BEPS kapsamında önerilen aksiyon planında neler var?

advertisement
VERGİ
GÜNDEMİ
çok hassas davrandı. Uluslararası bir ortak düzenleme
eksikliği, bazen yatırımcıların hiç vergi ödemeden kazançlarını bir ülkeden diğerine aktarmasına olanak sağladı.
OECD ülkeleri, bu nedenlerle gelinen noktada çok
uluslu şirketlerin vergi planlaması yoluyla adil olmayan
şekilde düşük vergiler ödediğini tespit etti. Bir yandan
küresel ekonomik krizle mücadele ederken, diğer yandan daha fazla kaynak ihtiyacı içinde olan ekonomi yönetimleri, bu durumun sürdürülemez olduğu konusunda
hemfikir. Dahası, ilgili ülkelerde yaratılan değerle orantılı
bir vergi tahsilâtının yapılması gerektiğini düşünüyorlar.
AKSİYON ALMAK ZOR
Ancak bu konuda ulusal yönetimlerin kendi başına
bir aksiyon almasının zorluğuna dikkat çekiliyor. Çünkü mevcut küresel ekonomik zorlukları da dikkate alırsak, herhangi bir ulusal ekonominin yabancı yatırımcıları ürkütecek böyle bir kararı kendi başına alması çok
zor. Ayrıca, söz konusu yatırımcının aynı faaliyetleri
vergi avantajı olan başka bir ülkeye kolaylıkla kaydırması mümkün olduğu için sonuç olarak etkisiz...
Dolayısıyla bir şirket tamamen hukuki düzen içinde kalarak uluslararası faaliyetlerinden doğan kazancı
BEPS kapsamında önerilen aksiyon
planında neler var?
Aksiyon Konusu
Beklenen Sonuç
Öngörülen Tarih
Dijital ekonominin vergilendirilmesinde
karşılaşılan zorluklar
Dijital ekonomi dolayısıyla etkin olarak
uygulanamayan vergi politikalarının
belirlenmesi ve çözüm önerileri konusunda
tavsiyelerde bulunulması
Eylül 2014
Melez (hybrid) vergi planlama
olanaklarının etkisizleştirilmesi
İki ülkede farklı karakterde değerlendirilen ve bu
sebeple iki ülkede de vergilendirilmeyen “melez”
karakterli yatırım planlarının belirlenmesi ve gerek
ulusal mevzuatlarda gerekse vergi anlaşmalarında
önleyici düzenlemelerin yapılması
Eylül 2014
Kontrol Edilen Yabancı Kurum (CFC)
düzenlemelerinin güçlendirilmesi
Kontrol edilen yabancı kurum vergileme rejiminin
güçlendirilmesi ve ülkeler arası standardizasyonun
sağlanmasına yönelik politikaların belirlenmesi
Eylül 2015
Faiz ve diğer finansal enstrümanlarla vergi
matrahı aşındırmasının sınırlandırılması
Ülkeler arası faiz ve benzeri finansal ödemeler yoluyla
vergi matrahının düşürülmesine karşı alınacak
önlemler konusunda gerek ulusal mevzuatlarda
gerekse transfer fiyatlaması mevzuatında
yapılabilecek düzenlemelerin belirlenmesi
Eylül 2015
Aralık 2015 (Transfer Fiyatlaması
düzenlemeleri için)
Şeffaflık ve vergi mukimliği alanında
zararlı vergi rejimleriyle mücadele
Bilgi değişimi, şeffaflık ve vergi mukimliği
kuralları gibi unsurların gözden geçirilerek zararlı
vergi rejimi (vergi cennetleri) ile mücadelenin
etkinleştirilmesi
Eylül 2014 (OECD üye ülkeleri için)
Vergi anlaşmalarının kötüye kullanılmasının
engellenmesi
Vergi anlaşmalarının sağladığı avantajların
kötüye kullanılmasının engellenmesi için
vergi anlaşmaları rejimi ve ülkelerin ulusal
mevzuatlarında yapılacak düzenlemelerin
belirlenmesi
Eylül 2014
İş yeri (PE) statüsünün yapay olarak
ortadan kaldırılmasının önüne geçilmesi
Vergi anlaşmalarında diğer ülkede yapılan
faaliyetlerin “İş yeri” olarak tanımlanması ve
vergilenmesi için gerekli kriterlerin yeniden
düzenlenmesi (istisnaların sınırlanması)
Eylül 2015
26 / KPMG GÜNDEM - EKİM / ARALIK 2013
Eylül 2015 (OECD’ye üye olmayan
ülkeler için)
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards