının ilk cümlesi 2 terimleri "Avrupa Konseyi üyesi devletlerin" "Avrupa
Konseyi üyesi Devletler ve Gözlemci Devletler" koşullarına ve ikinci ve üçüncü cümleler değiştirilir,
terimleri "veya tasvip" terimler ", tasvip veya katılma" ile değiştirilir.
3 yeni Madde 14 metni aşağıdaki paragraf eklenecektir:
"3 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, CDPC danıştıktan sonra, herhangi bir Devlet Sözleşme'ye
katılmaya bu maddenin 1. paragrafı altındaki belirtilenlerden başka, Avrupa Konseyi üyesi olmayan,
davet edebilir. Karar, Avrupa Konseyi Statüsü Madde 20.d öngörülen çoğunluk tarafından ve
Bakanlar Komitesi'ne katılmaya yetkili Akit Devletlerin temsilcilerinin oybirliği ile alınır. ".
Yeni Madde 14 4 Paragraf 3 "tasvip veya katılım," Bu maddenin 4 olmak ve terimleri "veya
onaylanması" ve "veya tasvip" terimleri sırasıyla değiştirilir ", onaylayan veya katılan" edeceklerdir.
Madde 11
Sözleşmenin 1. Madde 12 Madde 15 olacaktır.
Yeni Madde 15 1. fıkrasının birinci cümlesindeki 2, terimler "veya tasvip" terimler ", tasvip veya
katılma" ile değiştirilir.
Yeni Madde 15 paragraf 2'nin ilk cümlesindeki 3, terimler "veya tasvip" ", tasvip veya katılım"
terimleri ile değiştirilmiştir.
Madde 12
Sözleşmenin 1 Rezervasyonlar işbu Protokol ile değiştirilmiş haliyle Sözleşmenin geçerli olmayacaktır
öncesinde işbu Protokolün imzaya açılışı yapılan.
Sözleşmenin 2. Madde 13 Madde 16 olacaktır.
Yeni Madde 16 açısından "15 Mayıs 2003 tarihinde Sözleşmeye Taraf" 1. fıkrasının birinci
cümlesindeki 3 dönem "olabilir" önce ilave edilir ve "Sözleşmeyi Değiştiren Protokol" terimleri dönem
sonra eklenir "onayı". İkinci cümle açısından "siyasi nedenlerle" sonra eklenir ve okuyalım:
"karakterini değerlendirirken Akit Devletin taahhüt gerekçelendirilmiş bir kararla ve vadesi dikkate
alınarak, aracılığıyla, bir vaka tarafından ayrı ayrı bu rezervasyon uygulamak için suç dahil hiçbir suç
özellikle ciddi yönlerini: ". İlk cümlenin kalan alt-paragraf a, b ve c dışında, silinir.
Yeni Madde 16 4 metni aşağıdaki paragraf eklenecektir:
"2. Bu maddenin 1. paragrafı uygularken, bir Akit Devletin kendi rezervasyona uygulandığı suçlar
belirtecektir.".
Yeni Madde 16 5 Paragraf 2 Bu maddenin 3. fıkrası olacaktır. Bu paragrafın ilk cümlesinde, terim
"Akit" dönem "Devlet" önce ilave edilir ve terimler ", yukarıdaki paragrafta" terimleri ile değiştirilir
"paragraf 1.".
Yeni Madde 16 6. Paragraf 3 Bu maddenin 4. fıkrası olacaktır. Bu paragrafın ilk cümlesinde, terim
"Akit" dönem "Devlet" önce eklenir.
Yeni Madde 16 7 metni aşağıdaki paragraf eklenecektir:
"Bu maddenin 1. fıkrasında atıfta bulunulan 5 rezervasyonları, ilgili Devlet bakımından bu
Sözleşmenin yürürlüğe girdiği günden itibaren bir süre üç yıl süreyle geçerli olacaktır. Ancak, bu tür
rezervasyonları aynı süre dönemler için yenilenebilir.
6 Oniki ay rezervasyonun son kullanma tarihinden önce, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği, ilgili
Sözleşmeci Devlet bu bitim haber verecektir. En geç üç ay sona ermeden daha, Akit Devlete,
onaylamasına tadil veya rezervasyona geri çektiğini duyurdu Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne
bildirir. Bir Akit Devletin kendi rezervasyona korumak olduğu Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne
bildirir yerlerde, onun devamını haklı gerekçelerle bir açıklama sağlayacaktır. Ilgili Akit Devlet
tarafından bildirimin olmaması halinde, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, rezervasyon altı aylık bir
süre için otomatik olarak uzatılmıştır kabul edilir o Akit Devletin bildirecektir. Bu sürenin bitiminden
önce, rezervasyon desteklemek veya değiştirmek niyetini bildirmek için ilgili Akit Devlet tarafından
Arızası rezervasyon sukut neden olacaktır.
7 Nerede bir Akit Devletin bir kişi iade etmemesi, başka bir Akit Devletten iade talebi aldıktan sonra,
bu maddenin 1. fıkrasına uygun olarak yapılmış bir rezervasyon uygulaması, bu durum olursa olsun
olmadan ve gecikmeksizin, dava sunacaktır , kovuşturma amacıyla yetkili mercilere, talep Devlet ve
talep edilen Devlet aksi kararlaştırılmadığı sürece. Yetkili makamları, talep Devlette kovuşturma
amacıyla, o Devletin kanunları gereğince ciddi nitelikte herhangi bir suç durumunda olduğu gibi aynı
şekilde karar alacaklardır. Talep edilen Devletin gecikmeksizin, talepte bulunan Devlet ve 17.
maddede öngörülen Konferansa bunu iletecektir Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, için yargılamanın
sonucunu olmadan iletecektir.
Bu maddenin 1. fıkrasına uygun olarak yapılmış bir rezervasyon temelinde, iade talebini reddetme 8
kararı, talepte bulunan Devlet derhal iletilir. Esasa ilişkin hiçbir yargı kararı paragraf 7'ye göre
istenilen Devlette alınmış makul bir süre içinde ise, talepte bulunan Devlet için sağlanan Konferansı
konuyu sunacaktır Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, bu gerçeği iletişim kurabilir Madde 17. Bu
Konferans olsun düşünün ve Sözleşme ile ret uygunluğu hakkında görüş vermek ve bir deklarasyon
işlemleridir amacıyla Bakanlar Komitesine sunacaktır eder. Bu fıkra kapsamındaki görevlerini
yaparken, Bakanlar Komitesi, Akit Devletlerin sınırlı Bileşiminde toplanacaktır. ".
Madde 13
Yeni bir madde Sözleşmenin yeni Madde 16 sonra konulmayacaktır ve aşağıdaki şekilde olacaktır:
"Madde 17
Madde 10 uygulanmasına halel getirmeksizin, 1 sağlamaktan sorumludur Terörizme Karşı Taraf
Devletler, (bundan böyle "COSTER" olarak anılacaktır) bir konferans var olacaktır:
CDPC ile yakın temas içinde orada herhangi bir sorun, belirlenmesi de dahil olmak üzere, bu
Sözleşmenin etkin kullanımı ve işlem;
b rezervasyonları incelenmesi Madde 16 uyarınca ve Madde 16, paragraf 8'de sağlanan özellikle
prosedüründe yapılan;
terörle mücadele ile ilgili önemli yasal ve politika gelişmeleri hakkında bilgi c değişimi;
d terörle mücadele alanında ve Avrupa Konseyi bünyesinde kabul edilen önlemlerin Bakanlar
Komitesinin talebi üzerine inceleme, uygun durumlarda, uluslararası işbirliğini geliştirmek için gerekli
ilave önlemler için önerilerin hazırlanması cezai konularda işbirliği CDPC danışarak, söz konusu
olduğunda terörle mücadele alanında ve;
E terörizm ve Bakanlar Kurulu tarafından verilen referans koşulları idamına karşı mücadele alanında
görüşlerin hazırlanması.
2 COSTER Akit Devletlerin her biri tarafından atanan bir uzman oluşacaktır. Bu düzenli olarak yılda
bir kez karşılamak ve Avrupa Konseyi veya Akit Devletlerin en az üçte birinin Genel Sekreteri'nin
talebi üzerine olağanüstü olarak. Olacak
3 COSTER kendi Prosedür Kurallarını kabul edecektir. Avrupa Konseyi üyesi devletlerin olduğu Akit
Devletlerin katılımı için masrafları, Avrupa Konseyi tarafından karşılanır. Avrupa Konseyi Sekretaryası,
bu madde uyarınca işlevlerini yürüten COSTER yardımcı olacaktır.
4 CDPC COSTER çalışmaları hakkında düzenli olarak bilgilendirilmiş tutulacaktır. ".
Madde 14
AİHS'nin 14. Madde 18 olacaktır.
Madde 15
Sözleşmenin 15. Maddesi silinir.
Madde 16
Sözleşmenin 1. Madde 16 Madde 19 olacaktır.
Yeni Madde 19 giriş cümlesi 2, terimler "Konseyi üyesi devletlerin" "Sözleşmeci Devletlerin" terimleri
ile değiştirilir.
Yeni Madde 19 paragraf b 3, terimler "veya tasvip" terimler ", tasvip veya katılma" ile değiştirilir.
4 yeni Madde 19 paragraf c ise, numarası "11", "14" okuyacağım.
Yeni Madde 19 paragraf d ise 5 numarası "12", "15" okuyacağım.
6. Paragraf e ve yeni Madde 19 f silinir.
Yeni Madde 19 7 Paragraf g paragrafı bu maddenin e ve numarası "14", "18" okuyacağım olacaktır.
Yeni Madde 19 8 Paragraf h silinir.
Madde 17
1. Bu Protokole bağlı olmaya rızalarını ifade edebilirler Sözleşmesi, Avrupa imzalayan Konseyi üyesi
Devletlerin imzasına açık olacaktır:
veya; onay, kabul veya tasvip şartına bağlı olmaksızın imza
b onay, kabul veya tasvibi takiben onay, kabul veya tasvip tabi imza.
Onay, kabul veya tasvip 2 belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecektir.
Madde 18
Bu Protokol Madde hükümleri uyarınca, Sözleşmenin bütün taraflarına Protokole bağlı olmaya
rızalarını ifade ettikleri tarihten sonraki üç aylık sürenin bitimini izleyen ayın ilk günü yürürlüğe
girecektir 17.
Madde 19
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi üyesi Devletlere bildirecektir:
Bir imza Herhangi;
b onay, kabul veya tasvip belgelerinin tevdiini;
Madde 18 uyarınca bu Protokolün yürürlüğe girdiği c tarihini;
d bu Protokol ile ilgili diğer her işlem, bildirim veya yazışmayı.
Şahadeten, imzası, usulüne uygun yetkili olarak, bu Protokolü imzaladılar.
İngilizce ve Fransızca olarak Strasbourg'da, Mayıs 2003 Bu 15. gün, Bitti, her iki metin Avrupa Konseyi
arşivlerine tevdi edilecek tek nüsha olarak, eşit geçerlilikte olmak. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri
imzalayan Devletlerin her birine onaylı örneklerini iletecektir.
Download