tc gazġ ünġversġtesġ eğġtġm bġlġmlerġ enstġtüsü ġlköğretġm

advertisement
T.C.
GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI
SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI
SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ
ÇEVRE OKURYAZARLIK DÜZEYLERĠNĠN
BELĠRLENMESĠ
DOKTORA TEZĠ
Hazırlayan
Kadir KARATEKĠN
Ankara
Eylül, 2011
T.C.
GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI
SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI
SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ
ÇEVRE OKURYAZARLIK DÜZEYLERĠNĠN
BELĠRLENMESĠ
DOKTORA TEZĠ
Kadir KARATEKĠN
DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Bülent AKSOY
Ankara
Eylül, 2011
JÜRĠ ONAY SAYFASI
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne
Kadir KARATEKĠN’in “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık
Düzeylerinin Belirlenmesi” baĢlıklı tezi 23 Eylül 2011 tarihinde, jürimiz tarafından
Ġlköğretim Ana Bilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı’nda Doktora Tezi
olarak kabul edilmiĢtir.
Adı Soyadı
Ġmza
BaĢkan : Doç. Dr. Servet KARABAĞ
..………………
Üye (Tez DanıĢmanı): Yrd. Doç. Dr. Bülent AKSOY
………………..
Üye: Doç. Dr. Cengiz DÖNMEZ
………………..
Üye: Doç. Dr. Hilmi DEMĠRKAYA
………………..
Üye: Yrd. Doç. Dr. Turhan ÇETĠN
………………..
iii
ÖNSÖZ
Bu araĢtırmanın çevrenin güzelliklerini geleceğe taĢımada önemli bir görevi olan
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde okuyan tüm öğrenciler ve Sosyal Bilgiler
öğretmenleri için bir vesile olmasını temenni ediyorum.
Bu araĢtırmanın baĢından sonuna kadar bana yol gösteren tez danıĢmanım Yrd.
Doç. Dr. Bülent AKSOY’a Ģükranlarımı sunuyorum. Tez Ġzleme Komitesinde yer alan
değerli hocalarım Doç. Dr. Servet KARABAĞ’a ve Doç. Dr. Cengiz DÖNMEZ’e;
tezimin her aĢamasında ve doktora öğrenim süresi boyunca bana destek veren değerli
hocalarım Prof. Dr. ġefika KURNAZ’a, Yrd. Doç. Dr. Turhan ÇETĠN’e, Yrd. Doç. Dr.
Ufuk KARAKUġ’a, Yrd. Doç. Dr. KürĢat GÖKKAYA’ya, Yrd. Doç. Dr. Bülent
AKBABA’ya;
çalıĢmamda emeği geçen çok değerli dostlarım ArĢ. Gör. Nurcan
UZEL’e, ArĢ. Gör. Gökçe KILIÇOĞLU’na, ArĢ. Gör. Zafer KUġ’a, ArĢ. Gör. Zihni
MEREY’e, ArĢ. Gör. Talip ÖZTÜRK’e, ArĢ. Gör. Eda Nur KARAKUġ’a, Yrd. Doç.
Dr. Serkan TĠMUR’a ve Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ’e teĢekkürlerimi
sunuyorum.
Bu meĢakkatli yolda bana umut veren ve üzerimdeki sorumlulukları alarak
kendine yük edinen sevgili eĢim Burcu KARATEKĠN’e, bu süreçte yaĢama sevincim
olan canım oğlum Can KARATEKĠN’e ve bugünlere gelmemde emeği geçen anneme
ve babama sevgilerimi sunuyorum.
Eylül 2011, Ankara
Kadir KARATEKĠN
iv
ÖZET
SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE OKURYAZARLIK
DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ
KARATEKĠN, Kadir
Doktora, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı
Tez DanıĢmanı: Yrd. Doç. Dr. Bülent AKSOY
Eylül-2011, 301 sayfa
AraĢtırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık
düzeylerini belirlemek ve çevre okuryazarlığını oluĢturan bileĢenler (bilgi-duyuĢdavranıĢ-biliĢsel beceri) üzerinde çeĢitli değiĢkenlerin etkisini ortaya koymaktır.
AraĢtırma 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Türkiye’deki 6 farklı üniversitenin Sosyal
Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nün 1., 2., 3. ve 4. sınıfında okuyan 1587 öğretmen
adayı ile tarama modeli kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir.
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerini belirlemek
amacıyla kiĢisel bilgi formu, çevreye yönelik duyuĢsal eğilimler ölçeği, çevre davranıĢ
ölçeği, çevre bilgi testi ve biliĢsel beceri testi olmak üzere 5 bölümden oluĢan “Çevre
Okuryazarlığı Anketi” kullanılmıĢtır. Öğretmen adaylarının çevre okuryazarlığını
oluĢturan dört ayrı bileĢene göre 18 demografik değiĢkenin etkisi araĢtırılmıĢtır.
Verilerin analizi SPSS istatistik programı kullanılarak yapılmıĢtır. Verilerin analizinde;
betimsel istatistik, iliĢkisiz örneklemler için t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
ve basit korelasyon kullanılmıĢtır.
AraĢtırmadan elde edilen bulgulara göre Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının
çevre bilgileri ve çevre davranıĢları orta düzeyde; duyuĢsal eğilimleri yüksek düzeyde,
biliĢsel becerileri ise düĢük düzeyde bulunmuĢtur. Öğretmen adaylarının çevre
okuryazarlığını oluĢturan bu dört ayrı bileĢenden aldıkları toplam puanların
ortalamasına bakıldığında ise çevre okuryazarlık düzeylerinin orta seviyede olduğu
görülmektedir.
v
Çevre okuryazarlığını oluĢturan bileĢenler arasındaki iliĢkiye bakıldığında bilgi
ile duyuĢsal eğilim arasında pozitif yönde, düĢük düzeyde anlamlı; bilgi ile davranıĢ
arasında negatif yönde, düĢük düzeyde anlamlı; bilgi ile beceri arasında pozitif yönde,
düĢük düzeyde anlamlı; duyuĢ ile davranıĢ arasında pozitif yönde düĢük düzeyde
anlamlı; davranıĢ ile beceri arasında pozitif yönde düĢük düzeyde anlamlı bir iliĢki
bulunmuĢtur. DuyuĢ ile beceri arasında ise anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Çevre okuryazarlığı, Sosyal Bilgiler öğretmen adayı, çevre
bilgi, çevre duyuĢ, çevre davranıĢ, biliĢsel beceri.
vi
ABSTRACT
THE DETERMINATION OF ENVIRONMENTAL LITERACY LEVELS OF PRESERVICE TEACHERS OF SOCIAL STUDIES
KARATEKĠN, Kadir
PhD., Social Studies Education Department
Thesis Advisor: Assist. Yrd. Doç. Dr. Bülent AKSOY
September-2011, 301 pages
The purpose of this study is to determine the environmental literacy levels of
pre-service teachers of social studies and to demonstrate the effects of the several
variables over the components of environmental literacy (knowledge-affect-behaviorcognitive skill). The study was carried out with 1587 pre-service teachers studying at
the 1st, 2nd, 3rd and 4th years of the Departments of Social Studies Teaching at 6 different
universities in Turkey using survey model in 2010-2011 educational year.
“Environmental Literacy Survey”, which was composed of 5 parts as personal
information form, scale for affective tendencies towards the environment, scale for
environmental behavior, environmental knowledge test and cognitive skill test, was
used in order to determine the environmental literacy levels of pre-service teachers of
social studies. The effect of 18 demographic variables according to the four components
forming the environmental literacy of pre-service teachers was studied. The analysis of
the data was conducted using SPSS statistical software program. During the data
analysis, descriptive statistics, t-test for independent samples, one-way analysis of
variance (ANOVA) and simple correlation were used.
According to the findings of the study, it was found that the environmental
knowledge and environmental behaviors were at a medium level; affective tendencies
were at a high level; and cognitive skills were at a low level. When the averages of total
scores that pre-service teachers obtained from four different components forming the
environmental literacy were examined, it was seen that their environmental literacy
levels were at a medium level.
vii
When the relationship among the components forming the environmental
literacy, it was found that there was a positive, low level and significant relationship
between knowledge and affective tendency; a negative low level and significant
relationship between knowledge and behavior; a positive, low level and significant
relationship between knowledge and skill; a positive, low level and significant
relationship between affect and behavior; and a positive, low level and significant
relationship between behavior and skill. There was no significant relationship between
affect and skill.
Key Words: Environmental literacy, pre-service teacher of social studies,
environmental knowledge, environmental affect, environmental behavior, cognitive
skill.
viii
ĠÇĠNDEKĠLER
JÜRĠ ONAY SAYFASI............................................................................................... iii
ÖNSÖZ ....................................................................................................................... iv
ÖZET ............................................................................................................................v
ABSTRACT ............................................................................................................... vii
ĠÇĠNDEKĠLER ........................................................................................................... ix
TABLOLAR LĠSTESĠ ............................................................................................... xii
GRAFĠKLER LĠSTESĠ ............................................................................................... xx
KISALTMALAR LĠSTESĠ ........................................................................................xxi
I. BÖLÜM ....................................................................................................................1
GĠRĠġ ...........................................................................................................................1
1.1. Problem Durumu .................................................................................................1
1.1.1. Problem Cümlesi ..........................................................................................3
1.1.2. Alt Problemler ..............................................................................................3
1.2. AraĢtırmanın Amacı ............................................................................................5
1.3. AraĢtırmanın Önemi ............................................................................................5
1.4. AraĢtırmanın Varsayımları ..................................................................................6
1.5. AraĢtırmanın Sınırlılıkları ...................................................................................7
1.6. Tanımlar .............................................................................................................7
II. BÖLÜM ..................................................................................................................9
KAVRAMSAL ÇERÇEVE .........................................................................................9
2.1. Çevre Kavramı ve Çevre Türleri .........................................................................9
2.2. Çevre Sorunları ve Ortaya ÇıkıĢı ....................................................................... 11
2.3. Çevre Eğitimi ve Tarihsel GeliĢimi ................................................................... 14
2.3.1. Çevre Eğitiminin Hedefleri ......................................................................... 17
2.3.2. Çevre Eğitiminin Amaçları ......................................................................... 17
2.3.3. Çevre Eğitiminin Esasları ...........................................................................18
2.3.4. Çevre Eğitiminde Ana Trendler .................................................................. 20
2.4. Türkiye’de Çevre Eğitimi .................................................................................. 22
2.4.1. Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitimi ve Türkiye’deki Okul Öncesi
Programlarının Çevre Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi ................................. 24
2.4.2. Ġlköğretimde Çevre Eğitimi ve Ġlköğretim Programlarının Çevre Eğitimi
Açısından Değerlendirilmesi ................................................................................ 35
2.4.2.1.Çevre, Sağlık, Trafik, Okuma Dersi Programı ....................................... 36
ix
2.4.2.2. Hayat Bilgisi Programı ......................................................................... 38
2.4.2.3. Fen Bilgisi /Fen ve Teknoloji Dersi Programı ....................................... 47
2.4.2.4. Sosyal Bilgiler Programı ......................................................................65
2.4.3. Ortaöğretimde Çevre Eğitimi ......................................................................86
2.4.4. Yükseköğretimde Çevre Eğitimi ................................................................. 92
2.5. Okuryazarlık Kavramı ....................................................................................... 93
2.6. Çevre Okuryazarlığı ve BileĢenleri .................................................................... 95
2.6.1. Çevre Okuryazarlığının Düzeyleri .............................................................. 99
2.7. Ġlgili AraĢtırmalar............................................................................................ 105
2.7. 1. Çevre Bilgisi Ġle Ġlgili AraĢtırmalar .......................................................... 105
2.7.2. Tutum Ġle Ġlgili AraĢtırmalar ..................................................................... 109
2.7.3. Çevre Okuryazarlığı Ġle Ġlgili AraĢtırmalar ................................................ 123
III. BÖLÜM ............................................................................................................. 139
YÖNTEM ................................................................................................................ 139
3.1. AraĢtırmanın Modeli ....................................................................................... 139
3.2. ÇalıĢma Grubu ................................................................................................ 139
3.3. Veri Toplama Araçları .................................................................................... 147
3.3.1. Ölçeklerin Türkçeye Uyarlanma Süreci .................................................... 147
3.3.2. Ölçeklerin Geçerliliği Ġçin Uzman GörüĢünün Alınması ........................... 147
3.3.3. Çevre Okuryazarlığı Anketinin Ön Uygulama Süreci ................................ 148
3.3.4. Pilot Uygulama ......................................................................................... 149
3.3.4.1. KiĢisel Bilgi Formu ............................................................................ 149
3.3.4.2. Çevre Bilgi Testi ................................................................................ 149
3.3.4.3. Çevreye Yönelik DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği ...................................... 151
3.3.4.4. Çevre DavranıĢ Ölçeği ....................................................................... 151
3.3.4.4.1.Çevre DavranıĢ Ölçeğinin Açımlayıcı Faktör Analizine Yönelik
Bulgular ...................................................................................................... 152
3.3.4.4.2. Çevre DavranıĢ Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizine Yönelik
Bulgular ...................................................................................................... 157
3.3.4.4.3. Madde Toplam Korelasyonlarını Kullanarak Test Maddelerinin
Güvenirliğinin (Cronbach Alpha) Belirlenmesi............................................ 158
3.3.4.5. BiliĢsel Beceri Testi .......................................................................... 160
3.4. Verilerin Analizi ............................................................................................. 160
x
IV. BÖLÜM ............................................................................................................. 163
BULGULAR ve YORUM ....................................................................................... 163
4.1. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeylerine ĠliĢkin
Bulgular ve Yorum ................................................................................................ 163
4.2. Birinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorum............................................. 165
4.3. Ġkinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorum ............................................... 178
4.4. Üçüncü Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorum ............................................ 196
4.5. Dördüncü Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorum ......................................... 236
4.6. BeĢinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorum ............................................. 245
V. BÖLÜM .............................................................................................................. 246
SONUÇ VE ÖNERĠLER ........................................................................................ 246
KAYNAKÇA ........................................................................................................... 273
EKLER .................................................................................................................... 293
Ek-1: Ölçek Kullanma Ġzni ........................................................................................ 294
Ek- 2: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık ............................. 295
Düzeylerini Belirleme Anketi .................................................................................... 295
xi
TABLOLAR LĠSTESĠ
Tablo 1: Bir Çevre Eğitimi Programı Hazırlanırken YaĢ Düzeyine Göre Dikkate
Alınması Gereken Amaçlar ......................................................................................... 25
Tablo 2: 1994-1995 Eğitim-Öğretim Yılında Uygulamaya Geçen Ana Sınıfı
Programında Yer Alan Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Hedef ve DavranıĢlar ........................... 27
Tablo 3: 2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılında Uygulamaya Geçen Ana Sınıfı
Programında Yer Alan Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Hedef Ve DavranıĢlar .......................... 30
Tablo 4: 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında Uygulamaya Geçen Ana Sınıfı
Programında Yer Alan Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Amaç ve Kazanımlar ........................... 33
Tablo 5: 1968-1997 Arası Hayat Bilgisi Programında Sınıf Düzeyine Göre Çevre
Eğitimi Ġle ilgili Konular ............................................................................................. 40
Tablo 6: 2009 Hayat Bilgisi Dersi Programı 1. Sınıfında Yer Alan Çevre Eğitimi Ġle
Ġlgili Kazanımlar ......................................................................................................... 42
Tablo 7: 2009 Hayat Bilgisi Dersi Programı 2. Sınıfında Yer Alan Çevre Eğitimi Ġle
Ġlgili Kazanımlar ......................................................................................................... 43
Tablo 8: 2009 Hayat Bilgisi Dersi Programı 3. Sınıfında Yer Alan Çevre Eğitimi Ġle
Ġlgili Kazanımlar ......................................................................................................... 44
Tablo 9: 1992’de Uygulamaya Geçen Fen Bilgisi Dersi 4. ve 5. Sınıf Programında
Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Yer Alan Amaçlar ................................................................... 48
Tablo 10: 1992’de Uygulamaya Geçen Fen Bilgisi Dersi 6.,7. ve 8. Sınıf Programında
Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Yer Alan Amaçlar ................................................................... 49
Tablo 11: 2005’de Uygulamaya Geçen Fen ve Teknoloji Dersi 4. Sınıf Öğretim
Programında Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Yer Alan Kazanımlar ..........................................50
Tablo 12: 2005’de Uygulamaya Geçen Fen ve Teknoloji Dersi 5. Sınıf Öğretim
Programında Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Yer Alan Kazanımlar ..........................................53
Tablo 13: 2005’de Uygulamaya Geçen Fen ve Teknoloji Dersi 6. Sınıf Öğretim
Programında Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Yer Alan Kazanımlar ..........................................56
Tablo 14: 2005’de Uygulamaya Geçen Fen ve Teknoloji Dersi 7. Sınıf Öğretim
Programında Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Yer Alan Kazanımlar ..........................................58
Tablo 15: 2005’de Uygulamaya Geçen Fen ve Teknoloji Dersi 8. Sınıf Öğretim
Programında Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Yer Alan Kazanımlar ..........................................59
Tablo 16:1990 Tarihli Sosyal Bilgiler Dersi Programında Sınıf Düzeyine Göre Çevre
Eğitimi Ġle Ġlgili Konular ............................................................................................. 68
Tablo 17: 1985 Tarihli Milli Coğrafya Dersi Programında Sınıf Düzeyine Göre Çevre
Eğitimi Ġle Ġlgili Konular ............................................................................................. 69
Tablo 18: 1998 Tarihli Sosyal Bilgiler Dersi Programında Sınıf Düzeyine Göre Çevre
Eğitimi Ġle Ġlgili Özel Amaçlar .................................................................................... 70
Tablo 19: 2005 Tarihli 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Programında Yer Alan Çevre
Eğitimi Ġle Ġlgili Kazanım ve Konular ..........................................................................73
Tablo 20: 2005 Tarihli 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Programında Yer Alan Çevre
Eğitimi Ġle Ġlgili Kazanım ve Konular ..........................................................................75
Tablo 21: 2005 Tarihli 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Programında Yer Alan Çevre
Eğitimi Ġle Ġlgili Kazanım ve Konular ..........................................................................77
xii
Tablo 22: 2005 Tarihli 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Programında Yer Alan Çevre
Eğitimi Ġle Ġlgili Kazanım ve Konular ..........................................................................78
Tablo 23: Lise Biyoloji Dersi Sınıf Düzeyine Göre Çevre Eğitimi Konuları ............... 90
Tablo 24: Lise Coğrafya Dersi 9. ve 10. Sınıf Programında Yer Alan Çevre Eğitimi
Kazanımları ................................................................................................................. 90
Tablo 25: Lise Coğrafya Dersi 11. ve 12. Sınıf Programında Yer Alan Çevre Eğitimi
Kazanımları ................................................................................................................. 91
Tablo 26: DüĢük (Nominal) Seviye Çevre Okuryazarlığı .......................................... 100
Tablo 27: ĠĢlevsel (Fonksiyonel) Çevre Okuryazarlığı ............................................. 101
Tablo 28: Eylemsel Çevre Okuryazarlığı .................................................................. 103
Tablo 29: ÇalıĢma Grubunun Üniversitelere Göre Dağılımı ...................................... 140
Tablo 30: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Cinsiyete Göre Dağılımı ................ 140
Tablo 31: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının YaĢ Aralıklarına Göre Dağılımı ..... 140
Tablo 32: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı ....... 141
Tablo 33: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Genel Akademik Ortalamalarına Göre
Dağılımı .................................................................................................................... 141
Tablo 34: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Üniversitede Çevre Eğitimi Dersi
Alma Durumuna Göre Dağılımı ................................................................................ 141
Tablo 35: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Lisede Çevre Eğitimi Dersi Alma
Durumuna Göre Dağılımı .......................................................................................... 142
Tablo 36: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Ġle Ġlgili Bir Sivil Toplum
KuruluĢuna Üye Olma Durumuna Göre Dağılımı ...................................................... 142
Tablo 37: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Anne Eğitim Durumuna Göre
Dağılımı .................................................................................................................... 142
Tablo 38: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Baba Eğitim Durumuna Göre
Dağılımı .................................................................................................................... 143
Tablo 39: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ailelerinin Aylık Gelir Düzeylerine
Göre Dağılımı ........................................................................................................... 143
Tablo 40: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Baba Mesleğine Göre Dağılımı ..... 143
Tablo 41: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Anne Mesleğine Göre Dağılımı ..... 144
Tablo 42: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Üniversiteye BaĢlamadan Önce
YaĢadıkları Yere Göre Dağılımı ................................................................................ 144
Tablo 43: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevreye KarĢı Duydukları Merak
Düzeyine Göre Dağılımı ............................................................................................ 144
Tablo 44: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Doğal Alanlarda Bulunma Sıklığına
Göre Dağılımı ........................................................................................................... 145
Tablo 45: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevresel Aktivitelere Katılma
Sıklığına Göre Dağılımı............................................................................................. 145
Tablo 46: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevresel Konulara Olan Ġlgi Düzeyine
Göre Dağılımı ........................................................................................................... 145
Tablo 47: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Konularını Anlama Düzeyine
Göre Dağılımı ........................................................................................................... 146
Tablo 48: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ailesinde Çevre Duyarlılığı Yüksek
Birey Bulunma Durumuna Göre Dağılımı ................................................................. 146
xiii
Tablo 49: Uzman GörüĢlerinin Yüzde ve Frekans Dağılımı ...................................... 148
Tablo 50: Konularına Göre Çevre Bilgi Testinde Yer Alan Sorular ........................... 149
Tablo 51: Çevre Bilgisi Alt Boyutlarına Göre Soruların Dağılımı ............................. 150
Tablo 52: Çevre Bilgi Testinin Madde Güçlük ve Ayırt Edicilik, Değerleri .............. 151
Tablo 53: KMO ve Bartlett Testi Sonuçları ............................................................... 152
Tablo 54: Maddelerin Ortak Faktör Varyans Değerleri ............................................. 153
Tablo 55: Öz Değer Ġstatistiğine Bağlı Faktör Sayısı ve Açıklanan Varyans Yüzdesi 155
Tablo 56: Çevre DavranıĢ Ölçeği Faktör Yük Değerleri ............................................ 156
Tablo 57: Çevre DavranıĢ Ölçeği Uyum Ġndeksi ....................................................... 158
Tablo 58: Çevre DavranıĢ Ölçeği Güvenirlik Analizi ................................................ 159
Tablo 59: Çevreye Yönelik DuyuĢsal Eğilimler Ölçeğinde Kullanılan Puanlama Sistemi
.................................................................................................................................. 160
Tablo 60: Çevre DavranıĢ Ölçeğinde Kullanılan Puanlama Sistemi .......................... 160
Tablo 61: Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesinde
Kullanılan Çarpan Değerleri ve Her Bir Ölçekten Alınabilecek Maksimum Puanlar .. 162
Tablo 62: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeyleri ....... 163
Tablo 63: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi ve Alt Boyutlarına
Ait Betimsel Veriler .................................................................................................. 166
Tablo 64: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının
Cinsiyete Göre Farklılığı Ġçin t- Testi Sonuçları ......................................................... 166
Tablo 65: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının Sınıf
Düzeyine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi......................................... 167
Tablo 66: Sınıf Düzeyi DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler .................................... 167
Tablo 67: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının Genel
Akademik Ortalamalarına Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi ............... 168
Tablo 68: Genel Akademik Ortalama DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler .............. 168
Tablo 69: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının
Üniversitede ve Lisede Çevre Eğitimi Dersi Alma Durumuna Göre Farklılığı Ġçin t Testi Sonuçları .......................................................................................................... 169
Tablo 70: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının Anne
Eğitim Durumuna Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi ........................... 170
Tablo 71: Anne Eğitim Durumu DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler ...................... 170
Tablo 72: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının Baba
Eğitim Durumuna Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi ........................... 170
Tablo 73: Baba Eğitim Durumu DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler ...................... 171
Tablo 74: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının Ailenin
Aylık Gelir Durumuna Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi .................... 171
Tablo 75: Ailenin Aylık Gelir Durumu DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler ............ 171
Tablo 76: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının Baba
Mesleğine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi ....................................... 172
Tablo 77: Baba Mesleği DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler .................................. 172
Tablo 78: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının Anne
Mesleğine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi ....................................... 173
Tablo 79: Anne Mesleği DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler .................................. 173
xiv
Tablo 80: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının
Üniversiteye BaĢlamadan Önce YaĢadıkları Yere Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü
Varyans Analizi......................................................................................................... 173
Tablo 81: YaĢam Yeri DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler ..................................... 174
Tablo 82: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının Çevreye
KarĢı Duydukları Merak Düzeyine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi .. 174
Tablo 83: Çevreye KarĢı Duyulan Merak Düzeyi DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
.................................................................................................................................. 175
Tablo 84: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının Doğal
Alanlarda Bulunma Sıklığına Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi .......... 175
Tablo 85: Doğal Alanlarda Bulunma Sıklığı DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler .... 176
Tablo 86: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının Çevre
Konularına Olan Ġlgi Düzeyine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi........ 176
Tablo 87: Çevre Konularına Olan Ġlgi Düzeyi DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler . 177
Tablo 88: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının Çevre
Konularını Anlama Düzeyine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi .......... 177
Tablo 89: Çevre Konularını Anlama Düzeyine ĠliĢkin Betimsel Veriler .................... 177
Tablo 90: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeğine ĠliĢkin
Betimsel Veriler ........................................................................................................ 179
Tablo 91: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği Puanlarının
Cinsiyete Göre Farklılığı Ġçin t- Testi Sonuçları ......................................................... 180
Tablo 92: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği Puanlarının
Sınıf Düzeyine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi ................................ 180
Tablo 93: Sınıf Düzeyi DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler .................................... 181
Tablo 94: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği Puanlarının
Genel Akademik Ortalamalarına Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi ..... 181
Tablo 95: Genel Akademik Ortalama DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler .............. 182
Tablo 96: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği Puanlarının
Üniversitede Çevre Eğitimi Dersi Alma Durumuna Göre Farklılığı Ġçin t Testi Sonuçları
.................................................................................................................................. 182
Tablo 97: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği Puanlarının
Lisede Çevre Eğitimi Dersi Alma Durumuna Göre Farklılığı Ġçin t -Testi Sonuçları .. 183
Tablo 98: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği Puanlarının
Sivil Toplum KuruluĢlarına Üye Olma Durumuna Göre Farklılığı Ġçin t- Testi Sonuçları
.................................................................................................................................. 184
Tablo 99: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği Puanlarının
Anne Eğitim Durumuna Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi .................. 184
Tablo 100: Anne Eğitim Durumu DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler .................... 185
Tablo 101: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği
Puanlarının Baba Eğitim Durumuna Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi 185
Tablo 102: Baba Eğitim Durumu DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler..................... 185
Tablo 103: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği
Puanlarının Ailenin Aylık Gelir Durumuna Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans
Analizi ...................................................................................................................... 186
xv
Tablo 104: Ailenin Aylık Gelir Durumu DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler .......... 186
Tablo 105: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği
Puanlarının Baba Mesleğine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi ............ 187
Tablo 106: Baba Mesleği DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler ............................... 187
Tablo 107: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği
Puanlarının Anne Mesleğine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi ........... 188
Tablo 108: Anne Mesleği DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler ................................ 188
Tablo 109: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği
Puanlarının Üniversiteye BaĢlamadan Önce YaĢadıkları Yere Göre Farklılığı Ġçin Tek
Yönlü Varyans Analizi .............................................................................................. 188
Tablo 110: YaĢam Yeri DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler ................................... 189
Tablo 111: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği
Puanlarının Çevreye KarĢı Duyduğu Merak Düzeyine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü
Varyans Analizi......................................................................................................... 189
Tablo 112: Çevreye KarĢı Duyulan Merak Düzeyi DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
.................................................................................................................................. 190
Tablo 113: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği
Puanlarının Doğal Alanlarda Bulunma Sıklığına Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü
Varyans Analizi......................................................................................................... 191
Tablo 114: Doğal Alanlarda Bulunma Sıklığı DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler .. 191
Tablo 115: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği
Puanlarının Çevresel Aktivitelere Katılma Sıklığına Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü
Varyans Analizi......................................................................................................... 192
Tablo 116: Çevresel Aktivitelere Katılma Sıklığı DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
.................................................................................................................................. 193
Tablo 117: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği
Puanlarının Çevre Konularına Duyulan Ġlgi Düzeyine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü
Varyans Analizi......................................................................................................... 193
Tablo 118: Çevre Konularına Duyulan Ġlgi Düzeyi DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
.................................................................................................................................. 194
Tablo 119: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeğinden
Aldıkları Puanların Çevre Konularını Anlama Düzeyine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü
Varyans Analizi......................................................................................................... 194
Tablo 120: Çevre Konularını Anlama Düzeyine ĠliĢkin Betimsel Veriler .................. 195
Tablo 121: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeğinden
Aldıkları Puanların Ailede Çevre Duyarlılığı Yüksek Olan Birey Bulunma Durumuna
Göre Farklılığı Ġçin ĠliĢkisiz Örneklemler Ġçin t-Testi ................................................ 195
Tablo 122: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği ve Alt
Boyutlarına ĠliĢkin Betimsel Veriler .......................................................................... 197
Tablo 123: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği Puanlarının
Cinsiyete Göre Farklılığı Ġçin t- Testi Sonuçları ......................................................... 198
Tablo 124: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği Puanlarının
Sınıf Düzeyine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi ................................ 199
Tablo 125: Sınıf Düzeyi DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler .................................. 201
xvi
Tablo 126: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği Puanlarının
Genel Akademik Ortalamalarına Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi ..... 202
Tablo 127: Genel Akademik Ortalama DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler ............ 203
Tablo 128: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği Puanlarının
Üniversitede Çevre Eğitimi Dersi Alma Durumuna Göre Farklılığı Ġçin t- Testi
Sonuçları ................................................................................................................... 204
Tablo 129: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği Puanlarının
Lisede Çevre Eğitimi Dersi Alma Durumuna Göre Farklılığı Ġçin t- Testi Sonuçları .. 206
Tablo 130: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği Puanlarının
Sivil Toplum KuruluĢlarına Üye Olma Durumuna Göre Farklılığı Ġçin t- Testi Sonuçları
.................................................................................................................................. 207
Tablo 131: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği Puanlarının
Anne Eğitim Durumuna Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi .................. 209
Tablo 132: Anne Eğitim Durumu DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler .................... 211
Tablo 133: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği Puanlarının
Baba Eğitim Durumuna Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi .................. 212
Tablo 134: Baba Eğitim Durumu DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler ..................... 213
Tablo 135: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği Puanlarının
Ailenin Aylık Gelir Durumuna Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi ........ 214
Tablo 136: Ailenin Aylık Gelir Durumu DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler .......... 215
Tablo 137: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeğinden Aldıkları
Puanların Baba Mesleğine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi ............... 215
Tablo 138: Baba Mesleği DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler ................................ 216
Tablo 139: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeğinden Aldıkları
Puanların Anne Mesleğine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi .............. 217
Tablo 140: Anne Mesleği DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel ............................................ 218
Tablo 141: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği Puanlarının
Üniversiteye BaĢlamadan Önce YaĢadıkları Yere Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü
Varyans Analizi......................................................................................................... 218
Tablo 142: YaĢamYeri DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler .................................... 219
Tablo 143: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeğinden Aldıkları
Puanların Çevreye KarĢı Duyduğu Merak Düzeyine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü
Varyans Analizi......................................................................................................... 220
Tablo 144: Çevreye KarĢı Duyulan Merak Düzeyi DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
.................................................................................................................................. 222
Tablo 145: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeğinden Aldıkları
Puanların Doğal Alanlarda Bulunma Sıklığına Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans
Analizi ...................................................................................................................... 223
Tablo 146: Doğal Alanda Bulunma Sıklığı DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler ...... 225
Tablo 147: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği Puanlarının
Çevresel Aktivitelere Katılma Sıklığına Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
.................................................................................................................................. 226
Tablo 148: Çevresel Aktivitelere Katılma Sıklığı DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
.................................................................................................................................. 228
xvii
Tablo 149: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği Puanlarının
Çevre Konularına Duyulan Ġlgi Düzeyine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans
Analizi ...................................................................................................................... 229
Tablo 150: Çevre Konularına Duyulan Ġlgi Düzeyi DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
.................................................................................................................................. 231
Tablo 151: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği Puanlarının
Çevre Konularını Anlama Düzeyine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi 232
Tablo 152: Çevre Konularını Anlama Düzeyi DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler .. 234
Tablo 153: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği Puanlarının
Ailede Çevre Duyarlılığı Yüksek Olan Birey Bulunma Durumuna Göre Farklılığı Ġçin tTesti Sonuçları .......................................................................................................... 235
Tablo 154: BiliĢsel Beceri Testine ĠliĢkin Betimsel Veriler ....................................... 237
Tablo 155: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının BiliĢsel Beceri Testi Puanlarının
Cinsiyete Göre Farklılığı Ġçin t- Testi Sonuçları ......................................................... 237
Tablo 156: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının BiliĢsel Beceri Testi Puanların Sınıf
Düzeyi DeğiĢkenine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi ........................ 238
Tablo 157: Sınıf Düzeyi DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler .................................. 238
Tablo 158: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının BiliĢsel Beceri Testi Puanlarının
Genel Akademik Ortalamalarına Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi ..... 239
Tablo 159: Genel Akademik Ortalama DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler ............ 239
Tablo 160: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının BiliĢsel Beceri Testi Puanlarının
Üniversitede Çevre Eğitimi Dersi Alma Durumuna Göre Farklılığı Ġçin t -Testi
Sonuçları ................................................................................................................... 240
Tablo 161: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının BiliĢsel Beceri Testi Puanlarının
Anne Eğitim Durumuna Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi .................. 240
Tablo 162: Anne Eğitim Durumu DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler .................... 241
Tablo 163: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının BiliĢsel Beceri Testi Puanlarının
Baba Eğitim Durumuna Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi .................. 242
Tablo 164: Baba Eğitim Durumu DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler..................... 242
Tablo 165: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının BiliĢsel Beceri Testi Puanlarının
Ailenin Aylık Gelir Durumuna Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi ........ 243
Tablo 166: Ailenin Aylık Gelir Durumu DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler .......... 243
Tablo 167: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre BiliĢsel Beceri Testi
Puanlarının Üniversiteye BaĢlamadan Önce YaĢadıkları Yere Göre Farklılığı Ġçin Tek
Yönlü Varyans Analizi .............................................................................................. 244
Tablo 168: YaĢam Yeri DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler ................................... 244
Tablo 169: Çevre Okuryazarlığını OluĢturan BileĢenler (bilgi-duyuĢ-davranıĢ-biliĢsel
beceri) Arasındaki ĠliĢkiler ........................................................................................ 245
xviii
ġEKĠLLER LĠSTESĠ
ġekil 1: Çevre DavranıĢ Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları ....................... 157
xix
GRAFĠKLER LĠSTESĠ
Grafik 1: Maddelerin Öz Değerine Göre Çizilen Çizgi Grafiği ................................. 154
xx
KISALTMALAR LĠSTESĠ
NAAEE: North American Association for Environmental Education
UNEP: United Nations Environment Programme
IEEP: International Environmental Education Program
EPA: Environmental Protection Agency
IUCN: International Union for Conservation of Nature
STK: Sivil Toplum KuruluĢu
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı
: Yüzde
N: Katılımcı Sayısı
: Aritmetik Ortalama
Akt: Aktaran
pp: Page Paper (Sayfa numarası)
S: Standart Sapma
sd: Serbestlik Derecesi
SPSS: Statistical Package for the Social Sciences
t: T Değeri (t-Testi Değeri)
p: Anlamlılık Düzeyi
xxi
I. BÖLÜM
GĠRĠġ
Bu bölümde araĢtırmanın problem durumu, amacı, önemi, varsayımları,
sınırlılıkları ve araĢtırmada verilen çeĢitli kavramların tanımları üzerinde durulmuĢtur.
1.1. Problem Durumu
Günümüzde eğitim, yalnızca bilgi verme özelliğiyle değil, aynı zamanda
davranıĢ geliĢtirme ve bireye sosyal yön verme özelliği ile tanımlanır. Öğretimde
baĢarının ölçütü, öğrencinin bilgisini günlük yaĢamında, siyasal etkinliklerinde ve
sosyal iliĢkilerinde etkin olarak kullanabilmesidir. Öğrenci, karĢılaĢtığı sorunların
çözümünde bu bilgisini kullanabilmelidir (Daniel ve Solomon, 2008: 301).
Bir sorunun çözümü, her Ģeyden önce o sorunun iyice anlaĢılmasına ve onu
meydana getiren sebeplerin ortadan kaldırılmasına bağlıdır. Bu çevre sorunları için de
geçerlidir. Çevre sorunlarını sadece teknik bir mesele gören "Sığ Çevrecilik" ile çözmek
mümkün görünmemektedir. Günümüzde yaĢanan çevre krizine çözüm; insan-tabiat
iliĢkisini yeniden gözden geçiren, yeniden anlamlandıran ve insanla tabiatı yeniden
barıĢtıran, bilimsel ve teknolojik temellere dayanan, çözüm için herkesin katılımının
sağlandığı derin çevre eğitiminden geçmektedir (Ġleri, 1998: 3).
Çevre eğitimi konusunda araĢtırma yapanlar, çevre sorunlarına ve onların
çözümlerine gösterilen ilginin çevre eğitiminin özellikleri ve amaçları için birincil temel
olduğunu ısrarla belirtmiĢlerdir. Sorun çözme davranıĢına gösterilen bu ilgi 1977’de
Tiflis’te yapılan BirleĢmiĢ Milletler Hükümetler Arası Çevre Eğitimi Konferansı
boyunca üzerinde anlaĢılan çevre eğitiminin hedefleri ve amaçlarında açıkça
görülmektedir. Tiflis’te temsil edilen hükümetler çevreye yönelik sorumlu davranıĢ
geliĢtirilmesinin gerekli olduğunu bunun için de çevre eğitiminin özel bir önem
taĢıdığını onaylamıĢlardır (Marcinkowski, 2001: 247).
Çevreyi korumak, onu yaĢatmak ve çevre ile ilgili herhangi bir sorun çözme
davranıĢı gösterebilmek için öncelikle birtakım değerlere sahip olmamız gerekmektedir.
Çünkü çevreye karĢı duyarlılığımız ya da duyarsızlığımız sahip olduğumuz bu
2
değerlerin bir yansımasıdır. Bu değerlerden bazıları sevgi, saygı, estetik, temizlik,
sorumluluk, duyarlılık ve tutumluluktur, bu değerleri kullanarak çevreyi kirletmeyen,
onu koruyan ve sahip çıkan ve bunu bir yaĢam biçimi haline getiren bir toplum
oluĢturabiliriz. Ancak bu yaĢam biçimine toplumun tamamının aynı anda sahip olması
gerekmektedir. Toplumu aynı anda, aynı hedefe ve aynı değerlere yöneltecek en önemli
araç da eğitimdir. Toplumu oluĢturan bireylere çok küçük yaĢtan itibaren çevreyi
korumaya yönelik verilecek bir eğitimle, sorunlar henüz ortaya çıkmadan önüne geçmek
mümkündür. YaĢadığımız yüzyılda büyük çevre sorunlarının çözülmesinde baĢka bir
alternatif de görülmemektedir. Yeni çevre sorunlarının oluĢmasını önlemek, var olan
büyük çevre sorunlarını çözmek ve kötü gidiĢi tersine çevirmek için eğitim sistemine
girecek her öğrenciye yaĢ ve geliĢim özelliklerine uygun olarak etkili bir çevre eğitimi
verilmesi ve onların iyi birer çevre okuryazarı olmasının sağlanması gerekmektedir.
Ġlköğretimde çevre eğitimini verebileceğimiz derslerin baĢında da Sosyal Bilgiler dersi
gelmektedir. Çevre bilincine sahip, tutum ve davranıĢlarıyla çevreye karĢı duyarlı ve
çevre sorunlarına karĢı katılım ve problem çözme becerileri geliĢmiĢ insan; iyi bir insan
ve iyi bir vatandaĢtır. Sosyal Bilgiler dersinin en önemli amacı da öğrencilerin iyi bir
insan ve iyi bir vatandaĢ olmalarını sağlamaktır. Bu noktada çevre eğitiminin amaçları
ile Sosyal Bilgiler dersinin amaçları örtüĢmektedir (Karatekin, 2011).
Çevre eğitimi öğrencilerin günlük yaĢamlarına iliĢkin coğrafya, tarih, ekonomi,
sosyoloji ve politik sistemler gibi Sosyal Bilgileri oluĢturan bir takım temel
disiplinlerde, daha derin ve daha anlamlı bir anlayıĢ geliĢtirmelerine imkân verir. Onlar
gerçek dünyada kendi bilgilerini uygulama fırsatına sahip oldukları zaman bireyler ve
toplumlar arasındaki iliĢkileri ve bağlantıları görebilirler. Örneğin yaĢadığı yerde mısır,
domates ya da karpuz tarımı yapan bir çiftçiye yardım eden öğrenciler, bitkilerin
etrafındaki yabani otları yolabilir, yağıĢ miktarı kayıtlarını tutabilir, sebze ve meyveleri
toplayabilir, bunları yiyebilir ve pazarda satabilir. Bu süreç onlara fiyatlandırma ve
rekabet üzerinden ekonomiyi, arazi kullanımı ve hava durumu yoluyla coğrafyayı ve
toprağın kalitesi üzerinden de doğal kaynakları daha iyi anlamalarına yardımcı
olabilecektir (Plevyak ve Mayfield, 2010: 56).
Bu karĢılıklı iliĢki sayesinde hem çevre eğitimi Sosyal Bilgilere hem de Sosyal
Bilgiler çevre eğitimine yardımcı olacaktır. Bu noktada çevre eğitiminde çok önemli bir
yeri olan Sosyal Bilgiler dersinin çevre eğitimi konusunda baĢarıya ulaĢmasında en
3
önemli görev, öğrencilerimize ekoloji ve çevre bilgisi, çevre duyarlılığı, sorumlu çevre
davranıĢı ve çevre sorunlarının çözümünde onlara biliĢsel bir takım beceriler
kazandıracak olan Sosyal Bilgiler öğretmenlerine düĢmektedir. Bu nedenle çevre
eğitiminin amacına ulaĢması için öncelikle bu eğitimi verecek olan Sosyal Bilgiler
öğretmenlerinin çevre okuryazarı olması gerekmektedir. Acaba öğrencilerini çevre
okuryazarı yapma amacı olan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin kendileri ne kadar çevre
okuryazarıdır? Bu sorunun cevabını bilmek hem Sosyal Bilgiler dersinde çevre
eğitiminin ne kadar etkili verilebileceğine hem de okul öncesinden baĢlayıp
yükseköğretime kadar gelen ve yarının öğretmenleri olacak olan Sosyal Bilgiler
öğretmen adaylarının bu eğitim basamaklarında ne derece etkili bir çevre eğitimi
aldıklarına da ıĢık tutması açısından önem arz etmektedir.
1.1.1. Problem Cümlesi
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeyleri nedir?
1.1.2. Alt Problemler
AraĢtırmanın alt problemleri aĢağıda maddelenmiĢtir.
1. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre bilgi testi puanları;
 Cinsiyetlerine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Sınıf düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Genel akademik ortalamalarına göre farklılaĢmakta mıdır?
 Üniversitede çevre eğitimi dersi alma durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Lisede çevre eğitimi dersi alma durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Anne eğitim durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Baba eğitim durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Ailenin aylık gelir durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Baba mesleğine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Anne mesleğine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Üniversiteye baĢlamadan önce yaĢadıkları yere göre farklılaĢmakta mıdır?
 Çevreye karĢı duydukları merak düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Doğal alanlarda bulunma sıklığına göre farklılaĢmakta mıdır?
 Çevre konularına karĢı duyulan ilgi düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Çevre konularını anlama düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
4
2. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilimler ölçeği puanları;
 Cinsiyetlerine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Sınıf düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Genel akademik ortalamalarına göre farklılaĢmakta mıdır?
 Üniversitede çevre eğitimi dersi alma durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Lisede çevre eğitimi dersi alma durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Sivil Toplum KuruluĢlarına üye olma durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Anne eğitim durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Baba eğitim durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Ailenin aylık gelir durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Baba mesleğine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Anne mesleğine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Üniversiteye baĢlamadan önce yaĢadıkları yere göre farklılaĢmakta mıdır?
 Çevreye karĢı duydukları merak düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Doğal alanlarda bulunma sıklığına göre farklılaĢmakta mıdır?
 Çevresel aktivitelere katılma sıklıklarına göre farklılaĢmakta mıdır?
 Çevre konularına karĢı duyulan ilgi düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Çevre konularını anlama düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Ailede çevre duyarlılığı yüksek olan birey bulunma durumuna göre
farklılaĢmakta mıdır?
3. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının davranıĢ ölçeğinden aldıkları puanları;
 Cinsiyetlerine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Sınıf düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Genel akademik ortalamalarına göre farklılaĢmakta mıdır?
 Üniversitede çevre eğitimi dersi alma durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Lisede çevre eğitimi dersi alma durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Sivil Toplum KuruluĢlarına üye olma durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Anne eğitim durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Baba eğitim durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Ailenin aylık gelir durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Baba mesleğine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Anne mesleğine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Üniversiteye baĢlamadan önce yaĢadıkları yere göre farklılaĢmakta mıdır?
5
 Çevreye karĢı duydukları merak düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Doğal alanlarda bulunma sıklığına göre farklılaĢmakta mıdır?
 Çevresel aktivitelere katılma sıklıklarına göre farklılaĢmakta mıdır?
 Çevre konularına karĢı duyulan ilgi düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Çevre konularını anlama düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Ailede çevre duyarlılığı yüksek olan birey bulunma durumuna göre
farklılaĢmakta mıdır?
4. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının biliĢsel beceri testi puanları;
 Cinsiyetlerine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Sınıf düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Genel akademik ortalamalarına göre farklılaĢmakta mıdır?
 Üniversitede çevre eğitimi dersi alma durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Anne eğitim durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Baba eğitim durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Ailenin aylık gelir durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Üniversiteye baĢlamadan önce yaĢadıkları yere göre farklılaĢmakta mıdır?
5. Çevre okuryazarlığını oluĢturan bileĢenler (Bilgi-tutum-davranıĢ-biliĢsel
beceri) arasındaki iliĢki nasıldır?
1.2. AraĢtırmanın Amacı
Bu araĢtırmanın amacı Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık
düzeylerini belirlemek ve çevre okuryazarlığını oluĢturan bileĢenler (bilgi-duyuĢdavranıĢ-biliĢsel beceri) üzerinde çeĢitli değiĢkenlerin etkisini ortaya koymaktır.
1.3. AraĢtırmanın Önemi
Çocuklarımızda çevreyi korumalarına yardım edecek zengin bir çevresel duygu
ve düĢünce oluĢturmak, doğal kaynakları korumaya yönelik kanunlar yapmaktan çok
daha fazla olumlu etkilere sahiptir (Öztürk ve diğerleri, 1998: 99). Bilinçli olarak
yapılan tüm davranıĢlar Ģu ya da bu Ģekilde öğrenme ürünüdür. Çevre sorunlarının
kaynağı, insanın tutum ve davranıĢları olduğuna göre, bunlar özünde bir eğitim
sorunudur. O halde; bireylerde biliĢsel, duyuĢsal ve deviniĢsel alanda bilgi, beceri ve
tutum kazandırma süreci olarak bahsedilen eğitimden, çevre sorunlarının çözümünde
6
bireyleri bilinçlendirme aracı olarak etkili bir Ģekilde yararlanılabilir (Bozkurt, 2006:
210). Ancak bu araçtan etkili bir Ģekilde yararlanılamadığı ülkemizde ve dünyada
görülen çevre sorunlarının artmasından anlaĢılmaktadır. Giderek artan çevre sorunları
karĢısında birçok ülke çevre eğitimi ile ilgili programlarını, küresel düzeyde çevre
eğitiminin temellerinin atıldığı Tiflis Konferansında yayınlanan Tiflis bildirgesindeki
hedef, amaç ve esaslar doğrultusunda tekrar gözden geçirmiĢ ve yenilemiĢlerdir.
Ülkemizde de çevre eğitimi ile ilgili yapılacak olan düzenlemelerde bu unsurların
dikkate alınması gerekmektedir. Disiplinlerarası bir yapısı olan, ilköğretimde ve
ortaöğretimde çeĢitli derslerin içinde sadece bilgi boyutunda verilmeye çalıĢılan çevre
eğitimi beklenen amacı gerçekleĢtirememektedir. Bir çevre eğitimi dersinden beklenen
amaç öğrencilere çevre ve çevre sorunlarıyla ilgili bilgi, tutum, davranıĢ ve beceri
kazandırmak olmalıdır. Bu özelliklere sahip öğrenciler yetiĢtirmede Sosyal Bilgiler
dersi çok önemli bir görevi üstlenmektedir. Ancak bu dersi okutacak olan Türkiye’deki
Sosyal Bilgiler öğretmen adayları bu özelliklere ne kadar sahiptir bu konuda literatürde
yeterli araĢtırma bulunmamakla beraber yapılan araĢtırmalar da sadece tutum ya da bilgi
boyutu ile sınırlı kalmıĢtır. Bu araĢtırma Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre
okuryazarlık düzeylerinin tüm bileĢenleri ile (bilgi, tutum, davranıĢ ve biliĢsel beceri)
belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. Ayrıca Sosyal Bilgiler öğretmen
adaylarının Sosyal Bilgiler dersinde çevre eğitimini çevre okuryazarlığı açısından ne
kadar etkili verebilecekleri konusunda da genel bir yargıya varabilmemiz açısından
önemli bulgular sağlayacaktır.
1.4. AraĢtırmanın Varsayımları
AraĢtırma aĢağıdaki varsayımlar üzerine kurulmuĢtur.
1. Veri toplama araçlarının, araĢtırmanın amacına, konusuna uygun olduğu
varsayılmaktadır.
2. AraĢtırmanın
yürütüldüğü
çalıĢma
grubunun,
araĢtırma
sonuçlarının
genellenebilirliğini sağlayacak büyüklükte olduğu varsayılmaktadır.
3. ÇalıĢma grubundaki öğretmen adaylarının ölçeklerde yer alan maddelere
verdikleri cevapların gerçeği yansıtacağı düĢünülmektedir.
4. Öğretmen adaylarına uygulanan çevre okuryazarlığı anketinin kapsam
geçerliliği konusunda baĢvurulan uzman görüĢlerinin yeterli olduğu
varsayılmaktadır.
7
1.5. AraĢtırmanın Sınırlılıkları
Bu araĢtırma;
1. 2010–2011 eğitim öğretim yılında,
2. Türkiye’nin altı üniversitesinde, Ġlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Bölümü 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören 1587 öğretmen adayı,
3. Veri toplama aracı olan çevre okuryazarlığı anketi ile sınırlandırılmıĢtır.
1.6. Tanımlar
Sosyal
Bilgiler:
Sosyal
Bilgiler,
bireyin
toplumsal
varoluĢunu
gerçekleĢtirebilmesine yardımcı olması amacıyla, tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji,
antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimlerin ve yurttaĢlık
bilgisi konularının, öğrenme alanlarını yansıtan bir ünite ya da tema altında
birleĢtirilmesini içeren, insanın sosyal ve fiziki çevre ile etkileĢiminin geçmiĢ, bugün ve
gelecek bağlamında incelendiği toplu öğretim anlayıĢından hareketle oluĢturulmuĢ bir
ilköğretim dersidir (MEB, 2005: 46).
Çevre: Canlıların içinde yaĢadığı ve tüm canlıların yaĢam boyu iliĢkilerini
sürdürdüğü dıĢ ortam olarak tanımlanabilir (Çepel, 1992: 38; Ertürk, 1994:6, Çevre
Bakanlığı, 1998: 1). Bu ortamı canlı ve cansız varlıklar oluĢturur (hava, su, toprak,
sıcaklık, ıĢık, mikroorganizmalar, bitki, hayvan, insan). Bu nedenle çevre; canlıların
yaĢayıp geliĢmesini sağlayan ve onları sürekli olarak etkileri altında bulunduran fiziksel,
kimyasal ve biyolojik faktörlerin bütünüdür (Çepel,1992: 38).
Çevre Eğitimi: Bir bütün halinde çevreye ve onunla ilgili problemlere karĢı
duyarlı ve ilgili, bireysel olarak ve toplu halde günümüz problemlerinin çözümüne ve
gelecektekilerin önlenmesine
yönelik
çalıĢmaları
yapabilecek
bilgi,
davranıĢ,
motivasyon ve becerilere sahip bir dünya toplumu geliĢtirme sürecidir (Öztürk ve
diğerleri,1998: 98).
Okuryazarlık: Okuryazarlık terimi orijinal Ģekli ile okuma ve yazma yeteneğine
iĢaret etse de kullanım alanı birçok sıfatın nitelemesi ile geniĢlemiĢtir. Bilimsel
okuryazarlık, bilgisayar okuryazarlığı,
kültürel okuryazarlık gibi (Roth,1992:3).
Kellner (2002)’e göre okuryazarlıklar dünyayı anlamamıza yardımcı olan araçlardır. Bu
betimlemede kullanılan dünya sözcüğü geniĢletilmiĢ anlamda bilgi, beceri ve sosyal
8
yaĢantımızın bir parçası olan etkileĢim normlarını ifade etmektedir. (Aktaran: Altun,
2005: 2,8,9).
Çevre Okuryazarlığı: Çevre okuryazarlığı çevre sistemlerinin sağlığını
algılama ve yorumlama kapasitesi ve bu sistemlerin sağlığını geliĢtirmek, yenilemek ve
sürdürmek amacıyla uygun davranıĢlar göstermektir (Roth, 1992: 1)
Çevre Bilgisi: Çevreye ait sorunlar, bu sorunlara aranan çözüm yolları, ekolojik
alandaki geliĢmeler ve doğa hakkındaki tüm bilgiler demektir.
Çevreye Yönelik Tutumlar: Çevre sorunlarından kaynaklanan korkular,
kızgınlıklar, huzursuzluklar, değer yargıları ve çevre sorunlarının çözümüne hazır
bulunuĢluk gibi kiĢilerin çevreye yararlı davranıĢlara olan olumlu veya olumsuz tavır ve
düĢüncelerinin hepsidir (Erten, 2005: 91).
Sorumlu Çevresel DavranıĢ: Çevrenin korunması için gösterilen gerçek
davranıĢlardır Bu tür davranıĢlar literatürde, çevre dostu veya çevreye yararlı
davranıĢlar olarak yer almaktadır. (Erten, 2004: 4; Erten, 2005: 91).
II. BÖLÜM
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bu bölümde çevre kavramı ve çevre türlerine, çevre sorunları ve ortaya çıkıĢına,
çevre eğitimi ve tarihsel geliĢimine, Türkiye’de çevre eğitimine, okuryazarlık
kavramına ve çevre okuryazarlığı ile bileĢenlerine değinilmiĢtir.
2.1. Çevre Kavramı ve Çevre Türleri
Çevre (environment) kavramı 20. yüzyılın son çeyreğinde çevre sorunlarının
artması ve insanoğlunu tehdit etmeye baĢlamasıyla birlikte yaygın olarak kullanılmaya
baĢlanmıĢtır.
Bu kavram ilk bakıĢta açık ve yalın görünse de incelendiğinde, karmaĢık bir
yapıda olduğu ve sınırlarının çizilmesinin güç olduğu ortaya çıkmaktadır (UĢak, 2006:
3; Özdemir, 1997: 17). Özellikle birçok disiplinin ilgi alanına girmesi nedeni ile çevre
kavramının tanımı da bu disiplinlere göre değiĢmektedir.
En basit tanımıyla çevre, canlıların içinde yaĢadığı ve tüm canlıların yaĢam boyu
iliĢkilerini sürdürdüğü dıĢ ortam olarak tanımlanabilir (Çepel, 1992: 38; Ertürk, 1994: 6,
Çevre Bakanlığı, 1998: 1). Bu ortamı canlı ve cansız varlıklar oluĢturur (hava, su,
toprak, sıcaklık, ıĢık, mikroorganizmalar, bitki, hayvan, insan). Bu nedenle çevre;
canlıların yaĢayıp geliĢmesini sağlayan ve onları sürekli olarak etkileri altında
bulunduran fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin bütünüdür (Çepel,1992:38).
Çevre ile ilgili bu tanımlarının yanı sıra coğrafi açıdan da çevre Ģu Ģekilde
tanımlanabilir; insan ve diğer canlıların içinde yer aldığı ve yaĢam Ģartlarını oluĢturan
tüm organik ve inorganik unsurlardan oluĢan, süreç ve etkileĢimlerin gerçekleĢtiği
ortamdır (Öztürk, 2007: 26).
Aguessse’in 1971’de yaptığı “ Ġnsan faaliyetlerini ve canlı varlıkları derhal veya
belirli bir süre içinde doğrudan veya dolaylı olarak etkilemeye elveriĢli fiziksel,
kimyasal ve biyolojik etmenlerle sosyal etkenlerin bütünüdür” tarifi ile çevre tanımına
10
sosyal etkenleri de katmıĢtır. Bu tarif Fransız Dili Uluslar Arası Konseyi tarafından da
benimsenmiĢtir (Erer, 1990: 8,9). Bu tanımla aslında çevrenin kapsamadığı hiçbir alan
ve süreç kalmamaktadır. Bu unsurlar göz önüne alındığı zaman çevreyi, canlı ve cansız
varlıkların karĢılıklı etkileĢimlerinin bütünüdür diye de tanımlayabiliriz (KeleĢ ve
Hamamcı, 1993: 21-22).
Ġzbırak (1992:70) Çevreyi “Doğal, toplumsal, kültürel etmenlerin birlikteki
iĢlemleriyle belirlenmiĢ bir alan, bir yer” olarak tanımlamıĢtır.
Coğrafyacılar için çevre her Ģeyden önce bir kaynak, bir afet ve de en önemlisi
bir yerdir. Coğrafyacılar, bir kaynak olarak çevre ile ilgilendiklerinde doğal ve fiziki
çevreyi anlamak isterler. Aynı zamanda çevrenin gelenek, yasa, güç, refah, güzellik gibi
toplumsal olgular tarafından koĢullandırılan, korunması, saklanması ve düzenlenmesi
ile de ilgilenirler. Ekolojideki her Ģey, baĢka her Ģeyle bağlantılıdır anlayıĢı coğrafya
içinde geçerlidir. Bir dönem Uluslararası Coğrafya Birliği’nin baĢkanlığını yapan Akin
Mabogunje, eğer coğrafyanın çabalarını “dünyayı insan için daha iyi yaĢanabilir bir ev
haline nasıl getirilebileceğinin daha fazla anlaĢılmasına yöneltirse” daha da
zenginleĢeceğini ileri sürmüĢtür (Tümertekin, 1994: 10,11). Buna göre insan etkisinden
ayrı olarak düĢünemeyeceğimiz çevre yalnızca bizim dıĢımızda kalan dünya değil,
etkilediğimiz, etkilendiğimiz, biçimlediğimiz ve kendimizi gerçekleĢtirdiğimiz yani biz
olduğumuz yerdir (UĢak, 2006: 4).
Çevre, insanların hem diğer canlılarla karĢılıklı iliĢkilerini hem de birbirleri ile
olan iliĢkilerinde ortaya koydukları ekonomik, sosyal, kültürel, tarihsel vb. yapıları da
kapsamaktadır. Dolayısıyla çevre kavramından anlaĢılması gereken insan çevresidir.
Evrensel değerler bütünü olarak da tanımlayabileceğimiz çevreyi Türk Çevre
Mevzuatı’nın temelini oluĢturan Çevre Yasası’ da yukarıda verilen tanımlara benzer bir
Ģekilde tanımlamıĢtır. Yasaya göre çevre bütün vatandaĢların ortak varlığı olup, hava,
su, toprak, bitki, hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginlikleri de içermektedir
(Kahraman ve Türkay, 2006: 19,20). Buna göre çevre doğal çevre ve yapay çevre olarak
iki grupta incelenebilir:
11
Doğal çevre; doğal etkenlere ve süreçlere bağlı olarak oluĢan, henüz canlıların
tam olarak değiĢtiremediği tüm doğal varlıklardır (doğal yaĢam destek sistemleri-dağlar,
ovalar, denizler, göller, enerji vb.).
Yapay çevre; varoluĢundan günümüze kadar geçen sürede ve süreçte, büyük
ölçüde doğal çevreden yararlanılarak insanlar tarafından oluĢturulan tüm değerler ve
varlıklardır (yollar, köprüler, barajlar, kültürler vb.) (Yıldız, Sipahioğlu ve Yılmaz,
2009: 14).
2.2. Çevre Sorunları ve Ortaya ÇıkıĢı
Ġnsan varoluĢundan günümüze kadar doğa ile iç içe bir yaĢam sürmüĢtür. Bu
yaĢamı sırasında sürekli ondan faydalanmıĢ, ona karĢı mücadele etmiĢ ve onu denetimi
altına almaya çalıĢmıĢtır. Ne yazık ki bu mücadelesinde insanoğlu kendisine cömert
davranan doğaya karĢı çok acımasız ve bencilce davranmıĢ ve çevre üzerinde kendisine
de zarar verecek büyük tahribatlar yapmıĢtır (Ergün, 2009: 57). Ġnsanı etkileyen ve
ondan etkilenen dıĢ Ģartların bütünü olarak ele alabileceğimiz çevrenin bir sorun olarak
ortaya çıkıĢı, çevre-insan iliĢkilerinin bozulması ve insanın hakimiyet kurma çabaları ile
yakından ilgilidir (Öktem, 2003: 131).
Ġnsanoğlunun doğal çevre iliĢkilerini bozucu ve taĢıma gücünü zorlayıcı
etkinlikleri sonucu, yenilenemez kaynakların hızla tükenmesi, yenilenebilir enerji
kaynakların tahribi, fiziksel çevrenin kirlenmesi gibi, insanın geleceğini ve sağlığını
ilgilendiren olumsuzluklar gittikçe artmaktadır. Nitekim 20. yüzyılın son çeyreğinde,
hızlı nüfus artıĢı ve çarpık kentleĢme, doğal çevreyi dikkate almayan sanayileĢme,
insanın doğal çevre sistemlerinde bazı dengesizliklerin ortaya çıkmasına ve “çevre
sorunları” adı verilen bir takım sorunların önem kazanmasına neden olmuĢtur (Ertürk,
1994: 33).
Ġnsanın çevre üzerindeki bu etkisi Sanayi Devrimi’nden itibaren çok hızlı bir
Ģekilde artmıĢ olmasına rağmen, çevre değiĢiminde insan en az 40.000 yıldan,
Pleistosen buzul devrinin en son safhasından beri önemli bir faktör olmuĢtur. Ġlk insan,
çevre üzerinde değiĢiklik yapmada kullandığı ilk araç olan ateĢi önceleri avlanırken
hayvanları sürmek için kullanmıĢtır. Böylece bitki örtüsünün, özellikle de ormanların
ortadan kaldırılmasında ateĢ baĢrolü oynamıĢtır. Ġlk insanın tarım alanları elde etmeye
12
baĢlamasıyla ilkel insanların çevre üzerinde etkisi önemli ölçüde artmaya baĢlamıĢtır
(Tümertekin, 1994: 18). Böylece tarım alanlarının geniĢlemesiyle birlikte ekosistemler
değiĢmeye baĢlamıĢ ve klimaks orman biyomlarının yerini önce otlaklar sonra da tarım
arazileri almıĢtır. Tarım alanlarının artması sonucu kara ekosistemler büyük zarar
görmüĢtür. Ormanlar zarara uğrayan bu ekosistemlerin baĢında gelmiĢ ve bu tahribat
orta çağda da devam etmiĢtir. Örneğin Neolotik Çağ’da Çin’in % 90’ı ormanlarla kaplı
iken Orta Çağ’da bu oran % 5’e düĢmüĢtür (Akman ve Diğerleri, 2000: 48,49).
Görüldüğü gibi doğa hiçbir zaman kendi kendine bir çevre sorunu ortaya
çıkarmamıĢtır. Ġnsanoğlunun avcı-toplayıcı yaĢam tarzından yerleĢik tarıma geçmesi
sonucunda yerleĢik toplulukların ortaya çıkması ve bu toplulukların nüfuslarının sürekli
bir Ģekilde hızla artması çevre üzerinde artan bir baskının oluĢmasına neden olmuĢtur
(Özey, 2005: 8). Ġlk gündeme gelen çevre konusu, su kullanımı ve kirlenmesi olmuĢtur.
Ġlk kentlerde içme suyu ve atık su önemli konular arasında yer almıĢtır (Karabağ, 2002:
157).
Giderek çevresine egemen olan, çevresel koĢulları değiĢtirmeye baĢlayan
insanlar diğer canlıların tehdidinden kurtulup kendileri ile rekabet etmeye baĢlamıĢ, bu
dönemde yapılan her Ģey yine de çevrenin kendini yenileyebilme sınırları içerisinde
kalmıĢtır (Güven ve Aka, 2009: 42). Çünkü çevre sorunları ve kirlenmeleri üst üste
yığılmıyor, birikmiyordu. Endüstrisi olmayan küçük bir kasabada dereye, nehre, göle,
deniz kıyısına dökülen çöpler her türlü insan atıkları doğa tarafından kısa sürede
zararsız duruma getiriliyordu (Yavuz ve KeleĢ, 1983:1). Aynı zamanda dünyanın doğal
kaynakları da mevcut nüfusun ihtiyaçlarını fazlasıyla karĢılamaktaydı. Ancak hızla
artan dünya nüfusu, doğal kaynaklar üzerinde büyük bir baskı oluĢturmaya baĢlamıĢ
(Çevre Bakanlığı, 1998:1) ve artan nüfusu besleyebilmek için de kaynakların
kullanılması sorunu ortaya çıkmıĢtır. Bu sorun özellikle sanayi devrimi ile baĢlamıĢtır
(Görmez, 2003: 20-22). Sanayide fosil yakıt kullanımı ve metal üretiminden dolayı
havaya karıĢan kükürtdioksit, azotoksit gibi gazların su ile tepkimeye girmesi sonucu
oluĢan sülfürik asit ve nitrik asitin yol açtığı asit yağmurları, ilk kez 1850 tarihinde
Ġngiliz sanayi Ģehri olan Manchester’da görülmüĢ ve tanımlanmıĢtı (Çevre Bakanlığı,
1998: 17; Karabağ, 2002, 158).
13
Sanayi devrimi ile artan tüm bu sorunlara rağmen 20. yüzyılın ikinci yarısına
kadar dünyanın ekolojik dengesini koruyabildiğini görmekteyiz. Bu dengenin
bozulmasına neden olan en önemli etmenin son iki asır içerisinde özellikle de 20.
yüzyılın ikinci yarısından sonra gözlenen aĢırı nüfus artıĢı olduğunu artık biliyoruz
(Akın, 2009: 5,6).
II. Dünya SavaĢından sonra ölüm oranının düĢmesi patlayan bir nüfus
büyümesine yol açtı. Özellikle az geliĢmiĢ ülkelerde ki nüfus patlaması ile dünyanın
birçok bölgesinde insanlık kendisini besleyecek imkânları olmadığı için açlık tehlikesi
ile karĢı karĢıya kaldı. Artık doğa insanı ne kadar daha besleyebilir sorusu yüksek sesle
sorulmaya baĢlandı (Beck, 1990: 75-78).
Ġkinci dünya savaĢından sonra sanayideki değiĢikliklere bağlı olarak ortaya
çıkan bir baĢka çevre sorunu da kirlilik türlerinin farklılaĢmasıyla ortaya çıkan kimyasal
kirlilik olmuĢtur. Bunu atık maddelerin boĢaltıldığı alanlardaki çevresel problemler,
yeni teknolojilerle ortaya çıkan ve atık saklanması ve kaza ihtimali ile büyük bir tehdit
oluĢturan nükleer tehlike, kullanımı giderek artan ve ozon tabakasını incelterek bitki ve
hayvan yaĢamına zarar veren CFC’ler (kloroflorokarbon) gazları ve küresel ısınmaya
neden olan sera gazları izlemektedir (Karabağ, 2002: 158,159).
Tüm bu geliĢmelerden sonra çevre sorunları özellikle içine girdiğimiz yüzyılda
insanlığı tehdit eden en önemli sorunlardan birisi haline gelmiĢtir. Kirlilik daha önce
benzeri görülmemiĢ düzeye ulaĢmıĢ, sanayi bölgelerini, okyanusları, kıtaların tamamını
etkilemiĢ ve bunun sonucunda da çevre sorunları küresel bir nitelik kazanmıĢtır (Güven
ve Aka, 2009: 42,43).
Güney (2004) çevre sorunları isimli eserinde insanın çevreye yaptığı etkileri Ģu
baĢlıklar altında incelemiĢtir:
1. Hava Kirlenmesi
2. Su Kirlenmesi
3. Toprak Kirlenmesi
4. Biyocoğrafik Değerlerin Bozulması (ormansızlaĢma, otlakların yok edilmesi,
relik ve endemiklerin tahribi, insanların faunaya verdiği zarar)
14
5. Kültürel Çevre Kirlenmesi
6. Görüntü Kirliliği
7. Katı Atık Sorunu
8. Radyoaktif Kirlenme
9. Ses Kirliliği
10. Besin Kirlenmesi
11. IĢık Kirlenmesi
12. Ozon Tabakasının Ġncelmesi
13. Küresel Isınma
Ġnsanoğlu, kendisine daha fazla bir Ģeyler kopartabilmek sevdasıyla dünyanın
her türlü yaĢama destek olabilme kapasitesini gitgide azaltmaktadır. Artık ekonomik
hayatta herkesin serbestçe hareket edebileceği günler, ekonomik geliĢmeyi ve yaĢam
standartlarını sürekli kalkındıracak sınırsız kaynakların elimizin altında olduğu devirler
sona ermiĢtir (Postel, 1994: 1,2).
2.3. Çevre Eğitimi ve Tarihsel GeliĢimi
Disinger (1983)’a göre uluslararası düzeyde çevre eğitimi kavramı ilk kez
Paris’te 1948’de Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması Ġçin Uluslararası Birliğin
(IUCN) düzenlediği toplantıda kullanılmıĢtır. Son 25 yıl boyunca gezegenimizin
karĢılaĢtığı ciddi sorunların herkes tarafından görülmeye ve kabul edilmeye
baĢlamasıyla birlikte çevre eğitimi kavramı da birçok defa tanımlanmaya çalıĢılmıĢtır.
1970 tarihinde IUCN “Okul Programlarında Çevre Eğitimi” adlı konferansında Britain's
National Association for Environmental Education’ın da kabul ettiği çevre eğitimi
tanımı Ģöyledir; “Çevre eğitimi insanın kültürel ve fiziksel çevreleri arasındaki iliĢkileri
anlamak ve değerlendirmek için gerekli olan tutum ve becerileri geliĢtirmek amacıyla
kavramların belirlenmesi ve değerlerin fark edilmesi sürecidir. Çevre eğitimi aynı
zamanda çevresel kalite ile ilgili konularda kendi davranıĢlarını düzenleyebilme ve
karar alma sürecini de içerir” (Palmer ve Neal,1996: 12).
1990’larda çevre eğitimindeki ilerleme süreci ile soyut bir düzeyde tanımlamalar
da yapılmıĢtır. Örneğin U.S. EPA’nın (Environmental Protection Agency) 1992’de
yaptığı tanım Ģöyledir; “çevre eğitimi sorumlu bireysel ve toplumsal davranıĢlara yol
açan bir süreçtir. Çevre eğitimi eleĢtirel düĢünme, problem çözme ve karar verme
15
becerilerini etkili bir Ģekilde arttırır. Çevre eğitimi insanları bireysel olarak meĢgul ve
motive eder, aynı zamanda onların bir çevre sorununun/konusunun farklı yönlerini
değerlendirmek için bilgili olmasını ve sorumlu kararlar almasını sağlar” (Disinger,
2001a: 30). 1990’lı yıllar içinde yapılan bir baĢka çevre eğitimi tanımı da Ģöyledir.
“Çevre eğitimi, çevre ve çevre ile iliĢkili sorunlara karĢı ilgili ve farkındalık sahibi, aynı
zamanda bireysel ve toplumsal bir çalıĢma ile güncel sorunların çözümüne yönelik
bilgi, tutum, motivasyon, vaat ve becerilere sahip bir yurttaĢlık geliĢtirmeyi amaçlayan
süreçtir” (Roth, 1996: 6). Yaygın kulanılan diğer çevre eğitimi tanımları ise Ģu
Ģekildedir;
Çevre eğitimi; toplumun tüm kesimlerinde çevre bilincinin geliĢtirilmesi,
çevreye duyarlı, kalıcı ve olumlu davranıĢ değiĢikliklerinin kazandırılması ve doğal,
tarihi, kültürel, sosyo-estetik değerlerin korunması, aktif olarak katılımın sağlanması ve
sorunların çözümünde görev alma olarak tanımlanabilir (Çevre ve Orman Bakanlığı,
2004:452). Çevre eğitimi, çevre okuryazar vatandaĢlığı (çevrenin niteliğine etki edecek
bilgi, beceri ve sorumlu kararlara bağlılığa sahip vatandaĢlar) geliĢtirmeyi amaçlayan
bir hayat boyu öğrenme sürecidir (US EPA, 1996: 28).
Yapılan bu tanımlardan sonra çevre eğitiminin tarihteki geliĢim sürecine
bakacak olursak; çevre sorunlarının kendisini 70’li yılların baĢından itibaren küresel
boyutta hissettirmeye baĢladığını ve bu tarihlerde çevre eğitimi hareketlerinin de
hızlandığını görmekteyiz. Bu hareket 1972 yılında Stockholm’de düzenlenen BirleĢmiĢ
Milletler Ġnsan Çevresi Konferansı (United Nations Conference on The Human
Environment) ile uluslar arası bir boyut kazanmıĢtır (Eroğlu ve KeleĢ, 2009: 188).
Deklerasyonun Ġlkeler Bölümü’nün 19. maddesi “çevreyi insancıl boyutları ile
koruyup geliĢtirmek için bireylerin, giriĢimcilerin ve toplumların aydın bir görüĢ
temeline gereksinimi vardır. Bu nedenle yetiĢkinler ve genç kuĢaklarla temel haklardan
yoksun halk kitlelerine, çevre konusunda eğitim verilmesi gereklidir” ile çevre
eğitiminin önemine değinilmiĢ (Akdur, 2005: 47) ve konferans bildirgesindeki “insanlık
Ģimdiki ve gelecek nesiller için çevreyi korumak ve iyileĢtirmek mecburiyetindedir”
ifadesiyle de dikkatler, insanların çevrelerine dönük tutum ve davranıĢlarına çekilmiĢtir
(Bozkurt, 2006: 211). Konferans raporunda insan çevresi için bir eylem planı
sunulmaktadır. Bu planda çevresel faaliyetlerin eğitim, bilgi edinimi, sosyal kültürel
16
görünümü baĢlıkları altında çeĢitli faaliyetler belirtilip tavsiyelerde bulunulmaktadır
(Görmez, 2010: 73).
Daha sonra I. Çevre Konferansı’nın (Stockholm 1972) tavsiyeleri üzerine
UNESCO ve BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı (UNEP) 1975’te Uluslararası Çevre
Eğitim Programını uygulamaya koymuĢtur (IEEP: International Environmental
Education Program) (Palmer ve Neal, 1996: 12; Yıldız, Sipahioğlu ve Yılmaz, 2009:
226). Ünal, Mancuhan, ve Sayar (2001)’a göre bu program 136 ülkede “Çevre Eğitimi
Ġçin Kaynakların Değerlendirilmesi: Üye Devletlerin Gereksinimleri ve Öncelikleri”
baĢlıklı bir anketin sonuçlarından yararlanılarak oluĢturulmuĢtur. Büyük bir bölümü,
çevre eğitim programlarındaki geliĢmelerle ilgili olan bu anketten çıkan önemli sonuçlar
Ģunlardır;
1. Dünyadaki mevcut programlar, sayı ve kapsam bakımından ulusların çevre
eğitimine dikkatlerini çekmekte yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizlik, özellikle
geliĢmekte olan ülkelerde daha belirgindir.
2. Çevre eğitim programlarında, gerçek bir disiplinler arası yaklaĢım eksikliği
vardır. AraĢtırma kapsamındaki hiçbir ülkede, iĢlevsel mantığa dayalı bir eğitim
programına rastlanmamıĢtır.
3. Gerçek sorunların çözümüne dayalı bir eğitim yaklaĢımı yoktur. Bu durum,
çevre eğitiminin toplumdan kopukluğuna ve dolayısıyla eğitim verimliliğinin sınırlı
kalmasına neden olmaktadır (Aktaran: Budak, 2008: 22).
IEEP’nin düzenlediği bölgesel konferans ve seminerlerin ardından UNESCO ve
UNEP iĢbirliğiyle dünyada ilki olmak üzere 1977 yılında bakanlar seviyesinde
Hükümetler arası Çevre Eğitim Konferansı Tiflis’te toplanmıĢ, küresel düzeyde çevre
eğitimi adımları bu konferansla atılmıĢtır (Ünal ve DımıĢkı, 1999:143). Özellikle
UNESCO’nun Tiflis Deklarasyonu ile çevre koruma bilinci geliĢtirme yolunun çevre
eğitiminden geçtiği kabul edilmiĢtir (Kiziroğlu, 2000: 1567). Tiflis Konferansı’nın
bildirgesi ve önerileri çevre eğitiminin insan eğitiminde yerini alması için önemli bir
dönüm noktası olmuĢtur. Bu belgelerde ulusal ve uluslararası düzeyde çevre eğitiminin
geniĢ çerçevesiyle birlikte niteliği, amaçları ve pedagojik esasları belirtilmektedir. ġu
anda tüm dünyada uygulanan çeĢitli çevre eğitim programları arasında en geliĢmiĢ
17
olanlar Tiflis Bildirgesi’nin hedef, amaç ve esasları doğrultusundadır (Ünal ve DımıĢkı,
1999: 143). Bu bildiriye göre;
2.3.1. Çevre Eğitiminin Hedefleri
1. Kentsel ve kırsal kesimdeki ekonomik, sosyal, politik ve ekolojik olaylar
arasındaki bağınlaĢmanın bilincini ve duyarlılığını geliĢtirmek;
2. Çevreyi korumak ve iyileĢtirmek için bireylerin gerekli bilgiyi, değer
yargılarını, tutum, sorumluluk ve becerileri kazanmaları yolunda imkân sağlamak;
3. Bireylerde ve bütün olarak toplumda, çevreye dönük yeni davranıĢ biçimi
oluĢturmaktır (Öznacar, Güllaç ve Gülay, 2010: 12).
2.3.2. Çevre Eğitiminin Amaçları
Bilinç: Bireylerin ve toplumların, tüm çevre ve sorunları hakkında bilinç ve
duyarlılık kazanmasını sağlamak;
Bilgi: Bireylerin ve toplumların çevre ve sorunları hakkında temel bilgi ve
deneyim sahibi olmalarını sağlamak;
Tutum: Bireylerin ve toplumların çevre için belli değer yargılarını ve
duyarlılığını, çevreyi koruma ve iyileĢtirme
yönünde etkin katılım isteğini
kazanmalarını sağlamak;
Beceri: Bireylerin ve toplumların çevresel sorunları tanımlamaları ve
çözümlemeleri için beceri kazanmalarını sağlamak;
Katılım: Bireylere ve toplumlara, çevre sorunlarına çözüm getirme
çalıĢmalarına her seviyeden aktif olarak katılma imkânı sağlamak (Ünal ve DımıĢkı,
1999:144). Çevre eğitiminin en temel amacı çevresel Ģartlar hakkında bilinçliliği
arttırmak çevreye uygun davranıĢları öğretmektir. Çevre eğitimi aynı zamanda toplum
ve çevre içinde ekonomik, sosyal ve politik faktörlerin ekolojik bağımlılıkları arasında
farkındalılığı teĢvik eden bir çevresel etikte oluĢturur. Sonuçta değer, tutum ve
davranıĢlarda meydana gelecek değiĢiklikler daha iyi bir yaĢam kalitesine neden olabilir
(Joseph, 2009:3). Kısaca çevre eğitiminin en önemli amacı demokratik bir toplum
içinde etkili, yaratıcı, sorumluluk sahibi ve katılımcı çevre okuryazarı vatandaĢlar
yetiĢtirmektir (NAAEE, 2000: 2).
Tiflis Bildirisine göre çevre eğitiminin esasları;
18
2.3.3. Çevre Eğitiminin Esasları
1. Çevre eğitimi, çevreyi doğal ve yapay; teknolojik ve sosyal (ekonomik,
politik, kültürel, tarihi, ahlaki ve estetik) öğelerden oluĢmuĢ bir bütün olarak ele
almalıdır;
2. Okulöncesi eğitimden baĢlayıp tüm örgün ve yaygın eğitim aĢamalarında,
ömür boyu süren bir eğitim olmalıdır;
3. Her disiplinden ilgili kısımları, dengeli ve bütünleĢtirici bir Ģekilde bir araya
getiren disiplinler arası bir yaklaĢımla yürütmelidir;
4. Öğrencilerin değiĢik coğrafi bölgelerdeki çevre Ģartları hakkında öngörü
sahibi olmaları için temel çevre sorunlarını yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası
açılardan ele almalıdır;
5. Mevcut ve potansiyel çevre Ģartlarının üzerinde dururken tarihsel ve kültürel
boyutu da göz önünde tutmalıdır;
6. Çevre sorunlarına karĢı önlem almak ve çözüm getirmek için yerel, ulusal ve
uluslararası iĢbirliğinin değerini ve gerekliliğini öne çıkarmalıdır;
7. Kalkınma ve büyüme için yapılan planlarda çevre boyutunu göz önünde
tutmalıdır;
8. Öğrenicilerin, öğrenme yaĢantılarının planlanmasında rol sahibi olmalarını
sağlamalı; karar almaları ve aldıkları kararın sonuçlarını kabul etmeleri için fırsat
tanımalıdır;
9. Çevre duyarlılığı, bilgisi, problem çözme becerisi ve değer yargılarının
biçimlendirilmesi her yaĢ grubuna hitap edecek Ģekilde verilmeli; erken yaĢlarda
öğrenicilerin kendi toplumlarına yönelik çevre duyarlılığı üzerinde özellikle durmalıdır;
10. Öğrenicilerin, çevre sorunlarının gerçek nedenlerini kendilerinin bulmasına
yardımcı olmalıdır;
11. Çevre sorunlarının karmaĢıklığını ve bu yüzden de eleĢtirel düĢüncenin ve
problem çözme becerisinin gereğini vurgulamalıdır;
12. Uygulamalı etkinlik ve ilk elden deneyimlerin üzerinde özellikle durarak,
çevre hakkında çevreden öğrenmek/öğretmek için değiĢik öğrenme ortamlarından ve
eğitim yaklaĢımlarından faydalanmalıdır (Bozkurt, 2006:213, 214).
3-14 Haziran 1992 tarihinde, Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde BirleĢmiĢ
Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı toplanmıĢtır. 178 ülkenin devlet ve hükümet
baĢkanlarının
katıldığı
konferansta
yeryüzünde
bozulan
çevresel
dengelerin
19
düzeltilebilmesi için alınabilecek uluslararası kararlar tartıĢılmıĢ, dünya çevre zirvesinde
dört temel belge görüĢülmüĢtür: Rio Bildirgesi, Ġklim DeğiĢikliği SözleĢmesi, Biyolojik
ÇeĢitlilik SözleĢmesi ve Gündem 21. Bu belgeler 2000’li yıllara hazırlık amacıyla farklı
ulusların temsilcileri tarafından ortaklaĢa hazırlanmıĢtır (Akben ve Sungur, 1997:148).
Bu konferansta IEEP, eğitime sürdürülebilir kalkınma boyutunu getirmekle
görevlendirilmiĢtir.
Sürdürülebilir
kalkınma
“insanlığı
Ģimdiki
ve gelecekteki
ihtiyaçlarını karĢılama potansiyelini arttırmak için kaynakların kullanılmasında,
yatırımların niteliğinde ve teknolojik geliĢimin yönlendirilmesinde yer alan değiĢim
süreci” olarak tanımlanmıĢ; ancak sürdürülebilir kalkınma ile gelecek nesillerin
ihtiyaçlarına cevap verecek kaynaklar tehlikeye atılmadan bugünkü nesillerin
ihtiyaçlarına cevap verilebileceği belirtilmiĢtir (Bozkurt, 2006:212). 1997 yılında,
BirleĢmiĢ Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu’nun çalıĢma programının
uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla Selanik’te Uluslararası Çevre Toplum
Konferansı “Sürdürülebilirlik Ġçin Eğitim ve Toplum Bilinci” baĢlıklı bir konferans
daha düzenlemiĢtir. Sonuç bildirgesinin eğitimle ilgili maddeleri arasında Tiflis
Bildirgesi’nin tümüyle hala geçerli olduğu belirtilmiĢ ve sürdürülebilir kalkınma
konusunda eğitimde yapılması gereken düzenlemeler için esaslar oluĢturulmuĢtur
(Bozkurt, 2006:212).
Görüldüğü gibi özellikle son çeyrek yüzyılda eğitim–öğretim ile çevre sorunları
arasındaki iliĢki tekrar irdelenmeye; öğretmenlerin, okulların, ders programların çevre
duyarlılığı ve ekolojik bilinci yüksek bireyler yetiĢtirmeye uygunluğu tekrar
sorgulanmaya baĢlanmıĢtır. Çevre için eğitimin gerekliliği, önemi, iĢlevi ve etkileri
sorgulanırken, derslerin çevreselleĢtirilmesi ve okullarda öğrencilere yeterli çevre
bilinci verilmemesi konusu birçok ülkede tartıĢılmıĢtır (Atasoy ve Ertürk, 2008: 106).
Dünyanın çevre eğitimi konusundaki ilk uluslar arası konferansından (Tiflis-1977) bu
yana çevre eğitiminin önemi yapısallaĢtırılmıĢ ve belirli amaç ve ilkelerle
küreselleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır (Külköylüoğlu, 2000: 158).
20
2.3.4. Çevre Eğitiminde Ana Trendler
Dünyada, 1960’lı yıllardan günümüze gelinceye kadar çevre eğitimi aĢağıda
görüldüğü Ģekliyle bir değiĢim ve geliĢim göstermiĢtir.
1960 Doğa çalıĢmaları
Bitkiler ve hayvanlar ve onları destekleyen fiziksel sistemler hakkında öğrenme
Alan çalıĢması
Biyoloji, coğrafya vb. belirli akademik uzmanlar tarafından ele alınmıĢ
1970 DıĢarıda yapılan/macera eğitim
Ġlk elden deneyim için doğal çevrenin artan kullanımı
Saha çalıĢmaları merkezleri
Alan ve çevre/dıĢ mekan eğitim merkezlerinde büyüme- araĢtırma ve pratik
etkinlikler yoluyla farkındalık (bilinç) geliĢtirme merkezleri
Doğal kaynakları koruma eğitimi
Doğal kaynakları koruma konusunda öğretim
ġehir çalıĢmaları
Çevre inĢasının çalıĢması, sokakta
1980 Küresel eğitim
Çevresel konuların geniĢ bir vizyonu
Kalkınma eğitimi
Çevre eğitimi politik bir boyuta sahiptir
Değerler eğitimi
KiĢisel deneyimler yoluyla değerlerin belirginleĢtirilmesi
Eylemsel araĢtırmalar
Toplum sorunlarını çözme. Öğrenci liderliğinde problem çözme, saha içeren
1990 Güçlenme
Sosyo-çevresel sorunların çözümünü amaçlayan iletiĢim, kapasite oluĢturma,
problem çözme ve eylem
Sürdürülebilir bir gelecek için eğitim
Katılımcı eylem, ekolojik sorunları çözme ve davranıĢ değiĢtirme yaklaĢımları
2000 Ortak topluluklar
Sosyo-ekolojik problemleri çözmek için birlikte çalıĢan öğrenciler, öğretmenler,
politikacılar, sivil toplum kuruluĢları (Palmer, 1998:23).
21
Çevre sorunlarının önlenmesi ve çevrenin korunması için çıkıĢ noktası; insan
faaliyetlerinin ve davranıĢ biçimlerinin çevre duyarlılığı yönünde odaklanması
olmalıdır. Çevreyi korumak için; sevmek, sevmek için tanımak, tanımak için düĢünmek
ve araĢtırmak, sorumluluğu paylaĢmak ve çözüm için katılımcı olmak gerekmektedir
(Ġleri, 1998: 9).
Doğal ve yapay çevrenin bozulması halinde insanların büyük zorluklarla
karĢılaĢacağını bilmesi ve anlaması için her türlü eğitim imkânlarından faydalanılarak
onlara çevre bilincinin verilmesi gerekir. Çevre bilincine eriĢilmede en önemli koĢul ise,
bireyin sosyal davranıĢlarının temelden değiĢmesidir. Bu da ancak verilecek etkili ve
kapsamlı bir çevre eğitimiyle mümkündür (Yıldız, Sipahioğlu ve Yılmaz, 2009: 225).
Ġnsan, aile ortamında, sokakta, okulda aldığı eğitime göre doğaya zarar verir ya da onu
korur (Güney, 2003: 219). GeniĢ bir toplum eğitimi çevre konusundaki çalıĢmaların en
önemli bölümünü oluĢturmaktadır. Bu eğitimin, okul öncesi çağdan baĢlayarak her
düzeydeki okullara ve toplumun her kesimine hitap etmesine özellikle dikkat
edilmelidir (Güney, 2002: 8).
Çevre eğitimi doğal ya da yapay çevre hakkında duyarlı ve bilgili bir vatandaĢlık
anlayıĢı geliĢtirmeyi hedefleyen disiplinler arası bir çalıĢma alanıdır. Çevre eğitiminin
temel amaçları, çevreyle ilgili doğru tutum, davranıĢ ve becerileri geliĢtirerek bireyleri
çevre okur-yazarı yapmak, çevreye karĢı farkındalığı, duyarlılığı arttırmaktır (Gülay ve
Öznacar, 2010: 2).
Kuzey Amerika Çevre Eğitimi Birliği, çevre eğitiminin kademelerini Ģu Ģekilde
sıralamaktadır:
1. Çevreye karĢı duyarlılık ve ilgi,
2. Doğal sistemin iĢleyiĢi hakkında bilgilendirme,
3. Çevreye olumlu bakıĢı sağlayan değer yargısı,
4. Çevreye aktif katılım ile katkıda bulunabilme becerisinin kazandırılması,
5. Çevre sorunlarını önleme ve çözmede deneyim (BaĢal, 2005: 16).
22
2.4. Türkiye’de Çevre Eğitimi
Türkiye 1960 sonrası dönemde, ekonomik ve sosyal kalkınma modeli olarak
planlı kalkınma modelini benimsemiĢtir. Bu kalkınma planları içerisinde önemli bir alt
baĢlığı çevre ve çevre sorunları oluĢturmaktadır. 1963-1972 yıllarını kapsayan ilk iki
planda sadece geleneksel çevre sağlığından söz edilmiĢtir (Öktem, 2003: 114,115).
Devlet Planlama TeĢkilatı’nın kalkınma planları içinde ilk kez Üçüncü BeĢ
Yıllık Kalkınma Planı’nda (1973-1977) “çevrenin korunması ve geliĢtirilmesi
konusunda toplumun aydınlatılması için halk eğitimi bir araç olarak kullanılacaktır”
maddesi ile çevre sorunlarının çözümünde çevre eğitiminin önemine değinilmiĢtir
(DPT, 1973:867). Üçüncü BeĢ Yıllık Kalkınma Planı aynı zamanda Türkiye’deki ilk
ulusal ölçekli çevre politikası metni olma özelliğine de sahiptir. Bu metnin çevre ile
ilgili bölümlerini hazırlayanların hem Stockholm Çevre Konferansı’ndan hem de
Avrupa Birliği Çevre Eylem Programları’ndan etkilenmiĢ oldukları anlaĢılmaktadır
(Akdur, 2005: 194).
1982 Anayasası’nın 56. maddesine göre “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede
yaĢama hakkına sahiptir, çevreyi geliĢtirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre
kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaĢların ödevidir" denilmektedir. Anayasa ve
ona paralel olarak çıkartılmıĢ olan 2872 Sayılı Çevre Kanunu da, çevrenin korunması ve
geliĢtirilmesi için hem devlete hem bireylere aktif olarak katılmaları gereken bir görev
vermiĢtir. (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2004: 452).
1992 yılında Rio Zirvesi’nde kabul edilen “sürdürülebilir kalkınma” yaklaĢımı,
ilk kez Altıncı BeĢ Yıllık Kalkınma Planında (1990-1995) benimsenmiĢtir. 1996 yılında
uygulanmaya baĢlayan Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı’ndaki (1996-2000)
“Çevrenin Korunması ve GeliĢtirilmesi” baĢlığını taĢıyan üçüncü bölümü, bu
bağlamdaki en geniĢ ve çağdaĢ metinlerden biridir. Bu planda çevre bilinci oluĢturmak
üzere örgün ve yaygın eğitimde düzenlemeler yapılması öngörülmüĢtür (Akdur, 2005:
194,195).
1994 yılında T.C. BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı’nca
yayınlanan Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı Çevre Özel Ġhtisas Komisyonu
Raporu’nda çevre eğitimi ana hatları ile ele alınmıĢtır. Raporda çevre eğitiminin temel
23
amacı; "Eğitim ve öğretim sürecinden geçen kiĢilerin çevre konularında sorumlu
davranıĢları sergileyebilmelerine imkân sağlayıcı ve teĢvik edici bilgi, beceri ve değer
yargıları ile donanmıĢ vatandaĢlar olarak yetiĢebilmelerine yardımcı olmak" Ģeklinde
ifade edilmiĢtir. Bu genel amaç doğrultusunda çevre bilinci yüksek fertlerden oluĢan bir
toplum oluĢturmak üzere gereken eğitimin temel hedefleri Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma
Planı Çevre Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu’nda aĢağıdaki Ģekliyle sıralanmıĢtır:
a) Ġnsan etrafında geliĢen çevre ve doğa olaylarına karĢı daha hassas bir
yaklaĢım olanağını yaratacak ve çevredeki olayları duyu organları yolu ile
algılayabilecek,
b) Yapay çevre ile doğal çevrenin özelliklerini karĢılaĢtırmalı olarak
çözümleyip, aralarında etkileĢim ağını inceleyebilecek,
c) Çevre araĢtırmaları yapabilmek için gerekli teknik ve metotları öğrenip
uygulayabilecek,
d) Çevre bilimleri ile diğer disiplinler arasındaki dinamikleri ve kaçınılmaz
bağlantıları inceleyip kavrayabilecek,
e) Karar verme yeteneği geliĢmiĢ, böylece çevre sorunlarını tanımlayıp
çözümlemeyi gerçekleĢtirebilecek iĢlev ve becerileri kazanmıĢ,
f) Çevre ile ilgili olayları izleyip kiĢinin ister yakınında ister uzağında meydana
gelmiĢ olsun bu olaylarla bütünleĢmesinin önemini hisseden,
g) Yakın çevresinde ve kendi yaĢam ortamında doğayı koruma felsefesini
geliĢtirip tatbik edebilen,
h) Sosyal yaĢamında gerekli olan özellikleri (özgüven, sorumluluk, yaratıcılık,
kendini diğerlerine anlatabilme, inandığını uygulayabilme gibi) geliĢmiĢ,
i) Sahip olduğu değer yargılarının neler olduğunu bilen ve diğer kiĢilerin aynı
değer yargılarına sahip olmaması halinde doğan çeliĢkileri uzlaĢma ile nasıl
giderebileceğini bilen,
j) Doğal çevrenin özelliklerini bozmadan hatta korumak ve geliĢtirme
yapabilecek sosyal faaliyetler yaratabilen veya bunlara katılan fertler eğitilmelidir
(Doğan, 1997: 2, 3).
14.10.1999 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı arasında bir
iĢbirliği protokolü hazırlanarak örgün eğitim kurumlarında sistemli bir Ģekilde çevre
konularının verilmesi kararlaĢtırılmıĢtır. Ġlköğretimde, çevre konularında yapılan
24
protokoller ve projelerle birlikte öğretim programlarında da çevre ile ilgili konulara yer
verildiği görülmektedir (Bıkmaz ve Akben, 2007: 36). Nitekim, Woisschink (1987)
çevre eğitiminin toplumun tüm katmanlarında verilmesinin bir zorunluluk olduğu
görüĢündedir. O halde toplumun örgün ve yaygın eğitimi alan tüm kesimlerinin çevre
eğitiminden geçirilmesi gerekmektedir (Kiziroğlu, 2000: 166).
Çevre eğitimi programlarının her yaĢa, her eğitim kademesine göre
çeĢitlendirilmesi, çevre bilincini arttırmak açısından gereklilik göstermektedir. Bu
bağlamda, var olan eğitim uygulamaları ve programlarının incelenmesi, yapılacak çevre
eğitimi çalıĢmalarının gerçekçi ve ihtiyaca yönelik olarak Ģekillendirilmesini
sağlayabilecektir (Gülay ve Ekici, 2010: 74).
Türkiye’de çevre eğitiminin örgün eğitimdeki hedef kitlesi;
1. Okul Öncesi (Anaokulu-KreĢ) Öğretim,
2. Ġlköğretim,
3. Orta Öğretim (Lise ve Dengi Okullar),
4. Yüksek Öğretimdir.
2.4.1. Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitimi ve Türkiye’deki Okul Öncesi
Programlarının Çevre Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
Çevre eğitiminin özellikle uygulanması gereken yaĢ grubu bu gruptur. Bu
dönemde doğruyu ve yanlıĢı, iyiyi ve kötüyü algılama en üst düzeyde olur. Bu dönemde
verilecek çevre bilinci ve davranıĢı ile çevre korumaya yönelik bilgilendirme yaĢam
boyu etkili bir biçimde, hem kalıcı hem de etkili olacaktır (Kiziroğlu, 2000: 173).
Okul öncesi dönemde verilen çevre eğitimi çocukların yaĢam çevrelerini daha
iyi anlamalarına ve çevreye karĢı olumlu tutum geliĢtirmelerine katkıda bulunabilir
(TaĢkın ve ġahin, 2008: 2). Pettus, (1974) çocukların tutum ve alıĢkanlıklarının yaĢamın
ilk yıllarında geliĢtiğini dolayısıyla çocuklarda çevre ile ilgili kavramların da erken
yaĢlarda oluĢtuğunu ifade etmektedir. Çocuklar büyüdükçe ve açık havada deneyimler
kazanmaya baĢladıkça, çevreye karĢı tutumları da geliĢmeye baĢlamaktadır (Aktaran:
Kesicioğlu ve Alisinanoğlu, 2009: 28).
25
Wilson (1996)’a göre okul öncesi dönemde çevre eğitiminin dayandığı iki temel
nokta bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; çocuğun dıĢ dünya ile etkileĢimini sağlamak,
diğeri de çocuğun sağlıklı geliĢimini desteklemektir. Bu doğrultuda çevresini tanıyan,
çevreye karĢı duyarlılık geliĢtiren çocuklar aynı zamanda kendileriyle de barıĢık olacak,
kendilerine saygı duyacaklardır (Aktaran: Gülay ve Ekici, 2010: 75). Bundan dolayı
çevre eğitiminin en temel amacı çevreyi tanıtma ve sevdirmek olmalıdır. Okul öncesi
dönemde çocuğa öncelikle o ortamın bir parçası olduğu benimsetilmelidir. Bunun için
okul öncesi eğitim kurumları ile aileler birlikte hareket etmelidir. Bu dönemde ailelerin
ve eğitim kurumlarının en önemli görevi çocuklara çevreyi tanıtma, sevdirme, çevreyi
korumaya yönelik farkındalık ve duyarlılık kazandırmak olmalıdır (Gülay ve Öznacar,
2010: 2, 3).
Bundan sonraki aĢama ise benimsemeye sorumluluk duygusunun eklenmesidir.
Çocuk daha küçük yaĢlarda çevresine karĢı bir sorumluluk duyarsa, çevreyi koruyucu
davranıĢlara yönelir. Çevreyi koruyucu davranıĢlar; çocuğun dağıttığı oyuncaklarını
toplayarak odasını düzenli tutması, evi kirletmemesi, anaokulunda bir faaliyet sonrası
malzemelerin toplanıp yerlerine kaldırılmasına yardım etmesi gibi davranıĢlardır. Yuva
veya ana sınıfı ortamında çocuk; dramatizasyon, oyun, deneyler, öykü kitabı ve çizgi
film aracılığıyla çevre konusunda eğitilebilir (Ġleri, 1998:4). Ancak bir program
dahilinde verilecek bu çevre eğitiminde göz önünde bulundurulması gereken en önemli
husus program amaçlarının farklı yaĢ grubuna farklı ağırlıklarla verimesi gerektiğidir.
Bu durum aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
Tablo 1: Bir Çevre Eğitimi Programı Hazırlanırken YaĢ Düzeyine Göre Dikkate
Alınması Gereken Amaçlar
Öğrenim
Basamağı
Öncelikle
Ele
Gereken Amaçlar
Alınması En Az Ele Alınması Gereken
Amaçlar
Anasınıfı -3. Sınıf
Farkındalık, Tutumlar
Bilgi, Beceriler, Katılım
3-6. Sınıf
Bilgi, Tutumlar
Farkındalık, Beceriler, Katılım
6-9. Sınıf
Bilgi, Beceriler, Tutumlar
Farkındalık, Katılım
9-12. Sınıf
Bilgi, Beceriler,
Katılım
Tutumlar, Farkındalık
Kaynak: A Guide to Curriculum Planning in Environmental Education by David Engleson, Wisconsin
Department of Public Instruction,1985. AlınmıĢtır: Braus ve Wood, 1993 (Aktaran: Haktanır, 2007:16).
26
Bu tabloda, okul öncesi dönemin (0-6 yaĢ) son yıllarında çevre eğitiminin
baĢlayabileceği ve erken çocukluk döneminin (0-8 yaĢ) sonuna kadar farkındalık
geliĢtirme ve doğru tutumlar kazandırma amaçlarının, bilgi, beceri edindirme ile katılım
amaçlarına göre daha çok ele alınması gerektiği belirtilmektedir (Haktanır, 2007: 16).
Buna göre Türkiye’de okul öncesi programlarının çevre eğitimi açısından
incelenmesi ve değerlendirmesi gerekmektedir.
16/3/1989 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilen “Okul Öncesi Eğitim
Programı” yürürlükten kaldırılarak 1/7/1994 Tarih ve 1135 sayılı teklif üzerine kabul
edilen ve 1994-1995 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya geçen okul öncesi
eğitim programında çevre eğitimi ile ilgili hedef ve davranıĢlar aĢağıdaki tabloda
verilmiĢtir (MEB, 1994).
27
Tablo 2: 1994-1995 Eğitim-Öğretim Yılında Uygulamaya Geçen Ana Sınıfı
Programında Yer Alan Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Hedef ve DavranıĢlar
61-72 AY HEDEF ve DAVRANIġLAR
ÖZBAKIM BECERĠLERĠNĠN GELĠġLĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HEDEFLER
Hedef 7. Ġnsanın sağlıklı yaĢayabilmesi için dikkat edilmesi gereken kuralları
kavrayabilme
Hedef DavranıĢlar:
1. Ġnsanın sağlıklı yaĢayabilmesi için yapılması gereken davranıĢlara örnek verme
2. Ġnsanın sağlıklı yaĢayabilmesi için yapılmaması gereken davranıĢlara örnek verme.
3.Ġnsanın sağlıklı yaĢayabilmesi için yapılması ve yapılmaması gereken davranıĢların
nedenlerini açıklama
4. Ġnsanın sağlıklı yaĢamasıyla ilgili belli kurallara uyulmamasının meydana getireceği
sonuçlara örnek verme
Hedef 8. Ġnsanın sağlıklı yaĢayabilmesi için temizlikle ilgili iĢleri yapabilme
Hedef DavranıĢlar
6. Ġçinde bulunduğu çevreyi temiz tutma
Hedef 9. Ġnsanı sağlıklı yaĢayabilmesi için dengeli beslenmeyle ilgili davranıĢları
yapmaya özen gösterme
Hedef DavranıĢlar:
3. Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri yemekten kaçınma
Hedef 11. Kazalardan korunmak için, gerekli önlemleri almaya özen gösterebilme.
Hedef DavranıĢlar:
1.Yangın ve diğer tehlikeli olabilecek durumları yaratmama
2. Tehlikeli olan durumlardan kaçınma
BĠLĠġSEL BECERĠLERĠN GELĠġĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HEDEFLER
Hedef 21. Belli bir durumda gözlem yapabilme
Hedef DavranıĢlar:
1. Verilen olağan ya da olağan dıĢı bir durumu araĢtırmak üzere gözlenmesi gereken önemli
noktaları söyleme (boyut, renk, Ģekil, fonksiyon, koku, ses, tat).
2. Verilen bir durumdaki gözlem sonuçlarını söyleme (benzerlikler, farklılıklar, farklı
gruplamalar).
Hedef 22. Verilen nesne, olay, ya da sözcükleri hatırlayabilme.
Hedef DavranıĢlar:
1. Verilen nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen nesnenin adını söyleme
2. Verilen bir olay bütünlüğü içinde yer alan öğelerin oluĢ sırasını söyleme.
Hedef 23. Verilen nesneleri çeĢitli özelliklerine göre sınıflayabilme
28
Hedef DavranıĢlar:
1. Verilen nesneleri renklerine göre sınıflama
2. Verilen nesneleri Ģekillerine göre sınıflama.
3. Verilen nesneleri boyutlarına göre sınıflama
4. Verilen nesneleri miktarlarına göre sınıflama
5. Verilen nesneleri dokunsal duyumlarına göre sınıflama
6. Verilen nesneleri kullanım amaçlarına göre sınıflama
7. Verilen nesneleri yaĢayıĢ özelliklerine göre sınıflama
8. Verilen nesneleri elde ediliĢlerine göre sınıflama.
Hedef 30. Belli durumlarla ilgili neden-sonuç iliĢkilerini kurabilme
Hedef DavranıĢlar:
1. Verilen bir durumun, nesnenin, olayın meydana geliĢ sırasını söyleme
2. Verilen bir olayın nedenlerini söyleme
3. Verilen bir olayın sonuçlarını söyleme
Hedef 31. Verilen bir problem durumunu çözebilme
Hedef DavranıĢlar:
1. Problemin ne olduğunu söyleme
2. Probleme çeĢitli çözüm yolları önerme (söyleme)
3. Çözüm yolları içinden en uygunlarını seçme
4. Seçilen çözüm yollarını deneme
5. Denenen çözüm yollarının geçerli ve geçersiz yanlarını söyleme
6. En uygun çözüm yoluna gerekçeleriyle karar verme
ESTETĠK ve YARATICILIĞIN GELĠġĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HEDEFLER
Hedef 36. Çevresindeki güzellik ve çirkinlikleri fark edebilme
Hedef DavranıĢlar
1. Çevresinde duyularıyla algıladığı güzellikleri söyleme
2. Çevresinde duyularıyla algıladığı çirkinlikleri söyleme
Hedef 37. Çevresini güzelleĢtirebilme
Hedef DavranıĢlar:
1. Çevresindeki güzellikleri korumak için önlem alma
2. Çevresindeki çirkinlikleri giderme
3. Çevresini güzelleĢtirmek için öneride bulunma.
29
1994-1995 eğitim-öğretim yılında uygulamaya geçen “Ana Sınıfı Programında”
kendisinin farkında olmanın geliĢimi, psikomotor becerilerinin geliĢimi, duygusal
özelliklerin geliĢimi, sosyal becerilerin geliĢimi ve dil becerilerinin geliĢimi ile ilgili
hedefler bölümünde çevre eğitimi ile ilgili herhangi bir hedef ve davranıĢ
bulunmamaktadır.
Öz bakım becerilerinin geliĢimi, biliĢsel becerilerin geliĢimi ve
estetik ve yaratıcılığın geliĢimi ile ilgili hedefler bölümünde ise toplamda 11 hedef ve
34 kazandırılması amaçlanan davranıĢ bulunmaktadır.
Bu davranıĢlardan bir kısmı
dolaylı olarak çevre eğitimi ile ilgilidir.
Bu yaĢ grubundaki çocuklara daha çok farkındalık ve tutum kazandırılması
gerekirken bu programdaki davranıĢlara bakıldığında öğrencilere daha çok bilgi
kazandırılması hedeflenmiĢtir. Bu durum çevre eğitiminin okul öncesindeki amaçlarının
gerçekleĢtirilememesine neden olmuĢtur.
Milli Eğitim Bakanlığı mevcut programı çevre eğitimi açısından yetersiz bulmuĢ
ki 1995-1996 eğitim-öğretim yılından itibaren tüm ilköğretim okulları bünyesinde
açılacak olan anasınıflarının programlarında da çevre eğitimine iliĢkin konulara yer
verilmesi gerektiğini, yayınladığı bir genelge ile tüm okullara duyurmuĢtur (Doğan,
1997:4).
1994-1995 eğitim-öğretim yılından 2002’ye kadar uygulanmakta olan okul
öncesi eğitim programlarından alınan geri bildirimlerden, öğretmenlerin bu programları
uygularken konu öğretimine önem verdikleri ortaya çıkınca programların geliĢtirilmesi
gereksinimi doğmuĢtur. GeliĢtirme çalıĢmaları sonucunda 36-72 aylık çocuklar için
okul öncesi eğitim programı yeniden düzenlenmiĢtir (MEB, 2002: 13). 2002-2003
eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya geçen okul öncesi eğitim programında
çevre eğitimi ile ilgili hedef ve davranıĢlar aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.
30
Tablo 3: 2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılında Uygulamaya Geçen Ana Sınıfı
Programında Yer Alan Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Hedef Ve DavranıĢlar
36-72 AY HEDEF ve DAVRANIġLAR
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Hedef 5. Canlılara ve farklı özellikte olan kiĢilere karĢı olumlu tavır gösterebilme
Kazanılması Beklenen DavranıĢlar
1. Canlıların yaĢama hakkına özen gösterme
Hedef 9. Çevresindeki olgu ve olayların estetik özelliklerini fark edebilme
Kazanılması Beklenen DavranıĢlar
1. Algıladığı olay ve olguların estetik özelliklerini kendi sözcükleri ile anlatma
2. Çevresindeki olgu ve olayların estetik özellikleriyle ilgili özgür düĢüncelerini etkinliklerinde
gösterme
3. BaĢkalarının olgu ve olaylarla ilgili düĢünceleri hakkındaki görüĢlerini söyleme
Hedef 10. Çevresini estetik bakımdan düzenleyebilme
Kazanılması Beklenen DavranıĢlar
1. Çevresinde gördüğü rahatsız edici durumları (kirlilik, düzensizlik,dağınıklık) fark etme
2.Çevresinde gördüğü rahatsız edici durumları kendi estetik görüĢüne uygun olarak değiĢtirme
3. Çevresini düzenlemede farklı yolları deneme
Hedef 13. YaĢamın iyileĢtirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme
Kazanılması Beklenen DavranıĢlar
1.YaĢamın sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanma
2. Günlük yaĢamdaki kurallara uyma
3. Canlıların bakımını üstlenme ve koruma
BĠLĠġSEL ALAN VE DĠL ALANI
Hedef 1. Gözlem yapabilme
Kazanılması Beklenen DavranıĢlar
1. DeğiĢik durumlarda gözlemlediklerini söyleme (boyut, renk, biçim, iĢlev, koku, ses, tat vb.)
2. Gözlenen durumlarla ilgili sonuçları söyleme (benzerlikler, farklılıklar, farklı gruplamalar vb.)
Hedef 2. Verilen nesne, durum, olay, sayı ya da sözcükleri hatırlayabilme
Kazanılması Beklenen DavranıĢlar
1. Bir bütünlük içinde yer alan olay, nesne ya da öğeleri söyleme
2. Verilen nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesnenin adını söyleme
Hedef 3. Verilen nesne, olay ya da varlıkları çeĢitli özelliklerine göre eĢleĢtirebilme
Kazanılması Beklenen DavranıĢlar
1. Verilen nesneleri renklerine göre eĢleĢtirme
2. Verilen nesneleri Ģekillerine göre eĢleĢtirme
3. Verilen nesneleri boyutlarına göre eĢleĢtirme
4. Verilen nesneleri sayılarına göre eĢleĢtirme
5. Verilen nesneleri miktarlarına göre eĢleĢtirme
6. Verilen nesneleri dokunsal duyumlarına göre eĢleĢtirme
31
7. Verilen nesneleri kullanım amaçlarına göre eĢleĢtirme
8. Verilen nesneleri kullanım Ģekillerine göre eĢleĢtirme
9. Verilen nesneleri elde ediliĢ Ģekillerine/yapıldığı malzemelere göre eĢleĢtirme
Hedef 4. Verilen nesne, olay ya da varlıkları çeĢitli özelliklerine göre gruplayabilme
Kazanılması Beklenen DavranıĢlar
1. Verilen nesneleri renklerine göre gruplama
2. Verilen nesneleri Ģekillerine göre gruplama
3. Verilen nesneleri boyutlarına göre gruplama
4. Verilen nesneleri miktarlarına göre gruplama
5. Verilen nesneleri dokunsal duyumlarına göre gruplama
6. Verilen nesneleri kullanım amaçlarına göre gruplama
7. Verilen nesneleri kullanım Ģekillerine göre gruplama
8. Verilen nesneleri elde ediliĢ Ģekillerine/yapıldığı malzemelere göre gruplama
Hedef 5. Verilen nesne, durum ve olayları çeĢitli özelliklerine göre sıralayabilme
Kazanılması Beklenen DavranıĢlar
4. Verilen durum olay ve canlıları oluĢum ya da büyüme aĢamalarına göre sıralama.
Hedef 11. Belli durumlarla ve olaylarla ilgili neden-sonuç iliĢkisi kurabilme
Kazanılması Beklenen DavranıĢlar
1.Verilen bir olayın olası nedenlerini söyleme
2. Verilen bir olayın olası sonuçlarını söyleme
Hedef 12. Verilen bir problem durumunu çözebilme
Kazanılması Beklenen DavranıĢlar
1.Problemin ne olduğunu söyleme
2. Probleme çeĢitli çözüm yolları önerme (söyleme)
3. Çözüm yolları içinden en uygunlarını seçme
4. Seçilen çözüm yollarını deneme
ÖZ BAKIM BECERĠLERĠ
Hedef 2. Dengeli beslenme ile ilgili davranıĢları gösterebilme
Kazanılması Beklenen DavranıĢlar
3. Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri yemekten kaçınma.
Hedef 3. Sağlıklı yaĢayabilmek için gerekli temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanılması Beklenen DavranıĢlar
5. Ġçinde bulunduğu çevreyi temiz tutma
Hedef 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme
Kazanılması Beklenen DavranıĢlar
1. Tehlikeli olan durumlara ve kazalara örnek verme
2. Tehlikeli olan durumlardan ve kazalardan kaçınma
3. Herhangi bir tehlike anında yetiĢkinlerden yardım isteme
32
2002-2003 eğitim-öğretim yılında uygulamaya geçen “Ana Sınıfı Programında”
psikomotor alanda çevre eğitimi ile doğrudan ilgili herhangi bir hedef ve davranıĢ
bulunmamaktadır. Sosyal-duygusal alan, biliĢsel alan ve dil alanı ve öz bakım becerileri
alanında ise çevre eğitimi ile ilgili toplamda 14 hedef ve 43 davranıĢ bulunmaktadır. Bu
davranıĢların özellikle biliĢsel ve dil alanı ile ilgili olanlarının birçoğu doğrudan çevre
ile ilgili davranıĢlar olmayıp aynı zamanda diğer disiplinleri de ilgilendirmektedir.
2002-2003 Ana Sınıfı Programı’nın çevre eğitimi açısından bir önceki programa göre
kapsam açısından daha zengin olduğu söylenebilir
2002 okul öncesi programı bir önceki programdaki gibi biliĢsel alanın ağır
olduğu bir program olarak karĢımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu yaĢtaki çocuklara
tutum ve farkındalık kazandırmaktan uzak olduğu görülmektedir.
Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 31.05.2002 Tarih ve 270 Sayılı kararı ile
kabul edilen Okul Öncesi Eğitim Programı (36–72 Aylık Çocuklar Ġçin) 2006–2007
eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılmıĢtır. Okul Öncesi Eğitimi Genel
Müdürlüğü’nün 17.07.2006 Tarih ve 2058 Sayılı teklif yazısı üzerine Talim ve Terbiye
Kurulu BaĢkanlığında görüĢülen Okul Öncesi Eğitim Programı (36–72 Aylık Çocuklar
Ġçin) 2006–2007 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere kabul edilmiĢtir.
Okul Öncesi Eğitim Programında çevre ile ilgili amaç ve kazanımlar aĢağıdaki
tabloda verilmiĢtir (MEB, 2006).
33
Tablo 4: 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında Uygulamaya Geçen Ana Sınıfı
Programında Yer Alan Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Amaç ve Kazanımlar
36-72 AY AMAÇ VE KAZANIMLAR
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 9. YaĢamın iyileĢtirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme
Kazanımlar
1. YaĢamın sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır.
2. Günlük yaĢamdaki kurallara uyar.
3. Canlıların yaĢama hakkına özen gösterir.
4. Canlıların bakımını üstlenir ve korur.
5.YaĢamda diğer canlılarla paylaĢtıklarını açıklar
Amaç 12. Çevredeki güzellikleri koruyabilme
Kazanımlar
1. Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler.
2. Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar.
3. Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır.
Amaç 13. Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme
Kazanımlar
1. Çevresinde gördüğü güzel / rahatsız edici durumları söyler.
2. Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir.
3. Çevresini farklı biçimlerde düzenler.
BĠLĠġSEL ALAN
Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeĢitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1. Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karĢılaĢtırır.
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
1. Olay ya da varlıkları söyler
2. Varlıkların rengini söyler.
3. Varlıkların yerini söyler.
4. Varlıkların Ģeklini söyler.
5. Varlıkların sayısını söyler.
6. Olay ya da varlıkların sırasını söyler.
7. Nesnelerin neden yapıldığını söyler
8. Nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesneyi söyler.
9. Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.
Amaç 5. Varlıkları çeĢitli özelliklerine göre eĢleĢtirebilme
Kazanımlar
1. Varlıkları birebir eĢleĢtirir.
2. Varlıkları renklerine göre eĢleĢtirir.
3. Varlıkları Ģekillerine göre eĢleĢtirir.
4. Varlıkları büyüklüklerine göre eĢleĢtirir.
5. Varlıkları miktarlarına göre eĢleĢtirir.
6. Varlıkları dokunsal özelliklerine göre eĢleĢtirir.
7. Varlıkları kullanım amaçlarına göre eĢleĢtirir.
8. Nesneleri sayılarına göre eĢleĢtirir.
9. EĢ nesnelere örnek verir.
10. Nesneleri ve nesne gruplarını uygun rakamla eĢleĢtirir.
Amaç 6. Varlıkları çeĢitli özelliklerine göre gruplayabilme
Kazanımlar
1. Varlıkları renklerine göre gruplar
3. Varlıkları Ģekillerine göre gruplar
4. Varlıkları büyüklüklerine göre gruplar
5. Varlıkları miktarlarına göre gruplar
6. Varlıkları dokunsal özelliklerine göre gruplar
7. Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar
Amaç 7. Nesne durum ya da olayları çeĢitli özelliklerine göre sıralayabilme
1. Nesneleri büyüklüklerine göre sıralar
2. SıralanmıĢ nesne grubu içinde nesnenin yerini gösterir
3. Sıra bildiren sayıyı söyler.
4. Nesneleri renk tonlarına göre sıralar.
5. Nesneleri sayılarına göre sıralar.
6. Varlıkları büyüme aĢamalarına göre sıralar.
7. Olayları oluĢ sırasına göre sıralar.
34
Amaç 12. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme
Kazanımlar
1. Nesnenin mekândaki konumunu söyler.
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç iliĢkisi kurabilme
Kazanımlar
1. Bir olayın olası nedenlerini söyler.
2. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
Amaç 17. Zamanla ilgili kavramlar arasında iliĢki kurabilme
Kazanımlar
1. Olayları oluĢ sırasına göre söyler.
Amaç 18. Problem çözebilme
Kazanımlar
1. Problemi söyler.
2. Probleme çeĢitli çözüm yollan önerir.
3. Çözüm yollan içinden en uygun olanlarını seçer.
4. Seçilen çözüm yollarını dener.
5. En uygun çözüm yoluna karar verir.
6. Karar verdiği çözüm yolunun gerekçelerini açıklar.
ÖZBAKIM BECERĠLERĠ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
7. Ġçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar
Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark edebilme
Kazanımlar
4. Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır.
Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme
Kazanımlar
1. Tehlikeli olan durumları söyler.
2. Tehlikeli olan durumlardan uzak durur.
3. Herhangi bir tehlike anında yetiĢkinlerden yardım ister
4. Acil durumlarda baĢvurulabilecek telefon numaralarını söyler
Tabloya göre çevre eğitimi ile ilgili olan 15 amaç ve 61 kazanım bulunmaktadır.
Psikomotor ve dil alanlarında çevre eğitimi ile ilgili herhangi bir amaç ve kazanım
bulunmamaktadır. Çevre eğitimi ile ilgili en fazla amaç ve kazanımın, 9 amaç ve 44
kazanım ile biliĢsel alanla ilgili olduğu görülmektedir. Bu kazanım ve amaçlar sadece
çevre eğitimi ile ilgili değil aynı zamanda diğer alanlarla da ilgilidir. Bu programda da
biliĢsel alanla ilgili kazanım ve amaçların ağırlıklı olduğu görülmektedir. Okul
öncesinde bilgi ağırlıklı programlar yerine tutum, değer ve farkındalık kazandıran
programlar tercih edilmelidir.
1994, 2002 ve 2006 okul öncesi programlarına baktığımızda çevre eğitimi ile
ilgili olabilecek hedef-davranıĢ, kazanım ve amaçların büyük bir değiĢiklik
göstermediği ve programların küçük değiĢiklikler dıĢında birbirleri ile büyük
benzerlikler gösterdiği görülmektedir. Ayrıca çevre eğitimi açısından programlardaki
hedef-davranıĢ, kazanım ve amaçların çok belirgin olmadığı da söylenebilir.
2006 okul öncesi programını diğerlerinden ayıran temel fark bu programın
uygulama Ģeklinin yapılandırmacı bir anlayıĢı esas alması olmuĢtur. Önceki
35
programların uygulanmasında yaĢanan temel sorun öğretmenlerin bu programları
uygularken daha çok konu öğretimine önem vermeleri olmuĢtur. Bu sorun yeni program
ile ortadan kalkmıĢtır. Yeni programla öğrencilerin konu ile ilgili hazırlanmıĢ
etkinliklere doğrudan katılarak yaparak-yaĢayarak öğrenmeleri sağlanmakta aynı
zamanda da çevre ile ilgili birtakım becerileri de kazanmaktadırlar.
Özellikle bu çağdaki çocukların tutumlarının oluĢmasında aile bireyleri son
derece etkili ve önemlidir
(Morgan (1995) Birçok araĢtırma, anne-babanın ve
çocukların tutumları arasında yüksek korelasyon olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. Genel
olarak bakıldığında anne-babalarla çocukların tutumları arasındaki benzerlikler,
farklılıklardan daha fazladır. Bu da anne babaların çocukların tutumları üzerinde uzun
süren bir etkisinin olduğunu göstermektedir (Aktaran: TavĢancıl, 2006: 80).
Çocuklarının tutumları üzerinde büyük bir etkiye sahip olan anne ve babaların da
çevre eğitimi içerisinde yer alması son derece önemlidir. Çevre ile ilgili önce
ebeveynlerin olumlu bir tutuma sahip olması gerekmektedir. Yeni okul öncesi programı,
anne ve babaların da etkinliklere katılımını sağlayarak eski programlardaki bu eksikliği
büyük ölçüde gidermiĢtir.
Bu açıdan bakıldığında 2006 okul öncesi programı çevre eğitimi açısından
önceki programlara göre daha üstün bir program olarak karĢımıza çıkmaktadır.
2.4.2. Ġlköğretimde Çevre Eğitimi ve Ġlköğretim Programlarının Çevre
Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
Diğer örgün eğitim basamaklarına göre ilköğretimin çevre eğitimi açısından ayrı
bir yeri ve önemi vardır. Bu önem ilköğretimin 8 yıllık zorunlu ve kesintisiz olmasından
kaynaklanmaktadır. Bu sayede ilköğretim çağına girecek her öğrenciye çevre bilinci,
çevre bilgisi ve çevre duyarlılığı kazandırmak için etkili bir çevre eğitimi verebilme
imkânı doğmaktadır. Bu imkânın iyi değerlendirilmesi ile Türkiye’nin çevre
sorunlarının çözümünde ve doğal kaynaklarının korunmasında önemli bir mesafe kat
edilebilir. Bu yüzden ilköğretimin çevre eğitimi açısından ihmal edilmeyecek bir önemi
vardır. Nüfusun büyük bir kısmının ilköğretim basamağından geçmesine rağmen
ülkemizde giderek artan çevre sorunlarının görülmesi ve en basit çevre koruma
önlemlerinin bile geniĢ halk kitleleri tarafından bir davranıĢ haline getirilememesi
36
ilköğretimin çevre eğitimi açısından sorgulanmasını ve bir değerlendirmeye tabi
tutulmasını gerektirmektedir. Bu değerlendirmenin öncelikle ilköğretimdeki ders
programları açısından yapılması gerekmektedir.
Ġlköğretimde çevre eğitimi ağırlıklı olarak Hayat Bilgisi, Fen Bilgisi, Sosyal
Bilgiler ve Çevre, Sağlık, Trafik, Okuma Dersi içinde verilmekteydi. Yapılan program
değiĢiklikleriyle birlikte günümüzde çevre eğitimi ağırlıklı olarak Hayat Bilgisi, Sosyal
Bilgiler ve Fen ve Teknoloji dersi içinde verilmektedir.
2.4.2.1. Çevre, Sağlık, Trafik, Okuma Dersi Programı
MEB (1997: 869) Çevre, Sağlık, Trafik, Okuma Dersi Programı T.T.K.B.’nın
7.9.1992 Tarih ve 274 Sayılı kararı ile kabul edilmiĢ ve 28.09.1992 Tarih ve 2367 Sayılı
Tebliğler Dergisinde yayımlanmıĢtır. “Çevre, Sağlık, Trafik, Okuma” dersi için ayrılan
bir saatlik süre; 1. hafta çevre, 2. hafta sağlık, 3. hafta trafik, 4. hafta okuma ve 5. hafta
tekrar çevre’den baĢlamak üzere 1. sınıftan 5. sınıfa kadar okutulması kararlaĢtırılmıĢtır
(MEB, 1997: 905). Bu dersin sadece çevre ile ilgili amaçları Ģunlardır;
1. Çevreyi, sosyal, fiziksel ve biyolojik çevre öğeleriyle bir bütün olarak
vermek,
2. Çevre ve sağlık iliĢkisini kavratmak,
3. KiĢinin sağlıklı bir çevrede yaĢamasının bir hak olduğu kadar, böyle bir
çevrenin oluĢturulması ve sürdürülmesinin aynı zamanda bir görev olduğunu
kavratmak,
4. Görsel olarak doğal hayatı tanıtmak,
5. Çevredeki doğal varlıklarla kaynaĢtırmak,
6. Doğa ve insan sevgisini aĢılamak,
7. Çevre değerlerinin önemini kavratmak,
8. Yakın çevreyi tanıtmak,
9. Sağlıklı çevrenin insan sağlığı ve geleceği için gerekli olduğu konusunda
bilinçlendirmek,
10. Bozulan çevrenin insan ve toplum için doğuracağı olumsuz sonuçlara dikkati
çekmek,
11. Çevrenin özenle korunması gereğine inandırmak,
12. Çevreyi olumsuz etkileyen faktörler konusunda bilinçlendirmek,
37
13. Ġnsanların günlük davranıĢlarından doğan çevre kirliliğinin ne olduğunu
kavratmak,
14. Doğal kaynakların savurganlığının olumsuz sonuçlarını kavratmak ve
savurganlığı önleyici davranıĢlar kazandırmak. Özellikle su, enerji ve kağıt
savurganlığını ve olumsuz sonuçlarını ayrıntılı olarak iĢlemek,
15. Kâğıt savurganlığının ağaç kaynakları ve ormanların tüketimi ile ilgili
bağlantısını kavratmak,
16. Ağaç dikme alıĢkanlığı kazandırmak,
17. Çevre sorunlarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini kavratmak
18. Sağlıklı bir çevrenin oluĢturulması ve korunmasının kiĢilerin temel görevleri
arasında yer aldığı bilincini vermek,
19. Çevre korunmasında kiĢilere düĢen görevleri açıklamak (MEB, 1997:869).
Ġlköğretimde çevre ile ilgili böyle geniĢ kapsamlı amaçları olan bir ders
konulmasına rağmen bu program amacına ulaĢmamıĢ ve 1997 tarihinde yürürlülükten
kaldırılmıĢtır. Programın amaçlarına ulaĢmamasında, bu dersin dönüĢümlü bir Ģekilde
verilmesi etkili olmuĢtur. Çağlar (1995: 129) herhangi bir öğretim aĢamasında öğretim
programına özel olarak “çevre “derslerinin konulması ve sınırlı çevre dersi saatlerinde
sorunların boyutlarını sergilemenin ve alınacak önlemlerin nafile bir çaba olduğunu
ifade etmektedir. DPT Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı’nda (1996-2000) çevrenin
korunması ve geliĢtirilmesi baĢlığı altında çevre eğitiminin yetersizliği Ģu Ģekilde
vurgulanmıĢtır.
“DemokratikleĢme sürecinin en belirgin uygulama alanı çevre konularına
gösterilen ilgi ve katkıdır. Dolayısıyla çevre yönetimine ve karar alma süreçlerine
halkın katılımının sağlanması gerekmektedir. Ancak bu katılımın her düzeyde etkili
olabilmesi için örgün eğitim sistemi içine çevre dersleri konulmuĢ olmakla birlikte bu
yeterli olmamaktadır. Toplumda her kesimin bu konuda eğitilmesi gerekmektedir.
Çevre alanında profesyonel eğitimin önemi dikkate alınarak bu konuda eğitim
programlarının geliĢtirilmesi, özellikle uluslararası rekabetin önemli boyutlara ulaĢtığı
teknoloji geliĢtirme ve transferi konuları ile mevcut teknolojinin yenilenmesinde
çevreye duyarlılık kriterini dikkate alacak sistemlere gidilmesi zorunlu olmaktadır”
(DPT, 1996:191).
38
2.4.2.2. Hayat Bilgisi Programı
Hayat bilgisi dersi, toplu öğretim yaklaĢımına dayalı olarak oluĢturulmuĢ bir
derstir. Çocukların hem kendilerini hem de içinde yaĢadıkları toplumu ve dünyayı
tanımaları için tasarlanan bu ders, 1924, 1936, 1948, 1968, 1998 ve 2005 ilköğretim
programlarında yer almıĢtır. 2009 yılı programında da aynı adla yer almaktadır.(MEB,
2009:5). Bu bölümde 1968 ve sonrası Hayat Bilgisi Dersi programları, çevre eğitimi
açısından değerlendirilecektir.
1995 Ġlkokul Programındaki Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı 1968
programından aynen alınmıĢtır. Ocak 1998’de yürürlüğe giren Ġlköğretim Hayat Bilgisi
dersi Öğretim Programı da bazı değiĢikliklere rağmen uygulamayla ilgili esaslar ve
genel hedefler yönünden 1968 programıyla örtüĢmektedir (Öztürk ve Dilek, 2005:
78,79). Ġçeriğe bakıldığında her sınıf düzeyinde bazı ünitelerin eklendiği, bazılarının da
çıkarıldığı görülmektedir.
T.T.K.B’nin 1.7.1968 tarih ve 171 sayılı kararı ile kabul ettiği Hayat Bilgisi
Dersi Programı’nın çevre eğitimi ile ilgili amaçları Ģunlardır;
1. Yakın çevreyi tanıma ile ilgili yetenek ve becerilerinin geliĢmesi yönünden:
a) Çevresinin tabii olaylarını anlar ve doğru yorumlar, bu olayların insan
yaĢayıĢına etkisini bilirler.
b) Çevreyi ve çevrenin tabii güzelliklerini severler.
c) Çevreyi tanır ve çevrenin yaĢama imkânlarını inceleyerek daha iyi yaĢama
yollarını bulmaya çalıĢırlar.
d) Günlük olayları, her gün kullandığı eĢyayı, yakın çevrenin eserlerini,
anıtlarını inceleyerek toplumsal geliĢme bilinci kazanırlar.
2. YurttaĢlık görevleri ve sorumlulukları yönünden:
e) Ailelerinin ve toplumun mutluluğuna en iyi Ģekilde nasıl yararlı
olabileceklerini araĢtırırlar; kendi mutluluklarının, toplumun yükselmesine
bağlı bulunduğunu kavrarlar.
3. Toplumda insanların birbirleriyle olan iliĢkileri yönünden:
ç) Aileyi, okulu ve çevreyi inceleyerek topluluk halinde yaĢamanın önemini
kavramaya ve toplumun istediği davranıĢları göstermeye baĢlarlar.
39
4. Ekonomik yaĢama fikrini ve yeteneklerini geliĢtirme yönünden:
a) Ailenin geçim ve gelir durumunu dikkate alarak parasını planlı harcamaya,
tutumlu olmaya ve yerli malı kullanmaya önem verirler.
b) EĢyalarını ve toplumun ortak mallarını iyi kullanır ve gerektiğinde onarırlar.
c) Üretim, tüketim ve dağıtım hakkında temel bilgiler kazanırlar.
d) Milli gelir kaynaklarını tanımaya ve gerektiği Ģekilde değerlendirmeye
çalıĢırlar.
5. Daha iyi yaĢama yeteneklerini geliĢtirme yönünden
a) Beslenme, sağlık ve trafik kurallarını, emniyetli ve sıhhatli yaĢama yollarını
öğrenirler.
b) Ev ve iĢ hayatlarını daha iyi düzenlemeye, etrafını geliĢtirip güzelleĢtirmeye,
içinde bulunduğu hayattan daha üstün bir yaĢama seviyesine ulaĢmaya
çalıĢırlar (MEB, 1997: 263,264).
Eski ve yeni Hayat Bilgisi dersi programlarında sınıf düzeyine göre çevre
eğitimi ile ilgili konular ve kazanımlar aĢağıdaki tablolarda gösterilmiĢtir:
40
Tablo 5: 1968-1997 Arası Hayat Bilgisi Programında Sınıf Düzeyine Göre Çevre Eğitimi Ġle ilgili Konular
ÜNĠTELER
SINIF 1
ÜNĠTELER
I. Okul ve
Hayatımız
I Yeni ders
Yılımız
II. Cumhuriyet
Bayramı ve
Atatürk
II. Çevremizde
Sonbahar
SINIF 2
ÜNĠTELER
I. Çevremizi
Tanıyalım
1. Havalardaki değiĢiklikler
2. Bitki ve havalardaki değiĢiklikler
3. Çevremizde yapılan iĢler (Bağ bozumu,
ekin ekme, peteklerden balın alınması)
II. Cumhuriyet
Bayramı ve Atatürk
1.Evimizdeki Hayvanlar
2.Evimizde ve Bahçemizde
YetiĢtirdiğimiz Bitkiler
III. Evimiz ve
Ailemiz
III. Cumhuriyet
Bayramı ve
Atatürk
III. Ġlçemizi
Tanıyalım
1. KıĢ belirtileri
2. KıĢlık giyecekler
(giyeceklerimizi nelerden
elde ederiz).
3. Yakacaklar (Çevrede
kullanılan yakacaklar ve
ısınma araçları)
4. KıĢın bitki ve hayvanlar
IV. Çevremizde
KıĢ
SINIF 3
1. Mahallemizin geliĢtirilmesi ve
güzelleĢtirilmesi için bize düĢen
görevler
IV. Sağlığımızı
Koruyalım
1. Bitki örtüsü (Orman, bozkır,
çayır, mera, fundalık kavramları).
2. Hava durumunun ve yeryüzü
Ģekillerinin ilçemiz halkının
yaĢayıĢına etkisi
3. Halkın geçim kaynakları
a) Tarım (ormancılık, meyvecilik,
sebzecilik, hayvancılık, balıkçılık).
4. Genel yerlerde davranıĢ ) sokak,
park, sinema, tiyatro vb.).
5. Ġlçemizi geliĢtirme ve
güzelleĢtirme
a) Ormanları koruma ve ağaç dikme.
1. Sağlıklı büyümek ve yaĢamak için
iyi beslenme
a) Sağlığa yarayıĢlı besinler alma
(Besinlerimizi nasıl elde ederiz)
b) Besinlerin hazırlanması,
taĢınması, korunması ve yenilmesi
sırasında temizliğe dikkat etme
2. Çevremizin sağlığını korumada
bize düĢen görevler
a) Evi, sınıfı, okulu ve çevreyi temiz
tutma
b) Ġçme kullanma sularının
temizliğine dikkate teme
41
1.Çevremizin Temizliği
(yerlere tükürmemek, pis
suları sokağa dökmemek,
tozdan korunmak)
V. Sağlığımızı
Nasıl
Koruyalım
VI. Bizim
Bayramımız 23
Nisan
V. TaĢıtlar ve
Trafik
V.Yeryüzünde ve
Gökyüzünde
Gördüklerimiz
VI. HaberleĢme
VI. Köyü Tanıyalım
1.GüneĢ, hava ve suyun
sağlığımıza etkisi
VII. Ders Yılı
Sonu
VII Çevremizde
Bahar
VIII. Ders Yılı
Sonu
1.Havalardaki değiĢiklikler
2. Bitki ve havalardaki
değiĢiklikler
3. Evde bahar temizliği
4. Okulda tarım denemeleri (okul bahçesine
çiçek ve ağaç dikme).
5 Pis suları içmeyelim
1.Yağmur ve yağmurun faydaları
2. Dolu ve zararları
3. Yaz baĢlangıcında evde, okulda, çevrede
yapılan iĢler
VII. çevremizde
Kullandığımız Alet
ve Makineler
VIII. Ders Yılı Sonu
1. Çevremizde neler görüyoruz?
(Yükseltiler, düzlükler, akar ve
durgun sular, ormanlar (tepe, dağ,
ova, yayla, dere, çay, ırmak, göl,
deniz, ada, yarımada kavramları)
2. Dünyamızın oluĢumu
3. Dünyamızı saran hava
a) Canlıların havaya ihtiyacı
b) Temiz havanın sağlığımıza yararı
c) Odamızın havasının temizliği
4. Gündüz gökyüzü
a) Gündüz gökyüzünün gözlenmesi
b) Gökyüzünün ayrı ayrı havalarda
rengi
c) Bulutlar
d) Ufuk
e) GüneĢ
f) GüneĢin dünyamızı ısıtması ve
aydınlatması
5. Gece gökyüzü
a) Gece gökyüzünde gözlem
b) Gökyüzünün karanlığı
c) Ay
d) Yıldızlar
6. Gökyüzü yolculuğu
1. Çiftçinin hayatı
a) Ailenin tarlası, bağı, bahçesi,
hayvanları ve bunlara bakım
(Toprağın iĢlenmesi, sulanması,
gübrelenmesi, hayvanların
barınakları ve beslenmeleri)
42
Tablo 6: 2009 Hayat Bilgisi Dersi Programı 1. Sınıfında Yer Alan Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Kazanımlar
TEMA
Okul Heyecanım
Benim EĢsiz Yuvam
KAZANIMLAR
ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ
 Okul ve sınıf eĢyalarını tanır ve özenli kullanır.
Sınıf eĢyaları
 Doğal afetlerin etkilerinden korunmak için okuldaki güvenlik önlemlerinin gereğini
Doğal afetler
yerine getirir.
 Okuldaki kaynakların neden bilinçli tüketilmesi gerektiğini açıklar.
Kaynaklar tükeniyor
 Sınıfını, okulunu ve çevresini temiz tutmak ve korumak için sorumluluk alır.
Okulum tertemiz
 Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu fark eder.
Sıcacık yuvamız
 Canlıların nasıl beslendiklerini araĢtırır.
Canlılar ve besinleri
 KiĢisel eĢyalarını özenli kullanır.
Özenli kullanırım
 Doğal afetler karĢısında yapması gerekenleri belirleyerek ailesiyle birlikte hazırlık
Hazırlıklı olalım
yapar.
 Canlıların hareketlerini ve seslerini birbirinden ayırt eder.
Hayvanların sesleri
 Mevsim değiĢikliklerine bağlı olarak canlıların yaĢamlarındaki değiĢiklikleri fark
Su damlacığının gizemli yolculuğu
eder.
 Takvimden yararlanarak gün içinde hava durumundaki değiĢiklikleri gözlemler ve
Dün, Bugün Yarın
Hava gözlemi
gözlem sonuçlarını tablo üzerinde gösterir.
 Yeryüzünü ve gökyüzünü gözlemleyerek doğadaki renk çeĢitliliğini fark eder.
Doğadaki renkler
 Doğal afetlerin çevreyi nasıl değiĢtirdiğini araĢtırır.
Doğal afetler ve çevreye etkileri
 Ġnsanın çevreyi hangi yollarla değiĢtirdiğini ve bunun için neler yaptıklarını araĢtırır.
Çevremizdeki değiĢmeler
43
Tablo 7: 2009 Hayat Bilgisi Dersi Programı 2. Sınıfında Yer Alan Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Kazanımlar
TEMA
Okul Heyecanım
Benim EĢsiz Yuvam
KAZANIMLAR
ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ
 Okul ve sınıf eĢyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açıklar.
Bu okul hepimizin
 Sağlığını koruma sorumluluğunu üstlenir ve okulda sağlığını korumak içinyapması gerekenleri açıklar.
Sağlığımızı koruyabiliriz
 Okuldaki kaynakları bilinçli tüketmenin önemini açıklar.
Bilinçli tüketelim
 Okulu ve çevresini korumak için alternatifler üretir.
Okulumuzu koruyalım
 Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu kavrar ve canlıların yuvalarını birbirinden ayırt eder.
YaĢadığımız yer
 KiĢisel eĢyalarını ve baĢkalarının eĢyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açıklar.
EĢyalar özen ister
 Evdeki kaynakları bilinçli olarak tüketir.
Kaynaklar tükenebilir
 Ülkemizde meydana gelen doğal afetlere örnekler vererek, doğal afetlerin yaĢanmasında hem doğanın
Doğada olanlara bak
hem de insanların rolü olduğunu kavrar ve bunlardan korunma yollarını açıklar.
 YaĢadığı yerleĢim biriminin ve vatanın kendisi için özel bir yer olduğunu fark eder ülkesini de bir yuva
Bir baĢkadır benim ülkem
olarak görür.
 Suyun hal değiĢtirmesini gözlemleyerek maddenin kaybolmadığını, sadece Ģekil değiĢtirdiğini kavrar.
Suyun macerası
 Maddenin katı, sıvı, gaz hallerini gözlemler ve gözlemlerinden hareketle maddeleri sınıflandırır.
Katı-sıvı-gaz
 Takvimden yararlanarak gün içinde hava durumundaki değiĢiklikleri gözlemler ve gözlem sonuçlarını
Hava nasıl olacak
grafikle gösterir ve yorumlar.
Dün, Bugün Yarın
 Mevsim değiĢikliklerine bağlı olarak canlıların yaĢamlarındaki değiĢiklikleri fark eder
Su damlacığının gizemli yolculuğu
 Gökyüzünü gözlemler ve gözlemlediği gök cisimlerini listeler.
Gökyüzü
 Farklı ülkelerde, doğal afetlere karĢı alınan önlemlerle ülkemizde alınan önlemleri karĢılaĢtırır.
Doğal afetler ve alınacak önlemler
 Canlıların hayatta kalabilmeleri için nelere ihtiyaçları olduğunu araĢtırır.
Neler olmadan yaĢanmaz
 Doğal ve yapay çevre arasındaki benzerlik ve farklılıkları ifade eder.
Ġnsan ve çevre
 YaĢadığı çevreyi temiz tutmasının kendisinin ve baĢkalarının sağlığı ve geliĢimiyle iliĢkili olduğunu
Temiz çevre, sağlıklı yaĢam
kavrar.
44
Tablo 8: 2009 Hayat Bilgisi Dersi Programı 3. Sınıfında Yer Alan Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Kazanımlar
TEMA
KAZANIMLAR
 Okul ve sınıf eĢyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için
ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ
Son piĢmanlık fayda etmez
alternatifler üretir.
Okul
 KiĢisel bakımını yaparken kaynakları tutumlu kullanır.
Hem tutumlu, hem bakımlı
Heyecanım
 Dengeli ve düzenli beslenmek için doğal ve sağlıklı ürünleri tüketir.
Doğal ve sağlıklı beslenme
 Kendi sağlığı kadar, arkadaĢlarının sağlığını da korumaktan sorumlu olduğunu kavrar.
Sağlık için elele
 Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranıĢları sergiler.
Bilinçli tüketici
 Okulu ve çevresini temiz tutmak için bir proje hazırlar.
Okulumuzu nasıl temiz tutmalıyız
 Canlıları sınıflandırarak evinde bitki yetiĢtirmeye veya hayvan beslemeye istekli olur ve
Evdeki dostlarımız
onların ihtiyaçlarını karĢılamak için sorumluluk alır.
Benim EĢsiz
 Evdeki eĢyaları, yapıldıkları maddeler göre sınıflandırır.
Evimizdeki eĢyalar neden yapılmıĢtır
Yuvam
 Kaynakları bilinçli olarak tüketmenin aile bütçesine katkısını açıklayan yazılı, sözlü ya da
Kaynaklar tükeniyor tasarruf yapalım
görsel etkinliklerde bulunur.
 Ġnsanların nelerden nasıl tasarruf edebildiklerini araĢtırır.
Nelerden tasarruf yapabiliriz
 Doğal afetler sırasında evinde yapılması gerekenleri yetiĢkinler eĢliğinde uygulayarak
Doğal afetlerle yaĢamayı öğreniyorum
gösterir.
 Harita ve küre üzerindeki su ve kara alanlarını ayırt eder.
Karalar ve denizler
 Ülkesini, tıpkı evi ve okulu gibi bir yuva olarak kabul eder.
Evimi, okulumu, ülkemi seviyorum
 Aralarındaki benzerliklere ve farklılıklara karĢın bütün insanların aynı gezegeni
Bizim gezegenimiz
paylaĢtıklarını fark ederek daha iyi bir dünya yaratmak için her bireyin üzerine düĢen
görevler olduğunu kavrar.
45
 Takvimi kullanarak hava durumundaki değiĢiklikleri günlük, haftalık, aylık olarak
Hava tahminleri
gözlemler ve gözlem sonuçlarını grafikte gösterir, meteorolojinin tahminleriyle karĢılaĢtırır.
 Doğadaki su döngüsünün nasıl gerçekleĢtiği hakkında sorular sorarak çıkarımlarda bulunur.
Su döngüsü
 Farklı hava koĢullarının trafikteki etkilerini açıklar.
Yağmur, kar, sis
 Dünyanın hareketleri sonucunda oluĢan değiĢim ve sürekliliği algılar.
Mevsimler
 Mevsimlere özgü zaman dilimlerinde gözlenen değiĢim ve sürekliliği algılar.
Gökyüzü
 YaĢadığı yerleĢim biriminin eski ve yeni halini araĢtırır; bunlar arasındaki benzerlikleri ve
YaĢadığımız yerin dünü, bugünü
farklılıkları ayırt eder.
Dün, Bugün,
Yarın
 Müzelerden ve tarihi mekânlardan bir eğitim ortamı olarak yararlanır; nesnelerin
GeçmiĢe yolculuk
müzelerdeki eski hali ile yeni halini karĢılaĢtırarak zaman içindeki değiĢimi kavrar.
 Canlıların ortak özelliklerini araĢtırır.
Canlıların ortak özellikleri
 Canlılarda değiĢim aĢamalarını ayırt eder ve sıralar.
Büyüdükçe değiĢiyoruz
 Canlıların birbirlerini nasıl etkilediklerini araĢtırarak aralarındaki karĢılıklı bağımlılığı
Canlı ve cansız etkileĢimi
kavrar.
 Canlı ve cansız varlıklar arasındaki iliĢkiyi araĢtırarak karĢılıklı etkileĢimi kavrar.
 Birey, toplum ve çevre arasındaki karĢılıklı bağımlılığı kavrar ve bunu gösteren örnekler
Birey, toplum ve çevre
verir.
 Doğal afetlerden korunabilmek için çözüm yolları üretir.
Doğal afetlerden korunalım
 YaĢadığı çevreyi daha temiz bir hale getirmek için bir proje tasarlar.
Doğa için elele
46
Eski Hayat Bilgisi Dersi Programlarında çevre eğitimi ile ilgili konuların çok
yetersiz olduğu ve çevre eğitiminden o yaĢ çocukları için beklenen, tutum ve davranıĢ
oluĢturmaktan çok uzak olduğu görülmektedir.
Eski programda üniteler arasında
herhangi bir iliĢkilendirme olmadığı gibi sınıf seviyesi yükseldikçe önceki sınıfın
konuları ile de bir bütünlük, bir iliĢkilendirme görülmemektedir. Konulara bakıldığında
daha çok öğrencinin yakın çevresinde görebilecekleri ile ilgili bilgiler verilmiĢtir.
“Mevsimlere bağlı olarak hava olaylarındaki değiĢimler buna bağlı olarak bitkilerde ve
insan faaliyetlerinde gözlemlenen değiĢimler gibi”. Aynı zamanda “yerlere tükürmeme,
okulu ve çevreyi temiz tutma” gibi günlük hayatlarında ve yakın çevrelerinde
yapabilecekleri konulara yer verilmiĢtir. Bu program öğrencilerden sadece bu konuları
bilmelerini
ve
kendilerinden
istenildiğinde
bunları
doğru
bir
Ģekilde
cevaplandırabilmelerini öngörmüĢtür. Ancak bilgi çevreye karĢı olumlu bir tutum
geliĢtirmede ve sorumlu bir çevresel davranıĢ göstermede tek baĢına yeterli değildir.
Yeni Hayat Bilgisi Dersi Programı çevre eğitimi açısından eski programlara göre
son derece zengin ve çevre eğitiminin amaçlarını gerçekleĢtirebilecek bir program
olarak görülmektedir. Eski programda öğrencilere daha çok bilgi kazandırılması ve
kazandığı bu bilgiyi ifade etmesi amaçlanmıĢken yeni program temel çevre bilgisinin
yanı sıra, tutum, beceri ve davranıĢ kazandırmayı da amaçlamıĢtır. Kazanımlar ve bu
kazanımların gerçekleĢmesini sağlayacak etkinlikler ile öğrenci sadece çevre ile ilgili
bilgileri öğrenmekle kalmıyor aynı zamanda yaparak ve yaĢayarak, öğrendiklerinin
sonuçlarını gözlemleme Ģansına da sahip oluyor.
Hayat Bilgisi dersinin en önemli amaçlarından birisi öğrencileri Fen Bilgisi ve
Sosyal Bilgiler dersine hazırlamak olmalıdır. Eski programa bakıldığı zaman bundan
çok uzak olduğu görülmektedir. Çevre ile ilgili temel bilgilerden ve ekosistemi
oluĢturan unsurlar ve bunların karĢılıklı etkileĢimlerinden hiç bahsedilmemiĢtir. Yeni
program bu eksikliği büyük ölçüde gidermiĢtir. Örneğin, 1. sınıfta “canlıların nasıl
beslendiklerini
araĢtırır”,
“okuldaki kaynakların neden bilinçli tüketilmesinin
gerektiğini açıklar”; 2. sınıfta “doğal ve yapay çevre arasındaki benzerlik ve farklılıkları
ifade eder”, “canlıların hayatta kalmaları için nelere ihtiyaçları olduğunu araĢtırır”; 3.
sınıfta “canlıların ortak özelliklerini araĢtırır”, “canlı ve cansız varlıklar arasındaki
karĢılıklı iliĢkiyi araĢtırarak karĢılıklı etkileĢimi kavrar”, “birey toplum ve çevre
47
arasındaki karĢılıklı bağımlılığı kavrar ve bunu gösteren örnekler verir” kazanımları
bunlardan sadece bir kaçıdır.
Yapılandırmacı yaklaĢıma göre hazırlanmıĢ olan yeni Hayat Bilgisi programının
etkililiği, uygulayıcıların çevre okuryazarlık düzeyine, okul ve çevre imkanlarına ve
ailenin de bu eğitimin bir parçası olduğunun bilincinde olmasına bağlıdır.
2.4.2.3. Fen Bilgisi /Fen ve Teknoloji Dersi Programı
Yeni program uygulamaya geçmeden önce ismi Fen Bilgisi olan Fen ve
Teknoloji Dersi’nin eski ve yeni programları, aĢağıda çevre eğitimi açısından
değerlendirilmiĢtir.
T.T.K.B’nın 28/7/1992 Tarih ve 200 Sayılı kararı ile kabul ettiği Fen Bilgisi
Dersi Programı’nın çevre eğitimi ile ilgili genel amaçları Ģunlardır;
1. Çevreyi tanıma, sevme, koruma, iyileĢtirme ve değiĢen çevre Ģartlarına uyum
sağlama bilinci kazanabilme. Ġnsanın çevreye olan etkilerini kavrayabilme
3. Canlılığı ve canlılık olaylarını kavrayabilme,
5.Bilimsel sonuçlara ulaĢmada ve kanunları anlamada gözlem, inceleme, deney,
araĢtırma yöntemlerinden yararlanabilme,
8. Edinilen bilgi ve becerileri günlük hayatında kullanabilme,
13. Sağlıklı yaĢamanın gerektirdiği bilgi, beceri ve alıĢkanlıkları kazanabilme,
14. Doğal kaynakları tanıma, koruma ve geliĢtirebilme,
15. Canlıların çeĢitliliğini, özelliklerini, canlılık olaylarını, birbirleriyle
iliĢkilerini, ekonomik yararlarını, onları korumayı, geliĢtirmeyi ve gerektiğinde onlardan
korunmayı kavrayabilme (MEB, 1997: 293).
Bu genel amaçlara ulaĢmak için 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf Fen Bilgisi dersinde yer
alan çevre eğitimi ile ilgili olabilecek ünite ve amaçlar Tablo 9 ve Tablo 10’da
gösterilmiĢtir (MEB, 1997, 295-325). Ayrıca 2005 yılında uygulamaya geçen yeni Fen
ve Teknoloji dersi programı da Tablo 11-15’de gösterilmiĢtir (MEB, 2009 b; MEB,
2009 c; MEB, 2009 d; MEB, 2010 a; MEB, 2010 b).
48
Tablo 9: 1992’de Uygulamaya Geçen Fen Bilgisi Dersi 4. ve 5. Sınıf Programında Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Yer Alan Amaçlar
4. Sınıf Üniteleri
I. Ünite
Dünyamız ve Gökyüzü
II. Ünite
Canlılar ve Hayat
III. Ünite
Canlıların ÇeĢitliliği
IV. Ünite
Ġnsan ve Çevre
V. Ünite
Maddeyi Tanıyalım
VI. Ünite- IĢık
VII. Ünite Elektrik
VIII. Ünite
Enerji
Amaçlar
1. Dünya hakkında bilgi edinme
2. Yerkabuğunun Ģeklini değiĢtiren etmenler hakkında
bilgi edinme
3 Ay hakkında bilgi edinme
4. GüneĢ hakkında bilgi edinme
1. Canlılığı kavrayabilme
2. Canlıların ortak özelliklerini kavrayabilme
3. Bitkilerin kısımlarını ve bunların görevlerini
kavrayabilme
4. Çiçekli bitkilerde üremeyi kavrayabilme
5. Çimlenmeyi kavrayabilme
6. Bitkilerde beslenmeyi kavrayabilme
7. Hayvanların beslenmesini kavrayabilme
8. Hayvanlarda üremeyi kavrayabilme
1. Bitkilerde çeĢitliliği kavrayabilme
2. Hayvanlardaki çeĢitliliği kavrayabilme
3. Küçük canlıları ve bu canlılardaki çeĢitliliği
kavrayabilme
1. Çevre ve insan sağlığı arasındaki iliĢkiyi
kavrayabilme
2. Ġnsan etkinlikleri sonucu çevrede ortaya çıkan
değiĢiklikleri kavrayabilme
1. Elektrik santralleri hakkında bilgi edinme
1. Besinlerden enerji sağlandığını kavrayabilme
2. Rüzgâr enerjisinden yararlanmayı kavrayabilme
3. Suyun enerjisinden yararlanmayı kavrayabilme
4. Katı, sıvı, gaz yakacaklardan ekonomik olarak
yararlanmayı kavrayabilme
5. GüneĢ enerjisinden yararlanmayı kavrayabilme
6.Yenilenebilir enerjiyi kavrayabilme
5. Sınıf Üniteleri
I. Ünite
Vücudumuzu
Tanıyalım
II: Ünite
Canlıların ÇeĢitliliği
III: Ünite
Ġnsan ve Çevre
Amaçlar
1. Besinler ve beslenmenin önemini kavrayabilme
1. Omurgalı hayvanlar hakkında bilgi edinme
2. Omurgalı hayvanların yaĢama ortamlarını
kavrayabilme
1. Çevre kirliliği çeĢitlerini kavrayabilme
2. Çevre kirliliğinin insan sağlığına etkilerini
kavrayabilme
3. Ġnsan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan
değiĢikliklerin çevreye olan etkilerini kavrayabilme
IV. Ünite
Madde ve Enerji
V. Ünite
Ses
VI. Ünite- IĢık
VII. Ünite
Isı
VIII. Ünite
Elektrik
Isı ve ısı kaynaklarını tanıyabilme ve bunlardan
yararlanma yollarını kavrayabilme
49
Tablo 10: 1992’de Uygulamaya Geçen Fen Bilgisi Dersi 6.,7. ve 8. Sınıf Programında Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Yer Alan Amaçlar
6. Sınıf Üniteleri
I. Ünite
Canlılar ve
Hayat
II: Ünite
Canlıların
ÇeĢitliliği
III: Ünite
Ġnsan ve Çevre
IV. Ünite
Hareket ve
Kuvvet
V. Ünite
Elektrik
VI.
Ünite IĢık
Amaçlar
1. Fotosentezi kavrayabilme
1. Çiçekli bitkileri kavrayabilme
2. Çiçeksiz bitkileri
kavrayabilme
3. DeğiĢik yaĢama
ortamlarındaki bitkileri
kavrayabilme
4. Mantarlar, bir hücreli canlılar
ve bakterileri kavrayabilme
5. Canlılar arasındaki iliĢkileri
kavrayabilme
1. Su kirlenmesini ve kirlenen
suyun insan sağlığına etkilerini
kavrayabilme
2. Hava kirliliğini ve insan
sağlığına etkilerini
kavrayabilme
7. Sınıf Üniteleri
I. Ünite
Vücudumuzu
Tanıyalım
Amaçlar
8. Sınıf Üniteleri
I. Ünite
Maddenin Yapısı
Amaçlar
1.Yakın çevredeki omurgasız
hayvanları kavrayabilme
2.YaĢama ve beslenme
Ģekillerine göre canlılar
arasındaki etkileĢimi
kavrayabilme
3. Türkiye’nin biyolojik
zenginliklerini kavrayabilme
II. Ünite
Kuvvet Hareket
ve Enerji
III: Ünite
Ġnsan ve Çevre
1. Toprağın önemini ve toprak
kirliliğinin insan yaĢamına
etkisini kavrayabilme
2. Madde çevrimini
kavrayabilme
III. Ünite
Elektrik
1. Elektrik santralleri hakkında
bilgi edinebilme
2. Yenilenebilir enerji
kaynakları hakkında bilgi
edinebilme
IV. Ünite
Isı
1. Yakıtların ısı değerlerini ve
çevreye etkilerini kavrayabilme
IV. Ünite
Canlılarda
Çoğalma ve
Kalıtım
1. Canlılarda çoğalma çeĢitlerini
kavrayabilme
2. Canlılarda çeĢitliliği ve
çeĢitliliğin kalıtsal nedenlerini
kavrayabilme
1. Çevre tahribatını ve
nedenlerini kavrayabilme
2. Sürdürülebilir kalkınmayı
kavrayabilme
1. Yerkürenin yapısını
kavrayabilme
2. Yeraltı kaynaklarımız
hakkında bilgi edinebilme
II: Ünite
Canlıların
ÇeĢitliliği
V. Ünite
Mekanik
V. Ünite
Ġnsan ve Çevre
VI. Ünite
Elektrik
VI. Ünite
Yerküre ve
Yeraltı
Kaynaklarımız
VII. Ünite
GüneĢ ve Uzay
Sistemi
50
Tablo 11: 2005’de Uygulamaya Geçen Fen ve Teknoloji Dersi 4. Sınıf Öğretim Programında Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Yer Alan Kazanımlar
Ünite / Öğrenme Alanı
I.Ünite: Vücudumuz
Bilmecesini Çözelim /
Canlılar ve Hayat
II. Ünite :Maddeyi
Tanıyalım / Madde ve
DeğiĢim /
Kazanım
Konu
Etkinlik
1. Doğal- iĢlenmiĢ-yapay madde ayrımı ile ilgili olarak öğrenciler;
a) Doğal, iĢlenmiĢ ve yapay madde kavramlarını ayırt eder (FTTÇ-3,15,31).
b) Doğal, iĢlenmiĢ ve yapay tüketim maddelerine örnekler verir (FTTÇ3,15).
c) Doğa olaylarından rüzgâr, akarsu, yağmur ve buzlanmanın madde
üzerine etkisini örnekleriyle açıklar (FTTÇ-24).
d) Doğal kaynakların neden dikkatli tüketilmesi gerektiğini, bu konuda
insanların bilgilendirilmesinin önemini açıklar (FTTÇ- 18,22,30).
Maddenin
değiĢimi
Doğal mı? Yapay mı?
Bilinçli birey olalım.
Doğal kaynaklarımızı koruyor
muyuz?
2. Aydınlatma teknolojilerinin yaĢamımıza etkileriyle ilgili olarak
öğrenciler;
a) Aydınlatma teknolojilerinin insan ve toplum yaĢamı üzerine etkisini fark
eder (FTTÇ-31,32).
b) Ortamları uygun Ģekilde aydınlatmanın önemli olduğunun bilincine varır
c) Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi
bakımından öneminin bilincine varır.
3. Çevre kirliliğinin bir türü olan ıĢık kirliliğiyle ilgili olarak öğrenciler;
a) IĢık kirliliğinin ne olduğunu ifade eder.
b) IĢık kirliliğinin; doğal hayata, gök cisimlerinin gözlenmesine olumsuz
etkilerini listeler (FTTÇ-25).
c) IĢık kirliliğini azaltmak için alınabilecek önlemleri ifade eder (FTTÇ-25).
d) IĢık kirliliği problemi için çözüme yönelik düĢünceler üretir (FTTÇ-5).
GeçmiĢten
günümüze
aydınlatma
Ġstasyon etkinliği
Hangisi doğru?
ġapkalarla düĢünelim
Aydınlatma teknolojilerinin
tasarruflu kullanımı
III: Ünite: Kuvvet ve
Hareket / Fiziksel Olaylar
IV. Ünite: IĢık ve Ses /
Fiziksel Olaylar
51
V. Ünite: Gezegenimiz
Dünya / Dünya ve Evren
4. Sesin iĢitmedeki rolü ile ilgili olarak öğrenciler;
a) ĠĢitme kaybını engellemek için yüksek sesten korunmak gerektiğini ifade
eder (FTTÇ-35).
5. Çevre kirliliğinin bir türü olan ses kirliliğiyle ilgili olarak öğrenciler;
a) Düzensiz ve Ģiddetli yüksek seslerin, ses kirliliğine (gürültüye) neden
olacağını fark eder
b) Çevresini gözlemleyerek ses kirliliğinin yoğun olduğu mekanları tespit
eder (FTTÇ-19).
c) Ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkilerini açıklar
(FTTÇ-19).
d) YaĢadığı çevredeki ses kirliliğini azaltmak için alınabilecek önlemleri
araĢtırır (FTTÇ-4).
e) Ses kirliliğini azaltmaya yardımcı olan belirli kiĢisel eylemleri ve ürünleri
tanımlar (FTTÇ-18).
Ses de çevreyi
etkiler mi?
Ses kirliliğinin gözlemleyelim
Ses kirliliği oluĢturalım
Ses kirliliğini gözlemleyelim
Ses kirliliği
6. Dünyanın yapısında bulunan maddeler ve bu maddelerin önemi
Hakkında öğrenciler;
a) Karalar, sular ve bunları saran hava tabakasının dünyanın gözlenebilir
katmanlarını oluĢturduğunu fark eder
b) Dünya yüzeyinde kara ve suların kapladığı alanları karĢılaĢtırır.
c) Dünya’daki karaların taĢ küre (yer kabuğu), suların su küre ve bunları
çevreleyen havanın hava küre adı verilen bilimsel bir modelle temsil
edildiğini ifade eder (FTTÇ-6).
d) Karaların kayaçlardan oluĢtuğunu ifade eder.
e) Kayaçların minarelerden oluĢtuğunu bilir.
f) Ekonomik değeri olan mineral veya kayaçları maden olarak tanımlar
(FTTÇ-3,4).
g) Mineral, kayaç ve maden arasında iliĢki kurar
h) Toprağın nasıl oluĢtuğunu açıklar (FTTÇ-3,15).
i) Erozyonla toprak kaybı arasında iliĢki kurar
j) Hava, toprak ve suyun yaĢam için öneminin bilincine varır (FTTÇ-16,17).
k) Hava, toprak ve su kirliliğini önlemek için alınabilecek önlemleri araĢtırır
(FTTÇ-18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28).
Dünyamızı
tanıyalım
Dünyamızın
yapısında neler
var ?
Dünyamız
hakkında
biliyoruz ?
Acaba hangi kavram
Katmanları boyayalım
Basamakları Çıkarken
TaĢları tanıyalım
Bakalım ne bulacağız
Toprağa ne oluyor ?
Neden- sonuç ve önerim
Kim haklı ?
Çok güzel iĢler bunlar
ne
52
7. Canlı ve cansız varlıklar ile ilgili olarak öğrenciler;
a) Gözlemleri sonucunda, çevresinde bulunan canlı ve cansız varlıklara
örnekler verir (FTTÇ-16).
b) Bir varlığın canlı ya da cansız olduğunu sorgulayarak karar verir (FTTÇ16).
c) Bitki ve hayvanları canlılık özellikleri açısından karĢılaĢtırır.
VI. Ünite: Canlılar
Dünyasını Gezelim,
Tanıyalım / Canlılar ve
Hayat
VII. Ünite: YaĢamımızdaki
Elektrik / Fiziksel Olaylar
8. YaĢam alanları ve bu alanlara insan etkisi ile ilgili olarak öğrenciler;
a) Çevresinde farklı tipte yaĢam alanları olduğunu keĢfeder (FTTÇ-15).
b) Bir yaĢam alanında bulunabilecek canlıları tahmin eder
c) Çevresinde bir yaĢam alanındaki canlıları ve bu canlıların içinde
bulunduğu Ģartları gözlemler ve kaydeder.
d) YaĢam alanlarının insan faaliyetlerinin olumsuz etkisinden korunması
gerektiği çıkarımını yapar (FTTÇ-18,21,22).
e) Yakın çevresindeki kirliliği fark eder ve bu kirliliğe neden olan maddeleri
listeler (FTTÇ- 18,24,27).
f) Çevreyi temizlemek amacıyla basit yöntemler geliĢtiri (FTTÇ
20,23,26,28,30).
g) Çevreyi korumak amacı ile yapılan birçok faaliyete gönüllü olarak katılır
(FTTÇ-26).
h) Çevreyi korumak ve geliĢtirmek için bireysel sorumluluk bilinci kazanır
(FTTÇ-21,22,26).
i) Atatürk’ün çevre ile ilgili yaptığı çalıĢmalara örnekler verir.
9. Bir elektrik enerjisi kaynağı olan pillerin kullanımı ile ilgili olarak
öğrenciler;
a) Pil atıklarının çevreye ve insan sağlığına verebileceği zararlarını ifade eder
(FTTÇ-27).
53
Tablo 12: 2005’de Uygulamaya Geçen Fen ve Teknoloji Dersi 5. Sınıf Öğretim Programında Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Yer Alan Kazanımlar
Ünite / Öğrenme Alanı
I.Ünite: Vücudumuz
Bilmecesini Çözelim /
Canlılar ve Hayat
II. Ünite: Maddenin
DeğiĢimi ve Tanınması /
Madde ve DeğiĢim
Kazanım
1. Besinlerin gerekliliği ve dengeli beslenme ile ilgili olarak öğrenciler;
a) Canlıların yaĢamsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi, için besinlere ihtiyacı
olduğunu fark eder.
b) Besinlerin tazeliğinin, temizliğinin ve içerdiği katkı maddelerinin sağlığa
etkilerini araĢtırır ve sunar (FTTÇ-32,35,36).
c) Besin çeĢitlerinin bilimsel teknolojik geliĢmelere paralel olarak arttığını fark eder
(FTTÇ-3,13,14,27,32,35).
2. Yağmur ve karın oluĢumu ve yeryüzünde suyun uğradığı değiĢimlerle
ilgili olarak öğrenciler;
a) Yağmur, kar, buz, sis ve bulutun su olduğunu fark eder (FTTÇ-15,16).
b) BuharlaĢma ile suyun havaya döndüğü ve yağıĢlarla buharlaĢmanın birbirini
dengelediği çıkarımında bulunur (FTTÇ 15,16).
c) Su döngüsü ile yağıĢ buharlaĢma dengesi arasında iliĢki kurar (FTTÇ-15,16).
d) Su döngüsünün gerçekleĢmesi için enerji kaynağı gerektiği çıkarımında
bulunur (FTTÇ-15,16).
e) Kökeni güneĢ olan enerji kaynaklarını açıklar
f) GüneĢ enerjisinin ısı enerjisine dönüĢtüğü sonucunu çıkarır (FTTÇ-15).
Konu
Besinler ve
dengeli
beslenme
Etkinlik
Ben neyle beslenirim ?
Besinler ne kadar taze
Su halden hale
girer
Sıvıdan gaza, gazdan sıvıya
Kavanozdaki yağmur
Suyun yolculuğu
Ben suyum dolaĢır dururum
Enerji kaynaklarını bulalım
GüneĢ ıĢınları ve enerji
Kökeni güneĢ olan enerjiler
3. Isı ve sıcaklık kavramlarının farkını kavramak için öğrenciler;
a) Isınmak için kullanılan yakıtları listeler (FTTÇ-29).
Isı ve sıcaklık
4. BuharlaĢma-yoğunlaĢma ve kaynama ile ilgili olarak öğrenciler;
a) Sıvıların ısı alarak buharlaĢtığını ve buharın yoğuĢurken ısı verdiğini
deneyle gösterir
Isı maddeleri
etkiler
Evimizdeki enerji kaynakları
Yakıtlar nasıl oluĢur
Biyodizel yakıt nedir ?
Kaynayan suyu
gözlemleyelim
BuharlaĢma-kaynama
Isının etkileri
Buzdan suya, sudan buza
5.
a)
6.
a)
III: Ünite: Kuvvet ve
Hareket / Fiziksel
Olaylar
IV. Ünite:
YaĢamımızdaki Elektrik
/ Fiziksel Olaylar
Saf maddelerin erime ve donma noktaları ile ilgili olarak öğrenciler;
Katıların ısı alarak eridiğini, sıvıların ısı vererek donduğunu fark eder (FTTÇ-15).
“Ağır ve yoğun” kavramları ile ilgili olarak öğrenciler;
Suyun katı ve sıvı hallerinin yoğunluk farkının suda yaĢayan canlılar için
önemini açıklar (FTTÇ-16).
Maddenin ayırt
edici özellikleri
Yoğunluk farkı
54
V. Ünite: Dünya, GüneĢ
ve Ay / Dünya ve Evren
a)
VI. Ünite: Canlılar
Dünyasını Gezelim,
Tanıyalım / Canlılar ve
Hayat
7. Canlıların sınıflandırılması ile ilgili olarak öğrenciler;
a) Gözlemleri sonucunda yakın ve uzak çevresinde yaĢayan çeĢitli canlılara örnekler
verir.
b) Canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve
mikroskobik canlılar olarak sınıflandırır.
b) Canlıların incelenmesinde sınıflandırmanın kolaylık sağladığını fark eder.
8. Bitkilerin sınıflandırılması ile ilgili olarak öğrenciler;
a) Gözlemleri sonucunda çevresindeki bitkilerin benzerlik ve farklılıklarını listeler
b) Gözlemleri sonucunda bitkileri çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olarak sınıflandırır ve
örnekler verir.
9. Çiçekli bitkinin kısımları ve görevleri ile ilgili olarak öğrenciler;
a) Çiçekli bir bitki üzerinde bitkinin kısımlarını gösterir, çizer.
b) Kök, gövde ve yaprakların bazı görevlerini deney yaparak test eder.
c) Çiçekli bir bitkinin kısımlarının görevlerini açıklar.
Canlıların
sınıflandırılması
Canlıları
sınıflandırabilir
miyim ?
Atıkları sınıflandırıyorum.
Bitkiler
Çevremizdeki bitkiler
10. Hayvanların sınıflandırılması ile ilgili olarak öğrenciler;
a) Gözlemleri sonucunda çevresindeki hayvanları benzerlik ve farklılıklarına göre
listeler.
b) Hayvanları bir omurgaya sahip olup/olmaması açısından omurgalı ve omurgazsız
olarak sınıflandırır.
c) Omurgalı hayvanları memeliler, kuĢlar, sürüngenler, kurbağalar ve balıklar olarak
sınıflandırır.
d) Omurgalı hayvan sınıflarının genel özelliklerini açıklar.
e) GörünüĢleri ve hareketleri birbirine benzediği halde aynı sınıfta yer alan omurgalı
hayvanlara örnekler verir.
f) Omurgasız hayvanlara örnekler verir.
11. Mantarların özellikleri ve hayatımızdaki rolleri ile ilgili olarak öğrenciler;
a) Mantar ve çiçekli bir bitkiyi karĢılaĢtırarak farklılıklarını belirtir.
b) Gözlemleri sonucunda mantar çeĢitlerine örnekler verir.
c) Mantarların bazı etkilerini kontrollü deney yaparak test eder ve günlük hayatla
iliĢkilendirir.
d) Mantarların insan yaĢamındaki önemini araĢtırır ve sunar.
Hayvanlar
Mantarlar
Çiçekli bitkilerin kısımları
Bitkim su içer mi?
Karanfillerime ne oldu ?
Yapraklarımı koparmayın.
Bitkiler de terler mi?
Bil bakalım hangi hayvan ?
Omurgalı
hayvanları
sınıflandıralım
Omurgasız
hayvanların
özellikleri nelerdir ?
Mantar bitki midir?
Maya mantarı
55
VII. Ünite: IĢık ve Ses /
Fiziksel Olaylar
12. Mikroskobik canlıların özellikleri ve hayatımızdaki rolleri ile ilgili olarak
öğrenciler;
a) Mikroskobik canlıların faydalarına ve zararlarına örnekler verir
b) Mikroskobik canlıların besinler üzerine etkisini deney yaparak gözlemler (FTTÇ
13,31).
c) Besinleri mikroskobik canlıların zararlı etkilerinden korumak amacı ile geçmiĢten
günümüze kullanılan yöntemleri vurgular (FTTÇ-14,29,31,32).
13. Çevredeki yaĢam alanları ve burada yaĢayan canlılar ile ilgili olarak
öğrenciler;
a) Gözlemleri sonucunda farklı yaĢam alanlarında bulunan canlılara örnekler verir.
b) Çevredeki bir yaĢam alanına uyum sağlayabilecek bitki ve hayvanları tahmin
eder.
c) Canlıların içinde yaĢadığı ortama uyum sağladığını fark eder.
d) Gözlemlediği bir yaĢam alanındaki canlıların beslenmelerindeki benzerlik ve
farklılıkları karşılaştırır
e) Bir yaĢam alanındaki canlılar arasındaki beslenme iliĢkilerini gösteren besin
zinciri modeli oluşturur (FTTÇ-16).
f) Ġnsan etkisi ile besin zincirindeki bir halkanın yok olması ile ortaya çıkabilecek
sonuçları tartışır (FTTÇ-18).
14. Ġnsanın çevreye etkisi ile ilgili olarak öğrenciler;
a) Ġnsan etkisi ile çevrenin nasıl değiĢtiğini araĢtırır (FTTÇ-18).
b) Ġnsan etkisi ile nesli tükenen veya tükenme tehlikesinde olan bitki ve hayvanlara
örnekler verir (FTTÇ-18,20).
c) Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki çevre sorunları hakkında bilgi toplar ve
sunar (FTTÇ-19,21,22).
d) Yakın çevresinde, çevreyi bozabilecek davranıĢlarda bulunanları uyarır (FTTÇ
22,26).
e) Atatürk’ün çevre bilincinin geliĢtirilmesi ile ilgili sözlerine örnekler verir.
Mikroskobik
canlılar
Mikroskobik
canlılar
baĢında
Evde yoğurt yapalım
iĢ
YaĢadığım
çevre ve
canlıların
beslenme
Ģekilleri
Yakın çevremizi gezelim,
gözlemleyelim
Solucanların yaĢadığı ortam
YaĢam alanı
Çevreme
nasıl
uyum
sağlayabilirim
Kendi
besin
zincirimizi
yapalım
Canlılar arasındaki enerji
akıĢı
Ġnsan ve çevre
Dünden bugüne yaĢadığımız
bölge
Ah akılsız kafam
Ağacım, haklarım var
YaĢam alanı
Çevre kirliliği ve çözüm
önerileri
Ormanlarımıza ne oluyor.
15. Ses yalıtımı ile ilgili olarak öğrenciler;
a) Ses yalıtımıyla ilgili teknolojik geliĢmelerin, ses kirliliğini azalttığını fark eder
(FTTÇ-7).
16. Farklı ses teknolojileri ile ilgili olarak öğrenciler;
a) Yüksek ses üreten teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini açıklar
(FTTÇ-27).
Ses yayılması
önlenebilir mi?
Ses kirliliği dert değil
Sesin yitip
gitmesin:
Kaydet ve dinle
Ses teknolojileri
56
Tablo 13: 2005’de Uygulamaya Geçen Fen ve Teknoloji Dersi 6. Sınıf Öğretim Programında Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Yer Alan Kazanımlar
Ünite / Öğrenme Alanı
I.Ünite: Canlılarda Üreme,
Büyüme ve GeliĢme
/Canlılar ve Hayat
Kazanım
1. Çiçekli bitkide üreme ile ilgili olarak öğrenciler;
a) Birçok meyve ve tohumun hayvanlar ve insanlar için besin kaynağı olduğunu
örnekleriyle sunar (BSB 25-32).
b) Bitkilerden elde edilen ürünlerin teknolojik geliĢmelere paralel olarak
çeĢitlendiğini fark eder ( FTTÇ-5,17,31).
2. Bitkilerde çimlenme, büyüme ve geliĢme ile ilgili olarak öğrenciler;
a) Organik tarımı açıklar
b) Organik tarımın insanlık için önemini fark eder (BSB-25,32; FTTÇ5, 37;TD-5)
Konu
Çiçekli bitkilerde
üreme
Etkinlik
Tohumlar neden farklı?
Tohumdan fidana
Su
olmadan
yaĢayabilir mi?
Solunum sistemi
Nasıl soluk alıp veriyorum
Isı Yalıtımı
Dondurmanız erimesin
Kayaçları
Hangi eĢya hangi madenden
bitki
II. Ünite: Kuvvet ve
Hareket/
Fiziksel Olaylar
III: Ünite: Maddenin
Tanecikli Yapısı/ Madde ve
DeğiĢim
IV. Ünite: YaĢamımızdaki
Elektrik/ Fiziksel Olaylar
3. Solunum sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;
V. Ünite: Vücudumuzda
a) Teknolojik geliĢmelerin solunum sistemi sağlığına olumlu- olumsuz etkilerini
Sistemler/ Canlılar ve Hayat
tartıĢır ( FTTÇ- 28,29, 30, 31).
b) Solunum sisteminin sağlığını korumak için pratik öneriler sunar
VI. Ünite: Madde ve Isı/
Madde ve DeğiĢim
4. Isı yalıtımının teknolojik önemi ile ilgili olarak öğrencilerin;
a) Binalarda yalıtımın enerji tüketimi ile iliĢkisini açıklar
VII. Ünite: IĢık ve Ses/
Fiziksel Olaylar
5. Kayaç ve madenler ile ilgili olarak öğrenciler;
VIII. Ünite: Yerkabuğu
Nelerden OluĢur/ Dünya ve
Evren
a) Madenlerin teknolojik ham madde olarak önemini açıklar (BSB-11-13; FTTÇ9,31,32,38).
sınıflandıralım
57
6. Toprak çeĢitleri ve erozyonla ilgili olarak öğrenciler;
Toprak ve toprak
a) Toprağın çeĢidine göre hangi kullanım amacına uygun olabileceğini tartıĢır
erozyonu
(FTTÇ21,24,25,27).
b) Erozyona etki eden faktörleri deneyerek test eder (BSB-11-20).
c) Erozyonun gelecekte oluĢturabileceği zararlar hakkında tahminlerde bulunur
(BSB-8,9; FTTÇ-21,24,25,27).
d) Toprakları erozyondan korumak için bireysel ve iĢbirliğine dayalı çözüm
önerileri sunar (BSB-25-28,32; FTTÇ-5,21,22,23,24,27).
7.Yer altı ve yerüstü suları ile ilgili olarak öğrenciler;
a) Okyanus, deniz göl ve akarsuların yer üstü; sıcak ve soğuk su kaynaklarının yer
altı suları olduğunu belirtir.
VIII. Ünite: Yerkabuğu
Nelerden OluĢur/ Dünya ve
Evren
b) Bir yer altı suyu çeĢidi olan maden suyunun kaynak suyundan farkını belirtir
c) Jeotermal kaynak, kaplıca, kavramlarını tanımlayarak yer altı sıcak su
kaynaklarına ülkemizden örnekler verir.
d) Yeraltı ve yerüstü sularının kullanım alanlarını (içecek, sulama, sağlık, elektrik
enerjisi üretimi vb) örneklerle açıklar (FTTÇ-30).
8). Doğal anıtlarla ilgili olarak öğrenciler;
Yurdumuzun
a) Doğal anıtların çok uzun bir süreçte oluĢtuğunu ifade eder.
sahip
b) Doğal anıtların tüm insanlığa ait değerler olduğunu fark eder.
güzelliklerin
c) Doğal anıtlara yakın ve uzak çevresinden örnekler verir.
farkında mıyız?
d) Doğal anıtların korunarak gelecek nesillere aktarılmasına yönelik bireysel ve
iĢbirliğine dayalı öneriler sunar (FTTÇ-21,22,23,24,27,28,29).
olduğu
ArtaĢtırmacının amacı ne?
58
Tablo 14: 2005’de Uygulamaya Geçen Fen ve Teknoloji Dersi 7. Sınıf Öğretim Programında Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Yer Alan Kazanımlar
Ünite / Öğrenme Alanı
I. Ünite: Vücudumuzda
Sistemler / Canlılar ve Hayat
II. Ünite: Kuvvet ve
Hareket / Fiziksel Olaylar
Kazanım
Konu
Etkinlikler
III. Ünite: YaĢamımızdaki
Elektrik / Fiziksel Olaylar
IV. Ünite: Maddenin
Yapısı ve Özellikleri
V. Ünite IĢık / Fiziksel
Olaylar
VI. Ünite: Ġnsan ve Çevre /
Canlılar ve Hayat
VII. Ünite: GüneĢ Sistemi
ve Ötesi: Uzay Bilmecesi /
Dünya ve Evren
1. Merceklerle ilgili olarak öğrenciler;
a) Ormanlık alanlara bırakılan cam atıkların güneĢli havalarda yangın riski
oluĢturabileceğini fark eder (FTTÇ-22,23,,36,27,29,33).
Mercekler
Mercekler nelere sebep olabilir.
2. Organizmaların yaĢadıkları alanlar ve bu alanlara insan etkisi ile ilgili
olarak öğrenciler;
a) Tür, habitat, popülasyon ve ekosistem kavramlarını örneklerle açıklar.
b) Farklı ekosistemlerde bulunabilecek canlılar hakkında tahminler yapar.
c) Ekosistemleri canlı çeĢitliliği ve iklim özellikleri açısından karĢılaĢtırır.
d) Ekosistemdeki biyolojik çeĢitliliği fark eder ve bunun önemini vurgular.
e) Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karĢı karĢıya olan bitki ve
hayvanlara örnekler verir (FTTÇ_-22,23,26).
f) Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesinde olan bitki ve hayvanların
nasıl korunabileceğine iliĢkin öneriler sunar (FTTÇ-22,23,26).
g) Çevresinde bulunan bitki ve hayvanlara sevgiyle davranır (FTTÇ-27).
h) Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre sorunlarından bir tanesi hakkında bilgi
toplar, sunar ve sonuçlarını tartıĢır (FTTÇ-18,20,21,26,2729).
I) Dünyadaki bir çevre probleminin ülkemizi nasıl etkileyebileceğine iliĢkin
çıkarımlarda bulunur (FTTÇ-18,20,21,28).
i) Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre sorunlarına yönelik iĢbirliğine dayalı
çözümler önerir ve faaliyetlere katılır (FTTÇ-20,21,22,23,24,26,27).
j) Atatürk’ün çevre sevgisi ile ilgili uygulamalarına örnekler verir (FTTÇ23,27).
3. Uzay araĢtırmaları ile ilgili olarak öğrenciler;
a) Uzay kirliliğinin sebeplerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası
sonuçları tahmin eder (FTTÇ-18,21,26,28,29,32).
Ekosistemler
Biyolojik
çeĢitlilik
Çevre sorunları ve
etkileri
Çevre
YaĢam alanları
Habitatı neresi
Türden ekosisteme
Farklı ekosistemler
Orman ekosistemi
Besin ağı için yarıĢalım
Kim kimi yer
Canlılar arası iliĢkiler
Biyolojik çeĢitlilik ve yaĢam
Biyolojik çeĢitlilik
Bitki ve hayvanlarla dostuz
Ülkemiz ve dünyamız tehlikede
Asit yağmurları
Ozon tabakasının delinmesi
Toprak kirliliği ve erozyon
Canlıları neler nasıl etkiler
Biyolojik silah
Uzay araĢtırmaları
ġapkalarla düĢünelim
59
Tablo 15: 2005’de Uygulamaya Geçen Fen ve Teknoloji Dersi 8. Sınıf Öğretim Programında Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Yer Alan Kazanımlar
Ünite / Öğrenme Alanı
I.Ünite: Hücre Bölünmesi ve
Kalıtım / Canlılar ve Hayat
Kazanım
1. DNA ve genetik bilgi ile ilgili olarak öğrenciler;
a) Mutasyon Ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle
açıklar
b) Genetik mühendisliğinin günümüzdeki uygulamaları ile ilgili bilgileri
özetler ve tartıĢır (FTTÇ-16,17,30,31,32)
c) Genetik mühendisliğindeki geliĢmelerin insanlık için doğurabileceği
sonuçları tahmin eder (FTTÇ-5,28,29,30,31,32,36).
d) Genetik mühendisliğindeki geliĢmelerin olumlu sonuçlarını takdir eder.
e) Biyoteknolojik çalıĢmaların hayatımızdaki önemi ile ilgili bilgi toplayarak
çalıĢma alanlarına örnekler verir (FTTÇ-16,17).
2. Canlıların çevreye adaptasyonu ve evrim ile ilgili olarak öğrenciler;
a) Canlıların yaĢadıkları çevreye adaptasyonunu örneklerle açıklar
b) Aynı yaĢam ortamında bulunan farklı organizmaların, neden benzer
adaptasyonlar geliĢtirdiğini belirtir.
c) Canlıların çevresel değiĢimlere adaptasyonlarının biyolojik çeĢitliliğe ve
evrime katkıda bulunabileceğine örnekler verir.
Konu
DNA ve genetik
kod
Etkinlik
DNA
Mutasyon mu? Modifikasyon
mu?
Genetik
mühendisliğinin
geleceği
Genetik ve yaĢam
Adaptasyon ve
evrim.
Uysam mı? Uymasam mı?
Hayvanlarda adaptasyon
Bitkilerde adaptasyon
Adaptasyon neden önemli?
Canlıların değiĢimi
3. Asit-baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler,
a) Asitlerin ve bazların günlük kullanımdaki eĢya ve malzemeler üzerine
olumsuz etkilerinden kaçınmak için neler yapılabileceğini açıklar (FTTÇ18).
b) Endüstride atık madde olarak havaya bırakılan SO2 ve NO2 gazlarının asit
yağmurları oluĢturduğunu ve bunların çevreye zarar verdiğini fark eder (
(FTTÇ-25)
c) Suları, havayı ve toprağı kirleten kimyasallara karĢı duyarlılık edinir.
Asitler bazlar
Asit ve bazların tahribatları
Asit yağmuru
Duyarlı vatandaĢ olalım
Tutum ve değer
4. Su kimyası ve su arıtımı ile ilgili olarak;
a) Sert su, yumuĢak su kavramlarını anlar ve sertliğin neden
istenmeyen bir özellik olduğunu açıklar (FTTÇ-28, 30).
b) Suların arıtımında klorun mikrop öldürücülük etkilerinden yararlanıldığını
araĢtırarak fark eder (FTTÇ-25).
Su arıtımı
Hangi su daha faydalı
Su arıtımının önemi
Not: Ses kirliliği ile ilgili doğrudan bir kazanım bulunmamaktadır. Ancak
konu içinde ses kirliliğine atıf yapılmaktadır.
Ses Dalgaları
Ses seviyeleri ve mekânlar
II. Ünite: Kuvvet ve Hareket /
Fiziksel Olaylar
III: Ünite: Maddenin Yapısı
ve Özellikleri / Madde ve
DeğiĢim
IV. Ünite: Ses / Fiziksel
Olaylar
60
V. Ünite: Maddenin Halleri
ve Isı / Madde ve DeğiĢim
VI. Ünite: Canlılar ve Enerji
ĠliĢkileri / Canlılar ve Hayat
VII. Ünite: YaĢamımızdaki
Elektrik / Fiziksel Olaylar
5. Besin zincirindeki canlılarla ilgili olarak öğrenciler;
a) Besin zincirlerinin baĢlangıcında üreticilerin bulunduğu çıkarımını yapar.
b) Üreticilerin fotosentez yaparak basit Ģeker ve oksijen ürettiğini belirtir.
c) Fotosentez için nelerin gerekli olduğunu sıralar.
d) Fotosentezin canlılar için önemini tartıĢır.
e) Üreticilerin fotosentez ile güneĢ enerjisini kullanılabilir enerjiye
dönüĢtürdüğünü ifade eder.
f) Canlıların yaĢamlarını sürdürebilmeleri için enerjiye ihtiyaç duyduklarını
açıklar.
g) Besin zincirindeki tüketicilerin enerji ihtiyacını üreticilerden karĢıladığını
açıklar.
h) Solunumun canlılar için önemini tartıĢır.
ı) Beslenme ve enerji akıĢı açısından üreticiler ve tüketiciler arasındaki
iliĢkiyi açıklar.
Besin zincirinde
enerji akıĢı
Madde döngüleri
Kavramlarla fotosentez
Besin ağı
Fotosentez dansı
Fotosentez nerede gerçekleĢir
Fotosentezi
engelleyebilir
miyiz?
Yaratıcı hikaye çalıĢması
Fotosentez resmimiz
Bitkiler ne zaman solunum
yapar.
Döngüyü tamamlayalım
Karbon döngüsü
Azot döngüsü nasıl gerçekleĢir.
6. Geri dönüĢüm, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları ile ilgili
olarak öğrenciler;
a) Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarına örnekler verir.
b) Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımına iliĢkin
araĢtırma yapar ve sunar (FTTÇ-24,26).
c) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının önemini vurgular (FTTÇ-24).
d) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına örnek olabilecek bir
tasarım yapar (FTTÇ-1,8,9).
e) Geri dönüĢümün ne olduğunu ve gerekliliğini örneklerle açıklar (FTTÇ18,19).
f) YaĢadığı çevrede geri dönüĢüm uygulamalarını hayata geçirir (FTTÇ20,27,33).
Enerji kaynakları
ve geri dönüĢüm
Dünya bir uzay gemisidir.
Her iĢin baĢı enerji
Küresel ısınma ve iklim
değiĢimi
Sera etkisini grafiği okuyarak
yorumlayalım
Enerji kaynakları ve kullanım
alanları
Cız bız oyunu ile enerji
kaynaklarını öğrenelim
Hayal gücünün sonu yok
Atıkları yeniden kullan, ger
kazan, azalt ve onar.
Ne kadar atık üretiyorsunuz
Atıklar neler söylüyor.
Ne yapabilirsiniz?
61
VIII: Ünite: Doğal Süreçler /
Dünya ve Evren
7. Bir doğal süreç olan levha hareketleri ile ilgili olarak öğrenciler;
a) Okyanusların ve dağların oluĢumunu levha hareketleriyle açıklar.
b) Depremlere, fayların yanında, volkanik faaliyetlerin ve arazi
çöküntülerinin de sebep olabileceğini açıklar.
c) Volkanların ve depremlerin insan hayatındaki etkileri ve sebep olabileceği
olumsuz sonuçları ifade eder (FTTÇ-25).
d) Deprem tehlikesine karĢı alınabilecek önlemleri ve deprem anında
yapılması gerekenleri açıklar (FTTÇ-25).
8. Hava olayları ile ilgili olarak öğrenciler;
a) Havanın dört temel bileĢen yanında, su buharı da içeren bir karıĢım olması
gerektiği çıkarımını yapar.
b) Yakın çevresindeki hava olaylarını gözlemler, sonuçları kaydederek hava
olaylarının değiĢkenliğini fark eder.
c) Havanın sıcaklığı arttıkça daha fazla nem kaldırabileceğini ifade eder.
d) Yağmur, kar, dolu, sis, çiğ ve kırağı ile havanın sıcaklığı ve nemi arasında
iliĢki kurar.
e) Hava olaylarının sebebini günlük sıcaklık farklılıkları ve oluĢan alçak ve
yüksek basınç alanlarıyla açıklar.
f) Yeryüzü Ģekillerinin oluĢumu ve değiĢiminde hava olaylarının etkisini
örneklerle açıklar (FTTÇ-25).
g) Ġklimin, yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca gözlenen
tüm hava olaylarının ortalama durumu olduğunu ifade eder ve iklimlerin
zamanla değiĢebileceğini kavrar.
h) Hava tahminlerinin günlük yaĢantımızdaki yeri ve önemini fark eder
(FTTÇ-7,16,17,28,31,32).
Yerkabuğunu
etkileyen
levha
hareketleri
Kıtalar geçmiĢte bir bütün
müydü?
Hamur yığınına ne oldu
Volkanı tanıtalım
Sıcaklık farkından
kaynaklanan hava
olayları
Hangi ülke daha sıcak
62
Eski Ġlköğretim programlarında çevre ile ilgili ünitelerin daha çok Fen Bilgisi
programında yoğunlaĢtığı görülmektedir. Ayrıca, bu konuların daha çok ezberci bir
zihniyetle düz anlatım Ģeklinde ve uygulamaya dönük hiçbir etkinlik yapılmadan
verildiği bilinmektedir (Alım, 2006:613). 2005-2006 öğretim yılı öncesinde uygulanan
Fen Bilgisi dersi programı; Hayat Bilgisi dersi programlarında olduğu gibi sarmal
program anlayıĢından uzak bir yapıda olduğu, yani birbirleri ile iliĢkili ünitelerin
birbirinden kopuk ve verilen konuların birbirleriyle örtüĢmediği görülmektedir (Doğan,
1997: 6). Yeni Ġlköğretim programlarındaki çevre içerikli konuların ise yeterli olduğu
ve özellikle Hayat Bilgisi ile Fen ve Teknoloji derslerinde yoğunlaĢtığı söylenebilir
(Alım, 2006:613). Özellikle yeni programda Fen ve Teknoloji dersinde çevre eğitimi ile
ilgili kazanımların haricinde, Fen, Teknoloji, Toplum ve Çevre (FTTÇ) baĢlığı altında
genel kazanımlar da mevcuttur. Bu dersin çevre ile ilgili kazanımları, (FTTÇ)
kazanımları ile iliĢkilendirilmiĢtir.
4 ve 5. sınıflar için FTTÇ kazanımlarının çevre ile ilgili olanları Ģunlardır;
1. Doğal olayların betimlenmesinde sayısal verilere ihtiyaç olduğunu anlar.
3. Bazı ürün ve sistemlerin doğal, bazılarının ise yapay (insanlar tarafından
yapılmıĢ) olduğunu fark eder.
11. Farklı tarihî ve kültürel geçmiĢleri olan insan topluluklarının aynı doğal
olaylar hakkında ne tür anlayıĢlar oluĢturup bunları ne Ģekilde kayda geçirdiklerini
örneklerle açıklar.
12. Eski medeniyetlerin gök bilimde nasıl veri topladıkları, kaydettikleri ve
bunları ne amaçla ve nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplar ve bir görüĢ oluĢturur.
15. Doğal ve yapay çevrelerin farkına varır.
16. Yakın çevreden baĢlayarak çevrede yer alan canlı ve cansız varlıklar
arasındaki iliĢkinin farkına varır.
17. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını ve bunların önemini bilir.
18. Ġnsanların ve toplumun çevreyi nasıl etkilediğini bilir.
19. Yerel, ulusal ve küresel çevre sorunlarını bilir ve tartıĢır.
20. Çevreyi ve yabani hayatı koruma yöntemlerini bilir ve tartıĢır.
21. Çevreyi ve yabani hayatı korumada hem bireylerin hem de toplumun
sorumlu olduğunu bilir.
22. Doğal kaynakların korunması ve geliĢtirilmesi gerekliliğini bilir.
63
23. Atıkların (evsel, sanayi, tıbbi, kurumsal vb.) çevreye vereceği zararı önlemek
için uygun bir Ģekilde geri dönüĢtürülmesi veya imha edilmesi gerektiğini, teknolojik
sistemlerin oluĢturduğu atıkların (kimyasallar, plastikler/metaller vb.)
yönetiminin
önemli bir toplumsal sorun olduğunu anlar.
24. Teknolojinin çevre üzerine etkisini fark eder ve anlar.
25. Doğal kaynakları, canlıları ve habitatları korumak için teknolojik ürün ve
sistemlerin nasıl kullanılabileceğini betimler.
26. Çevre koruma ile ilgili faaliyetlere katılır.
27. Fen ve teknolojinin uygulamalarının birey, toplum ve çevre üzerine olumlu
veya olumsuz etkiler yapabileceğini anlar.
28. Fen ve teknoloji uygulamalarının olumsuz etkilerine yine fen ve
teknolojideki geliĢmelerle önlem alınabileceğini, bu etkilerin azaltılabileceğini veya
giderilebileceğini anlar.
29. Ġnsanın ve toplumun doğal kaynaklardan etkin bir Ģekilde yararlanmasında
fen ve teknolojinin olumlu rolü olduğunu anlar.
30. Doğal kaynakları korumak için teknolojik ürünlerin ve sistemlerin nasıl
kullanılabileceğini anlar ve betimler.
32. GeçmiĢten günümüze ihtiyaçları karĢılamak ve yaĢam kalitesini artırmak için
geliĢtirilen teknolojilerin insanların çalıĢma, yaĢama ve çevreyle etkileĢme Ģeklini ve
toplumları nasıl değiĢtirdiğine örnekler verir.
35. Belirli bir bilimsel veya teknolojik geliĢmenin bireye, topluma ve çevreye
olumlu veya olumsuz, öngörülen veya öngörülmeyen etkileri olabileceğini örneklerle
açıklar (MEB, 2010 a: 10).
6., 7. ve 8. sınıflar için FTTÇ kazanımlarının çevre ile ilgili olanları
Ģunlardır;.
2. Ġnceledikleri doğal olaylar hakkında geçmiĢte ve günümüzde ortaya atılmıĢ ve
kabul görmüĢ olan düĢünceleri ve teorileri belirler ve karĢılaĢtırır.
6. ĠĢlev, güvenlik, maliyet, estetik ve çevresel etkiler vb. açılardan hiçbir
teknolojik tasarımın mükemmel olmadığını; kullanılan materyallerin özelliklerinin ve
doğa kanunlarının teknoloji ürünlerini sınırlandırdığını anlar.
18. Atıkların (ev ve sanayi atıkları ile tıbbi ve kurumsal atıklar vb.) çevreye
verebileceği zararları önlemek için uygun bir Ģekilde geri dönüĢtürülmesi veya imha
64
edilmesi gerektiğini; teknolojik sistemlerin oluĢturduğu atıkların (kimyasallar,
plastikler, metaller vb.) yönetiminin önemli bir toplumsal sorun olduğunu anlar.
19. Teknolojik ürün ve sistemleri kullanarak doğal kaynaklar, canlılar ve
habitatların (yaĢam alanlarının) nasıl korunabileceğini ve çeĢitli ürün ve sistemlerin
kullanımından kaynaklanan zararlı atıkların nasıl azaltılabileceğini açıklar.
20. Modern teknolojik sistemlerle küresel çevre problemleri arasındaki
bağlantıları belirler ve çevre problemlerini çözmek için önerilerde bulunur.
21. Yerel, ulusal ve küresel çevre sorunlarını bilir ve olası çözüm yollarını ve
sonuçlarını tartıĢır.
22. Çevreyi ve yabani hayatı koruma yöntemlerini bilir ve tartıĢır.
23. Çevreyi ve yabani hayatı korumada hem bireylerin hem de toplumun
sorumlu olduğunu bilir.
24. Doğal kaynakların korunması ve geliĢtirilmesi gerektiğini bilir.
25. Çevrede sadece yapay ürünlerin değil, Ģartlara göre doğal ürünlerin de
olumsuz etkisinin olabileceğini anlar.
26. Ġnsanların ve toplumun çevreyi nasıl etkilediğini bilir.
27. Çevre koruma ile ilgili faaliyetlerin öneminin bilincine varır ve bu
faaliyetlere katılır.
28. Fen ve teknoloji uygulamalarının birey, toplum ve çevre üzerine olumlu veya
olumsuz etkiler yapabileceğini anlar.
29. Fen ve teknolojinin olumsuz etkilerine yine fen ve teknolojideki geliĢmelerle
önlem almanın olası olduğunu, böylece bu etkilerin azaltılabileceğini veya
giderilebileceğini anlar.
30. Bilimin ve teknolojinin geliĢmesinde önemli bir sürükleyici gücün bireysel,
toplumsal ve çevresel ihtiyaçlar olduğunu fark eder.
31. GeçmiĢten günümüze geliĢtirilen teknolojilerin insanların bireysel ve
toplumsal yaĢam ve çalıĢma tarzlarını ve çevreyle etkileĢimlerini nasıl değiĢtirdiğini
örneklerle açıklar.
32. Belirli bir bilimsel veya teknolojik geliĢimin bireye, topluma ve çevreye
olumlu veya olumsuz, öngörülen veya öngörülmeyen etkileri olabileceğini örneklerle
açıklar.
33. Bireyin teknoloji geliĢtirirken veya kullanırken sonuçları hakkında kendine,
topluma, çevreye ve yasalara karĢı sorumluluk hissetmesi gerektiğini anlar.
65
36. Teknolojinin kendi baĢına ne iyi ne de kötü olduğunu ancak ürünlerin ve
sistemlerin kullanımı hakkındaki kararların istendik veya istenmedik sonuçlara yol
açabileceğini fark eder ve örneklerle açıklar.
37. Ulusal ve uluslararası kalite tescil kuruluĢlarının görevlerini bilir ve bunların
ürünler üzerinde kullanılan sembollerini tanır.
38. Gıdalar, evde ve okulda günlük kullanılan araç, gereç ve malzemeler ile
dayanıklı tüketim mallarına karĢı bir fayda, kalite ve maliyet anlayıĢı geliĢtirir (MEB,
2009b).
Yeni program, Fen ve Teknoloji dersinde FTTÇ kazanımları ile öğrencilerin fen
ve teknolojinin doğasını, aralarındaki iliĢkiyi,
bunların toplum ve çevreyle
etkileĢimlerini anlamaları; fen ve teknolojiyi kullanarak sorumlu ve yaratıcı çözümler
geliĢtirmelerinin beklenmesi açısından önceki yıllarda uygulanan fen programlarından
farklılaĢmaktadır (Bıkmaz ve Akben, 2007: 40).
2.4.2.4. Sosyal Bilgiler Programı
Sosyal Bilgiler dersinin çevre eğitiminde ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu, hem
Sosyal Bilgiler dersinin tanımı ve amaçlarından hem de iyi ve etkin bir vatandaĢ
yetiĢtirme amacı olan Sosyal Bilgiler dersinin varlık sebebinden kaynaklanmaktadır. Bu
özelliklere sahip bireyleri yetiĢtirmede Sosyal Bilgiler dersi çok önemli bir görevi
üstlenmektedir. Sosyal Bilgiler öğretim programının genel amaçlarının bir kısmı bu
özelliklere sahip bireylerin yetiĢtirilmesini amaçlamaktadır. Özellikle çevre eğitimi
açısından Sosyal Bilgiler programının; 2,6,11,14 ve 17. genel amaçları; öğrencilerin
çevre konusunda sahip oldukları hakları bilmesini ve kullanmasını, içinde yaĢadığı
çevreyi tanımasını, özelliklerini bilmesini, çevre ile karĢılıklı ve sağlıklı bir etkileĢim
içine girmesini, bilim ve teknolojiyi sürdürülebilir geliĢmeye uygun bir Ģekilde
kullanmasını, toplumsal bir varlık olarak kendisini ve çevresini olumsuz etkileyecek
olaylara ve sorunlara karĢı duyarlı olmasını ve bu dünyanın bir parçası olduğu bilincini
vererek bu sorunların çözümü noktasında etkin bir katılım göstermesini hedeflemiĢtir.
Sosyal Bilgiler programı’nın sözü geçen maddeleri aĢağıda verilmiĢtir:
66
2. madde: Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olarak, vatanını ve milletini seven,
haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince sahip bir
vatandaĢ olarak yetiĢir.
6. madde: YaĢadığı çevrenin ve dünyanın coğrafi özelliklerini tanıyarak, insanlar
ile doğal çevre arasındaki etkileĢimi açıklar.
11. madde: Bilim ve teknolojinin geliĢim sürecini ve toplumsal yaĢam
üzerindeki etkilerini kavrayarak bilgi ve iletiĢim teknolojilerini kullanır.
14. madde: Katılımın önemine inanır, kiĢisel ve toplumsal sorunların çözümü
için kendine özgü görüĢler ileri sürer.
17. madde: Ġnsanlığın bir parçası olduğu bilincini taĢıyarak, ülkesini ve dünyayı
ilgilendiren konulara duyarlılık gösterir (MEB, 2005: 6). Çevre eğitimi açısından Sosyal
Bilgiler dersinin ne kadar önemli bir ders olduğunu Sosyal Bilgilerin tanımında da
açıkça görmekteyiz (Karatekin, 2011).
Sosyal Bilgiler, bireyin toplumsal varoluĢunu gerçekleĢtirebilmesine yardımcı
olmak amacıyla; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe,
siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimleri ve vatandaĢlık bilgisi konularını yansıtan;
öğrenme alanlarının bir ünite ya da tema altında birleĢtirilmesini içeren; insanın sosyal
ve fiziki çevresiyle etkileĢiminin geçmiĢ, bugün ve gelecek bağlamında incelendiği;
toplu öğretim anlayıĢından hareketle oluĢturulmuĢ bir ilköğretim dersidir (MEB, 2005:
46). Yine Erden’e göre Sosyal Bilgiler; ilköğretim okullarında iyi ve sorumlu vatandaĢ
yetiĢtirmek amacıyla, Sosyal Bilimler disiplinlerinden seçilmiĢ bilgilere dayalı olarak,
öğrencilere toplumsal yaĢamla ilgili temel bilgi, beceri, tutum ve değerlerin
kazandırıldığı bir çalıĢma alanı olarak tanımlanmıĢtır (Erden, Tarihsiz: 8). Bu
tanımlarda çevre eğitimi açısından Sosyal Bilgiler dersinin önemi iki açıdan karĢımıza
çıkmaktadır. Birincisi Sosyal Bilgiler dersinin insanın sosyal ve fiziki çevresi ile
etkileĢimini geçmiĢ, bugün ve gelecek bağlamında incelemesidir. Bu etkileĢimin tarihi,
siyasi, ekonomik ve kültürel boyutları olduğu gibi çevresel boyutları da vardır. Bu
nedenle Sosyal Bilgiler dersinde bu boyutların da ele alınması gerekmektedir. Ġkinci
önemi ise Sosyal Bilgiler dersinin iyi ve sorumlu vatandaĢlar yetiĢtirme amacını
taĢımasıdır. Ġyi ve sorumlu vatandaĢ çevresine ve çevre sorunlarına karĢı duyarlı aynı
zamanda da bu sorunların çözümünde sorumluluk alan vatandaĢtır. (Karatekin, 2011).
Dolayısıyla Sosyal Bilgiler dersinin amacı ile çevre eğitiminin amaçları örtüĢmektedir.
Ġlköğretimde çevre eğitimi açısından bu kadar önemli bir yeri olan Sosyal Bilgiler
67
dersinin eski ve yeni programlarına bakıldığında yetersiz kaldığı açıkca görülmektedir.
AĢağıda bu programlar çevre eğitimi açısından ayrıntılı bir Ģekilde incelenmiĢtir.
1968 yılından itibaren ilkokullarda, 1975 yılından 1985 yılına kadar
ortaokullarda okutulan Sosyal Bilgiler dersi, 1985 tarihinden 1998’e kadar ortaokullarda
tek disiplinli bir anlayıĢla Milli Tarih, Milli Coğrafya ve VatandaĢlık Bilgisi dersleri
olarak verilmiĢtir. 1997-1998 eğitim-öğretim yılından itibaren tekrar 4, 5, 6 ve 7.
sınıflarda Sosyal Bilgiler dersi olarak okutulmaya devam etmiĢtir (Safran, 2008: 14).
T.T.K.B’nın 30/5/1990 Tarih ve 62 Sayılı kararı ile kabul edilen ve yine T.T.K.B’nın
15/03/1993 Tarih ve 80 Sayılı kararı ile değiĢiklik yapılan Sosyal Bilgiler dersi
programının çevre eğitimi ile ilgili genel amaçları Ģunlardır;
1. VatandaĢlık görevleri ve sorumlulukları yönünden;
i) Çevresindeki eski ve yeni sanat, kültür eserlerini, müze ve anıtlar gibi milli
değerlerimizi tanır, onları korumak gerektiğini öğrenirler.
3. Çevreyi, yurdu ve dünyayı tanıma yeteneklerini geliĢtirmek yönünden
a) Çevrelerini ve yurdu tanır; Türkiye’nin yakın ve uzak komĢu ülkeler ve dünya
milletleriyle olan iliĢkileri hakkında genel bilgi kazanırlar.
c) Ġnsanların birbirleriyle ve coğrafi çevreleriyle karĢılıklı etkilerini, insan
topluluklarının yaĢama Ģekillerini ve geçinme yollarını incelerler; yurdun ekonomik
kalkınmasında bilgili ve etkili birer vatandaĢ haline gelirler.
d) Coğrafya olaylarının sebeplerini araĢtırmayı ve bu olaylar arasındaki bağlılık
ve iliĢkileri bulup çıkarmayı öğrenirler.
e) Çevre korunmasının günümüz ve gelecek yıllar için önemini kavrarlar.
4. Ekonomik yaĢama fikrini ve yeteneklerini geliĢtirmek yönünden
b) Tutumlu olma alıĢkanlığı elde ederler.
c) Üretim, tüketim, dağıtımla ilgili temel bilgileri öğrenirler.
ç) Yakın çevrenin ekonomik değerleri ve milli kaynaklarımızı tanır ve bunları
korumanın bir ödev olduğunu kavrarlar.
d) Ġnsan topluluklarının yaĢama Ģekillerini ve geçinme yolları ile bunlar
arasındaki ekonomik bağlılıkları inceleyebilirler (MEB, 1997: 329-331). 1990 tarihli
Sosyal Bilgiler dersi programında sınıf düzeyine göre çevre eğitimi ile ilgili konular
aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir (MEB,1997: 337-355).
68
Tablo 16:1990 Tarihli Sosyal Bilgiler Dersi Programında Sınıf Düzeyine Göre Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Konular
4. Sınıf Üniteleri
I. Ünite
YaĢadığımız Yer
II. Ünite
Ġlimiz ve Bölgemiz
III. Ünite
Yurdumuz Türkiye
IV. Ünite
Tarih, Tarihte
Anadolu,
Türkler ve Ġslamiyet
V. Ünite
Türklerin Anadolu’ya
YerleĢmesi
Konular
Ġkinci Bölüm
1. Ġlimiz ve bölgemizin yer Ģekilleri
2. Ġlimiz ve bölgemizin iklim özellikleri ve bitki
örtüsü
3. Ġlimiz ve bölgemizdeki ekonomik hayat
Dördüncü Bölüm
1. Yurdumuzdaki coğrafi bölgeler
Birinci Bölüm
1. Yurdumuzun doğal durumu (yer Ģekilleri,
iklim, bitki örtüsü, akarsu ve gölleri, deniz ve
kıyıları)
2. Yurdumuzda sel baskınları, erozyon ve
deprem
3. Çevre korunması (çevre nedir? Çevre sorunları
ve sebepleri, çevre korunmasında vatandaĢlara
düĢen görevler)
5. Sınıf Üniteleri
I. Ünite
Osmanlı Devleti
II. Ünite
Dünyamız, Yurdumuz ve
KomĢularımız
III: Ünite
Osmanlı Devleti’nin
Duraklama ve Gerileme
Devri
IV. Ünite
Cumhuriyete Nasıl KavuĢtuk
V. Ünite
Türk Dünyasına Toplu BakıĢ
VI. Ünite
Ġkinci Dünya SavaĢı,
Demokratik Hayat ve
Anayasamız
Konular
Birinci Bölüm
1. Türkiye’miz
2. Türkiye’nin jeopolitik önemi
Üçüncü Bölüm
1. BaĢlıca geçim kaynaklarımız ve çalıĢma
alanlarımız
2. Milli gelir kaynaklarımızın korunması ve
geliĢtirilmesi
69
T.T.K.B’nın 10/7/1985 Tarih ve 11 Sayılı kararı ile kabul ettiği Milli Coğrafya
dersi Programı’nın çevre eğitimi ile ilgili genel amaçları Ģunlardır;
1. Halkımızın çeĢitli coğrafi bölgelerdeki yaĢayıĢ Ģekillerini, yurdumuzun imkân
ve servetlerini, turistik zenginliklerini ve coğrafyasından kaynaklanan meselelerini
öğretmek, vatanını ve milletini sevdirmek.
2.Yurdumuzun imkân ve kaynaklarını tanıtmak, sınırsız olmayan bu tabii
servetlerimizin israfından kaçınma fikrini aĢılamak ve Türkiye tabiatını korumaları
gerektiğini zihinlerine yerleĢtirmek (MEB, 1997: 383).
Tablo 17: 1985 Tarihli Milli Coğrafya Dersi Programında Sınıf Düzeyine Göre Çevre
Eğitimi Ġle Ġlgili Konular
6. Sınıf
Birinci Bölüm
Coğrafya ve
Dünyamız
Ġkinci Bölüm
Dünyamız ve
Yeryüzündeki
Türkler
Üçüncü Bölüm
Türkiye’miz
Konular
1. Türkiye’ye genel bakıĢ
(yüzey Ģekilleri, iklimi,
bitki toplulukları, akarsu
ve gölleri, beĢeri ve
ekonomik özellikleri)
2 Türkiye’nin ekonomisini
etkileyen coğrafi faktörler
7. Sınıf
Birinci Bölüm
Türkiye’nin Coğrafi
Bölgeleri
Ġkinci Bölüm
Türkiye’nin
Ekonomik
Coğrafyası
Konular
1. Madenler
2. Sanayi
3. Tarım ve Hayvancılık
Üçüncü Bölüm
Türkiye’nin
Jeopolitik Önemi
1997 tarihinde çıkarılan bir kanunla sekiz yıllık zorunlu ilköğretime geçildikten
sonra Milli Tarih ve Milli Coğrafya dersleri kaldırılmıĢ ve yerine yeni Sosyal Bilgiler
dersi programı uygulamaya geçmiĢtir. 1998 tarihli yeni Sosyal Bilgiler programı
T.T.K.B’nın 02.04.1998 Tarih ve 62 Sayılı kararı ile kabul edilmiĢ ve Nisan 1998 Tarih
ve 2487 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanmıĢtır (Tebliğler Dergisi, 1998: 531).
Hazırlanan 1998 tarihli Sosyal Bilgiler dersi programının çevre eğitimi ile ilgili
amaçları bir önceki Sosyal Bilgiler dersi programının çevre eğitimi ile ilgili amaçları ile
aynıdır.
1998 tarihli Sosyal Bilgiler dersi programı ve 2005 tarihinde uygulamaya geçen
yeni Sosyal Bilgiler dersi programında sınıf düzeyine göre çevre eğitimi ile ilgili
üniteler, özel amaçlar, kazanımlar ve konular aĢağıdaki tablolarda gösterilmiĢtir
(Tebliğler Dergisi, Nisan 1998; MEB, 2010 c; MEB, 2010 d; MEB, 2010 e; MEB,
2010 f).
70
Tablo 18: 1998 Tarihli Sosyal Bilgiler Dersi Programında Sınıf Düzeyine Göre Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Özel Amaçlar
4. Sınıf Üniteleri
I. Ünite
Aile, Okul ve
Toplum Hayatı
Amaçlar
1. Okulun çevresinin güzelleĢtirilmesi ve
korunmasının önemini kavrayabilme
2. Okulun korunması ve çevresinin güzelleĢtirilmesi
için yapılan etkinliklere katılmaktan zevk alıĢ
Konular
I. Ünite
Vatan ve Millet
II. Ünite
Cumhuriyete Nasıl
KavuĢtuk
II. Ünite
Yakın Çevremiz
III. Ünite
Ġlimiz ve Bölgemizi
Tanıyalım
5. Sınıf Üniteleri
1. Ġlimiz ve bölgemizin yeryüzü Ģekillerini
tanıyabilme
2.Yurdumuzun coğrafi bölgelerini tanıyabilme
3. Ġlimiz ve bölgemizin doğal özelliklerini
tanıyabilme(iklim, bitki örtüsü, akarsu, göller
4. Ġlimiz ve bölgemizde ekonomik hayatı oluĢturan
alanları tanıyabilme
5. Ġlimiz ve bölgemizin bulunduğu çevrenin
korunması ve güzelleĢtirilmesinin önemini
kavrayabilme
6. Ġlimizin bulunduğu çevrenin korunması ve
güzelleĢtirilmesi için yapılan etkinliklere katılmaya
istekli oluĢ
7. Ormanları korumanın önemini kavrayabilme
8. Ağaç dikme çalıĢmalarına katılmaya gönüllü oluĢ
9. Doğal parklarımızın önemini kavrayabilme
III: Ünite
Güzel yurdumuz
Türkiye
1. Yurdumuzun yeryüzü Ģekilleri bilgisi
2.Yurdumuzun yeryüzü Ģekillerinin yaĢantımız üzerindeki
etkilerini açıklayabilme
3. Yurdumuzdaki iklim çeĢitleri ile ilgili sınıflamalar bilgisi
4. Yurdumuzdaki iklim çeĢitlerinin etki alanları bilgisi
5. Yurdumuzun doğal bitki örtüsü bilgisi
6. Yurdumuzdaki doğal bitki örtüsünün önemini kavrayabilme
7. Yurdumuzun akarsularını tanıyabilme
8. Yurdumuzun akarsularının özellikleri bilgisi
9. Yurdumuzun akarsularından sağlanan yararları
açıklayabilme
10. Yurdumuzun göllerini tanıyabilme
11. Yurdumuzun göllerinin özellikleri bilgisi
12. Yurdumuzun göllerinden sağlanan yararları açıklayabilme
13. Türkiye’den doğup sınır aĢan akarsular bilgisi
14. Yurdumuzdan doğup sınır aĢan akarsuların önemini
kavrayabilme
15. Yurdumuzu çevreleyen denizleri tanıyabilme
16. Yurdumuzu çevreleyen denizlerin özellikleri bilgisi
17. Yurdumuzun boğazlarını tanıyabilme
18. Yurdumuzun boğazlarının özellikleri bilgisi
19. Doğal çevrenin önemini kavrayabilme
20. Çevre sorunları ile ilgili sınıflamalar bilgisi
21. Çevre sorunlarının doğurduğu sonuçları açıklayabilme
22. Çevre sorunlarının çözümünde alınacak önlemleri
açıklayabilme
23. Çevre sorunlarının çözümünde üzerine düĢen görevleri
yapmaya istekli oluĢ
24. Çevre sorunların çözümünde devlete düĢen görevlerin
71
farkında oluĢ
25. Doğal afetlerden korunma yolları bilgisi
26. Orman yangınlarının ülkemize verdiği zararın farkında
oluĢ
27. Ormanların yurdumuz için önemini kavrayabilme
IV. Ünite
Tarih, Ġlk
Yurdumuz ve
Tarihte Anadolu
6. Sınıf Üniteleri
Amaçlar
I. Ünite
Türkiye’nin
Coğrafi Bölgeleri
I. Ünite
Demokratik Hayat
II. Ünite
Coğrafya ve
Dünyamız
IV. Ünite
Ġslamiyet’in
DoğuĢu, YayılıĢı ve
Türkler
7. Sınıf Üniteleri
1. “Coğrafya ve Dünyamız” ünitesinde geçen
kavramların anlam bilgisi
2. Coğrafya’nın konusu bilgisi
3. Coğrafya öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilme
4. Dünyanın özellikleri bilgisi
5. Kıtaları tanıyabilme
6. Kıtaların özellikleri bilgisi
7. Okyanusları tanıyabilme
8. Okyanusların özellikleri bilgisi
9. Dünyamızda insanlığı etkileyen baĢlıca olaylar
bilgisi
II. Ünite
Ġstanbul’un Fethi
ve Sonrası
Amaçlar
1. “Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri” ünitesinde geçen
kavramların anlam bilgisi
2. Karadeniz Bölgesi bölümlerinin özellikleri bilgisi
3. Karadeniz Bölgesi bölümlerinin özelliklerini kavrayabilme
4. Marmara bölümlerinin özellikleri bilgisi
5. Marmara bölümlerinin özelliklerini kavrayabilme
6. Ege bölümlerinin özellikleri bilgisi
7. Ege bölümlerinin özelliklerini kavrayabilme
8. Akdeniz bölümlerinin özellikleri bilgisi
9. Akdeniz bölümlerinin özelliklerini kavrayabilme
10. Güneydoğu Anadolu bölümlerinin özellikleri bilgisi
11. Güneydoğu Anadolu bölümlerinin özelliklerini
kavrayabilme
12. Doğu Anadolu bölümlerinin özellikleri bilgisi
13. Doğu Anadolu bölümlerinin özelliklerini kavrayabilme
14. Ġç Anadolu bölümlerinin özellikleri bilgisi
15. Ġç Anadolu bölümlerinin özelliklerini kavrayabilme
72
10. Dünyamızda insanlığı etkileyen baĢlıca olayların
önemini kavrayabilme(Dünyamızda bazı canlı
türlerinin yok olmasının doğal dengeye etkisi, doğal
kaynakların bilinçsizce tüketilmesi, savaĢ, açlık ve
israf, nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar ile
mayınların kullanımı
III: Ünite
Avrupa’da
Yenilikler
IV. Ünite
17 ve 18.
Yüzyıllarda
Osmanlı Devleti
III. Ünite
Türkiye Tarihi
IV. Ünite
Moğollar ve Diğer
Türk Devletleri
V. Ünite
Türkiye’miz
VI. Ünite
Osmanlı Devletinin
KuruluĢu
1. Kırsal yerleĢim yerlerinden kentlere göçün
nedenleri bilgisi
2. Kırsal yerleĢim yerlerinden kentlere göçün
sonuçlarını kavrayabilme
3. Yurdumuzdaki nüfus artıĢının sonuçlarını
açıklayabilme
4. Yurdumuzdaki yerleĢim yerleriyle ilgili sorunlar
bilgisi (kentlerimizin baĢlıca sorunları “hava kirliliği,
çarpık kentleĢme, su ihtiyacı, atık suların
boĢaltılması, atık suların arındırılması, yeĢil alanların
yetersizliği”)
5. Yurdumuzda yerleĢim yerleriyle ilgili sorunların
giderilmesinin önemini açıklayabilme
6.Yurdumuzdaki yerleĢim yerleriyle ilgili sorunlara
çözüm önerilerinde bulunabilme
7. Yurdumuzdaki tarım, hayvancılık, su ürünleri,
madenler ve enerji kaynakları, sanayi, ulaĢım ve
turizm bilgisi.
V. Ünite
19 ve 20.
Yüzyıllarda
Osmanlı Devleti
VI. Ünite
Osmanlı Kültür ve
Uygarlığı
1. Uluslar arası kuruluĢlar bilgisi
VII. Ünite
2. Uluslar arası kuruluĢların önemini kavrayabilme
Yurdumuzun
KomĢuları ve Türk
Dünyası
73
Tablo 19: 2005 Tarihli 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Programında Yer Alan Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Kazanım ve Konular
Ünite / Öğrenme Alanı
I.Ünite
Kendimi Tanıyorum
Birey ve Toplum
Kazanım
Konu
Etkinlik
II. Ünite: GeçmiĢimi
Öğreniyorum /
Kültür ve Miras
III: Ünite
YaĢadığımız Yer /
Ġnsanlar Yerler
ve Çevreler
IV. Ünite
Üretimden Tüketime /
Üretim, Dağıtım, Tüketim
V. Ünite
Ġyi ki Var /
Bilim, Teknoloji ve Toplum
1. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek
bulgularını resimli grafiklere aktarır.
Hava Nasıl oralarda
Hava olayları ve yaĢam,
Gözlem yapıyorum
2. Çevresinde gördüğü doğal ve beĢeri unsurları ayırt eder.
Çevremizde gördüklerimiz
3. Efsane, destan, öykü, türkü ve Ģiirlerden yararlanarak yaĢadığı
yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Efsane ve Ģiirlerde yaĢayan
yerler
Doğal mı, beĢerimi Doğa
sevgisi
Geleceğimiz ne olacak
Coğrafi özellikler
4. Doğal afetler karĢısında hazırlıklı olur.
Güvenli yaĢam
5. Ġstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder.
6. Ġhtiyaçlarından hareket ederek insanların temel Ġhtiyaçları
hakkında çıkarımlarda bulunur.
7. Mevcut kaynaklarla ihtiyaçlarını iliĢkilendirir.
8. Satın alacağı ürünleri belirli standartlara göre değerlendirir.
Ġhtiyaç mı istek mi?
Aile afet planı
Deprem
Ġhtiyaç ve isteklerim
Kaynağım ne?
AlıĢveriĢteyim
Kaynaklarımız
Kendi bütçemi hazırlıyorum.
9. Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır.
Bilinçli tüketici miyiz?
10. Kullandığı bazı ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını
oluĢturur.
11. Teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı
değiĢiklikleri dikkate alarak geçmiĢle bugünü karĢılaĢtırır.
12. Teknolojik ürünleri kendisine, baĢkalarına ve doğaya zarar
vermeden kullanır.
Üretim, dağıtım ve tüketim
macerası
Hayatımız hızlanıyor
Pazara gidelim
AfiĢ hazırlıyorum
Bilinçli tüketici
Tablo ve grafik okuyorum
Üretim, dağıtım ve tüketim
Öncesi ve sonrası
Nasıl değiĢtiler?
Teknolojik ürünleri doğru
kullanıyoruz
Nasıl kullanmalıyız?
74
VI. Ünite
Hep Birlikte /
Gruplar, Kurumlar ve
Sosyal Örgütler
VII. Ünite
Ġnsanlar ve Yönetim / Güç,
Yönetim ve Toplum
VIII. Ünite
Uzaktaki ArkadaĢlarım /
Küresel Bağlantılar
13. Ġnsanların belli bir amaç çerçevesinde oluĢturdukları sosyal
örgüt, resmi kurum ve grupları fark eder.
14. Ön bilgi ve yaĢantısını kullanarak çevresindeki belli baĢlı sosyal
problemler ya da ihtiyaçlarla grup, kurum ve sosyal örgütleri
iliĢkilendirir.
Toplum devlet el ele
15. Kendisi ile çevresindeki gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler
arasındaki etkileĢime örnekler verir.
Etkin yurttaĢlık
16. Okulunda ve yakın çevresinde katılacağı sosyal ve eğitsel
etkinliklere karar verir.
17. Okul yaĢamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikler
önerir.
18. YaĢadığı yerin yerel yönetim birimlerini tanır.
19. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin rolünü
açıklar.
20. Kamuoyunun yerel yönetimlere etkisine örnekler verir.
Sosyal kulüpler
Üç problem üç çözüm
Kulübüm ve ben
Yerel yönetimler
Belediyemiz
Ġl özel Ġdaresi
Karar verdim çünkü
Muhtarımızı tanıyalım
Bir sorun
Belediye BaĢkanımızı
tanıyoruz
Kamuoyu
Oyun parkı istiyoruz
Kamu hizmetleri
Yerel yönetimlerin özellikleri
Çocuk meclisinde olsam
-
-
Ben olsaydım
Neler yapabiliriz?
Fotoğrafların dilinden
Bir dikili ağacım olsun
Türk Kızılay’ı her yerde
Fotoğraflardan neler
anlıyoruz?
Kermes davetiyesi
hazırlayalım
-
75
Tablo 20: 2005 Tarihli 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Programında Yer Alan Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Kazanım ve Konular
Ünite / Öğrenme Alanı
I.Ünite
Haklarımı Öğreniyorum /
Birey ve Toplum
II. Ünite
Adım Adım Türkiye /
Kültür ve Miras
III: Ünite
YaĢadığımız Yer /
Ġnsanlar Yerler
ve Çevreler
Kazanım
1. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak
ve sorumlulukları iliĢkilendirir.
Konu
Haklarımız ve
sorumluluklarımız var
2. Çocuk olarak haklarını fark eder.
Çocuk haklarına yolculuk
3.Çevresindeki ve ülkemizin çeĢitli yerlerindeki doğal
varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır.
Güzel ülkem
4. Türkiye’nin kabartma haritası üzerinde, yaĢadığı bölgenin
yüzey Ģekillerini genel olarak tanır.
Haritanın dili
5. YaĢadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine
etkisini, günlük yaĢantısından örnekler vererek açıklar.
Ġklim ve insan faaliyetleri
6.YaĢadığı bölgedeki insanların yoğun olarak yaĢadıkları
yerlerle coğrafi özellikleri iliĢkilendirir.
YaĢanacak yerler
7. YaĢadığı bölgedeki insanların doğal ortamı değiĢtirme ve
ondan yararlanma Ģekillerine kanıtlar gösterir.
Doğa ve insan
8. YaĢadığı bölgede görülen bir afet ile bölgenin coğrafi
özelliklerini iliĢkilendirir.
9. Kültürümüzün sözlü ve yazılı öğelerinden yola çıkarak,
doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklendirir.
10. YaĢadığı bölgede doğal afetlerin zararlarını artıran insan
faaliyetlerini fark eder.
Ülkemizde afetler
Doğal afetler ve insan
Nerede yanlıĢ yaptık
Etkinlik
Sorumluluklarımız
Örnek davranıĢlar bunlar
Kimin hakkı, kimin
sorumluluğu bu
Bizim haklarımız
Çocuk haklarına dair
sözleĢme
Tarihi eserlerimizi ve doğal
varlıklarımızı biliyor
muyuz?
Ülkemizin tarihi eserleri
Ülkemizin güzellikleri
YaĢadığım yer ve bölgem
Haritayı konuĢturalım
Hava olayları ve insan
yaĢamı
Ġklimin etkileri
YaĢadığım ilin nüfusu
Bölgemde nüfusu fazla olan
iller
Doğa ve insan
Afet haberleri
Yazıyorum
Afetler neden felakete
dönüĢüyor
76
IV. Ünite
Ürettiklerimiz /
Üretim, Dağıtım,
Tüketim
V. Ünite
GerçekleĢen DüĢler /
Bilim, Teknoloji ve
Toplum
VI. Ünite
Toplum Ġçin ÇalıĢanlar /
Gruplar, Kurumlar ve
Sosyal Örgütler
VII. Ünite
Bir Ülke Bir Bayrak /
Güç, Yönetim ve Toplum
VIII. Ünite
Hepimizin Dünyası /
Küresel Bağlantılar
11. YaĢadığı bölgedeki ekonomik faaliyetleri fark eder.
12. YaĢadığı bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coğrafi
özellikleri iliĢkilendirir.
13.YaĢadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlerin ülke
ekonomisindeki yerini değerlendirir.
Bölgelerimizde ekonomik
faaliyetler
14. Ekonomideki insan etkisini fark eder.
Ġnsan ve ekonomi
15. BuluĢların ve teknolojik ürünlerin toplum hayatı üzerine
olan etkilerini tartıĢır.
Teknolojiyle gelen
değiĢim
16.Toplumun temel ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçlara hizmet eden
kurumları iliĢkilendirir.
17. Kurumların insan yaĢamındaki yeri konusunda görüĢ
oluĢturur.
18. Sivil toplum kuruluĢlarını etkinlik alanlarına göre
sınıflandırır.
19. Sivil toplum kuruluĢlarının etkinliklerinin sonuçlarını
değerlendirir.
20. Bireylerin rolleri açısından sivil toplum kuruluĢlarını
resmi kurum ve kuruluĢlarla karĢılaĢtırır.
21. Toplumsal yaĢamı düzenleyen yasaların varlığını ve
önemini fark eder.
22. Merkezi yönetim birimlerini tanıyarak bu birimleri temel
görevleriyle iliĢkilendirir.
23. YaĢadığı yerdeki merkeze bağlı yönetim birimleri ile bu
birimlerin temel görevlerini iliĢkilendirir.
24. ÇeĢitli ülkelerde bulunan ortak miras öğelerine örnekler
verir.
25. Ortak mirasın tanınmasında turizmin yerini fark eder.
Bize hizmet edenler
Toplumsal ihtiyaçlar
Temiz bir çevre için
Neden önemli
Elimizden tutanlar
Sivil toplum kuruluĢlarını
tanıyalım
Herkesin görevi
Gönüllüyüz
Doğru mu yanlıĢ mı?
Yasalar bizim için var
Yasalar olmasaydı?
Ülkemizin yönetim yapısı
Bakanlıklar neden önemli?
Turizm ve ekonomi
GAP ile gelen değiĢim
Hangi ekonomik faaliyeti
yapalım
Sanayi
Ekonomik faaliyetler
Üreten, dağıtan ve tüketen
insan
Ne değiĢti?
Hayatımızdaki teknoloji
Ġl ve ilçemizin yönetimi
Dünyanın hazineleri
Turizm hangi katkıları
sağlar
Geleceğin emaneti
Dünyanın yedi harikası
Benim düĢüncelerim
77
Tablo 21: 2005 Tarihli 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Programında Yer Alan Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Kazanım ve Konular
Ünite / Öğrenme Alanı
I.Ünite
Sosyal Bilgiler
Öğreniyorum /
Birey ve Toplum
II. Ünite
Yeryüzünde YaĢam /
Ġnsanlar Yerler ve Çevreler
Kazanım
1. Bilimsel araĢtırma basamaklarını kullanarak araĢtırma yapar.
2. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler
temelinde olması gerektiğini savunur.
3. Sosyal Bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaĢı
olarak geliĢimine katkısını fark eder.
4. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaĢantılarından yola
çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de
görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
6. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’deki
iklim tiplerinin dağılıĢında, konumun ve yeryüzü Ģekillerinin rolünü
açıklar.
Konu
Bilimsel araĢtırma
yapıyorum
Haklarımız sorunlarımızın
çözümünde anahtardır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin
sosyal ve etkin vatandaĢıyım
DeğiĢik yerler farklı
yaĢamlar
Dört mevsim Türkiye
Dört mevsim
Etkinlik
Niçin savunuruz?
Sorun çözme makinesi
Sosyal Bilgiler olmasaydı?
Farklı yerler, farklı yaĢamlar
YaĢlı kadın ve meĢe ağacı
Neler etkiliyor ?
Hangisi ?
Haberlerle iklim
III. Ünite
Ġpek Yolunda Türkler /
Kültür ve Miras
IV. Ünite
Ülkemizin Kaynakları /
Üretim, Dağıtım, Tüketim
V. Ünite
Ülkemiz ve Dünya /
Küresel Bağlantılar
VI. Ünite
Demokrasinin Serüveni /
Güç, Yönetim ve Toplum
VII. Ünite
Elektronik Yüzyıl /
Bilim, Teknoloji ve Toplum
7. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini iliĢkilendirerek,
bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir.
Nereden nereye ?
8. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaĢamına
etkilerini tartıĢır
Enerji kaynakları bize
emanet
Ormandaki varlık
Dünya’nın neresindeyiz?
Fabrika kuruyoruz
Harun ReĢit ile ihtiyar
Nerede çıkarıp ne için
kullanacağız
Enerji kaynaklarımız
Doğa, geleceğe mirasımız
Doğal kaynaklar bize emanet
Neden nüfuz fazla ya da az?
Birlikteyiz
Sorunlara çözüm bulalım
Belgelerin dili
Yasalar, belgeler ve
sözleĢmeler
Neden önemli
Hayallerim ve teknoloji
9. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve
ekonomik faaliyetlerin dağılıĢının nedenleri hakkında çıkarımlarda
bulunur.
10. Ülkemizin diğer ülkelerle doğal afetlerde ve çevre sorunlarında
dayanıĢma ve iĢ birliği içinde olmasının önemini fark eder
11. Tarihsel belgelerden yola çıkarak insan haklarının geliĢim
sürecini analiz eder.
12.Bilimsel ve teknolojik geliĢmelerin gelecekteki yaĢam üzerine
etkilerine iliĢkin yaratıcı fikirler ileri sürer.
Ġlerlemenin sınırı yoktur
78
Tablo 22: 2005 Tarihli 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Programında Yer Alan Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili Kazanım ve Konular
Ünite / Öğrenme Alanı
I.Ünite
ĠletiĢim ve Ġnsan ĠliĢkileri /
Birey ve Toplum
II. Ünite
Ülkemizde Nüfus / Ġnsanlar
Yerler
ve Çevreler
III: Ünite
Türk Tarihinde Yolculuk /
Kültür ve Miras
IV. Ünite
Zaman Ġçinde Bilim / Bilim,
Teknoloji ve Toplum
V. Ünite
Ekonomi ve Sosyal Hayat /
Üretim, Dağıtım ve Tüketim
VI. Ünite
YaĢayan Demokrasi / Güç,
Yönetim ve Toplum
VII. Ünite
Ülkelerarası Köprüler /
Küresel Bağlantılar
Kazanım
Konu
Etkinlik
1. Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye’de
nüfusun dağılıĢının neden ve sonuçlarını tartıĢır.
2. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartıĢır.
Nerelerde yaĢıyoruz
3. Üretim ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle
açıklar.
4. Tarihten örnekler vererek üretim teknolojisindeki geliĢmelerin
sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir.
5. Vakıfların çalıĢmalarına ve sosyal yaĢamdaki rollerine tarihten
ve günümüzden örnekler verir.
6.Siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın bireylerin
gündemi ve yönetimin karar alma süreçlerini ne Ģekilde etkilediğini
örnekler üzerinden tartıĢır.
7. Ġçinde bulunduğu eğitsel ve sosyal faaliyetlerde iĢleyen süreçleri
demokrasinin ilkeleri açısından analiz eder.
Toprak ana
Neler yapabilirsiniz ?
Kol gücünden makine
gücüne geçiĢ
Hiç bitmeyen destek
Ülkeler nasıl geliĢti
Ġzci daima hazırdır
Sosyal kulüpler
Katılım gazetesi
8. Küresel sorunlarla uluslar arası kuruluĢların kuruluĢ amaçlarını
iliĢkilendirir.
9. Küresel sorunların çözümlerinin yaĢama geçirilmesinde kiĢisel
sorumluluğunu fark eder.
10. DüĢünce, sanat ve edebiyat ürünlerinin, doğal varlıkların ve
tarihi çevrelerin ortak miras öğesi olarak yaĢatılmasında insanlığın
sorumluluğunun farkına varır.
Dünyada neler oluyor?
Dünyamız ve dünyamızın
sorunları
Çare sizsiniz
Neden yaĢatmalıyız ?
Birlikte yaĢatalım
Ortak mirasımız
Merhaba doyduğum toprak
Nüfusu inceleyelim
Yoğun mu seyrek mi?
Doğduğumuz yerden
doyduğumuz yere
Ġnternette vakıflar
Çevre yasası hükümetlerin
tasası
79
Eski Sosyal Bilgiler dersi programları ile yeni programı karĢılaĢtırdığımızda Ģu
sonuçlara varabiliriz;
1998 öncesi ve 1998 Sosyal Bilgiler dersi programlarında disiplinler arası bir
yaklaĢım benimsense de programların içeriğine bakıldığında büyük bir kısmının tarih,
coğrafya ve vatandaĢlık derslerinden oluĢtuğu görülmektedir. Çevre eğitimi ile ilgili
konular genelde coğrafya konuları içinde verilmiĢtir. Sınıf seviyesine göre ilimiz,
bölgemiz ve yurdumuzun genel özellikleri (doğal, beĢeri ve ekonomik) verilmeye
çalıĢılmıĢtır. Öğrencilerin yaĢadığı bölge ve ülkenin coğrafi özelliklerini bilmesi son
derece önemlidir. Ancak bu özelliklerin öğrencilerin günlük hayatla ve çevre ile olan
iliĢkisi kurulmadıkça bu bilgiler ansiklopedik ve ezbere dayanan bilgiler olmaktan öteye
geçemeyecektir. Örneğin 1998 öncesi programda 4. sınıfın konusu olan “Çevre
korunması (Çevre nedir? Çevre sorunları ve sebepleri, Çevre korunmasında
vatandaĢlara düĢen görevler)”,
1998 programında 6. sınıfında yer alan “Dünyanın
özellikleri bilgisi, Kıtaların özellikleri bilgisi” 7. sınıfta yer alan “Karadeniz bölgesi
bölümlerinin coğrafi özellikleri bilgisi” gibi.
1998 öncesi ve 1998 Sosyal Bilgiler dersi programının çevre eğitimi açısından
yetersizliğinin baĢlıca nedeni çevrenin bir sistem olduğu gerçeğinin gözden kaçırılması,
çevre öğelerinin her birinin bağımsız tikel olgular olarak ele alınması ve bu olguların
birbirleri ile etkileĢimli iliĢkilerinin öne çıkarılmadan öğretilmeye çalıĢılmasıdır. Ders
kitaplarında ekosistem gerçekliğinden hemen hemen hiç söz edilmemesi de nedenler
arasında gösterilebilir (Çağlar, 1995: 121).
Çevre eğitimi disiplinler arası bir çalıĢma alanı olarak görüldüğü ve buna göre
planlandığı zaman etkili olacaktır. Ekoloji bilgisinin öğretimini sadece fen dersine, bir
yerin doğal, beĢeri ve ekonomik özelliklerinin öğretimini sadece coğrafya dersine
bırakırsak çevre eğitiminden beklenen amaçlar hiçbir zaman gerçekleĢmeyecektir.
Çevrenin ekonomik, sosyolojik, psikolojik, etik hatta felsefi boyutlarının olduğu
unutulmamalıdır.
Ġlköğretim okullarında ders kitaplarında “korkutmak” egemen bir söylem biçimi
olmuĢtur. Doğal çevre öğelerini, kirlenmeleri ve yok edilmeleri durumunda insanların
ne türden zarar görebileceğini öne çıkararak önemsetmeye çalıĢmak o yaĢ çocukları için
80
etkili bir yöntem olmaktan uzaktır. Yine insanların çevreyi herhangi bir biçimde
yararlanmak amacıyla korumaları gerektiğini öne sürmek de yanlıĢ bir yaklaĢımdır.
Çevrenin öğrencilere tüm öğeleriyle birlikte, dinamik bir bütün olarak kavratılması ve
giderek sevdirilmesi gerekmektedir. Çünkü o çağdaki öğrenciler daha çok anlamaya,
sevmeye ve sevilmeye gereksinim duymaktadır. Anlama ve sevme temeline
dayandırılmıĢ bilinç ise kalıcıdır (Çağlar, 1995: 127,128).
Yeni Hayat Bilgisi dersi ve Fen ve Teknoloji dersi programlarıyla
karĢılaĢtırıldığında yeni (2005) Sosyal Bilgiler dersi programının çevre eğitimi
açısından son derece yetersiz olduğu görülmektedir. Bu acaba yeni programda çevre
eğitiminin Fen ve Teknoloji dersinin sorumluğuna mı bırakıldı? sorusunu gündeme
getirmektedir. Eğer bu sorunun cevabı evet ise çevre eğitiminin ilköğretimdeki en
önemli sacayaklarından birisi olan Sosyal Bilgiler dersinin ihmal edildiği anlamına
gelmektedir. Eski programlardaki çevre ile ilgili konuların geçtiği coğrafya konularının
ağırlığı yeni programda görülmemektedir. Yeni program bu coğrafya konularını diğer
disiplinler ile bütünleĢtirerek çağdaĢ bir çevre eğitimi anlayıĢı oluĢturması beklenirken
hem bu disiplinlerin bütünleĢtirilmesi yapılmamıĢ hem de coğrafya konularının büyük
bir kısmı programdan çıkartılmıĢtır.
Oysaki Tiflis Bildirgesinde yer alan çevre eğitiminin esaslarından birisi de
“Çevre Eğitimi; her disiplinden ilgili kısımları, dengeli ve bütünleĢtirici bir Ģekilde bir
araya getiren disiplinler arası bir yaklaĢımla yürütülmelidir” ifadesidir (Ünal ve
DımıĢkı, 1999: 144). Yeni Sosyal Bilgiler dersi programında Tiflis Bildirgesindeki bu
esasa büyük ölçüde uyulmadığı görülmektedir.
Yukarıda bu derslere ait kazanım ve etkinlik tabloları incelendiğinde bu açıkça
görülmektedir. Bir kısım araĢtırmalar da çevre eğitiminde Fen ve Teknoloji dersinin
çevre eğitimi açısından öne çıkarıldığı sonucunu desteklemektedir;
Budak (2008: 44) “Çevre Eğitiminin Yeri ve Uygulama ÇalıĢmaları” adlı yüksek
lisans tezinde Fen ve Teknoloji programlarında çevre içerikli konulara Sosyal Bilgiler
dersi programlarından daha fazla yer verildiği sonucuna ulaĢmıĢtır. Bıkmaz ve Akben
(2007:45,46) “Ġlköğretimde Çevre Eğitimi” adlı araĢtırmalarında çevre konularının
yoğun olarak Fen ve Teknoloji dersinde öğrencilere kazandırılmaya çalıĢıldığını; Sosyal
81
Bilgiler dersinde çevre ile ilgili kazanım sayısının Fen ve Teknoloji dersine göre çok
daha az olduğunu ifade etmiĢlerdir. Yeni Sosyal Bilgiler dersi programı çevre eğitimi
açısından incelendiğinde Ģu sonuçlara ulaĢabilir.
1. Yeni programdaki kazanımların çok az bir kısmı doğrudan çevre eğitimi ile
ilgilidir. Bu kazanımların sayısı Fen ve Teknoloji dersinde çevre eğitimi ile ilgili
olan kazanımların sayısından çok daha azdır.
2. Yeni
programdaki
kazanımların
bir
kısmı
çevre
eğitimi
ile
iliĢkilendirilebilecek kazanımlardır ancak bu kazanımların ders kitabında ve
öğrenci çalıĢma kitabında kazanılma düzeyi son derece düĢük olduğu
görülmektedir.
3. Yeni programdaki bir kısım kazanımların çevre eğitimi ile iliĢkisi
kurulabilecekken bu iliĢkinin hiç kurulmadığı görülmektedir.
4. Yeni programda sürdürülebilirlik kavramı ne kazanımlarda ne de ders kitabı
ve öğrenci çalıĢma kitabında yer almaktadır. Bu Sosyal Bilgiler programı
açısından büyük bir eksikliktir.
Bu sonuçlara aĢağıdaki değerlendirmeler örnek olarak verilebilir;
Ġlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde;
Birey ve Toplum, Kültür ve Miras, Güç, Yönetim ve Toplum, Küresel
Bağlantılar öğrenme alanları içinde çevre eğitimi ile ilgili doğrudan bir kazanım
bulunmamaktadır.
Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanı içinde “Mevcut kaynaklarla
ihtiyaçlarını iliĢkilendirir.” kazanımı ile doğal kaynakların sınırsız olmadığı bir örnekle
öğrencilere verilmeye çalıĢılmıĢtır.
Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler öğrenme alanı içinde çevre eğitimi
ile ilgili doğrudan bir kazanım bulunmamaktadır. Oysa Gruplar, Kurumlar ve Sosyal
Örgütler öğrenme alanı içinde çevre ile ilgili sivil toplum örgütlerine, bu örgütlere
katılımın önemine değinilebilir. Bu öğrenme alanı içinde çevre duyarlılığı ve bilinci
oluĢturmada katılım becerisinin önemi vurgulanabilir.
82
Ġlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde;
Birey ve Toplum öğrenme alanı içinde “Çocuk olarak haklarını fark eder”
kazanımı doğrultusunda çevre hakkı, içerikte sadece bir cümle ile ifade edilmiĢtir.
Kültür ve Miras öğrenme alanı içinde “Çevresindeki ve ülkemizin çeĢitli
yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır” kazanımı
doğal ve yapay çevrenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli
bir fırsatken ders içeriğinde sadece doğal ve kültürel zenginliklerimizden bahsedilmiĢtir.
Bu eksikliğin nedeni programda bu öğrenme alanı için doğrudan çevre ile ilgili bir
kazanım olmayıĢıdır.
Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanı, çevre eğitiminde öğrencilere
birçok bilgi, beceri, tutum, değer ve davranıĢ kazandırabileceğimiz çok önemli bir
öğrenme alanıdır. Ancak bu öğrenme alanı içinde çevre eğitimine dair tek bir kazanım
dahi bulunmamaktadır. Ġçerikte ise sadece ekonomik faaliyetlerden ve bu faaliyetlerin
ülke ekonomisine olan katkılarından bahsedilmiĢtir. Bu öğrenme alanı içinde
ülkemizdeki verimli tarım alanları ve su kaynakları sayesinde yetiĢtirilen birçok tarım
ürününe, değerli orman varlıklarımıza, denizlerimizdeki balık rezervlerine ve önemli bir
turizm geliri sağlayan doğal ve kültürel zenginliklerimize yer verilmiĢ fakat ülkemiz
ekonomisine sağladığı katkıların sürdürülebilir bir Ģekilde devam edebilmesi için bu
değerlerimizin korunmasına yönelik bir içerik eklenmemiĢtir.
Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanı içinde “BuluĢların ve teknolojik
ürünlerin toplum hayatı üzerine olan etkilerini tartıĢır” kazanımı ile bilim ve
teknolojinin toplum üzerine olan birçok etkisi vurgulanmıĢ iken bilim-teknoloji ve çevre
iliĢkisine hiç değinilmemiĢtir. Oysa bilim ve teknolojinin çevre üzerine olan olumsuz
etkilerinden (insanların doğaya egemen olmak ve bu dünyada daha rahat bir yaĢam
sürdürebilmek için yaptıkları olumsuz etkilerden) ve bu etkileri ortadan kaldırmak için
çevre ile dost teknolojilerin kullanılmasından da bahsedilebilirdi.
Güç, Yönetim ve Toplum öğrenme alanı içinde çevre eğitimi ile ilgili hiçbir
kazanım bulunmamaktadır. Bu öğrenme alanı içinde çevre eğitimi ile iliĢkili olarak
yurttaĢ-çevre iliĢkisi ve çevre sorunlarının çözümünde kamuoyunun önemine yer
verilebilir.
83
Küresel Bağlantılar öğrenme alanı içinde “ÇeĢitli ülkelerde bulunan ortak
miras öğelerine örnekler verir” kazanımı ile bunların sadece öğrencilere tanıtılması
amaçlanmıĢ bu mirasa sahip çıkma, koruma ve gelecek nesillere aktarma
sorumluluğunu kazandıracak düzeyde bir içerik oluĢturulmamıĢtır.
Ġlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde,
Ġnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanı çevre eğitimine en yakın öğrenme
alanı olmasına rağmen çevre eğitimi ile ilgili doğrudan bir kazanım bulunmamaktadır.
Ancak içerikte çevrenin insan yaĢamı üzerine (yerleĢme ve ekonomik faaliyetlerine) bir
takım etkilerinden bahsedilmiĢtir.
Kültür ve Miras öğrenme alanı içinde çevre eğitimi ile ilgili doğrudan bir
kazanım bulunmamaktadır. Oysa ki bu öğrenme alanı Tiflis Bildirgesi’nde yer alan
çevre eğitiminin esaslarından olan “Mevcut ve potansiyel çevre Ģartlarının üzerinde
dururken tarihsel ve kültürel boyutu da göz önünde tutmalıdır” maddesinin uygulanması
için bir fırsat olabilir. Özellikle ilk Türk devletleri iĢlenirken doğa sevgisi, destanlardan
ya da Dede Korkut hikâyelerinden hareket ederek öğrencilere kazandırılabilir. Yine bu
öğrenme alanı içinde yer alan Ġslam tarihi anlatılırken Ġslam dininin ve Hz.
Muhammed’in çevreye verdiği önem örnek olaylarla anlatılabilir.
Küresel Bağlantılar öğrenme alanı içinde çevre eğitimi ile ilgili olarak
“Ülkemizin diğer ülkelerle doğal afetlerde ve çevre sorunlarında dayanıĢma ve iĢ birliği
içinde olmasının önemini fark eder” kazanımı yer almaktadır. Yine bu öğrenme
alanında yer alan ancak çevre eğitimi ile doğrudan bir ilgisi olmayan “Görsel
materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılıĢının
nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur” kazanımı ile çevre sorunlarının en önemli
nedeni olan dünya nüfusunun artıĢı kolay bir Ģekilde iliĢkilendirilebilir.
Güç Yönetim ve Toplum öğrenme alanı içinde çevre eğitimi ile ilgili
doğrudan bir kazanım bulunmamaktadır. Bu öğrenme alanı içinde temel haklarımız ile
ilgili geniĢ bir içerik olmasına rağmen çevre hakkı sadece “çevre hakkına sahibiz”
Ģeklinde geçmiĢtir. Bu öğrenme alanı içerisinde çevre hakkı ile ilgili bir kazanımın
olması Sosyal Bilgilerde çevre eğitimi açısından faydalı olacaktır.
84
Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanı içinde çevre eğitimi ile ilgili
doğrudan bir kazanım bulunmamaktadır. Bu öğrenme alanı içinde yer alan “Ġlerlemenin
Sınırı Yoktur” baĢlığı ile verilen içerikte sanayi devriminden ve aĢamalarından
bahsedilmiĢ ancak sanayi devriminin çevreye olan zararlı etkilerine değinilmemiĢtir.
Bunun nedeni bu içeriğin “Bilimsel ve teknolojik geliĢmelerin gelecekteki yaĢam
üzerine etkilerine iliĢkin yaratıcı fikirler ileri sürer” kazanımını sağlamaya yönelik
olmasındandır. Bu kazanımla çevre sorunlarına yönelik çözümler iliĢkilendirilebilir.
Bilimde ve teknolojideki geliĢmelerle büyük çevre sorunlarına çözüm bulunabileceği ve
bu çözümlerin yine doğayı acımasızca yok eden insanlığı kurtarabileceği vurgulanabilir.
Ġlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde;
Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanı içinde çevre eğitimi ile ilgili
doğrudan bir kazanım bulunmamaktadır. Bu öğrenme alanı içinde bilim ve teknolojinin
geliĢmesi ile ortaya çıkan sanayi devriminin çevreye etkilerine hiç değinilmemiĢtir.
Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanı içinde çevre eğitimi ile ilgili
doğrudan bir kazanım bulunmamaktadır. “Üretim ve yönetimde toprağın önemini
tarihten örneklerle açıklar” kazanımı olmasına rağmen toprağın erozyonla kaybı ya da
toprağın kirlenmesiyle verimini kaybetmesinden ve bunun sonucunda da geçmiĢten
günümüze kadar üretim ve yönetimde çok önemli bir doğal varlığımızı kaybetmemizin
doğuracağı sonuçlardan bahsedilmemiĢtir. Yine bu öğrenme alanında sanayi
devriminden ve onun sadece sosyal problemlerinden bahsedilmiĢtir. Ġçerikte sanayi
devriminin yol açtığı çevresel problemlere hiç yer verilmemiĢtir.Yine bu öğrenme
alanında “Vakıfların çalıĢmalarına ve sosyal yaĢamdaki rolüne tarihten ve günümüzden
örnekler verir” kazanımı yer almasına rağmen çevre ile ilgili tek bir vakıf ismi bile
geçmemektedir. Bu kazanım için Türkiye Çevre Vakfı, Çevre Koruma ve AraĢtırma
Vakfı, TEMA vakfı gibi çok değerli vakıflarımızın çevreyle ilgili çalıĢmaları örnek
verilebilir.
Sonuç olarak mevcut Sosyal Bilgiler programının çevre eğitiminin hedefleri,
amaçları ve esasları doğrultusunda yeterli olmadığı, özellikle de programda çevre ile
ilgili kazanımların yetersiz olduğu görülmektedir. Sosyal Bilgiler öğrenme alanlarının
birçoğuyla çevre eğitimi kolaylıkla iliĢkilendirilebilir. Bunu sağlayabilmek için ya çevre
eğitimi ile ilgili yeni kazanımların oluĢturulması ya da Fen ve Teknoloji dersinde Fen-
85
Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) kazanımları olduğu gibi Sosyal Bilgiler-ToplumÇevre (STÇ) kazanımları oluĢturularak bunların Sosyal Bilgiler öğrenme alanlarındaki
kazanımlarla iliĢkilendirilmesi gerekmektedir. Bu kazanımlar oluĢturulduktan sonra
yeni kazanımlara göre dersin içeriği özellikle Tiflis Bildirgesi’ndeki hedef, amaç ve
esaslara göre düzenlenmelidir. Çevre ile ilgili konular Sosyal Bilgiler dersinin
disiplinlerarası yapısından kaynaklanan esnekliği sayesinde diğer kazanımları
gerçekleĢtirmek için hazırlanan içeriğin içerisine eklenebilir. Örneğin Sanayi devrimi,
bu olayın oluĢturduğu çevre sorunları ve bu sorunların toplum hayatı üzerindeki etkileri
ile beraber anlatılabilir. Böylece öğrencilerin dünyada meydana gelen toplumsal,
ekonomik ve siyasi olaylara karĢı eleĢtirel bir bakıĢ açısı kazanmaları da sağlanabilir.
Günümüz eğitim programları içerisine önemli bir kavram girmiĢtir. Bu kavram
“sürdürülebilir kalkınma” kavramıdır. Sosyal Bilgiler programı içinde yer alan
kavramlar içinde “sürdürülebilir kalkınma” kavramının olmayıĢı büyük bir eksikliktir.
1992 yılında düzenlenen BirleĢmiĢ Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda
(IEEP), eğitime sürdürülebilir kalkınma boyutunu getirmekle görevlendirilmiĢti. Bu
tarihten itibaren eğitim programlarına yavaĢ yavaĢ bu kavram girmeye baĢladı. Sosyal
Bilgiler programının özellikle de Üretim-Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanının
sürdürülebilir kalkınma kavramına göre yeniden düzenlenmesi çağdaĢ bir Sosyal
Bilgiler programı için vazgeçilmezdir (Karatekin, 2011).
Yeni Sosyal Bilgiler programında çevre konuları bilgi boyutundan öteye
gidememektedir. Oysa davranıĢların önündeki en önemli belirleyici etken kiĢilerin
tutumlarıdır. Bu nedenle çevre konularında bilgi yüklemesi yapmak çevreye yönelik
olumlu tutumların geliĢmesi için yeterli değildir. Ramsey ve Rickson (1976)’ a göre
doğayı etkileyen en önemli etken insanların çevre konularında rol alma istekleri ve
çevreye verecekleri zararları en aza indirme çabalarıdır (Aktaran: Aydın, Doğan ve
BaĢlar, 2007:12,13). Çevre sorunlarının çözümünde tutum ve davranıĢlar da tek baĢına
yeterli değildir. Sosyal Bilgiler dersinin en önemli becerilerinden birisi de sosyal katılım
becerisidir. Sosyal katılım becerisi; yakın çevresini ve toplumu etkileyen konularda
ihtiyaçların karĢılanması için fikir üretme, bu fikri çevresindekilere iletme, görüĢme,
tartıĢma, planlama, uzlaĢma ve eylemde bulunma (MEB, 2005: 51) gibi bir takım
biliĢsel, duyuĢsal ve deviniĢsel iĢlemleri içinde barındırmaktadır. Sosyal Bilgilerde
çevre eğitimi konuları planlanırken öğrencilerin katılım becerilerini de öne çıkaracak bir
Ģekilde düzenlenmelidir.
86
2.4.3. Ortaöğretimde Çevre Eğitimi
Çevre konularının yaĢama geçirilmesinde bir devamlılık vardır. Bu konu ile ilgili
bilgilerin, gençlerin eğitim basamaklarının en önemli bölümünde ele alınmaması son
derece sakıncalı olabilir. Bu yüzden lise basamağının her sınıfında çevreye yönelik bilgi
ve görgünün verilmesi, yaĢanabilir bir çevreyi bizden sonraki nesillere bırakma
sorumluluğumuz açısından önemlidir (Kiziroğlu, 2000:181).
Ortaöğretim programlarında okuyan genç neslimizin çevre ve çevrenin
korunmasında yeterli derecede eğitilmesi, bu genç nesli ileriki yıllarda çevre konusunda
daha duyarlı, verimli bir hale getirme açısından önem taĢır (Yücel ve Morgil, 1999: 78).
Tüm eğitim kademelerinde çevre eğitiminin kendine göre ayrı bir önemi ve
değeri vardır. Okul öncesinde doğa sevgisinin daha kolay ve daha kalıcı
kazandırılabilmesi, ilköğretimde çevreye karĢı öğrencilerde tutum ve davranıĢların
geliĢtirmesinin temellerinin atılması gibi. Ortaöğretim kademesinin özelliği ise bu
kademede eğitim-öğretim gören öğrencilerin zihinsel ve fiziksel geliĢim seviyelerinin
yüksek olması nedeni ile çevre ve çevre sorunları ile ilgili üst düzey bilgilerin ve
karmaĢık insan çevre iliĢkilerinin öğretilebilmesine ve bu öğrencilerin katılım
becerilerinin geliĢtirilmesine imkân verebilmesidir.
Nitekim çevre eğitimi üzerine yapılan uluslararası çalıĢmaların bulgularına göre
de bireylerin çevre eğitimini en verimli Ģekilde alabilecekleri öğretim seviyesi
ortaöğretimdir (Ünal ve DımıĢkı, 1999: 142).
Ortaöğretimde çevre eğitimi konusunda yapılanların baĢında, Talim ve Terbiye
Kurulu’nun 1992/96 Sayılı alınan karar ve Milli Eğitim Bakanlığının, 11.05.1992 Tarih
ve 2358 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanarak liselerde seçmeli bir ders olarak
yürürlüğe giren “Çevre ve Ġnsan 1” dersi gelmektedir. Bu dersin amaçları Ģunlardır;
1. Çevre bilgisinin bir sentez bilgisi olduğu kavramı, çevre eğitiminin kiĢinin
tüm hayatı boyunca alması ve uygulaması gereken bir eğitim süreci olduğu, temel
amacın bireylerin çevre bilincinin geliĢtirilmesi, çevreye duyarlı, olumlu, kalıcı davranıĢ
değiĢiklikleri kazandırılması, doğal, tarihi ve estetik değerlerin korunması, bu
uygulamalara aktif katılımın sağlanması,
87
2. Çevrenin fiziki, biyolojik ve sosyal öğelerinin bir bütün olarak ele alınması
gerektiği, organizmanın dıĢında bulunan her Ģeyin çevrenin bir öğesi olduğu çevresel
öğelerin sürekli bir etkileĢim içerisinde bulunduğu,
3. Canlıların dağılımı ve çokluğunu belirleyen etkileĢimleri konu edinen bir
bilim olarak temel ekolojik kavramları,
4. Çevreyi kirletici davranıĢlardan kaçınma ve bu tip davranıĢları engelleme
istek ve davranıĢı,
5. Çevre ve sağlık iliĢkisinin önemi, sağlıklı bir çevrede yaĢamanın anayasal bir
hak olmasının yanı sıra, böyle bir çevreyi oluĢturma, koruma ve geliĢtirmenin aynı
zamanda bir sorumluluk olduğu, çevre sorunlarının çözümüne katılma ve görev alma
istek ve bilinci,
6. Ġçme ve kullanma suyu, atıklar, konut, hava kirliliği, radyasyon, aydınlatma,
havalandırma, gürültü, vektör kontrolü, mezarlıklar, gıda sağlığı, çalıĢma koĢulları ve
iĢyeri ortamı, kazalar ve önlenmesi, turist sağlığı ve hekimliği, toplum bireylerinin
kazaları önleme ve ilkyardım bilgi ve beceri eksikliği, nüfus sorunu vb. konuların, çevre
ve sağlık sorunları olarak bir bütün halinde ele alınması, kirletici öğeler ve sağlık
bağlantısının kurulabilmesi,
7. Çevreyi korumanın yanı sıra düzeltici adımlar atma, bu tip düzeltici çabaları
destekleme istek ve bilinci,
8. Çevre konusundaki haber, değerlendirme ve tartıĢmalarda çok yönlü bakıĢ
açısı,
9. Çevreyi korumak için plan ve projeler üretme istek ve becerisi,
10. Kendi yakın çevresinden baĢlayarak, ülkenin ve dünyanın çevre sorunlarını
kavramasını sağlayacak temel bilgiler,
11. Var olan olumsuz çevre koĢullarının düzeltilmesinin mümkün olduğu, bunun
kiĢinin kendisine ve gelecek nesillere karĢı bir sorumluluğu olduğu bilinci,
12. Doğal ve yapay afetlere hazırlıklı olma, afet durumlarında, sorunların
çözümüne katkıda bulunabilecek temel bilgilere sahip olma, böyle durumlarda
toplumsal organizasyonları kolaylaĢtırma, can ve mal kaybını en aza indirecek
uygulama ve davranıĢlara katılma sorumluluğu kazandırılmalıdır.
“Çevre ve Ġnsan 1” Dersi için öngörülen eğitim programına göre hazırlanan ders
kitabında yer alan bölümler Ģunlardır;
88
1. Temel Ekoloji Bilgisi
2. YaĢadığımız Çevre
3. Çevre ve Sağlık
4. Yapay Çevre
5. Afetler
6. Nüfus hareketleri
7. Sosyal Çevre
8. Bozulan Çevrenin Yeniden Düzeltilmesi
Kısa bir zaman içinde bu derece geniĢ bir yelpazeye yayılan programın hem
kitap yazarlarına hem de öğretmen ve öğrenciye ciddi sorunlar yaratması, bu dersin
çoğu okullarda açılamamıĢ olması ve bu dersi seçmeyen öğrencilerin bulunması
nedeniyle “Çevre ve Ġnsan 1” Dersi, öğrencilerde yeterli bir çevre bilinci
oluĢturamamıĢtır (Uzun ve Sağlam, 2005a: 575; Ünal ve DımıĢkı, 1999:152).
Çevrenin öneminin günümüzde hızla artması nedeniyle çevre eğitiminin
anaokullarından baĢlatılarak ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında da sistemli ve
düzenli bir Ģekilde devam etmesi önemli sonuçlar kazandıracağı düĢüncesiyle
14.10.1999 tarihinde Çevre Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında “Çevre
Eğitimi Konularında Yapılacak ÇalıĢmalara ĠliĢkin ĠĢbirliği Protokolü” imzalanarak
yürürlüğe konulmuĢ ve protokol çerçevesinde;
a. Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklarda çevre bilincinin geliĢtirilmesi
amacıyla uygulamalı çevre eğitimine ağırlık verilmesi,
b. Ortaöğretim kurumlarında öğretmen ve öğrencilerde çevre bilincinin
geliĢtirilmesi için çevre eğitimine yer verilmesi,
c. Ortaöğretim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığınca uygun görülen
programlarda Çevre Dersinin haftada bir saat olmak üzere zorunlu ders olarak ders
programlarında yer alması,
d. Mesleki Teknik Eğitim Programlarında olduğu gibi Çıraklık Eğitim
Programlarında da çevre konularına yer verilmesi,
e.
Ülke
genelinde
tüm
öğretmen
ve
öğrencilerin
çevre
konusunda
bilgilendirilmelerinin sağlanması amacıyla çevre eğitimine yönelik hizmet içi eğitim
89
kurslarının düzenlenmesi konularında çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır (Çevre ve Orman
Bakanlığı, 2004: 456)
Hem yukarıda ifade edilen ĠĢbirliği protokolünde hem de (Doğan, 2007: 62)
2000 yılın da Çevre Bakanlığı tarafından Ġzmir’de düzenlenen IV. Çevre ġurası’nda,
ortaöğretim düzeyinde çevre eğitimi konusunun sadece sınırlı sayıda öğrenci tarafından
okunan bir seçmeli ders yerine tüm ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin bu konuda
eğitilebilmesine yönelik bir tavsiye kararı alınmıĢtır.
Çevre Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan Protokole ve IV.
Çevre ġurası’nda alınan tavsiye kararına rağmen liselerde okutulmak üzere zorunlu bir
çevre eğitimi dersi bulunmamaktadır.
Çevre Eğitimi ayrıca, Talim ve Terbiye Kurulunun 169 Sayı 23.12.1997 Tarihli
kararıyla (Tebliğler Dergisi ġubat 1998 sayı 2485) yeniden düzenlenen ve 1998-1999
eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konan Lise Biyoloji 1, 2, 3 derslerinin Lise
1 seviyesinde de kısmen verilmiĢtir (Ünal ve DımıĢkı, 1999:150). Çevre eğitimine
ortaöğretimde daha çok Biyoloji ve Coğrafya dersi içerisinde ağırlık verilmiĢtir.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığınca yürütülen
öğretim programları çerçevesinde oluĢturulan yeni Biyoloji dersi programında üç temel
öğrenme alanı bulunmaktadır. Bu öğrenme alanlarından birisi de Çevre ve Ġnsan
öğrenme alanıdır. 9–12. Sınıflarda; Bu öğrenme alanı ile ilgili ünitelerde temel
kavramlar, sarmallık yapısına uygun olarak konu içeriğine yansıtılmıĢtır (MEB, 2009 e:
17).
Çevre konularıyla ilgili 9. sınıftan 12. sınıfa kadar devam eden ünitelerdeki
önerilen konu baĢlıkları ile ilgili örnek aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir (MEB, 2009 e: 5).
90
Tablo 23: Lise Biyoloji Dersi Sınıf Düzeyine Göre Çevre Eğitimi Konuları
9. Sınıf
10. Sınıf
11. Sınıf
12.Sınıf
- Ġnsan-Çevre ĠliĢkisi
-Ekosistem Ekolojisi ve
-Komünite Ekolojisi
-Çevrenin
-Güncel Çevre
Enerji AkıĢı
-Popülasyon Ekolojisi
Rehabilitasyonu
Sorunları ve Çözüm
- Madde Döngüleri,
- Çevre sorunlarının
Önerileri
Besin Zinciri ve Ağları
Etik, Politik ve
Besin Piramidi
Çevresel Açıdan Ele
alınması
-Sürdürülebilir
Kalkınma
9. sınıf sonrasında, seçilen alan gereği biyoloji dersini devam ettirmesi
gerekmeyen öğrencilerin mevcut çevre sorunlarının olası nedenleri ve bunlara iliĢkin
çözüm önerilerinin neler olduğu konusunda eğitilebilmesine yönelik olarak öncelikle ele
alınmıĢtır (Doğan, 2007: 65).
Coğrafya dersi kendi doğası gereği hemen hemen bütün konuları çevre ile ya
doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilidir. Burada sadece coğrafya dersinin doğrudan çevre
eğitimi ile ilgili olan kazanımları verilecektir. Lise Coğrafya dersinde 9.,10., 11., ve 12.
sınıflarda “Çevre ve Toplum” öğrenme alanı içinde verilen çevre eğitimi konuları
Tablo 24 ve Tablo 25’te gösterilmiĢtir (www. ttkb.meb.gov.tr/program).
Tablo 24: Lise Coğrafya Dersi 9. ve 10. Sınıf Programında Yer Alan Çevre Eğitimi
Kazanımları
Öğrenme
Alanı
Çevre ve
Toplum
9. Sınıf
10. Sınıf
Kazanımlar
1. Ġnsanların gereksinimlerinden yola
çıkarak doğal çevreyi kullanma biçimlerini
örneklendirir.
2. Doğal çevrenin insan faaliyetlerine
etkilerini ve insanların doğal çevreye uyum
süreçlerini karĢılıklı iliĢkileri çerçevesinde
analiz eder.
Kazanımlar
1.Doğal afetleri; oluĢum nedenleri,
özellikleri, dağılıĢları ve insanlara olan
etkileri bakımından analiz eder.
2. Dünyanın farklı bölgelerinde doğal
afetlere yönelik geliĢtirilen yöntemleri
afet yönetimi açısından analiz eder.
3. Örneklerden yararlanarak doğal ortamda
insan etkisiyle meydana gelen değiĢimlerin
sonuçlarını analiz eder.
3. Ġnsanların doğal afetlerin oluĢumuna
etkisini, afet bilincinin geliĢtirilmesi
açısından değerlendirir.
91
Tablo 25: Lise Coğrafya Dersi 11. ve 12. Sınıf Programında Yer Alan Çevre Eğitimi
Kazanımları
Öğrenme
Alanı
11. Sınıf
12. Sınıf
Kazanımlar
1.Doğal
kaynakların
değeri
ve
kullanımındaki değiĢimi tarihsel süreçte
farklı bölgelerle örneklendirir.
Kazanımlar
1.Doğal
çevrenin
sınırlılığını
“beslenme halkaları” ve “taĢıma
kapasitesi”
kavramlarına
dayalı
olarak açıklar.
2.
Doğa-insan
etkileĢiminden
kaynaklanan
riskler
hakkında
çıkarımlarda bulunur.
2.Yenilenemeyen kaynakların kullanımını
“tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar”
çerçevesinde analiz eder.
3.Ülkeler
arasında
doğal
kaynak
kullanımındaki farklılığı çevresel sonuçlar
açısından değerlendirir.
4. Madenlerin ve enerji kaynaklarının üretim,
dağıtım ve tüketiminin çevreye olumsuz
etkilerini örneklendirir.
5. Doğal kaynakların kullanımındaki farklı
tutumları “çevreye duyarlılık” açısından
sorgular.
6. Doğal kaynakların etkin kullanımında
çevre planlamasının önemini kavrar.
Çevre ve
Toplum
7. Örneklerden yararlanarak “etkili arazi
kullanma” uygulamalarının çevre üzerindeki
etkilerini değerlendirir.
8. Çevre sorunlarını farklı kriterler göre
sınıflandırır.
9. Çevre sorunlarının oluĢum ve yayılma
süreçlerini küresel
etkileri açısından
sorgular.
10.Örnek incelemeler yoluyla teknolojik
değiĢimleri çevresel sonuçları ve insana
etkileri açısından analiz eder.
11. Ġnsan faaliyetlerinin karbon, azot, oksijen
ve
su
döngülerine
olan
etkilerini
örneklendirir.
12.Farklı atık türlerini çevre ve insan
sağlığına etkileri açısından değerlendirir.
13.Çevre ve insan sağlığı açısından
atıklardan koruna yöntemlerini sorgular.
14.Yenilenemeyen kaynakların sürdürülebilir
kullanımı
açısından
geri
dönüĢüm
stratejilerini değerlendirir.
15. Çevre sorunlarının önlenmesine yönelik
stratejiler geliĢtirir.
3. Çevre sorunlarının önlenmesine
yönelik
farklı
ülkelerdeki
uygulamaları
tarihsel
süreçte
değerlendirir.
4. Çevre yönetimi ve koruma
açısından
çevresel
örgütlerin
etkinliklerini değerlendirir.
5. Doğal kaynakların yönetimine ait
ilkeler belirler.
6. Sınırlı kaynakların etkili kullanımı
konusunda projeler geliĢtirir.
7. Doğal çevreyi korumaya yönelik
alınan önlemlerin ve projelerin
mekana etkilerini değerlendirir.
8. Ortak doğal mirasın ekosistemdeki
öneminden yola çıkarak doğal
miraslara yönelik tehditleri sorgular.
9. Çevre bilincine sahip olur.
92
2.4.4. Yükseköğretimde Çevre Eğitimi
Çevre eğitiminin, eğitim sürecinin en üst basamağı olan yükseköğretimin,
özellikle öğretmen yetiĢtiren kurumlarında, daha etkili ele alınması gerekir. Bunun için
eğitim programlarına “Çevre Eğitimi” dersinin alınması gerekir (Kiziroğlu, 2000: 181).
Nitekim Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında çeĢitli programlarda çevreye iliĢkin
konularda üniversite gençlerine arzu edilen tutum ve davranıĢları kazandırmaya dönük
dersler bulunmaktadır. Bu dersler Ekoloji, Türkiye'nin Çevre Sorunları, Çevre Hukuku,
Çevre Felsefesi, Ekosistemler, Çevre ve Ġnsan, Çevre Biyolojisi gibi değiĢik baĢlıklar
altında öğrencilere sunulmaktadır. Esas itibariyle bu derslerde ekosistemlerin iĢleyiĢi,
çeĢitlilik, insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan çevre sorunları ve çözüm önerileri
anlatılmaktadır. Özellikle ziraat, orman, biyoloji, mimarlık, çevre mühendisliği, biyoloji
öğretmenliği, sınıf öğretmenliği gibi programlara kayıtlı öğrenciler zorunlu olarak
konuya iliĢkin dersler almaktadırlar. Diğer programlara kayıtlı öğrencilerden isteyenlere
ise seçmeli olarak çevreye iliĢkin dersler verilmektedir (Doğan, 1997: 12).
Yükseköğretimde çevre için eğitim niçin yapılmalıdır;
1. Çevre için eğitim "çevre bilinci" (profesyonel çevrecilik), "çevre mühendisi"
(çevre teknolojisi uzmanı) (profesyonel çevrecilik) ve "çevre bilimleri öğretmeni"
(amatör çevrecilik) yetiĢtirmek amacıyla yapılmalıdır.
2. Çevre korunmasına yönelik bilimsel araĢtırma ve teknolojinin geliĢmesine
katkıda bulunmak amacıyla çevre için eğitim yapılmalıdır.
3. Çevre bilimleri öğretmenlerini yetiĢtirmek amacıyla çevre için eğitim
yapılmalıdır. Anaokulu çağından itibaren ailesinin dıĢında okullarda insanı çevreci
olarak kim eğitecektir? Bu sorunun cevabı Ģüphesiz; çeĢitli öğretim kurumlarındaki
öğretmenler, insanı çevre faaliyetlerine katılımı sağlayacak Ģekilde eğitirler, Ģeklindedir.
Anaokulu, ilköğretim, ortaöğretim okulları öğretmenlerini yetiĢtirmek, yükseköğretim
kurumlarının baĢlıca görevleri arasındadır. Çevre bilimleri öğretmeni yetiĢtiren tüm
yükseköğretim programları, amatör çevreci yetiĢtirmeye yöneliktirler.
4. Yüksek öğretim kurumlarının farklı disiplinlerinde lisans öğrencileri, amatör
çevreci ve mesleklerinde çevre konularında birikimi olacak Ģekilde çevre için
eğitilmelidirler. Çevre bilimleri ve çevre mühendisliği eğitimi dıĢında lisans eğitimi
görenleri çevre konularında bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla seçmeli çevre dersleri
verilebilir (Ġleri, 1998: 5).
93
Öğretmen yetiĢtirme programlarında çevre eğitiminin amaçları ise (Özdemir,
2003); öğretmenlerin çevrenin bütünlüğü ile sürdürülebilir kalkınma arasındaki
karmaĢık iliĢkileri anlamalarını sağlamak, öğretmenlerin yerel, ulusal, bölgesel ve
küresel seviyede ekonomik büyüme programlarının doğuracağı çevre sonuçlarını
tanımalarına yardımcı olmak, öğretmenlere, çevrenin korunması ve iyileĢtirilmesi için
aktif çalıĢmaya sevk edecek çevreye yönelik sorumluluk duygusunu ve değer yargılarını
aĢılamak, öğretmenlerin çevre eğitimini yeterli bir Ģekilde yürütebilmeleri için, çevre ve
sosyo kültürel kalkınma sonucu ortaya çıkan problemler ve çözümleri hakkında yeterli
bilgiyle donatmak, öğretmenlere yeni içerik ve yöntem uygulamaları için özgüven
sağlamak, öğretmenlere, her grup ve kavram yetisindeki insanlar için örgün ve yaygın
çevre eğitiminin gereğini kavratmaktır (Aktaran: Erol ve Gezer, 2006: 67).
Toplumda çevre için eğitim ancak okul öncesi, ilk ve ortaöğretim okullarında
desteklendiği takdirde baĢarıya ulaĢabilir. Zira Türkiye gibi genç nüfusun toplumun
çoğunluğunu
oluĢturduğu
ülkelerde
çevreyi
korumaya
yönelik
önlemlerin
uygulanabilmesi ancak genç nüfusun çevre konularındaki bilincinin yüksek olması ile
mümkündür (Ġleri, 1998:6). Bunu sağlayabilmek için yükseköğretimin herhangi bir
programında lisans eğitimi gören bir öğrenci çevre bilimleri eğitimi programlarında yer
alan dersleri seçerek gelecekteki mesleğini çevreci bir yaklaĢımla uygulayabilir. Bu
açıdan bakıldığında ABD ve Avrupa Yükseköğretim kurumlarında olduğu gibi esnek
eğitim uygulamalarına imkân verilmelidir (Özer, 2007: 85).
Sosyal
Bilgiler
Öğretmenliği
Bölümü’nde
de
çevre
eğitimi
“Çevre
Sorunları/Günümüz Dünya Sorunları” baĢlıkları altında seçmeli ders olarak
okutulmaktadır.
2.5. Okuryazarlık Kavramı
Ġlk kullanılıĢında okuryazarlık kavramı okuyup yazabilme becerisi olarak
düĢünülmüĢtür, yani kiĢi bunları yapabilir mi? yapamaz mı? (Disinger ve Roth, 1992:
1). Fakat terim yıllar içerisinde önemli bir geliĢim göstermiĢtir. Okuryazarlık kavramı
orijinal Ģekli ile okuma ve yazma yeteneğine iĢaret etse de kullanım alanı birçok sıfatın
nitelemesi ile geniĢlemiĢtir. Bilimsel okuryazarlık, bilgisayar okuryazarlığı, kültürel
okuryazarlık gibi (Roth,1992: 3). Michaels ve O’Connor (1990) tarafından bu durum
Ģöyle tanımlanmıĢtır: Okuryazarlık doğası gereği çoğul bir kavramdır. Hepimizin çok
94
farklı okuryazarlıkları vardır ve aslında yoktur. Bu okuryazarlıkların her biri, okuma ve
yazmaya ek olarak düĢünme, konuĢma, etkileĢimde bulunma ve değerlendirme
yollarının bir bütünüdür. O halde okuryazarlığın okuma ve yazmanın kendisiyle ilgisi
daha azdır ve o daha çok dünyada var olmanın yolları ve metinden ve metin çevresinden
anlam çıkarma yollarıyla ilgilidir (Aktaran: Disinger ve Roth, 1992: 1).
Okuryazarlık kavramı okumak ve yazmak eylemlerinden oluĢmuĢ yapısı ile
genel anlamda semboller kullanarak yapılan yazı ve bu yazıların (sembollerin)
seslendirilmesi eylemini çağrıĢtırmaktadır. Oysaki semboller olarak tanımladığımız
dünya sadece yazısal semboller sistemi ile sınırlı değildir. Algılarımızla kavramaya ve
anlamaya çalıĢtığımız dünyamızı yine benzer Ģekilde anlamlandırmaya çalıĢırken,
farkına vararak veya varmayarak çevremizi, kendimizi, etrafımızda olup bitenleri
okuyor; bazen de verdiğimiz mesajlarla yazıyoruz.
Okuma-yazmayı bir süreç olarak ele alırsak, bu sürecin kutupsal değil süregen
ve devamlı değiĢken bir yapıda olduğunu görürüz. Önemli olan, bu süreci geliĢen
ihtiyaçlar ölçüsünde yeniden konumlandırabilmektir. Bunun için de değiĢen yapısı ile
okuryazarlığı günümüz bağlamına uygun bir yere yerleĢtirmemiz gerekir (Altun, 2005:
2,7).
Okuryazarlık; sözcükleri ve dünyayı okumada bir kültürel siyasa biçimidir.
Okuma-yazma, insanları ya güçlendirecek ya da güçsüzleĢtirecek biçimde iĢlev gören
bir dizi uygulamalar olarak bakıldığı ölçüde anlamlı bir yapı haline gelmektedir. Bu
açıdan bakıldığında okuma-yazma kavramı kökenbilimsel (etimolojik) olarak içeriğini
aĢan bir kavram olarak karĢımıza çıkmaktadır. Buna göre okuma-yazma, harfleri ve
sözcükleri salt mekanik bir etkinlik alanı olarak ele almak değil; öğrenenlerin dünya ile
iliĢkisi olarak bakmayı gerektirir. Okuma-yazma ile öğrenenlerin dünya ile iliĢkisi, yani
içinde bulundukları en genel toplumsal çevrede gerçekleĢen dünyayı dönüĢtürme
uygulamasıyla dolayımlanan bir iliĢki olarak bakılmalıdır (Freire ve Macedo,1998: 1415).
Kellner (2002)’a göre okuryazarlıklar dünyayı anlamamıza yardımcı olan
araçlardır. Bu betimlemede kullanılan dünya sözcüğü geniĢletilmiĢ anlamda bilgi, beceri
ve sosyal yaĢantımızın bir parçası olan etkileĢim normlarını ifade etmektedir. Sonuç
95
olarak okuryazarlık kavramının farklı iĢlevleri olduğu, toplumun değiĢen Ģartlarına ayak
uydurmada yeni okuryazarlıkların gündeme geleceği, bu bilgi ve becerilerin bireylere ve
dolayısıyla toplumlara bir farklılık kazandıracağını söyleyebiliriz. Okuryazarlığın
tanımı, toplumu oluĢturan bireylerin ortak katkıları ile devamlı yenilenmekte ve
anlamlandırılmaktadır. Dolayısı ile tek bir okuryazarlığın artık birey ve toplumlara salt
getirisi olmadığını görerek, çoklu okuryazarlık kavramı ile bu konuların öğretim
sistemimize kaynaĢtırılması yolunda çalıĢmalara ihtiyaç vardır (Altun, 2005: 2,8,9).
2.6. Çevre Okuryazarlığı ve BileĢenleri
Çevre okuryazarlığı 1960’lı yılların ortalarında farklı bir dal olarak ortaya
çıkmıĢtır. Doğa eğitimi, kaynak kullanım eğitimi, okul dıĢı eğitim, coğrafya eğitimi, fen
eğitimi gibi ilgili birçok dalın yardımı ile inĢa edilmeye baĢlanmıĢtır (Roth, 1992: 7).
Eğitimciler için durumu güçleĢtiren Ģey de çevre okuryazarlığının bu disiplinler arası
yapısıdır. Birçok eğitimci çevre okuryazarlığının bilimsel (fen) okuryazarlığına eĢit ya
da onun bir alt grubu olduğunu açık açık düĢünmektedir. Böyle düĢünmeleri için iyi bir
neden vardır; “… Çevre eğitimi öğretim programlarında eĢit olarak verilmemiĢtir ama
daha çok bilim (fen) programının zenginleĢtirilmesi olarak görülme eğilimindedir”
(Simmons, 1989). Bundan baĢka bilim (fen) eğitimcileri çevre eğitimine baĢka
eğitimcilerin gösterdiklerinden daha çok ilgi ve katkı göstermiĢlerdir. Ancak Roth’a
göre tehlikeli olan Ģey bilimsel (fen) okuryazarlığın mekanik paradigma üzerine
oturmuĢ olmasıdır, oysa çevre okuryazarlığı ekolojik bir paradigma üzerine inĢa
edilmiĢtir. Daha basit anlatımla çevre okuryazarlığı temel noktasını (odağını), bilim
(fen) eğitiminin ya da baĢka herhangi bir geleneksel disiplinin bilinen sınırlarının
ötesine götüren dört temel konudan alır (Disinger ve Roth, 1992:4). Bunlar;
1. Doğal ve sosyal sistemler arasındaki karĢılıklı iliĢkiler
2. Ġnsan türünün doğayla bütünleĢmesi (Doğayla insan türünün birlikteliği)
3. Teknoloji ve seçimde bulunma
4. Ġnsanın yaĢamı boyunca geliĢimsel öğrenmesidir (Roth, 1992: 7,8; Disnger ve
Roth, 1992: 5).
Çevre okuryazarlığı kavramını ilk kez kullanan Roth çevre okuryazarlığını
bireyin çevre sorunları karĢısındaki temel bir bilinç, farkındalık ve anlayıĢı olarak
tanımlamıĢtır ( Roth, 1968: 6). Roth daha sonra bu kavramın farklı yönlerini ele alarak
96
tekrar tanımlamıĢtır. Bu tanıma göre çevre okuryazarlığı; çevresel sistemleri anlama,
yorumlayabilme kapasitesi ve çevresel sistemlerin devamlılığı, yeniden kurulması ya
da iyileĢtirilmesi için yapılması gereken uygun davranıĢları gerektirmektedir. Roth’a
göre çevre okuryazarlığı gözlemlenebilir davranıĢlar üzerinden tanımlanması gerekir.
Yani insanlar konu hakkındaki önemli bilgilerini, sahip oldukları becerileri çevre
sorunlarına karĢı eğilimlerini bazı gözlemlenebilir davranıĢlar ile gösterebilmelidir
(Roth, 1992:1,5). Roth’un literatüre kazandırdığı bu kavramın birçok farklı tanımı
yapılmıĢtır. Bu tanımlardan bir kaçı Ģöyledir;
Çevre okuryazarlığı; sosyo-politik, kültürel, tarihsel, ekonomik ve ekolojik
koĢullardan etkilenen kiĢisel öğrenme süreçlerinin inĢa edilmesidir. Ayrıca bu süreçte
kiĢinin yaĢ ve zekâ gibi bireysel özellikleri de o kiĢinin davranıĢlarını ve okuryazarlığını
etkilemektedir (Hares ve Diğerleri, 2006: 129).
Çevre okuryazarlığı bir vatandaĢ düzeyinde analiz, sentez, değerlendirme ve
sonunda sağlıklı ve bilinçli karar vermeye imkan sağlamak amacıyla bir çevre sorununu
bağlamsal ve detaylı anlamak için bir yetenektir (Joseph, 2009: 4).
Environmental Literacy Council’e göre çevre okuryazarlığı doğal dünyanın
sistemlerini, canlı ve cansız çevre arasındaki iliĢkileri ve etkileĢimleri, anlamayı,
bilimsel kanıtları ve ekonomik, estetik, etik kaygıları içeren problemlerle akla uygun
mücadele edebilmeyi (http://www.enviroliteracy.org/index.php), NEETF (2005: 10)’ye
göre de temel çevresel ilkelerin günlük yaĢamda nasıl uygulanacağını anlamayı
gerektirmektedir.
Çevre okuryazarı öğrenciler bilgi, entelektüel beceriler, tutumlar, deneyimler ve
sorumlu çevresel kararlar üzerinde hareket eden bir motivasyona sahiptirler. Çevre
okuryazarı öğrenciler sosyal sistemler dahil çevresel süreçleri ve sistemleri anlar. Onlar,
bireysel olarak, kendi topluluklarının bir üyesi ve bir dünya vatandaĢı olarak küresel,
sosyal, kültürel, politik, ekonomik ve çevresel iliĢkiler ve çeĢitli çevresel konu ve
sorunları etraflıca tartarak sorumlu kararlar alabilirler NAAEE (2000:2). Çevre
okuryazarlığı sorumlu çevresel davranıĢ ile eĢanlamlıdır ki çevre okuryazarı bireyler
aynı zamanda çevreye karĢı sorumlu davranan insanlardır (Disinger, 2005:152).
97
Bu tanımların tümünde bilgi, düĢünceli davranıĢ ve eylem için bir ön koĢul
olarak kabul edilmektedir (Disinger, 2001 b: 8). Eğitimciler ve eğitimci olmayanlar
kabul eder ki temel biliĢsel bilgi çevre okuryazarlığının temel esasıdır. Fakat bazı çevre
eğitimcileri bu terimi tanımlamak için üç ek bileĢenin de olması gerektiğini ifade
ederler. Bunlar beceriler, tutum, ve davranıĢtır.
Murphy (2002, 2004) ve Murphy ve Olson (2008) Minnesota raporlarında ve
Coyle (2005) Environmental literacy In America adlı eserinde çevre okuryazarlığı
bileĢenlerini bilgi, tutum ve davranıĢ olarak ele almıĢtır. Goldman, Yavetz ve Pe’er
(2006:5)’a göre çevre okuryazarı bir kiĢi, bilgilerini eyleme dönüĢtürebilecek tutum,
değer ve becerilere sahiptir.
Wisconsin Center for Environmental Education (1997: 3) Wisconsin öğrencileri
için geliĢtirdiği çevre okuryazarlığı anketinde çevre okuryazarlığını, duyuĢsal, çevresel
davranıĢları belirleyen faktörler, çevresel sorumlu davranıĢ ve biliĢsel boyutlardan
oluĢturmuĢtur.
Roth (1992: 9)’a göre çevre okuryazarlığının 6 ayrı bileĢeni vardır. Bunlar,
çevresel duyarlılık, bilgi, beceri, tutum ve değerler, bireysel sorumluluk ve aktif
katılımdır. Roth bu 6 ayrı bileĢenlerden çevresel duygu, tutum ve değerleri (affect)
duyuĢsal alan baĢlığı içinde; aktif katılımı da bireysel sorumlu davranıĢlar baĢlığı içinde
değerlendirmiĢtir. Böylece çevre okuryazarlığını bilgi, beceri, duyuĢsal alan ve
davranıĢ olarak dört bölümden oluĢtuğunu ifade etmiĢtir. Roth çevre okuryazarlığını,
biliĢsel becerilerin ötesinde olduğunu düĢünen bazı insanların görüĢlerine karĢı çevre
okuryazarlığının
modern
tanımlamasındaki
çoklu
kullanımının
değerlendirme,
davranma ve düĢünmenin belirli yollarını da içerdiğini böylece diğer okuryazarlıklardan
ayrıldığını ifade etmektedir.
NAAEE’nin (North American Association for Environmental Education) Çevre
Eğitiminde Mükemmellik Ġçin Ulusal Projesi tarafından geliĢtirilen çevre eğitimi
çerçevesinde çevre okuryazarlığı yedi kategoriyi içermektedir. Bunlar; duyuĢ, ekolojik
bilgi, sosyo-politik bilgi, çevre sorunları bilgisi, beceriler, çevresel sorumlu
davranıĢların ek belirleyicileri ve çevresel sorumlu davranıĢlardır.
98
DuyuĢ: Bireylerin kiĢilerarası düzeyde çevresel sorunları/konuları düĢünmelerini
ve eğer sorun/konu eylem gerektiriyorsa o konuda eylemde bulunmalarını sağlayan
etkenlere karĢılık gelir. Eylemde bulunma niyetiyle ifade edilir.
Ekolojik Bilgi: Önemli ekolojik kavramların, ilkelerin ve teorilerin anlaĢılması
ve bilinmesi ile doğal sistemlerin nasıl çalıĢtığının ve sosyal sistemlerle nasıl
etkileĢtiğinin anlaĢılması ve bilinmesi anlamlarına gelir.
Sosyo-Politik Bilgi: ÇeĢitli kültürlerin inançları, politik sistemleri ve çevresel
değerleri arasındaki iliĢkiyi anlamayı içerir. Sosyo-politik bilgi aynı zamanda insanların
kültürel etkinliklerinin (örneğin, dinsel, ekonomik, politik, sosyal ve diğerleri) çevreyi
nasıl etkilediğinin ekolojik bir bakıĢ açısından anlaĢılmasını da içerir. Ayrıca sorunların
çözümüne vatandaĢların katılımı ile ilgili bilgi de bu kategoriye girer.
Çevre Sorunları Bilgisi: Ġnsanın çevreyle etkileĢimi sonucu ortaya çıkan çevre
sorunlarının ve konularının anlaĢılmasını içerir. Konulara farklı çözümler getirilmesiyle
ilgili bilgi de bu kategoriye dahildir.
BiliĢsel Beceriler: Çevre sorunları/konuları hakkındaki bilgileri analiz etmek,
sentezlemek ve değerlendirmek için gerekli becerilerdir. Bu kategori uygun eylem
stratejilerini seçmek için ve bir eylem planı yapmak, değerlendirmek ve uygulamak için
gerekli becerileri de içerir.
Çevresel Sorumlu DavranıĢların Ek Belirleyicileri: Kontrol odağı ve kiĢisel
sorumluluğun değerlendirilmesini içerir.
Çevresel Sorumlu DavranıĢlar: Sorunları çözmeyi amaçlayan etkin ve
planlanmıĢ, düĢünülmüĢ katılımı içerir. Çevresel sorumlu davranıĢların kategorileri ikna
etme, tüketici davranıĢı, fiziksel koruma davranıĢı, politik ve yasal davranıĢlardır (Volk
and Mcbeth, 2001: 74).
Hungerford ve Peyton (1980: 149) tarafından oluĢturulan bu beĢ eylem
kategorisi aĢağıdaki gibi tanımlanmıĢtır.
Fiziksel Koruma DavranıĢı (Ecomanagement): Ġnsanların çevre sorunlarının
önlenmesine ya da çözülmesine yardımcı olmak için dolaysız olarak doğal
dünya ile birlikte çalıĢtıkları çevresel etkinliklere karĢılık gelir.
Tüketici Eylemleri ve Ekonomik Eylemler: Ġnsanların çevre sorunlarının
önlenmesine ya da çözülmesine yardımcı olmak için parasal destek ya da maddi
baskı kullandıkları çevresel etkinliklere karĢılık gelir.
99
Ġkna Etme: Çevre sorunlarının önlenmesine ya da çözülmesine yardımcı olmak
için bireylerin ya da grupların baĢkalarına çağrıda bulunduğu çevresel
etkinliklere karĢılık gelir.
Politik DavranıĢ: Çevre sorunlarının önlenmesine ya da çözülmesine yardımcı
olmak için insanların politik araçları (örneğin, politik süreçler, örgütler, partiler
ya da daireler) kullandığı çevresel etkinlikler anlamına gelir.
Yasal DavranıĢ: Ġnsanların çevre sorunlarının önlenmesine ya da çözülmesine
yardımcı olmak için tasarlanmıĢ olan yasaları desteklemek ya da güçlendirmek
amacıyla
kullandıkları
çevresel
etkinliklere
karĢılık
gelir
(Aktaran:
Marcinkowski, 2001: 249).
2.6.1. Çevre Okuryazarlığının Düzeyleri
DeğiĢtirilmiĢ bir Delphi metodu kullanımı (konu ile ilgili çıkmıĢ olan yazılar,
çevre eğitimi alt komitesi olan çevre okuryazarlığı komitesinin ve komite dıĢından çevre
ile ilgili kiĢilerin görüĢlerini temel alarak ve Roth’un nezareti altında bir görüĢ birliğine
ulaĢılarak) sonucunda çevre okuryazarlığının düzeyleri tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢmanın
sonuçlarına dayanarak çevre okuryazarlığının baĢlıca 3 düzeyi bulunmaktadır. Bunlar;
düĢük (nominal) çevre okuryazarlığı, iĢlevsel çevre okuryazarlığı ve eylemsel çevre
okuryazarlığıdır. AĢağıda çevre okuryazarlığının her bir düzeyi genel olarak ve 4 farklı
boyut (Bilgi, DuyuĢsal, Beceri ve DavranıĢ) ele alınarak oluĢturulmuĢtur (Roth, 1992:
20-26).
1. DüĢük (Nominal) Çevre Okuryazarlığı: Nominal çevre okuryazar bir kiĢi,
çevre ile ilgili konuĢmalarda geçen birçok temel kavramı bilip, bu kavramların
anlamlarını uzmanca olmasa da açıklayabilir. Bu kiĢilerde çevreye karĢı bir farkındalık
ve duyarlılık geliĢmeye baĢlamıĢ ve aynı zamanda doğal sistemlere bir saygısı
oluĢmuĢtur. Ġnsanın doğaya olan etkisinin büyüklüğünün farkında olan bu kiĢiler çok
basit düzeyde doğal sistemlerin nasıl iĢlediğini ve insanların sosyal sistemleri ile bu
doğal sistemlerin etkileĢimi konusunda da bilgisi vardır.
100
Tablo 26: DüĢük (Nominal) Seviye Çevre Okuryazarlığı
DüĢük (nominal) çevre okuryazarı bireyler aĢağıda bahsedilenler
hakkında bilgi sahibidirler:
 Doğanın temel sistemlerinin ana bileĢenleri (örneğin: canlı ve
Bilgi Açısından
cansız varlıklar, yaĢam için gereksinimler)
 Ġnsan ve doğa arasındaki etkileĢimlerin örnekleri ve türleri
 Toplumsal sistemlerin temel bileĢenleri
AĢağıdaki hususlarla ilgili olarak gerekli duyarlılığa sahiptir:
 Doğaya ve topluma hak ettiği değeri verme
DuyuĢsal Açıdan
 Doğa ve toplum ile ilgili konularda basit düzeyde de olsa
duyarlık sahibi olabilme ve empati kurabilme
 Ġnsanla doğa arasındaki sorunları temel düzeyde fark etme
AĢağıdaki becerilere sahiptir:
Beceri Açısından
 Problemleri fark etme ve tanımlayabilme
 TanımlanmıĢ problemlerin veya önerilen çözümleri kapsayan
konuların farkına varabilme
AĢağıdaki davranıĢ özelliklerini gösterir:
DavranıĢsal
Açıdan
 Aile, okul ya da gençlik aktivitelerine katılım ve çevre
kalitesini arttıracak alıĢkanlıklar
 DavranıĢları taklit etme ve mukabele etme
2. ĠĢlevsel (Fonksiyonel) Çevre Okuryazarlığı: Bir kiĢinin geniĢ bir bilgi
birikimine, doğayı anlamasına ve insan sosyal sistemi ile diğer doğa sistemlerinin
birbirleri ile iliĢkilerini anlamasına iĢaret eder. Bu yetkinliğe sahip kiĢiler bahsedilen
sistemlerin birbirleri ile olan olumsuz etkileĢimlerini fark edebilir ve bu konular üzerine
eğilebilir. Bu negatif iliĢkilerin en azından bir kaçının üzerinde temel kaynakları ve
yardımcı kaynakları kullanarak çalıĢabilir, konuyu bütün yönleri ile analiz ve sentez
edip, birincil ya da yardımcı kaynaklardan edindikleri bilgilerin değerlendirmelerini
yapabilirler. SeçilmiĢ bir problem ya da konu baĢlığı üzerinde sağlam kanıtlar, kiĢisel
değerlendirmeler ve etik değerler ıĢığında değerlendirme yapabilirler. Kendi bulguları
ya da düĢündüklerini diğerleri ile paylaĢırlar. Kendilerinin özel olarak ilgilendikleri
sorun ya da konularla ilgili olarak, toplumsal ya da teknolojik değiĢimleri baĢlatmak ya
da uygulamak için kiĢisel bilgi birikimlerini ve temel stratejileri kullanma becerilerini
ve bunlara baĢvurma arzularını gösterirler.
101
Tablo 27: ĠĢlevsel (Fonksiyonel) Çevre Okuryazarlığı
ĠĢlevsel çevre okuryazarı bir kiĢi düĢük (nominal) çevre okuryazarlığı bilgisine ek
olarak bir kısım ekolojik, ekonomik, coğrafi, dini, eğitimsel ve politik süreçlerin
bilgisine de sahiptir. Aynı zamanda insanın doğal sistemler üzerine etkilerini de
kavramıĢtır. Bunlar:
 Popülasyon dinamikleri
 EtkileĢimler
 KarĢılıklı bağımlılık
 Sınırlayıcı faktörler
 Enerjinin transferi, üretimi, depolanması ve tüketilmesi
 Biyojeokimyasal döngü
 Topluluklar
 Ekosistemler
 Ardıllık, birbirinin yerine geçme
 Ġç denge
Bilgi Açısından
 Ġnsanın ekolojik bir değiĢken olması
 Kaynakların dünya üzerindeki eĢitsiz dağılımı
 Bilim, teknoloji ve toplum arasındaki dinamik iliĢkileri anlama
 Bilimsel araĢtırma süreçlerini anlama
 Kırsal ve kentsel alanlardaki ekonomik, sosyal, politik ve ekolojik
bağlılık hakkında farkında olma ve ilgi duyma
 EleĢtirel ve yaratıcı bir Ģekilde düĢünme
 Bireysel faaliyetlerin sonuçları
 Ekolojik perspektifle insanoğlunun bireysel ya da kolektif olarak
etkileri: Popülasyon, politik kararlar, enerji kaynakları ve kullanımı,
doğal kaynakların korunması, atık yığınları, geri dönüĢüm, taĢımacılık
hakkında.
 Ekolojik perspektiften insanın kültürel etkinliklerinin çevre üzerine
etkileri
 Temel okuryazarlık ve derecesi
Fonksiyonel olarak çevre okuryazarı kiĢiler problemleri ve tartıĢılan konuları
analiz ederken gereken temel becerileri gösterir, problem ya da tartıĢılan
konularla ilgili olarak birincil ve ikincil kaynakları aynı zamanda stratejileri
kullanarak incelemeler yapabilir. Örneğin;
 Çevresel sorunları/konuları tanımlama
Beceri Açısından
 Sorunların/konuların tarihsel geçmiĢini araĢtırma
 Çevresel sorunaları/konuları araĢtırma
 Bilgi kaynaklarını değerlendirme,
 ÇeĢitli açılardan çevre sorunlarını(konularını) analiz edebilme
102
 Ekolojik kavramlara baĢvurarak muhtemel ekolojik sonuçları tahmin
edebilme
 Alternatif çözümleri ve değiĢik bakıĢ açılarını tanımlama
 Alternatif çözümleri değerlendirme
 Temel risk analizleri yapma
 Kendi değerlerine göre konumunu açıklama ve tanımlama
 Konuları/sorunları, yerel, ulusal, bölgesel ve uluslar arası açılardan
değerlendirme
 Sistemleri uygun bir Ģekilde düĢünme
Beceri Açısından
 Planlama, önceden düĢünme ve tahmin etme becerilerine sahip olma

EleĢtirel ve yaratıcı bir Ģekilde düĢünme
 Sayılar, nicelik, nitelik ve değerler arasındaki ayrımların farkına
varabilme
 Diğer insanlarla uyumlu bir Ģekilde çalıĢabilme
 Harekete geçme
 Yargılama
 Değerlendirme
 KiĢisel değerleri ifade edebilme
 Karar verebilme
Fonksiyonel çevre okuryazarı kiĢiler aĢağıda verilen temel davranıĢ biçimleri,
değerler, tutum ve davranıĢları sergiler:
 Hem çevre hem de toplum için ilgili ve duyarlı olma
DuyuĢsal Açıdan
 Sorunlar ve konular ile ilgili farklı değerlerden bakıĢ açılarını tanımlama
ve isteyerek bunlar arasından tercih yapabilme

Ġçsel odaklı kontrol
 Kamu ve özel mülke aynı saygıyı göstermek

Liderlik yeteneği, Yönetim anlayıĢı.
Fonksiyonel okuryazar kiĢi eylemlere aĢağıda bahsedilecek olan seçilmiĢ yaĢam
tarzı aktiviteleri ve toplumsal /organizasyonel davranıĢlarla girer:
 Elde edilebilecek en iyi bilgiler üzerine inĢa edilmiĢ eylemlere aktif
olarak katılır.
DavranıĢ Açısından
 Bireysel ve grupla harekete geçme
Ġkna etme
Tüketici koruma davranıĢı
Politik ve yasal aktiviteler
Fiziksel koruma davranıĢı
103
3. Eylemsel Çevre Okuryazarlığı: Bir kiĢinin, fonksiyonel okuryazarlığı
anlayıĢ ve beceri olarak hem sayısal hem de nitelik olarak ileriye götürdüğü ve olağan
bir Ģekilde eylemlerin sonuçlarını ve etkilerini sorguladığı, düzenli bir Ģekilde bilgi
edindiği ve bu bilgileri sentezlediği, alternatifler arasından seçimler yapıp, sağlıklı bir
çevreyi geliĢtirmek ya da devam etmesi için çalıĢan eylemler içerisinde olması ve bu
eylemleri savunan bir pozisyonda yer almasını ifade eder. Bu kiĢiler, çevresel sorunların
düzeltilmesi ve engellenebilmesi ile ilgili olarak sorumluluk hissederler, kiĢisel olarak
ya da organizasyonlar içerisinde çalıĢmalar içerisine girerler, bu çalıĢmalar yerel
seviyeden küresel boyutlara kadar farklı seviyelerde olabilir. Eylemsel okuryazar
kiĢilerde fonksiyonel okuryazarlıktaki birçok ana davranıĢ tarzı bir yaĢam tarzı olarak
olağan hale gelmiĢtir. Fonksiyonel okuryazarların bilgi,
beceri, tutum, değerler ve
eylemlerine ilave olarak eylemsel okuryazar kiĢiler aĢağıdaki özellikleri de sergilerler.
Tablo 28: Eylemsel Çevre Okuryazarlığı
Problemleri ve konuları elde edilebilir kanıtlar, kiĢisel değerler ve beceriler
ıĢığında analiz etme ve planlama, çözümleme ve çözümleri analiz etme
becerilerini içerir. Örneğin:
 Bilimsel araĢtırma sürecini kullanma becerisi
 Önceden düĢünme, tahmin edebilme, planlama becerileri
 Sayı, nicelik, nitelik ve değer farklılıklarını ayırma becerisi
Beceri Açısından
 Hayal etme gücü
 BirleĢtiricilik
 Değerlendirme ve değer analizi
 Birincil ve ikincil bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
 Gerçekleri, düĢüncelerden ayırt edebilme yeteneği
 Çevresel sorunlarda/konularda farklı insan davranıĢlarının ya da
değer yargılarının oynadığı rolü anlayabilme
Eylemsel çevre okuryazarlığı; problemler ve konuların çözümüne yönelik
gönüllü katılımcılık ve yararlılık göstermeyi, problemlerin ve konuların
çözümünde hem toplum hem de doğaya saygılı olma düĢüncesi ve
sorumluluğu ile hareket etmeyi, hem topluma hem de doğaya değer
DuyuĢsal Açıdan
verdiğini
gösteren
duygu,
tutum
ve
değerlere
sahip
olmayı
gerektirmektedir.
 Tüm çevre ve onunla ilgili sistemlerin farkında olup bunlara
hassasiyet gösterme
 Çevrenin geliĢmesi ve korunması için aktif katılma arzusu
104
 ġimdiki ya da gelecekteki muhtemel çevresel durumlar üzerinde
düĢünürken tarihsel bakıĢ açılarını da dikkate alma

Güçlü içsel odaklı kontrol
 KiĢisel sorumluluk
Bireysel davranıĢların etkilerini anlama ve kabul etme
Etkiler için bireysel sorumluluğun kabul edilmesi
Negatif etkilerden kaçınmak ya da onları düzeltmek için
yardımcı olmaya isteklilik
 Doğa sevgisi ile insan sevgisini dengelemek
 Uzun vadeli toplumsal çıkarlar için kısa dönemli bazı bireysel
DuyuĢsal Açıdan
ayrıcalıkları kısıtlamaya istekli olma
 Algısal olarak yönelim hareketlerinden:
Bugünden geleceğe
Toplumdan beĢeriyete
Ġzole edilmiĢ fenomenlerden birbirleri ile etkileĢim
içinde olan sistemlere

KiĢisel çevre etikleri

Ġnsanoğlunun anlayıĢ, öğrenme stilleri ve değer sistemlerindeki
farklılıklara saygı duyma
Problem ya da konuların çözümleri ile ilgili çalıĢmalarda gösterilen
liderlik aktiviteleri aĢağıdakileri içerir;
 Eylemleri çevre ve yaĢam kalitesi üzerine olan etkileri açısından
değerlendirme
DavranıĢ Açısından
 Sözlü taahhütlerde bulunma
 Biyolojik ve sosyal çeĢitliliği sürdürmek için çalıĢma
 Kültürel değerleri sürekli olarak incelemek ve sorgulamak
 Ġyilik, adalet, basiret, iĢbirliği ve Ģefkat üzerine dayanan kararlar
verme
Çevre gündeminin günümüzde geldiği nokta göstermektedir ki, yüksek öğretim
kurumları çevre ile ilgili bilgi, tutum, davranıĢ ve değerleri geliĢmiĢ, çevre problemleri
arasında bağlantı kurabilen, gelecek nesillerin gereksinimlerini gözeten mezunlar
yetiĢtirmenin önemini benimsemiĢ olmalıdır. Bu olgunun geliĢmesi, gelecek nesillerin
daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünyada yaĢayabilmeleri adına önemli bir adımdır.
Çevre okuryazarlığının belirlenmesi ve geliĢtirilmesi ile ilgili değerlendirmeler
yapılması bu hedefe ulaĢmada önemli bir adımdır (Teksöz, ġahin ve Ertepınar, 2010:
308).
105
2.7. Ġlgili AraĢtırmalar
2.7. 1. Çevre Bilgisi Ġle Ġlgili AraĢtırmalar
Yücel ve Morgil (1998) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya
Anabilim Dalı Hazırlık, I. II. III. ve IV sınıfta okuyan toplam 240 öğrenciye çevre ve
ekoloji ile ilgili kavramlar, çevre sorunları, çevre bilgisi, çevreyi korumada kiĢiye,
topluma, üniversitelere, sanayicilere ve devlete düĢen görevler ile ilgili sorular
yöneltilmiĢlerdir. AraĢtırma sonucunda öğrencilerin çevre ve ekoloji ile ilgili kavramları
tanımadıkları, asit yağmurlarına hatalı cevap verdikleri, PVC ile çevre olgusu arasında
bağlantı kuramadıkları ve çevreyi korumada kiĢiye, topluma, üniversitelere, sanayicilere
ve devlete düĢen görevler ile ilgili sorulara yüzeysel, herkesin az çok verebileceği
cevaplar verdikleri görülmüĢtür. Dolayısıyla sorulara verilen yanıtlardan öğrencilerin
çevre ve çevre sorunları ile ilgili hazır bulunuĢluk düzeylerinin çok yetersiz olduğu
sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Yılmaz, Morgil, Aktuğ ve Göbekli (2002) ortaöğretim ve üniversite
öğrencilerinin çevre, çevre kavramları ve sorunları konusundaki bilgi düzeylerini
belirlemek amacıyla bir araĢtırma yapmıĢlardır. AraĢtırmada Kimya Eğitimi Anabilim
Dalı’nda 1998-99 öğretim yılında okuyan 240 ve 2000-2001 eğitim-öğretim yılında
okuyan 153 üniversite öğrencisi ile ortaöğretimde okuyan 228 öğrenciye üç farklı anket
uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda öğrencilerin çevre konusunda sahip oldukları bilgi
düzeylerinin yetersiz olduğu çevre ile ilgili sorunları tam olarak tanımadıkları ortaya
çıkmıĢtır.
ġahin, Cerrah, Saka ve ġahin (2004) yaptıkları çalıĢmada, öğrenci merkezli
çevre eğitimi açısından biyoloji ve sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan iki farklı
grubun çevre bilgi düzeylerini araĢtırmıĢlardır. AraĢtırma sonucunda anlatım
yönteminin kullanıldığı sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin bilgi
testinden aldıkları puanların çok düĢük olduğu gözlenmiĢtir. Öğrencilere hava kirliliği,
sera etkisi, ozon tabakasının delinmesi ve koruyucu filtrelerin kullanım amacına yönelik
çevre sorunları ve çevre bilgisi üzerine sorular yöneltilmiĢtir. Bu sorulara biyoloji
öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin yüksek oranda doğru cevap vermeleri
derste kullanılan öğrenci merkezli yöntemlere bağlanmıĢtır. Sınıf öğretmenliği
bölümünde okuyan öğrencilerin çevre dersi almalarına rağmen sorulara düĢük oranda
106
cevap vermeleri dikkat çekicidir. AraĢtırmacılar bu sonucu uygulanan düz anlatım
yöntemi ile açıklamaktadırlar.
KabaĢ (2004) “Kadınların Çevre Sorunlarına ĠliĢkin Bilgi Düzeyleri ve Çevre
Eğitimi” adlı yüksek lisans tezinde kadınlara çevre konusunda eğitim programı
uygulayarak, kadınların çevre konusundaki bilgi düzeylerini arttırmayı ve onlarda çevre
bilinci oluĢturmayı amaçlamıĢtır. Bu amaç doğrultusunda 100. Yıl Yaygın Eğitim Kurs
Programlarına devam eden 60 kadına uygulama öncesi ve uygulama sonrası çevre bilgi
düzeylerini ölçen bir anket uygulanmıĢtır. Öntest ve sontest arasında ise kadınlara çevre
bilgisi ve çevre sorunlarını içeren dört haftalık bir eğitim programı uygulanmıĢtır.
Eğitimden önce baĢarı 100 üzerinden 58,77 iken eğitimden sonra 84.90’a yükselmiĢtir.
Bu sonuç çevre eğitiminin çevre bilgisini arttırmada ne derece etkili olduğunu
göstermesi açısından önemlidir.
Erol (2005) “Sınıf Öğretmenliği Ġkinci Sınıf Öğrencilerinin Çevre ve Çevre
Sorunlarına Yönelik Tutumları” isimli yüksek lisans tezinde üniversite öğrencilerinin
çevre ve çevre sorunlarına karĢı ilgi ve tutumları ile çevre hakkındaki bilgilerini çeĢitli
değiĢkenler açısından belirlemeyi amaçlamıĢtır. AraĢtırmada öğrencilerin çevre ve
ekoloji ile ilgili kavram sorularına genel anlamda yeterli cevap veremedikleri
gözlenmiĢtir. Öğrencilerin “sera etkisi” ve “habitat” gibi iyi bilinmesi gereken
kavramları yine iyi bildikleri düĢünülen “ekosistem” ve “küresel ısınma” gibi
kavramlarla
karıĢtırmaları
örgencilerde
bazı
kavram
yanılgılarının
olduğunu
göstermektedir.
Uzun ve Sağlam (2005b) “Sosyo-Ekonomik Durumun Çevre Bilinci ve Çevre
Akademik BaĢarısı Üzerindeki Etkisi” isimli araĢtırmada Ankara ilinde öğrenim gören
258 lise öğrencisine uyguladıkları “Çevre Bilinci Ölçeği” ve “Çevre BaĢarı Testi” ile
sosyo-ekonomik durumun çevre bilinci ve çevre akademik baĢarısına olan etkisini tespit
etmeyi amaçlamıĢlardır. Elde edilen sonuçlara göre, yüksek sosyo-ekonomik düzeye
sahip öğrencilerin çevre akademik baĢarı ortalaması orta sosyo-ekonomik düzeye sahip
olan öğrencilerin çevre akademik baĢarı ortalamasından daha yüksek çıkarken yüksek
ve düĢük sosyo ekonomik düzeyde olan öğrenciler arasında çevre akademik baĢarı
ortalamasının anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı görülmüĢtür. Öğrencilerin genel olarak
ise çevre akademik baĢarı ortalamalarının düĢük olduğu da araĢtırma sonuçları arasında
107
yer almıĢtır. AraĢtırmacılar bu durumun sebebi olarak okullarda çevre eğitiminin
yeterince önemsenmemesi ve etkili olarak verilmemesini göstermiĢlerdir.
Mert (2006) “Lise Öğrencilerinin Çevre Eğitimi ve Katı Atıklar Konusundaki
Bilinç Düzeylerinin Saptanması” isimli yüksek lisans tezinde Ankara’nın yedi ilçesinde
1341 öğrenciye çevre, çevre eğitimi, katı atıklar ve geri dönüĢümlü atıklar konusu ile
ilgili bilgi düzeyleri ve çevre sorunlarına karĢı duyarlılıklarını belirlemek amacıyla 4
bölümden oluĢan bir test uygulamıĢtır. AraĢtırma sonucunda kız öğrencilerin erkek
öğrencilere göre çevre bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu
araĢtırmanın en önemli sonuçları arasında bilgi testinde baĢarılı olanların baĢarısız
olanlara göre çevreye daha duyarlı oldukları gösterilebilir.
Armağan (2006) “Ġlköğretim 7-8. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Eğitimi Ġle Ġlgili
Bilgi Düzeyleri (Kırıkkale Ġl Merkezi Örneklemi)” isimli yüksek lisans tezinde
Ġlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin çevre konularındaki bilgilerini ölçmeyi
amaçlamıĢtır. Bu amaç için 2005-2006 öğretim yılında Kırıkkale il merkezinden seçilen
ilköğretim okullarındaki 7. ve 8. sınıftan 212 öğrenciye “Çevre Eğitim” testi
uygulanmıĢtır. 24 soruluk bu testten alınabilecek en yüksek puan 25’dir. Öğrencilerin
testten aldıkları ortalama puanlar 11,14’dür. Bu bulgu öğrencilerin orta düzeyde bir
çevre bilgisine sahip olduklarını göstermektedir. AraĢtırma sonucuna göre kız ve erkek
öğrencilerin baĢarı oranlarının birbirine yakın olduğu görülmüĢtür.
DeniĢ ve Genç (2007) yaptıkları çalıĢmada çevre bilimi dersi alan ve almayan
Sınıf
Öğretmenliği
öğrencilerinin
çevreye
iliĢkin
tutumları
ve
baĢarılarını
değerlendirmiĢtir. AraĢtırma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf
Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören 110; 3. ve 110; 1. sınıf öğrencisi ile
yapılmıĢtır. AraĢtırmada çevre bilimi dersi alan 3. sınıf öğrencilerinin çevre bilgi
testinde çevre bilimi dersi almayan 1. sınıf öğrencilerine göre daha baĢarılı oldukları
ancak bu dersi almalarına rağmen % 69’luk baĢarı oranının düĢük olduğu, dersi alan ve
almayan öğrencilerin baĢarılarının cinsiyet değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık
göstermediği sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Aydemir (2007) “Öğretmenlerin Çevre Konuları Hakkında Bilgilerinin
Ġncelenmesi” isimli yüksek lisans tezinde Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin çevre
108
bilgi seviyelerini çeĢitli demografik özellikler açısından incelemiĢtir. AraĢtırma
Ankara’da 91 ilköğretim okulunda görev yapmakta olan 183 Fen ve Teknoloji
öğretmeni ile yapılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda öğretmenlerin yeterli bir çevre eğitimi,
yüksek öğrenimlerinde ve mezun olduktan sonra almadıkları tespit edilmiĢtir.
ÇalıĢmaya katılan öğretmenlerin bilgi düzeylerinin ortalama düzeyde olduğu, çok küçük
bir kısmının bilgi düzeylerinin yeterli olduğu tespit edilmiĢtir.
Atasoy ve Ertürk (2008) araĢtırmalarında 6.,7. ve 8. sınıf öğrencilerinin çevresel
tutum ve bilgilerini tespit etmeyi amaçlamıĢlardır. Bu amaç için 1118 öğrenciye çevre
tutum ölçeği ve çevre bilgi testi uygulanmıĢtır. AraĢtırmanın bilgi testi ile ilgili
sonuçları Ģöyledir; ilköğretim öğrencilerinin çevre bilgisi açısından yeterli olmadıkları
gözlenmiĢtir. Çevre bilgi testinde toplam 33 sorudan 1118 öğrencinin genel test puan
ortalaması 18,95’dir. AraĢtırmada öğrencilerin çevre bilgileri 6. sınıf ile 8. sınıf ve 7.
sınıf ile 8. sınıf arasında 8. sınıfın lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Yani
öğrencilerin sınıf düzeyi yükseldikçe çevre bilgi düzeyleri de artmıĢtır. Öğrencilerin
sosyo-ekonomik düzeyleri ile çevre bilgisi arasında ise istatistiki açıdan anlamlı bir
farklılık bulunmamıĢtır. Çevre bilgi düzeyi ile cinsiyet arasında ise kız öğrencilerin
lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur.
Alagöz (2009) “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarında Çevre Bilincinin
GeliĢtirilmesinde Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Etkisi” isimli doktora tezinde
probleme dayalı öğrenme yöntemi ile geleneksel öğretim yöntemlerinin, öğrencilerin
çevre sorunlarına çözüm önerisi getirme konusundaki akademik baĢarılarına, çevre
problemlerini çözme becerilerine ve çevre sorunlarına getirdikleri çözüm önerilerindeki
yaratıcılıklarına etkisini araĢtırmıĢtır. Bu araĢtırmada veri toplama aracı olarak çevre
baĢarı testi, problem çözme envanteri ve yaratıcılık ölçeği kullanılmıĢtır. Ölçme
araçları, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Bölümü’ndeki 4. sınıf öğrencilerinden 64 kiĢilik iki gruba uygulanmıĢtır. “Çevre
Sorunları Coğrafyası” dersini alan öğrencilere 9 hafta süren eğitimi sonunda uygulanan
ölçeklerden elde edilen sonuçlar Ģunlardır; Uygulama öncesi iki gruba da uygulanan 25
sorudan oluĢan çevre baĢarı öntest ortalaması deney grubunda 8,27, kontrol grubunda
ise 8,68’dir. Bu sonuçlara bakıldığında 4. sınıf düzeyine gelmiĢ bir Sosyal Bilgiler
öğretmen adayının çevre bilgi düzeyinin çok yetersiz olduğu açıkça görülmektedir.
Uygulama sonucunda probleme dayalı öğrenme yönteminin uygulandığı sınıfta sontest
109
ortalaması 20,45’e çıkarken kontrol grubunda ise sadece 9,48’e çıkmıĢtır. Bu sonuç
yüksek öğretimde geleneksel yöntemler ile verilecek bir çevre eğitiminin baĢarısız
olduğunu açıkça göstermektedir.
Köse (2010) Erzurum merkezde öğrenim gören 100 lise öğrencisine 15 sorudan
oluĢan bir bilgi testi uygulamıĢtır. Öğrencilere uygulanan bilgi testinde çevre eğitimi
konusundaki bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı saptanmıĢtır. Uygulanan test sonuçları
öğrencilerin %57’sinin çevre eğitimi konusundaki bilgi düzeylerinin orta düzeyde
olduğunu göstermiĢtir.
2.7.2. Tutum Ġle Ġlgili AraĢtırmalar
Çabuk ve Karacaoğlu (2003) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
öğrencilerinin çevre duyarlılıklarını belirlemek amacıyla 439 öğrenci ile bir çalıĢma
yürütmüĢlerdir. Bu çalıĢmada öğrencilerin çevre duyarlılıkları üzerinde, cinsiyet, yaĢ,
devam ettikleri program ve sınıf değiĢkenlerinin etkisi araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmada;
bayan öğrencilerin erkek öğrencilere göre, 4. Sınıfta öğrenim gören öğrencilerin alt
sınıfta öğrenim gören öğrencilere göre, sırasıyla Halk Eğitimi Programı, Okul Öncesi
Öğretmenliği Programı, Eğitim Programları ve Öğretim Programı ve Sınıf Öğretmenliği
Programı öğrencilerinin diğer programlardaki (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Programı, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı ve Rehberlik ve Psikolojik
DanıĢmanlık Programı) öğrencilere göre çevre duyarlıkları daha yüksek bulunmuĢtur.
Öğrencilerin yaĢ gruplarına göre çevre duyarlılıkları arasında istatistiki olarak anlamlı
bir fark bulunmamıĢtır ancak yaĢ grubu 22 ve yukarısı olanların ortalaması 21 ve aĢağı
olanların ortalamasından daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu araĢtırmanın
davranıĢ boyutunda ise öğrencilerin büyük bir kısmının ozon tabakasına zarar veren
deodorant gibi tüketim mallarının kullanılmaması ve toplu taĢım araçlarının
kullanılması ve hava kirliliği konusunda diğer insanları uyarmaları açısından sorumlu
çevresel davranıĢ göstermedikleri belirlenmiĢtir.
Erten, Özdemir ve Güler (2003) bu çalıĢmalarında okul öncesi eğitim
kurumlarında çalıĢan personelin çevreyi korumaya yönelik bilgilerinde, tutumlarında ve
davranıĢlarında görülen eksiklerin kaynaklarının araĢtırılması amacıyla anaokullarında
görev yapan 145 öğretmene bilgi, tutum ve davranıĢ ölçeği uygulamıĢlardır.
AraĢtırmada genel anlamda okul öncesi öğretmenlerin çevreye karĢı olan tutumları ve
110
çevre bilgileri yüksek olmakla birlikte birçok temel çevre bilgilerini bilmedikleri ortaya
çıkmıĢtır. Örneğin ozon tabakasına ve küresel ısınmaya neden olan gazların neler
olduğu, kimyasal gübrelemenin zararlı olup olmadığı vb. Yine bu araĢtırma tutum ve
bilgilerin davranıĢ oluĢturmada tek belirleyici faktör olmadığını da göstermektedir.
Örneğin kullanılmıĢ kâğıtları diğer çöpler arasına atılmıĢ olarak görmek beni çok
üzüyor diyen öğretmenler % 87,6 olmasına karĢılık, evlerinde kullanılmayan kağıtları
ayıran ve toplanan yere haber veren öğretmenlerin oranı sadece % 12’dir. Bu
araĢtırmada çevre bilincine ait tutumların ve çevreye ait bilgilerin yüksek olması
kiĢilerin çevreye yararlı davranıĢlar göstermesine yetmediği sonucu ortaya çıkmıĢtır.
ġama (2003) “Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları”
isimli araĢtırmasında, öğrencilerin tutumları ile onların cinsiyetleri, öğrenim gördükleri
sınıf düzeyi, bölümleri, en uzun süre yaĢadıkları yerleĢim birimi, babalarının eğitim
düzeyi – mesleği ile ailelerinin gelir düzeyi arasındaki iliĢkiyi değerlendirmeye
çalıĢmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini Gazi Üniversitesi’nin 1. ve 4. sınıfında okuyan
442 öğrenci oluĢturmuĢtur. AraĢtırma sonucunda kız öğrencilerin çevresel tutumlarının
erkek öğrencilere göre daha olumlu olduğu görülmüĢtür. Öğrencilerin sınıf düzeylerinin
ise çevre tutumu üzerinde bir etkisi görülmemiĢtir. YaĢanılan yer ile tutum arasında
anlamlı farklılık büyük Ģehrin lehine bulunmuĢtur. Baba eğitim düzeyi yükseldikçe
çevreye yönelik tutumların arttığı, baba mesleğinin statüsü yükseldikçe çevreye yönelik
tutumların da daha olumlu olduğu ve son olarak gelir düzeyi orta grupta olan
öğrencilerin çevreye karĢı tutumlarının gelir düzeyi alt grupta olan öğrencilere göre
daha olumlu olduğu araĢtırma bulgularından çıkan sonuçlar arasındadır.
Tuncer, Sungur, Tekkaya ve Ertepınar (2004) yaptıkları çalıĢmada Ankara’nın
kırsal ve kentsel alanlarında yaĢayan 6. sınıf öğrencilerinin, çevreye yönelik tutumlarını
araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmaya kırsal ve kentsel alanlardaki okullara devam eden 136
öğrenci katılmıĢtır. Öğrencilerin tutumları 45 maddelik likert tipi bir ölçekle
ölçülmüĢtür. AraĢtırmada kırsal alanda yaĢayan öğrenciler ile kentsel alanda yaĢayan
öğrenciler arasında çevresel tutum ölçeğinin, çevresel sorunlarda farkındalık, bireysel
sorumlulukta farkındalık ve ulusal çevre sorunlarında farkındalık olmak üzere üç
boyutunda kentsel alanda yaĢayan öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur.
Sadece çözümler hakkındaki genel tutumlarda anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır.
111
Ancak bir farklılık bulunmamasına rağmen kentsel alanda yaĢayan öğrencilerin tutum
puanları ortalaması kırsal alanda yaĢayan öğrencilerin tutum puanları ortalamasından
yüksek çıkmıĢtır.
Erten (2005) araĢtırmasında okul öncesi öğretmen adaylarının çevreyi koruma
konusunda ne kadar bilinçli olduklarını tespit etmiĢ ve çevrenin korunmasına yönelik
davranıĢlar ve bu davranıĢlara etki eden değiĢkenleri ele almıĢtır. Ayrıca bu araĢtırmada
öğretmen adaylarının çevrenin korunmasına yönelik bilgilerinin ve tutumlarının
davranıĢ üzerinde etkili olup olmadığı da araĢtırılmıĢtır. Bu araĢtırma 2003 eğitimöğretim yılında Ankara’daki devlet üniversitelerinin Ġlköğretim Bölümü Okul Öncesi
Öğretmenliği’nde
okuyan 352
öğrenci
ile
yürütülmüĢtür.
Ankette,
cinsiyet,
çocukluklarının geçtiği yerleĢim yeri, boĢ zamanlarında neler yaptıkları, çevre
konularında arkadaĢ ve aileleri ile konuĢup konuĢmadıkları, geçmiĢte ve bugün hayvan
ve bitkilerle ilgilenme durumları ve çevre derslerine karĢı olan ilgileri gibi bağımsız
değiĢkenlerden oluĢan kiĢisel sorular ve öğrencilerin çevre hakkındaki bilgilerini,
çevreye yönelik tutumlarını ve çevreyi korumaya yönelik davranıĢlarını ölçen bilgitutum ve davranıĢ ölçeği yer almaktadır. AraĢtırma sonucunda öğrencilerin hiçbirinin
boĢ zamanlarında çevre etkinliklerinde bulunmadıkları, Ģu an öğrencilerin sadece %
4,5’nin bitki ve hayvanlarla ilgilendikleri sonucu ortaya çıkmıĢtır. Bu sonuç
öğrencilerin çevreyi korumaya yönelik duyarlılıklarının derecesini göstermesi açısından
manidar bulunmuĢtur. Berck ve Klee’nin (1992) yapmıĢ oldukları araĢtırmaya göre,
çocukluklarında bitki ve hayvanlarla ilgilenen ve doğada çocukluk yaĢantıları olan
kiĢilerin ileriki yaĢamlarında çocukluk dönemlerinde bu davranıĢları yapmayan kiĢilere
göre çevre sorunlarına daha duyarlı oldukları sonucu bu araĢtırmanın bulgularıyla
desteklenmiĢtir. Bu araĢtırmada, genel anlamda okul öncesi öğretmen adaylarının
çevreye yönelik tutumları ve çevre bilgileri yüksek olmakla birlikte birçok temel çevre
bilgilerini de bilmedikleri görülmüĢtür. AraĢtırmada verilen bir takım örnekler, tutum
ve bilgilerin sanıldığı kadar davranıĢların oluĢmasında tek belirleyici değiĢkenler
olmadığını tutum-bilgi ve davranıĢlar arasında tutarsızlıkların olduğunu göstermiĢtir.
Graesel (1997) göre, verimli ve kalıcı öğrenmenin önkoĢulu, daha sonra bilginin hangi
ortamlarda
kullanılacağının
öğretilmesidir.
AraĢtırmacı
bulduğu
sonuçlardan
öğrencilerin çoğunun çevreyi koruma konusunda atıl bilgiye sahip olduklarını
göstermiĢtir.
112
Özmen, Çetinkaya ve Nehir (2005) yaptıkları bu çalıĢmada üniversite
öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumlarını ve etkileyen etmenleri saptamayı
amaçlamıĢlardır. Bu amaç için Celal Bayar Üniversitesinin Tıp Fakültesi, Sağlık
Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda farklı bölümlerde okuyan
toplam 742 öğrenciye çevresel tutum ölçeği uygulanmıĢtır. AraĢtırma bulgularından Ģu
sonuçlara ulaĢılmıĢtır; öğrencilerin anne ve babalarının eğitim düzeyleri ile “Çevresel
Tutum Ölçeği” puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢtur.
Üniversite mezunu ebeveynlerin çocuklarının “Çevresel Tutum Ölçeği” puan
ortalamaları daha yüksektir. Öğrencilerin yaĢları ile “Çevresel Tutum Ölçeği” puan
ortalamaları arasında anlamlı fark saptanmıĢ; 20 yaĢ ve üzeri öğrencilerin “Çevresel
Tutum Ölçeği” puan ortalamaları, 20 yaĢ altı öğrencilerden daha yüksek bulunmuĢtur.
Cinsiyet ile “Çevresel Tutum Ölçeği” puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel
olarak anlamlıdır. Kız öğrencilerin “Çevresel Tutum Ölçeği” puan ortalamaları erkek
öğrencilere göre daha yüksektir. “Çevresel Tutum Ölçeği” puan ortalamaları arasındaki
iliĢki incelendiğinde; yaĢamları boyunca en uzun il merkezinde yaĢamıĢ öğrencilerin
“Çevresel Tutum Ölçeği” puan ortalamaları diğerlerine göre istatistiksel olarak daha
yüksek bulunmuĢtur. Öğrencilerin çevre ile ilgili konulara duyarlı olma durumları ile
“Çevresel Tutum Ölçeği” puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
fark belirlenmiĢtir. Çevre ile ilgili konularda duyarlı olduğunu belirten öğrencilerin
“Çevresel Tutum Ölçeği” puan ortalamaları, duyarlı olmadığını ya da duyarlılığının
konuya göre değiĢtiğini belirten öğrencilere göre daha yüksek bulunmuĢtur.
Öğrencilerin anne ve babalarının eğitim düzeyleri ile “Çevresel Tutum Ölçeği” puan
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢtur. Üniversite mezunu
ebeveynlerin çocuklarının “Çevresel Tutum Ölçeği” puan ortalamaları daha yüksektir.
Bu sonuçta çevre - eğitim iliĢkisinin olumlu bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Uzun ve Sağlam (2005b) “Sosyo-Ekonomik Durumun Çevre Bilinci ve Çevre
Akademik BaĢarısı Üzerindeki Etkisi” isimli araĢtırmada Ankara ilinde öğrenim gören
258 lise öğrencisine uyguladıkları “Çevre Bilinci Ölçeği” ve “Çevre BaĢarı Testi” ile
sosyo-ekonomik durumun çevre bilinci ve çevre akademik baĢarıya olan etkisini tespit
etmeyi amaçlamıĢlardır. Elde edilen sonuçlara göre orta sosyo-ekonomik düzeye sahip
olan öğrencilerin çevre bilincinin, yüksek ve düĢük sosyo-ekonomik düzeye sahip
öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. AraĢtırmacılar bu sonucu
okullarda verilen çevre eğitiminin etkili olmamasına, yüksek sosyo-ekonomik düzeyde
113
olan öğrencilerin çevre ve çevre sorunlarına karĢı umursamaz olmalarına, düĢük sosyoekonomik düzeyde olan öğrencilerin de eğitim imkanlarındaki kısıtlılık ve yoksulluktan
dolayı doğaya karĢı yıkıcı bir tavır içinde olmaları Ģeklinde yorumlamıĢlardır. Orta
sosyo-ekonomik düzeye sahip olan öğrencilerin çevre bilinçlerinin yüksek çıkmasını ise
Ankara’nın bir memur kenti olması ve ebeveynlerin bilinç düzeylerinin daha yüksek
olabileceği Ģeklinde yorumlamıĢlardır.
Erol (2005) “Sınıf Öğretmenliği Ġkinci Sınıf Öğrencilerinin Çevre ve Çevre
Sorunlarına Yönelik Tutumları” isimli yüksek lisans tezinde üniversite öğrencilerinin
çevre ve çevre sorunlarına karĢı ilgi ve tutumları ile çevre hakkındaki bilgilerini çeĢitli
değiĢkenler açısından belirlemeyi amaçlamıĢtır. AraĢtırmada, öğrencilerin kiĢisel bilgi
ve çevre sorunlarına karĢı ilgilerini ve düĢüncelerini belirlemeyi amaçlayan sorulardan
oluĢan bir bölüm, çevre ve ekoloji ile ilgili bilgilerini ölçen bir bölüm ve tutumlarını
ölçen bir bölüm olmak üzere üç bölümden oluĢan bir anket Pamukkale Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2. sınıf öğrencilerine uygulanmıĢtır. AraĢtırmada,
öğrencilerin büyük çoğunluğunun (% 96) bir çevreci grubun çalıĢmalarına katılmadığı,
öğrencilerin genel olarak çevreye karĢı tutumlarının olumlu olduğu ancak kız
öğrencilerin çevreye karĢı tutumlarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu,
öğrencilerin yaĢları ile çevreye yönelik tutumları arasında 22 ve üzeri yaĢlardaki
öğrencilerin 21 ve altı yaĢlardaki öğrencilere göre daha yüksek olduğu, çalıĢan
annelerin çocuklarının çevreye yönelik tutumlarının çalıĢmayan annelerin çocuklarına
göre daha olumlu olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre,
öğrencilerin çevreye karĢı tutumları, onların yaĢadıkları yerleĢim birimine, coğrafi
bölgeye, babalarının mesleklerine, anne ve babalarının eğitim düzeylerine, oturdukları
eve, ailenin gelir düzeyine ve daha önce çevreyle ilgili ders alıp almamalarına göre
anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir.
Atasoy ve Ertürk (2006) araĢtırmalarında 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin çevresel
tutum ve bilgilerini tespit etmeyi amaçlamıĢlardır. Bu amaç için 1118 öğrenciye çevre
tutum ölçeği ve çevre bilgi testi uygulanmıĢtır. AraĢtırmanın tutum ölçeği ile ilgili
sonuçları Ģöyledir; Ġlköğretim öğrencilerinin çevre tutumu açısından yeterli olmadıkları
gözlenmiĢtir. AraĢtırmada öğrencilerin çevre tutumları ile 6. sınıf ile 8. sınıf ve 7. sınıf
ile 8. sınıf arasında 8. sınıfın lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Yani öğrencilerin
sınıf düzeyi yükseldikçe çevreye yönelik tutumları da artmıĢtır. Öğrencilerin sosyo-
114
ekonomik düzeyleri ile çevre tutumu arasında ise istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık
bulunmamıĢtır. Çevre tutum ile cinsiyet arasında kız öğrencilerin lehine anlamlı bir
farklılık bulunmuĢtur.
Erol ve Gezer (2006) üniversite öğrencilerinin çevre ve çevre sorunlarına karĢı
tutumlarını belirlemek ve bu tutumlara etki eden sosyo-ekonomik özelliklerin etkisini
ortaya koymak amacıyla Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği
Bölümü’nde eğitim gören 225 öğretmen adayı ile bir araĢtırma yapmıĢlardır. Bu
araĢtırmada, öğrencilerin çevre ve çevre sorunlarına karĢı tutumlarının genel olarak
zayıf olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca kız öğrencilerin erkek öğrencilere, yaĢı 21
yaĢından büyük olan öğrencilerin yaĢı 21 yaĢından küçük olan öğrencilere, anne eğitim
düzeyi yüksek olan öğrencilerin eğitim düzeyi düĢük olan öğrencilere, annesi çalıĢan
öğrencilerin çalıĢmayan öğrencilere göre çevre sorunlarına yönelik tutumlarının daha
yüksek olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. En uzun yaĢanılan yerleĢim biriminin çevreye
yönelik tutum üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı ancak büyük Ģehirlerde yaĢayan
öğrencilerin tutum puanlarının daha yüksek olduğu araĢtırma sonuçları arasındadır.
Baba eğitim durumu, baba mesleği, anne eğitim durumu, lisede çevre dersi
alma/almama durumu ve ailenin gelir düzeyi durumu çevreye yönelik tutumda anlamlı
bir farklılık oluĢturmamıĢtır.
Gezer, Çokadar, Köse ve Bilen (2006) araĢtırmalarında öğrencilerin çevreye
yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla, Buldan ilçe merkezindeki biri anadolu lisesi
diğerleri düz ve meslek lisesi olmak üzere 3 lisede toplam 335 öğrenciye çevre tutum
ölçeği uygulamıĢlardır. Uygulama sonucunda düz lisede okuyan öğrencilerin çevreye
yönelik tutumlarının Anadolu Lisesi ve Meslek Lisesi öğrencilerine göre daha olumlu
olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmacılar bu sonucu açıklayacak bir bulgu
gösterememiĢlerdir. AraĢtırmanın bir diğer sonucu ise kız öğrencilerin çevreye yönelik
tutumlarının erkek öğrencilere göre daha iyi olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmada
öğrencilerin genel olarak çevreye yönelik tutumlarının olumlu olduğu da araĢtırma
bulgularından elde edilen sonuçlar arasındadır.
Gökçe, Kaya, Aktay ve Özden (2007) ilköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik
tutumlarını cinsiyet, akademik baĢarı düzeyi, baba ve annenin eğitim düzeyi ve ailenin
gelir düzeyi açısından incelemiĢlerdir. AraĢtırmanın örneklemini EskiĢehir ilinde 18
115
ilköğretim okulunda öğrenim gören 789; 8. sınıf öğrencisi oluĢturmuĢtur. AraĢtırmaya
katılan öğrencilerin tutum ölçeğinden alabilecekleri minimum puan 38, maksimum puan
102 dir. Bu araĢtırmaya katılan öğrencilerin çevreye yönelik tutum ölçeğinden aldıkları
puanların aritmetik ortalaması ise 86,86’dır. Buna göre genelde öğrencilerin çevreye
yönelik tutum puanlarının yüksek olduğu söylenebilir. AraĢtırmanın bir diğer sonucu ise
kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre çevreye yönelik tutumlarının daha yüksek
olmasıdır. Akademik baĢarı puanı yüksek olan öğrencilerin çevreye yönelik tutum puan
ortalamaları, orta ve düĢük düzeyde olan öğrencilere göre daha yüksektir. AraĢtırmada
baba eğitim düzeyinin çevreye yönelik tutum üzerinde istatistiki açıdan bir etkisi olmasa
da tutum puanları ortalamasının en yüksek olduğu grup yüksekokul, yüksek lisans ve
doktora grubu çıkmıĢtır. Anne eğitim düzeyinin tutum üzerinde istatistiki açıdan bir
etkisi bulunmamıĢtır. Son olarak ailenin gelir düzeyinin de çevreye yönelik tutum
üzerinde bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
DeniĢ ve Genç (2007) yaptıkları çalıĢmada çevre bilimi dersi alan ve almayan
Sınıf
Öğretmenliği
öğrencilerinin
çevreye
iliĢkin
tutumları
ve
baĢarılarını
değerlendirmiĢtir. AraĢtırmada öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarında çevre bilimi
dersi alan ve almayan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılığın bulunmadığı, dersi alan
ve almayan öğrencilerin olumlu bir çevre tutumuna sahip oldukları, kız öğrencilerin
erkek öğrencilere göre çevreye yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu, sonucuna
ulaĢılmıĢtır.
Küçüktüvek (2007) “Kadınların Çevre Korumaya Yönelik Mevcut Bilgi ve
Tutumlarının Saptanması” adlı yüksek lisans tezinde Afyonkarahisar ili merkezinde
yaĢayan farklı eğitim düzeyine sahip kadınların çevre korumaya yönelik mevcut bilgi ve
tutumlarını saptamayı amaçlamıĢtır. 300 kadınla yapılan araĢtırma sonucunda;
Kadınların eğitim düzeylerinin, çevre ve çevre korumaya yönelik tutumları üzerinde
etkili olduğu saptanmıĢtır. Kadınlara; uygulanacak etkili bir çevre eğitimi programının,
çevre bilinci oluĢturmada fayda sağladığı saptanmıĢtır.
AkbaĢ (2007)
“Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarında Çevre Olgusunun
AraĢtırılması” adlı yüksek lisans tezinde fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre ve
ekoloji kavram bilgilerini ve çevreye karĢı duyarlılıklarını araĢtırmıĢtır. Bu amaçla,
öğrencilerin 1. sınıfta sahip oldukları çevre bilgileri ile dört yıllık eğitim sonunda sahip
116
oldukları çevre tutum ve bilgileri karĢılaĢtırılmıĢtır. AraĢtırma Atatürk Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 1. ve 4. sınıfta öğrenim gören 224
öğrenci ile yürütülmüĢtür. AraĢtırma sonucunda çevre ve ekoloji kavram bilgileri ile
çevreye yönelik tutum bakımından cinsiyete ve aile gelir düzeyine göre bir farklılık
görülmemiĢtir. 4. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilere göre çevre ve ekoloji kavram
bilgileri ve çevreye yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Bunun
nedeni de 4. sınıfta öğrencilerin çevre ve ekoloji ile ilgili ders aldıkları Ģeklinde ifade
edilmiĢtir. Üniversiteye baĢlamadan önceki eğitim dönemlerinde çevre dersi alıp
almama durumu ile çevre ve ekoloji bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık
bulunmamıĢtır. Bu sonuca göre öğrencilerin üniversiteye baĢlamadan önce aldıkları
çevre derslerinin çevre ve ekoloji bilgilerinin artmasında bir etkisinin olmadığı ifade
edilmiĢtir.
Uzun (2007) “Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Bilgi ve Tutumları
Üzerine Bir ÇalıĢma” adlı doktora tezinde cinsiyet, yaĢ, sınıf düzeyi, okul türü, sosyoekonomik durum gibi değiĢkenlere bağlı olarak öğrencilerin çevreye yönelik bilgi ve
tutumlarını değerlendirmeyi aynı zamanda Çevre ve Ġnsan dersi ile gönüllü çevre
kuruluĢlarının çevreye yönelik bilgi ve tutuma etkisini incelemeyi ve son olarak da
çevresel tutum ile çevre bilgisi arasında bir iliĢkinin var olup olmadığını belirlemeyi
amaçlamıĢtır. Bu amaca yönelik olarak hazırlanmıĢ Çevre Bilgi Testi ve “Çevresel
DüĢünce ve Çevresel DavranıĢ” alt ölçeği olmak üzere iki alt ölçekten oluĢan Çevresel
Tutum Ölçeği’ni 2004-2005 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Çankaya ilçesinin 9. ve
10. sınıflarında öğrenim gören 1013 öğrenciye uygulamıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre
öğrencilerin, çevre bilgisi ve çevresel düĢünce puanlarının olumluya yakın düzeyde
oldukları ancak çevreye yönelik davranıĢlar açısından ise olumsuza yakın bir seviyede
oldukları tespit edilmiĢtir. Öğrencilerin çevreye yönelik bilgi ile düĢünce ortalamaları
arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir iliĢki saptanmıĢken; öğrencilerin çevresel
düĢünce ile çevresel davranıĢ puanları ve çevre bilgisi ile çevresel davranıĢ puanları
ortalamaları arasında tespit edilen iliĢki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır.
Cinsiyete bağlı olarak yapılan değerlendirmede, kız öğrencilerin çevreye yönelik bilgi,
düĢünce ve davranıĢ puan ortalamaları, erkek öğrencilere göre daha yüksek
bulunmuĢtur. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda çevreye yönelik bilgi ve düĢünce
puanları ile cinsiyet arasında kız öğrencilerin lehine anlamlı bir fark bulunurken
davranıĢ puanları ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. Öğrencilerin yaĢ
117
düzeyleri ile çevreye yönelik bilgi ve düĢünce puanları arasındaki farklılık yaĢı yüksek
olan 17 yaĢ grubu lehine anlamlı iken, çevresel davranıĢ puanlarındaki fark ise anlamlı
bulunmamıĢtır. Sosyo-ekonomik düzeye göre yapılan değerlendirmede ise “yüksek”
sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin çevresel düĢünce ve çevre bilgisi puanları
“orta” ve “düĢük” sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin puanlarına göre yüksek ve
anlamlı bulunmuĢtur. Yine “orta” sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin
ortalamaları da “düĢük” sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin ortalamalarından
yüksek bulunmuĢtur. Ayrıca “alt” sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin çevresel
davranıĢ puanları, “üst” sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin ortalamalarından
anlamlı Ģekilde yüksek bulunmuĢtur. Sınıf düzeyine göre belirlenen gruplar arasında ise
anlamlı farklılık çevreye yönelik bilgi ve düĢünce için 10. sınıfta öğrenim gören
öğrencilerin lehine bulunmuĢtur. Çevresel davranıĢ ortalamaları için ise anlamlı
bulunmamıĢtır. Öğrencilerin Çevre ve Ġnsan dersini alma durumlarına göre yapılan
değerlendirmede, çevreye yönelik bilgi ve davranıĢ ortalama farkları, dersi alan
öğrencilerin lehine anlamlı bulunurken, çevresel düĢünce puanları açısından anlamlı
bulunmamıĢtır. Gönüllü çevre kuruluĢlarının çalıĢmalarına katılma durumuna göre
yapılan değerlendirmede, öğrencilerin çevreye yönelik bilgi, düĢünce ve davranıĢ
ortalamaları arasında, çalıĢmalara katılanların lehine, olmasına rağmen farklılık
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır.
Purutçuoğlu (2008) “Üniversite Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ve
Materyalist Eğilimleri Ġle Çevreye Yönelik Tutum ve DavranıĢları Arasındaki ĠliĢkinin
Ġncelenmesi” isimli doktora tezinde üniversite öğrencilerinin demografik özelliklerini,
materyalist eğilimlerini, çevreye yönelik tutum ve davranıĢları üzerindeki etkisini ve
ayrıca materyalist eğilimler ile çevreye yönelik tutum ve davranıĢlar arasındaki iliĢkiyi
belirlemeyi amaçlamıĢtır. Ankara’da vakıf ve devlet üniversitelerinden belirlenen 1. ve
4. sınıf toplam 480 öğrenciye uygulanan anketin bulgularından Ģu sonuçlar elde
edilmiĢtir; Öğrencilerin çevreyi korumak amacıyla herhangi bir çevreci grubun
çalıĢmalarına katılmadıkları, çevrenin korunması amacıyla ürün fiyatlarındaki ve çevre
vergisindeki artıĢı destekledikleri, öğrencilerin çevre sorunlarının önemli olduğunu
düĢünmelerine rağmen bu sorunların çözümü noktasında yeterli çevresel sorumlu
davranıĢ göstermedikleri, çevre sorunlarını algılama ve sorumlu çevresel davranıĢ
göstermede kızların erkeklere göre daha duyarlı ve daha aktif olduğu tespit edilmiĢtir.
118
Ak (2008) “Ġlköğretim Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Bilinçlerinin
Bazı Demografik DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi” isimli yüksek lisans tezinde
ilköğretim öğretmen adaylarının çevreye yönelik bilinçleri ile okudukları bölümün ve
cinsiyetin iliĢkisini incelemiĢtir. Bu amaç doğrultusunda 2006-2007 öğretim yılında
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesinde eğitim gören 256 öğrenciye çevreye iliĢkin
tutumlarını tespit etmek amacıyla çevre bilinci ölçeğini uygulamıĢtır. Yapılan
çalıĢmalar sonucunda ilköğretim öğretmen adaylarının sahip olduğu çevre bilinci ile
öğrenim gördükleri bölüm arasında Çevre Bilinci Ölçeğinin üç alt bölümünde (Doğanın
Tadı, Bilim ve Teknolojiye Güven ve Nüfus ArtıĢ Politikalarına Destek) istatistiki
açıdan anlamlı bir farklılık gözlemlenmiĢtir. Bu anlamlı farklılığı çevreye yönelik
derslerin odağı olan Fen ve Teknoloji Öğretmenliği bölümünde olması beklenirken
aksine çevreye yönelik hiç ders almayan bölümler yönünde olması dikkat çekicidir.
Çevre bilinci ölçeği sonucunda elde dilen verilere göre Sosyal Bilgiler bölümünün diğer
bölümlere nazaran yüksek sonuçlar aldığı tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmanın ikinci boyutunda
ölçeğin toplamı dikkate alındığında cinsiyetin çevre bilincine anlamlı bir etkisinin
olmadığı ancak ölçeğin üç alt boyutunda (Çevresel Eylemler, Bilim ve Teknolojiye
Güven ve Nüfus ArtıĢı Politikalarına destek) erkeklerin lehine; çevresel eylemler adlı alt
baĢlıkta çevresel kuruluĢlara katılma, çevresel organizasyonları destekleme ve insanları
çevresel bilinç konusunda bilgilendirme çalıĢmalarına katılma konusunda ise kızların
lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu farklılık bilim, teknoloji ve politika
konularında kızlara göre erkeklerin daha istekli olduğu, çevresel eylemlere katılma
konusunda da kızların daha istekli olduğu Ģeklinde yorumlanmıĢtır.
Kahyaoğlu, Daban ve Yangın (2008) ilköğretim öğretmen adaylarının (Fen
Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü)
çevreye karĢı
tutumlarını çeĢitli değiĢkenler (cinsiyet, öğrenim gördükleri program, lisede ve
üniversitede çevre dersi alıp almama ve mezun oldukları lise türü) açısından
değerlendirmiĢlerdir. Bu çalıĢma yukarıda adı geçen bölümlerdeki toplam 290 öğretmen
adayına uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda kız öğretmen adaylarının erkeklere göre
tutum puanlarının daha yüksek olduğu ancak bu puanların istatistiksel olarak anlamlı bir
fark oluĢturmadığı, Ġlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde
okuyan öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumlarının Sosyal Bilgiler ve Sınıf
Öğretmenliği Bölümünde okuyan öğretmen adaylarına göre daha yüksek olduğu ancak
bu puanların istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluĢturmadığı, öğretmen
119
adaylarının çevreye karĢı tutumlarının mezun oldukları lise türüne göre anlamlı bir
farklılık göstermediği, lise ve üniversitede çevre dersi alanların almayanlara göre çevre
tutum puanlarının daha yüksek olduğu ancak bu puanların istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık oluĢturmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Ek, Kılıç, Öğdüm, Düzgün ve ġeker (2009) Adnan Menderes Üniversitesi’nin
farklı akademik alanlarında okuyan öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik tutumları ve
duyarlılıklarına etki eden faktörleri araĢtırmıĢlardır. AraĢtırma örneklemini adı geçen
üniversitenin farklı bölümlerinde eğitim gören 554; 1. ve 4. sınıf öğrencisi
oluĢturmaktadır. AraĢtırma sonucunda öğrencilerin sınıf düzeyi ile çevre tutum puanları
ortalamaları arasında son sınıfta okuyan öğrencilerin lehine, cinsiyet ile çevre tutum
puanları ortalamaları arasında kız öğrencilerin lehine, yaĢ grupları ile çevre tutum
puanları ortalamaları arasında yaĢ grubu yüksek olanların lehine, öğrencilerin en uzun
yaĢadıkları yer ile çevre tutum puanları ortalamaları arasında köyde yaĢayanlara göre
büyük Ģehirde yaĢayanların lehine, üniversite öncesi çevre dersi alma durumu ile çevre
tutum puanları ortalamaları arasında çevre dersi alanların lehine, çevre aktivitelerine
katılma durumu ile çevre tutum puanları ortalamaları arasında aktivitelere katılanların
lehine, baba mesleği ile çevre tutum puanları ortalaması arasında babası memur ve
emekli olanların lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur.
Teksöz, Tekkaya ve ErbaĢ (2009) bu çalıĢmalarında Türkiye’nin farklı coğrafi
bölgelerinde yaĢayan 15 yaĢ grubu öğrencilerin doğal kaynaklar ve çevre ile ilgili
sorunlara yönelik farkındalık, kaygı, iyimserlik ve sorumluluk geliĢimlerinin bölgelere
göre değiĢimini araĢtırmayı amaçlamıĢlardır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’nin 7
coğrafi bölgesinde 78 ildeki 160 devlet ve özel okuluna devam etmekte olan 15
yaĢındaki toplam 4942 öğrencinin çevreye ve kaynaklara olan sorumluluk bilinçleri, 4
indeks değiĢkeniyle ölçülmüĢtür. Bunlar; öğrencilerin çevresel sorunlara yönelik
farkındalık indeksi, öğrencilerin çevresel sorunlara yönelik kaygı indeksi, öğrencilerin
çevresel sorunlara yönelik iyimserlik indeksi ve öğrencilerin çevresel sürdürülebilirlik
için sorumluluk indeksidir. Uygulama sonucunda öğrencilerin nükleer atıklar konusunu
çok az duydukları konuların baĢında gelirken çoğu tarafından hiç duyulmayan konuların
baĢında atmosfere yayılan sera gazlarının geldiği gözlenmektedir.
120
Kaya, Akıllı ve Sezek (2009) lise öğrencilerinin çevreye karĢı tutumlarını
cinsiyet açısından inceledikleri çalıĢmalarında “çevresel davranıĢ” ve “çevresel
düĢünce” alt ölçeklerinden oluĢan bir çevresel tutum ölçeğini Erzurum’daki yedi liseden
450 öğrenciye uygulamıĢlardır. AraĢtırmada ölçeğin tamamı için alınan toplam puanlar
dikkate alındığında cinsiyetin çevresel tutum üzerinde kız öğrenciler lehine anlamlı bir
farklılık oluĢturduğu görülmektedir. Tutum ölçeğinin
“çevresel düĢünce” boyutu
cinsiyet açısından bir farklılık meydana getirmezken; “çevresel davranıĢ” boyutu
cinsiyet açısından kız öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık meydana getirmiĢtir. Bu
bulgu kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre çevreye karĢı daha sorumlu çevresel
davranıĢlar içinde olduğunu göstermektedir. Çevresel düĢünceler açısından iki grup
arasında önemli bir farklılığa rastlanmamıĢ olması ve puan ortalamalarının kabul
edilebilir derecede iyi olması öğrencilerin genelinin çevreye karĢı olumlu tutumlar
içerisinde olduğunu göstermektedir. Ancak çevresel davranıĢ puanlarının çevresel
düĢünce puanlarına göre daha düĢük olması ise tutumların, düĢüncelerin tam olarak
davranıĢa dönüĢmediğinin de bir iĢareti olarak bu araĢtırma sonuçları içerisinde yer
almıĢtır.
Aksu (2009) “Fen ve Teknoloji ile Sınıf Öğretmenlerinin Çevre Sorunlarına
Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi” adlı yüksek lisans tezinde Fen ve Teknoloji ile
Sınıf Öğretmenlerinin çevre sorunlarına yönelik tutumlarını bazı demografik özelliklere
göre araĢtırmıĢtır. AraĢtırma 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Burdur ili sınırları
içerisinde görev yapan 210 öğretmen üzerinde yapılmıĢtır. AraĢtırmada öğretmenlerin
çevre ve çevre sorunlarına karĢı tutumlarının yüksek olduğu ancak çevreye yönelik
tutumlarının cinsiyete, öğretmenlik deneyim süresine, branĢlara, çevre kuruluĢuna
üyelik durumuna, okul içi ve dıĢı projelere katılıp katılmama durumuna göre anlamlı bir
farklılık göstermediği sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Köse (2010) araĢtırmasında ortaöğretim öğrencilerinin çevreye karĢı tutumları
ile çevre ile ilgili genel bilgileri, cinsiyetleri, en uzun süre yaĢadıkları yerleĢim birimi,
anne-baba eğitim düzeyi, anne-babalarının çevre korumacı davranıĢlarının aktifliği
arasında bir iliĢkinin olup olmadığını incelemiĢtir. Bu amaçla Erzurum merkezde
öğrenim gören 100 lise öğrencisine 38 maddeden oluĢan bir tutum ölçeği ile 15 sorudan
oluĢan bir bilgi testi uygulamıĢtır. Uygulama sonucunda öğrencilerin tutumları ile bilgi
düzeyleri, anne-babalarının çevreye karĢı korumacı davranıĢları, en uzun süre yaĢanılan
121
yerleĢim birimi açısından anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Öğrencilerin cinsiyetinin ve
anne-babalarının öğrenim düzeyinin tutum üzerine anlamlı bir etkisinin olmadığı ancak
anne-baba öğrenim düzeyinin arttıkça öğrencilerin çevreye karĢı tutumunda iyileĢme
olduğu belirlenmiĢtir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu çevreye karĢı orta derecede bir
tutum sergilemiĢlerdir. Öğrencilere uygulanan bilgi testinde ise çevre eğitimi
konusundaki bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı saptanmıĢtır. Öğrencilere uygulan 15
soruluk bilgi testinden soruların yarısını yapabilen öğrenci sayısı 57’dir. Bu sonuç
öğrencilerin uygulanan testte çevre eğitimi konusundaki bilgi düzeylerinin %57’sinin
orta düzeyde olduğunu göstermiĢtir. Ġstatistiki olarak öğrencilerin tutumları ve bilgi
düzeyleri arasında pozitif yönde bir korelasyon bulunmuĢtur. Son olarak öğrencilerin en
uzun süre yaĢadıkları yerleĢim birimi ile çevreye karĢı tutum puanlarının varyans analizi
sonucunda anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Büyük yerleĢim yerlerinde yaĢayanların küçük
yerleĢim yerlerinde yaĢayanlara göre çevreye karĢı daha olumlu bir tutum içinde
oldukları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu sonucun ortaya çıkmıĢ olması çevresel sorunların
büyük yerleĢim yerlerinde daha çok olmasına, basın ve yayın organları ulaĢımının daha
kolay olmasına ve büyük yerleĢim birimlerinde yaĢayanların eğitim düzeylerinin daha
yüksek olmasına yordanmıĢtır.
Sam, Gürsakal ve Sam (2010) üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarına ve
çevresel risklere karĢı ne kadar duyarlı olduklarını ölçmek için Uludağ Üniversitesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi’ndeki 424 öğrenciye çevresel tutum ve çevresel risk
algısı ölçeği uygulamıĢlardır. Bu araĢtırmada kız öğrencilerin çevreye karĢı
duyarlılıklarının erkek öğrencilere göre daha fazla olduğu, öğrencilerin okumakta
olduğu sınıf düzeyi yükseldikçe duyarlılığın da yükseldiği, baba eğitim düzeyinin çevre
tutumu üzerinde bir etkisi görülmezken, anne eğitim düzeyinin öğrencilerin çevre
duyarlılığını anlamlı olarak etkilediği, çevre dersi alanların çevresel tutum
ortalamalarının çevre dersi almayanlardan daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Kayalı (2010) yaptığı araĢtırmada, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sınıf
Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 219 öğretmen
adayının çevreye yönelik tutumlarını ölçmeyi amaçlamıĢtır. AraĢtırmada öğretmen
adaylarının cinsiyetleri ile çevre sorunlarına yönelik tutum puanları arasında kız
öğrencilerin lehine, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri öğretmenlik alanı ile
çevreye yönelik tutumları arasında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lehine, öğrencilerin
122
çevre sorunları ile ilgili bir ders görüp görmemeleri ile çevre sorunlarına yönelik tutum
puanları arasında çevre sorunları dersi görmüĢ olan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve
Sınıf Öğretmenliği lehine ve son olarak anneleri ve babalarının öğrenim durumu ile
öğretmen adaylarının çevresel tutumları arasında annesi ve babası lise ve üniversite
mezunu olanların lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Öğretmen adaylarının çevre
sorunları ile ilgili tutum testine verdikleri cevaplar ayrı ayrı incelendiğinde bazı
sorularda ve anabilim dallarına göre farklılıklar olsa da genelde olumlu tutum içinde
oldukları görülmektedir.
Ürey ve ġahin (2010) yapmıĢ oldukları çalıĢmalarında akademik personelin
çevre sorunları ve çevre eğitimi ile ilgili duygu, düĢünce ve davranıĢlarına yönelik
görüĢlerini tespit etmeyi amaçlamıĢlardır. Bu amaç için geliĢtirilen tutum ölçeği 83
akademik personele uygulanmıĢtır. Uygulama sonrası Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır; Çevreye
yönelik duygusal tutumun düĢünsel ve davranıĢsal tutum üzerinde olumlu yönde,
kuvvetli bir etkisi görülürken, düĢünsel tutumun davranıĢsal tutum üzerinde olumlu
yönde fakat zayıf bir etkisinin olduğu görülmüĢtür. Bu durum duygulanma ile birlikte
oluĢacak düĢünsel aktivitelerin insan davranıĢlarını Ģekillendirebileceği Ģeklinde
yorumlanmıĢtır. ÇalıĢmadan elde edilen bulgular, cinsiyet faktörünün tutum üzerinde
bir etkisinin olmadığını ancak bayan akademik personelin erkek akademik personele
göre tutum puanlarının aritmetik ortalamasının daha yüksek olduğunu göstermiĢtir.
AraĢtırmacılar yapılan birçok araĢtırmanın tersine bulunan bu sonucu örneklem
grubunun daha üst yaĢtaki bireylerden oluĢması Ģeklinde değerlendirmiĢler ve yaĢ
faktörüne yönelik bulgulara dayanarak çevresel tutumun ilerleyen yaĢlar lehinde anlamlı
bir farklılığın oluĢmasının da bu düĢünceyi desteklediği Ģeklinde yorumlamıĢlardır.
AraĢtırmada Sivil Toplum KuruluĢuna üye olup olmamanın genel çevresel tutum
puanını etkileyip etkilemediğine bakıldığında, Sivil Toplum KuruluĢuna üyelik lehinde
anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Çevre ile ilgili bir ders alıp almamanın çevresel tutum
puanını etkileyip etkilemediğine bakıldığında ise, davranıĢsal boyut dıĢındaki tüm
boyutlarda çevre dersi alanlar lehinde anlamlı bir farklılık görülmüĢtür. DavranıĢsal
boyutta anlamlı bir farklılığın oluĢmaması, çevre derslerinden elde edilmesi düĢünülen
kazanımların bireylerin günlük yaĢamlarına yansıtılamadığı Ģeklinde yorumlanmıĢtır.
Bir baĢka deyiĢle, bireylerin öğrenim sürecinde almıĢ oldukları çevre dersleri,
bireylerde kalıcı bir çevre duyarlılığı oluĢturmamıĢtır.
123
2.7.3. Çevre Okuryazarlığı Ġle Ġlgili AraĢtırmalar
Kuhlemeier ve diğerleri (1999) “Hollanda Ortaokullarında Çevre Bilgi, Tutum
ve DavranıĢ” isimli bu çalıĢma Hollanda Ulusal Değerlendirme Programı’nın 206
ortaokulda 9000 öğrenci ile yürüttüğü bir araĢtırmanın sonuçlarını içermektedir.
AraĢtırma sonucunda 9. sınıf öğrencilerinin yarıdan fazlasının olumlu bir tutuma sahip
olduğu, %35’nin çevre için fedakârlık yapmada finansal olarak ekstra bir ödeme
yapabilecekleri tespit edilmiĢtir. Öğrencilerin çevresel problemler hakkındaki bilgileri
eksik ve çoğunlukla da hatalı olduğu benzer Ģekilde sorumlu çevresel davranıĢlarının da
yetersiz olduğu görülmüĢtür. Bu araĢtırmanın bir diğer sonucu da çevreye yönelik bilgitutum-davranıĢ arasında zayıf bir iliĢki; çevre konusunda fedakarlık yapma isteği ile
tutum ve davranıĢ arasında ise güçlü bir iliĢkinin olmasıdır. Öğrenciler bilgi testinden
ortalama 30 sorudan 18’ni doğru olarak cevaplarken % 15’i 23 ve daha fazla soruyu
cevaplamıĢlardır. % 17’si ise 13 ve altında bir soruyu cevaplandırmıĢlardır. Bu
sonuçlara göre öğrencilerin büyük bir kısmının çevre bilgilerinin istenilen düzeyin
altında olduğu tespit edilmiĢtir. Öğrencilerin özellikle enerji kullanımı, toprak, hava ve
su kirliliği, geri dönüĢüm, tarımsal faaliyetler, turizm, taĢımacılık ve rekreasyon
konularında yetersiz bilgiye sahip oldukları görülmüĢtür. Öğrencilerin çevre bilgilerinin
düĢük olmasına rağmen % 57’lik bir oranla çevre tutumlarının yüksek olduğu yani
çevreyi önemsedikleri görülmüĢtür. Ancak çevreyi koruma noktasında sahip oldukları
bu pozitif tutuma rağmen çevreyi korumaya yönelik fedakarlık yapma isteklerinin tutum
puanlarına göre daha düĢük olması manidar bulunmuĢtur. Bu araĢtırmada öğrencilerin
% 25’nin çevre dostu olmayan davranıĢlara sahip olduğu görülmüĢtür. Bu araĢtırma
sonuçları 1991’de Hollanda Hükümetinin yaptığı araĢtırma ile karĢılaĢtırıldığında
sorumlu çevresel davranıĢların kazandırılmasında hala alınması gereken bir mesafenin
olduğu araĢtırma sonuçları arasında verilmiĢtir. Diğer araĢtırmaların birçoğundan daha
güçlü bir iliĢki bulunmasına rağmen (Hines ve Diğerleri, 1986-1987) bu araĢtırma
deseni birçok soruyu da beraberinde getirmektedir. Bu sorulardan ilki çevresel davranıĢ
ve fedakarlık yapmaya isteklilik arasında neden düĢük bir iliĢki vardır. Ġkinci soru
yüksek tutuma ve fedakarlık yapmaya istekliliğe sahip olan öğrenciler neden sorumlu
çevresel davranıĢ göstermiyorlar. Bunun muhtemel cevaplarından birisi öğrencilerin
çevreye yönelik eylemlerinin sonucunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarıdır (Bary,
1990; Ungar, 1994). Bir diğer soru da öğrenciler istekliler fakat nasıl yapılacağına dair
bir bilgi sahibi değiller mi? Bu sorunun cevabını Sia, Hungerfold ve Tomera, (19851986) çevre eğitimi bu bilgi ve becerilerin elde edilmesi için yardımcı olabilir Ģeklinde
124
vermiĢlerdir. Özellikle çevre sorunlarıyla öğrencilerin kiĢisel hayatları arasında önemli
bir bağlantı bulunmaktadır (Gigliotti, 1992). Çünkü öğrencilerin çevre farkındalıklarını
onların hayat tarzları belirlemektedir (örneğin: tüketim, seyahat, çöp üretme durumu ve
ikamet). Fedakârlık yapmaya isteklilik ile davranıĢ arasında mükemmel bir iliĢkinin
olmamasının bir diğer nedeni okul çağındaki çocukların ebeveynlerine bağlı olması
olabilir. Yani öğrenciler çevre dostu eylemler yapmada (örneğin bir çevre dostu ürünü
satın alma) tercihlerini tam olarak kullanamayabilir. Öğrencilerin yüksek bir tutuma
sahip olmasına karĢın bunu çevre dostu davranıĢlara dönüĢtürme sürecini iyi
yönetememesinin bir diğer açıklaması ise iĢ uygulamaya dönüĢtüğünde öğrencilerin
çevresel dürtülerinde görülen azalmadır (Gigliotti, 1994). Bunun açıklamasını
araĢtırmacılar Ģu Ģekilde ifade etmiĢlerdir; Bir birey çevreye gerçekten duyarlı olabilir
fakat bunu yapmada ilk kiĢi olmak istemeyebilir. Eğer baĢkaları bu iĢe giriĢmek
istemiyorsa veya bu iĢ bir maliyet gerektiriyorsa çevreye yönelik bu ilgisini uygulamaya
dönüĢtürmeyebilir. Kısaca sorumlu çevresel davranıĢ üzerinde bilgi ve ilginin yanı sıra
psikolojik, sosyolojik ve ekonomik unsurlarda etkilidir.
Owens (2000) “The Environmental Literacy of Urban Middle School Teachers”
isimli doktora tezinde Wisconsin Çevre Okuryazarlığı anketini kullanarak 292 ortaokul
kent öğretmeninin çevre okuryazarlığını dört boyut üzerinden değerlendirmiĢtir. Bunlar;
1. Çevreye karĢı tutum
2. Çevresel değiĢimi etkileyecek kendi güç ve sorumlulukları ile ilgili inançlar
3. Çevreye karĢı kiĢisel davranıĢları ve eylemleri
4. Ekoloji ve çevresel konularla ilgili bilgileri
AraĢtırma sonucunda genel olarak öğretmenlerin nominal (düĢük) düzeyde bir
çevre okuryazarı olduğu görülmüĢtür. Erkeklerin bayanlara göre çevre okuryazarlık
puanları anlamlı bir Ģekilde daha yüksek çıkmıĢtır. Yine erkeklerin duyuĢsal eğilimleri
ve çevre bilgi puanları bayanlara göre daha yüksek olmasına rağmen anlamlı bir
farklılık görülmemiĢtir. Bu çalıĢmanın sonunda öğretmenlerin çevreye karĢı yüksek
düzeyde duyuĢsal eğilimleri, düĢük düzeyde davranıĢları ve orta düzeyde çevresel
bilgiye sahip oldukları tespit edilmiĢtir. Öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi
aldıkları çevre ile ilgili derslerin çevresel davranıĢ, duyarlılık, farkındalık ve değer
üzerinde pozitif bir etki yarattığı fakat çevre bilgileri üzerinde herhangi bir etkisinin
125
olmadığı tespit edilmiĢtir. Yine bu araĢtırma sonucunda Fen Bilgisi öğretmenlerinin
Sosyal Bilgiler öğretmenlerine göre önemli derecede bilgi ve toplam çevre
okuryazarlığı puanlarının daha yüksek olduğu görülmüĢtür.
Kibert (2000) “An Analysis of the Correlations Between The Attitude, Behavior,
and Knowledge Components of Envıronmental Literacy in Undergraduate University
Students” isimli yüksek lisans tezinde çevre okuryazarlığının bileĢenleri olan bilgitutum-davranıĢ arasındaki iliĢkileri analiz etmeyi ve çevre okuryazarlığı bileĢenleri
üzerindeki puan farklılıklarını cinsiyet, yaĢ ve sınıf düzeyine göre incelemeyi
amaçlamıĢtır. AraĢtırma 817 üniversite öğrencisi ile yürütülmüĢtür. AraĢtırma
sonucunda öğrencilerin yüksek bir tutuma, orta düzeyde çevre bilgisine ve çok düĢük
düzeyde bir sorumlu çevresel davranıĢa sahip olukları görülmüĢtür. Bilgi-tutum ve
davranıĢ puanlarından elde edilen çevre okuryazarlık puanları ise orta düzeyde
bulunmuĢtur. Çevre okuryazarlığı bileĢenleri arasında bilgi ile tutum arasında pozitif
yönde zayıf bir korelasyon; tutum ile davranıĢ arasında pozitif yönde orta düzeyde bir
korelasyon bulunmuĢtur. Bilgi ile davranıĢ arasında ise herhangi bir korelasyon
bulunmamıĢtır. AraĢtırmada bayanların çevreye yönelik tutumları ve davranıĢları
erkeklere göre daha olumlu iken erkeklerin çevre bilgisi bayanlara göre daha yüksek
bulunmuĢtur. Diğer demografik değiĢkenlerden yaĢ ve sınıf düzeyinin çevre
okuryazarlık bileĢenleri üzerindeki etkisi ise üst yaĢ ve üst sınıf düzeyindeki
öğrencilerin çevre okuryazarlık düzeylerinin alt yaĢ ve alt sınıf düzeyindeki öğrencilere
göre daha yüksek olduğu Ģeklindedir.
Murphy (2002) “Minnesota Çevre Okuryazarlığı Raporu’nda” Minnesota’daki
yetiĢkin bireylerin çevre okuryazarlıklarını değerlendirmeyi amaçlamıĢtır. 2001
Temmuz-Eylül arasında uygulanan bu araĢtırma 1000 yetiĢkin ile yürütülmüĢtür.
AraĢtırmada katılımcıların çevreye yönelik bilgi-tutum ve davranıĢlarına bakılmıĢtır.
Minnesota yetiĢkinlerinin % 46’sının ortalama bir çevresel bilgi düzeyine sahip
oldukları buna karĢın % 46 sının ise ortalamanın altında bir çevre bilgi seviyesine sahip
oldukları görülmüĢtür. AraĢtırmada çevre bilgi düzeyi ile cinsiyet arasında erkeklerin
lehine anlamlı bir farklılık görülmüĢken; tutum ve davranıĢta ise kadınların lehine
anlamlı bir farklılık görülmüĢtür. Katılımcılardan lisans ve üstü bir eğitim kurumundan
mezun olanların, lise ve lise sonrası iki yıllık eğitim veren kurumlardan mezun olanlara
göre çevre bilgi puanları anlamlı bir Ģekilde daha yüksek bulunmuĢtur. Yani eğitim
126
seviyesi yükseldikçe çevre bilgi düzeyi de yükselmektedir. Yine gelir seviyesi yüksek
olanların düĢük olanlara göre çevre bilgi düzeyleri de yüksek bulunmuĢtur. Bu
araĢtırmanın bir diğer sonucu da bilgi-tutum-davranıĢ arasında bir iliĢkinin
görülmesidir. Bilgi testinden yüksek puan alan katılımcıların tutum ve davranıĢlarının
da olumlu olduğu görülmüĢtür.
Pe’er, Goldman ve Yavetz (2007) “Öğretmen Eğitiminde Çevre Okuryazarlığı:
Yeni BaĢlayan Öğrencilerin Tutum, Bilgi ve Çevresel DavranıĢları” isimli
araĢtırmalarını 2003 yılında Ġsrail’de bulunan üç büyük eğitim fakültesinde öğrenim
gören 765, 1. sınıf öğrencisine uygulamıĢlardır. Ölçme aracı 5 bölümden oluĢmaktadır.
Bunlar;
1. KiĢisel Bilgiler (Bölüm, yaĢ, cinsiyet, etnik köken, anne-baba eğitim
seviyesi)
2. Çevre sorunlarına yönelik bilgi
3. Ekoloji ve çevre bilgisi
4. Tutum
5. DavranıĢtır
AraĢtırma sonucunda öğrencilerin temel ekolojik süreçler ve kavramlar hakkında
bilgi sahibi olmalarına rağmen istenilen düzeyde olmadığı tespit edilmiĢtir.
Genel
olarak öğrencilerde çevreye yönelik yüksek bir tutum görülmüĢ ancak sınırlı bir bilgi ve
orta düzeyde çevresel davranıĢlar gözlemlenmiĢtir. Tutum alt boyutları arasında en
yüksek korelasyon doğal çevreye yönelik değer ile Locus of control (Kontrol Odağı)
arasında bulunmuĢtur. Anne eğitim seviyesi ile çevre bilgileri arasında annesi yüksek
öğretim mezunu olan öğrenciler ile annesi lise ve daha alt öğrenim kademesinden
mezun olanlar arasında yüksek öğretim mezunu olanların lehine anlamlı bir farklılık
görülmüĢtür. Tutumda ise anne eğitim düzeyi lisansüstü olan öğrencilerin lehine anlamlı
bir farklılık görülmüĢtür. AraĢtırma sonucunda çevresel tutum puanları çevresel
davranıĢ puanlarından daha yüksek çıkmıĢtır. En yüksek korelasyon tutum ile davranıĢ
arasında sonra bilgi ile tutum arasında bulunmuĢtur. Bilgi ile davranıĢ arasında herhangi
bir iliĢki görülmemiĢtir.
127
O’Brien (2007) “Çevre Okuryazarlığı Göstergeleri: Üniversite Öğrencilerinin
Farkındalık, Bilgi ve Tutumlarını Ölçen Yeni Bir Aracın Kullanılması” adlı yüksek
lisans tezini 2793 öğrenci ile yürütmüĢtür. AraĢtırma sonucunda öğrencilerin çevre bilgi
puanları ile yaĢ arasında yaĢı yüksek olanların lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur.
Yine yaĢ ile tutum arasında da yaĢı yüksek olanların lehine anlamlı bir farklılık
bulunmuĢtur. YaĢı 17-25 arası olanlar orta düzey bir tutuma sahipken; 25 ve üstü
olanlar ortanın üstü bir tutuma sahip olduğu görülmüĢtür. Bilgi ile cinsiyet arasında
erkeklerin lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢken, cinsiyet ile tutum arasında
kadınların lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu sonuca göre erkeklerin çevre
bilgisi yüksek olmasına rağmen çevre tutumları kadınlarınkinden daha düĢük çıkması
cinsiyete göre bilgi-tutum iliĢkisini zayıflatmıĢtır. Öğrencilerin çevre bilgi puanları ile
sınıf düzeyi arasında 1. Sınıf ile diğer sınıflar arasında üst sınıfların lehine anlamlı bir
farklılık bulunmuĢtur. Yani sınıf seviyesi yükseldikçe öğrencilerin çevre bilgi puanları
da yükselmektedir.
En yüksek çevre puanına 4. sınıf öğrencileri sahip olduğu
görülmüĢtür. Sınıf düzeyi ile tutum arasında ise lisansüstü ile diğer sınıf düzeyleri
arasında lisansüstü öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık görülmüĢtür. Sınıf düzeyi
yükseldikçe ortalama tutum puanlarının da arttığı tespit edilmiĢtir. Öğrencilerin bilgi
puanları ile çocukluk döneminde yaĢadıkları yer (köy, küçük Ģehir ve büyük Ģehir )
arasında köyde yaĢayanların lehine bulunmuĢken tutumları arsında ise büyük Ģehir hariç
köyde yaĢayanların aleyhine bulunmuĢtur. Öğrencilerin bilgi puanları ile çevre ile ilgili
açık alan etkinlik sayısı arasında anlamlı bir farklılık görülmüĢtür. Buna göre etkinlik
yapmayan öğrencilerin bilgi puanları, etkinlik yapan öğrencilere göre anlamlı bir
Ģekilde düĢük çıkmıĢtır. Etkinlik sayısı arttıkça öğrencilerin çevre bilgi puanları da
artmaktadır. Genel sonuçlar öğrencilerin tutum sınıflamasına göre bilgi puanlarının da
anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığını göstermiĢtir. Yani tutum sınıflamasında yüksek tutuma
sahip olanların yüksek bir çevre bilgisine orta düzeyde tutuma sahip olanların ise orta
seviyede çevre bilgisine sahip olduklarını göstermiĢtir.
Chu ve diğerleri (2007). “ Ġlköğretim 3. Sınıf Kore Öğrencilerinin Çevre
Okuryazarlığı: Kore Çevre Müfredatı Ġçin Bir Ön KoĢul” isimli araĢtırmalarının amacı
Kore öğrencilerinin çevre okuryazarlık düzeylerini ve çevre okuryazarlıklarına etki
edebilecek değiĢkenleri incelemektir. Bu amaç doğrultusunda geliĢtirilen çevre
okuryazarlığı anketi 13 demografik değiĢkenden, 69 maddeden ve tutum, davranıĢ ve
beceri alt boyutlarından oluĢmaktadır. Bu anket Kore’de 969 3. sınıf ilköğretim
128
öğrencisine uygulanmıĢtır. Bu öğrencilerin 475’i geliĢmiĢ büyük Ģehirlerde yaĢamakta
iken 400’ü daha azgeliĢmiĢ orta büyüklükteki Ģehirlerde yaĢamaktadır. Bu araĢtırmada
Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır: Öğrencilerin çevre okuryazarlığının bilgi boyutunun alt
bileĢeni olan ekoloji bilgisi ve çevre konuları bilgisinin doğru cevaplama ortalaması
birlikte ele alındığında % 62 olarak bulunmuĢtur. Tutumun tüm alt bileĢenleri dikkate
alındığında elde edilen ortalama puan %72,25’tir. Alt bileĢenler içinde en düĢük puan %
59 ile Kontrol Odağı iken en yüksek ortalama % 80 ile çevreye olan ilgi bileĢenidir.
DavranıĢın tüm alt bileĢenleri birlikte düĢünüldüğünde elde edilen ortalama puan % 64,
3 bulunmuĢtur. DavranıĢ alt bileĢenleri içinde en düĢük puan ikna ve öneri alt
bileĢenidir. Bu araĢtırmada davranıĢ boyutunda politik ve yasal davranıĢlar bir alt boyut
olarak ele alınmamıĢtır. Problem çözme stratejilerini ölçen beceri boyutunda ise
ortalama puan %71 olarak tespit edilmiĢtir.
Bu sonuçlara göre araĢtırmacılar öğrencilerin çevrenin çeĢitli yönlerine iliĢkin
(bitki ve hayvanlar arasındaki iliĢkiler, bitki, insan ya da hayvanların enerji kaynakları,
besin zinciri vb.)
bilgilerinin eksik olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. Öğrencilerin
genelde tutumla ilgili maddelere olumlu cevaplar verseler de araĢtırmacılar Koreli
öğrencilerin henüz istenilen düzeyde çevre sorunlarına duyarlı olmadıklarını ifade
etmiĢlerdir. DavranıĢ boyutunda ise Koreli öğrencilerin çevreye yönelik aktif katılım ve
ikna
eylemlerinden
kaçındıkları
buna
karĢın
yaĢamlarında
fiziksel
koruma
davranıĢlarının daha pozitif olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu araĢtırma sonucunda
tutum ve davranıĢ arasında güçlü; bilgi ile davranıĢ arasında ise zayıf bir iliĢki
bulunmuĢtur. Bu araĢtırmada kız öğrenciler erkek öğrencilerden tüm kategorilerde daha
iyi bir çevre okuryazarlığı göstermiĢlerdir. Özellikle tutum ve sorumlu davranıĢlarda kız
öğrenciler erkek öğrencilere göre daha yüksek puanlar almıĢlardır. Ancak araĢtırmacılar
bu sonuçların nadiren ortaokul ve lisede belirginleĢtiklerini ifade etmiĢlerdir (Ko ve
diğerleri, 2004; Lee ve diğerleri, 2004). Ebeveynlerin eğitim düzeyi çevre
okuryazarlığının tüm kategorilerinde etkili çıkmıĢtır. Ebeveynleri üniversite mezunu
olan öğrencilerin çevre okuryazarlık düzeyleri daha yüksek çıkmıĢtır. Baba eğitim
düzeyi özellikle tutum ve bilgide çok etkili iken beceri ve davranıĢta daha az etkili
olduğu görülmüĢtür. Anne eğitim düzeyi ise bilgide çok yüksek bir etkiye sahipken
beceri, tutum ve davranıĢta daha az bir etkiye sahip olduğu görülmüĢtür.
129
Negev ve diğerleri (2008) “Ġsrail Ġlköğretim Okulu ve Lise Öğrencilerinin Çevre
Okuryazarlıklarının Değerlendirilmesi” isimli araĢtırmalarında 6. ve 12. sınıf
öğrencilerinin çevre okuryazarlıklarını çevre bilgi-tutum ve davranıĢ boyutlarıyla
değerlendirmeyi amaçlamıĢlardır. AraĢtırma 2006 yılında 39 okuldan seçilen 1591, 6.
sınıf öğrencisi ile 38 okuldan seçilen 1530, 12. sınıf öğrencisi ile yürütülmüĢtür.
AraĢtırma sonucunda Ġsrail öğrencilerinin yaĢları ilerledikçe bilgi düzeylerinin arttığı,
çevreye yönelik tutumlarının genelde pozitif olduğu çıkmıĢtır. Enerji tasarrufu ile ilgili
soru haricinde 6. sınıfların davranıĢ puanlarının 12. sınıflara göre daha yüksek çıkmıĢtır.
12. sınıflarda bilgi ve davranıĢ arasında bir iliĢki görülmezken; tutum-bilgi ve tutumdavranıĢ arasında orta düzeyde pozitif bir iliĢki saptanmıĢtır. 6. sınıflarda da bilgidavranıĢ arasında bir iliĢki bulunmazken bilgi-tutum arasındaki iliĢki 12. sınıf
öğrencilerine göre yaklaĢık iki kat daha fazla çıkmıĢtır. Bununla birlikte tutum-davranıĢ
arasında pozitif yönde düĢük bir iliĢki bulunmuĢtur. Bilgi davranıĢ üzerinde tek baĢına
etkili olmamakla birlikte bilgi ve tutumun birlikte davranıĢ üzerinde ortak bir etkisinin
olduğu görülmüĢtür. Öğrencilerin gelir seviyesi ile çevre bilgi düzeyleri arsında gelir
seviyesi yüksek olan öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık görülürken gelir seviyesi
ile tutum ve davranıĢ arasında anlamlı bir farklılık görülmemiĢtir. Genel sonuçlara göre
öğrencilerin çevre bilgisinde önemli eksikliklerin olduğu, çevreye yönelik davranıĢlarda
ise 6. sınıftan 12. sınıfa gelindiğinde bir düĢmenin olduğu tespit edilmiĢtir. Buna göre
çevre eğitimi öğretim programının10 yıllık süre sonucunda öğrencileri çevre okuryazarı
yapmada yeterli olmadığı görülmüĢtür.
Ökesli
(2008)
“Bodrumdaki
Ġlköğretim
Okulu
Öğrencilerinin
Çevre
Okuryazarlığı ve SeçilmiĢ DeğiĢkenler Arasındaki ĠliĢkisi” isimli yüksek lisans tezinde
ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıf ilköğretim öğrencilerinin çevre okuryazarlığını bilgi, tutum,
kullanım ve ilgi boyutları ile incelemeyi amaçlamıĢtır. ÇalıĢma 2006-2007 eğitimöğretim yılında dört devlet ilköğretim okulunda okumakta olan 848 öğrenci ile
yürütülmüĢtür. AraĢtırmada 48 maddeden oluĢan çevre okuryazarlığı anketi
kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre öğrencilerin çevre hakkındaki bilgi
düzeylerinin zayıf olmasına rağmen, çevreye karĢı olumlu tutum ve yüksek ilgileri
olduğu bulunmuĢtur. Çevre okuryazarlığı boyutları arasındaki iliĢkiye bakıldığında en
büyük iliĢkinin tutum-kullanım ve kullanım-ilgi arasında olduğu bulunmuĢtur.
AraĢtırmacı çevreye karĢı olumlu tutumu olan öğrencilerin çevre kullanımı hakkında
olumlu görüĢe sahip olduklarını; çevreye karĢı ilgisi olan öğrencilerin de çevre
130
kullanımı konusunda daha olumlu görüĢlere sahip olduklarını vurgulamıĢtır. Öğrencileri
çevre okuryazarı yapabilecek etkenler ile çevre okuryazarlığı bileĢenleri arasındaki
iliĢki sonuçlarına göre çevre konularına ilgili olan ve önem veren, çevre konusunda iyi
bilgiye sahip olduğunu düĢünen, ebeveynleri çevre konularında ilgili olan ve çevresel
aktivitelere katılan öğrencilerin çevre konusunda daha iyi bilgiye, olumlu tutum ve
görüĢe ve ilgiye sahip oldukları tespit edilmiĢtir. Son olarak kız ve erkek öğrencilerin
aynı seviyede bilgi sahibi olmalarına karĢın, kız öğrencilerin çevreye karĢı daha olumlu
tutum, görüĢ ve ilgisi olduğu bulunmuĢtur.
Ġstanbullu
(2008)
“Özel
Bir
Okulda
6.
Sınıf
Öğrencilerinin
Çevre
Okuryazarlığının AraĢtırılması” isimli yüksek lisans tezini 2007-2008 eğitim-öğretim
döneminde Ankara’da özel bir okuldan seçilmiĢ 68, 6. sınıf öğrencisi ile uygulamıĢtır.
AraĢtırma sonucunda öğrencilerin çevreye karĢı olumlu bir tutum içinde oldukları tespit
edilmiĢtir. Anne eğitim seviyesi çevre okuryazarlığı boyutları üzerinde anlamlı bir etki
göstermemiĢtir. Bilgi-kullanım; tutum-ilgi arasında pozitif, düĢük düzeyde anlamlı bir
iliĢki bulunmuĢken; tutum ile kullanım arasında yüksek; kullanım-ilgi arasında orta
düzeyde bir iliĢki bulunmuĢtur. Ebeveynlerin çevre aktivitelerine katılmalarının
çocuklarının çevreye karĢı olan tutumlarını, kullanımlarını ve ilgilerini olumlu yönde
arttırdığı da bu araĢtırmanın önemli sonuçları arasında yer almıĢtır.
Yavetz, Goldman ve Pe’er (2009) “Ġsrail’deki Öğretmen Adaylarının Çevre
Okuryazarlıkları Birinci ve Son Sınıf Arasında Bir KarĢılaĢtırma” isimli çalıĢmalarında
Ġsrail’deki 3 eğitim fakültesinde öğrenim gören 214 öğrencinin çevre okuryazarlıklarını
karĢılaĢtırmalı olarak incelemeyi amaçlamıĢlardır. Ölçme aracı olarak geliĢtirilen anket
aynı çalıĢma grubu üzerinde 1. ve son sınıfın bitiminde uygulanmıĢtır. Bu araĢtırmanın
sonunda Ġsrail toplumunun karĢılaĢtığı çevre sorunları ile uygulamaya katılan
öğrencilerin okuryazarlık seviyeleri arasında bir boĢluk olduğu tespit edilmiĢtir. Bu
araĢtırma öğrencileri çevre okuryazarı yapacak etkili bir eğitim sisteminin olmadığını
göstermiĢtir. AraĢtırma sonucunda, Öğrenciler programa baĢlamadan önce ve sonra
çevreye yönelik davranıĢlarında herhangi bir değiĢme görülmemiĢtir. Genelde
öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrasında olumlu bir tutuma sahip oldukları
görülürken; öğrencilerin hem 1. sınıfta hem de son sınıfta çevre bilgi düzeyleri (ekoloji
ve çevre bilgi düzeyleri) düĢük çıkmıĢtır. Öğrencilerin çevre okuryazarlıkları eğitim
süresince geliĢmesine rağmen son sınıfta hala yetersiz olduğu gözlenmiĢtir. Çevre
131
okuryazarlığı bileĢenleri arasında en yüksek iliĢki tutum ve davranıĢ arasında daha sonra
ise tutum ve bilgi arasında görülmüĢtür, davranıĢ ve bilgi arasında ise herhangi bir iliĢki
görülmemiĢtir. Öntest-sontest arasındaki iliĢkiye bakıldığında yüksek düzeyde tutum,
orta düzeyde davranıĢ ve düĢük düzeyde bilgi tespit edilmiĢtir.
VarıĢlı (2009)
“Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlığının
Değerlendirilmesinde Sosyo-demografik DeğiĢkenlerin rolü” isimli yüksek lisans
tezinde 8. sınıf öğrencilerinin çevre okuryazarlıklarının (bilgi-tutum-duyarlılık ve
endiĢe) değerlendirilmesinde sosyo-demografik değiĢkenlerin (cinsiyet, anne-baba
eğitim durumu ve mesleği ve çevre ile ilgili bilgileri edindikleri kaynaklar) etkisini
incelemeyi amaçlamıĢtır. Bu amaç doğrultusunda 437, 8. sınıf devlet okulu öğrencisine
61 maddeden oluĢan çevre okuryazarlığı anketi uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda
öğrencilerin çevre bilgilerinin az ya da orta düzeyde olduğu, çevreye karĢı olan
tutumlarının olumlu olduğu, çevre ile ilgili konularda duyarlı oldukları ve çevre
sorunları ile ilgili endiĢelerinin olduğu belirlenmiĢtir. Çevre okuryazarlığını bilgi ve
endiĢe boyutlarında kız öğrencilerin ortalamaları erkek öğrencilerin ortalamalarından
daha yüksek iken; tutum ve duyarlılık boyutlarında kız ve erkek öğrencileri birbirine
yakın puanlar almıĢlardır. Ancak kız öğrencilerinin çevreye karĢı duydukları endiĢe
erkek öğrencilere göre anlamlı bir Ģekilde kız öğrencilerin lehine farklılaĢmıĢtır. Bu
araĢtırmada anne eğitim düzeyi ile çevre okuryazarlığının bilgi boyutunda anlamlı bir
farklılık görülmüĢtür. Annesi lisansüstü bir eğitim almıĢ olan öğrencilerin çevre bilgileri
annesi lise, ortaokul ve ilkokul mezunu olanlara göre; annesi üniversite mezunu olan
öğrencilerin çevre bilgisi annesi lise, ortaokul ve ilkokul mezunu olanlara göre benzer
Ģekilde annesi lise mezunu olan öğrencilerin çevre bilgisi annesi ilkokul mezunu olan
öğrencilere göre daha yüksek bulunmuĢtur. Yani anne eğitim düzeyi yükseldikçe
öğrencilerin çevre bilgileri de yükselmiĢtir. Baba eğitim düzeyinde de aynı Ģekilde
lisansüstü olanlar ile lise, ortaokul ve ilkokul mezunu olanlar arasında lisansüstü
olanların lehine; benzer Ģekilde üniversite mezunu olanlar ile lise, ortaokul ve ilkokul
mezunu olanlar arasında da üniversite mezunu olanların lehine öğrencilerin sahip
oldukları çevre bilgi düzeyi açısından anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Annenin
meslek sahibi olması öğrencilerin çevre bilgi düzeylerini olumlu yönde etkilerken
babanın çalıĢma durumu öğrencilerin çevre okuryazarlıkları üzerinde herhangi bir etki
göstermemiĢtir.
132
Erdoğan (2009) “5. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlığı ve Bu Öğrencilerin
Çevreye Yönelik Sorumlu DavranıĢlarını Etkileyen Faktörler” isimli doktora tezinde
çevre okuryazarlığı boyutlarını dikkate alarak beĢinci sınıf öğrencilerinin çevre
okuryazarlık düzeylerini belirlemeyi ve bu öğrencilerin çevreye yönelik sorumlu
davranıĢlarını etkileyen faktörleri araĢtırmayı amaçlamıĢtır. AraĢtırma 26 ilden rastgele
seçilen 78 ilköğretim okulunun 5. Sınıfında öğrenim gören toplam 2412 öğrenci ile
yürütülmüĢtür. Veri toplama aracı olarak, kiĢisel bilgi formu, çevre bilgi testi, çevreye
yönelik duyuĢsal eğilimler ölçeği, çevreye yönelik sorumlu davranıĢ ölçeği ve problem
belirleme ve problem çözme becerileri testi olmak üzere 5 bölümden oluĢan çevre
okuryazarlığı anketi kullanılmıĢtır. Uygulama sonrası Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır;
Öğrencilerin % 56’sı çevre ile ilgili bilgiler konusunda merak duymasına karĢın bu
öğrencilerin sadece % 17,2’si boĢ zamanlarında sık sık doğa ile ilgili etkinliklere
katılmıĢlardır. Öğrenciler çevre ile ilgili bilgileri okul, aile fertleri, internet, televizyon,
kitap, gazete, dergi ve ansiklopedilerden elde etmektedirler. Öğrencilerin % 75’inden
fazlası kendi aile fertlerinden herhangi birinin çevre problemleri konusunda kaygı
duyduğunu ve üzüldüğünü ifade etmiĢtir. Öğrencilerin çevre bilgi testine verdikleri
cevaplar dikkate alındığında öğrencilerin % 75’inden fazlası soruların yarısını doğru
yanıtladıkları dolayısıyla çevre bilgi düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.
Öğrencilerin çevreye yönelik duyuĢsal eğilimler ölçeğine verdikleri cevaplar
incelendiğinde, öğrencilerin çevre davranıĢı gösterme konusundaki istek düzeylerinin,
çevreye yönelik tutumlarının ve çevre duyarlılık düzeylerinin oldukça yüksek olduğu
görülmüĢtür.
Öğrencilerin çevreye yönelik sorumlu davranıĢlarını ölçen maddeler
incelendiğinde ise öğrencilerin % 50’sinden fazlasının çevre problemlerinin önlenmesi
için hiçbir politik davranıĢ göstermedikleri gözlenmiĢtir. Öğrencilerin son bir yıl içinde
çevre problemlerinin önlenmesi ve engellenmesine yönelik olarak yüksek düzeyde
fiziksel koruma davranıĢı, orta düzeyde tüketici ve ekonomi davranıĢı ve düĢük düzeyde
bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı göstermiĢlerdir. Öğrencilerden sadece 120’si
kendilerine verilen bir çevre probleminin ortaya çıkarılmasına yönelik süreçleri doğru
olarak sıralamıĢtır. Bu sonuçlara göre öğrencilerin, çevre problemlerinin belirlenmesi
ve çözüm üretilmesi konusundaki beceri düzeyleri ile çevreye yönelik sorumlu davranıĢ
düzeyleri orta düzeyde hatta düĢük düzeye yakın olduğu görülmüĢtür. Bu sonuç
okullarda beceri ve davranıĢ geliĢtirmeye yönelik verilen öğretimin ve okul içi ve okul
dıĢı etkinliklerin beceri ve davranıĢ geliĢtirmekten çok çevre ile ilgili temel bilgilerin
verilmesi Ģeklinde yorumlanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda öğrencilerin orta düzeyde bir
133
çevre okuryazarı olduğu tespit edilmiĢtir. Anne ve babanın eğitim düzeyi, anne, baba ve
kardeĢlerin çevre konusunda endiĢe duyma durumu, çevreye merak duyma ve boĢ
zamanlarını doğal ortamlarda geçirme değiĢkenlerinin de öğrencilerin çevreye yönelik
sorumlu davranıĢlar göstermelerinde etkili olduğunu göstermiĢtir. Öğrencilerin çevreye
yönelik sorumlu davranıĢları ile biliĢsel becerileri ve çevreye yönelik tutumları arasında
anlamlı, fakat negatif bir iliĢki bulunmuĢtur. Öğrencilerin tutumlarının yüksek
davranıĢlarının orta düzeyde olması bu iliĢkinin negatif çıkma nedeni olarak
gösterilmiĢtir. Bu araĢtırmanın bir diğer sonucu da cinsiyetin ve ailenin gelir düzeyinin
öğrencilerin çevreye yönelik sorumlu davranıĢları üzerinde bir etkisinin olmadığıdır.
KıĢoğlu (2009) “Öğrenci Merkezli Öğretimin Öğretmen Adaylarının Çevre
Okuryazarlığı Düzeyine Etkisinin AraĢtırılması” isimli doktora tezinde öğretmen
adaylarının çevre okuryazarlığı düzeylerini tespit etmeyi ve çevre sağlığı dersinde
uygulanan öğrenci merkezli öğretimin öğretmen adaylarının çevre okuryazarlığı
düzeyine etkisini araĢtırmayı amaçlamıĢtır.
Bu amaç doğrultusunda çevresel bilgi,
çevresel tutum, çevresel davranıĢ ve çevresel algı boyutlarından oluĢan çevre
okuryazarlığı ölçeği geliĢtirilmiĢtir. AraĢtırma 2008-2009 eğitim-öğretim yılında
Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği Anabilim Dalı 1. sınıf
öğrencileri ile yürütülmüĢtür. AraĢtırma bulgularından Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır:
Öğretmen adaylarının uygulama öncesinde çevre okuryazarlığı düzeylerinin orta
seviyede olduğu belirlenmiĢtir. Öğretmen adaylarının uygulama öncesindeki çevre
okuryazarlığı düzeyleri cinsiyete, ailenin aylık gelirine, anne ve babalarının eğitim
durumlarına, yaĢadıkları yerleĢim birimlerine ve çevreyle ilgili bilgileri edinmek için
kullandıkları bilgi kaynaklarına göre farklılaĢmadığı görülmüĢtür. Öğretmen adaylarının
çevresel tutum, çevresel davranıĢ ve çevresel algı düzeyleri üzerinde yaĢın herhangi bir
etkisi olmazken, adayların çevresel bilgi düzeyleri arasında yaĢlarına göre anlamlı bir
farklılık olduğu tespit edilmiĢtir. Buna göre 20 yaĢ ve üzeri öğretmen adaylarının
çevresel bilgi düzeylerinin 20 yaĢ ve altı öğretmen adaylarının çevresel bilgi
düzeylerinden daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. YaĢla birlikte bilgi
düzeylerinin artmasına rağmen çevresel tutum, çevresel davranıĢ ve çevresel algı
boyutlarında herhangi bir farklılığın olmadığı gözlenmiĢtir. Uygulama sonrasında çevre
sağlığı dersinde uygulanan öğrenci merkezli etkinliklerin çevre okuryazarlığı
düzeylerini arttırdığı görülmüĢtür.
134
Teksöz, ġahin ve Ertepınar (2010) yaptıkları araĢtırmada öğretmen adaylarının
çevre okuryazarlık düzeylerini belirleme, çevre okuryazarlığı alt boyutları arasındaki
iliĢkiyi ve bu alt boyutlar üzerinde cinsiyetin etkisini tespit etmeyi amaçlamıĢlardır. Bu
amaçla oluĢturulan Çevre Okuryazarlığı Ölçeği 2007-2008 eğitim-öğretim yılında
Ankara’daki 4 devlet üniversitesinin Eğitim Fakültelerinde bulunan Ġlköğretim Fen
Bilgisi, Ġlköğretim Matematik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda
öğrenim gören 2311 öğrenciye uygulanmıĢ ve elde edilen veriler çevre okuryazarlığını
belirleyen çevre bilgisi, çevreye yönelik tutum, çevre ile ilgili kullanımlar ve çevre
sorunlarına ilgi boyutlarında değerlendirilmiĢtir. AraĢtırma bulgularına göre öğretmen
adaylarının çevre bilgi puanlarının yetersiz olduğu buna karĢın çevreye yönelik tutum,
kullanımlar ve çevre problemlerine ilgileri açısından olumlu bir profile sahip oldukları
tespit edilmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevre bilgileri ile
çevreye yönelik tutum, kullanımlar ve çevre problemlerine ilgileri arasında pozitif bir
iliĢki bulunmuĢtur. Bu sonuç yüksek öğretim programlarında çevre eğitiminin
yoğunlaĢtırılmasının bilginin artması ve dolayısıyla tutum, kullanımlar ve ilgide bir artıĢ
olacağının göstergesi olarak yorumlanmıĢtır. AraĢtırmada son olarak çevreye yönelik
tutum, çevre ile ilgili kullanımlar ve çevre sorunlarına ilgi boyutlarında bayan
öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Buna karĢın çevre konularında
bayan öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre daha az bilgili oldukları sonucu ortaya
çıkmıĢtır.
Mcbeth ve Volk (2010) “Ulusal Çevre Okuryazarlığı Projesi: ABD’de Ortaokul
Öğrencileri Ġçin Temel Bir ÇalıĢma” isimli araĢtırmalarının 1. sorusu ABD’de 6. ve 8.
sınıf öğrencilerinin çevre duyarlılığı seviyelerini bazı değiĢkenlere göre tespit etmeyi
amaçlamıĢtır. Bu değiĢkenler; Ekolojik bilgi, sözlü taahhüt (sözlü üstlenmeye yönelik
niyetler), gerçek üstlenme (eyleme yönelik niyetler), duyarlılık ve genel çevresel hisler
ve eylem becerileridir.
Öğrencilerin ekolojik bilgi seviyeleri biliĢsel beceri seviyelerinden daha yüksek
çıkmıĢtır. Yani biliĢsel becerileri ile ilgili uygulamalar bilgi uygulamalarından daha
zordur. Aynı zamanda bir çevre sorunu karĢısındaki sözel üstlenme puanları çevresel
davranıĢ puanlarından daha yüksek çıkmıĢtır. Çevre sorunları ile ilgili Sözel
üstlenmenin eylemsel üstlenmelere üstünlüğünü araĢtıran birçok araĢtırma bu durumu
kanıtlamıĢtır. Sınıf seviyesi yükseldikçe bilgi ve biliĢsel becerilerde çok az bir artıĢ
135
olduğu görülmektedir. Leeming ve diğerleri (1995:24) yaĢça büyük çocukların
küçüklere göre daha fazla bilgiye sahip olduklarını ve bu yüzden de bilgi puanlarının
daha yüksek çıktığını ifade etmiĢlerdir. Aynı Ģekilde biliĢsel beceri boyutunda da bunu
söylemek mümkündür. Diğer taraftan bu araĢtırma sonucunda sınıf seviyesi yükseldikçe
duyuĢsal hassasiyetin ve genel çevresel hislerin, eyleme yönelik niyetlerin ve
davranıĢların düĢme eğilimi gösterdiği tespit edilmiĢtir. AraĢtırmacılara göre yaĢ
yükseldikçe tutum ölçeğinden daha yüksek bir puan alınmasını beklememeliyiz.
Leeming ve diğerlerine (1995) göre tutumlardaki değiĢmeler yaĢın artmasından daha
çok özel deneyimler ve yaĢanmıĢlıklarla ilgilidir. AraĢtırmanın 2. sorusu ise 6. ve 8.
sınıf öğrencilerinin genel çevre okuryazarlık düzeylerinin ölçülmesini amaçlamıĢtır.
AraĢtırmacılar bu araĢtırmalarında çevre okuryazarlığının temel bileĢenleri olarak; bilgi,
tutum, beceri ve davranıĢ olarak ele almıĢlardır. AraĢtırma sonucunda öğrencilerin çevre
okuryazarlığı bileĢenleri içinde en yüksek aldıkları puan sırasıyla bilgi, tutum, davranıĢ
ve son olarak beceri boyutu olmuĢtur. Bu araĢtırmanın sonucunda öğrencilerin ekolojik
bilgi düzeylerinin ortanın üzerinde, tutumlarının (özellikle de çevreye yönelik olumlu
eylemler içerisine girebilmeye yönelik tutumlar) nispeten olumlu olduğu görülmüĢtür.
YaĢı büyük olan öğrencilerin bilgi ve beceri puanlarının küçüklere göre nispeten daha
yüksek olduğu buna karĢın yaĢı küçük olan öğrencilerin ise çevreye yönelik daha
olumlu duygulara sahip olduğu, çevreye yönelik eylemlerde daha büyük bir isteklilik
duyduğu ve çevresel davranıĢ katılımlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Genelde bütün öğrenciler için sözel üstlenmenin daha yüksek olduğu eyleme yönelik
niyetlerin ise daha düĢük olduğu görülmüĢtür
Dibgy (2010) “Non- Formal ve Informal Öğrenmenin YetiĢkinlerin Çevre Bilgi,
Tutum ve DavranıĢları Üzerine Etkisinin Ġncelenmesi” isimli doktora tezinde
Minesota’daki yetiĢkinlerin çevre okuryazarlığını etkileyen faktörler ile birlikte çevre
bilgilerini, çevreye yönelik tutumlarını ve davranıĢlarını incelemeyi amaçlamıĢtır.
AraĢtırmada Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır; yaĢ, eğitim seviyesi ve gelir düzeyi ile bilgitutum ve davranıĢ arasında zayıf bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Cinsiyet değiĢkeni ile çevre
bilgi puanları arasında erkeklerin lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢken cinsiyet ile
tutum ve davranıĢ arasında kadınların lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Çevre
davranıĢı ile eğitim ve gelir düzeyi arasında zayıf yönde pozitif bir iliĢki tespit
edilmiĢtir. YaĢ grupları ile (1979-2000, 1965-1978, 1946-1964,1900-1945) bilgi ve
davranıĢ puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmüĢtür. En genç yaĢ grubu ile diğer
136
yaĢ grupları arasında çevre bilgisi açısından genç grubun lehine davranıĢta ise tüm
gruplar içinde ileri yetiĢkin diyebileceğimiz 1946-1964 jenerasyonunun lehine anlamlı
bir farklılık bulunmuĢtur. Katılımcıların gelir düzeyi ile bilgi-tutum ve davranıĢ arasında
bilgi ve davranıĢ açısından anlamlı bir farklılık bulunmuĢken, tutum açısından herhangi
bir anlamlı farklılık görülmemiĢtir. Yani gelir düzeyi arttıkça katılımcıların bilgi ve
davranıĢ puanları da artmıĢtır.
Altınöz (2010) “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık
Düzeyleri” isimli yüksek lisans tezinde fen bilgisi öğretmenliği 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda
öğrenim gören öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerini çevre okuryazarlığı
bileĢenlerine göre belirlemeyi amaçlamıĢtır. Bu amacı gerçekleĢtirmek için 2009-2010
eğitim-öğretim yılında Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü, Fen
Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gören 271 öğretmen adayına bilgi,
tutum, davranıĢ ve algıyı içeren Çevre Okuryazarlığı Ölçeği’ni uygulamıĢtır. AraĢtırma
sonucunda fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin orta
düzeyde olduğu tespit edilmiĢtir. Öğretmen adaylarının kısmen yüksek düzeyde
çevresel tutuma, düĢük düzeyde çevresel bilgi ve çevresel davranıĢa ve orta düzeyde
çevresel algıya sahip oldukları belirlenmiĢtir. Öğretmen adaylarının yaĢlarına göre çevre
okuryazarlık bileĢenleri arasındaki farklılığa bakılmıĢ ve çevresel bilgi, tutum, davranıĢ
ve algı puanlarında 20 yaĢ üstü öğretmen adayları lehine anlamlı bir fark bulunmuĢtur.
Ayrıca öğretmen adaylarının üniversite eğitimlerinde çevre ile ilgili ders alıp
almamalarına göre çevre okuryazarlık bileĢenleri arasındaki farklılığa istatistiksel olarak
bakılmıĢ ve çevre dersi alan öğretmen adayları lehinde çevresel bilgi, tutum, davranıĢ ve
algı puanlarında anlamlı bir farklılığa ulaĢılmıĢtır. Ancak cinsiyete göre çevre
okuryazarlığı bileĢenleri arasında sadece çevresel bilgi ve çevresel tutum puanlarında
bayanlar lehine anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Çevresel davranıĢ ve çevresel algı
puanlarında bayanlar ve erkekler arasında anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. Ek olarak
öğretmen adaylarının ailelerinin aylık gelirlerine, anne ve babalarının eğitim
durumlarına ve yaĢadıkları yerleĢim birimine göre çevre okuryazarlık bileĢenleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilememiĢtir. Son olarak çevresel
bilgi-çevresel tutum ve çevresel bilgi-çevresel davranıĢ puanları arasında anlamlı pozitif
yönde zayıf bir iliĢki, çevresel bilgi çevresel algı, çevresel tutum-çevresel davranıĢ,
çevresel tutum-çevresel algı ve çevresel davranıĢ-çevresel algı puanları arasında ise
anlamlı pozitif yönde orta derecede bir iliĢki tespit edilmiĢtir.
137
Esa (2010) “Öğretmen Adaylarının Çevresel Tutum, Bilgi ve Uygulamaları”
isimli araĢtırmasında ortaokul öğretmen adaylarının biyoloji öğretim yöntemleri
dersinde kazandıkları çevre bilgi, tutum ve uygulamalarını tespit etmeyi amaçlamıĢtır.
Ölçek 2 ana bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde kiĢisel sorular, ikinci bölümde ise
çevre sorunlarına yönelik 45 soru yer almaktadır. Bu bölüm çevre okuryazarlığının üç
temel bileĢeni olan bilgi, tutum ve uygulamaları içeren sorulardan oluĢmaktadır.
Uygulama Fen Eğitimi Lisans Programında okuyan ve Biyoloji Öğretim Yöntemleri
dersine kayıt yaptırmıĢ olan 115 öğretmen adayı ile yürütülmüĢtür. AraĢtırmada Ģu
sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Öğretmen adayları toplam 27 bilgi sorusuna 20,53’lük bir
ortalama ile doğru cevap vermiĢlerdir. Tutum ortalama puanları ise maksimum 22 puan
üzerinden 17,16 gibi yüksek bir puan çıkmıĢtır. Öğretmen adaylarının çevreye yönelik
uygulama ortalaması maksimum 17 soru üzerinden 9,66 olarak tespit edilmiĢtir.
Öğretmen adaylarının toplamda bilgi puanlarının yüzde olarak ortalaması % 76,04;
tutum puanlarının yüzde olarak ortalaması % 78,00 ve uygulama puanlarının ortalaması
da % 56, 82 bulunmuĢtur. Bu sonuçlara göre öğretmen adaylarının çevreye yönelik
bilgileri ile tutumlarının yüksek olduğu uygulamalarının ise bilgi ve tutuma göre daha
düĢük olduğu söylenebilir. Analiz sonuçlarına göre çevre bilgi-tutum ve uygulamalar
arasında bir iliĢki olduğu ortaya çıkmıĢtır. En yüksek iliĢki 0,0581 ile bilgi ve tutum
arasında görülmüĢtür. Bu sonuç göstermektedir ki iyi bir çevre bilgisi çevreye yönelik
olumlu tutumların oluĢmasına katkı sağlamaktadır. AraĢtırmacı bu araĢtırmasında
olumlu tutumların tam olarak sorumlu çevresel davranıĢa dönüĢmediğini de ifade
etmiĢtir.
Timur (2011) “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık
Düzeylerinin Belirlenmesi” adlı doktora tezinde fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre
okuryazarlık düzeylerini ve çevre okuryazarlık düzeylerine etki eden faktörleri tespit
etmeyi amaçlamıĢtır.
AraĢtırma
2009-2010
eğitim-öğretim
yılında 10
farklı
üniversitenin fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören 586 fen bilgisi
öğretmen adayı ile yürütülmüĢtür. AraĢtırmada veri toplamak amacıyla çevre davranıĢ
ölçeği, çevre tutum ölçeği ve çevre bilgi testi kullanılmıĢtır. AraĢtırma bulgularından
elde edilen verilere göre Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır; Fen Bilgisi öğretmen adaylarının
çevre bilgi düzeyi orta, çevre tutum düzeyi yüksek ve çevre davranıĢ düzeyi orta düzey
olarak bulunmuĢtur. Bu üç düzeyden hareketle fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre
okuryazarlığı ise orta düzeyde tespit edilmiĢtir. Kız öğretmen adaylarının erkek
138
öğretmen adaylarına göre çevre davranıĢları ve çevreye yönelik tutumları daha
olumludur. Öğretmen adaylarının çevre bilgisi ise cinsiyete göre değiĢmemektedir.
Öğretmen adaylarının çevre bilgileri genel akademik ortalamalarına göre değiĢim
göstermektedir. Öğretmen adaylarının genel akademik ortalaması arttıkça çevre ile ilgili
bilgi seviyesi de artmaktadır. Buna karĢın öğretmen adaylarının çevre davranıĢları ve
çevreye karĢı tutumları genel akademik ortalamalarına göre değiĢmemektedir.
Öğretmen adaylarının çevreye karĢı davranıĢları ve tutumları bulundukları yaĢa göre
anlamlı olarak değiĢmezken; çevre ile ilgili bilgileri bulundukları yaĢa göre anlamlı
olarak değiĢmektedir. YaĢ aralığı 22-23 arasında yer alan öğretmen adayları yaĢ aralığı
20-21 arasında olan öğretmen adaylarından çevre bilgi seviyesi olarak daha yüksek
olduğu görülmüĢtür. Öğretmen adaylarının çevreye karĢı davranıĢları, tutumları ve
çevre ile ilgili bilgileri üniversite eğitimine baĢlamadan önceki yaĢadığı yerleĢim yerine
göre değiĢmemektedir.
Öğretmen adaylarının çevre ile ilgili bilgileri anne eğitim
durumuna göre anlamlı olarak değiĢmektedir. Anne eğitim seviyesi arttıkça öğretmen
adaylarının çevre bilgi seviyeleri de artmaktadır. Buna karĢın öğretmen adaylarının
çevreye karĢı davranıĢları ve tutumları anne eğitim durumuna göre değiĢmemektedir.
Öğretmen adaylarının çevreye karĢı tutumları ve çevre ile ilgili bilgileri baba eğitim
durumuna göre değiĢmezken, çevreye karĢı davranıĢları baba eğitim durumuna göre
anlamlı olarak değiĢmektedir. Baba eğitim durumu lisans olan öğretmen adaylarının,
babası okuryazar olmayan öğretmen adaylarına göre çevreye karĢı davranıĢları daha
duyarlıdır. Öğretmen adaylarının çevreye karĢı davranıĢları ve tutumları baba mesleğine
göre anlamlı olarak değiĢmezken; çevre ile ilgili bilgileri baba mesleğine göre anlamlı
olarak değiĢmektedir. Baba mesleği iĢçi, çiftçi ve memur olan öğretmen adayları, baba
mesleği esnaf olan öğretmen adaylarına göre çevre ile bilgileri daha yüksek düzeydedir.
Öğretmen adaylarının çevreye karĢı davranıĢları, tutumları ve çevre ile ilgili bilgileri
anne mesleğine, ailenin aylık gelirine, üniversite hayatında ikamet ettiği mekân türüne
göre anlamlı olarak değiĢmemektedir. Çevre davranıĢ alt ölçeği ile çevre tutum alt
ölçeği arasında düĢük düzeyde, pozitif ve anlamlı bir iliĢki, çevre bilgi alt ölçeği ile
çevre tutum alt ölçeği arasında düĢük düzeyde, pozitif ve anlamlı bir iliĢki ve çevre bilgi
ve çevre davranıĢ alt ölçekleri arasında ise bir iliĢki görülmemiĢtir.
III. BÖLÜM
YÖNTEM
Bu bölümde, araĢtırmanın modeli, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve
verilerin analizi ile ilgili bilgilere yer verilmiĢtir.
3.1. AraĢtırmanın Modeli
Bu araĢtırmada tarama modeli kullanılmıĢtır. Tarama (survey) araĢtırması bir
grubun belirli özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlayan
çalıĢmalardır (Büyüköztürk ve diğerleri, 2009: 16). Karasar’a (1999: 77) göre tarama
modelleri geçmiĢte ya da halen var olan bir durumu var olduğu Ģekliyle betimlemeyi
amaçlayan araĢtırma yaklaĢımlarıdır. AraĢtırmaya konu olan olay, birey ya da nesne,
kendi koĢulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalıĢılır. Onları, herhangi bir Ģekilde
değiĢtirme, etkileme çabası gösterilmez.
Bu yönteme dayanan araĢtırmalarla, “ Durum nedir? Neredeyiz? Ne yapmak
istiyoruz? Nereye hangi yöne gitmeliyiz? Oraya nasıl gideriz? ” gibi sorulara, mevcut
zaman kesiti içinde olduğu düĢünülen verilere dayanılarak cevap bulunmak istenir
(Kaptan, 1998: 59). Cohen ve Manion (1989)’a göre, betimleme yöntemine dayalı bir
araĢtırma projesi planlamanın ön Ģartı; araĢtırmanın gerçek amacının, evren ve
örnekleminin ve gerekli olacak araç gerecin neler olduğunun tam olarak tespit
edilmesidir (Aktaran: Çepni, 2005: 20).
3.2. ÇalıĢma Grubu
Bu araĢtırmanın çalıĢma grubunu, 2010-2011 eğitim öğretim yılında 6 farklı
üniversitenin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünün 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında
öğrenim gören 1587 öğretmen adayı oluĢturmaktadır. Maksimum çeĢitlilik örnekleme
yönteminin kullanıldığı bu araĢtırmada farklı sosyo-ekonomik özelliklere sahip
bölgelerdeki üniversiteler çalıĢma grubu olarak seçilmiĢtir. Bunun nedeni araĢtırma
sonuçlarının Türkiye’ye genellenebilirliğini sağlamak, problemin daha geniĢ bir
çerçevede betimlemesini yapmak ve evren değerleri hakkında önemli ve güçlü ipuçları
elde etmektir (Büyüköztürk ve diğerleri; 2009: 89-90).
140
ÇalıĢma grubunun demografik özellikleri ile ilgili betimsel veriler aĢağıdaki
tablolarda verilmiĢtir:
Tablo 29: ÇalıĢma Grubunun Üniversitelere Göre Dağılımı
Üniversite
Gazi Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Toplam
f
327
324
258
257
234
187
1587
%
20,6
20,4
16,3
16,2
14,7
11,8
100,0
Tablo 29’ da görüldüğü gibi üniversiteler içinde en çok Sosyal Bilgiler öğretmen
adayı % 20,6’lık (327) oranla Gazi Üniversitesi iken en az öğretmen adayı % 11,8’lik
(187) oranla Kilis 7 Aralık Üniversitesi’dir.
Tablo 30: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Cinsiyete Göre Dağılımı
Cinsiyet
Kız
Erkek
Toplam
f
755
832
1587
%
47,6
52,4
100,0
Tablo 30’da görüldüğü gibi 1587 kiĢilik çalıĢma grubunun % 47,6’sı (755) kız
% 52,4’ü (832) erkektir. Oranlara bakıldığında kız ve erkek öğretmen adaylarının
sayılarının birbirine yakın olduğu görülmektedir.
Tablo 31: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının YaĢ Aralıklarına Göre Dağılımı
YaĢ Aralığı
17-19 YaĢ arası
20-21 YaĢ arası
22-23 YaĢ arası
24-25 YaĢ arası
25 YaĢ üstü
Toplam
f
189
767
492
84
55
1587
%
11,9
48,3
31,0
5,3
3,5
100,0
AraĢtırmaya katılan öğretmen adayları içinde en fazla katılım % 48,3 (767) ile
20-21 yaĢ aralığında olan öğretmen adayları iken en düĢük katılım ise % 3,5 (55) ile 25
yaĢ üstü öğretmen adaylarına aittir.
141
Tablo 32: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı
Sınıf
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
Toplam
f
443
428
403
313
1587
%
27,9
27,0
25,4
19,7
100,0
AraĢtırmaya katılan öğretmen adayları sınıf düzeyine göre 1., 2. ve 3. sınıflarda
birbirine yakın bir dağılım göstermektedir. En düĢük katılım % 19,7’lik (313) oranla 4.
sınıf öğretmen adaylarına aitken, en yüksek katlım % 27,9’luk (443) oranla 1. sınıf
öğretmen adaylarına aittir.
Tablo 33: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Genel Akademik Ortalamalarına Göre
Dağılımı
Genel Akademik Ortalama
2.00’den az
2.01-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00
Toplam
f
75
1131
331
50
1587
%
4,7
71,3
20,8
3,2
100,0
Tablo 33’e göre öğretmen adaylarının % 71,3 (1131) gibi büyük bir oranının
2.01-3.00 arası genel akademik ortalamada toplandığı görülmektedir. Öğretmen
adaylarının sadece % 3,2 (50) si yüksek bir akademik ortalamaya (3.51-4.00) sahiptir.
Tablo 34: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Üniversitede Çevre Eğitimi Dersi
Alma Durumuna Göre Dağılımı
Üniversitede Çevre Eğitimi
Dersi Alma Durumu
Evet
Hayır
Toplam
f
%
631
956
1587
39,8
60,2
100,0
AraĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının % 39,8’i (631) üniversitede çevre
eğitimi dersi almıĢken % 60,2’si (956) üniversitede bir çevre eğitimi dersi almamıĢtır.
142
Tablo 35: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Lisede Çevre Eğitimi Dersi Alma
Durumuna Göre Dağılımı
Lisede Çevre Eğitimi
Dersi Alma Durumu
Evet
Hayır
Toplam
f
%
676
911
1587
42,6
57,4
100,0
AraĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının % 42,6’sı (676) lisede çevre eğitimi
dersi almıĢken; % 57,4’ü (911) lisede bir çevre eğitimi dersi almamıĢtır.
Tablo 36: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Ġle Ġlgili Bir Sivil Toplum
KuruluĢuna Üye Olma Durumuna Göre Dağılımı
STK’ ya Üyelik Durumu
Evet
Hayır
Toplam
f
150
1437
1587
%
9,5
90,5
100
AraĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının % 9,5’i (150) çevre ile ilgili bir sivil
toplum kuruluĢuna üye iken; % 90,5’i (1437) çevre ile ilgili herhangi bir sivil toplum
kuruluĢuna üye değildir.
Tablo 37: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Anne Eğitim Durumuna Göre
Dağılımı
Anne Eğitim Durumu
Okuryazar Değil
Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Lisans
Toplam
f
414
911
128
110
24
1587
%
26,1
57,4
8,1
6,9
1,5
100,0
Tablo 37’de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının %
57,4’ünün (911) anne eğitim seviyesi ilkokul iken; % 1,5’inin (24) anne eğitim seviyesi
üniversitedir.
143
Tablo 38: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Baba Eğitim Durumuna Göre
Dağılımı
Baba Eğitim Durumu
Okuryazar Değil
Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Lisans
Toplam
f
98
780
277
290
142
1587
%
6,2
49,1
17,5
18,3
8,9
100,0
Tablo 38’de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının %
49,1’inin (780) babası ilkokul mezunu iken; % 8,9’unun (142)
babası üniversite
mezunudur. AraĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının baba eğitim seviyesinin anne
eğitim seviyesine göre daha yüksek olduğu söylenebilir.
Tablo 39: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ailelerinin Aylık Gelir Düzeylerine
Göre Dağılımı
Aylık Gelir Düzeyi
0-600 TL
631-1300 TL
1301-2500 TL
2501 TL ve Üzeri
Toplam
f
379
772
360
76
1587
%
23,9
48,6
22,7
4,8
100
Tablo 39’da görüldüğü gibi öğretmen adaylarının % 48,6’lık (772) oranla büyük
bir çoğunluğunun ailelerinin aylık gelir seviyesi 631-1300 TL arasında iken; ailelerinin
aylık gelir seviyesi en yüksek olan öğretmen adaylarının oranı ise % 4,8 (76)’dir.
Tablo 40: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Baba Mesleğine Göre Dağılımı
Baba Mesleği
ĠĢçi
Memur
Çiftçi
Emekli
Esnaf
ÇalıĢmıyor
Serbest Meslek
Toplam
f
271
182
257
439
205
145
88
1587
%
17,1
11,5
16,2
27,7
12,9
9,1
5,5
100
Tablo 40’da görüldüğü gibi öğretmen adaylarının % 27,7’lik (439) bir oranla
çoğunluğunun babası emekli iken; % 5,5’lik (88) bir oranla serbest meslek sahibidir.
144
Tablo 41: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Anne Mesleğine Göre Dağılımı
Anne Mesleği
Ev Hanımı
Emekli
Memur
Esnaf
ĠĢçi
Toplam
f
1495
27
27
8
30
1587
%
94,2
1,7
1,7
,5
1,9
100,0
Tablo 41’de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının % 94,2’lik
(1495) bir oranla büyük bir çoğunluğunun annesi ev hanımıdır. Öğretmen adaylarının %
0,5 (8) gibi düĢük oranda ise annesinin esnaf olduğu görülmektedir.
Tablo 42: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Üniversiteye BaĢlamadan Önce
YaĢadıkları Yere Göre Dağılımı
YaĢam Yeri
Köy
Kasaba
Küçük ġehir
Orta B. ġehir
Büyük ġehir
Çok Büyük ġehir
Toplam
f
310
159
453
254
199
212
1587
%
19,5
10,0
28,5
16,0
12,5
13,5
100,0
Tablo 42’de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının % 28,5’lik (453) bölümü
küçük Ģehirlerde yaĢamakta iken; %19,5’lik (310) bölümü köylerde yaĢamaktadır. En
az oran ise kasabada yaĢayanlara aittir %10 (159).
Tablo 43: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevreye KarĢı Duydukları Merak
Düzeyine Göre Dağılımı
Çevre Merak Düzeyi
Hiç Merak Etmiyorum
Çok Az Merak Ediyorum
Orta Düzeyde Merak Ediyorum
Çok Merak Ediyorum
Toplam
f
24
55
1006
498
1583
%
1,5
3,5
63,4
31,4
99,8
Tablo 43’e göre öğretmen adaylarından çevreye karĢı orta düzeyde merak
edenlerin oranı % 63,4 (1006); çok merak edenlerin oranı % 31,4 (498) hiç merak
etmeyenlerin oranı ise % 1,5’dir (24).
145
Tablo 44: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Doğal Alanlarda Bulunma Sıklığına
Göre Dağılımı
Doğal Alanda Bulunma Sıklığı
Hiç Bulunmadım
Nadiren Bulundum
Bazen Bulundum
Çok Sık Bulundum
Toplam
f
%
27
194
746
620
1587
1,7
12,2
47,0
39,1
100,0
Tablo 44’de görüldüğü gibi öğretmen adaylarından doğal alanlarda bazen
bulunanların oranı % 47 (746); çok sık bulunanların oranı % 39,1 (620), hiç
bulunmayanların oranı ise sadece % 1,7’dir (27).
Tablo 45: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevresel Aktivitelere Katılma
Sıklığına Göre Dağılımı
Çevresel Aktivitelere
Katılma Sıklığı
Hiç Katılmadım
Nadiren Katıldım
Bazen Katıldım
Çok Sık Katıldım
Toplam
f
%
247
612
606
122
1587
15,6
38,6
38,2
7,7
100,0
Tablo 45’de görüldüğü gibi öğretmen adaylarından çevresel aktivitelere nadiren
katılanların oranı % 38,6 (612); bazen katılanların oranı % 38,2 (606) ve hiç
katılmayanların oranı ise % 15,6’dır. Tabloya bakıldığında öğretmen adaylarının
çevresel aktivitelere katılma sıklıklarının düĢük olduğu görülmektedir.
Tablo 46: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevresel Konulara Olan Ġlgi Düzeyine
Göre Dağılımı
Çevre Konularına Ġlgi Düzeyi
Daha Az Ġlgi Uyandırıyor
Hemen Hemen Aynı
Daha Çok ilgi uyandırıyor
Toplam
f
341
645
597
1583
%
21,5
40,6
37,6
99,7
Tablo 46’ya göre öğretmen adaylarının siyaset, demokrasi, spor, sanat vb.
konularla karĢılaĢtırıldığında çevresel konulara % 40,9’luk (649) bir oranla hemen
146
hemen aynı ilgiyi duyduklarını ifade etmiĢlerdir. Daha az ilgi uyandırıyor diyenlerin
oranı da % 21,5 (341) bu orana eklendiğinde öğretmen adaylarının çevre konularına
çok fazla ilgi duymadıkları söylenebilir.
Tablo 47: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Konularını Anlama Düzeyine
Göre Dağılımı
Çevre Konularını
Anlama Düzeyi
Ortalamanın Altında
Ortalama
Ortalamanın Üstünde
Toplam
f
%
89
1107
388
1584
5,6
69,8
24,4
99,8
Tablo 47’ye göre öğretmen adaylarının yaĢıtları ile karĢılaĢtırdıklarında %
69,8’lik
(1107) bir oranla büyük bir çoğunluğunun çevre konularını orta düzeyde
anladıkları; % 5,6’lık (89) bir oranla ise ortalamanın altında anladıkları görülmektedir.
Tablo 48: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ailesinde Çevre Duyarlılığı Yüksek
Birey Bulunma Durumuna Göre Dağılımı
Aile Çevre
Duyarlılık Durumu
Evet
Hayır
Toplam
f
%
867
720
1587
54,6
45,4
100
Tablo 48’de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının aile bireyleri içinde çevre
duyarlılığı yüksek olanların oranı % 54,6 (867) iken; çevre duyarlılığı olmayanların
oranı % 45,4 (720) tür.
147
3.3. Veri Toplama Araçları
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerini belirlemek
amacıyla kiĢisel bilgi formu, çevreye yönelik duyuĢsal eğilimler ölçeği, çevre davranıĢ
ölçeği, çevre bilgi testi ve biliĢsel beceri testi olmak üzere 5 bölümden oluĢan “Çevre
Okuryazarlığı Anketi” kullanılmıĢtır. Bu anketin duyuĢsal eğilimler ölçeği, çevre
davranıĢ ölçeği ve çevre bilgi testi sorularının bir kısmı Wisconsin Center for
Environmental Education tarafından yayımlanan “Environmental Education in
Wisconsin: are we walking the talk? isimli raporunda lise öğrencilerinin çevre
okuryazarlık düzeylerini belirlemek için kullandığı “High School Environmental
Survey”’den adı geçen kurumun izni alınarak kullanılmıĢtır. Çevre bilgi testinin bir
kısım soruları (4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14) Timur (2011) “Fen Bilgisi Öğretmen
Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi” isimli doktora tezinden
izin alınarak kullanılmıĢtır. Bir kısım sorular ise araĢtırmacı tarafından oluĢturulmuĢtur.
3.3.1. Ölçeklerin Türkçeye Uyarlanma Süreci
Ölçekler için adı geçen kurumdan e- posta yolu ile izin alındıktan sonra ilk
olarak çeviri eĢitliği ele alınmıĢtır. Bunun için orijinaline çeviri yöntemi kullanılmıĢtır.
Bu eĢitliğe kanıt sağlamak üzere ölçek, üç Ġngiliz Dili Eğitimi uzmanı tarafından
Türkçeye çevrilmiĢtir. Yapılan üç çeviri daha sonra bir Ġngiliz Dili Eğitimi uzmanı, iki
Türk Dili Eğitimi uzmanı ve iki alan uzmanı eĢliğinde tek bir çeviriye
dönüĢtürülmüĢtür. Daha sonra bu Türkçe çeviri tekrar Ġngilizceye tercüme edilmiĢtir.
Ġki Ġngiliz Dili Eğitimi uzmanı ölçeklerin orijinal formu ile Türkçeden Ġngilizceye
çevrilen formunu karĢılaĢtırmıĢ ve yapılan değerlendirmede iki formun da aynı Ģeyi
ifade ettiği sonucuna ulaĢılmıĢtır.
3.3.2. Ölçeklerin Geçerliliği Ġçin Uzman GörüĢünün Alınması
BeĢ bölümden oluĢan çevre okuryazarlığı anketinin dıĢ geçerliliği için fen
eğitimi, biyoloji eğitimi, coğrafya eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, eğitim bilimleri ile
ölçme ve değerlendirme alanlarında çalıĢan 10 uzmandan görüĢ alınmıĢtır.
Uzmanlardan gelen görüĢlere göre bazı maddeler veri toplama aracından çıkarılmıĢ,
bazı maddeler eklenmiĢ ve bazı maddelerde ise ifade değiĢikliğine gidilmiĢtir.
148
Tablo 49: Uzman GörüĢlerinin Yüzde ve Frekans Dağılımı
Uzman GörüĢ Maddeleri
Bölüm 1. (1-18. sorular) Öğrencilerin kiĢisel bilgilerini
belirlemeye yönelik maddeler
Bölüm 2. (1-30. maddeler) Öğrencilerin duyuĢsal
eğilimlerini ölçmeye yönelik maddeler
Bölüm 3. (1-21. maddeler) Öğrencilerin çevreye yönelik
sorumlu davranıĢlarını ölçmeye yönelik maddeler
Bölüm 3. (1,4,5,8,9,13. maddeler) Öğrencilerin fiziksel
koruma davranıĢlarını ölçmeye yönelik maddeler
Bölüm 3. (2,10,14,18. maddeler) Öğrencilerin çevre ile
ilgili tüketim ve ekonomi davranıĢlarını belirlemeye
yönelik maddeler.
Bölüm 3. (3,6,11,19,20,21. maddeler) Öğrencilerin çevre
ile ilgili bireysel ve toplumsal ikna davranıĢlarını
belirlemeye yönelik maddeler
Bölüm 3. (7,12,15,16,17. maddeler) Öğrencilerin çevre
ile ilgili politik ve yasal davranıĢlarını belirlemeye
yönelik maddeler
Bölüm 4. (1-30. Sorular) Öğrencilerin çevre bilgilerini
ölçmeye yönelik sorular.
Bölüm 5. Öğrencilerin çevre sorunlarını çözmeye yönelik
biliĢsel becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanmıĢ biliĢsel
beceri testi
Yeterli
Kısmen
Yeterli
f
%
f
%
9
90,0
1
9
90,0
9
Yetersiz
f
%
10,0
-
-
1
10,0
-
-
90,0
1
10,0
-
-
9
90,0
1
10,0
-
-
9
90,0
1
10,0
-
-
9
90,0
1
10,0
-
-
9
90,0
1
10,0
-
-
9
90,0
1
10,0
-
-
8
80,0
2
20,0
-
-
Tabloya göre biliĢsel beceri testi bölümü hariç görüĢlerine baĢvurulan
uzmanların % 90’ı ölçek maddelerini yeterli bulurken; % 10’u kısmen yeterli
bulmuĢtur. BiliĢsel beceri testinde ise uzmanların % 80’i yeterli bulurken; % 20’si
kısmen yeterli bulmuĢtur.
3.3.3. Çevre Okuryazarlığı Anketinin Ön Uygulama Süreci
Uzman görüĢü alındıktan sonra çevre okuryazarlığı anketinde gerekli
düzeltmeler ve değiĢiklikler yapılarak Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal
Bilgiler Öğretmenliği 4. sınıfında öğrenim gören 10 öğrenci ile ön uygulama
yapılmıĢtır. Böylece pilot uygulamadan önce öğrencilerin anlamakta zorluk çektiği ya
da yanlıĢ anladığı maddeler ve pilot uygulamada karĢılaĢılabilecek sorunlar önceden
tespit edilebilmiĢtir. Özellikle çevre davranıĢ ölçeğinde olumsuz olduğu için ön
uygulamaya katılan öğrencilerin çoğu tarafından yanlıĢ anlaĢılan maddeler olumlu hale
dönüĢtürülmüĢtür. Çevre okuryazarlığı anketinin ön uygulaması tamamlandıktan sonra
pilot uygulamaya geçilmiĢtir.
149
3.3.4. Pilot Uygulama
Pilot uygulama KırĢehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği 4. sınıfında öğrenim gören 157 öğretmen adayı ile gerçekleĢtirilmiĢtir.
Çevre Okuryazarlığı Anketini oluĢturan bölümler ile geçerlik ve güvenirlik çalıĢmaları
hakkındaki bilgiler alt baĢlıklar halinde aĢağıda sunulmuĢtur:
3.3.4.1. KiĢisel Bilgi Formu
Bu bölümde öğretmen adaylarına onların çevre okuryazarlıkları üzerinde etkili
olabileceği düĢünülen 18 soru sorulmuĢtur. Bu sorular seçilirken çevre okuryazarlığının
alt boyutları olan tutum, davranıĢ, bilgi ve biliĢsel becerilerin araĢtırıldığı yurt içinde ve
yurt dıĢında yapılan çalıĢmalardan yararlanılmıĢtır. Böylece bu değiĢkenlerin çevre
okuryazarlığı üzerindeki etkilerini hem yurt içi hem de yurt dıĢı çalıĢmaların sonuçları
ile karĢılaĢtırma imkânı doğmuĢtur.
3.3.4.2. Çevre Bilgi Testi
Öğretmen adaylarının çevre bilgilerini belirlemek amacıyla 30 maddeden oluĢan
çevre bilgi testi pilot uygulamadan sonra 21 madde ile son Ģeklini almıĢtır. Çevre bilgi
testi; ekoloji bilgisi, genel çevre bilgisi ve sosyo-politik-ekonomik bilgi olmak üzere 3
bölümden oluĢmaktadır. Soruların konulara ve alt boyutlara göre dağılımı aĢağıdaki
Tablo 50 ve Tablo 51’de verilmiĢtir:
Tablo 50: Konularına Göre Çevre Bilgi Testinde Yer Alan Sorular
Konular
Sorular
Ekolojik ilkeler ve kurallar
1, 9, 19
Besin zinciri
Asit yağmurları
Enerji
Su kirliliği
Atmosfer
Sürdürülebilir kalkınma
Hava kirliliği
BiyoçeĢitlilik
Çevre sorunu
Sosyal çevre/bilinç/güncel
Habitat
10
2
3, 5, 17, 18
8
4
6
7
11
12, 13
14, 15, 20, 21
16.
150
Tablo 51: Çevre Bilgisi Alt Boyutlarına Göre Soruların Dağılımı
Ekoloji bilgisi
1, 9, 10, 11, 16, 19
Çevre bilgisi
2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18
Sosyo-politik-ekonomik bilgi
6, 15 20, 21
157 kiĢi ile yapılan araĢtırmanın ön uygulamasında kullanılan baĢarı testinin
KR20 güvenirlik katsayısı 0.66 olarak bulunmuĢtur. Daha sonra testin madde güçlük
indeksi ve madde ayırt edicilik analizleri yapılmıĢtır. Bu analizler sonucunda testin
güvenirliğini düĢüren, madde güçlük indeksi ve madde ayırt edicilik gücü düĢük 9
madde (2,3,5,7,10,11,12,20,21) çevre bilgi testinden çıkarılmıĢtır. Son hali ile çevre
bilgi testi 21 maddeden oluĢmuĢ ve KR20 güvenirlik katsayısı 0.71 olarak
hesaplanmıĢtır. Keheo (1995) 10-15 dolayında maddeden oluĢan çoktan seçmeli testler
için 0.50 kadar düĢük bir KR20 güvenirlik katsayısının yeterli olacağı ve 50 maddenin
üzerindeki testler için ise KR20 değerinin en az 0.80 olması gerektiğini belirtmektedir.
(Turgut, 1983: 247-248). Buna göre çevre bilgi testinin güvenirliğinin yeterli düzeyde
olduğu söylenebilir.
Madde güçlük indeksi ile ilgili olarak bilgi ölçen testlerin madde güçlük
ortalamasının 0.50 civarında olması gerektiği ifade edilmektedir (Bayrakçeken, 2008:
315). Bu araĢtırmada kullanılan çevre bilgi testinin madde güçlük indeksi ortalamasının
0.60 olması bu testin kullanılabilir bir değer aralığında olduğunu göstermektedir. Yani
bu veri geliĢtirilen çevre bilgi testinin orta güçlük seviyesinde olduğunu göstermektedir.
Yine literatürde madde ayırt edicilik indeksinin 0.20’nin altında olan maddelerin
bireyleri iyi ayırt edemediği belirtilmiĢtir (Büyüköztürk, 2007:171). Bu teste ayırt
edicilik gücü 0.20’nin altında olan maddeler çıkarılmıĢtır. Çıkarma iĢleminden sonra
çevre bilgi testine bakıldığında ortalama ayırt ediciliğin 0.39 olduğu tespit edilmiĢtir.
Buna göre çevre bilgi testi nihai hali ile sorulara doğru cevap veren öğretmen adayları
ile veremeyen öğretmen adaylarını ayırt edebilme derecesinin iyi olduğu söylenebilir.
151
Tablo 52: Çevre Bilgi Testinin Madde Güçlük ve Ayırt Edicilik, Değerleri
Soru
Madde Güçlük
Ġndeksi
Ayırt Edicilik
Gücü (D)
Soru
Madde Güçlük
Ġndeksi
Ayırt Edicilik
Gücü (D)
1
0,54
0,42
16
0,58
0,40
2
0,69
0,19
17
0,29
0,26
3
4
0,60
0,77
0,21
0,30
18
19
0,55
0,61
0,78
0,38
5
0,30
0,14
20
0,73
0,14
6
7
8
9
10
0,55
0,86
0,88
0,53
0,69
0,30
0,11
0,19
0,35
0,04
21
22
23
24
25
0,25
0,47
0,80
0,59
0,60
0,21
0,66
0,23
0,38
0,35
11
0,32
0,21
26
0,65
0,26
12
13
14
15
0,35
0,58
0,58
0,63
0,14
0,73
0,59
0,45
27
28
29
30
0,38
0,58
0,79
0,65
0,23
0,40
0,26
0,45
3.3.4.3. Çevreye Yönelik DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği
Öğretmen adaylarının çevreye yönelik duyuĢsal eğilimlerini belirlemek amacıyla
30 maddeden oluĢan ölçek uzman görüĢü alındıktan ve pilot uygulamadan sonra 27
maddeye inmiĢtir. Ölçek 5’li likert türünde yapılandırılmıĢtır. Dördüncü sınıfta öğrenim
gören 157 Sosyal Bilgiler öğretmen adayına uygulanan duyuĢsal eğilimler ölçeğinin
Cronbach Alpha kat sayısı 0.78 olarak bulunmuĢtur.
3.3.4.4. Çevre DavranıĢ Ölçeği
Orijinalinde 16 maddeden oluĢan bu ölçeğe araĢtırmacı tarafından 7 madde daha
eklenerek 23 maddeye çıkarılmıĢtır. Pilot uygulamadan sonra ise madde sayısı 19’a
düĢmüĢtür. Ölçek 3 alt boyuttan oluĢmaktadır. Bunlar;
1. Fiziksel koruma davranıĢı
2. Bireysel ve toplumsal ikna
3. Politik ve yasal davranıĢlar
152
Pilot uygulamadan elde edilen veriler ıĢığında “Çevre DavranıĢ Ölçeği”nde yer
alan maddelerin, belirlenen özellikleri, ne derecede doğru ölçtüğünün belirlenebilmesi
amacıyla yapı geçerliliğine bakılmıĢtır. Bu aĢamada aĢağıda belirtilen iĢlem basamakları
gerçekleĢtirilmiĢtir.
a) Açımlayıcı faktör analizi,
b) Doğrulayıcı faktör analizi,
c) Madde toplam korelasyonlarını kullanarak test maddelerinin güvenirliğinin
(Cronbach Alpha) belirlenmesi,
3.3.4.4.1.Çevre DavranıĢ Ölçeğinin Açımlayıcı Faktör Analizine Yönelik
Bulgular
Açımlayıcı faktör analizi yapılmadan önce Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve
Bartlett testi yapılmıĢtır. Örneklemin faktör analizi için uygun olduğunu test eden KMO
testi ölçüm değerinin 0,939, Bartlett testi ki kare değerinin ise 13121,253 (df=253, p=.000)
olduğu tespit edilmiĢtir. KMO değerinin 0,90 üzerinde olması veri setinin faktör analizi
yapmak için mükemmel düzeyde uygun olduğu Ģeklinde yorumlanmaktadır (Kalaycı,
2006: 322). Ayrıca Bartlett testi sonucunda “Korelasyon matrisi birim matrisidir.” Null
hipotezi 05 anlamlılık düzeyinde reddedilmiĢtir (Kalaycı, 2006: 322).
Tablo 53: KMO ve Bartlett Testi Sonuçları
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliği Ölçüm Değeri
Bartlett Testi Sonuçları
YaklaĢık Ki Kare
sd
Anlamlılık
,939
13121,253
253
,000
Veri setinin faktör analizine uygun olduğuna yönelik bu kanıtlar toplandıktan
sonra Temel BileĢenler Analizi (Principal Component) yöntemi kullanılarak faktör
analizi yapılmıĢtır.
153
Tablo 54: Maddelerin Ortak Faktör Varyans Değerleri
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
m8
m12
m13
m15
m16
m17
m18
m19
m20
m21
m22
m23
BaĢlangıç Değerleri
Ekstraksiyon
1,000
,313
1,000
,440
1,000
,459
1,000
,495
1,000
,531
1,000
,471
1,000
,369
1,000
,443
1,000
,654
1,000
,353
1,000
,692
1,000
,567
1,000
,604
1,000
,584
1,000
,575
1,000
,561
1,000
,655
1,000
,451
1,000
,379
Tablo 54 incelendiğinde, çevre davranıĢ ölçeğinde yer alan maddelerin ortak
faktör varyanslarının 0.313-0.692 arasında değiĢtiği görülmektedir. Bu sonuçlara göre,
maddelerin ortak faktör varyanslarının yüksek değerde olduğu söylenebilir. Varyans
değerleri incelendiğinde, analize alınan 23 maddenin (değiĢkenin), öz değeri 1’den
büyük olan 3 faktör altında toplandığı görülmüĢtür. Ölçekteki birinci faktörün açıkladığı
varyans %33,93’tür. Sosyal bilimlerde geliĢtirilen ölçeklerde yer alan faktörlerin toplam
varyansın en az % 40’ını karĢılaması gerekliliği (Büyüköztürk: 2008: 125) düĢünülerek
ölçeğin 3 boyuttan oluĢabileceği ön görülmüĢtür. Böylelikle öz değere göre çizilen çizgi
grafiğinin incelenmesi gerekli görülmüĢtür.
154
Grafik 1: Maddelerin Öz Değerine Göre Çizilen Çizgi Grafiği
Öz değer grafiğinde (Scree Plot) ilk üç ivmeli düĢüĢten sonra ivmede bir
düzelme görülmektedir. Bu durum ölçeğin 3 boyutlu bir ölçek olabileceği öngörüsünü
doğrulamaktadır.
Anlamlı faktörler elde edebilmek için 350 ve üzeri gözlem sayısında faktör
ağırlığının 0,30 ve üzerinde olması gerekir. 0,50 ve üzerindeki ağırlıklar ise oldukça iyi
kabul edilir (Kalaycı, 2008: 330; Büyüköztürk, 2007: 124). Bu bağlamda faktör yükü
,45’in altında olan maddeler ölçekten çıkarılmıĢtır. Ayrıca bir maddenin faktör yükü ile
diğer bir faktördeki yük değeri arasında en az, 10 fark olması gerekir (Büyüköztürk,
2007: 125).
Ölçeğe madde seçiminde yapılması gerekenler dikkate alınarak döndürme iĢlemi
sosyal bilimlerin genel ölçek geliĢtirme tekniğinde olduğu gibi varimaks tekniği
kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Burada maddelerin 1 değerine en yakın olanları
biraraya getirilmektedir.
Faktör yükü .45’in üzerinde olan, bir veya iki madde içeren 3 faktör olduğu
görülmüĢ ve bu faktörlerde .45 üzerindeki faktör yükleriyle tek baĢlarına bulunan ya da
ikiĢerli olarak gruplanan maddeler, ölçekten çıkarılmıĢtır. Ayrıca ilk üç faktör dıĢındaki
faktörlerde bulunan maddelerin kuramsal olarak anlamlı kümelenmediği görülerek bu
maddelerin de ölçekten çıkarılmasına karar verilmiĢtir.
155
Döndürme sonrasında ölçekten madde çıkarılmasının ardından tekrar faktör
analizi yapılmıĢtır. Yapılan faktör analizinde özdeğeri 1’in üzerinde olan ve toplam
varyansın %50,499’unu açıklayan 3 faktörlü bir yapı elde edilmiĢtir.
Tablo 55: Öz Değer Ġstatistiğine Bağlı Faktör Sayısı ve Açıklanan Varyans Yüzdesi
BileĢenler
BaĢlangıç Öz Değerleri
Varyans
Toplam
Toplam
yüzdesi
yüzdesi
Kareler Toplamı Rotasyonu
Varyans
Toplam
Toplam
yüzdesi
yüzdesi
1
6,202
32,640
32,640
3,854
20,283
20,283
2
2,223
11,701
44,341
3,731
19,639
39,921
3
1,170
6,158
50,499
2,010
10,578
50,499
4
,904
4,757
55,256
5
,814
4,286
59,542
6
,789
4,153
63,695
7
,733
3,856
67,551
8
,704
3,703
71,254
9
,664
3,494
74,748
10
,598
3,148
77,895
11
,581
3,056
80,951
12
,560
2,946
83,897
13
,525
2,762
86,660
14
,514
2,705
89,365
15
,486
2,556
91,922
16
,457
2,405
94,327
17
,403
2,121
96,448
18
,356
1,875
98,323
19
,319
1,677
100,000
Döndürme sonrasında 6 maddenin birinci faktör, 6 maddenin ikinci faktör, 7
maddenin üçüncü faktör altında toplandığı tespit edilmiĢtir.
156
D15. Çevre konuları veya sorunları hakkında gazetelere
mektup / e-posta gönderirim.
D12. Çevre konuları hakkındaki görüĢlerimi ifade etmek için
politikacılara yazarım ya da onları ararım.
D17. Çevre ile ilgili sivil toplum kuruĢlarının eylemlerine
katılırım.
D18. Çevre ile ilgili sivil toplum kuruluĢlarının güçlenmesi
için parasal destek sağlarım
D16. Fark ettiğim çevre sorunlarını ve ihlallerini ilgililere
bildiririm.
D23. Bir partiye oy vermeden önce o partinin çevre
politikasını incelerim.
D19. Yere çöp atan ve çevreye zarar veren insanları uyarırım
D21. Çevreyi korumanın önemi konusunda baĢkalarını ikna
etmek için uğraĢırım.
D20. Okulumuzdaki su ve elektrik tüketimini azaltmak için
arkadaĢlarımı harekete geçiririm.
D3. Çevreye zarar veren bir Ģeyler yaptığını fark ettiğim
insanlarla o davranıĢtan vazgeçirmek amacıyla konuĢurum
(örneğin; o kiĢiyle meĢrubat kutularını çöpe atacağı yere geri
dönüĢüme göndermesi konusunda konuĢmayı denerim).
D7. Okulumuzda çevresel konu ve sorunlarla ilgili gönüllü
olarak çalıĢanları desteklerim
D6. ArkadaĢlarım için olumlu bir çevresel örnek oluĢtururum.
D5. Tükettiğim ürünlerin miktarını azaltmak için çaba
gösteririm.
D22. Çevremde (okulda, sokakta vb.) gördüğüm çöpleri çöp
kutusuna atarım.
D4 Çevreyi korumaya yardımcı olmak için otomobil
kullanmak yerine yürürüm, toplu taĢıma araçlarını kullanırım
veya bisiklete binerim.
D2. AĢırı (Gereğinden fazla) paketlenmiĢ ürünleri satın
almaktan kaçınırım.
D8. Yolda yürürken yerde gördüğüm metal kutuları alır ve
geri dönüĢüme göndermek için yanımda taĢırım.
D13. Çevre hakkında gazete ve dergi yazılarını okurum.
D1. Elektrik tasarrufu yapmak için ıĢıkları ve elektrikle
çalıĢan aletleri kullanmadığım zaman kapatırım.
Fiziksel
Koruma
D.
Bireysel
Toplumsal
Ġkna D.
Çevre DavranıĢ Ölçeği Maddeleri
Politik ve
Yasal D.
Tablo 56: Çevre DavranıĢ Ölçeği Faktör Yük Değerleri
,825
,797
,758
,739
,653
,493
,753
,744
,634
,605
,560
,543
,682
,662
,657
,615
,503
,493
,451
Maddelerin faktör yüklerinin aldığı değerler ,825 ile ,451 aralığında
gerçekleĢmiĢtir. Açımlayıcı faktör analizi yanında doğrulayıcı faktör analizi de
uygulanıp maddeler arası iliĢki (model) doğrulanmıĢtır.
157
3.3.4.4.2. Çevre DavranıĢ Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizine Yönelik
Bulgular
“Doğrulayıcı faktör analizi, açımlayıcı faktör analizinin bir uzantısıdır.
Doğrulayıcı faktör analizi gizil değiĢkenler ve gözlenen ölçümler arasındaki iliĢkilerin
ölçüm modelleriyle ilgilenen bir yapısal eĢitlik modelidir” (Yılmaz ve Çelik, 2009: 53;
Raykov ve Marcoulides, 2006: 4). Her bir faktör, gözlenen değiĢkenlerle (maddeler)
aralarındaki korelasyonel iliĢkilerle açıklanır. Dolayısıyla her bir faktör, maddelerle
olan potansiyel iliĢkisiyle açıklanır. Çevre davranıĢ ölçeğine dair doğrulayıcı faktör
analizinde üç örtük değiĢkenin 19 değiĢkeni ortaya koyabildiğine dair bir sav test
edilmiĢtir.
ġekil 1: Çevre DavranıĢ Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Chi-Square =1637.70, df=149, P-value =0,00000, RMSEA=0,079
158
DFA’da herhangi iki değiĢken arasındaki iliĢkiyi gösterir kat sayı 1 değerinin
üzerinde olamaz (ġimĢek, 2007: 85). Diyagrama bakıldığında madde 6’nın 0,60; madde
7’nin 0,51 değeri ile “ikna” faktörü ile iliĢkilendirildiği görülür. Ayrıca diyagramda
değiĢkenlerin t değerlerine bakılmıĢ ve kırmızı renkte herhangi bir ibareye de
rastlanmamıĢtır. Bu durum, değiĢkenler ve örtük değiĢkenler arası iliĢkinin 0,05
düzeyinde anlamlı olduğunu ortaya koyar (ġimĢek, 2007: 86).
Tablo 57: Çevre DavranıĢ Ölçeği Uyum Ġndeksi
Ölçek Modelinde
Uyum Ölçütleri
Mükemmel Uyum
Kabul Edilebilir Uyum
RMSEA
0<RMSEA<0.05
0.05<RMSEA<0.08
0.079
S-RMR
0≤S-RMR≤0.05
0.05<S-RMR<0.1
0.085
NNFI
0.97≤NNFI≤1
0.95<NNFI<0.97
0.94
CFI
0.97≤CFI≤1
0.95<CFI<0.97
0.95
GFI
0.95≤GFI≤1
0.90≤GFI<0.95
0.90
AGFI
0.90≤AGFI≤1
0.85<AGFI<0.90
0.87
IFI
0.95≤IFI≤1
0.90<IFI<0.95
0.95
Gözlenen Değer
Tablo Sümer, 2000: 49-74’ten; Yılmaz ve Çelik, 2009: 37-47’dan uyarlanmıĢtır.
Doğrulayıcı faktör analizinde, yapının uygunluğu için model uygunluk
ölçütlerinden RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation), SRMR
(Standardized Root Mean Square Residual),
GFI (Goodness of Fit Index), AGFI
(Adjusted Goodness of Fit Index), CFI (Comparative Fit Index), NFI (Normed Fit
Index) değerleri dikkate alınmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre 0,05’in altında ise iyi bir
fit değerini, 0,08’in altında ise kabul edilebilir bir fit değerini (ġimĢek, 2007: 14) ortaya
koyan RMSEA değerinin 0,079 ve SRMR değerinin, 0,085 olduğu belirlenmiĢtir.
Ayrıca modelin uygunluğu durumunda 0,90 ve 0,90 değerinin üzerinde olması gereken
GFI değerinin 0,90; AGFI değerinin 0,87; CFI değerinin 0,98; NFI değerinin 0,94
olduğu görülmüĢtür (ġimĢek, 2007: 14). Elde edilen model uygunluk değerleri ile
modelin kabul edilebilir düzeyde uygun olduğu söylenebilir.
3.3.4.4.3. Madde Toplam Korelasyonlarını Kullanarak Test Maddelerinin
Güvenirliğinin (Cronbach Alpha) Belirlenmesi
Çevre DavranıĢ Ölçeğinin güvenirlik değerini belirlemek için güvenirlik testi
yapılmıĢtır ve ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik değerinin ,852 olduğu belirlenmiĢtir.
159
“0,80 ≤ α <1,00 ise ölçek, yüksek derecede güvenilir bir ölçektir” (Kalaycı, 2009: 405).
Buradan hareketle ortaya konan 19 maddeli Çevre DavranıĢ Ölçeğinin yüksek derecede
güvenilir olduğu söylenebilir. Faktörlerin ayrı ayrı güvenirlik değerleri ise; politik
davranıĢ boyutunda ,710; ikna boyutunda ,810; Fiziksel koruma faktöründe ise ,731
olarak belirlenmiĢtir. Bu değerler, ölçeğin boyutlarının da yüksek derecede güvenilir ve
oldukça güvenilir olduğunu ifade etmektedir (Kalaycı, 2009: 405).
Tablo 58: Çevre DavranıĢ Ölçeği Güvenirlik Analizi
Çevre DavranıĢ Ölçeği
Alt Boyutları
Madde
Numarası
1
2
4
Fiziksel Koruma
5
DavranıĢı
8
13
22
3
6
7
Bireysel ve Toplumsal
Ġkna DavranıĢı
19
20
21
12
15
16
Politik ve Yasal DavranıĢ
17
18
23
Toplam
Madde Toplam Korelasyonu
,419**
,385**
,612**
,638**
,696**
,661**
,725**
,657**
,719**
,566**
,738**
,811**
,834**
,405**
,463**
,646**
,523**
,566**
,717**
Cronbach
Alpha
,731
,810
,710
,852
Madde toplam korelasyon katsayıları r ≥ 0.40 için, çok iyi bir madde; 0.30 ≤ r ≤
0.39 için, iyi derecede bir madde; 0.20≤ r ≤ 0.29 için, zorunlu görülmesi durumunda
veya düzeltildikten sonra teste alınabilecek bir madde; r ≤ 0.19 için ise, teste
alınmaması gerekli madde olarak sınıflandırılmıĢtır (Büyüköztürk, 2010: 92; Kalaycı,
2009: 116). Bu bağlamda, maddeler ile toplam arasındaki korelasyonun çok iyi düzeyde
olduğu (r ≥ 0.40) söylenebilir.
160
3.3.4.5. BiliĢsel Beceri Testi
Çevre okuryazarlığını oluĢturan boyutlardan sonuncusu da biliĢsel beceridir.
AraĢtırmacı tarafından öğretmen adaylarının bilimsel araĢtırma süreçlerini ne derece
doğru kullandıklarını belirlemek için, güncel bir çevre sorunu olan genetiği değiĢtirilmiĢ
organizmalarla ilgili bir metin oluĢturulmuĢtur. Daha sonra öğretmen adaylarından bu
metinden yararlanarak karıĢık halde verilmiĢ olan bilimsel araĢtırma basamaklarını
sırasına koymaları istenmiĢtir.
3.4. Verilerin Analizi
Çevre okuryazarlığını oluĢturan bileĢenlerden duyuĢsal eğilimler ölçeği 5’li
likert Ģeklinde yapılandırılmıĢtır. Toplamda 27 maddeden oluĢan ölçekte 16 adet
olumlu, 11 adet olumsuz madde bulunmaktadır. Olumlu ve olumsuz maddelere verilen
cevapların puanlama sistemi Tablo 59’da verilmiĢtir.
Tablo 59: Çevreye Yönelik DuyuĢsal Eğilimler Ölçeğinde Kullanılan Puanlama Sistemi
Hiç
Kararsızım
Katılıyorum
1
2
3
4
5
5
4
3
2
1
Katılmıyorum
Olumlu
Maddeler
Olumsuz
Maddeler
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılıyorum
Buna göre ölçekten alınabilecek en düĢük puan 27 iken en yüksek puan 135’tir.
Benzer Ģekilde çevre davranıĢ ölçeği de 5’li likert Ģeklinde yapılandırılmıĢtır. 19
maddeden oluĢan çevre davranıĢ ölçeğinin tüm maddeleri olumlu ifadeleri içermektedir.
Olumlu maddelere verilen cevapların puanlama sistemi Tablo 60’da verilmiĢtir.
Tablo 60: Çevre DavranıĢ Ölçeğinde Kullanılan Puanlama Sistemi
Hiçbir
Zaman
Olumlu
Maddeler
1
Nadiren
Bazen
Genellikle
Her Zaman
2
3
4
5
Çevre davranıĢ ölçeğinden alınabilecek en düĢük puan 19 iken en yüksek puan
95’dir.
161
Çevre bilgi testinin değerlendirilmesinde doğru cevaba “1” puan, yanlıĢ ve boĢ
cevaplara ise “0” puan verilmiĢtir. Buna göre 21 soruluk Çevre bilgi testinden
alınabilecek en düĢük puan “0” iken en yüksek puan ise “21”dir. Aynı Ģekilde biliĢsel
beceri testinde de doğru sıralamaya “1” puan; yanlıĢ sıralama ve boĢ cevaplara “0”
puan verilmiĢtir. Bu teste alınabilecek en düĢük puan “0” iken en yüksek puan “7”dir.
AraĢtırmada istatistiksel analizler SPSS 15 (Statistical Package for Social
Science
for
Personal
Computers)
programı
kullanılarak
yapılmıĢtır.
Çevre
okuryazarlığını oluĢturan bileĢenler ile bağımsız değiĢkenler arasında ĠliĢkisiz
(bağımsız) Örneklemler Ġçin t-Testi; ĠliĢkisiz Örneklemler Ġçin Tek Yönlü Varyans
Analizi (ANOVA) ve çevre okuryazarlığı bileĢenleri ve çevre davranıĢ ölçeği alt
bileĢenleri arasında anlamlı bir iliĢkinin olup olmadığını ortaya koymak amacıyla da
Basit Korelasyon yapılmıĢtır.
Sosyal
Bilgiler
öğretmen
adaylarının
çevre
okuryazarlık
düzeylerinin
belirlenebilmesi için duyuĢsal eğilimler ölçeği, çevre davranıĢ ölçeği, çevre bilgi testi ve
biliĢsel beceri testinden yararlanılmıĢtır. Öncelikle öğretmen adaylarının bu 4 alt
ölçekten aldıkları toplam puanların ortalamaları hesaplanarak hangi düzeyde oldukları
tespit edilmiĢtir. Daha sonra Mcbeth, Hungerford, Marcinkowski, Volk ve Meyers
(2008) tarafından geliĢtirilen bir yöntemle öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık
düzeyleri tespit edilmiĢtir. Bu yönteme göre öğretmen adaylarının tüm ölçeklerden
alacağı standartlaĢtırılmıĢ bir maksimum puan (60) belirlenmiĢtir. Daha sonra bu
standartlaĢtırılmıĢ puana göre her bir ölçekten ve alt boyutlardan alınabilecek
maksimum puanların hesaplanabilmesi için çarpanları tespit edilmiĢtir.
Sosyal
Bilgiler
öğretmen
adaylarının
çevre
okuryazarlık
düzeylerinin
belirlenmesinde kullanılacak olan bu çarpan değerleri Tablo 61’de verilmiĢtir.
162
Tablo 61: Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesinde
Kullanılan Çarpan Değerleri ve Her Bir Ölçekten Alınabilecek Maksimum Puanlar
Çevre
Okuryazarlığı
BileĢenleri
Soru
Sayısı
Puan
Aralığı
Çarpanı
Alınabilecek
Maksimum
Puan
Bilgi
21
0-21
2,857
60
DuyuĢsal Eğilim
27
27-135
0,444
60
Fiziksel
Koruma
7
7-35
0,631
22
Bireysel
Toplumsal
Ġkna
6
6-30
0,631
19
Politik ve
Yasal
6
6-30
0,631
DavranıĢ
Özel
Kavramsal
Boyut
19
Toplam=60
BiliĢsel Beceri
7
0-7
Toplam Puan
83
46-267
8,571
60
240
Tablo 61’de görüldüğü gibi her bir ölçekten alınabilecek olan en yüksek puanın
“60” olabilmesi için çevre bilgi testinin çarpan değeri “2,857”, duyuĢsal eğilimler
ölçeğinin çarpan değeri “0,444”, davranıĢ ölçeğinin çarpan değeri “0,631” ve biliĢsel
beceri testinin çarpan değeri de 8,571 olarak bulunmuĢtur. StandartlaĢtırılmıĢ puana
göre en yüksek çevre okuryazarlık düzeyi 240 puan olarak en düĢük çevre okuryazarlık
düzeyi de 24 puan olarak tespit edilmiĢtir. Daha sonra en düĢük puan ile en yüksek puan
arasında düĢük-orta-yüksek olmak üzere çevre okuryazarlık düzeyi üç kategoriye
ayrılmıĢtır. Buna göre 24-96 puan arası düĢük, 97-168 arası orta 169-240 puan arası
yüksek çevre okuryazarlık düzeyini göstermektedir.
IV. BÖLÜM
BULGULAR ve YORUM
Bu bölümde, araĢtırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucu ortaya
çıkan bulgular ve bunların istatistiksel analizleri sunulmuĢtur.
4.1. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeylerine
ĠliĢkin Bulgular ve Yorum
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeyleri belirlenirken
Mcbeth, Hungerford, Marcinkowski, Volk ve Meyers (2008) tarafından geliĢtirilen bir
model uygulanmıĢtır. Bu modele göre çevre okuryazarlık düzeyi, düĢük-orta-yüksek
olmak üzere üç kategoride değerlendirilmiĢtir. Bu modele göre Sosyal Bilgiler öğretmen
adaylarının çevre okuryazarlık düzeyleri Tablo 62’de görüldüğü gibidir.
Tablo 62: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeyleri
Çevre
Okuryazarlığının
Alt BileĢenleri
Bilgi
DuyuĢsal Eğilim
DavranıĢ
BiliĢsel Beceri
Toplam
Aralık
f
%
Aralık
f
%
Aralık
f
%
Aralık
f
%
Aralık
f
%
DüĢük
Orta
Yüksek
0-20
492
31
12-28
5
,2
12-28
308
19,4
0-20
967
60,9
24-96
159
10
21-40
1095
69
29-44
792
50
29-44
1119
70,5
21-40
346
21,8
97-168
1362
85,8
41-60
45-60
790
49,8
45-60
160
10,1
41-60
274
17,3
169-240
67
4,2
S
23,23
6,30
44,42
4,77
34,56
7,67
20,78
17,41
123,00
22,25
Tablo 62’de görüldüğü gibi çevre bilgi testinde 0-20 puan arası düĢük; 21-40
puan arası orta ve 41-60 puan arası yüksek düzey olarak belirlenmiĢtir. Buna göre 0-20
puan aralığına giren öğretmen adaylarının oranı % 31 (492); 21-40 puan aralığına giren
öğretmen adaylarının oranı ise % 69’dur (1095). 41-60 puan aralığına girebilen hiçbir
öğretmen adayı bulunmamaktadır. Öğretmen adaylarının çevre bilgi testinden aldıkları
164
toplam puanın ortalaması (
= 23,23) bulunmuĢtur. Bu değere bakıldığında öğretmen
adaylarının çevre bilgi düzeylerinin orta düzeyde ama orta düzeyin en alt seviyesinde
olduğu söylenebilir.
DuyuĢsal eğilimler ölçeğinde 12-28 puan arası düĢük; 29-44 puan arası orta ve
45-60 puan arası yüksek düzey olarak belirlenmiĢtir. Buna göre 12-28 puan aralığına
giren öğretmen adaylarının oranı % 0,2 (5), 29-44 aralığına giren öğretmen adaylarının
oranı % 50 (792) ve 45-60 puan aralığına giren öğretmen adaylarının oranı ise %
49,8’dir (790). Öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilimler ölçeğinden aldıkları toplam
puanın ortalaması ( =44,42) olarak hesaplanmıĢtır. Bu değere göre öğretmen
adaylarının çevreye karĢı duyuĢsal eğilimlerinin yüksek olduğu söylenebilir.
DavranıĢ ölçeğinde 12-28 puan arası düĢük; 29-44 puan arası orta ve 45-60 puan
arası yüksek düzey olarak belirlenmiĢtir. Buna göre 12-28 puan aralığına giren
öğretmen adaylarının oranı % 19,4 (308); 29-44 puan aralığına giren öğretmen
adaylarının oranı % 70,5 (1119) ve 45-60 puan aralığına giren öğretmen adaylarının
oranı ise % 10,1’dir (160). Öğretmen adaylarının davranıĢ ölçeğinden aldıkları toplam
puanın ortalaması ( =34,56) olarak hesaplanmıĢtır. Bu değere göre öğretmen
adaylarının çevreye karĢı davranıĢlarının orta düzeyde olduğu söylenebilir.
BiliĢsel beceri testinde 0-20 puan arası düĢük, 21-40 puan arası orta ve 41-60
puan arası yüksek düzey olarak belirlenmiĢtir. Buna göre 0-20 puan aralığına giren
öğretmen adaylarının oranı % 60,09 (967); 21-40 puan aralığına giren öğretmen
adaylarının oranı % 21,8 (346) ve 41-60 puan aralığına giren öğretmen adaylarının oranı
ise % 17,3’dür (274). Öğretmen adaylarının biliĢsel beceri testinden aldıkları toplam
puanın ortalaması (
=20,78) olarak hesaplanmıĢtır. Bu değere göre öğretmen
adaylarının biliĢsel becerilerinin alt düzeyde olduğu söylenebilir.
Sosyal
Bilgiler
öğretmen
adaylarının
çevre
okuryazarlık
düzeylerinin
belirlenebilmesi için çevre bilgi testi, çevreye yönelik duyuĢsal eğilimler ölçeği, çevre
davranıĢ ölçeği ve biliĢsel beceri testinden yararlanılmıĢtır. Öğretmen adaylarının çevre
okuryazarlığının bu alt bileĢenlerinden aldıkları toplam puanların ortalamaları, standart
sapmaları ve hangi düzeyde oldukları ayrı ayrı tespit edilmiĢtir. Öğretmen adaylarının
bu dört ölçekten alabilecekleri en yüksek puan 240’dır. StandartlaĢtırılmıĢ puana göre,
165
24-96 puan arası düĢük, 97-168 puan arası orta ve 169-240 puan arası yüksek çevre
okuryazarlık düzeyi olarak tespit edilmiĢtir. Buna göre 24-96 puan aralığına giren
öğretmen adaylarının oranı % 10 (159); 97-168 puan aralığına giren öğretmen
adaylarının oranı % 85,8 (1362) ve 169-240 puan aralığına giren öğretmen adaylarının
oranı ise % 4,2’dir (67). Öğretmen adaylarının çevre okuryazarlığının dört ayrı
bileĢeninden aldıkları toplam puanların ortalaması (
= 123,00) olarak hesaplanmıĢtır.
Bu değere göre öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin orta düzeyde
olduğu söylenebilir.
4.2. Birinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorum
AraĢtırmanın birinci alt problemi;
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre bilgi testi puanları;
 Cinsiyetlerine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Sınıf düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Genel akademik ortalamalarına göre farklılaĢmakta mıdır?
 Üniversitede çevre eğitimi dersi alma durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Lisede çevre eğitimi dersi alma durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Anne eğitim durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Baba eğitim durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Ailenin aylık gelir durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Baba mesleğine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Anne mesleğine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Üniversiteye baĢlamadan önce yaĢadıkları yere göre farklılaĢmakta mıdır?
 Çevreye karĢı duydukları merak düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Doğal alanlarda bulunma sıklığına göre farklılaĢmakta mıdır?
 Çevre konularına karĢı duyulan ilgi düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Çevre konularını anlama düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Bu alt probleme iliĢkin bulgular ve yorum aĢağıda
sıralanmıĢtır:
166
Tablo 63: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi ve Alt Boyutlarına
Ait Betimsel Veriler
Çevre Bilgi Alt Boyutları
N
Ekoloji Bilgisi
Çevre Bilgisi
Sosyo-Pol-Ekonomik Bilgi
Bilgi toplam
1587
1587
1587
1587
En DüĢük
Puan
0
0
0
0
En Yüksek
Puan
6
12
3
21
S
3,50
6,95
1,17
11,61
1,39
1,99
,818
3,15
Çevre bilgi testi üç alt boyuttan oluĢmaktadır. Ekoloji bilgisi boyutunda
toplamda 6 soru bulunmaktadır. Öğretmen adaylarının bu alt boyuttan aldıkları
puanların ortalaması (
=3,50)’dir. Çevre bilgi boyutunda 12 soru bulunmaktadır.
Öğretmen adayının bu alt boyuttan aldıkları puanların ortalaması (
=6,95)’dir. Sosyo-
politik-ekonomik bilgi boyutunda ise 3 soru bulunmaktadır. Öğretmen adayının bu alt
boyuttan aldıkları puanların ortalaması ise (
=1,17)’dir. Çevre bilgi testinin genelinde
21 soru bulunmaktadır. Çevre bilgi testinin genelinden Sosyal Bilgiler öğretmen
adaylarının aldıkları puanların ortalaması ise (
=11,61)’dir. Bu bulgulara göre Sosyal
Bilgiler öğretmen adaylarının çevre bilgi testinde ortalama ama kısmen düĢük düzeyde
bir baĢarı gösterdikleri söylenebilir.
4.2.1. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının
Cinsiyete Göre Farklılığına ĠliĢkin Bulgular
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre bilgi testi puanlarının cinsiyete göre
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için iliĢkisiz örneklemler için t
testi yapılmıĢtır.
Tablo 64: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının
Cinsiyete Göre Farklılığı Ġçin t- Testi Sonuçları
Çevre Bilgi
Cinsiyet
N
S
Kız
755
11,64
3,09
Erkek
832
11,58
3,20
sd
t
p
1585
,346
,730
Tablo 64’e göre öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeyleri cinsiyete göre
anlamlı farklılık göstermemiĢtir. [t(1585) = ,346; p>0,05]. Bu bulguya göre, öğretmen
adaylarının çevre bilgilerinin cinsiyete göre değiĢmediği söylenebilir.
167
4.2.2. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeyine Göre Çevre
Bilgilerine ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre bilgi testi puanlarının sınıf düzeyine göre anlamlı
bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü varyans analizi
yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 65: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının Sınıf
Düzeyine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Fark
Scheefe
Varyansın Kaynağı
KT
sd
KO
F
p
Gruplar arası
132,949
3
44,316
4,492
,004
Gruplar içi
15616,814
1583
9,865
Toplam
15749,763
1586
1-2
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeyleri sınıf
düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F
(3-1583)
= 4,492; p<0,05]. Farklılığın
hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Scheffe testi yapılmıĢtır. Buna
göre; 1 sınıf öğretmen adaylarının çevre bilgi testi puanları ortalaması (
sınıf öğretmen adaylarının çevre bilgi testi puanlarının ortalaması (
=12,04) ile 2.
=11,29) arasında
1. sınıf öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Sınıf düzeyi
yükseldikçe öğretmen adaylarının çevre bilgi puanları ortalaması büyük bir farklılık
göstermemektedir. Bu bulgu üniversitede alınan eğitimin öğretmen adaylarının çevre
bilgi düzeyleri üzerinde herhangi bir olumlu etki yapmadığı Ģeklinde yorumlanabilir.
Tablo 66: Sınıf Düzeyi DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Çevre Bilgi
Grup
1
2
3
4
Sınıf Düzeyi
1. sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
N
443
428
403
313
12,04
11,29
11,60
11,45
S
2,92
3,18
3,00
3,52
168
4.2.3.
Sosyal
Bilgiler
Öğretmen
Adaylarının
Genel
Akademik
Ortalamalarına Göre Çevre Bilgilerine ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen
adaylarının
çevre
bilgi
testi
puanlarının
genel
akademik
ortalamalarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek
yönlü varyans analizi yapılmıĢtır.
Tablo 67: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının Genel
Akademik Ortalamalarına Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Varyansın Kaynağı
KT
sd
KO
F
p
Gruplar arası
98,240
3
32,747
3,312
,019
Gruplar içi
15651,524
1583
9,887
Toplam
15749,763
1586
Fark
Scheefe
1-4
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeyleri genel
akademik ortalamalarına göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F
(3-1583)
= 3,312;
p<0,05]. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Scheffe testi
yapılmıĢtır. Buna göre; akademik ortalaması 3.51 – 4.00 olan öğretmen adaylarının
çevre bilgi testi puanlarının ortalaması (
=12,46) ile 2.00’den az olan öğretmen
adaylarının çevre bilgi testi puanları ortalaması (
=10,76) arasında akademik
ortalaması yüksek olan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur.
Akademik ortalama yükseldikçe öğretmen adaylarının çevre bilgi testinden aldıkları
puanların ortalamasıda yükselmektedir. Bu bulgulara göre öğretmen adaylarının genel
akademik ortalamaları arttıkça çevre bilgi düzeylerinin de arttığı söylenebilir.
Tablo 68: Genel Akademik Ortalama DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Çevre Bilgi
Grup
1
2
3
4
Akademik Ortalama
2.00’dan az
2.01-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00
N
75
1131
331
50
10,76
11,59
11,76
12,46
S
3,26
3,16
3,05
3,10
169
4.2.4. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının
Üniversitede ve Lisede Çevre Eğitimi Dersi Alma Durumuna Göre Farklılığına
ĠliĢkin Bulgular
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre bilgi testi puanlarının üniversite ve
lisede çevre eğitimi dersi alma durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek için iliĢkisiz örneklemler için t testi yapılmıĢtır. Analiz
sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 69: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının
Üniversitede ve Lisede Çevre Eğitimi Dersi Alma Durumuna Göre Farklılığı Ġçin t Testi Sonuçları
Çevre Dersi
Üniversite
Çevre Bilgi
Lise
N
S
Evet
631
11,47
3,63
Hayır
Evet
956
676
11,77
11,55
2,77
3,21
Hayır
911
11,66
3,10
sd
t
p
1585
2,446
,051
1585
-,688
,491
Tablo 69’a göre öğretmen adaylarının çevre bilgi testinden aldıkları puanlar
üniversitede [t(1585) = 2,446; p>0,05] ve lisede [t (1585) = -,688; p> 0,05] çevre eğitimi
dersi alma durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir. Bu bulguya göre,
öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeylerinin üniversitede ve lisede aldıkları çevre
eğitimi dersine göre değiĢmediği söylenebilir.
4.2.5. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Anne Eğitim Durumuna Göre
Çevre Bilgilerine ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre bilgi testi puanlarının anne eğitim durumuna göre
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü varyans analizi
yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
170
Tablo 70: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının Anne
Eğitim Durumuna Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Varyansın Kaynağı
Gruplar arası
KT
64,892
sd
4
KO
16,223
Gruplar içi
15684,871
1582
9,915
Toplam
15749,763
1586
F
1,636
p
,163
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeyleri anne eğitim
durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir [F(4-1582)= 1,636; p>0,05].
Tablo 71: Anne Eğitim Durumu DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Çevre Bilgi
Anne Eğitim Durumu
Okuryazar değil
Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Grup
1
2
3
4
5
N
414
911
128
110
24
S
2,99
3,08
3,15
3,83
4,37
11,49
11,74
11,44
11,07
12,20
4.2.6. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Baba Eğitim Durumuna Göre
Çevre Bilgilerine ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre bilgi testi puanlarının baba eğitim durumuna göre
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü varyans analizi
yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 72: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının Baba
Eğitim Durumuna Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Varyansın Kaynağı
Gruplar arası
KT
34,582
sd
4
KO
8,646
Gruplar içi
15715,181
1582
9,934
Toplam
15749,763
1586
F
,870
p
,481
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeyleri baba eğitim
durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir [F
(4-1582)
= ,870; p>0,05]. Bu
bulguya göre, öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeylerinin baba eğitim durumuna
göre değiĢmediği söylenebilir.
171
Tablo 73: Baba Eğitim Durumu DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Çevre Bilgi
Baba Eğitim Durumu
Okuryazar değil
Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Grup
1
2
3
4
5
N
98
780
277
290
142
11,26
11,74
11,45
11,56
11,52
S
2,81
3,14
3,00
3,29
3,38
4.2.7. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ailenin Aylık Gelir Durumuna
Göre Çevre Bilgilerine ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre bilgi testi puanlarının ailenin aylık gelir durumuna
göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü varyans
analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 74: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının Ailenin
Aylık Gelir Durumuna Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Varyansın Kaynağı
KT
6,004
sd
3
KO
2,001
15553,819
1577
9,863
15559,823
1580
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
F
,203
p
,894
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeyleri ailelerinin
aylık gelir durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir. [F (3-1577)= ,203; p>0,05].
Bu bulguya göre, öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeylerinin ailelerinin aylık gelir
durumuna göre değiĢmediği söylenebilir.
Tablo 75: Ailenin Aylık Gelir Durumu DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Çevre Bilgi
Grup
1
2
3
4
Gelir Durumu
0-630 TL
631-1300 TL
1301-2500 TL
2501+ TL
N
379
772
354
76
11,64
11,67
11,52
11,52
S
2,86
3,21
3,16
3,52
172
4.2.8. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Baba Mesleğine Göre Çevre
Bilgilerine ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre bilgi testi puanlarının baba mesleğine göre anlamlı
bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü varyans analizi
yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 76: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının Baba
Mesleğine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Varyansın Kaynağı
Gruplar arası
KT
97,629
sd
6
KO
16,272
Gruplar içi
15640,669
1579
9,905
Toplam
15738,298
1585
F
1,643
p
,132
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeyleri baba
mesleğine göre anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir [F
(6-1579)
= 1,643; p>0,05]. Bu
bulguya göre, öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeylerinin babalarının sahip olduğu
mesleğe göre değiĢmediği söylenebilir.
Tablo 77: Baba Mesleği DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Çevre Bilgi
Grup
1
2
3
4
5
6
7
Baba Mesleği
ĠĢçi
Memur
Çiftçi
Emekli
Esnaf
ÇalıĢmıyor
Serbest Meslek
N
271
182
257
439
205
144
88
11,55
11,97
11,70
11,67
11,04
11,75
11,57
S
3,12
2,96
3,08
3,20
3,22
3,12
3,32
4.2.9. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Anne Mesleğine Göre Çevre
Bilgilerine ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre bilgi testi puanlarının anne mesleğine göre anlamlı
bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü varyans analizi
yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
173
Tablo 78: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının Anne
Mesleğine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Varyansın Kaynağı
KT
sd
KO
F
p
Gruplar arası
51,950
4
12,987
1,309
,264
Gruplar içi
15697,813
1582
9,923
Toplam
15749,763
1586
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeyleri anne
mesleğine göre anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir [F
(4-1582)
= 1,309; p>0,05]. Bu
bulguya göre, öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeylerinin annelerinin sahip olduğu
mesleğe göre değiĢmediği söylenebilir.
Tablo 79: Anne Mesleği DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Çevre Bilgi
Anne Mesleği
Ev Hanımı
Emekli
Memur
Esnaf
ĠĢçi
Grup
1
2
3
4
5
N
1495
27
27
8
30
11,61
10,88
12,66
10,62
11,63
S
3,12
3,98
3,47
3,85
3,02
4.2.10. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Üniversiteye BaĢlamadan
Önce YaĢadıkları Yere Göre Çevre Bilgi Düzeylerine ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre bilgi testi puanlarının üniversiteye baĢlamadan önce
yaĢadıkları yere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek
yönlü varyans analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 80: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının
Üniversiteye BaĢlamadan Önce YaĢadıkları Yere Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü
Varyans Analizi
Varyansın Kaynağı
KT
sd
KO
F
p
Gruplar arası
59,700
5
11,940
1,203
,305
Gruplar içi
15690,063
1581
9,924
Toplam
15749,763
1586
174
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeyleri üniversiteye
baĢlamadan önce yaĢadıkları yere göre anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir [F
(5-1581)
=
1,203; p>0,05]. Bu bulguya göre, öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeylerinin
üniversiteye baĢlamadan önce yaĢadıkları yere göre değiĢmediği söylenebilir.
Tablo 81: YaĢam Yeri DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Çevre Bilgi
Grup
1
2
3
4
5
6
YaĢam Yeri
Köy
Kasaba
Küçük ġehir
Orta B. ġehir
Büyük ġehir
Çok Büyük ġehir
N
310
159
453
254
199
212
S
3,10
3,27
3,09
3,28
3,18
3,04
11,85
11,77
11,67
11,43
11,24
11,57
4.2.11. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevreye KarĢı Duyduğu
Merak Düzeyine Göre Çevre Bilgilerine ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre bilgi testi puanlarının çevreye karĢı duydukları
merak düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek
yönlü varyans analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 82: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının Çevreye
KarĢı Duydukları Merak Düzeyine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Varyansın Kaynağı
KT
sd
KO
F
p
Gruplar arası
172,217
3
57,406
5,872
,001
Gruplar içi
15437,635
1579
9,777
Toplam
15609,852
1582
Fark
Scheffe
1-4
2-4
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeyleri, çevreye
karĢı duyulan merak düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F
(3-1579)
= 5,872;
p<0,05]. Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla
Scheffe testi yapılmıĢtır. Buna göre; çevreye karĢı çok merak duyan öğretmen
adaylarının çevre bilgi testi puanları ortalaması (
=11,86) ile çevreye karĢı hiç merak
duymayan öğretmen adaylarının çevre bilgi testi puanları ortalaması (
=9,87) ve
çevreye karĢı çok az merak duyan öğretmen adaylarının çevre bilgi testi puanları
ortalaması (
=10,50) arasında çevreye karĢı çok merak duyan öğretmen adayları lehine
175
anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu bulgu çevre merak düzeyi arttıkça öğretmen
adaylarındaki çevre bilgi düzeyinin de arttığı Ģeklinde yorumlanabilir.
Tablo 83: Çevreye KarĢı Duyulan Merak Düzeyi DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Merak Düzeyi
Hiç Merak Etmiyorum
Çok Az Merak Ediyorum
Orta Düzeyde Merak Ediyorum
Çok Merak Ediyorum
Grup
1
2
3
4
Çevre Bilgi
N
24
55
1006
498
S
3,75
3,68
3,08
3,11
9,87
10,50
11,60
11,86
4.2.12. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Doğal Alanlarda Bulunma
Sıklığına Göre Çevre Bilgilerine ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre bilgi testi puanlarının doğal alanlarda bulunma
sıklığına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü
varyans analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 84: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının Doğal
Alanlarda Bulunma Sıklığına Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Varyansın Kaynağı
KT
sd
KO
F
p
Gruplar arası
205,610
3
68,537
6,989
,000
Gruplar içi
15494,313
1580
9,807
Toplam
15699,924
1583
Fark
Scheffe
1-3
1-4
2-3
2-4
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeyleri, doğal
alanlarda bulunma sıklığına göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F
(3-1580) =
6,989;
p<0,05]. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Scheffe testi
yapılmıĢtır. Buna göre; doğal alanlarda hiç bulunmayan öğretmen adaylarının çevre
bilgi testi puanları ortalaması (
=10,80) ile bazen bulunan öğretmen adaylarının çevre
bilgi testi puanları ortalaması (
=11,59) ve çok sık bulunan öğretmen adaylarının çevre
bilgi testi puanları ortalaması (
=11,93) arasında bazen ve çok sık bulunan öğretmen
adayları lehine; nadiren bulunan öğretmen adaylarının çevre bilgi testi puanları
ortalaması (
=10,80) ile bazen bulunan öğretmen adaylarının çevre bilgi testi puanları
ortalaması (
=11,59) ve çok sık bulunan öğretmen adaylarının çevre bilgi testi puanları
ortalaması (
=11,93) arasında bazen ve çok sık bulunan öğretmen adayları lehine
176
anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu bulgu, öğretmen adaylarının doğal alanlarda
bulunma sıklığı arttıkça çevre bilgi düzeylerinin de arttığı Ģeklinde yorumlanabilir.
Tablo 85: Doğal Alanlarda Bulunma Sıklığı DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Grup
Çevre Bilgi
1
2
3
4
Doğ. Alanlarda
Bulunma Sıklılığı
Hiç Bulunmadım
Nadiren Bulundum
Bazen Bulundum
Çok Sık Bulundum
N
25
193
746
620
S
10,80
10,80
11,59
11,93
3,60
3,03
3,25
2,99
4.2.13. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Konularına Olan Ġlgi
Düzeyine Göre Çevre Bilgilerine ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre bilgi testi puanlarının çevre konularına olan ilgi
düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü
varyans analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 86: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının Çevre
Konularına Olan Ġlgi Düzeyine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Varyansın Kaynağı
KT
sd
KO
F
p
99,254
2
49,627
5,021
,007
Gruplar içi
15617,456
1580
9,884
Toplam
15716,710
1582
Gruplar arası
Fark
Scheffe
1-3
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeyleri, çevre
konularına olan ilgi düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F
(2-1580)=
5,021;
p<0,05]. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Scheffe testi
yapılmıĢtır. Buna göre; çevre konularına daha çok ilgi duyan öğretmen adaylarının
çevre bilgi testi puanları ortalaması (
=11,91) ile daha az ilgi duyan öğretmen
adaylarının çevre bilgi testi puanları ortalaması (
=11,27) arasında, daha çok ilgi
duyan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu bulguya göre
öğretmen adaylarının çevre konularına karĢı duydukları ilgi düzeyi arttıkça çevre bilgi
düzeylerinin de arttığı söylenebilir.
177
Tablo 87: Çevre Konularına Olan Ġlgi Düzeyi DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Grup
1
2
3
Çevre Bilgi
Çevre Konularına Ġlgi
Daha Az Ġlgi Uyandırıyor
Hemen Hemen Aynı
Daha Çok Ġlgi Uyandırıyor
N
341
645
597
S
3,16
3,22
3,04
11,27
11,51
11,91
4.2.14. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Konularını Anlama
Düzeyine Göre Çevre Bilgilerine ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre bilgi testi puanlarının çevre konularını anlama
düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü
varyans analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 88: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Testi Puanlarının Çevre
Konularını Anlama Düzeyine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Varyansın Kaynağı
KT
sd
KO
F
p
Gruplar arası
135,754
2
67,877
6,888
,001
Gruplar içi
Toplam
15578,640
1581
9,854
15714,393
1583
Fark
Scheffe
1-3
2-3
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeyleri çevre
konularını anlama düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F
(2-1581)=
6,888;
p<0,05]. Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla
Scheffe testi yapılmıĢtır. Buna göre; çevre konularını ortalamanın üstünde anlayan
öğretmen adaylarının çevre bilgi testi puanları ortalaması
(
=12,04) ile ortalama
anlayan öğretmen adaylarının çevre bilgi testi puanları ortalaması (
=11,53) ve
ortalamanın altında anlayan öğretmen adaylarının çevre bilgi testi puanları ortalaması
(
=10,80) arasında ortalamanın üstünde anlayan öğretmen adayları lehine anlamlı bir
farklılık bulunmuĢtur. Bu bulgu öğretmen adaylarının çevre konularını anlama düzeyi
arttıkça çevre bilgi düzeylerinin de arttığı Ģeklinde yorumlanabilir.
Tablo 89: Çevre Konularını Anlama Düzeyine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Çevre
Bilgi
Grup
1
2
3
Çevre Konularını Anlama Düzeyi
Ortalamanın Altında
Ortalama
Ortalamanın Üstünde
N
89
1107
388
10,80
11,53
12,04
S
3,23
3,09
3,23
178
4.3. Ġkinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorum
AraĢtırmanın ikinci alt problemi;
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilimler ölçeği puanları;
 Cinsiyetlerine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Sınıf düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Genel akademik ortalamalarına göre farklılaĢmakta mıdır?
 Üniversitede çevre eğitimi dersi alma durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Lisede çevre eğitimi dersi alma durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Sivil Toplum KuruluĢlarına üye olma durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Anne eğitim durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Baba eğitim durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Ailenin aylık gelir durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Baba mesleğine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Anne mesleğine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Üniversiteye baĢlamadan önce yaĢadıkları yere göre farklılaĢmakta mıdır?
 Çevreye karĢı duydukları merak düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Doğal alanlarda bulunma sıklığına göre farklılaĢmakta mıdır?
 Çevresel aktivitelere katılma sıklıklarına göre farklılaĢmakta mıdır?
 Çevre konularına karĢı duyulan ilgi düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Çevre konularını anlama düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Ailede çevre duyarlılığı yüksek olan birey bulunma durumuna göre
farklılaĢmakta mıdır?
Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Bu alt probleme iliĢkin bulgular ve yorum aĢağıda
sıralanmıĢtır:
179
Tablo 90: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeğine ĠliĢkin
Betimsel Veriler
Çevre DuyuĢsal
Eğilimler Alt Boyutları
Çevresel
Duyarlılık/Farkındalık
Çevreye Yönelik Tutum ve
Değerler
Kontrol Odağı
KiĢiselSorumluluk Ġnancı
DuyuĢsal Eğilim Toplam
N
Soru
Sayısı
Alınan
En DüĢük
Puan
Alınan
En Yüksek
Puan
1587
4
4
20
14,24
1,95
1587
16
27
80
60,51
7,50
1587
5
2
27
8
2
57
25
10
129
17,18
8,18
100,05
2,91
1,47
10,74
1587
S
5’li likert Ģeklinde hazırlanan duyuĢsal eğilimler ölçeği 4 alt boyuttan
oluĢmaktadır. Çevresel duyarlılık ve farkındalık boyutunda 4 soru bulunmaktadır. Bu alt
boyuttan öğretmen adaylarının aldıkları puanların ortalaması (
=14,24)’tür. Çevreye
yönelik tutum ve değerler boyutunda 16 soru bulunmaktadır. Bu alt boyuttan öğretmen
adaylarının aldıkları puanların ortalaması (
=60,51)’dir. Kontrol odağı boyutunda 5
soru bulunmaktadır. Bu alt boyuttan öğretmen adaylarının aldıkları puanların ortalaması
(
=17,18)’dir. Çevreye yönelik kiĢisel sorumluluk inancı boyutunda ise 2 soru
bulunmaktadır. Bu alt boyuttan öğretmen adaylarının aldıkları puanların ortalaması ise
(
=8,18)’dir.
DuyuĢsal eğilimler ölçeğinin genelinde 27 soru bulunmaktadır. Bu ölçeğin
genelinden öğretmen adaylarının aldıkları puanların ortalaması (
=100,05)’dir. Bu
bulgulara göre Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilimlerinin yüksek
olduğu ancak alt boyutlara bakıldığında en düĢük ortalamanın kontrol odağı olduğu
görülmektedir. Öğretmen adaylarının kendilerini etkileyebilecek olan çevre sorunları ile
mücadelede kendi dıĢındaki güçlerin etkisinin daha fazla olabileceğine yönelik duyuĢsal
eğilimlerinin güçlü olması bu boyuttan öğretmen adaylarının diğer boyutlara göre daha
düĢük bir ortalama almasına neden olmuĢtur.
180
4.3.1. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik DuyuĢsal
Eğilimler Ölçeğinden AlmıĢ Oldukları Puanların Cinsiyete Göre Farklılığına
ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilimler ölçeği puanlarının cinsiyete göre
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için iliĢkisiz örneklemler için t
testi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 91: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği Puanlarının
Cinsiyete Göre Farklılığı Ġçin t- Testi Sonuçları
Cinsiyet
Çevre
DuyuĢsal
Eğilim
Kız
N
755
101,15
S
9,99
Erkek
832
99,06
11,3
sd
1585
t
3,893
p
,000
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilimleri cinsiyete göre
anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [t(1585) = 3,893; p<0,05]. Kız öğretmen adaylarının
duyuĢsal eğilim puan ortalamas (
eğilim puan ortalaması (
=101,15) iken erkek öğretmen adaylarının duyuĢsal
=99,06)’dır. Bu bulguya göre kız öğretmen adaylarının erkek
öğretmen adaylarına göre çevreye yönelik duyuĢsal eğilimlerinin daha olumlu olduğu
söylenebilir.
4.3.2. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeyine Göre Çevreye
Yönelik DuyuĢsal Eğilimlerine ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim ölçeği puanlarının sınıf düzeyine göre
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü varyans analizi
yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 92: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği Puanlarının
Sınıf Düzeyine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Varyansın
Kaynağı
Gruplar arası
KT
sd
KO
F
p
1742,126
3
580,709
5,065
,002
Gruplar içi
181491,656
1583
114,650
Toplam
183233,782
1586
Fark
Scheffe
1-2
181
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevreye yönelik duyuĢsal
eğilimleri sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F
5,065;
(3-1583)=
p<0,05]. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Schffee
testi sonuçlarına göre farklılık sadece 1. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının
duyuĢsal eğilim puanları ortalaması (
=101,34) ile 2 sınıfta öğrenim gören öğretmen
adaylarının duyuĢsal eğilim puanları ortalaması (
=98,82) arasında 1. sınıfta öğrenim
gören öğretmen adayları lehinedir. Bu bulguya göre öğretmen adaylarının çevreye
yönelik duyuĢsal eğilimlerinin sınıf düzeyi yükseldikçe değiĢmediği söylenebilir.
Tablo 93: Sınıf Düzeyi DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Grup
1
2
3
4
Çevre DuyuĢsal
Eğilim
4.3.3.
Sosyal
Bilgiler
Sınıf Düzeyi
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
N
443
428
403
313
Öğretmen
101,34
98,82
100,62
99,19
Adaylarının
Genel
S
10,24
10,98
10,12
11,65
Akademik
Ortalamalarına Göre Çevreye Yönelik DuyuĢsal Eğilimlerine ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim ölçeği puanlarının genel akademik
ortalamalarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek
yönlü varyans analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 94: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği Puanlarının
Genel Akademik Ortalamalarına Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Varyansın Kaynağı
KT
sd
KO
F
p
Gruplar arası
1210,814
182022,968
183233,782
3
1583
1586
403,605
114,986
3,510
,015
Gruplar içi
Toplam
Fark
LSD
1-3
2-3
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevreye yönelik duyuĢsal
eğilimleri, genel akademik ortalamalarına göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F
1583)=
(3-
3,510; p<0,05]. Ancak yapılan Scheffe testinde farklılığın hangi gruplar arasında
olduğu görülememiĢtir. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek
amacıyla LSD testi yapılmıĢtır. Buna göre; akademik ortalaması 2.00’dan az olan
182
öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanları ortalaması (
=97,74) ve 2.01-3.00 olan
öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanları ortalaması (
=99,75) ile akademik
ortalaması 3.01-3.50 olan öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanları ortalaması (
=101,43) arasında; akademik ortalaması 3.01-3.50 olan öğretmen adayları lehine
anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu bulguya göre genel akademik ortalaması yüksek
olan öğretmen adaylarının çevreye yönelik duyuĢsal eğilimlerinin daha olumlu olduğu
söylenebilir.
Tablo 95: Genel Akademik Ortalama DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Genel Akademik
Ortalama
2.00’dan az
2.01-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00
Grup
Çevre
DuyuĢsal Eğilim
1
2
3
4
N
75
1131
331
50
S
97,74
99,75
101,43
101,32
13,15
10,59
10,45
11,35
4.3.4. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeğinden
AlmıĢ Oldukları Puanların Üniversitede Çevre Eğitimi Dersi Alma Durumuna
Göre Farklılığına ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim ölçeği puanlarının üniversitede çevre
eğitimi dersi alma durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek için iliĢkisiz örneklemler için t testi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki
tabloda verilmiĢtir:
Tablo 96: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği Puanlarının
Üniversitede Çevre Eğitimi Dersi Alma Durumuna Göre Farklılığı Ġçin t Testi Sonuçları
Çevre
DuyuĢsal
Eğilim
Üniversite Çevre
Eğitimi
Evet
631
Hayır
956
N
S
sd
t
p
98,97
11,44
1585
-3,280
,001
100,77
10,20
Öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilimleri üniversitede çevre eğitimi dersi alma
durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [t(1585) = -3,280; p<0,05]. Üniversitede
çevre eğitimi dersi almayan öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilimleri puan ortalaması
(
=100,77) iken çevre eğitimi dersi alan öğretmen adaylarının ortalaması
183
(
=98,97)’dir. Bu bulguya göre öğretmen adaylarının üniversitede almıĢ oldukları
çevre eğitimi dersinin onların duyuĢsal eğilimleri üzerinde herhangi bir olumlu etki
göstermediği söylenebilir.
4.3.5. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeğinden
AlmıĢ Oldukları Puanların Lisede Çevre Eğitimi Dersi Alma Durumuna Göre
Farklılığına ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim ölçeği puanlarının lisede çevre eğitimi
dersi alma durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için
iliĢkisiz örneklemler için t testi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda
verilmiĢtir:
Tablo 97: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği Puanlarının
Lisede Çevre Eğitimi Dersi Alma Durumuna Göre Farklılığı Ġçin t -Testi Sonuçları
Çevre
DuyuĢsal
Eğilim
Lise Çevre
Eğitimi
N
Evet
676
Hayır
911
S
sd
t
p
99,89
11,04
1585
-,504
,614
100,17
10,53
Öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilimleri lisede çevre eğitimi dersi alma
durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir [t(1585) = -,504; p>0,05]. Bu bulguya
göre öğretmen adaylarının lisede almıĢ oldukları çevre eğitimi dersinin onların duyuĢsal
eğilimleri üzerinde herhangi bir olumlu etki göstermediği söylenebilir.
4.3.6. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeğinden
AlmıĢ Oldukları Puanların Sivil Toplum KuruluĢlarına Üye Olma Durumuna
Göre Farklılığına ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim ölçeği puanlarının sivil toplum
kuruluĢlarına üye olma durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek için iliĢkisiz örneklemler için t-testi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki
tabloda verilmiĢtir:
184
Tablo 98: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği Puanlarının
Sivil Toplum KuruluĢlarına Üye Olma Durumuna Göre Farklılığı Ġçin t- Testi Sonuçları
STK Üyelik
N
Evet
150
Hayır
1436
Çevre
DuyuĢsal
Eğilim
S
sd
t
p
100,34
10,84
1584
,315
,753
100,05
10,71
Öğretmen adaylarının çevreye yönelik duyuĢsal eğilimleri sivil toplum
kuruluĢlarına üye olma durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir [t(1584) =
,315; p>0,05]. Bu bulgu sivil toplum kuruluĢlarının öğretmen adaylarının duyuĢsal
eğilimleri üzerinde herhangi bir olumlu etkisinin olmadığı Ģeklinde yorumlanabilir.
4.3.7. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Anne Eğitim Durumuna Göre
Çevreye Yönelik DuyuĢsal Eğilimlerine ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim ölçeği puanlarının anne eğitim durumuna
göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü varyans
analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 99: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği Puanlarının
Anne Eğitim Durumuna Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Varyansın Kaynağı
KT
sd
KO
F
p
Gruplar arası
1513,771
4
378,443
3,295
,011
Gruplar içi
181720,011
1582
114,867
Toplam
183233,782
1586
Fark
Scheffe
1-4
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevreye karĢı duyuĢsal eğilimleri
anne eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F
(4-1582)=
3,295; p<0,05].
Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Scheffe testi
yapılmıĢtır. Buna göre; annesi okuryazar olmayan öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim
puanları ortalaması (
=101,04) ile annesi lise mezunu olan öğretmen adaylarının
duyuĢsal eğilim puanları ortalaması (
=97,10) arasında annesi okuryazar olmayan
öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Anne eğitim düzeyi
yükseldikçe öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanlarının ortalaması da
düĢmektedir. Bu bulguya göre anne eğitim seviyesinin yükselmesinin öğretmen
185
adaylarının duyuĢsal eğilimleri üzerinde herhangi bir olumlu etki yapmadığı
söylenebilir.
Tablo 100: Anne Eğitim Durumu DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Çevre DuyuĢsal
Eğilim
Anne Eğitim Durumu
Okuryazar değil
Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Grup
1
2
3
4
5
N
414
911
128
110
24
101,04
100,12
99,14
97,10
98,87
S
10,87
10,65
9,99
10,80
13,43
4.3.8. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Baba Eğitim Durumuna Göre
Çevreye Yönelik DuyuĢsal Eğilimlerine ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim ölçeği puanlarının baba eğitim durumuna
göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü varyans
analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 101: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği
Puanlarının Baba Eğitim Durumuna Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Varyansın Kaynağı
Gruplar arası
KT
575,096
sd
4
KO
143,774
Gruplar içi
182658,686
1582
115,461
Toplam
183233,782
1586
F
1,245
p
,290
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevreye karĢı duyuĢsal eğilimleri
baba eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir [F
(4-1582)=
1,245;
p>0,05]. Bu bulguya göre öğretmen adaylarının çevreye yönelik duyuĢsal eğilimlerinin
baba eğitim durumuna göre değiĢmediği söylenebilir.
Tablo 102: Baba Eğitim Durumu DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Çevre DuyuĢsal
Eğilim
Grup
1
2
3
4
5
Baba Eğitim Durumu
Okuryazar değil
Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
N
98
780
277
290
142
99,79
100,49
99,93
99,92
98,35
S
11,08
10,90
10,34
10,62
10,61
186
4.3.9. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ailenin Aylık Gelir Durumuna
Göre Çevreye Yönelik DuyuĢsal Eğilimlerine ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim ölçeği puanlarının ailenin aylık gelir
durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü
varyans analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 103: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği
Puanlarının Ailenin Aylık Gelir Durumuna Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans
Analizi
Varyansın Kaynağı
KT
sd
KO
F
p
Gruplar arası
1002,649
3
334,216
2,901
,034
Gruplar içi
181666,400
1577
115,197
Toplam
182669,049
1580
Anlamlı
Fark
1-3
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevreye karĢı duyuĢsal eğilimleri
ailenin aylık gelir düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F (3-1577)= 2,901;
p<0,05]. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Scheffe testi
yapılmıĢtır. Buna göre; ailesinin geliri 0-630 TL olan öğretmen adaylarının duyuĢsal
eğilim puanları ortalaması (
=101,30) ile ailesinin aylık geliri 1301-2500 TL olan
öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanları ortalaması (
=99,07) arasında ailesinin
aylık geliri düĢük olan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu bulguya
göre öğretmen adaylarının ailelerinin aylık gelir düzeyinin artmasının çevreye yönelik
duyuĢsal eğilimleri üzerinde olumlu bir etki yapmadığı söylenebilir.
Tablo 104: Ailenin Aylık Gelir Durumu DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Çevre
DuyuĢsal Eğilim
Grup
1
2
3
4
Gelir Durumu
0-630 TL
631-1300 TL
1301-2500 TL
2501+ TL
N
379
772
354
76
101,30
99,99
99,07
99,09
S
10,47
10,30
11,65
11,70
187
4.3.10. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Baba Mesleğine Göre Çevreye
Yönelik DuyuĢsal Eğilimlerine ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim ölçeği puanlarının baba mesleğine göre
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü varyans analizi
yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 105: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği
Puanlarının Baba Mesleğine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Varyansın Kaynağı
Gruplar arası
KT
1253,554
sd
6
KO
208,926
Gruplar içi
181970,874
1579
115,244
Toplam
183224,429
1585
F
1,813
p
,093
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevreye yönelik duyuĢsal
eğilimleri, baba mesleğine göre anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir [F
(6-1579)=
1,813;
p>0,05]. Bu bulguya göre, öğretmen adaylarının çevreye yönelik duyuĢsal eğilimlerinin
babalarının sahip olduğu mesleğe göre değiĢmediği söylenebilir.
Tablo 106: Baba Mesleği DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Çevre
DuyuĢsal Eğilim
Grup
1
2
3
4
5
6
7
Baba Mesleği
ĠĢçi
Memur
Çiftçi
Emekli
Esnaf
ÇalıĢmıyor
Serbest Meslek
N
271
182
257
439
205
144
88
99,80
99,53
100,91
100,19
98,30
101,63
100,23
S
10,31
10,91
10,52
11,06
11,21
9,69
11,09
4.3.11. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Anne Mesleğine Göre Çevreye
Yönelik DuyuĢsal Eğilimlerine ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim ölçeği puanlarının anne mesleğine göre
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü varyans analizi
yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
188
Tablo 107: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği
Puanlarının Anne Mesleğine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Varyansın Kaynağı
Gruplar arası
KT
320,886
sd
4
KO
80,222
Gruplar içi
182912,896
1582
115,621
Toplam
183233,782
1586
96,87
F
,694
p
,596
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevreye karĢı duyuĢsal eğilimleri
anne mesleğine göre anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir[F (4-1582)= ,694; p>0,05]. Bu
bulguya göre, öğretmen adaylarının çevreye yönelik duyuĢsal eğilimlerinin annelerinin
sahip olduğu mesleğe göre değiĢmediği söylenebilir.
Tablo 108: Anne Mesleği DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Çevre
DuyuĢsal Eğilim
Anne Mesleği
Ev Hanımı
Emekli
Memur
Esnaf
ĠĢçi
Grup
1
2
3
4
5
N
1495
27
27
8
30
100,08
100,11
97,59
96,87
101,63
S
10,76
9,15
10,69
15,62
10,02
4.3.12. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Üniversiteye BaĢlamadan
Önce YaĢadıkları Yere Göre Çevreye Yönelik DuyuĢsal Eğilimlerine ĠliĢkin
Bulgular
Öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim ölçeği puanlarının üniversiteye
baĢlamadan önce yaĢadıkları yere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek için tek yönlü varyans analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda
verilmiĢtir:
Tablo 109: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği
Puanlarının Üniversiteye BaĢlamadan Önce YaĢadıkları Yere Göre Farklılığı Ġçin Tek
Yönlü Varyans Analizi
Varyansın Kaynağı
Gruplar arası
KT
197,518
sd
5
KO
39,504
Gruplar içi
183036,264
1581
115,772
Toplam
183233,782
1586
F
,341
p
,888
189
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevreye karĢı duyuĢsal eğilimleri
üniversiteye
baĢlamadan
önce
yaĢadıkları
yere
göre
anlamlı
bir
farklılık
göstermemiĢtir[F (5-1581)= ,341; p>0,05]. Bu bulguya göre, öğretmen adaylarının çevreye
yönelik duyuĢsal eğilimlerinin üniversiteye baĢlamadan önce yaĢadıkları yere göre
değiĢmediği söylenebilir.
Tablo 110: YaĢam Yeri DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Çevre DuyuĢsal
Eğilim
Grup
1
2
3
4
5
6
YaĢam Yeri
Köy
Kasaba
Küçük ġehir
Orta B. ġehir
Büyük ġehir
Çok Büyük ġehir
N
310
159
453
254
199
212
99,93
99,29
100,33
100,14
99,67
100,45
S
10,28
10,39
10,76
11,48
11,66
9,867
4.3.13. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevreye KarĢı Duyduğu
Merak Düzeyine Göre Çevreye Yönelik DuyuĢsal Eğilimlerine ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim ölçeği puanlarının çevreye karĢı
duydukları merak düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
için tek yönlü varyans analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 111: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği
Puanlarının Çevreye KarĢı Duyduğu Merak Düzeyine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü
Varyans Analizi
Varyansın Kaynağı
KT
sd
KO
F
p
Gruplar arası
19775,342
3
6591,781
64,334
,000
Gruplar içi
Toplam
161786,459
1579
102,461
181561,802
1582
Fark
Scheffe
1-2 2-3
1-3 2-4
1-4 3-4
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevreye karĢı duyuĢsal eğilimleri,
çevreye duydukları merak düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F
(3-1579)=
64,334; p<0,05]. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla
Scheffe testi yapılmıĢtır. Buna göre; çevreye karĢı hiç merak duymayan öğretmen
adaylarının duyuĢsal eğilim puanları ortalaması (
=82,41) ile diğer gruplar çok az
merak duyan öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanları ortalaması (
=91,38);
190
orta düzeyde merak duyan öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanları ortalaması
(
=99,13); çok merak duyan öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanları ortalaması
(
=103,88) arasında, diğer grupların lehine; çok az merak duyan öğretmen adaylarının
duyuĢsal eğilim puanları ortalaması (
=91,38) ile orta düzeyde merak duyan öğretmen
adaylarının duyuĢsal eğilim puanları ortalaması (
=99,13)
öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanları ortalaması (
ve çok merak duyan
=103,88) arasında, orta
düzeyde ve çok merak duyan öğretmen adaylarının lehine; orta düzeyde merak duyan
öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanları ortalaması (
=99,13) ile çok merak
duyan öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanları ortalaması (
=103,88) arasında,
çok merak duyan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu
bulguya göre öğretmen adaylarının çevreye karĢı duyduğu merak düzeyi arttıkça
çevreye karĢı duyuĢsal eğilimlerinin de olumlu bir Ģekilde arttığı söylenebilir.
Tablo 112: Çevreye KarĢı Duyulan Merak Düzeyi DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Çevre
DuyuĢsal
Eğilim
Grup
1
2
3
4
Merak Düzeyi
Hiç Merak Etmiyorum
Çok Az Merak Ediyorum
Orta Düzeyde Merak Ediyorum
Çok Merak Ediyorum
N
24
55
1006
498
82,41
91,38
99,13
103,88
S
14,04
10,90
9,61
10,80
4.3.14. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Doğal Alanlarda Bulunma
Sıklığına Göre Çevreye Yönelik DuyuĢsal Eğilimlerine ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim ölçeği puanlarının doğal alanlarda
bulunma sıklığına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek
yönlü varyans analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
191
Tablo 113: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği
Puanlarının Doğal Alanlarda Bulunma Sıklığına Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü
Varyans Analizi
Varyansın Kaynağı
KT
sd
KO
F
p
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
11650,975
3
3883,658
35,811
,000
171351,327
183002,302
1580
1583
108,450
Fark
Scheffe
1-2 2-3
1-3 2-4
1-4 3-4
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevreye karĢı duyuĢsal eğilimleri
doğal alanlarda bulunma sıklığına göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F ( 3-1580)=
35,811; p<0,05]. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla
Scheffe testi yapılmıĢtır. Buna göre; doğal alanlarda hiç bulunmayan öğretmen
adaylarının duyuĢsal eğilim puanları ortalaması (
=89,84) ile diğer gruplar nadiren
bulunan öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanları ortalaması (
=96,26), bazen
bulunan öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanları ortalaması (
=98,95), çok sık
bulunan öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanları ortalaması (
=102,96)
arasında diğer grupların lehine; nadiren bulunan öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim
puanları ortalaması (
puanları ortalaması (
=96,26) ile bazen bulunan öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim
=98,95) ve çok sık bulunan öğretmen adaylarının duyuĢsal
eğilim puanları ortalaması (
=102,96) arasında, bazen ve çok sık bulunan öğretmen
adayları lehine, bazen bulunan öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanları
ortalaması (
=98,95) ile çok sık bulunan öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim
puanları ortalaması (
=102,96) arasında çok sık bulunan öğretmen adayları lehine
anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu bulguya göre öğretmen adaylarının doğal
alanlarda bulunma sıklığı arttıkça çevreye karĢı duyuĢsal eğilimlerin de olumlu bir
Ģekilde arttığı söylenebilir.
Tablo 114: Doğal Alanlarda Bulunma Sıklığı DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Çevre
DuyuĢsal Eğilim
Grup
1
2
3
4
Doğada Bul. Sıklığı
Hiç Bulunmadım
Nadiren Bulundum
Bazen Bulundum
Çok Sık Bulundum
N
25
193
746
620
89,84
96,26
98,95
102,96
S
14,67
11,59
9,84
10,49
192
4.3.15. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevresel Aktivitelere Katılma
Sıklığına Göre Çevreye Yönelik DuyuĢsal Eğilimlerine ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim ölçeği puanlarının çevresel aktivitelere
katılma sıklığına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek
yönlü varyans analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 115: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği
Puanlarının Çevresel Aktivitelere Katılma Sıklığına Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü
Varyans Analizi
Varyansın Kaynağı
KT
sd
KO
F
p
Gruplar arası
7725,204
3
2575,068
23,226
,000
Gruplar içi
175508,578
1583
110,871
Toplam
183233,782
1586
Fark
Scheffe
1-2 2-3
1-3 2-4
1-4
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevreye karĢı duyuĢsal eğilimleri,
çevresel aktivitelere katılma sıklığına göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F
(3-1583)=
23,226; p<0,05]. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla
Scheffe testi yapılmıĢtır. Buna göre; çevresel aktivitelere hiç katılmayan öğretmen
adaylarının duyuĢsal eğilim puanları ortalaması (
=95,97) ile diğer gruplar nadiren
katılan öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanları ortalaması (
=99,34), bazen
katılan öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanları ortalaması (
=101,68), çok sık
katılan öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanları ortalaması (
=103,80) arasında
diğer grupların lehine; nadiren katılan öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanları
ortalaması (
=99,34) ile bazen katılan öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanları
ortalaması (
=101,68) ve çok sık katılan öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim
puanları ortalaması (
=103,80) arasında, bazen ve çok sık katılan öğretmen adaylarının
lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu bulguya göre öğretmen adaylarının çevresel
aktivitelere katılma sıklığı arttıkça çevreye karĢı duyuĢsal eğilimlerinin de olumlu bir
Ģekilde arttığı söylenebilir.
193
Tablo 116: Çevresel Aktivitelere Katılma Sıklığı DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Çevre
Grup
1
Çevresel Aktivite
Hiç Katılmadım
N
247
95,97
S
11,87
2
3
4
Nadiren Katıldım
Bazen Katıldım
Çok Sık Katıldım
612
606
122
99,34
101,68
103,80
10,09
10,09
11,83
DuyuĢsal Eğilim
4.3.16. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Konularına Duyulan
Ġlgi Düzeyine Göre Çevreye Yönelik DuyuĢsal Eğilimlerine ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim ölçeği puanlarının çevre konularına
duyulan ilgi düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için
tek yönlü varyans analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 117: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeği
Puanlarının Çevre Konularına Duyulan Ġlgi Düzeyine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü
Varyans Analizi
Varyansın Kaynağı
KT
sd
KO
F
p
Gruplar arası
13545,111
2
6772,555
63,147
,000
Gruplar içi
169456,822
1580
107,251
Toplam
183001,933
1582
Fark
Scheffe
1-2
1-3
2-3
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevreye karĢı duyuĢsal eğilimleri,
çevre konularına duyulan ilgi düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F
(2-1580)=
63,147; p<0,05]. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla
Scheffe testi yapılmıĢtır. Buna göre; çevre konularına daha az ilgi duyan öğretmen
adaylarının duyuĢsal eğilim puanları ortalaması (
=95,26) ile diğer gruplar hemen
hemen aynı ilgiyi duyan öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanları ortalaması
(
=99,75), daha çok ilgi duyan öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanları
ortalaması (
=103,13) arasında, diğer grupların lehine; hemen hemen aynı ilgiyi
uyandırıyor diyen öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanları ortalaması (
=99,75)
ile daha çok ilgi uyandırıyor diyen öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanları
ortalaması (
=103,13) arasında daha çok ilgi uyandırıyor diyen öğretmen adayları
lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu bulguya göre öğretmen adaylarının çevre
194
konularına karĢı duydukları ilgi düzeyi arttıkça çevreye karĢı duyuĢsal eğilimlerinin de
olumlu bir Ģekilde arttığı söylenebilir.
Tablo 118: Çevre Konularına Duyulan Ġlgi Düzeyi DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Çevre
DuyuĢsal Eğilim
Grup
1
2
3
Çevre Konularına Ġlgi
Daha Az Ġlgi Uyandırıyor
Hemen Hemen Aynı
Daha Çok Ġlgi Uyandırıyor
N
341
649
597
95,26
99,75
103,13
S
10,97
10,02
10,34
4.3.17. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Konularını Anlama
Düzeyine Göre Çevreye Yönelik DuyuĢsal Eğilimlerine ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim ölçeği puanlarının çevre konularını
anlama düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek
yönlü varyans analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 119: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeğinden
Aldıkları Puanların Çevre Konularını Anlama Düzeyine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü
Varyans Analizi
Varyansın Kaynağı
KT
sd
KO
F
p
Gruplar arası
11274,665
2
5637,332
52,149
,000
Gruplar içi
170906,545
1581
108,100
Toplam
182181,210
1583
Fark
Scheffe
1-2
1-3
2-3
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevreye karĢı duyuĢsal eğilimleri
çevre konularını anlama düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F(2-1581)=
52,149; p<0,05]. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla
Scheffe testi yapılmıĢtır. Buna göre; çevre konularını ortalamanın altında anlayan
öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanları ortalaması (
=94,16) ile diğer gruplar;
[(ortalama anlayan öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanları ortalaması
(
=99,05), ortalamanın üstünde anlayan öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanları
ortalaması (
=104,32) arasında, diğer grupların lehine; ortalama düzeyde anlayan
öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanları ortalaması (
=99,05) ile ortalamanın
üstünde anlayan öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puanları ortalaması (
=104,32)
195
arasında ortalamanın üstünde anlayanların lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu
bulguya çevre konularını daha iyi anlayan öğretmen adaylarının çevreye karĢı duyuĢsal
eğilimlerinin daha olumlu olduğu söylenebilir.
Tablo 120: Çevre Konularını Anlama Düzeyine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Çevre Konularını
Anlama
Ortalamanın Altında
Ortalama
Ortalamanın Üstünde
Grup
1
2
3
Çevre
DuyuĢsal Eğilim
4.3.18.
Sosyal
Öğretmen
Bilgiler
N
S
93
94,16
1107 99,05
388 104,32
Adaylarının
DuyuĢsal
11,77
10,10
10,88
Eğilimler
Ölçeğinden AlmıĢ Oldukları Puanların Ailede Çevre Duyarlılığı Yüksek Olan
Birey Bulunma Durumuna Göre Farklılığına ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim ölçeği puanlarının ailede çevre duyarlılığı
yüksek olan birey bulunma durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek için iliĢkisiz örneklemler için t testi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki
tabloda verilmiĢtir:
Tablo 121: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DuyuĢsal Eğilimler Ölçeğinden
Aldıkları Puanların Ailede Çevre Duyarlılığı Yüksek Olan Birey Bulunma Durumuna
Göre Farklılığı Ġçin ĠliĢkisiz Örneklemler Ġçin t-Testi
Çevre
DuyuĢsal
Eğilim
Ailede Çevreye
Duyarlı Birey Var mı?
N
Evet
867
Hayır
720
S
sd
t
p
101,71
10,609
1584
6,802
,000
98,07
10,589
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilimleri, ailede çevre
duyarlılığı yüksek olan birey bulunma durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir
[t(1584) = 6,802; p<0,05]. Ailesinde çevreye duyarlı birey bulunan öğretmen adaylarının
duyuĢsal eğilim puan ortalaması (
=101,71) iken ailesinde çevreye duyarlı birey
bulunmayan öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilim puan ortalaması (
=98,07)’dir. Bu
bulguya göre ailesinde çevreye duyarlı birey bulunan öğretmen adaylarının ailesinde
çevreye duyarlı birey bulunmayan öğretmen adaylarına göre çevreye yönelik duyuĢsal
eğilimlerinin daha olumlu olduğu söylenebilir.
196
4.4. Üçüncü Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorum
AraĢtırmanın üçüncü alt problemi,
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeğinden aldıkları
puanlar;
 Cinsiyetlerine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Sınıf düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Genel akademik ortalamalarına göre farklılaĢmakta mıdır?
 Üniversitede çevre eğitimi dersi alma durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Lisede çevre eğitimi dersi alma durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Sivil Toplum KuruluĢlarına üye olma durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Anne eğitim durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Baba eğitim durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Ailenin aylık gelir durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Baba mesleğine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Anne mesleğine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Üniversiteye baĢlamadan önce yaĢadıkları yere göre farklılaĢmakta mıdır?
 Çevreye karĢı duydukları merak düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Doğal alanlarda bulunma sıklığına göre farklılaĢmakta mıdır?
 Çevresel aktivitelere katılma sıklıklarına göre farklılaĢmakta mıdır?
 Çevre konularına karĢı duyulan ilgi düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Çevre konularını anlama düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Ailede çevre duyarlılığı yüksek olan birey bulunma durumuna göre
farklılaĢmakta mıdır? Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Bu alt probleme iliĢkin bulgular
ve yorum aĢağıda sıralanmıĢtır:
197
Tablo 122: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği ve Alt
Boyutlarına ĠliĢkin Betimsel Veriler
Çevre DavranıĢ Ölçeği
Alt Boyutları
Fiziksel Koruma DavranıĢı
Bireysel ve Toplumsal Ġkna
Politik ve Yasal DavranıĢ
Çevre DavranıĢ Toplam
N
1587
1587
1587
1587
Alınan
En DüĢük
Puan
7
6
6
19
Alınan
En Yüksek
Puan
35
30
30
95
S
23,15
23,78
11,85
54,77
4,62
3,52
5,18
12,16
5’li likert Ģeklinde hazırlanan davranıĢ ölçeği 4 alt boyuttan oluĢmaktadır.
Fiziksel koruma davranıĢı alt boyutunda 7 soru bulunmaktadır. Bu alt boyuttan
öğretmen adaylarının aldıkları puanların ortalaması (
=23.15)’dir. Bireysel ve
toplumsal ikna alt boyutunda 6 soru bulunmaktadır. Bu alt boyuttan öğretmen
adaylarının aldıkları puanların ortalaması (
=23,78)’dir. Politik ve yasal davranıĢ alt
boyutunda 6 soru bulunmaktadır. Bu alt boyuttan öğretmen adaylarının aldıkları
puanların ortalaması ise (
=11,85)’dir.
Çevre davranıĢ ölçeğinin genelinde 19 soru bulunmaktadır. Bu ölçeğin
genelinden öğretmen adaylarının aldıkları puanların ortalaması (
=54,77)’dir. Bu
bulgulara göre Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevreye yönelik davranıĢlarının
orta düzeyde ancak istenilen seviyede olmadığı görülmektedir. Çevre davranıĢ ölçeğinin
alt boyutlarına bakıldığında en düĢük ortalamanın politik ve yasal davranıĢlar olduğu
görülmektedir.
4.4.1. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeğinden
AlmıĢ Oldukları Puanların Cinsiyete Göre Farklılığına ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanlarının cinsiyete göre anlamlı
bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için iliĢkisiz örneklemler için t testi
yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
198
Tablo 123: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği Puanlarının
Cinsiyete Göre Farklılığı Ġçin t- Testi Sonuçları
Boyutlar
Fiziksel Koruma
Çevre
DavranıĢ
Bireysel
Toplumsal Ġkna
Politik ve Yasal
Toplam
Cinsiyet
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
N
744
829
749
829
753
829
755
832
23,41
22,92
24,18
23,43
11,32
12,34
54,81
54,74
S
4,57
4,65
3,25
3,71
5,05
5,25
11,78
12,50
sd
1571
t
2,122
p
,034
1576
4,259
,000
1580
-3,903
,034
1585
,113
,910
Analiz sonucunda, çevre davranıĢ ölçeği alt boyutlarından;
Fiziksel Koruma alt boyutunda kız öğretmen adaylarının ortalaması ( =23,41),
erkek öğretmen adaylarının ortalaması ise ( =22,92) olarak hesaplanmıĢtır. Fiziksel
koruma davranıĢı alt boyutu puanlarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık
bulunmuĢtur [t(1571) = 2,122; p<0,05]. Bu fark kız öğretmen adaylarının lehinedir. Bu
bulgu çevreye karĢı fiziksel koruma davranıĢlarında kız öğretmen adaylarının erkek
öğretmen adaylarına göre daha duyarlı oldukları Ģeklinde yorumlanabilir.
Bireysel ve toplumsal ikna boyutunda kız öğretmen adaylarının ortalaması
( =24,18), erkek öğretmen adaylarının ortalaması ise ( =23,43) olarak hesaplanmıĢtır.
Bireysel ve toplumsal ikna alt boyutu puanlarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık
bulunmuĢtur [t(1576) = 4,259; p<0,05]. Bu fark kız öğretmen adaylarının lehinedir. Bu
bulgu bireysel ve toplumsal ikna davranıĢlarında kız öğretmen adaylarının erkek
öğretmen adaylarına göre daha etkin oldukları Ģeklinde yorumlanabilir.
Politik ve yasal davranıĢ boyutunda erkek öğretmen adaylarının ortalaması
( =12, 34), kız öğretmen adaylarının ortalaması ise ( =11,32) olarak hesaplanmıĢtır.
Politik ve yasal davranıĢ alt boyutu puanlarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık
bulunmuĢtur [t(1580) = -3,903; p<0,05]. Bu fark erkek öğretmen adaylarının lehinedir. Bu
bulgu erkek öğretmen adaylarının kız öğretmen adaylarına göre daha çok çevreye
yönelik politik ve yasal davranıĢ gösterdiği Ģeklinde yorumlanabilir.
Çevre davranıĢ ölçeğinin genelinde kız öğretmen adayların almıĢ oldukları
puanların ortalaması ( =54,81), erkek öğretmen adaylarının ortalaması ( =54,74)
199
olarak
hesaplanmıĢtır.
Çevre
davranıĢ
ölçeği puanları öğretmen adaylarının
cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir. [t(1585) = ,113; p>0,05].
Bu bulgulara göre davranıĢ ölçeğinin tüm boyutları değerlendirildiğinde politik
ve yasal davranıĢlar hariç kız öğretmen adayların, erkek öğretmen adaylarına göre
çevreye yönelik davranıĢlarının daha olumlu olduğu söylenebilir.
4.4.2. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeyine Göre Çevre
DavranıĢlarına ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanlarının sınıf düzeyine göre
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü varyans analizi
yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 124: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği Puanlarının
Sınıf Düzeyine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Boyutlar
Fiziksel
Koruma
Bireysel
Toplumsal Ġkna
Politik ve Yasal
Toplam
Varyansın
Kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
KT
882,159
32727,302
33609,461
235,250
19334,631
19569,881
1933,523
40511,476
42444,999
8144,631
226582,610
234727,241
sd
KO
F
3
294,053
14,097
1569 20,859
1572
3
78,417
6,384
1574 12,284
1577
3
644,508
25,105
1578 25,673
1581
3
2714,877
1583 143,135 18,967
1586
P
,000
,000
,000
,000
Fark
Scheffe
1-4
2-4
3-4
1-2
2-3
1-4
2-4
3-4
1-4
2-4
3-4
Analiz sonucunda çevre davranıĢ ölçeği alt boyutlarından;
Öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı alt boyutu puanları sınıf
düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F (3-1569)= 14,097; p<0,05]. Farkın hangi
gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre,
4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı puan ortalaması
(
=24,60) ile 1. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı
puan ortalaması (
=22,91), 2. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının fiziksel
koruma davranıĢı puan ortalaması (
=22,47) ve 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen
200
adaylarının fiziksel koruma davranıĢı puan ortalaması (
=23,00) arasında 4. Sınıfta
öğrenim gören öğretmen adaylarının lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu bulgu
sınıf düzeyi yükseldikçe öğretmen adaylarının çevreye karĢı daha çok fiziksel koruma
davranıĢı içinde bulundukları Ģeklinde yorumlanabilir.
Öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢları alt boyutu puanları
sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir[F(3-1574)= 6,384; p<0,05]. Farkın
hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına
göre, 1. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı
puan ortalaması (
=24,08) ile 2. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının bireysel
ve toplumsal ikna davranıĢı puan ortalaması (
=23,28) arasında 1. sınıfta öğrenim
gören öğretmen adaylarının lehine; 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının
bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı puan ortalaması (
=24,19) ile 2. sınıfta öğrenim
gören öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı puan ortalaması (
=23,28) arasında 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının lehine anlamlı bir
farklılık bulunmuĢtur.
Öğretmen adaylarının politik ve yasal davranıĢ alt boyutu puanları sınıf düzeyine
göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F(3-1578)= 25,105; p<0,05]. Farkın hangi gruplar
arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre, 4. sınıfta
öğrenim gören öğretmen adaylarının politik ve yasal davranıĢı puan ortalaması
(
=14,06) ile 1. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının politik ve yasal davranıĢı
puan ortalaması (
=11,43), 2. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının politik ve
yasal davranıĢı puan ortalaması (
=11,42) ve 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen
adaylarının politik ve yasal davranıĢı puan ortalaması (
=11,06) arasında 4. sınıfta
öğrenim gören öğretmen adaylarının lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu bulgu
yaĢları daha büyük olan 4. sınıf öğretmen adaylarının çevreye karĢı daha etkin politik ve
yasal davranıĢ içine girdikleri Ģeklinde yorumlanabilir.
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeğinin genelinden aldıkları puanlar sınıf
düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F(3-1583)= 18,967; p<0,05]. Farkın hangi
gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre,
201
4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının çevre davranıĢı puan ortalaması (
=59,26) ile 1. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının çevre davranıĢ puan
ortalaması (
=54,24), 2. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının çevre davranıĢ
puan ortalaması (
=53,14) ve 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının çevre
davranıĢ puan ortalaması (
=53,59) arasında 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen
adaylarının lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu bulgu yaĢları daha büyük olan
4. sınıf öğretmen adaylarının çevreye yönelik daha olumlu bir davranıĢ sergiledikleri
Ģeklinde yorumlanabilir.
Tablo 125: Sınıf Düzeyi DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Boyutlar
Fiziksel
Koruma
Bireysel ve
Toplumsal
Ġkna
Çevre DavranıĢ
Politik ve
Yasal
Toplam
4.4.3.
Sosyal
Bilgiler
Grup
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
Sınıf
1. sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
1. sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
1. sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
1. sınıf
N
442
421
398
312
442
424
399
313
441
427
402
312
443
22,91
22,47
23,00
24,60
24,08
23,28
24,19
23,52
11,43
11,42
11,06
14,06
54,24
S
4,66
4,61
4,30
4,68
3,32
3,49
3,40
3,86
4,57
5,15
4,60
6,08
11,69
2
3
4
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
428
403
313
53,14
53,59
59,26
12,27
11,30
12,72
Genel
Akademik
Öğretmen
Adaylarının
Ortalamalarına Göre Çevre DavranıĢlarına ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanlarının genel akademik
ortalamalarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek
yönlü varyans analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
202
Tablo 126: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği Puanlarının
Genel Akademik Ortalamalarına Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Boyutlar
Fiziksel Koruma
Bireysel Toplumsal
Ġkna
Politik
Toplam
Varyansın
Kaynağı
Gruplararası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
KT
sd
KO
F
p
274,149
33335,312
33609,461
186,900
19382,981
19569,881
113,243
42331,756
42444,999
1362,056
233365,186
234727,241
3
1569
1572
3
1574
1577
3
1578
1581
3
1583
1586
91,383
21,246
4,301
,005
62,300
12,314
5,059
37,748
26,826
1,407
454,019
147,420
3,080
Fark
Scheffe
2-3
,002
1-3
,239
-,027
2-3
Analiz sonucunda çevre davranıĢ ölçeği alt boyutlarından; Öğretmen adaylarının
fiziksel koruma davranıĢı alt boyutu puanları, genel akademik ortalamalarına göre
anlamlı bir farklılık göstermiĢtir. [F(3-1569)= 4,301; p<0,05]. Farkın hangi gruplar
arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre,
akademik ortalaması 3.01-3.50 olan öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı
puan ortalaması (
=23,84) ile 2.01-3.00 olan öğretmen adaylarının fiziksel koruma
davranıĢı puan ortalaması (
=22,90) arasında genel akademik ortalaması 3.01-3.50
olan öğretmen adaylarının lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Genel akademik
ortalaması 3.51-4.00 olan öğretmen adaylarının bu boyuttan aldıkları puan ortalaması
(
=24,14) en yüksek olmasına rağmen istatistiki olarak anlamlı bir farklılık
bulunmamıĢtır. Bu bulgu genel akademik ortalama yükseldikçe öğretmen adaylarının
çevreye karĢı daha çok fiziksel koruma davranıĢı içinde bulundukları Ģeklinde
yorumlanabilir.
Öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı alt boyutu puanları
genel akademik ortalamalarına göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F(3-1574)= 5.059;
p<0,05]. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe
testi sonuçlarına göre, akademik ortalaması 3.01-3.50 olan öğretmen adaylarının
bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı puan ortalaması (
=24,25) ile 2.00’dan az olan
öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı puan ortalaması (
=22,72)
arasında genel akademik ortalaması 3.01-3.50 olan öğretmen adaylarının lehine anlamlı
203
bir farklılık bulunmuĢtur. Genel akademik ortalaması 3.51-4.00 olan öğretmen
adaylarının bu boyuttan aldıkları puan ortalaması (
=24,46) en yüksek olmasına
rağmen istatistiki olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Bu bulgu genel akademik
ortalama yükseldikçe öğretmen adaylarının çevreye karĢı daha çok bireysel ve
toplumsal ikna davranıĢı içine girdikleri Ģeklinde yorumlanabilir.
Öğretmen adaylarının politik ve yasal davranıĢ alt boyutu puanları, genel
akademik ortalamalarına göre anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir [F(3-1578)= 1.407;
p>0,05]. Bu bulgu genel akademik ortalamanın öğretmen adaylarının politik ve yasal
davranıĢları üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı Ģeklinde yorumlanabilir.
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanları genel akademik
ortalamalarına göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F(3-1583)= 3.080; p<0,05]. Scheffe
testi sonuçlarına göre, akademik ortalaması 3.01-3.50 olan öğretmen adaylarının çevre
davranıĢı puan ortalaması (
=56,48) ile 2.01-3.00 olan öğretmen adaylarının fiziksel
koruma davranıĢı puan ortalaması (
=54,22) arasında genel akademik ortalaması 3.01-
3.50 olan öğretmen adaylarının lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu bulgu
akademik ortalaması 3.01-3.50 olan öğretmen adaylarının politik ve yasal davranıĢ
boyutu hariç çevreye karĢı daha olumlu davranıĢlar gösterdiği Ģeklinde yorumlanabilir.
Tablo 127: Genel Akademik Ortalama DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Boyutlar
Fiziksel
Koruma
Bireysel
Toplumsal Ġkna
Çevre
DavranıĢ
Politik ve Yasal
Toplam
Grup
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Akademik
Ortalama
2.00’dan az
2.01-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00
2.00’dan az
2.01-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00
2.00’dan az
2.01-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00
2.00’dan az
2.01-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00
N
75
1120
328
50
74
1123
331
50
75
1129
329
49
75
1131
331
50
S
23,14
22,90
23,84
24,14
22,72
23,69
24,25
24,46
12,57
11,77
12,10
10,87
55,57
54,22
56,48
54,80
5,66
4,54
4,54
4,71
4,12
3,46
3,48
3,61
5,43
5,20
5,13
4,44
14,37
12,13
11,75
11,16
204
4.4.4. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeğinden
AlmıĢ Oldukları Puanların Üniversitede Çevre Eğitimi Dersi Alma Durumuna
Göre Farklılığına ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanlarının üniversitede çevre
eğitimi dersi alma durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek için iliĢkisiz örneklemler için t testi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki
tabloda verilmiĢtir:
Tablo 128: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği Puanlarının
Üniversitede Çevre Eğitimi Dersi Alma Durumuna Göre Farklılığı Ġçin t- Testi
Sonuçları
Boyutlar
Çevre DavranıĢ
Fiziksel
Koruma
Bireysel
Toplumsal
Ġkna
Politik ve
Yasal
Toplam
Üniversite
Çevre
Dersi
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
N
S
sd
t
626
947
626
952
23,92
22,64
23, 93
23, 56
4,688
4,510
3,772
3,342
630
952
631
956
13,33
10,88
57,48
52,98
5,965
1580 9,458
4,324
12,677
1585 7,330
11,476
p
1571 5,456
,000
1576 2,034
,042
,000
,000
Analiz sonuçlarına göre çevre davranıĢ ölçeği alt boyutlarında;
Fiziksel Koruma alt boyutunda üniversitede çevre eğitimi dersi alan öğretmen
adaylarının ortalaması ( =23,92), üniversitede çevre eğitimi dersi almayan öğretmen
adaylarının ortalaması ise ( =22.64) olarak hesaplanmıĢtır. Fiziksel koruma davranıĢı
alt boyutu puanları üniversitede çevre eğitimi dersi alma durumuna göre anlamlı bir
farklılık göstermiĢtir [t(1571) = 5,456; p<0,05]. Bu fark üniversitede çevre eğitimi dersi
alan öğretmen adaylarının lehinedir. Bu bulgu üniversitede verilen çevre eğitimi
derslerinin öğretmen adaylarının çevreye karĢı fiziksel koruma davranıĢlarında olumlu
bir etkiye sahip olduğu Ģeklinde yorumlanabilir.
Bireysel ve toplumsal ikna boyutunda üniversitede çevre eğitimi dersi alan
öğretmen adaylarının ortalaması ( =23,93), üniversitede çevre eğitimi dersi almayan
öğretmen adaylarının ortalaması ise ( =23,56) olarak hesaplanmıĢtır. Bireysel ve
toplumsal ikna davranıĢı alt boyutu puanları üniversitede çevre eğitimi dersi alma
205
durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [t(1580) = 2,034; p<0,05]. Bu fark
üniversitede çevre eğitimi dersi alan öğretmen adaylarının lehinedir. Bu bulgu
üniversitede verilen çevre eğitimi derslerinin öğretmen adaylarının çevreye karĢı
Bireysel ve toplumsal ikna davranıĢlarında olumlu bir etkiye sahip olduğu Ģeklinde
yorumlanabilir.
Politik ve yasal davranıĢ boyutunda üniversitede çevre eğitimi dersi alan
öğretmen adaylarının ortalaması ( =13,33), üniversitede çevre eğitimi dersi almayan
öğretmen adaylarının ortalaması ise ( =10,88) olarak hesaplanmıĢtır. Politik ve yasal
davranıĢ alt boyutu puanları üniversitede çevre eğitimi dersi alma durumuna göre
anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [t(1576) = 9,458; p<0,05]. Bu fark üniversitede çevre
eğitimi dersi alan öğretmen adaylarının lehinedir. Bu bulgu üniversitede verilen çevre
eğitimi derslerinin öğretmen adaylarının çevreye karĢı politik ve yasal davranıĢlarında
olumlu bir etkiye sahip olduğu Ģeklinde yorumlanabilir.
Çevre davranıĢ ölçeğinin genelinde üniversitede çevre eğitimi dersi alan
öğretmen adaylarının ortalaması ( =57,48), üniversitede çevre eğitimi dersi almayan
öğretmen adaylarının ortalaması ise ( =52,98) olarak hesaplanmıĢtır. Öğretmen
adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanları üniversitede çevre eğitimi dersi alma
durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [t(1585) = 7,330; p<0,05]. Bu fark
üniversitede çevre eğitimi dersi alan öğretmen adaylarının lehinedir. Bu bulgu
üniversitede verilen çevre eğitimi derslerinin öğretmen adaylarının çevreye karĢı
davranıĢlarında olumlu bir etkiye neden olduğu Ģeklinde yorumlanabilir.
4.4.5. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeğinden
AlmıĢ Oldukları Puanların Lisede Çevre Eğitimi Dersi Alma Durumuna Göre
Farklılığına ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanlarının lisede çevre eğitimi
dersi alma durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için
iliĢkisiz örneklemler için t testi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda
verilmiĢtir:
206
Tablo 129: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği Puanlarının
Lisede Çevre Eğitimi Dersi Alma Durumuna Göre Farklılığı Ġçin t- Testi Sonuçları
Boyutlar
Çevre DavranıĢ
Fiziksel
Koruma
Bireysel
Toplumsal
Ġkna
Politik ve
Yasal
Toplam
Lise
Çevre
Dersi
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
N
S
671
902
672
906
23,62
22,80
23,85
23,73
4,658
4,569
3,619
3,450
676
906
676
911
12,50
11,37
56,17
53,73
5,489
4,886
12,626
11,710
sd
t
p
1571
3,478
,001
1576
,674
,500
1580
4,312
,000
1585
3,968
,000
Analiz sonuçlarına göre çevre davranıĢ ölçeği alt boyutlarında;
Fiziksel Koruma alt boyutunda lisede çevre eğitimi dersi alan öğretmen
adaylarının ortalaması ( =23,62), lisede çevre eğitimi dersi almayan öğretmen
adaylarının ortalaması ise ( =22.80) olarak hesaplanmıĢtır. Fiziksel koruma davranıĢı
alt boyutu puanları lisede çevre eğitimi dersi alma durumuna göre anlamlı bir farklılık
göstermiĢtir [t(1571) = 3,478; p<0,05]. Bu fark lisede çevre eğitimi dersi alan öğretmen
adaylarının lehinedir. Bu bulgu lisede verilen çevre eğitimi derslerinin öğretmen
adaylarının çevreye karĢı fiziksel koruma davranıĢlarında olumlu bir etkiye sahip
olduğu Ģeklinde yorumlanabilir.
Bireysel ve toplumsal ikna boyutunda lisede çevre eğitimi dersi alan öğretmen
adaylarının ortalaması ( =23,85), lisede çevre eğitimi dersi almayan öğretmen
adaylarının ortalaması ise ( =23.73) olarak hesaplanmıĢtır. Bireysel ve toplumsal ikna
davranıĢı alt boyutu puanları lisede çevre eğitimi dersi alma durumuna göre anlamlı bir
farklılık göstermiĢtir [t(1576) = ,674; p ≤ 0,05]. Bu fark lisede çevre eğitimi dersi alan
öğretmen adaylarının lehinedir. Bu bulgu lisede verilen çevre eğitimi derslerinin
öğretmen adaylarının çevreye karĢı bireysel ve toplumsal ikna davranıĢlarında olumlu
bir etkiye sahip olduğu Ģeklinde yorumlanabilir.
Politik ve yasal davranıĢ boyutunda lisede çevre eğitimi dersi alan öğretmen
adaylarının ortalaması ( =12,50), lisede çevre eğitimi dersi almayan öğretmen
adaylarının ortalaması ise ( =11,37) olarak hesaplanmıĢtır. Politik ve yasal davranıĢ alt
boyutu puanları lisede çevre eğitimi dersi alma durumuna göre anlamlı bir farklılık
207
göstermiĢtir [t(1580) = 4,312; p<0,05]. Bu fark lisede çevre eğitimi dersi alan öğretmen
adaylarının lehinedir. Bu bulgu lisede verilen çevre eğitimi derslerinin öğretmen
adaylarının çevreye karĢı politik ve yasal davranıĢlarında olumlu bir etkiye sahip olduğu
Ģeklinde yorumlanabilir.
Çevre davranıĢ ölçeğinin genelinde lisede çevre eğitimi dersi alan öğretmen
adaylarının ortalaması ( =56,17), lisede çevre eğitimi dersi almayan öğretmen
adaylarının ortalaması ise ( =53,73) olarak hesaplanmıĢtır. Öğretmen adaylarının çevre
davranıĢ ölçeğinin puanları, lisede çevre eğitimi dersi alma durumuna göre anlamlı bir
farklılık göstermiĢtir [t(1585) = 3,968; p<0,05]. Bu fark lisede çevre eğitimi dersi alan
öğretmen adaylarının lehinedir. Bu bulgu lisede verilen çevre eğitimi derslerinin
öğretmen adaylarının çevreye karĢı davranıĢlarında olumlu bir etkiye neden olduğu
Ģeklinde yorumlanabilir.
4.4.6. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeğinden
AlmıĢ Oldukları Puanların Sivil Toplum KuruluĢlarına Üye Olma Durumuna
Göre Farklılığına ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanlarının sivil toplum
kuruluĢlarına üye olma durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek için tek yönlü varyans analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda
verilmiĢtir:
Tablo 130: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği Puanlarının
Sivil Toplum KuruluĢlarına Üye Olma Durumuna Göre Farklılığı Ġçin t- Testi Sonuçları
Boyutlar
Çevre
DavranıĢ
Fiziksel
Koruma
Bireysel
Toplumsal
Ġkna
Politik ve
Yasal
Toplam
STK
Üyelik
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
N
S
sd
t
p
1570
1,435
,152
1,588
,112
3,237
,001
2,573
,010
150
1422
148
1429
23,67
23,10
24,22
23,74
4,672
4,615
3,368
3,531
150
1431
150
1436
13,16
11,72
57,21
54,53
4,984
5,184
11,390
12,211
1575
1579
1584
Analiz sonuçlarına göre çevre davranıĢ ölçeği alt boyutlarından;
208
Fiziksel Koruma alt boyutunda çevre ile ilgili STK’ya üye olan öğretmen
adaylarının ortalaması ( =23,67), çevre ile ilgili STK’ ya üye olmayan öğretmen
adaylarının ortalaması ise ( =23,10) olarak hesaplanmıĢtır. Fiziksel koruma davranıĢı
alt boyutu puanları çevre ile ilgili STK’ ya üye olma durumuna göre anlamlı bir farklılık
göstermemiĢtir [t(1570) = 1,435; p>0,05]. Bu bulgu öğretmen adaylarının çevreye karĢı
fiziksel koruma davranıĢları üzerinde STK’lara üye olmanın olumlu bir etki
göstermediği Ģeklinde yorumlanabilir. Ancak STK’ya üye olan öğretmen adaylarının
fiziksel koruma alt boyutunda aldıkları puanların ortalaması STK’ya üye olmayan
öğretmen adaylarının fiziksel koruma alt boyutunda aldıkları puanların ortalamasından
daha yüksek olması manidar bulunmuĢtur.
Bireysel ve toplumsal ikna boyutunda çevre ile ilgili STK’ ya üye olan öğretmen
adaylarının ortalaması ( =24,22), çevre ile ilgili STK’ ya üye olmayan öğretmen
adaylarının ortalaması ise ( =23.74) olarak hesaplanmıĢtır. Bireysel ve toplumsal ikna
davranıĢı alt boyutu puanları çevre ile ilgili STK’ ya üye olma durumuna göre anlamlı
bir farklılık göstermemiĢtir [t(1575) = 1,588; p>0,05]. Bu bulgu öğretmen adaylarının
çevreye karĢı bireysel ve toplumsal ikna davranıĢları üzerinde STK’lara üye olmanın
olumlu bir etki göstermediği Ģeklinde yorumlanabilir. Ancak STK’ya üye olan öğretmen
adaylarının bireysel ve toplumsal ikna alt boyutunda aldıkları puanların ortalaması
STK’ya üye olmayan öğretmen adaylarının fiziksel koruma alt boyutunda aldıkları
puanların ortalamasından daha yüksek olması manidar bulunmuĢtur.
Politik ve yasal davranıĢ boyutunda çevre ile ilgili STK’ ya üye olan öğretmen
adaylarının ortalaması ( =13,16), çevre ile ilgili STK’ ya üye olmayan öğretmen
adaylarının ortalaması ise ( =11,72) olarak hesaplanmıĢtır. Politik ve yasal davranıĢ alt
boyutu puanları çevre ile ilgili STK’ ya üye olma durumuna göre anlamlı bir farklılık
göstermiĢtir [t(1579) = 3,237; p<0,05]. Bu bulgu öğretmen adaylarının, çevreye karĢı
politik ve yasal davranıĢları üzerinde STK’lara üye olmanın olumlu bir etki gösterdiği
Ģeklinde yorumlanabilir.
Çevre davranıĢ ölçeğinin genelinde çevre ile ilgili STK’ ya üye olan öğretmen
adaylarının ortalaması ( =57,21), çevre ile ilgili STK’ ya üye olmayan öğretmen
adaylarının ortalaması ise ( =54,53) olarak hesaplanmıĢtır. Öğretmen adaylarının çevre
209
davranıĢ ölçeğinin puanları STK’ ya üye olma durumuna göre anlamlı bir farklılık
göstermiĢtir [t
(1584)
= 2,573; p<05]. Bu bulgu, STK’lara üye olmanın öğretmen
adaylarının çevreye karĢı davranıĢlarında olumlu bir etkiye neden olduğu Ģeklinde
yorumlanabilir.
4.4.7. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Anne Eğitim Durumuna Göre
Çevre DavranıĢlarına ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanlarının anne eğitim durumuna
göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü varyans
analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 131: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği Puanlarının
Anne Eğitim Durumuna Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Boyutlar
Fiziksel Koruma
Bireysel
Toplumsal Ġkna
Politik ve Yasal
Genel Çevre
DavranıĢ
Varyansın
Kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
KT
124,644
33484,816
33609,461
148,628
19421,254
19569,881
627,518
41817,482
42444,999
2169,359
232557,9
234727,2
sd
KO
F
4
31,161 1,459
1568 21,355
1572
4
37,157 3,009
1573 12,347
1577
4
153,879 5,916
1577 26,517
1581
4
542,340 3,689
1582 147,002
1586
p
Fark
Scheffe
,212
-,017
1-4
,000
1-5, 2-3
2-5, 4-5
,005
1-3, 1-5
2-3, 2-5
4-5
Analiz sonuçlarına göre çevre davranıĢ ölçeği alt boyutlarından;
Öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı alt boyutu puanları anne eğitim
durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir [F(4-1568) = 1,459; p>0,05]. Bu bulgu
anne eğitim düzeyinin öğretmen adaylarının çevreye karĢı fiziksel koruma davranıĢları
üzerinde bir etkisinin olmadığı Ģeklinde yorumlanabilir.
Öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı alt boyutu puanları
anne eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F(4-1573)= 3,009; p<0,05].
Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testi
sonuçlarına göre, annesi okuryazar olmayan öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal
ikna davranıĢı puanları ortalaması ( =24,06) ile annesi lise mezunu olan öğretmen
210
adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı puanları ortalaması ( =22,75)
arasında annesi okuryazar olmayan öğretmen adaylarının lehine anlamlı bir farklılık
bulunmuĢtur. Bu bulguya göre anne eğitim düzeyinin artması öğretmen adaylarının
bireysel ve toplumsal ikna davranıĢları üzerinde olumlu bir etki oluĢturmamaktadır.
Öğretmen adaylarının politik ve yasal davranıĢı alt boyutu puanları anne eğitim
durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F(4-1577)= 5,916; p<0,05]. Farkın hangi
gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre,
annesi üniversite mezunu olan öğretmen adaylarının politik ve yasal davranıĢ puanları
ortalaması ( =15,08) ile annesi okuryazar olmayan öğretmen adaylarının politik ve
yasal davranıĢ puanları ortalaması ( =11,69) ve annesi ilkokul mezunu olan öğretmen
adaylarının politik ve yasal davranıĢ puanları ortalaması ( =11,56) arasında annesi
üniversite mezunu olan öğretmen adaylarının lehine, annesi ilkokul mezunu olan
öğretmen adaylarının politik ve yasal davranıĢ puanları ortalaması ( =11,56) ile annesi
ortaokul mezunu olan öğretmen adaylarının politik ve yasal davranıĢ puanları
ortalaması ( =13,11) arasında annesi ortaokul mezunu olan öğretmen adaylarının
lehine ve annesi üniversite mezunu olan öğretmen adaylarının politik ve yasal davranıĢ
puanları ortalaması ( =15,08) ile annesi lise mezunu olan öğretmen adaylarının politik
ve yasal davranıĢ puanları ortalaması ( =12,73) arasında annesi üniversite mezunu olan
öğretmen adaylarının lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu bulgu, anne eğitim
düzeyi yükseldikçe öğretmen adaylarının çevreye yönelik daha çok politik ve yasal
davranıĢlar gösterdiği Ģeklinde yorumlanabilir.
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanları, anne eğitim durumuna
göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F(4-1582)= 3,689; p<0,05]. Farkın hangi gruplar
arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre, annesi
okuryazar olmayan öğretmen adaylarının çevre davranıĢ puanları ortalaması ( =54,66)
ile annesi ortaokul mezunu olan öğretmen adaylarının çevre davranıĢ puanları
ortalaması ( =57,26) ve annesi üniversite mezunu olan öğretmen adaylarının çevre
davranıĢ puanları ortalaması ( =61,54) arasında annesi ortaokul ve üniversite mezunu
olanların lehine; annesi ilkokul mezunu olan öğretmen adaylarının çevre davranıĢ
puanları ortalaması ( =54,24) ile annesi ortaokul mezunu olan öğretmen adaylarının
çevre davranıĢ puanları ortalaması ( =57,26) ve annesi üniversite mezunu olan
211
öğretmen adaylarının çevre davranıĢ puanları ortalaması ( =61,54) arasında annesi
ortaokul ve üniversite mezunu olanları lehine ve son olarak annesi lise mezunu olan
öğretmen adaylarının çevre davranıĢ puanları ortalaması ( =57,26) ile annesi üniversite
mezunu olan öğretmen adaylarının çevre davranıĢ puanları ortalaması ( =61,54)
arasında annesi üniversite mezunu olanların lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu
bulgu anne eğitim düzeyi yükseldikçe öğretmen adaylarının çevreye karĢı daha olumlu
bir davranıĢ sergiledikleri Ģeklinde yorumlanabilir.
Tablo 132: Anne Eğitim Durumu DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Boyutlar
Fiziksel
Koruma
Bireysel
ve
Toplumsal
Ġkna
Çevre DavranıĢ
Politik ve
Yasal
Genel
Çevre
DavranıĢ
Grup
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Anne Eğitim
Durumu
Okuryazar değil
Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Okur Yazar Değil
Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Okur Yazar Değil
Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Okur Yazar Değil
Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
N
412
902
127
108
24
411
907
128
109
23
413
907
128
110
24
414
911
128
110
24
S
23,19
23,06
23,47
22,89
25,16
24,06
23,78
23,85
22,75
23,65
11,69
11,56
13,11
12,73
15,08
54,66
54,24
57,26
55,18
61,54
4,56
4,56
4,51
5,27
5,08
3,67
3,40
3,40
3,63
4,52
4,79
5,05
5,89
5,93
6,37
11,92
11,98
12,22
13,514
13,69
4.4.8. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Baba Eğitim Durumuna Göre
Çevre DavranıĢlarına ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanlarının baba eğitim durumuna
göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü varyans
analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
212
Tablo 133: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği Puanlarının
Baba Eğitim Durumuna Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Boyutlar
Fiziksel Koruma
Bireysel ve
Toplumsal Ġkna
Politik ve Yasal
Toplam
Varyansın
Kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
KT
43,442
33566,019
33609,461
39,784
19530,098
19569,881
361,154
42083,845
42444,999
681,453
234045,788
234727,241
sd
KO
F
p
4
10,861 ,507 ,730
1568 21,407
1572
4
9,946
,801 ,524
1573 12,416
1577
4
90,289 3,383 ,009
1577 26,686
1581
4
170,363 1,152 ,331
1582 147,943
1586
Fark
Scheffe
--
-3-5
--
Analiz sonuçlarına göre çevre davranıĢ ölçeği alt boyutlarından;
Öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı alt boyutu puanları baba eğitim
durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir [F(4-1568)= ,507; p>0,05]. Bu bulgu
baba eğitim düzeyinin öğretmen adaylarının çevreye karĢı fiziksel koruma davranıĢları
üzerinde bir etkisinin olmadığı Ģeklinde yorumlanabilir.
Öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı alt boyutu puanları
baba eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir [F(4-1573)= ,801; p>0,05].
Bu bulgu baba eğitim durumunun öğretmen adaylarının çevreye karĢı bireysel ve
toplumsal ikna davranıĢları üzerinde bir etkisinin olmadığı Ģeklinde yorumlanabilir.
Öğretmen adaylarının politik ve yasal davranıĢı alt boyutu puanları baba eğitim
durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F(4-1577)= 3,383; p<0,05]. Farkın hangi
gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre,
babası üniversite mezunu olan öğretmen adaylarının politik ve yasal davranıĢ puanları
ortalaması ( =13,26) ile babası ortaokul mezunu olan öğretmen adaylarının politik ve
yasal davranıĢ puanları ortalaması ( =11,32) arasında babası üniversite mezunu olan
öğretmen adaylarının lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu bulgu, babası
üniversite mezunu olan öğretmen adaylarının çevreye yönelik daha çok politik ve yasal
davranıĢlar gösterdiği Ģeklinde yorumlanabilir.
213
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeğin puanları baba eğitim durumuna
göre anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir [F(4-1582)= 1,152; p>0,05]. Bu bulgu baba eğitim
durumunun öğretmen adaylarının çevre davranıĢları üzerinde büyük bir etkisinin
olmadığı Ģeklinde yorumlanabilir. Bu araĢtırmada baba eğitim düzeyinin çevre davranıĢı
üzerinde anlamlı bir etkisi olmasa da baba eğitim düzeyi üniversite olan öğretmen
adaylarının çevre davranıĢ ölçeğinden aldıkları puanların ortalamasının yükselmesi
manidar bulunmuĢtur.
Tablo 134: Baba Eğitim Durumu DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Boyutlar
Fiziksel
Koruma
Bireysel
Toplumsal
Ġkna
Çevre DavranıĢ
Politik ve
Yasal
Genel
Çevre
DavranıĢ
Grup
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Baba Eğitim
Durumu
Okuryazar değil
Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Okuryazar değil
Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Okuryazar değil
Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Okuryazar değil
Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
N
97
776
274
287
139
97
775
277
289
140
98
778
277
288
141
98
780
277
290
142
S
23,12
23,24
22,94
22,96
23,48
23,57
23,86
23,81
23,83
23,32
11,65
11,81
11,32
11,85
13,26
54,34
54,84
53,87
54,73
56,52
4,62
4,60
4,69
4,64
4,56
3,99
3,49
3,40
3,55
3,51
5,36
5,03
4,68
5,53
5,825
12,760
12,071
11,623
12,399
12,775
4.4.9. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ailenin Aylık Gelir Durumuna
Göre Çevre DavranıĢlarına ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanlarının ailenin aylık gelir
durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü
varyans analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
214
Tablo 135: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği Puanlarının
Ailenin Aylık Gelir Durumuna Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Boyutlar
Fiziksel Koruma
Bireysel Toplumsal
Ġkna
Politik ve Yasal
Genel Çevre DavranıĢ
Varyansın
Kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
KT
sd
KO
F
p
13,909
33426,446
33440,355
41,841
19427,485
19469,326
135,749
41838,651
41974,400
89,092
233272,734
233361,825
3
1563
1566
3
1568
1571
3
1572
1575
3
1577
1580
4,636
21,386
,217
,885
13,947
12,390
1,126
,337
45,250
26,615
1,700
,165
29,697
147,922
,201
,896
Analiz sonuçlarına göre çevre davranıĢ ölçeği alt boyutlarından;
Öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı alt boyutu puanları ailenin aylık
gelir durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir [F(3-1563)= ,217;
p>0,05]. Bu bulguya göre öğretmen adaylarının çevreye karĢı fiziksel koruma
davranıĢlarının ailelerinin aylık gelir durumuna göre değiĢmediği söylenebilir.
Öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı alt boyutu puanları
ailenin aylık gelir durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir [F(31568)=
1,126; p>0,05]. Bu bulguya göre öğretmen adaylarının çevreye karĢı bireysel ve
toplumsal ikna davranıĢlarının ailelerinin aylık gelir durumuna göre değiĢmediği
söylenebilir.
Öğretmen adaylarının politik ve yasal davranıĢı alt boyutu puanları ailenin aylık
gelir durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir [F(3-1572)= 1,700;
p>0,05]. Bu bulguya göre öğretmen adaylarının çevreye karĢı politik ve yasal
davranıĢlarının ailelerinin aylık gelir durumuna göre değiĢmediği söylenebilir.
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanları ailenin aylık gelir durumu
değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir [F(3-1577)= ,201; p>0,05]. Bu
bulguya göre öğretmen adaylarının çevreye karĢı davranıĢlarının ailelerinin aylık gelir
durumuna göre değiĢmediği söylenebilir.
215
Tablo 136: Ailenin Aylık Gelir Durumu DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Boyutlar
Grup
Fiziksel
Koruma
Bireysel
Toplumsal
Ġkna
Çevre DavranıĢ
Politik ve
Yasal
Genel
Çevre
DavranıĢ
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Ailenin Aylık
Geliri
0-630 TL
631-1300 TL
1301-2500 TL
2501+ TL
0-630 TL
631-1300 TL
1301-2500 TL
2501+ TL
0-630 TL
631-1300 TL
1301-2500 TL
2501+ TL
0-630 TL
631-1300 TL
1301-2500 TL
2501+ TL
N
376
763
353
75
374
770
352
76
378
770
352
76
379
772
354
76
S
23,23
23,18
22,98
23,10
23,90
23,87
23,53
23,43
11,66
11,74
11,92
13,06
54,82
54,60
54,71
55,71
4,34
4,67
4,75
4,85
3,60
3,38
3,71
3,55
4,85
5,06
5,55
5,58
11,61
12,13
12,75
12,30
4.4.10. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Baba Mesleğine Göre Çevre
DavranıĢlarına ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanlarının baba mesleğine göre
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü varyans analizi
yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 137: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeğinden Aldıkları
Puanların Baba Mesleğine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Boyutlar
Fiziksel Koruma
Bireysel Toplumsal
Ġkna
Politik ve Yasal
Genel Çevre DavranıĢ
Varyansın
Kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
KT
sd
KO
F
p
177,814
33421,689
33599,504
37,829
19532,008
19569,836
238,782
42205,481
42444,263
982,677
233721,755
234704,432
6
1565
1571
6
1570
1576
6
1574
1580
6
1579
1585
29,636
21,356
1,388
,216
6,305
12,441
,507
,804
39,797
26,814
1,484
,180
163,780
148,019
1,106
,356
Analiz sonuçlarına göre çevre davranıĢ ölçeği alt boyutlarından;
216
Öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı [F(6-1565)= 1,388; p>0,05],
bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı [F(6-1570)= ,507; p>0,05] ve politik ve yasal
davranıĢı [F(6-1574)= 1,484; p>0,05] alt boyut puanları baba mesleğine göre anlamlı bir
farklılık göstermemiĢtir. Bu bulguya göre öğretmen adaylarının çevreye yönelik fiziksel
koruma davranıĢları, bireysel ve toplumsal ikna davranıĢları ve politik ve yasal
davranıĢları baba mesleğine göre değiĢmediği söylenebilir.
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanları baba mesleğine göre
anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir [F(6-1579)= 1,106; p>0,05]. Bu bulguya göre öğretmen
adaylarının çevreye yönelik davranıĢlarının baba mesleğine göre değiĢmediği
söylenebilir.
Tablo 138: Baba Mesleği DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Boyutlar
Fiziksel
Koruma
Bireysel
Toplumsal
Ġkna
Çevre
DavranıĢ
Politik ve
Yasal
Genel Çevre
DavranıĢ
Grup
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Baba Mesleği
ĠĢçi
Memur
Çiftçi
Emekli
Esnaf
ÇalıĢmıyor
Serbest Meslek
ĠĢçi
Memur
Çiftçi
Emekli
Esnaf
ÇalıĢmıyor
Serbest Meslek
ĠĢçi
Memur
Çiftçi
Emekli
Esnaf
ÇalıĢmıyor
Serbest Meslek
ĠĢçi
Memur
Çiftçi
Emekli
Esnaf
ÇalıĢmıyor
Serbest Meslek
N
271
182
254
435
202
143
85
271
182
255
437
205
141
86
269
180
257
439
205
143
88
271
182
257
439
205
144
88
23,36
23,13
23,45
22,78
22,86
23,83
23,11
23,78
23,64
23,96
23,82
23,52
24,02
23,59
12,14
12,13
12,07
11,55
11,14
12,15
12,48
55,25
55,12
55,24
54,23
53,30
56,09
55,21
S
4,76
4,73
4,51
4,82
4,18
4,45
4,39
3,24
3,67
3,58
3,54
3,61
3,56
3,52
5,58
5,89
5,23
4,89
4,67
4,97
4,96
12,81
13,29
12,41
11,96
10,97
11,75
11,18
217
4.4.11. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Anne Mesleğine Göre Çevre
DavranıĢlarına ĠliĢkin Bulgular ve Yorum
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanlarının anne mesleğine göre
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü varyans analizi
yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 139: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeğinden Aldıkları
Puanların Anne Mesleğine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Boyutlar
Fiziksel Koruma
Bireysel ve Toplumsal
Ġkna
Politik ve Yasal
Genel Çevre DavranıĢ
Varyansın
Kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
KT
sd
KO
F
p
64,241
33545,220
33609,461
19,411
19550,471
19569,881
194,398
42250,602
42444,999
954,967
233772,274
234727,241
4
1568
1572
4
1573
1577
4
1577
1581
4
1582
1586
16,060
21,394
,751
,558
4,853
12,429
,390
,816
48,599
26,792
1,814
,124
238,742
147,770
1,616
,168
Analiz sonuçlarına göre çevre davranıĢ ölçeği alt boyutlarından;
Öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı [F(4-1568)= ,751; p>0,05],
bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı [F(4-1573)= ,390; p>0,05], politik ve yasal davranıĢı
[F(4-1577)= 1,814; p>0,05] alt boyut puanları anne mesleği değiĢkenine göre anlamlı bir
farklılık göstermemiĢtir. Bu bulguya göre öğretmen adaylarının çevreye yönelik fiziksel
koruma davranıĢları, bireysel ve toplumsal ikna davranıĢları ve politik ve yasal
davranıĢları anne mesleğine göre değiĢmediği söylenebilir.
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanları anne mesleği değiĢkenine
göre anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir [F(4-1582)= 1,616; p>0,05]. Bu bulguya göre
öğretmen adaylarının çevreye yönelik davranıĢlarının anne mesleğine göre değiĢmediği
söylenebilir.
218
Tablo 140: Anne Mesleği DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel
Boyutlar
Fiziksel
Koruma
Bireysel ve
Toplumsal
Ġkna
Çevre
DavranıĢ
Politik ve
Yasal
Genel Çevre
DavranıĢ
Anne Mesleği
Ev Hanımı
Emekli
Memur
Esnaf
ĠĢçi
Ev Hanımı
Emekli
Memur
Esnaf
ĠĢçi
Ev Hanımı
Emekli
Memur
Esnaf
ĠĢçi
Ev Hanımı
Emekli
Memur
Esnaf
ĠĢçi
Grup
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
N
1482
26
27
8
30
1487
27
26
8
30
1490
27
27
8
30
1495
27
27
8
30
S
4,62
4,65
4,84
6,55
4,05
3,52
3,48
4,22
3,87
2,73
5,16
5,81
6,12
5,83
3,66
12,10
11,78
13,84
12,51
10,67
23,17
24,03
22,14
21,87
22,83
23,79
23,66
23,11
23,12
24,13
11,85
13,51
12,48
11,00
10,00
54,80
59,07
53,55
51,25
51,53
4.4.12. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Üniversiteye BaĢlamadan
Önce YaĢadıkları Yere Göre Çevre DavranıĢlarına ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanlarının üniversiteye baĢlamadan
önce yaĢadıkları yere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için
tek yönlü varyans analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 141: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği Puanlarının
Üniversiteye BaĢlamadan Önce YaĢadıkları Yere Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü
Varyans Analizi
Boyutlar
Fiziksel Koruma
Bireysel Toplumsal Ġkna
Politik ve Yasal
Genel Çevre DavranıĢ
Varyansın
Kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
KT
sd
KO
F
p
126,835
33482,626
33609,461
15,206
19554,675
19569,881
450,330
41994,669
42444,999
1743,573
232983,668
234727,241
5
1567
1572
5
1572
1577
5
1576
1581
5
1581
1586
25,367
21,367
1,187
,313
3,041
12,439
,244
,943
90,066
26,646
3,380
,053
348,715
147,365
2,366
,083
219
Analiz sonuçlarına göre çevre davranıĢ ölçeği alt boyutlarında;
Öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı [F(5-1567)= 1,187; p>0,05],
bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı [F(5-1572)= ,244; p>0,05], politik ve yasal davranıĢı
[F(5-1576)= 3,380; p>0,05] alt boyut puanları üniversiteye baĢlamadan önce yaĢadıkları
yere göre anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir. Bu bulguya göre öğretmen adaylarının
çevreye yönelik fiziksel koruma davranıĢlarının, bireysel ve toplumsal ikna
davranıĢlarının, politik ve yasal davranıĢlarının üniversiteye baĢlamadan önce
yaĢadıkları yere göre değiĢmediği söylenebilir.
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanları üniversiteye baĢlamadan
önce yaĢadıkları yere göre anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir [F(5-1581)= 2,366; p>0,05].
Bu bulguya göre öğretmen adaylarının çevreye yönelik davranıĢlarının üniversiteye
baĢlamadan önce yaĢadıkları yere göre değiĢmediği söylenebilir.
Tablo 142: YaĢamYeri DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Boyutlar
Fiziksel
Koruma
Bireysel ve
Toplumsal
Ġkna
Çevre
DavranıĢ
Politik ve
Yasal
Genel Çevre
DavranıĢ
Grup
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
YaĢam Yeri
Köy
Kasaba
Küçük ġehir
Orta B. ġehir
Büyük ġehir
Çok Büyük ġehir
Köy
Kasaba
Küçük ġehir
Orta B. ġehir
Büyük ġehir
Çok Büyük ġehir
Köy
Kasaba
Küçük ġehir
Orta B. ġehir
Büyük ġehir
Çok Büyük ġehir
Köy
Kasaba
Küçük ġehir
Orta B. ġehir
Büyük ġehir
Çok Büyük ġehir
N
307
156
449
252
449
211
308
158
452
254
197
209
310
158
451
253
198
212
310
159
453
254
199
212
22,67
23,57
23,06
23,24
23,06
23,39
23,64
23,79
23,85
23,77
23,69
23,94
11,09
12,97
11,67
12,31
11,96
11,89
53,00
56,415
54,54
55,74
54,85
55,37
S
4,64
4,56
4,35
4,40
4,35
5,11
3,49
3,14
3,56
3,68
3,79
3,29
4,69
5,92
4,86
5,25
5,58
5,27
11,80
13,16
11,59
11,89
12,35
13,02
220
4.4.13. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevreye KarĢı Duyduğu
Merak Düzeyine Göre Çevre DavranıĢlarına ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanlarının çevreye karĢı duydukları
merak düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek
yönlü varyans analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 143: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeğinden Aldıkları
Puanların Çevreye KarĢı Duyduğu Merak Düzeyine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü
Varyans Analizi
Boyutlar
Fiziksel Koruma
Bireysel
Toplumsal Ġkna
Politik ve Yasal
Genel Çevre
DavranıĢ
Varyansın
Kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
KT
1776,721
31704,195
33480,915
873,104
41492,603
42365,707
1850,636
17542,915
19393,551
13988,547
219360,221
233348,768
sd
KO
3
592,240
1565 20,258
1568
3
291,035
1574 26,361
1577
3
616,879
1570 11,174
1573
3
4662,849
1579 138,924
1582
F
p
29,234
,00
11,040
,00
55,207
,00
33,564
,00
Fark
Scheffe
1-3, 1-4
2-3, 2-4
3-4
1-2, 1-3
1-4, 2-3
2-4, 3-4
2-4
3-4
1-4
2-4
3-4
Analiz sonuçlarına göre çevre davranıĢ ölçeği alt boyutlarından;
Öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı alt boyutu puanları, çevreye
karĢı duyduğu merak düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F(3-1565)= 29,234;
p<0,05]. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe
testi sonuçlarına göre, çevreye karĢı hiç merak duymayan öğretmen adaylarının fiziksel
koruma davranıĢı puan ortalaması ( =19,25) ile orta düzeyde merak duyan öğretmen
adaylarının fiziksel koruma davranıĢı puan ortalaması ( =22,72) ve çok merak duyan
öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı puan ortalaması ( =24,52) arasında
orta düzeyde ve çok merak duyan öğretmen adayları lehine; çevreye karĢı çok az merak
duyan öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı puan ortalaması ( =20,81) ile
orta düzeyde merak duyan öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı puan
ortalaması ( =22,72) ve çok merak duyan öğretmen adaylarının fiziksel koruma
davranıĢı puan ortalaması ( =24,52) arasında orta düzeyde ve çok merak duyan
öğretmen adayları lehine; ve orta düzeyde merak duyan öğretmen adaylarının fiziksel
221
koruma davranıĢı puan ortalaması ( =22,72) ile çok merak duyan öğretmen adaylarının
fiziksel koruma davranıĢı puan ortalaması ( =24,52) arasında çok merak duyan
öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu bulgu çevreye karĢı
duyulan merak düzeyi arttıkça öğretmen adaylarının daha çok fiziksel koruma davranıĢı
içine girdikleri Ģeklinde yorumlanabilir.
Öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı alt boyutu puanları
çevreye karĢı duyduğu merak düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F(3-1574)=
11,040; p<0,05]. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan
Scheffe testi sonuçlarına göre, çevreye karĢı hiç merak duymayan öğretmen adaylarının
bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı puan ortalaması ( =17,79) ile çok az merak duyan
öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı puan ortalaması ( =21,36),
orta düzeyde merak duyan öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı
puan ortalaması ( =23,54) ve çok merak duyan öğretmen adaylarının bireysel ve
toplumsal ikna davranıĢı puan ortalaması ( =24,89) arasında, çok az, orta düzeyde ve
çok merak duyan öğretmen adayları lehine; çevreye karĢı çok az merak duyan öğretmen
adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı puan ortalaması ( =21,36) ile orta
düzeyde merak duyan öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı puan
ortalaması ( =23,54) ve çok merak duyan öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal
ikna davranıĢı puan ortalaması ( =24,89) arasında, orta düzeyde ve çok merak duyan
öğretmen adayları lehine ve çevreye karĢı orta düzeyde merak duyan öğretmen
adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı puan ortalaması ( =23,54) ile çok
merak duyan öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı puan ortalaması
( =24,89) arasında çok merak duyan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık
bulunmuĢtur. Bu bulgu çevreye karĢı duyulan merak düzeyi arttıkça öğretmen
adaylarının daha çok bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı gösterdikleri Ģeklinde
yorumlanabilir.
Öğretmen adaylarının politik ve yasal davranıĢı alt boyutu puanları çevreye karĢı
duyduğu merak düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F(3-1570)= 55,207;
p<0,05]. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe
testi sonuçlarına göre, çevreye karĢı çok merak duyan öğretmen adaylarının politik ve
yasal davranıĢı puan ortalaması ( =12,93) ile çok az merak duyan öğretmen
222
adaylarının politik ve yasal davranıĢı puan ortalaması ( =11,00) ve orta düzeyde
merak duyan öğretmen adaylarının politik ve yasal davranıĢı puan ortalaması
( =11,36) arasında çok merak duyan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık
bulunmuĢtur. Bu bulgu çevreye karĢı çok merak duyan öğretmen adaylarının daha çok
politik ve yasal davranıĢ gösterdikleri Ģeklinde yorumlanabilir.
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanları, çevreye karĢı duyduğu
merak düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F(3-1579)= 33,564; p<0,05]. Farkın
hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına
göre, çevreye karĢı çok merak duyan öğretmen adaylarının çevre davranıĢ puan
ortalaması ( =58,95) ile hiç merak duymayan öğretmen adaylarının çevre davranıĢ
puan ortalaması ( =47,04), çok az merak duyan öğretmen adaylarının çevre davranıĢ
puan ortalaması ( =49,67) ve orta düzeyde merak duyan öğretmen adaylarının çevre
davranıĢ puan ortalaması ( =53,22) arasında çok merak duyan öğretmen adayları
lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu bulguya göre çevreye karĢı duyulan merak
düzeyi arttıkça öğretmen adaylarının çevreye karĢı davranıĢlarının da olumlu bir Ģekilde
değiĢtiği söylenebilir.
Tablo 144: Çevreye KarĢı Duyulan Merak Düzeyi DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Boyutlar
Fiziksel
Koruma
Çevre
Bireysel
Toplumsal
Ġkna
DavranıĢ
Politik ve
Yasal
Genel
Çevre
DavranıĢ
Grup
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Çevre Merak Düzeyi
Hiç Merak Etmiyorum
Çok Az Merak Ediyorum
Orta Düzeyde Merak Ediyorum
Çok Merak Ediyorum
Hiç Merak Etmiyorum
Çok Az Merak Ediyorum
Orta Düzeyde Merak Ediyorum
Çok Merak Ediyorum
Hiç Merak Etmiyorum
Çok Az Merak Ediyorum
Orta Düzeyde Merak Ediyorum
Çok Merak Ediyorum
Hiç Merak Etmiyorum
Çok Az Merak Ediyorum
Orta Düzeyde Merak Ediyorum
Çok Merak Ediyorum
N
24
55
999
491
24
55
999
496
24
55
1003
496
24
55
1006
498
19,25
20,81
22,72
24,52
17,79
21,36
23,54
24,89
12,62
11,00
11,36
12,93
47,04
49,67
53,22
58,95
S
6,31
5,46
4,38
4,51
5,10
3,64
3,18
3,50
6,87
5,16
5,07
5,14
16,70
13,78
11,60
11,63
223
4.4.14. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Doğal Alanlarda Bulunma
Sıklığına Göre Çevre DavranıĢlarına ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanlarının doğal alanlarda bulunma
sıklığına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü
varyans analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 145: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeğinden Aldıkları
Puanların Doğal Alanlarda Bulunma Sıklığına Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans
Analizi
Boyutlar
Fiziksel
Koruma
Bireysel
Toplumsal Ġkna
Politik ve Yasal
Toplam
Varyansın
Kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
KT
1279,015
32308,440
33587,455
1205,633
18315,224
19520,857
264,199
42120,024
42384,223
7806,671
226776,313
234582,984
sd
KO
Fark
Scheffe
20,665 ,000 1-3,1-4
2-3,2-4
3-4
34,471 ,000 1-2,1-3
1-4,2-3
2-4,3-4
3,293 ,020
2-4
3-4
F
p
3
426,338
1566 20,631
1569
3
401,878
1571 11,658
1574
3
88,066
1575 26,743
1578
3
2602,224 18,130 ,000
1580 143,529
1583
1-4,2-4
3-4
Analiz sonuçlarına göre çevre davranıĢ ölçeği alt boyutlarında;
Öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı alt boyutu puanları doğal
alanlarda bulunma sıklığına göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F(3-1566)= 20,665;
p<0,05]. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe
testi sonuçlarına göre, doğal alanlarda hiç bulunmayan öğretmen adaylarının fiziksel
koruma davranıĢı puan ortalaması ( =20,00) ile bazen bulunan öğretmen adaylarının
fiziksel koruma davranıĢı puan ortalaması ( =22,82) ve çok sık bulunan öğretmen
adaylarının fiziksel koruma davranıĢı puan ortalaması ( =24,12) arasında bazen ve çok
sık bulunan öğretmen adayları lehine; doğal alanlarda nadiren bulunan öğretmen
adaylarının fiziksel koruma davranıĢı puan ortalaması ( =21,75) ile bazen bulunan
öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı puan ortalaması ( =22,82) ve çok sık
bulunan öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı puan ortalaması ( =24,12)
arasında bazen ve çok sık bulunan öğretmen adayları lehine ve doğal alanlarda bazen
bulunan öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı puan ortalaması ( =22,82) ile
224
çok sık bulunan öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı puan ortalaması
( =24,12) arasında çok sık bulunan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık
bulunmuĢtur. Bu bulgu öğretmen adaylarının doğal alanlarda bulunma sıklığı arttıkça
çevreye yönelik daha çok fiziksel koruma davranıĢı içine girdikleri Ģeklinde
yorumlanabilir.
Öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı alt boyutu puanları
doğal alanlarda bulunma sıklığına göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F(3-1571)=
34,471; p<0,05]. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan
Scheffe testi sonuçlarına göre, doğal alanlarda hiç bulunmayan öğretmen adaylarının
bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı puan ortalaması ( =19,88) ile nadiren bulunan
öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı puan ortalaması ( =22,61),
bazen
bulunan öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı puan ortalaması ( =23,48) ve
çok sık bulunan öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı puan ortalaması
( =24,68) arasında nadiren, bazen ve çok sık bulunan öğretmen adayları lehine; doğal
alanlarda nadiren bulunan öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı puan
ortalaması ( =22,61) ile bazen bulunan öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı
puan ortalaması ( =23,48) ve çok sık bulunan öğretmen adaylarının fiziksel koruma
davranıĢı puan ortalaması ( =24,68) arasında bazen ve çok sık bulunan öğretmen
adayları lehine ve doğal alanlarda bazen bulunan öğretmen adaylarının fiziksel koruma
davranıĢı puan ortalaması ( =23,48) ile çok sık bulunan öğretmen adaylarının fiziksel
koruma davranıĢı puan ortalaması ( =24,68) arasında çok sık bulunan öğretmen
adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu bulgu öğretmen adaylarının doğal
alanlarda bulunma sıklığı arttıkça çevreye yönelik daha çok bireysel ve toplumsal ikna
davranıĢı gösterdikleri Ģeklinde yorumlanabilir.
Öğretmen adaylarının politik ve yasal davranıĢı alt boyutu puanları doğal
alanlarda bulunma sıklığına göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F(3-1575)= 3,293;
p<0,05]. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe
testi sonuçlarına göre, doğal alanlarda nadiren bulunan öğretmen adaylarının politik ve
yasal davranıĢı puan ortalaması ( =11,18) ve bazen bulunan öğretmen adaylarının
politik ve yasal davranıĢı puan ortalaması ( =11,63) ile çok sık bulunan öğretmen
adaylarının politik ve yasal davranıĢı puan ortalaması ( =12,33) arasında çok sık
225
bulunan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu bulgu doğal
alanlarda çok sık bulunan öğretmen adaylarının doğal alanlarda çok sık bulunmayan
öğretmen adaylarına göre çevreye yönelik daha çok politik ve yasal davranıĢlar
gösterdiği Ģeklinde yorumlanabilir.
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanları doğal alanlarda bulunma
sıklığına göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F(3-1580)= 18,130; p<0,05]. Farkın hangi
gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre,
doğal alanlarda hiç bulunmayan öğretmen adaylarının çevre davranıĢı puan ortalaması
( =47,52), nadiren bulunan öğretmen adaylarının çevre davranıĢı puan ortalaması
( =51,47) ve bazen bulunan öğretmen adaylarının çevre davranıĢı puan ortalaması
( =53,84) ile çok sık bulunan öğretmen adaylarının çevre davranıĢı puan ortalaması
( =57,23) arasında çok sık bulunan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık
bulunmuĢtur. Bu bulguya göre doğal alanlarda daha çok bulunan öğretmen adaylarının
çevre davranıĢlarının daha olumlu olduğu söylenebilir.
Tablo 146: Doğal Alanda Bulunma Sıklığı DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Boyutlar
Fiziksel
Koruma
Bireysel
Toplumsal
Ġkna
Çevre
DavranıĢ
Politik ve
Yasal
Genel Çevre
DavranıĢ
Grup
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Doğada Bulunma
Sıkılığı
Hiç Bulunmadım
Nadiren Bulundum
Bazen Bulundum
Çok Sık Bulundum
Hiç Bulunmadım
Nadiren Bulundum
Bazen Bulundum
Çok Sık Bulundum
Hiç Bulunmadım
Nadiren Bulundum
Bazen Bulundum
Çok Sık Bulundum
Hiç Bulunmadım
Nadiren Bulundum
Bazen Bulundum
Çok Sık Bulundum
N
24
192
740
614
25
190
741
619
25
192
744
618
25
193
746
620
S
20,00
21,75
22,82
24,12
19,88
22,61
23,48
24,68
11,72
11,18
11,63
12,33
47,52
51,47
53,84
57,23
6,27
4,76
4,48
4,46
5,04
3,92
3,26
3,34
6,11
5,26
5,19
5,06
16,77
12,54
11,96
11,58
226
4.4.15. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevresel Aktivitelere Katılma
Sıklığına Göre Çevre DavranıĢlarına ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanlarının çevresel aktivitelere
katılma sıklığına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek
yönlü varyans analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 147: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği Puanlarının
Çevresel Aktivitelere Katılma Sıklığına Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Boyutlar
Fiziksel Koruma
Bireysel
Toplumsal Ġkna
Politik ve Yasal
Genel Çevre
DavranıĢ
Varyansın
kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
KT
2294,085
31315,376
33609,461
559,517
19010,364
19569,881
1687,024
40757,975
42444,999
19322,345
215404,896
234727,241
sd
KO
3
764,695
1569 19,959
1572
3
186,506
1574 12,078
1577
3
562,341
1578 25,829
1581
3
6440,782
1583 136,074
1586
F
p
38,314 ,000
15,442 ,000
Fark
Scheffe
1-2, 1-3
1-4, 2-3
2-4
1-2, 1-3
1-4, 2-4
21,772 ,000
1-3, 1-4
2-3, 2-4
47,333 ,000
1-2, 1-3
1-4, 2-3
2-4
Analiz sonuçlarına göre çevre davranıĢ ölçeği alt boyutlarında; Öğretmen
adaylarının fiziksel koruma davranıĢı alt boyutu puanları çevresel aktivitelere katılma
sıklığına göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir. [F(3-1569)= 38,314; p<0,05]. Scheffe testi
sonuçlarına göre, çevresel aktivitelere hiç katılmayan öğretmen adaylarının fiziksel
koruma davranıĢı puan ortalaması ( =21,17) ile nadiren katılan öğretmen adaylarının
fiziksel koruma davranıĢı puan ortalaması ( =22,50), bazen katılan öğretmen
adaylarının fiziksel koruma davranıĢı puan ortalaması ( =24,30) ve çok sık katılan
öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı puan ortalaması ( =24,68) arasında
çevresel aktivitelere nadiren, bazen ve çok sık katılan öğretmen adayları lehine; çevresel
aktivitelere nadiren katılan öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı puan
ortalaması ( =22,50) ile bazen katılan öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı
puan ortalaması ( =24,30) ve çok sık katılan öğretmen adaylarının fiziksel koruma
davranıĢı puan ortalaması ( =24,68) arasında bazen ve çok sık katılan öğretmen
adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu bulgu öğretmen adaylarının
227
çevresel aktivitelere katılma sıklığı arttıkça çevreye yönelik daha çok fiziksel koruma
davranıĢı içine girdikleri Ģeklinde yorumlanabilir.
Öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı alt boyutu puanları
çevresel aktivitelere katılma sıklığına göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F(3-1574)=
15,442; p<0,05]. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan
Scheffe testi sonuçlarına göre, çevresel aktivitelere hiç katılmayan öğretmen adaylarının
bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı puan ortalaması ( =22,64) ile nadiren katılan
öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı puan ortalaması ( =23,65),
bazen katılan öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı puan ortalaması
( =24,16) ve çok sık katılan öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı
puan ortalaması ( =24,86) arasında nadiren, bazen ve çok sık katılan öğretmen adayları
lehine; çevresel aktivitelere nadiren katılan öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal
ikna davranıĢı puan ortalaması ( =23,65) ile çok sık katılan öğretmen adaylarının
bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı puan ortalaması ( =24,86) arasında çok sık katılan
öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu bulgu öğretmen
adaylarının çevresel aktivitelere katılma sıklığı arttıkça çevreye yönelik daha çok
bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı gösterdikleri Ģeklinde yorumlanabilir.
Öğretmen adaylarının politik ve yasal davranıĢ alt boyutu puanları çevresel
aktivitelere katılma sıklığına göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F(3-1578)= 21,772;
p<0,05]. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe
testi sonuçlarına göre, çevresel aktivitelere hiç katılmayan öğretmen adaylarının politik
ve yasal davranıĢ puan ortalaması ( =10,48) ile bazen katılan öğretmen adaylarının
politik ve yasal davranıĢ puan ortalaması ( =12,83) ve çok sık katılan öğretmen
adaylarının politik ve yasal davranıĢ puan ortalaması ( =13,48) arasında bazen ve çok
sık katılan öğretmen adayları lehine; çevresel aktivitelere nadiren katılan öğretmen
adaylarının politik ve yasal davranıĢ puan ortalaması ( =11,12) ile bazen katılan
öğretmen adaylarının politik ve yasal davranıĢ puan ortalaması ( =12,83) ve çok sık
katılan öğretmen adaylarının politik ve yasal davranıĢ puan ortalaması ( =13,48)
arasında bazen ve çok sık katılan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık
bulunmuĢtur. Bu bulgu öğretmen adaylarının çevresel aktivitelere katılma sıklığı
228
arttıkça çevreye yönelik daha çok politik ve yasal davranıĢ gösterdikleri Ģeklinde
yorumlanabilir.
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanları, çevresel aktivitelere
katılma sıklığına göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F(3-1583)= 47,333; p<0,05].
Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testi
sonuçlarına göre, çevresel aktivitelere hiç katılmayan öğretmen adaylarının çevre
davranıĢ puan ortalaması ( =49,59) ile nadiren katılan öğretmen adaylarının çevre
davranıĢ puan ortalaması ( =52,59), bazen katılan öğretmen adaylarının çevre davranıĢ
puan ortalaması ( =58,01) ve çok sık katılan öğretmen adaylarının çevre davranıĢ puan
ortalaması ( =60,06) arasında nadiren, bazen ve çok sık katılan öğretmen adayları
lehine; çevresel aktivitelere nadiren katılan öğretmen adaylarının çevre davranıĢ puan
ortalaması ( =52,59) ile bazen katılan öğretmen adaylarının çevre davranıĢ puan
ortalaması ( =58,01) ve çok sık katılan öğretmen adaylarının çevre davranıĢ puan
ortalaması ( =60,06) arasında bazen ve çok sık katılan öğretmen adayları lehine
anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu bulguya göre çevresel aktivitelere daha çok katılan
öğretmen adaylarının çevre davranıĢlarının daha olumlu olduğu söylenebilir.
Tablo 148: Çevresel Aktivitelere Katılma Sıklığı DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Boyutlar
Fiziksel
Koruma
Bireysel
Toplumsal
Ġkna
Çevre
DavranıĢ
Politik ve
Yasal
Genel
Çevre
DavranıĢ
Grup
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Çevre
Aktivitelerine
Katılma Sıklığı
Hiç Katılmadım
Nadiren Katıldım
Bazen Katıldım
Çok Sık Katıldım
Hiç Katılmadım
Nadiren Katıldım
Bazen Katıldım
Çok Sık Katıldım
Hiç Katılmadım
Nadiren Katıldım
Bazen Katıldım
Çok Sık Katıldım
Hiç Katılmadım
Nadiren Katıldım
Bazen Katıldım
Çok Sık Katıldım
N
243
609
599
122
246
608
602
122
247
609
604
122
247
612
606
122
S
21,17
22,50
24,30
24,68
22,64
23,65
24,16
24,86
10,48
11,12
12,83
13,48
49,59
52,59
58,01
60,06
4,88
4,49
4,23
4,60
3,98
3,35
3,32
3,68
4,95
4,97
5,22
5,12
12,13
11,74
11,42
11,45
229
4.4.16. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Konularına Duyulan
Ġlgi Düzeyine Göre Çevre DavranıĢlarına ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanlarının çevre konularına olan
ilgi düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü
varyans analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 149: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği Puanlarının
Çevre Konularına Duyulan Ġlgi Düzeyine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans
Analizi
Boyutlar
Fiziksel Koruma
Bireysel
Toplumsal Ġkna
Politik ve Yasal
Genel Çevre
DavranıĢ
Varyansın
Kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
KT
1691,503
31887,862
33579,365
1040,246
18510,567
19550,813
432,933
41857,413
42290,345
11725,210
222484,036
234209,246
sd
KO
F
p
2
845,751 41,535 ,000
1566 20,363
1568
2
520,123 44,143 ,000
1571 11,783
1573
2
216,466 8,145 ,000
1575 26,576
1577
2
5862,605 41,634 ,000
1580 140,813
1582
Fark
Scheffe
1-2
1-3
2-3
1-2
1-3
2-3
1-2
1-3
1-2
1-3
2-3
Analiz sonuçlarına göre çevre davranıĢ ölçeği alt boyutlarında;
Öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı alt boyutu puanları, çevre
konularına duyulan ilgi düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir. [F(2-1566)=
41,535; p<0,05]. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan
Scheffe testi sonuçlarına göre, çevre konularına daha az ilgi duyan öğretmen adaylarının
fiziksel koruma davranıĢı puan ortalaması ( =21,36) ile hemen hemen aynı ilgiyi
duyan öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı puan ortalaması ( =23,17) ve
daha çok ilgi duyan öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı puan ortalaması
( =24,16) arasında hemen hemen aynı ve daha çok ilgi duyan öğretmen adayları
lehine; çevre konularına hemen hemen aynı ilgiyi duyan öğretmen adaylarının fiziksel
koruma davranıĢı puan ortalaması ( =23,17) ile daha çok ilgi duyan öğretmen
adaylarının fiziksel koruma davranıĢı puan ortalaması ( =24,16) arasında ise daha çok
ilgi duyan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu bulgu çevre
230
konularına daha çok ilgi duyan öğretmen adaylarının çevreye yönelik daha çok fiziksel
koruma davranıĢı içine girdikleri Ģeklinde yorumlanabilir.
Öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı alt boyutu puanları
çevre konularına duyulan ilgi düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir. [F(2-1571)=
44,143; p<0,05]. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan
Scheffe testi sonuçlarına göre, çevre konularına daha az ilgi duyan öğretmen adaylarının
bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı puan ortalaması ( =22,49) ile hemen hemen aynı
ilgiyi duyan öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı puan ortalaması ( =23,66)
ve daha çok ilgi duyan öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı puan
ortalaması ( =24,67) arasında hemen hemen aynı ve daha çok ilgi duyan öğretmen
adayları lehine; çevre konularına hemen hemen aynı ilgiyi duyan öğretmen adaylarının
bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı puan ortalaması ( =23,66) ile daha çok ilgi duyan
öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı puan ortalaması ( =24,67)
arasında ise daha çok ilgi duyan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık
bulunmuĢtur. Bu bulgu çevre konularına daha çok ilgi duyan öğretmen adaylarının
çevreye yönelik daha çok bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı gösterdikleri Ģeklinde
yorumlanabilir.
Öğretmen adaylarının politik ve yasal davranıĢı alt boyutu puanları çevre
konularına duyulan ilgi düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir. [F(2-1575)= 8,145;
p<0,05]. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe
testi sonuçlarına göre; çevre konularına daha az ilgi duyan öğretmen adaylarının politik
ve yasal davranıĢ puan ortalaması ( =10,92) ile hemen hemen aynı ilgiyi duyan
öğretmen adaylarının politik ve yasal davranıĢ puan ortalaması ( =11,91) ve daha çok
ilgi duyan öğretmen adaylarının politik ve yasal davranıĢ puan ortalaması ( =12,32)
arasında hemen hemen aynı ve daha çok ilgi duyan öğretmen adayları lehine anlamlı bir
farklılık bulunmuĢtur. Bu bulgu çevre konularına daha çok ilgi duyan öğretmen
adaylarının çevreye yönelik daha çok politik ve yasal davranıĢ gösterdikleri Ģeklinde
yorumlanabilir.
231
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanları, çevre konularına duyulan
ilgi düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir. [F(2-1580)= 41,634; p<0,05]. Farkın
hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına
göre, çevre konularına daha az ilgi duyan öğretmen adaylarının çevre davranıĢ puan
ortalaması ( =50,02) ile hemen hemen aynı ilgiyi duyan öğretmen adaylarının çevre
davranıĢ puan ortalaması ( =54,91) ve daha çok ilgi duyan öğretmen adaylarının çevre
davranıĢ puan ortalaması ( =57,36) arasında hemen hemen aynı ve daha çok ilgi duyan
öğretmen adayları lehine; çevre konularına hemen hemen aynı ilgiyi duyan öğretmen
adaylarının çevre davranıĢ puan ortalaması ( =54,91) ile daha çok ilgi duyan öğretmen
adaylarının çevre davranıĢ puan ortalaması ( =57,36) arasında ise daha çok ilgi duyan
öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu bulguya göre çevre
konularına olan ilgisi diğer konulara göre daha fazla olan öğretmen adaylarının çevreye
yönelik davranıĢlarının daha olumlu olduğu söylenebilir.
Tablo 150: Çevre Konularına Duyulan Ġlgi Düzeyi DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Boyutlar
Fiziksel
Koruma
Çevre
Bireysel
Toplumsal
Ġkna
DavranıĢ
Politik ve
Yasal
Genel
Çevre
DavranıĢ
Grup
1
Çevre Ġlgi Durumu
Daha Az Ġlgi Uyandırıyor
N
340
21,36
S
4,91
2
3
1
2
Hemen Hemen Aynı
Daha Çok Ġlgi Uyandırıyor
Daha Az Ġlgi Uyandırıyor
Hemen Hemen Aynı
638
591
341
641
23,17
24,16
22,49
23,66
4,42
4,36
3,87
3,34
3
1
Daha Çok Ġlgi Uyandırıyor
Daha Az Ġlgi Uyandırıyor
592
341
24,67
10,92
3,25
5,18
2
3
Hemen Hemen Aynı
Daha Çok Ġlgi Uyandırıyor
642
595
11,91
12,32
5,24
5,03
1
Daha Az Ġlgi Uyandırıyor
341
50,02
13,03
2
Hemen Hemen Aynı
645
54,91
11,61
3
Daha Çok Ġlgi Uyandırıyor
597
57,36
11,43
4.4.17. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Konularını Anlama
Düzeyine Göre Çevre DavranıĢlarına ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanlarının çevre konularını anlama
düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü
varyans analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
232
Tablo 151: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği Puanlarının
Çevre Konularını Anlama Düzeyine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Boyutlar
Fiziksel
Koruma
Bireysel
Toplumsal Ġkna
Politik ve
Yasal
Genel Çevre
DavranıĢ
Varyansın
Kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
KT
1508,653
32065,353
33574,006
1160,113
18348,481
19508,594
193,979
42113,624
42307,604
8100,409
226580,096
234680,505
sd
KO
F
2
754,326
1567 20,463 38,863
1569
2
580,056
1572 11,672 49,696
1574
2
96,990
3,630
1576 26,722
1578
2
4050,204
1581 143,314 28,261
1583
p
,000
,000
,027
Fark
Scheffe
1-2
1-3
2-3
1-2
1-3
2-3
1-3
2-3
1-2
1-3
2-3
0,00
Analiz sonuçlarına göre çevre davranıĢ ölçeği alt boyutlarından;
Öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı alt boyutu puanları, çevre
konularını anlama düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir. [F(2-1567)
=
38,863;
p<0,05]. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe
testi sonuçlarına göre, çevre konularını ortalamanın altında anlayan öğretmen
adaylarının fiziksel koruma davranıĢı puanları ortalaması ( =20,26) ile ortalama
anlayan öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı puanları ortalaması ( =22,91)
ve ortalamanın üstünde anlayan öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı puanları
ortalaması ( =24,50) arasında ortalama ve ortalamanın üstünde anlayan öğretmen
adayları lehine; çevre konularını ortalama anlayan öğretmen adaylarının fiziksel koruma
davranıĢı puanları ortalaması ( =22,91) ile ortalamanın üstünde anlayan öğretmen
adaylarının fiziksel koruma davranıĢı puanları ortalaması ( =24,50) arasında
ortalamanın üstünde anlayan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur.
Bu bulgu çevre konularını daha iyi anlayan öğretmen adaylarının çevreye yönelik daha
çok fiziksel koruma davranıĢı içine girdikleri Ģeklinde yorumlanabilir.
Öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı alt boyutu puanları,
çevre konularını anlama düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir. [F(2-1572)=
49,696; p<0,05]. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan
Scheffe testi sonuçlarına göre, çevre konularını ortalamanın altında anlayan öğretmen
adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı puanları ortalaması ( =21,91) ile
233
ortalama anlayan öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı puanları
ortalaması ( =23,45) ve ortalamanın üstünde anlayan öğretmen adaylarının bireysel ve
toplumsal ikna davranıĢı puanları ortalaması ( =25,16) arasında ortalama ve
ortalamanın üstünde anlayan öğretmen adayları lehine; çevre konularını ortalama
anlayan öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı puanları ortalaması
( =23,45) ile ortalamanın üstünde anlayan öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal
ikna davranıĢı puanları ortalaması ( =25,16) arasında ortalamanın üstünde anlayan
öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu bulgu çevre konularını
daha iyi anlayan öğretmen adaylarının çevreye yönelik daha çok bireysel ve toplumsal
ikna davranıĢı gösterdikleri Ģeklinde yorumlanabilir.
Öğretmen adaylarının politik ve yasal davranıĢı alt boyutu puanları çevre
konularını anlama düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F(2-1576)
=
3,630;
p<0,05]. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe
testi sonuçlarına göre, çevre konularını ortalamanın altında anlayan öğretmen
adaylarının politik ve yasal davranıĢ puanları ortalaması ( =10,92) ile ortalamanın
üstünde anlayan öğretmen adaylarının politik ve yasal davranıĢ puanları ortalaması
( =12,36) arasında, ortalamanın üstünde anlayan öğretmen adayları lehine; çevre
konularını ortalama anlayan öğretmen adaylarının politik ve yasal davranıĢ puanları
ortalaması ( =11,73) ile ortalamanın üstünde anlayan öğretmen adaylarının politik ve
yasal davranıĢ puanları ortalaması ( =12,36) arasında ortalamanın üstünde anlayan
öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu bulgu çevre konularını
ortalamanın üstünde anlayan öğretmen adaylarının çevreye yönelik daha çok politik ve
yasal davranıĢ gösterdikleri Ģeklinde yorumlanabilir.
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanları çevre konularını anlama
düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir. [F(2-1581)= 28,261; p<0,05]. Farkın hangi
gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre,
çevre konularını ortalamanın altında anlayan öğretmen adaylarının çevre davranıĢ
puanları ortalaması ( =48,33) ile ortalama anlayan öğretmen adaylarının çevre
davranıĢ puanları ortalaması ( =54,15) ve ortalamanın üstünde anlayan öğretmen
adaylarının çevre davranıĢ puanları ortalaması ( =57,98) arasında ortalama ve
ortalamanın üstünde anlayan öğretmen adayları lehine; çevre konularını ortalama
234
anlayan öğretmen adaylarının çevre davranıĢ puanları ortalaması ( =54,15) ile
ortalamanın üstünde anlayan öğretmen adaylarının çevre davranıĢ puanları ortalaması
( =57,98) arasında ortalamanın üstünde anlayan öğretmen adayları lehine anlamlı bir
farklılık bulunmuĢtur. Bu bulguya göre çevre konularını daha iyi anlayan öğretmen
adaylarının çevreye yönelik davranıĢlarının daha iyi olduğu söylenebilir.
Tablo 152: Çevre Konularını Anlama Düzeyi DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Çevre
Boyutlar
Grup
Fiziksel
Koruma
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Bireysel
Toplumsal
Ġkna
DavranıĢ
Politik ve
Yasal
Genel
Çevre
DavranıĢ
Çevre Konularını
Anlama Düzeyi
Ortalamanın Altında
Ortalama
Ortalamanın Üstünde
Ortalamanın Altında
Ortalama
Ortalamanın Üstünde
Ortalamanın Altında
Ortalama
Ortalamanın Üstünde
Ortalamanın Altında
Ortalama
Ortalamanın Üstünde
N
89
1096
385
89
1100
386
89
1103
387
89
1107
388
S
20,26
22,91
24,50
21,91
23,45
25,16
10,92
11,73
12,36
48,33
54,15
57,98
5,28
4,44
4,56
4,27
3,39
3,24
4,99
5,26
4,92
13,33
11,90
11,83
4.4.18. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeğinden
AlmıĢ Oldukları Puanların Ailede Çevre Duyarlılığı Yüksek Olan Birey Bulunma
Durumuna Göre Farklılığına ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanlarının ailede çevre duyarlılığı
yüksek olan birey bulunma durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek için iliĢkisiz örneklemler için t testi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki
tabloda verilmiĢtir:
235
Tablo 153: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre DavranıĢ Ölçeği Puanlarının
Ailede Çevre Duyarlılığı Yüksek Olan Birey Bulunma Durumuna Göre Farklılığı Ġçin tTesti Sonuçları
Boyutlar
Çevre
DavranıĢ
Ailede Çevreye Duyarlı
Birey Var mı?
N
S
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
859
713
862
715
867
714
867
719
23,86 4,47
1570
22,30 4,65
24,26 3,47
1575
23,21 3,49
12,33 5,18
1579
11,28 5,12
56,85 11,60
1584
52,28 12,35
Fiziksel
Koruma
Bireysel
Top. Ġkna
Politik
Toplam
sd
t
p
6,727 ,000
5,951 ,000
4,059 ,000
7,568 ,000
Analiz sonuçlarına göre çevre davranıĢ ölçeği alt boyutlarından;
Fiziksel Koruma alt boyutunda; ailesinde çevre duyarlılığı yüksek birey bulunan
öğretmen adaylarının ortalaması ( =23,86), ailesinde çevre duyarlılığı yüksek birey
bulunmayan öğretmen adaylarının ortalaması ise ( =22.30) olarak hesaplanmıĢtır.
Öğretmen adaylarının fiziksel koruma davranıĢı alt boyutu puanları, ailede çevre
duyarlılığı yüksek olan birey bulunma durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir
[t(1570) = 6,727; p<0,05]. Bu fark ailesinde çevre duyarlılığı yüksek birey bulunan
öğretmen adaylarının lehinedir. Bu bulgu ailesinde çevre duyarlılığı yüksek birey
bulunan öğretmen adaylarının, bulunmayan öğretmen adaylarına göre çevreye yönelik
daha çok fiziksel koruma davranıĢı içinde oldukları Ģeklinde yorumlanabilir.
Bireysel ve toplumsal ikna boyutunda; ailesinde çevre duyarlılığı yüksek birey
bulunan öğretmen adaylarının ortalaması ( =24,26), ailesinde çevre duyarlılığı yüksek
birey
bulunmayan
öğretmen
adaylarının
ortalaması
ise
( =23,21)
olarak
hesaplanmıĢtır. Öğretmen adaylarının bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı alt boyutu
puanları, ailede çevre duyarlılığı yüksek olan birey bulunma durumuna göre anlamlı bir
farklılık göstermiĢtir [t(1575) = 5,951; p<0,05]. Bu fark ailesinde çevre duyarlılığı yüksek
birey bulunan öğretmen adaylarının lehinedir. Bu bulgu ailesinde çevre duyarlılığı
yüksek birey bulunan öğretmen adaylarının, bulunmayan öğretmen adaylarına göre
çevreye yönelik bireysel ve toplumsal ikna davranıĢlarının daha iyi olduğu Ģeklinde
yorumlanabilir.
236
Politik ve yasal davranıĢ boyutunda; ailesinde çevre duyarlılığı yüksek birey
bulunan öğretmen adaylarının ortalaması ( =12,33), ailesinde çevre duyarlılığı yüksek
birey
bulunmayan
öğretmen
adaylarının
ortalaması
ise
( =11,28)
olarak
hesaplanmıĢtır. Öğretmen adaylarının politik ve yasal davranıĢ alt boyutu puanları
ailede çevre duyarlılığı yüksek olan birey bulunma durumuna göre anlamlı bir farklılık
göstermiĢtir [t(1579) = 4,059; p<0,05]. Bu fark ailesinde çevre duyarlılığı yüksek birey
bulunan öğretmen adaylarının lehinedir. Bu bulgu ailesinde çevre duyarlılığı yüksek
birey bulunan öğretmen adaylarının, bulunmayan öğretmen adaylarına göre çevreye
yönelik daha çok politik ve yasal davranıĢlar içine girdikleri Ģeklinde yorumlanabilir.
Çevre davranıĢ ölçeğinin genelinde; ailesinde çevre duyarlılığı yüksek birey
bulunan öğretmen adaylarının ortalaması ( =56,85), ailesinde çevre duyarlılığı yüksek
birey
bulunmayan
hesaplanmıĢtır.
öğretmen
adaylarının
ortalaması
ise
( =52,28)
olarak
Öğretmen adaylarının çevre davranıĢ ölçeği puanları, ailede çevre
duyarlılığı yüksek olan birey bulunma durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir
[t(1585) = 7,568; p<0,05]. Bu fark ailesinde çevre duyarlılığı yüksek birey bulunan
öğretmen adaylarının lehinedir. Bu bulgu ailesinde çevre duyarlılığı yüksek birey
bulunan öğretmen adaylarının, bulunmayan öğretmen adaylarına göre çevreye yönelik
daha olumlu davranıĢlar içine girdikleri Ģeklinde yorumlanabilir.
4.5. Dördüncü Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorum
AraĢtırmanın dördüncü, alt problemi;
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının biliĢsel beceri testi puanları;
 Cinsiyetlerine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Sınıf düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
 Genel akademik ortalamalarına göre farklılaĢmakta mıdır?
 Üniversitede çevre eğitimi dersi alma durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Anne eğitim durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Baba eğitim durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Ailenin aylık gelir durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
 Üniversiteye baĢlamadan önce yaĢadıkları yere göre farklılaĢmakta mıdır?
Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Bu alt probleme iliĢkin bulgular ve yorum aĢağıda
sıralanmıĢtır:
237
Tablo 154: BiliĢsel Beceri Testine ĠliĢkin Betimsel Veriler
N
BiliĢsel Beceri
1587
Alınan En DüĢük
Puan
0
Alınan En Yüksek
Puan
7
S
2,42
2,03
BiliĢsel beceri testi 7 basamaklı bir sıralama sorusundan oluĢmaktadır. Bu testten
alınabilecek en düĢük puan 0, en yüksek puan ise 7’dir. Öğretmen adaylarının bu testten
aldıkları puanların ortalaması ( =2,42)’dir Bu ortalamaya bakıldığında öğretmen
adaylarının çevreye yönelik biliĢsel becerilerinin düĢük olduğu görülmektedir.
4.5.1. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının BiliĢsel Beceri Testinden AlmıĢ
Oldukları Puanların Cinsiyete Göre Farklılığına ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının biliĢsel beceri testi puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için iliĢkisiz örneklemler için t testi
yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 155: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının BiliĢsel Beceri Testi Puanlarının
Cinsiyete Göre Farklılığı Ġçin t- Testi Sonuçları
Çevre BiliĢsel
Beceri
Cinsiyet
N
Kız
755
832
Erkek
S
sd
t
p
2,62
2,086
1585
3,478
,000
2,24
1,964
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının biliĢsel becerileri cinsiyete göre
anlamlı farklılık göstermiĢtir [t(1585) = 3,478; p<0,05]. Kız öğretmen adayların biliĢsel
beceri testinden aldıkları puanların ortalaması ( =2,62) ile erkek öğretmen adaylarının
biliĢsel beceri testinden aldıkları puanların ortalaması ( =2,24) arasında kız öğretmen
adayların lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu bulgu kız öğretmen adaylarının
erkek öğretmen adaylarına göre çevreye yönelik biliĢsel becerilerinin daha iyi olduğu
Ģeklinde yorumlanabilir.
238
4.5.2. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeyine Göre Çevreye
Yönelik BiliĢsel Becerilerine ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının biliĢsel beceri testi puanlarının sınıf düzeyine göre anlamlı
bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için iliĢkisiz örneklemler için t testi
yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 156: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının BiliĢsel Beceri Testi Puanların Sınıf
Düzeyi DeğiĢkenine Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Varyansın
Kaynağı
Gruplar arası
KT
sd
KO
F
p
37,459
3
12,486
3,037
,028
Gruplar içi
6508,443
1583
4,111
Toplam
6545,902
1586
Fark
Scheffe
1-3
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevreye yönelik biliĢsel becerileri
sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F (3-1583)= 3,037; p<0,05]. Anlamlı
farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Scheffe testi
sonuçlarına göre farklılık 1. sınıf öğretmen adaylarının biliĢsel beceri testi puanları
ortalaması ( =2,20) ile 3. sınıf öğretmen adaylarının biliĢsel beceri testi puanları
ortalaması ( =2,60) arasında 3. sınıf öğretmen adayları lehinedir. Sınıf düzeyi
yükseldikçe ortalama puanlarda artmaktadır. Bu bulguya göre üst sınıflarda öğrenim
gören öğretmen adaylarının çevreye yönelik biliĢsel becerilerinin alt sınıflarda öğrenim
gören öğretmen adaylarına göre daha iyi olduğu söylenebilir.
Tablo 157: Sınıf Düzeyi DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Çevre BiliĢsel
Beceri
Grup
1
2
3
4
Sınıf Düzeyi
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
N
443
428
403
313
2,20
2,40
2,60
2,52
S
1,92
2,10
2,01
2,07
239
4.5.3. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının BiliĢsel Beceri Testinden AlmıĢ
Oldukları Puanların Genel Akademik Ortalamalarına Göre Farklılığına ĠliĢkin
Bulgular
Öğretmen adaylarının biliĢsel beceri testi puanlarının genel akademik
ortalamalarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek
yönlü varyans analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 158: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının BiliĢsel Beceri Testi Puanlarının
Genel Akademik Ortalamalarına Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Varyansın Kaynağı
Gruplar arası
KT
14,445
sd
3
KO
4,815
Gruplar içi
6531,456
1583
4,126
Toplam
6545,902
1586
F
1,167
p
,321
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının biliĢsel beceri düzeyleri genel
akademik ortalamalarına göre anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir [F
(3-1583)=
1,167;
p>0,05]. Bu bulgu öğretmen adaylarının genel akademik ortalamalarının biliĢsel
becerileri üzerinde olumlu bir etkisinin olmadığı Ģeklinde yorumlanabilir.
Tablo 159: Genel Akademik Ortalama DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Grup
Çevre BiliĢsel
Beceri
1
2
3
4
Akademik
Ortalama
2.00’dan az
2.01-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00
N
75
1131
331
50
S
2,12
2,47
2,34
2,22
1,95
2,08
1,88
1,88
4.5.4. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının BiliĢsel Beceri Testinden AlmıĢ
Oldukları Puanların Üniversitede Çevre Eğitimi Dersi Alma Durumuna Göre
Farklılığına ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının biliĢsel beceri testi puanlarının üniversitede çevre eğitimi
dersi alma durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için
tek yönlü varyans analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
240
Tablo 160: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının BiliĢsel Beceri Testi Puanlarının
Üniversitede Çevre Eğitimi Dersi Alma Durumuna Göre Farklılığı Ġçin t -Testi
Sonuçları
Üniversitede Çevre
Dersi Alma Durumu
Çevre BiliĢsel
Beceri
Evet
Hayır
N
S
sd
631
2,85
2,259
956
2,14
1,811
1585
t
p
6,986 ,000
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının biliĢsel becerileri üniversitede
çevre eğitimi dersi alma durumuna göre anlamlı farklılık göstermiĢtir [t(1585) = 6,986;
p<0,05]. Üniversitede çevre eğitimi dersi alan öğretmen adaylarının biliĢsel beceri
testinden aldıkları puanların ortalaması ( =2,85) ile almayan öğretmen adaylarının
biliĢsel beceri testinden aldıkları puanların ortalaması ( =2,14) arasında çevre eğitimi
dersi alan öğretmen adaylarının lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu bulgu
üniversitede çevre eğitimi dersi alan öğretmen adaylarının almayan öğretmen adaylarına
göre çevreye yönelik biliĢsel becerilerinin daha iyi olduğu Ģeklinde yorumlanabilir.
4.5.5. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Anne Eğitim Durumuna Göre
Çevreye Yönelik BiliĢsel Becerilerine ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının biliĢsel beceri testi puanlarının anne eğitim durumuna
göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü varyans
analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 161: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının BiliĢsel Beceri Testi Puanlarının
Anne Eğitim Durumuna Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Varyansın Kaynağı
KT
sd
KO
F
p
Gruplar arası
54,382
4
13,596
3,313
,010
Gruplar içi
6491,520
1582
4,103
Toplam
6545,902
1586
Fark
LSD
1-2, 1-4
1-5, 3-5
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevreye yönelik biliĢsel becerileri
anne eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F
(4-1582)=
3,313; p<0,05].
Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla LSD testi yapılmıĢtır.
241
Buna göre; annesi okuryazar olmayan öğretmen adaylarının biliĢsel beceri puanları
ortalaması (
=2,18) ile annesi ilkokul mezunu olan öğretmen adaylarının biliĢsel
beceri puanları ortalaması (
=2,47), lise mezunu olan öğretmen adaylarının biliĢsel
beceri puanları ortalaması (
=2,71) ve üniversite mezunu olan öğretmen adaylarının
biliĢsel beceri puanları ortalaması (
=3,29) arasında annesi ilkokul, lise ve üniversite
mezunu olan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Yine annesi
ortaokul mezunu olan öğretmen adaylarının biliĢsel beceri puanları ortalaması
(
=2,40) ile üniversite mezunu olan öğretmen adaylarının biliĢsel beceri puanları
ortalaması (
=3,29) arasında annesi üniversite mezunu olan öğretmen adaylarının
lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Genel olarak bulgulara bakıldığında anne
eğitim düzeyi yükseldikçe öğretmen adaylarının biliĢsel beceri testinden aldıkları
puanlarında yükseldiği görülmektedir. Bu bulguya göre anne eğitim seviyesinin
yükselmesinin öğretmen adaylarının çevreye yönelik biliĢsel becerileri üzerinde olumlu
bir etki yaptığı söylenebilir.
Tablo 162: Anne Eğitim Durumu DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Gruplar
Çevre
BiliĢsel Beceri
1
2
3
4
5
Anne Eğitim
Durumu
Okuryazar değil
Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
N
414
911
128
110
24
S
2,18
2,47
2,40
2,71
3,29
1,93
2,02
2,08
2,18
2,44
4.5.6. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Baba Eğitim Durumuna Göre
Çevreye Yönelik BiliĢsel Becerilerine ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının biliĢsel beceri testi puanlarının baba eğitim durumuna
göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü varyans
analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
242
Tablo 163: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının BiliĢsel Beceri Testi Puanlarının
Baba Eğitim Durumuna Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Varyansın Kaynağı
KT
sd
KO
F
p
Gruplar arası
54,100
4
13,525
3,296
,011
Gruplar içi
6491,802
1582
4,104
Toplam
6545,902
1586
Fark
Scheffe
1-2
1-4
1-5
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevreye yönelik biliĢsel becerileri
baba eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F
(4-1582)=
3,296; p<0,05].
Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Scheffe testi
yapılmıĢtır. Buna göre; babası okuryazar olmayan öğretmen adaylarının biliĢsel beceri
puanları ortalaması (
=1,81) ile babası ilkokul mezunu olan öğretmen adaylarının
biliĢsel beceri puanları ortalaması (
=2,46), lise mezunu olan öğretmen adaylarının
biliĢsel beceri puanları ortalaması (
=2,49) ve üniversite mezunu olan öğretmen
adaylarının biliĢsel beceri puanları ortalaması (
=2,71) arasında babası ilkokul, lise ve
üniversite mezunu olan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur.
Genel olarak bulgulara bakıldığında baba eğitim düzeyi yükseldikçe öğretmen
adaylarının biliĢsel beceri testinden aldıkları puanlarında yükseldiği görülmektedir. Bu
bulguya göre baba eğitim seviyesinin yükselmesinin öğretmen adaylarının çevreye
yönelik biliĢsel becerileri üzerinde olumlu bir etki yaptığı söylenebilir.
Tablo 164: Baba Eğitim Durumu DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Gruplar
Çevre
BiliĢsel Beceri
1
2
3
4
5
Baba Eğitim
Durumu
Okuryazar değil
Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
N
98
780
277
290
142
S
1,81
2,46
2,31
2,49
2,71
1,82
2,03
1,90
2,06
2,03
243
4.5.7. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının BiliĢsel Beceri Testinden AlmıĢ
Oldukları Puanların Ailenin Aylık Gelir Durumuna Göre Farklılığına ĠliĢkin
Bulgular
Öğretmen adaylarının biliĢsel beceri testi puanlarının ailenin aylık gelir
durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü
varyans analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 165: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının BiliĢsel Beceri Testi Puanlarının
Ailenin Aylık Gelir Durumuna Göre Farklılığı Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi
Varyansın kaynağı
KT
sd
KO
F
P
Gruplar arası
35,238
3
11,746
2,871
,035
Gruplar içi
6452,208
1577
4,091
Toplam
6487,446
1580
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının biliĢsel becerileri,
aylık gelir düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermiĢtir [F
(3-1577) =
Fark
Scheffe
1-2
1-3
1-4
ailelerinin
2, 871; p<0,05].
Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Scheffe testi
yapılmıĢtır. Buna göre; ailesinin aylık geliri 0-630 TL arasında olan öğretmen
adaylarının biliĢsel beceri puanları ortalaması (
=2,16) ile diğerleri [(631-1300Tl
arasında geliri olan öğretmen adaylarının biliĢsel beceri puanları ortalaması (
=2,49),
1301-2500 TL arasında geliri olan öğretmen adaylarının biliĢsel beceri puanları
ortalaması (
=2,47) ve 2500 TL üzeri geliri olan öğretmen adaylarının biliĢsel beceri
puanları ortalaması (
=2,68)] arasında diğerlerinin lehine anlamlı bir farklılık
bulunmuĢtur. Bu bulgu ailenin gelir düzeyi arttıkça öğretmen adaylarındaki biliĢsel
beceri düzeyinin de arttığı Ģeklinde yorumlanabilir.
Tablo 166: Ailenin Aylık Gelir Durumu DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Çevre
BiliĢsel Beceri
Gruplar
1
2
3
4
Ailenin Aylık Geliri
0-630 TL
631-1300 TL
1301-2500 TL
2501+ TL
N
379
772
354
76
2,16
2,49
2,47
2,68
S
1,85
2,08
2,01
2,17
244
4.5.8. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Üniversiteye BaĢlamadan Önce
YaĢadıkları Yere Göre Çevreye Yönelik BiliĢsel Becerilerine ĠliĢkin Bulgular
Öğretmen adaylarının biliĢsel beceri testi puanlarının üniversiteye baĢlamadan
önce yaĢadıkları yere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için
tek yönlü varyans analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 167: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre BiliĢsel Beceri Testi
Puanlarının Üniversiteye BaĢlamadan Önce YaĢadıkları Yere Göre Farklılığı Ġçin Tek
Yönlü Varyans Analizi
Varyansın Kaynağı
Gruplar arası
KT
2,56
sd
2,56
KO
2,56
Gruplar içi
2,56
2,56
2,56
Toplam
2,56
2,56
2,56
F
,438
p
,822
Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevreye yönelik biliĢsel becerileri
üniversiteye baĢlamadan önce yaĢadıkları yere göre anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir
[F (5-1581) = ,438; p>0,05].
Tablo 168: YaĢam Yeri DeğiĢkenine ĠliĢkin Betimsel Veriler
Gruplar
1
2
3
Çevre BiliĢsel Beceri 4
5
6
YaĢam Yeri
Köy
Kasaba
Küçük ġehir
Orta B. ġehir
Büyük ġehir
Çok Büyük ġehir
N
310
159
453
254
199
212
2,48
2,42
2,35
2,33
2,45
2,56
S
2,02
2,21
1,97
1,91
2,06
2,13
245
4.6. BeĢinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorum
AraĢtırmanın beĢinci, alt problemi;
Çevre okuryazarlığını oluĢturan bileĢenler (Bilgi-duyuĢ-davranıĢ-biliĢsel beceri)
arasındaki iliĢki nasıldır? Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Bu alt probleme iliĢkin bulgular ve
yorum aĢağıda verilmiĢtir.
4.6.1. Çevre Okuryazarlığı BileĢenleri (bilgi-duyuĢ-davranıĢ-biliĢsel beceri)
Arasındaki ĠliĢkiye Dair Bulgular
Öğretmen adaylarının çevre okuryazarlığını oluĢturan bileĢenler (Bilgi-duyuĢdavranıĢ-biliĢsel beceri) arasında iliĢkinin olup olmadığını belirlemek için basit
korelasyon yapılmıĢtır. Analiz sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir:
Tablo 169: Çevre Okuryazarlığını OluĢturan BileĢenler (bilgi-duyuĢ-davranıĢ-biliĢsel
beceri) Arasındaki ĠliĢkiler
BileĢenler
Bilgi
DavranıĢ
Beceri
r
p
n
r
p
n
r
p
n
DuyuĢ
,240(**)
,000
1587
,259(**)
,000
1587
-,041
,103
1587
Bilgi
DavranıĢ
-,059(*)
,018
1587
,106(**)
,000
1587
,099(**)
,000
1587
*p<.05, **p<.01
Bu sonuçlara göre, bilgi ile duyuĢ arasında pozitif yönde düĢük bir iliĢki
(r=,240;p<.01), duyuĢ ile davranıĢ arasında pozitif yönde düĢük bir iliĢki
(r=,249;p<.01), bilgi ile davranıĢ arasında negatif yönde düĢük bir iliĢki (r=-,059;p<.05),
bilgi ile beceri arasında pozitif yönde düĢük bir iliĢki (r=,106;p<.01), beceri ile davranıĢ
arasında pozitif yönde düĢük bir iliĢki (r=,099;p<.01) bulunmaktadır. DuyuĢ ile beceri
arasında ise (r=-,041;p<.01) anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır.
V. BÖLÜM
SONUÇ VE ÖNERĠLER
Bu araĢtırmada Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık
düzeylerini belirlemek ve çevre okuryazarlığını oluĢturan bileĢenler üzerinde çeĢitli
değiĢkenlerin etkisini ortaya koymak amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda, kiĢisel
bilgi formu, çevre bilgi testi, çevreye yönelik duyuĢsal eğilimler ölçeği, çevre davranıĢ
ölçeği ve biliĢsel beceri testi olmak üzere 5 bölümden oluĢan çevre okuryazarlığı anketi
geliĢtirilmiĢtir. Bu anket, Türkiye’de 6 farklı üniversitenin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Bölümü’nün 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören
1587 öğretmen adayına
uygulanmıĢtır. Uygulama sonrasında toplanan veriler SPSS programı yardımıyla
betimsel istatistik, iliĢkisiz örneklemler için t-testi, tek yönlü varyans analizi ve pearson
korelasyon katsayısı teknikleri kullanılarak analiz edilmiĢtir. Bu bölümde analiz
sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaĢılan sonuçlara ve bu sonuçlara dayalı
olarak geliĢtirilen önerilere yer verilecektir.
5.1. Sonuçlar
AraĢtırma bulgularından elde edilen sonuçlar, Sosyal Bilgiler öğretmen
adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerine iliĢkin sonuçlar, çevre okuryazarlığı
bileĢenleri (bilgi-duyuĢ-davranıĢ-biliĢsel beceri) arasındaki iliĢkiye dair sonuçlar ve
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık bileĢenlerini etkileyebilecek
olan değiĢkenlere iliĢkin sonuçlar olmak üzere üç ayrı bölümden oluĢacaktır.
5.1.1.
Sosyal
Bilgiler
Öğretmen
Adaylarının
Çevre
Okuryazarlık
Düzeylerine ĠliĢkin Sonuçlar
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeyi çevre
okuryazarlığını oluĢturan çevre bilgi, çevreye yönelik duyuĢsal eğilimler, çevre davranıĢ
ve biliĢsel beceriler bileĢenlerinden aldıkları puanlar ile hesaplanmıĢtır. Buna göre
öğretmen adaylarının çevre bilgileri ve çevre davranıĢları orta düzeyde ama kısmen
düĢük seviyede, çevreye yönelik duyuĢsal eğilimleri yüksek ve biliĢsel becerileri ise
düĢük düzeyde bulunmuĢtur. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının bu dört bileĢenden
hesaplanan çevre okuryazarlık düzeyleri ise orta düzeyde bulunmuĢtur.
247
21 sorudan oluĢan çevre bilgi testinden Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının
almıĢ oldukları puanların ortalaması (
=11,61)’dir. Çevre okuryazarlığı puanlarını
hesaplamak için kullanılan çarpan ile hesaplandığında ise (
=23,23)’dür. Bu değer
standartlaĢtırılmıĢ çevre okuryazarlığı puanına göre orta düzey olan 21-40 aralığının alt
seviyesi olarak görülmektedir. Buna göre Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre
bilgi düzeyleri orta düzeyde yer alsa da bu düzey yeterli değildir.
Bu sonuçlar, Yücel ve Morgil (1998); Kuhlemeier ve diğerleri (1999); Owens
(2000); Kibert (2000); Yılmaz, Morgil, Aktuğ ve Göbekli (2002); Murphy (2002);
Uzun ve Sağlam (2005b); Armağan (2006); Uzun (2007); Aydemir (2007); DeniĢ ve
Genç (2007); Pe’er, Goldman ve Yavetz (2007); Ökesli, (2008); Atasoy ve Ertürk
(2008); VarıĢlı (2009); Yavetz, Goldman ve Pe’er (2009); Teksöz, ġahin ve Ertepınar
(2010); Köse (2010); Altınöz (2010) ve Timur (2011) tarafından eğitimin değiĢik
kademelerinde yapılmıĢ araĢtırmalarla benzerlik taĢımaktadır. Erten, Özdemir ve Güler
(2003) ise 145 anaokulu öğretmeni ile yaptıkları araĢtırmada öğretmenlerin genel olarak
çevre bilgilerinin yüksek olduğunu ancak birçok temel çevre bilgilerini bilmediklerini
ortaya çıkarmıĢlardır. Erol (2005) araĢtırmasında üniversite öğrencilerinin çevre ve
ekoloji ile ilgili kavram sorularına genel anlamda yeterli cevap veremedikleri “sera
etkisi” ve “habitat” gibi iyi bilinmesi gereken kavramları yine iyi bildikleri düĢünülen
“ekosistem” ve “küresel ısınma” gibi kavramlarla karıĢtırdıklarını tespit etmiĢtir.
Çevre bilgisi, çevre duyarlılığı yüksek, sorumlu çevresel davranıĢlar gösteren
bireyler yetiĢtirmede tek baĢına etkili değildir. Çevreye yönelik olumlu tutumların
oluĢması için, çevreye karĢı ilginin ve merakın oluĢması gerekmektedir. Krathwohl ve
arkadaĢları (1964) biliĢsel alanla duyuĢsal alanın birbirlerinden ayrılmaz olduğunu ve
karĢılıklılık gösterdiğini vurgulamıĢlardır. Yani duyuĢsal hedefler biliĢsel hedeflere,
biliĢsel hedefler de duyuĢsal hedeflere aracılık edebilir (Aktaran: Bacanlı, 1999: 6).
Dolayısıyla çevre bilgisi çevreye olan ilgi ve merakı tetikleyen, bireyleri çevre sorunları
konusunda araĢtırmaya sevkederek onları çevreye yönelik duyuĢsal hedeflere yönelten
çevre okuryazarlığının önemli bir bileĢenidir. Ancak öğrencilerimize verilecek çevre
eğitiminde, hangi bilginin ne kadar ve nasıl verilmesi gerektiği önemlidir. Bir çevre
eğitimi dersi ekoloji bilgisi, genel çevre bilgisi ve sosyo-politik bilgileri içermelidir. Bu
bilgiler öğrencilere verilirken öğrenci merkezli bir anlayıĢla ve uygulamaya dayalı bir
248
Ģekilde verilmelidir. Bu bilgiler verilirken çevre okuryazarlığının diğer bileĢenleri de
(duyuĢ, davranıĢ, beceri) göz ardı edilmemelidir. ġahin, Cerrah, Saka ve ġahin (2004)
yaptıkları araĢtırmada öğretmen merkezli öğretim yöntemlerinin kullanıldığı sınıf
öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin çevre bilgi düzeylerinin çok düĢük
olduğunu tespit etmiĢlerdir. Buna karĢın öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin
kullanıldığı biyoloji öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin çevre bilgi
düzeylerinin yüksek olduğunu tespit etmiĢlerdir. Aynı Ģekilde Alagöz (2009)’de
araĢtırmasında geleneksel yöntemlerin kullanıldığı kontrol grubu sınıfının çevre bilgi
düzeylerini düĢük; probleme dayalı öğrenme yönteminin uygulandığı deney grubu
sınıfının ise çevre bilgi düzeylerini yüksek bulmuĢtur. Bu araĢtırmalar çevre eğitiminin
etkili bir Ģekilde verildiğinde öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeylerinin
yükselebileceğini göstermektedir.
27 maddeden oluĢan duyuĢsal eğilimler ölçeğinden Sosyal Bilgiler öğretmen
adaylarının almıĢ oldukları puanların ortalaması (
=100,05)’dir. Çevre okuryazarlığı
puanlarını hesaplamak için kullanılan çarpan ile hesaplandığında ise (
=44,4)’tür. Bu
değer standartlaĢtırılmıĢ çevre okuryazarlığı puanına göre orta düzey olan 29-44
aralığının en üst seviyesi olarak görülmektedir. Buna göre Sosyal Bilgiler öğretmen
adaylarının orta düzeyde ancak kısmen yüksek seviyede çevreye yönelik duyuĢsal
eğilimleri olduğu görülmektedir.
Literatür incelendiğinde çevre okuryazarlığının duyuĢsal eğilimler bileĢeni tutum
baĢlığı altında incelenmiĢtir. AraĢtırmanın bu boyutu ile ilgili sonuçlar; Kuhlemeier ve
diğerleri (1999); Owens (2000); Kibert (2000); Erten, Özdemir ve Güler (2003); Erol
(2005); Erten (2005); Gezer, Çokadar, Köse ve Bilen (2006); Uzun (2007); Gökçe,
Kaya, Aktay ve Özden (2007); DeniĢ ve Genç (2007); Pe’er, Goldman ve Yavetz
(2007); Negev ve diğerleri (2008); Ökesli, (2008); Ġstanbullu (2008); Kaya, Akıllı ve
Sezek (2009); Yavetz, Goldman ve Pe’er (2009); Aksu (2009); Erdoğan (2009); Chu ve
diğerleri (2007); VarıĢlı (2009); Köse (2010); Mcbeth ve Volk (2010); Teksöz, ġahin ve
Ertepınar (2010); Esa (2010); Kayalı (2010); Altınöz (2010); Timur (2011); tarafından
yapılan araĢtırmalarla benzerlikler göstermektedir. Bu sonuçların aksine Erol ve Gezer
(2006) üniversite öğrencilerin çevre ve çevre sorunlarına karĢı tutumlarının genel olarak
249
zayıf olduğu, Atasoy ve Ertürk (2006) ise ilköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik
tutumları açısından yeterli olmadıkları sonucuna ulaĢmıĢlardır.
Öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilimler ölçeği içinde en az puan aldıkları
maddeler kontrol odağını ölçen maddelerdir. Rotter (1966)’a göre kontrol odağı kiĢinin,
iyi ya da kötü, kendisini etkileyen olayları kendi yetenek, özellik ve davranıĢlarının
sonuçları olarak ya da Ģans kader, talih ve güçlü diğerleri gibi kendi dıĢındaki güçlerin
iĢi olarak algılaması eğilimidir. Buna göre kendilerini etkileyen olayların, daha çok,
kendi denetimlerinde olduğu inancını taĢıyan kiĢiler iç kontrollü, kendilerine olanlardan,
daha çok kendi dıĢındaki güçlerin kontrolü olduğu inancını taĢıyan kiĢiler ise dıĢ
kontrollü olarak tanımlanabilir (Aktaran: Karagözlü, 1998: 25,26). Buna göre daha çok
dıĢ kontrolü olan öğretmen adaylarının çevre sorunlarının çözümü konusunda
kendilerinin bir Ģeyler yapabilme inançları kısmen zayıf görünmektedir. Benzer bir
sonuç, Chu ve diğerleri (2007)’nin ilköğretim öğrencileri üzerinde yaptığı araĢtırmada
da görülmüĢtür.
Tutumların,
ortaya çıkacak olan davranıĢı
etkilediği
varsayılmaktadır,
dolayısıyla tutumlar davranıĢların yol göstericileridir. DavranıĢta farklılıklar yaratmak
için tutumları değiĢtirmek birçok araĢtırmacı için anlamlı bir baĢlangıç noktası
oluĢturmaktadır. Tutum ortaya konan bir davranıĢ değildir davranıĢa hazırlayıcı bir
eğilimdir (Arkonaç, 2005: 157,159). Eğer bir birey kiĢilerarası düzeyde bir çevre
sorununu düĢünüyor ve bu sorun bir eylemde bulunmayı gerektiriyorsa bireyin bu
eylemde bulunmasını sağlayan etkenler onun duyuĢsal eğilimini göstermektedir. (Trudi
Volk ve Mcbeth, 2001: 74).
Ġnsanlar tutumlara sahip olarak doğmazlar, tutumları
sonradan öğrenirler. Bir konu ya da objeyle ilgili tutum sahibi olmanın en açık yolu, o
konu ya da objeyle ilgili bir deneyim geçirmektir (KağıtçıbaĢı, 2010: 128). Çevreye
yönelik olumlu tutumlara sahip bireyler yetiĢtirmek istiyorsak vereceğimiz çevre
eğitiminin bireylerde çevre ile ilgili bir takım olumlu deneyimler kazandıracak nitelikte
olması gerekmektedir.
19 maddeden oluĢan çevre davranıĢ ölçeğinden Sosyal Bilgiler öğretmen
adaylarının almıĢ oldukları puanların ortalaması (
=54,77)’dir. Çevre okuryazarlığı
puanlarını hesaplamak için kullanılan çarpan ile hesaplandığında ise (
=34,56)’dır. Bu
250
değer standartlaĢtırılmıĢ çevre okuryazarlığı puanına göre orta düzey olan 29-44
aralığının alt seviyelerindedir. Buna göre Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevreye
yönelik sorumlu davranıĢları orta düzeyde ama kısmen düĢük seviyededir. Çevre
davranıĢ ölçeğinin alt boyutları içinde en düĢük ortalama politik ve yasal davranıĢ alt
boyutunda görülmektedir. Bu sonuç öğretmen adaylarının katılım becerisi gerektiren
çevre davranıĢlarında istekli olmadıklarını ve sorumluluk altına girmek istemediklerini
göstermektedir. Bu sonuçlar, Kuhlemeier ve Diğerleri (1999); Kibert (2000); Owens
(2000); Murphy (2002); Erten, Özdemir ve Güler (2003); Uzun (2007); Pe’er, Goldman
ve Yavetz (2007); Purutçuoğlu (2008); Erdoğan (2009); Kaya, Akıllı ve Sezek (2009);
Altınöz (2010); Mcbeth ve Volk (2010); Esa (2010); Timur (2011); tarafından yapılan
araĢtırmalarla benzerlik göstermektedir.
7 basamaklı bir sıralama sorusundan oluĢan biliĢsel beceri testinden Sosyal
Bilgiler öğretmen adaylarının almıĢ oldukları puanların ortalaması (
=2,42)’dir. Çevre
okuryazarlığı puanlarını hesaplamak için kullanılan çarpan ile hesaplandığında ise
(
=20,78)’dir. Bu değer standartlaĢtırılmıĢ çevre okuryazarlığı puanına göre düĢük
düzey olan 0-20 puan aralığının çok az üstündedir. Buna göre Sosyal Bilgiler öğretmen
adaylarının çevreye yönelik biliĢsel becerileri düĢüktür. Literatür incelendiğinde benzer
sonuçlar görülmektedir. Örneğin; Chu ve diğerleri (2007) araĢtırmalarında ilköğretim
öğrencilerinin problem çözme becerilerini ölçen beceri boyutunda öğrencilerin çevrenin
çeĢitli yönlerine iliĢkin bilgilerinin eksik olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. Yine Erdoğan
(2009)
araĢtırmasında 2412 ilköğretim öğrencisinden sadece 120’sinin kendilerine
verilen bir çevre probleminin ortaya çıkarılmasına yönelik süreçleri doğru olarak
sıraladığı, dolayısıyla öğrencilerin,
çevre problemlerinin belirlenmesi ve çözüm
üretilmesi konusundaki beceri düzeylerinin düĢük düzeye yakın olduğu sonucuna
ulaĢmıĢtır. Bulduğu bu sonucu okullarda beceri ve davranıĢ geliĢtirmeye yönelik verilen
öğretimin ve okul içi ve okul dıĢı etkinliklerin beceri geliĢtirmekten çok çevre ile ilgili
temel bilgilerin verilmesi Ģeklinde yorumlamıĢtır.
Öğretmen adaylarının çevre bilgisine sahip olmaları onların bu bilgiyi günlük
hayatlarında kullanabilecekleri anlamına gelmemektedir. Sahip oldukları çevre
bilgilerini günlük hayatlarında doğru ve etkili kullanabilmeleri için bir takım biliĢsel
becerilere sahip olmaları gerekmektedir. Bu araĢtırmada da öğretmen adaylarının çevre
251
bilgileri biliĢsel becerilerine göre daha yüksek bulunmuĢtur. Mcbeth ve Volk (2010)
öğrencilerin ekolojik bilgi seviyelerinin biliĢsel beceri seviyelerinden daha yüksek
çıkmasının
nedeni
olarak
biliĢsel
beceriler
ile
ilgili
uygulamaların
bilgi
uygulamalarından daha zor olmasını göstermektedir. Sonuç olarak, Sosyal Bilgiler
öğretmen adaylarının hem sahip oldukları çevre bilgisinin yetersiz olması hem de bu
bilgiyi beceriye dönüĢtürememesi biliĢsel beceri testinden düĢük puan almalarına neden
olmuĢtur.
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlıklarının belirlenebilmesi
için çevre bilgi testi, çevreye yönelik duyuĢsal eğilimler ölçeği, çevre davranıĢ ölçeği ve
biliĢsel beceri testi kullanılmıĢtır. Öğretmen adaylarının bu dört ölçekten alabilecekleri
en yüksek puan 240’dır. StandartlaĢmıĢ puana göre, 24-96 puan arası düĢük, 97-168
puan arası orta ve 169-240 puan arası yüksek çevre okuryazarlık düzeyi olarak tespit
edilmiĢtir. Buna göre orta düzey olan 97-168 puan aralığına giren öğretmen adaylarının
oranı % 85,8 (1362)’dir. Alınabilecek en düĢük puan 24 en yüksek puan 240 olduğuna
göre (
=123) puan ortalamasına sahip olan öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık
düzeylerinin istenilen seviyede olmadığı görülmektedir.
Bu sonuçlar; Owens (2000); Daudi (2000); Kibert (2000); Murphy (2002, 2004);
Coyle (2005); Erdoğan (2009); KıĢoğlu (2009); Yavetz, Goldman ve Pe’er (2009);
Altınöz
(2010);
Timur
(2011);
tarafından
yapılan
araĢtırmalarla
benzerlik
göstermektedir.
5.1.2. Çevre Okuryazarlığı BileĢenleri (bilgi-duyuĢ-davranıĢ-biliĢsel beceri)
Arasındaki ĠliĢkiye Dair Sonuçlar
Öğretmen adaylarının çevre okuryazarlığını oluĢturan bileĢenler (Bilgi-duyuĢdavranıĢ-biliĢsel beceri) arasındaki iliĢkiye bakıldığında bilgi ile duyuĢ arasında pozitif
yönde düĢük bir iliĢki bulunmuĢtur. Bu sonuç; Kibert (2000); Ġstanbullu (2008);
Yavetz, Goldman ve Pe’er (2009); Erdoğan (2009); Köse (2010); Altınöz (2010);
Teksöz, ġahin ve Ertepınar (2010) ve Timur (2011); tarafından yapılan araĢtırmalarla
benzerlik göstermektedir. Pe’er, Goldman ve Yavetz (2007); Uzun (2007) ve Negev ve
diğerleri (2008) ise araĢtırmalarında bilgi ile duyuĢ arasında pozitif yönde orta düzeyde
bir iliĢki bulmuĢtur. Esa (2010) ise bilgi ile duyuĢ arasında pozitif yönde yüksek bir
iliĢki bulmuĢtur.
252
DuyuĢ ile davranıĢ arasında pozitif yönde düĢük bir iliĢki bulunmuĢtur. Bu
sonuç; Altınöz (2010); Erdoğan (2009), Esa (2010); Timur (2011);tarafından yapılan
araĢtırmalarla benzerlik göstermektedir. Kibert (2000) ve Negev ve Diğerleri (2008)
araĢtırmalarında pozitif yönde orta düzeyde bir iliĢki bulmuĢtur. Pe’er, Goldman ve
Yavetz (2007), Chu ve diğerleri (2007), Yavetz, Goldman ve Pe’er (2009), Ürey ve
ġahin (2010) ise araĢtırmalarında pozitif yönde yüksek bir iliĢki bulmuĢlardır.
Bilgi ile davranıĢ arasında negatif yönde düĢük bir iliĢki bulunmuĢtur. Chu ve
diğerleri (2007); Altınöz (2010) ve Esa (2010)’nın yaptığı araĢtırmalarda bilgi ile
davranıĢ arasında pozitif yönde zayıf bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Kibert (2000); Timur
(2011); Pe’er, Goldman ve Yavetz (2007); Uzun (2007); Negev ve Diğerleri (2008) ve
Yavetz, Goldman ve Pe’er (2009) ise bilgi ile davranıĢ arasında anlamlı bir iliĢki
bulamamıĢtır.
Bilgi ile beceri arasında pozitif yönde düĢük bir iliĢki bulunmuĢtur. Bu sonuç,
Erdoğan (2009)’nın yaptığı araĢtırma ile paralellik göstermektedir.
Beceri ile davranıĢ arasında pozitif yönde düĢük bir iliĢki bulunmuĢtur. Erdoğan
(2009) ise araĢtırmasında beceri ile davranıĢ arasında negatif bir iliĢki bulmuĢtur. Bu
araĢtırmada beceri ile duyuĢ arasında ise anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır. DuyuĢ ile
beceri arasındaki bu iliĢkinin nedeni beceri maddelerinin herhangi bir duyuĢsal özellik
içermemesidir.
Yapılan araĢtırmalar, bir tutum objesi hakkında bilgi sahibi olmanın, o objeyle
ilgili tutumların güçlenmesine neden olduğunu göstermektedir (Davidson ve diğerleri,
1985). Kallgren ve Wood (1986) yürüttükleri bir araĢtırmada deneklere önce çevre
konuları hakkında bilgi ve tutumlarıyla ilgili sorular sormuĢ ve daha sonra da çevre
yararına çalıĢmalara katılmalarını istemiĢlerdir. Çevre konuları hakkında çok bilgisi ve
güçlü tutumlara sahip olanların tutumları ve davranıĢları arasında, fazla bilgi sahibi
olmayanlara ve zayıf tutumları olanlara oranla yüksek tutarlılık bulmuĢlardır (Aktaran:
KağıtçıbaĢı; 2010; 120). Ancak her zaman bilgi-tutum-davranıĢ arasında bu Ģekilde
doğrusal bir iliĢki bulunmayabilir.
253
Marcinkowski (1989)’nin araĢtırma incelemeleri bilgi ile tutum arasında bilgitutum-davranıĢ modelinde açıklanılandan daha karmaĢık bir iliĢki olduğunu ortaya
çıkarmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre; bilgi-tutum iliĢkisinin gücü söz konusu bilgi ve
tutumun özel boyutlarına bağlıdır. Bunlar iyi bir Ģekilde eĢleĢse bile bu iliĢki doğrusal
olmayabilir ve zamanla değiĢebilir. Benzer Ģekilde tutum-davranıĢ iliĢkisi üzerindeki
araĢtırmaların incelenmesi göstermiĢtir ki; bilgi ve tutumda olduğu gibi tutum-davranıĢ
iliĢkisinin gücü hem tutumun hem de davranıĢın boyutlarına ve düzeylerine bağlıdır. Bu
iliĢkinin gücü ölçüm koĢullarına bağlı olabilir ya da onların bir eseri olabilir. Tutum
davranıĢı etkileyen birkaç değiĢkenden biri olsa da tutum-davranıĢ iliĢkisini etkileyen ya
da değiĢtiren baĢka değiĢkenlerin olduğu da görülmektedir (Marcinkowski, 2001: 250).
Literatür incelendiğinde birçok araĢtırma Kallgren ve Wood (1986)’un
araĢtırmasında olduğu gibi bilgi-tutum-davranıĢ modelini doğrulamaktadır. Ancak bu
araĢtırmada olduğu gibi birçok araĢtırmada da bilgi-tutum-davranıĢ arasında doğrusal
bir iliĢki bulunmamaktadır. Bu araĢtırmalar daha çok Macinkowski’nin ifade ettiği gibi
çevresel davranıĢlar üzerinde içsel ve dıĢsal birçok faktörün etkili olduğunu
doğrulamaktadır.
5.1.3.Sosyal
Bilgiler
Öğretmen
Adaylarının
Çevre
Okuryazarlık
BileĢenlerini Etkileyebilecek Olan DeğiĢkenlere ĠliĢkin Sonuçlar
 Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık bileĢenlerinin
cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine bakılmıĢ; çevreye
yönelik duyuĢsal eğilimler, biliĢsel beceriler ve çevre davranıĢ ölçeğinin alt boyutları
olan fiziksel koruma, bireysel ve toplumsal ikna davranıĢlarında kız öğretmen
adaylarının lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Politik ve yasal davranıĢlarda ise
erkek öğretmen adayların lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Buna göre kız
öğretmen adaylarının çevreye yönelik duyuĢsal eğilimleri ve biliĢsel becerileri erkek
öğretmenlere göre daha kuvvetlidir. kız öğretmen adayları erkek öğretmen adaylarına
göre politik ve yasal davranıĢlar hariç çevreye yönelik daha olumlu ve daha duyarlı
sorumlu davranıĢlar sergilemektedir. Çevre bilgi testi ve çevre davranıĢ ölçeğinin
genelinde ise kız ve erkek öğretmen adayları arasında anlamlı bir farklılık
bulunamamıĢtır.
254
Bilgi ile cinsiyet arasında bulunan sonuç; Owens (2000); Armağan (2006);
AkbaĢ (2007); DeniĢ ve Genç (2007); Ökesli, (2008); Timur (2011) tarafından yapılan
araĢtırmalarla paralellik göstermektedir. Ancak; Atasoy ve Ertürk (2008)’ün ilköğretim
öğrencileri; Mert (2006) ve Uzun (2007)’un lise öğrencileri ve Altınöz (2010)’ün
üniversite öğrencileri ile yaptığı araĢtırmalar ile örtüĢmemektedir Bu araĢtırmalarda
kızların çevre bilgisi erkeklere göre daha yüksek çıkmıĢtır. Kibert (2000); Murphy
(2002, 2004); Coyle (2005); O’Brien (2007); Dibgy (2010) ve Teksöz, ġahin ve
Ertepınar (2010)’ın araĢtırmalarında ise erkeklerin çevre bilgisi, kızlara göre daha
yüksek çıkmıĢtır.
DuyuĢsal eğilimler ile cinsiyet arasında kızların lehine bulunan sonuç; ġama
(2003); Çabuk ve Karacaoğlu (2003); Murphy (2004); Erol (2005); Özmen, Çetinkaya
ve Nehir (2005); Coyle (2005); Gezer, Çokadar, Köse ve Bilen (2006); Erol ve Gezer
(2006); Atasoy ve Ertürk (2006); O’Brien (2007); DeniĢ ve Genç (2007); Gökçe, Kaya,
Aktay ve Özden (2007); Chu ve diğerleri (2007); Kahyaoğlu, Daban ve Yangın (2008);
Ökesli, (2008); Purutçuoğlu (2008); Ek, Kılıç, Öğdüm, Düzgün ve ġeker (2009); Kaya,
Akıllı ve Sezek (2009); Altınöz (2010); Kayalı (2010); Sam, Gürsakal ve Sam (2010);
Teksöz, ġahin ve Ertepınar (2010); Dibgy (2010); Timur (2011) tarafından yapılan
araĢtırma sonuçları ile örtüĢmektedir.
Çevre davranıĢ ölçeğinin geneli ile cinsiyet arasında bulunan sonuç ise; Uzun
(2007); Erdoğan (2009); Altınöz (2010) tarafından yapılan araĢtırma sonuçları ile
paralellik göstermektedir. Ancak Kibert (2000); Murphy (2002,2004); Coyle (2005);
Chu ve diğerleri (2007); Purutçuoğlu (2008); Kaya, Akıllı ve Sezek (2009); Dibgy
(2010) Timur (2011) tarafından yapılan araĢtırmalarda ise kız öğrencilerin çevreye
yönelik davranıĢlarının erkek öğrencilere göre daha iyi olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Bu araĢtırmada; çevre davranıĢ ölçeğinin 3 alt boyutundan ikisinde kız öğretmen
adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre daha yüksek puan aldıkları dikkate
alındığında kızların lehine çıkan araĢtırmalarla da büyük ölçüde paralellik gösterdiği
söylenebilir. Sadece çevreye yönelik politik ve yasal davranıĢlarda erkek öğretmen
adaylarının kız öğretmen adaylarına göre daha istekli oldukları sonucuna ulaĢılmıĢtır.
255
 Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık bileĢenlerinin sınıf
düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine bakılmıĢ; çevre bilgi
boyutunda, sadece 1. sınıf ile 2. sınıf arasında 1. sınıf öğretmen adayları lehine anlamlı
bir farklılık bulunmuĢtur. Ancak sınıf düzeyi yükseldikçe öğretmen adaylarının çevre
bilgi düzeylerinde herhangi bir farklılaĢma olmamıĢtır. Buna göre üniversitede alınan
eğitim, öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeyleri üzerinde herhangi bir olumlu etki
yapmamıĢtır. 1. sınıf öğretmen adaylarının 2. sınıf öğretmen adaylarına göre bilgi
düzeylerinin yüksek olması 1. sınıfta aldığı eğitimden değil üniversiteyi kazanmak için
edindiği bilgilerden olabilir. Atasoy ve Ertürk (2008); Mcbeth ve Volk (2010)
ilköğretim öğrencileri ile yaptığı araĢtırmalarda sınıf düzeyi yükseldikçe öğrencilerin
çevre bilgilerinin de yükseldiği sonucuna ulaĢmıĢtır. Uzun (2007)’da araĢtırmasında
yaĢları büyük olan (dolayısıyla sınıf düzeyi yüksek olan) lise öğrencilerinin çevre bilgi
düzeylerinin yaĢları küçük olan öğrencilere göre daha yüksek olduğu sonucuna
ulaĢmıĢtır. Kibert (2000), Altınöz (2010) ve KıĢoğlu (2009) 20 yaĢ üstü üniversite
öğrencilerinin çevre bilgi düzeylerinin 20 yaĢ ve altı üniversite öğrencilerine göre;
Timur (2011) 22-23 yaĢ aralığında olan öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeylerinin
20-21 yaĢ aralığında olan öğretmen adaylarına göre daha yüksek olduğu sonucuna
ulaĢmıĢlardır. Özellikle Fen Bilgisi öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen
adaylarının sınıf düzeyi yükseldikçe çevre bilgi düzeyleri yükselirken; Sosyal Bilgiler
öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının sınıf düzeyi yükseldikçe
çevre bilgi düzeyleri yükselmemesi Sosyal Bilgiler bölümünde çevre eğitimine verilen
önemi göstermesi açısından dikkat çekicidir. Alagöz (2009)’ün yaptığı araĢtırmada 4.
sınıf düzeyine gelmiĢ bir Sosyal Bilgiler öğretmen adayının çevre bilgi düzeyinin çok
yetersiz olduğu sonucuna; Owens (2000)’ın Fen Bilgisi öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler
öğretmenlerine göre önemli derecede bilgi ve toplam çevre okuryazarlığı puanlarının
daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢması da bunu desteklemektedir.
Çevreye yönelik duyuĢsal eğilim boyutunda, sadece 1. sınıflar ile 2. sınıflar
arasında 1. sınıf öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Sınıf düzeyi
yükseldikçe öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilimlerinde bir artıĢın olmaması
üniversitede verilen eğitimin Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilimleri
üzerinde olumlu bir etki oluĢturmadığını göstermektedir. Bu sonuç ġama (2003) ve
Yavetz, Goldman ve Pe’er (2009); Timur (2011) tarafından yapılan araĢtırmalarla
benzerlik göstermektedir. Bu sonuçların aksine, Çabuk ve Karacaoğlu (2003); AkbaĢ
256
(2007) ve Ek, Kılıç, Öğdüm, Düzgün ve ġeker (2009) 4. sınıfta öğrenim gören
üniversite öğrencilerinin çevreye karĢı tutumlarının alt sınıfta öğrenim gören öğrencilere
göre daha yüksek olduğu; Sam, Gürsakal ve Sam (2010) sınıf düzeyi yükseldikçe
çevreye yönelik duyarlılığın yükseldiği; Kibert (2000); Özmen, Çetinkaya ve Nehir
(2005) ve Altınöz (2010) 20 yaĢ ve üzeri olan üniversite öğrencilerinin 20 yaĢ ve altı
üniversite öğrencilerine; Erol ve Gezer (2006) 21 yaĢından büyük olan üniversite
öğrencilerinin 21 yaĢ ve altı üniversite öğrencilerine; göre çevreye yönelik tutumlarının
daha yüksek olduğu (dolayısıyla sınıf düzeyi yükseldikçe tutumunda yükseldiği)
sonucuna ulaĢmıĢlardır. Aynı Ģekilde Erol (2005) 22 yaĢ ve üzeri olan üniversite
öğrencilerinin 21 yaĢ ve altı üniversite öğrencilerine göre çevreye yönelik tutumlarının
daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Ancak; Mcbeth ve Volk (2010)’a göre yaĢ
yükseldikçe tutum ölçeğinden daha yüksek bir puan alınmasını beklememeliyiz.
Leeming ve diğerlerine (1995) göre tutumlardaki değiĢmeler yaĢın artmasından daha
çok özel deneyimler ve yaĢanmıĢlıklarla ilgilidir.
Çevre davranıĢ boyutunda, 4. sınıflar ile diğer sınıflar arasında 4. sınıfların
lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Çevre davranıĢ ölçeğinin alt boyutlarında ise
bireysel ve toplumsal ikna alt boyutu hariç diğer boyutlarda 4. sınıf öğretmen
adaylarının lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Öğretmen adaylarının yaĢlarına
bağlı olarak çevreye yönelik sorumlu davranıĢların arttığı görülmektedir. Bireysel ve
toplumsal ikna boyutunda ise 4. sınıf ve 2. sınıf öğretmen adaylarının 1. ve 3. sınıf
öğretmen adaylarına göre daha az sorumlu çevresel davranıĢ içine girdiği
görülmektedir. Kibert (2000), Altınöz (2010); 20 yaĢ üstü üniversite öğrencilerinin 20
yaĢ altı üniversite öğrencilerine göre daha çok sorumlu çevresel davranıĢlar içine
girdikleri sonucuna ulaĢmıĢlardır. YaĢ büyüdükçe dolayısıyla sınıf düzeyi yükseldikçe
sorumlu çevresel davranıĢlar da artmaktadır.
Çevreye yönelik biliĢsel beceri boyutunda, 1. sınıflar ile 3. sınıflar arasında 3.
sınıflar lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Ortalama puanların sınıf düzeyi arttıkça
artması, biliĢsel becerilerin sınıf düzeyinin artmasına göre yükseldiğini göstermektedir
Bu sonuç; Mcbeth ve Volk (2010) tarafından yapılan araĢtırma ile de benzerlik
göstermektedir.
257
 Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık bileĢenlerinin genel
akademik ortalamalarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine bakılmıĢ;
çevre bilgi boyutunda akademik ortalaması en düĢük olan öğretmen adayları ile
akademik ortalaması en yüksek olan öğretmen adayları arasında yüksek olanın lehine
anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Ortalamalara bakıldığında akademik ortalama
yükseldikçe öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeyleri de yükselmektedir. Bu sonuç;
Timur (2011) tarafından yapılan araĢtırma sonuçları ile de benzerlik göstermektedir.
Çevreye yönelik duyuĢsal eğilim boyutunda akademik ortalaması 2.00’den az
olan öğretmen adayları ile, 3,00-3.50 arasında olan öğretmen adayları arasında
akademik ortalaması yüksek olan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık
bulunmuĢtur. Ortalamalara bakıldığında akademik ortalama yükseldikçe öğretmen
adaylarının çevreye yönelik duyuĢsal eğilimlerinin de yükseldiği görülmektedir. Bu
sonuç; Gökçe, Kaya, Aktay ve Özden (2007) tarafından yapılan araĢtırma ile
örtüĢmektedir. Ancak; Timur (2011) tarafından yapılan araĢtırma sonuçları ile
örtüĢmemektedir.
Çevre davranıĢ boyutunda akademik ortalaması 2.01-3.00 aralığında olan
öğretmen adayları ile 3.01-3.50 aralığında olan öğretmen adayları arasında akademik
ortalaması yüksek olan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Alt
boyutlarda ise fiziksel koruma davranıĢında akademik ortalaması 2.01-3.00 aralığında
olan öğretmen adayları ile 3.01-3.50 aralığında olan öğretmen adayları arasında
akademik ortalaması yüksek olan öğretmen adayları lehine; bireysel ve toplumsal ikna
boyutunda ise 2.00’dan az olan öğretmen adayları ile 3.01-3.50 aralığında olan
öğretmen adayları arasında akademik ortalaması yüksek olan öğretmen adayları lehine
anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Politik ve yasal davranıĢ alt boyutunda herhangi
anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Genel çevre davranıĢ boyutunda ise akademik
ortalamanın yükselmesine bağlı olarak öğretmen adaylarının çevre davranıĢ puanlarının
düzenli bir Ģekilde artmaması genel akademik ortalamanın öğretmen adaylarının
sorumlu çevresel davranıĢları üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu sonucunu
güçleĢtirmektedir. Timur (2011)’da araĢtırmasında genel akademik ortalamaya göre
öğretmen adaylarının çevreye yönelik davranıĢlarında bir değiĢmenin olmadığı
sonucuna ulaĢmıĢtır.
258
Öğretmen adaylarının genel akademik ortalamaları biliĢsel becerileri üzerinde
olumlu bir etki göstermemiĢtir. Bu sonucu öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeyinin
biliĢsel beceri düzeyinden daha yüksek olması da desteklemektedir.
 Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık bileĢenlerinin
üniversitede ve lisede çevre eğitimi dersi alma durumuna göre anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediğine bakılmıĢ; çevre bilgi boyutunda anlamlı bir farklılık
bulunamamıĢtır. Yani üniversitede ve lisede verilen çevre eğitimi dersi öğretmen
adaylarının çevre bilgileri üzerinde olumlu bir etki göstermemiĢtir. Bu sonuç Owens
(2000); tarafından yapılan araĢtırma ile de örtüĢmektedir. AkbaĢ (2007) öğrencilerin
üniversiteye baĢlamadan önce aldıkları çevre derslerinin çevre ve ekoloji bilgilerinin
artmasında bir etkisinin olmadığını ifade etmiĢtir. ġahin, Cerrah, Saka ve ġahin (2004)
araĢtırmalarında Sınıf Öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adaylarının çevre
eğitimi dersi almalarına rağmen çevre bilgilerinin düĢük olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır.
DeniĢ ve Genç (2007) ise Sınıf Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen
adayları içinde çevre bilimi dersi alanların almayanlara göre çevre bilgi düzeylerinin
daha yüksek olduğunu ancak yeterli düzeyde olmadığı sonucuna ulaĢmıĢtır. KabaĢ
(2004) ise kadınlara uyguladığı çevre eğitimi programı sonrasında kadınların çevre bilgi
düzeylerinin yükseldiği sonucuna ulaĢmıĢtır. Uzun (2007) çevre ve insan dersi alan lise
öğrencilerinin almayan öğrencilere göre; Altınöz (2010) çevre eğitimi dersi alan
öğretmen adaylarının almayanlara göre çevre bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu
sonucuna ulaĢmıĢlardır. Literatürdeki bu farklı sonuçların nedeni verilen çevre
eğitiminin niteliği ile ilgilidir. Tiflis bildirgesindeki hedef, amaç ve esaslar
doğrultusunda verilecek bir çevre eğitimi dersi ile, sadece bilginin aktarıldığı ve
geleneksel yöntemlerin kullanıldığı bir çevre eğitimi dersinde doğal olarak farklı
sonuçlar çıkacaktır.
Çevreye yönelik duyuĢsal eğilimler boyutunda; öğretmen adaylarının duyuĢsal
eğilimleri ile üniversitede ve lisede çevre eğitimi alma değiĢkenine göre sadece
üniversitede çevre eğitimi alma durumuna göre anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu
farklılık üniversitede çevre eğitimi almayanların lehine bulunmuĢtur. Ancak çevre
eğitimi dersi alanlarında almayanlarında çevreye yönelik duyuĢsal eğilimleri yüksek
bulunmuĢtur. Erol ve Gezer (2006); Kahyaoğlu, Daban ve Yangın (2008); DeniĢ ve
Genç (2007); Uzun (2007); tarafından yapılan araĢtırmalarda çevre eğitimi dersi alma
259
değiĢkeninin
öğrencilerin
duyuĢsal
eğilimleri
üzerinde
anlamlı
bir
farklılık
oluĢturmadığı görülmüĢtür. Owens (2000); Kayalı (2010); Altınöz (2010); Sam,
Gürsakal ve Sam (2010)
ise çevre dersi gören öğretmen adaylarının görmeyen
öğretmen adaylarına göre çevreye yönelik tutumlarının daha yüksek olduğunu tespit
etmiĢlerdir.
Çevre davranıĢ boyutunda ve tüm alt boyutlarda da üniversitede ve lisede çevre
eğitimi dersi alan öğretmen adaylarının puan ortalamaları almayanlara göre daha yüksek
çıkmıĢtır. Bu sonuç; Owens (2000); Uzun (2007); Altınöz (2010) tarafından yapılan
araĢtırmalarla örtüĢmektedir.
BiliĢsel beceri boyutunda; çevre eğitimi dersi alan öğretmen adaylarının çevreye
yönelik biliĢsel becerileri almayan öğretmen adaylarına göre daha yüksek çıkmıĢtır.
Alagöz (2009) probleme dayalı öğrenme yöntemi ile verilen çevre eğitiminin geleneksel
yöntemlerle verilen çevre eğitimine göre öğrencilerin çevre sorunlarına çözüm önerisi
getirme konusundaki akademik baĢarılarına, çevre problemlerini çözme becerilerine ve
çevre sorunlarına getirdikleri çözüm önerilerindeki yaratıcılıklarına olumlu bir etkisi
olduğunu tespit etmiĢtir.
 Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık bileĢenlerinin sivil
toplum kuruluĢlarına üye olma durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğine bakılmıĢ; çevreye yönelik duyuĢsal eğilimleri, çevre davranıĢ alt
boyutlarından fiziksel koruma davranıĢı ve bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı alt
boyutlarında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢken; politik ve yasal davranıĢ alt
boyutunda ve genel çevre davranıĢ boyutunda anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur.
Özellikle sivil toplum kuruluĢları öğretmen adaylarının politik ve yasal davranıĢları
üzerinde etkili olmuĢtur. Ürey ve ġahin (2010) sivil toplum kuruluĢlarına üye olmanın
akademik personelin çevreye yönelik tutumları üzerinde olumlu bir etkisinin olduğunu
tespit etmiĢtir. Uzun (2007) gönüllü çevre kuruluĢlarının çalıĢmalarına katılma
durumuna göre yapılan değerlendirmede, öğrencilerin çevreye yönelik bilgi, düĢünce ve
davranıĢ ortalamaları arasında, çalıĢmalara katılanların lehine bir sonuç bulmasına
rağmen, bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı değildir. Aksu (2009) da çevre
260
kuruluĢlarına üye olmanın öğretmen adaylarının tutumları üzerinde bir etkisinin
olmadığı sonucuna ulaĢmıĢtır.
 Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık bileĢenlerinin anne
eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine bakılmıĢ; bilgi
boyutunda anlamlı bir farklılık görülmemiĢtir. Bu sonuç; Altınöz (2010) tarafından
yapılan araĢtırma ile paralellik gösterirken, Chu ve diğerleri (2007); Pe’er, Goldman ve
Yavetz (2007); VarıĢlı (2009) ve Timur (2011) tarafından yapılan araĢtırma ile
örtüĢmemektedir.
DuyuĢsal eğilimler boyutunda annesi okuryazar olmayan öğretmen adayları ile
lise mezunu olanlar arasında annesi okuryazar olmayan öğretmen adayları lehine
anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Genel olarak bakıldığında anne eğitim düzeyi
yükseldikçe öğretmen adaylarının duyuĢsal eğilimler ölçeğinden aldıkları puanlar
düĢmektedir. Anne eğitim seviyesinin yükselmesi öğretmen adaylarının duyuĢsal
eğilimleri üzerinde olumlu bir etki göstermemektedir. Bu sonuç; Gökçe, Kaya, Aktay ve
Özden (2007); Köse (2010); Altınöz (2010); Timur (2011) tarafından yapılan araĢtırma
sonuçları ile örtüĢmektedir. Özmen, Çetinkaya ve Nehir (2005); Erol ve Gezer (2006);
Chu ve diğerleri (2007); Pe’er, Goldman ve Yavetz (2007); Kayalı (2010); Sam,
Gürsakal ve Sam (2010) ise anne eğitim düzeyi yüksek olan öğrencilerin, anne eğitim
düzeyi düĢük olan öğrencilere, göre çevre sorunlarına yönelik tutumlarının daha yüksek
olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır.
DavranıĢ alt boyutlarından fiziksel koruma davranıĢında anne eğitim durumuna
göre anlamlı bir farklılık görülmemiĢtir. Ancak bu boyutta en yüksek ortalamaya sahip
olan öğretmen adayları annesi üniversite mezunu olan öğretmen adaylarıdır. Bireysel ve
toplumsal ikna alt boyutunda sadece annesi okuryazar olmayan öğretmen adayları ile
lise mezunu olan öğretmen adayları arasında annesi okuryazar olmayan öğretmen
adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Politik ve yasal davranıĢ alt boyutunda
annesi okuryazar olmayan, ilkokul mezunu olan ve lise mezunu olan öğretmen adayları
ile üniversite mezunu olan öğretmen adayları arasında üniversite mezunu olan öğretmen
adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Yine annesi ilkokul mezunu olan
öğretmen adayları ile ortaokul mezunu olan öğretmen adayları arasında ortaokul
mezunu olan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Genel olarak
261
bakıldığında anne eğitim düzeyi yükseldikçe öğretmen adaylarının politik ve yasal
davranıĢ puanlarında da bir artıĢ olmaktadır. Buna göre anne eğitim seviyesinin
yükselmesi öğretmen adaylarının politik ve yasal davranıĢları üzerinde olumlu bir etki
oluĢturmaktadır. Genel çevre davranıĢ boyutunda ise annesi okuryazar olmayan ve
ilkokul mezunu olan öğretmen adayları ile ortaokul mezunu olan öğretmen adayları
arasında ortaokul mezunu olan öğretmen adaylarının lehine; annesi okuryazar olmayan,
ilkokul mezunu olan ve lise mezunu olan öğretmen adayları ile üniversite mezunu olan
öğretmen adayları arasında üniversite mezunu olan öğretmen adayları lehine anlamlı bir
farklılık bulunmuĢtur. Buna göre anne eğitim seviyesi yükseldikçe öğretmen adaylarının
sorumlu çevresel davranıĢları da olumlu bir Ģekilde artmaktadır. Bu sonuç; Erdoğan
(2009), Chu ve diğerleri (2007) tarafından yapılan araĢtırma sonuçları ile örtüĢürken;
Altınöz
(2010);
Timur
(2011)
tarafından
yapılan
araĢtırma
sonuçları
ile
örtüĢmemektedir.
Son olarak biliĢsel beceri boyutunda ise; annesi okuryazar olmayan öğretmen
adayları ile ilkokul, lise ve üniversite mezunu olan öğretmen adayları arasında ilkokul,
lise ve üniversite mezunu olan öğretmen adayları lehine; ortaokul mezunu olan
öğretmen adayları ile üniversite mezunu olan öğretmen adayları arasında üniversite
mezunu olan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Buna göre
anne eğitim seviyesi yükseldikçe öğretmen adaylarının biliĢsel becerileri de
yükselmektedir. Bu sonuç; Chu ve diğerleri (2007) tarafından yapılan araĢtırma
sonuçları ile örtüĢmektedir.
 Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık bileĢenlerinin baba
eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine bakılmıĢ; çevre bilgi
ve çevreye yönelik duyuĢsal eğilimler boyutunda anlamlı bir farklılık görülmemiĢtir. Bu
sonuçlar Gökçe, Kaya, Aktay ve Özden (2007); Sam, Gürsakal ve Sam (2010); Altınöz
(2010) tarafından yapılan araĢtırma sonuçları ile örtüĢürken, ġama (2003); Özmen,
Çetinkaya ve Nehir (2005); Chu ve diğerleri (2007) ve VarıĢlı (2009) tarafından yapılan
araĢtırma sonuçları ile örtüĢmemektedir.
DavranıĢ alt boyutlarında ise sadece politik ve yasal davranıĢ alt boyutunda
babası üniversite mezunu olan öğretmen adayları ile ortaokul mezunu olan öğretmen
262
adayları arasında babası üniversite mezunu olan öğretmen adayları lehine anlamlı bir
farklılık bulunmuĢtur. Politik ve yasal davranıĢ alt boyutunda en yüksek ortalamaya
sahip olan öğretmen adaylarının babası üniversite mezunu olan öğretmen adayları
olduğu görülmektedir. Buna göre babası üniversite mezunu olan öğretmen adayları daha
çok politik ve yasal davranıĢ göstermektedirler. Genel çevre davranıĢ boyutunda ise
baba eğitim düzeyi anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir. Bu sonuç Altınöz (2010)
tarafından yapılan araĢtırma sonuçları ile benzerlik gösterirken Chu ve diğerleri (2007);
Erdoğan (2009) ve Timur (2011) tarafından yapılan araĢtırma sonuçları ile
örtüĢmemektedir.
BiliĢsel beceri boyutunda ise; babası okuryazar olmayan öğretmen adayları ile
ilkokul, lise ve üniversite mezunu olan öğretmen adayları arasında babası ilkokul, lise
ve üniversite mezunu olan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur.
Genel olarak bulgulara bakıldığında baba eğitim seviyesi yükseldikçe öğretmen
adaylarının biliĢsel beceri testinden aldıkları puanlarda yükselmektedir. Buna göre baba
eğitim seviyesi yükseldikçe öğretmen adaylarının biliĢsel becerilerinin de yükseldiği
söylenebilir. Bu sonuç Chu ve diğerleri (2007) tarafından yapılan araĢtırma sonuçları ile
örtüĢmektedir.
 Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık bileĢenlerinin ailenin
aylık gelir durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine bakılmıĢ; çevre
bilgi ve çevre davranıĢ boyutunda anlamlı bir farklılık görülmemiĢtir. Bu sonuç; AkbaĢ
(2007), Atasoy ve Ertürk (2008); KıĢoğlu (2009); Altınöz (2010); Timur (2011)
tarafından yapılan araĢtırma sonuçları ile örtüĢmektedir. Uzun ve Sağlam (2005b)
araĢtırmalarında yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin çevre akademik
baĢarı ortalamasını orta sosyo-ekonomik düzeye sahip olan öğrencilerin çevre akademik
baĢarı ortalamasından daha yüksek bulmuĢlardır. Ancak yüksek ve düĢük sosyo
ekonomik düzeyde olan öğrenciler arasında ise çevre akademik baĢarı ortalaması
açısından anlamlı bir farklılık bulamamıĢlardır. Murphy (2002) araĢtırmasında gelir
seviyesi ile çevre bilgi düzeyleri arasında gelir seviyesi yüksek olanların lehine anlamlı
bir farklılık bulmuĢtur. Negev ve diğerleri (2008) araĢtırmalarında öğrencilerin gelir
seviyesi ile çevre bilgi düzeyleri arasında gelir seviyesi yüksek olan öğrencilerin lehine
anlamlı bir farklılık bulmuĢken gelir seviyesi ile davranıĢ arasında anlamlı bir farklılık
263
bulamamıĢlardır. Dibgy (2010) ise araĢtırmasında gelir ile bilgi ve davranıĢ arasında
gelir düzeyi yüksek olanların lehine anlamlı bir farklılık bulmuĢtur.
Çevreye yönelik duyuĢsal eğilimler boyutunda ise ailesinin aylık geliri 0-630 TL
olan öğretmen adayları ile 1301-2500 TL arasında olan öğretmen adayları arasında
ailesinin aylık geliri 0-630 TL arasında olan öğretmen adayları lehine anlamlı bir
farklılık
bulunmuĢtur. Öğretmen adaylarının bu boyuttan aldıkları puanların
ortalamasına bakıldığında en yüksek ortalamaya sahip olan öğretmen adaylarının
ailesinin aylık geliri 0-630 TL arasında olan öğretmen adayları olduğu görülmektedir.
Buna göre ailesinin aylık geliri düĢük olan öğretmen adaylarının çevreye yönelik
duyuĢsal eğilimleri daha yüksektir. Atasoy ve Ertürk (2006); Erol ve Gezer (2006);
AkbaĢ (2007); Gökçe, Kaya, Aktay ve Özden (2007); Negev ve Diğerleri (2008);
Erdoğan (2009); KıĢoğlu (2009); Altınöz (2010); Dibgy (2010) ve Timur (2011) ise
ailenin aylık gelir durumunun öğrencilerin çevreye yönelik tutumları üzerinde etkili
olmadığı sonucuna ulaĢmıĢlardır. Uzun ve Sağlam (2005b) orta sosyo-ekonomik düzeye
sahip olan öğrencilerin çevre bilincinin, yüksek ve düĢük sosyo-ekonomik düzeye sahip
öğrencilere göre daha yüksek olduğunu tespit etmiĢtir.
BiliĢsel beceri boyutunda ise ailesinin aylık geliri 0-630 TL arasında olan
öğretmen adayları ile diğer gruplar arasında diğer grupların lehine anlamlı bir farklılık
bulunmuĢtur. Genel olarak bakıldığında aile gelir düzeyi yüksek olan öğretmen
adaylarının biliĢsel beceri boyutundan aldıkları puanların ortalamasının da yükseldiği
görülmektedir. Buna göre ailesinin aylık geliri yüksek olan öğretmen adaylarının
çevreye yönelik biliĢsel becerileri de yüksektir.
 Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık bileĢenlerinin baba
ve anne meslek durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine bakılmıĢ;
tüm boyutlarda istatistiki açıdan herhangi bir anlamlı farklılık görülmemiĢtir. Buna göre
baba ve anne meslek durumu öğretmen adaylarının çevre okuryazarlıkları üzerinde
etkili değildir. Bu sonuç; Erol (2005); Erol ve Gezer (2006) tarafından yapılan araĢtırma
sonuçları ile örtüĢmektedir. Bu sonuçların aksine Ek, Kılıç, Öğdüm, Düzgün ve ġeker
(2009) araĢtırmalarında baba mesleği ile çevre tutum puanları ortalaması arasında
babası memur ve emekli olanların lehine anlamlı bir farklılık bulmuĢlardır.
ġama
(2003) baba mesleğinin statüsü yükseldikçe öğretmen adaylarının çevreye yönelik
264
tutumlarının da daha olumlu olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Timur (2011) anne meslek
durumuna göre bilgi, tutum ve davranıĢ arasında anlamlı bir farklılık bulamamıĢken
baba mesleğine göre sadece çevre bilgi düzeylerinin anlamlı bir farklılık oluĢturduğu
sonucuna ulaĢmıĢtır.
 Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık bileĢenlerinin
üniversiteye baĢlamadan önce yaĢadıkları yere göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğine bakılmıĢ; tüm boyutlarda istatistikî açıdan herhangi bir anlamlı farklılık
görülmemiĢtir. Buna göre öğretmen adaylarının üniversiteye baĢlamadan önce
yaĢadıkları yer onların çevre okuryazarlıkları üzerinde etkili değildir. Bu sonuç; Erol
(2005); Erol ve Gezer (2006); KıĢoğlu (2009) Altınöz (2010) ve Timur (2011)
tarafından yapılan araĢtırma sonuçları ile örtüĢmektedir. Ancak; ġama (2003); Tuncer,
Sungur, Tekkaya ve Ertepınar (2004); Ek, Kılıç, Öğdüm, Düzgün ve ġeker (2009);
Köse (2010) araĢtırmalarında büyük yerleĢim yerlerinde yaĢayanların küçük yerleĢim
yerlerinde yaĢayanlara göre çevreye karĢı daha olumlu bir tutum içinde oldukları
sonucuna ulaĢmıĢlardır.
 Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık bileĢenlerinin
çevreye karĢı duyduğu merak düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğine bakılmıĢ; çevre bilgi boyutunda çevreye karĢı hiç merak duymayan ve
çok az merak duyan öğretmen adayları ile çok merak duyan öğretmen adayları arasında,
çok merak duyan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Genel
olarak bakıldığında çevre merak düzeyi arttıkça öğretmen adaylarının çevre bilgilerinin
de arttığı görülmektedir.
DuyuĢsal eğilimler boyutunda ise öğretmen adaylarının çevreye yönelik merak
düzeyi arttıkça çevreye yönelik duyuĢsal eğilimleri de artmaktadır. Bu sonuçlar Ökesli,
(2008) tarafından yapılan araĢtırma sonuçlar ile büyük ölçüde benzerlik göstermektedir.
DavranıĢ alt boyutlarından fiziksel koruma davranıĢı alt boyutunda çevreye karĢı
hiç merak duymayan öğretmen adayları ile orta düzeyde ve çok merak duyan öğretmen
adayları arasında orta düzeyde ve çok merak duyan öğretmen adayları lehine; çok az
merak duyan öğretmen adayları ile orta düzeyde ve çok merak duyan öğretmen adayları
arasında orta düzeyde ve çok merak duyan öğretmen adayları lehine; orta düzeyde
265
merak duyan öğretmen adayları ile çok merak duyan öğretmen adayları arasında da çok
merak duyan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Buna göre
çevre merak düzeyi arttıkça öğretmen adaylarının çevreye yönelik fiziksel koruma
davranıĢları da artmaktadır. Bireysel ve toplumsal ikna boyutunda öğretmen adaylarının
çevreye yönelik merak düzeyi arttıkça bireysel ve toplumsal ikna davranıĢları da olumlu
bir Ģekilde artmaktadır. Politik ve yasal davranıĢ alt boyutunda çevreye karĢı hiç merak
duymayan öğretmen adayları ile çok merak duyan öğretmen adayları arasında çok
merak duyan öğretmen adayları lehine; çevreye karĢı çok az merak duyan öğretmen
adayları ile çok merak duyan öğretmen adayları arasında çok merak duyan öğretmen
adayları lehine; orta düzeyde merak duyan öğretmen adayları ile çok merak duyan
öğretmen adayları arasında çok merak duyan öğretmen adayları lehine anlamlı bir
farklılık bulunmuĢtur. Buna göre çevreye karĢı çok merak duyan öğretmen adayları
daha çok politik ve yasal davranıĢ göstermektedir. Genel çevre davranıĢ boyutunda ise
çevreye karĢı hiç merak duymayan öğretmen adayları ile çok merak duyan öğretmen
adayları arasında çok merak duyan öğretmen adayları lehine; çevreye karĢı çok az
merak duyan öğretmen adayları ile çok merak duyan öğretmen adayları arasında çok
merak duyan öğretmen adayları lehine; orta düzeyde merak duyan öğretmen adayları ile
çok merak duyan öğretmen adayları arasında çok merak duyan öğretmen adayları lehine
anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur.
Genel olarak bulgulara bakıldığında öğretmen
adaylarının çevreye karĢı merak düzeyleri arttıkça çevre davranıĢ ölçeğinden aldıkları
puanların ortalaması da artmaktadır. Buna göre çevre merak düzeyi arttıkça öğretmen
adayları çevreye yönelik daha sorumlu davranıĢlar sergilemektedir. Erdoğan (2009)’da
araĢtırmasında çevreye duyulan merak düzeyi değiĢkeninin öğrencilerin çevreye yönelik
sorumlu davranıĢlar göstermelerinde etkili olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır.
 Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık bileĢenlerinin doğal
alanlarda bulunma sıklığına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine bakılmıĢ;
çevre bilgi boyutunda doğal alanlarda hiç bulunmayan öğretmen adayları ile bazen ve
çok sık bulunan öğretmen adayları arasında bazen ve çok sık bulunan öğretmen adayları
lehine; doğal alanlarda nadiren bulunan öğretmen adayları ile bazen ve çok sık bulunan
öğretmen adayları arasında bazen ve çok sık bulunan öğretmen adayları lehine anlamlı
bir farklılık bulunmuĢtur. Buna göre öğretmen adaylarının doğal alanlarda bulunma
sıklığı arttıkça çevre bilgi seviyeleri de artmaktadır.
266
Çevreye yönelik duyuĢsal eğilimler boyutunda öğretmen adaylarının doğal
alanlarda bulunma sıklığı arttıkça çevreye yönelik duyuĢsal eğilimlerinin de arttığı
görülmektedir.
Çevre davranıĢı alt boyutlarından fiziksel koruma davranıĢı alt boyutunda doğal
alanlarda hiç bulunmayan öğretmen adayları ile bazen ve çok sık bulunan öğretmen
adayları arasında bazen ve çok sık bulunan öğretmen adayları lehine; doğal alanlarda
nadiren bulunan öğretmen adayları ile bazen ve çok sık bulunan öğretmen adayları
arasında bazen ve çok sık bulunan öğretmen adayları lehine ve doğal alanlarda bazen
bulunan öğretmen adayları ile çok sık bulunan öğretmen adayları arasında çok sık
bulunan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Buna göre
öğretmen adaylarının doğal alanlarda bulunma sıklığı arttıkça çevreye yönelik daha çok
fiziksel ve koruma davranıĢı içine girmektedirler. Bireysel ve toplumsal ikna davranıĢı
alt boyutunda öğretmen adaylarının doğal alanlarda bulunma sıklığı arttıkça buna
paralel olarak çevreye yönelik bireysel ve toplumsal ikna davranıĢlarında da bir artıĢ
olmaktadır. Politik ve yasal davranıĢ alt boyutunda doğal alanlarda hiç bulunmayan,
nadiren bulunan ve bazen bulunan öğretmen adayları ile çok sık bulunan öğretmen
adayları arasında çok sık bulunan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık
bulunmuĢtur. Buna göre doğal alanlarda çok sık bulunan öğretmen adayları daha çok
çevreye yönelik politik ve yasal davranıĢlar göstermektedirler. Genel çevre davranıĢ
boyutunda ise doğal alanlarda hiç bulunmayan, nadiren bulunan ve bazen bulunan
öğretmen adayları ile çok sık bulunan öğretmen adayları arasında çok sık bulunan
öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Buna göre doğal alanlarda
çok sık bulunan öğretmen adayları daha çok çevreye yönelik sorumlu çevresel
davranıĢlar göstermektedirler. Bu sonuç; Erdoğan (2009) tarafından yapılan araĢtırma
sonuçları ile örtüĢmektedir.
 Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık bileĢenlerinden
çevreye yönelik duyuĢsal eğilimleri ve çevre davranıĢlarının çevresel aktivitelere
katılma sıklığına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine bakılmıĢ; duyuĢsal
eğilimler boyutunda anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Öğretmen adaylarının çevresel
aktivitelere katılma sıklığı arttıkça çevreye yönelik duyuĢsal eğilimleri de artmaktadır.
Bu sonuç; Ökesli, (2008) ve Ek, Kılıç, Öğdüm, Düzgün ve ġeker (2009) tarafından
yapılan araĢtırma sonuçları ile örtüĢmektedir. Erten (2005) araĢtırmasının sonucunda
267
öğrencilerin hiçbirinin boĢ zamanlarında çevre etkinliklerinde bulunmadıklarını tespit
etmiĢ ve bu sonucu öğrencilerin çevreyi korumaya yönelik duyarlılıklarının derecesini
göstermesi açısından manidar bulmuĢtur. Berck ve Klee (1992) yapmıĢ oldukları
araĢtırmada, doğada çocukluk yaĢantıları olan kiĢilerin ileriki yaĢamlarında çocukluk
dönemlerinde bu davranıĢları yapmayan kiĢilere göre çevre sorunlarına daha duyarlı
oldukları sonucuna ulaĢmıĢlardır (Aktaran: Erten, 2005).
Çevre davranıĢ alt boyutlarından fiziksel koruma davranıĢı alt boyutunda
çevresel aktivitelere hiç katılmayan öğretmen adayları ile nadiren, bazen ve çok sık
katılan öğretmen adayları arasında nadiren, bazen ve çok sık katılan öğretmen adayları
lehine; çevresel aktivitelere nadiren katılan öğretmen adayları ile bazen ve çok sık
katılan öğretmen adayları arasında bazen ve çok sık katılan öğretmen adayları lehine
anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Genel olarak çevresel aktivitelere katılma sıklığı
arttıkça öğretmen adaylarının çevreye yönelik daha çok fiziksel koruma davranıĢı içine
girdikleri görülmektedir. Bireysel ve toplumsal ikna alt boyutunda çevresel aktivitelere
hiç katılmayan öğretmen adayları ile nadiren, bazen ve çok sık katılan öğretmen
adayları arasında nadiren, bazen ve çok sık katılan öğretmen adayları lehine; nadiren
katılan öğretmen adayları ile çok sık katılan öğretmen adayları arasında ise çok sık
katılan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Genel olarak
öğretmen adaylarının çevresel aktivitelere katılma sıklığı arttıkça daha çok bireysel ve
toplumsal ikna davranıĢları göstermektedirler. Politik ve yasal davranıĢ alt boyutunda
çevresel aktivitelere hiç katılmayan öğretmen adayları ile bazen ve çok sık katılan
öğretmen adayları arasında bazen ve çok sık katılan öğretmen adayları lehine; nadiren
katılan öğretmen adayları ile bazen ve çok sık katılan öğretmen adayları arasında ise
bazen ve çok sık katılan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur.
Genel olarak çevresel aktivitelere katılma sıklığı arttıkça öğretmen adaylarının daha çok
politik ve yasal davranıĢ içine girdikleri görülmektedir. Genel çevre davranıĢ boyutunda
ise çevresel aktiviteler hiç katılmayan öğretmen adayları ile nadiren, bazen ve çok sık
katılan öğretmen adayları arasında nadiren, bazen ve çok sık katılan öğretmen adayları
lehine; nadiren katılan öğretmen adayları ile bazen ve çok sık katılan öğretmen adayları
arasında bazen ve çok sık katılan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık
bulunmuĢtur. Buna göre çevresel aktivitelere katılma sıklığı arttıkça öğretmen adayları
daha çok sorumlu çevresel davranıĢlar göstermektedirler.
268
 Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık bileĢenlerinin çevre
konularına olan ilgi düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine
bakılmıĢ; çevre bilgi boyutunda çevre konularına daha az ilgi duyan öğretmen adayları
ile daha çok ilgi duyan öğretmen adayları arasında daha çok ilgi duyan öğretmen
adayları lehine anlamlı bir farklılık görülmüĢtür. Buna göre çevre konularına daha çok
ilgi duyan öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeyleri daha yüksektir. Bu sonuç; Ökesli,
(2008) tarafından yapılan araĢtırma sonuçları ile örtüĢmektedir. Çevreye yönelik
duyuĢsal eğilimler boyutunda, öğretmen adaylarının çevreye karĢı olan ilgi düzeyi
arttıkça çevreye yönelik duyuĢsal eğilimleri de artmaktadır. Ökesli, (2008) ve Teksöz,
ġahin ve Ertepınar (2010) tarafından yapılan araĢtırma sonuçları ile paralellik
göstermektedir.
Çevre davranıĢ alt boyutlarından fiziksel koruma davranıĢı ve politik ve yasal
davranıĢ alt boyutlarında,
öğretmen adaylarının çevreye karĢı olan ilgi düzeyleri
arttıkça çevreye yönelik daha çok fiziksel koruma davranıĢı içine girdikleri ve daha çok
bireysel toplumsal ikna davranıĢı gösterdikleri görülmektedir. Politik ve yasal davranıĢ
alt boyutunda ise çevreye karĢı az ilgi duyan öğretmen adayları ile hemen hemen aynı
ve daha çok ilgi duyan öğretmen adayları arasında hemen hemen aynı ve daha çok ilgiyi
duyan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Buna göre çevreye
yönelik ilgi düzeyi arttıkça öğretmen adayları daha çok politik ve yasal davranıĢ
göstermektedirler. Genel çevre davranıĢ boyutunda ise öğretmen adaylarının çevreye
karĢı ilgi düzeyleri arttıkça daha çok sorumlu çevresel davranıĢlarda bulundukları
görülmektedir.
 Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık bileĢenlerinin çevre
konularını anlama düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine bakılmıĢ;
çevre bilgi boyutunda çevre konularını ortalamanın altında ve ortalama anlayan
öğretmen adayları ile ortalamanın üstünde anlayan öğretmen adayları arasında
ortalamanın üstünde anlayan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık görülmüĢtür.
Buna göre çevre konularını ortalamanın üstünde anlayan öğretmen adaylarının çevre
bilgi düzeyleri daha yüksektir. Çevreye yönelik duyuĢsal eğilimler boyutunda ise,
öğretmen adaylarının çevre konularını anlama düzeyi arttıkça çevreye yönelik duyuĢsal
eğilimleri de artmaktadır.
269
Çevre davranıĢ alt boyutlarında; öğretmen adaylarının çevre konularını anlama
düzeyi arttıkça çevreye yönelik daha çok fiziksel koruma davranıĢı içine girdikleri ve
daha çok bireysel toplumsal ikna davranıĢı gösterdikleri görülmektedir. Politik ve yasal
davranıĢ alt boyutunda ise çevre konularını ortalamanın altında ve ortalama anlayan
öğretmen adayları ile ortalamanın üstünde anlayan öğretmen adayları arasında
ortalamanın üstünde anlayan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık görülmüĢtür.
Buna göre çevre konularını ortalamanın üstünde anlayan öğretmen adayları daha çok
politik ve yasal davranıĢ göstermektedirler. Genel çevre davranıĢ boyutunda ise
öğretmen adaylarının çevre konularını anlama düzeyi arttıkça daha çok sorumlu
çevresel davranıĢlarda bulundukları görülmektedir. Öğretmen adaylarının çevre
konularını anlama düzeylerinin onların biliĢsel becerileri üzerinde bir etkisinin olmadığı
görülmüĢtür.
 Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık bileĢenlerinden
çevreye yönelik duyuĢsal eğilimleri ve çevre davranıĢının ailede çevre duyarlılığı
yüksek olan birey bulunma durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine
bakılmıĢ; çevreye yönelik duyuĢsal eğilimler boyutunda ailesinde çevre duyarlılığı
yüksek olan birey bulunan öğretmen adaylarının ailesinde çevre duyarlılığı yüksek birey
bulunmayan öğretmen adaylarına göre duyuĢsal eğilimlerinin daha yüksek olduğu
ortaya çıkmıĢtır. Bu sonuç; Ökesli, (2008) tarafından yapılan araĢtırma sonuçları ile
benzerlik göstermektedir.
Çevre davranıĢ tüm alt boyutlarında ve genel çevre davranıĢ boyutunda ailesinde
çevre duyarlılığı yüksek olan birey bulunan öğretmen adaylarının ailesinde çevre
duyarlılığı yüksek olmayan öğretmen adaylarına göre çevre davranıĢlarının daha iyi
olduğu ortaya çıkmıĢtır. Buna göre ailesinde çevre duyarlılığı yüksek olan öğretmen
adayları çevreye yönelik daha çok fiziksel koruma, bireysel ve toplumsal ikna, politik
ve yasal davranıĢ ve sorumlu çevresel davranıĢ göstermektedirler. Bu sonuç; Erdoğan
(2009) tarafından yapılan araĢtırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir.
270
5.2. Öneriler
1. Tüm insanların çevreye karĢı duyarlı ve korumacı davranıĢlar içinde olması
beklenir; ancak bu beklenti insanları eğiten onlara rehberlik eden öğretmenlerde çok
daha yüksek olmalıdır. Öğretmenliği kendisine meslek olarak seçmiĢ birisinin çevreyi
umursamaması, çevreye yönelik olumlu bir tutum ve davranıĢ içinde olmaması ve
çevreye yönelik bir takım biliĢsel becerilere sahip olmaması düĢünülemez. Eğer okul
öncesinden üniversiteye kadar eğitim sisteminin her kademesinden geçen öğretmen
adaylarının çevre okuryazarlığını oluĢturan bu bileĢenlerde bir yetersizlik varsa eğitim
sisteminin tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu araĢtırma sonuçlarına göre
çevre bilgi ve çevre davranıĢ düzeyi kısmen düĢük çevreye yönelik biliĢsel becerileri
çok düĢük olan Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarına üniversite öğrenimleri sırasında
çevreye yönelik bilgi-tutum-davranıĢ ve biliĢsel becerilerinin birlikte gözetildiği bir
çevre eğitiminin verilmesinin yararlı olacağı düĢünülmektedir. Bu eğitim, öğretmen
adaylarının çevreye karĢı fiziksel koruma davranıĢlarını geliĢtirecek, onların bireysel ve
toplumsal ikna davranıĢlarına yöneltecek sosyal katılımlarını sağlayarak politik ve yasal
davranıĢlar içine girmesine imkân tanıyacak bir nitelikte olmalıdır.
2. Demokratik toplumlarda insanların haklarını korumak ve geliĢtirmek için
sahip olduğu güçlerden birisi de sivil toplum kuruluĢlarıdır. Tek baĢına sesini
duyuramayan ve hakkını arayamayan insanlar bu gücü kamuoyu oluĢturmada
kullanarak arayabilirler. Özellikle çevrenin korunup geliĢtirilmesi ve gelecek kuĢaklara
aktarılabilmesi için bu gücün etkili bir Ģekilde kullanılması gerekmektedir. Katılım
becerisi düĢük olduğu için sosyal sorunların çözümüne yönelik bir takım politik ve
yasal davranıĢlar göstermekte zorluk çeken öğretmen adaylarının bu yönünün
geliĢtirilebilmesi için üniversitelerin sivil toplum kuruluĢları ile etkili bir iĢbirliği içine
girmeleri önerilmektedir.
3. Öğretmen adaylarının sorumlu çevresel davranıĢlarındaki yetersizliklerin tek
sebebi olarak eğitim sistemi içindeki bir takım eksikliklerin gösterilmesi çözümsel bir
yaklaĢım olamaz. Çünkü öğretmen adaylarının gösterdiği çevresel davranıĢlar üzerinde
içsel ve dıĢsal birçok faktör etkilidir. Bu faktörlerden birisi de ailedir. Ġlk tutumların
geliĢtiği yer aile ortamıdır. Bu ortamda edinilecek olumlu tutumlar, olumlu davranıĢlara
dönüĢecektir. Bu nedenle okul öncesinden üniversiteye kadar verilecek olan çevre
eğitimi içinde muhakkak ailelerinde yer alması gerekmektedir. Ailenin sahip olduğu
271
çevreye yönelik yanlıĢ ve kalıplaĢmıĢ tutum ve davranıĢlar değiĢmedikçe eğitimle,
çocuklarda çevreye yönelik olumlu tutum ve davranıĢ değiĢikliği meydana getirmek
zorlaĢacaktır. Bu nedenle eğitim-öğretimin her kademesinde öğrencilere verilecek çevre
eğitiminin aileyi de etkileyecek ve içine alacak bir Ģekilde düzenlenmesinin yararlı
olacağı düĢünülmektedir.
4. DavranıĢlarımızın altında yatan sebeplerden birisi de sahip olduğumuz ilgi ve
merak duygusudur. Merak ettiğimiz konularda daha çok araĢtırma yaparız, daha çok
düĢünür ve daha çok bilgi toplarız. Bu süreç bizde bir takım tutumların oluĢmasına
neden olur. Bu tutumlar zamanla kendisini davranıĢ olarak göstermeye baĢlar. Hepimizi
yakından ilgilendiren ve etkileyen çevre ve çevre sorunları karĢısında ne kadar merak
duyuyoruz? Merak duyduğumuz konular içinde çevre hangi sırada yer almaktadır?
Acaba merak ettiğimiz diğer konular bizi çevre ve çevre sorunları kadar etkilemekte
midir? Çevreye karĢı duyduğu ilgi ve merak düzeyi daha fazla olan öğretmen
adaylarının çevreye yönelik bilgileri, duyuĢsal eğilimleri ve davranıĢları daha iyi
olduğuna göre bu soruların cevabını bilmek dolayısıyla öğretmen adaylarının çevreye
karĢı duyduğu merak düzeyini arttırmak çevre eğitimi açısından önemli olacaktır.
Bunun için verilecek çevre eğitiminin öğretmen adaylarının çevreye karĢı duyduğu
merak duygusunu ve ilgisini arttıracak bir nitelikte olmasının yararlı olacağı
düĢünülmektedir. Bunun için sadece bilgiden ibaret anlatımların terk edilmesi
dolayısıyla öğretmen adaylarının sonuçlarını görebileceği uygulamalı veya projeye
dayalı bir çevre eğitiminin verilmesi önerilmektedir.
5. AraĢtırma sonucunda doğal alanlarda daha sık bulunan ve çevresel
aktivitelere daha çok katılan öğretmen adaylarının çevre okuryazarlıklarının daha
yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Öğretmen adaylarının tutum ve davranıĢlarının
Ģekillenmesinde ve dolayısıyla sahip oldukları çevre okuryazarlık düzeyinde önceki
eğitim kademelerindeki eğitim-öğretim yaĢantıları da etkili olmaktadır. Buna göre okul
öncesinden üniversiteye kadar eğitimin tüm kademelerinde öğrencilerin daha çok doğal
alanlarda bulunmalarını ve daha sık çevresel aktivitelere katılımlarını sağlayacak bir
çevre eğitiminin verilmesi önerilmektedir.
272
6. Üniversitelerde öğretmen adaylarının grup içinde etkileĢerek iĢbirliği içinde
çalıĢabilecekleri çevre kulüplerinin iĢler hale getirilmesi öğretmen adaylarının iç kontrol
odaklarını geliĢtirmek açısından önemlidir. Bu kulüplerde gönüllü çevre projelerine
katılan öğretmen adayları yaptıkları çevresel faaliyetlerin olumlu sonuçlarını görerek
çevre üzerinde kendilerinin de denetimi olduğu inancına sahip olabilecektir.
7. Okulun içi ve okul bahçeleri verilecek çevre eğitimini destekleyecek bir
Ģekilde tasarlanmalıdır. Okul içinde öğrencilerin katılımı ile küçük doğa tarihi
müzelerinin
oluĢturulması
ve
okul
bahçelerinde
uygulamalı
çevre
eğitimi
yaptırılmasının öğrencilerin çevre okuryazarlıklarını olumlu bir Ģekilde etkileyeceği
düĢünülmektedir.
8. Türkiye’de okul öncesinden üniversite sonuna kadar öğrenim gören
öğrencilerin çevre okuryazarlık düzeylerini gösteren ve çevre okuryazarlıkları üzerinde
etkili olan değiĢkenlere ait bilgileri içeren bir veri tabanı bulunmamaktadır. Bu durum
araĢtırmacıların, öğretmenlerin; eğitim politikaları oluĢturanların ve uygulayanların
geçmiĢle bugün arasında bir kıyaslama yapmasına imkân vermemektedir. Dün eğitim
sistemi içinde olan bireylerin çevre okuryazarlık düzeyi neydi? Bugün hangi
durumdadır?
fonksiyonel
Bu soruların cevabını bilmek bugün yetiĢtireceğimiz nesillerin
bir
çevre
okuryazarı
olabilmesi
için
önemlidir.
Bunun
için
üniversitelerimizde bu verilerin toplanabilmesi için birbirleri ile koordineli bir Ģekilde
çalıĢacak çevre eğitimi merkezlerinin kurulması önerilmektedir.
9. Çevre okuryazarlık düzeyini belirlemek amacıyla tarama yöntemi ile yapılan
araĢtırmalar bilgi-tutum-davranıĢ-beceri iliĢkisini nicel olarak ortaya koymaktadır.
Ancak karmaĢık ve çok değiĢkenli bir iliĢkinin olduğu çevre okuryazarlık bileĢenleri
için nitel araĢtırmaların yapılmasının faydalı olacağı düĢünülmektedir.
10. Mevcut Sosyal Bilgiler öğretim programı çevre eğitimi açısından
yetersizdir. Sosyal Bilgiler öğretim programınının çevre eğitimi açısından Tiflis
Bildirgesi’ndeki hedef, amaç ve esaslar doğrultusunda ve sürdürülebilir kalkınma
boyutuyla ele alınarak tekrar düzenlenmesi önerilmektedir.
273
KAYNAKÇA
Ak, S. (2008). İlköğretim öğretmen adaylarının çevreye yönelik bilinçlerinin bazı
demografik değişkenler açısından incelenmesi, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans
Tezi, Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
AkbaĢ, T. (2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarında çevre olgusunun araştırılması,
YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Erzurum.
Akben F. ve Sungur, N. (1997). Çevre ve insan, Ankara: Gün Yayıncılık.
Akdur, R. (2005). Avrupa birliği ve Türkiye’de çevre koruma politikaları, Ankara:
Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi
AraĢtırma Dizisi.
Akın, G. (2009). Ekoloji-çevrebilim ve çevre sorunları. Ankara: Tiydem Yayıncılık.
Akman Y., Ketenoğlu, O., Evren, H., Kurt L. ve Düzenli, S. (2000). Çevre kirliliği
(çevre biyolojisi). Ankara: Palme Yayıncılık
Aksu, Y. (2009). Fen ve teknoloji ile sınıf öğretmenlerinin çevre sorunlarına yönelik
tutumlarının belirlenmesi (burdur ili örneği), YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans
Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
Alagöz,
B.
(2009).
Sosyal
bilgiler
öğretmen
adaylarında
çevre
bilincinin
geliştirilmesinde probleme dayalı öğrenme yönteminin etkisi, YayımlanmamıĢ
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Alım, M. (2006). Avrupa birliği üyelik sürecinde Türkiye’de çevre ve ilköğretimde
çevre eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (2), 599-616.
274
Altınöz, N. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeyleri,
YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Sakarya.
Altun, A. (2005). Gelişen teknolojiler ve yeni okuryazarlıklar. Ankara: Anı Yayıncılık.
Arkonaç, A. S. (2005). Sosyal psikoloji. Ġstanbul: Alfa Yayınları.
Armağan, F. Ö. (2006). İlköğretim 7-8. sınıf öğrencilerinin çevre eğitimi ile ilgili bilgi
düzeyleri (Kırıkkale il merkezi örneklemi), YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi,
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Atasoy, E. ve Ertürk H. (2008). Ġlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisi
üzerine bir alan araĢtırması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (1), 105-122.
Aydemir, M. (2007). The investigation of teachers with respect to knowledge level on
environmental concepts. Unpublished Master Dissertation, The Graduate School
of Social Sciences Middle East Technical University.
Aydın, H; Doğan, Y. ve BaĢlar, S. (2007). Ekosistem Kavramı ve Öğretimi., Y. Doğan
(Editör). Farklı ekosistemler ve çevre eğitimi, Ġzmir: ÇEVKOR Çevre Eğitimi
Merkezi Yayınları.
Bacanlı, H. (1999). Duyuşsal davranış eğitimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Barry, J.M. (1990). Environmental awareness: how green must we be ?. Journal of
Environmental Health, 53 (2).
BaĢal A. H. (2005). Çocuklar için uygulamalı çevre eğitimi, Ġstanbul: Morpa Kültür
Yayınları.
Bayrakçeken, S. (2011). Test geliĢtirme., Emin Karip (Edt.). Ölçme ve değerlendirme,
Ankara: Pegem Akademi.
275
Beck, M. J. (1990). Çevre ve üçüncü dünya. (Çeviren: K: Canatan), Ġstanbul: Endülüs
Yayınları.
Bıkmaz, H. F. ve Akben, S. N. (2007). Ġlköğretimde çevre eğitimi., Çevre Eğitimi,
Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Yayınları.
Bozkurt, O. (2006). Çevre eğitimi,. M. Aydoğdu ve K. Gezer (Editörler). Çevre bilimi.
Ankara: Anı Yayıncılık.
Braus, J.A. and Wood, D. (19893). Environmental education in the schools. Creating a
program that works. Washington DC: North American Association For
Environmental Education Publications.
Budak, B. (2008). Çevre eğitiminin yeri ve uygulama çalışmaları, YayımlanmamıĢ
Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ġzmir.
Büyüköztürk, ġ., Çakmak, K. E., Akgün, E. Ö., Karadeniz, ġ. Ve Demirel, F. (2009).
Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi.
Büyüköztürk, ġ. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, istatistik, araştırma
deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Chu, E.H., Lee, A. E., Ko, R. H., Shin, H. D., Lee, N. M., Min, M. B. and Kang, H. K.
(2007). Korean year 3 children’s environmental literacy: a prerequisite for a
Korean environmental education curriculum. International Journal of Science
Education, 29 (6), 731–746.
Coyle, K. (2005). Environmental literacy in America. The National Environmental
Education & Training Foundation. (http://www.neefusa.org/pdf/ELR2005.pdf
sitesinden 26.02.2001 tarihinde indirilmiĢtir).
Çabuk, B. ve Karacaoğlu, C. (2003). Üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılıklarının
incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36 (1-2),
189-198.
276
Çağlar, Y. (1995). Sosyal bilgiler öğretimi ve doğal çevre, İlköğretim kurumlarında
sosyal bilgiler öğretimi ve sorunları Türk eğitim derneği toplantısı, Türk Eğitim
Derneği Öğretim Dizisi.
Çepel, N. (1992). Doğa çevre ekoloji ve insanlığın ekolojik sorunları. Ġstanbul: Altın
Kitaplar.
Çepni, S. (2005). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş, Trabzon.
Çevre Bakanlığı, (1998). Çevre notları, Ankara:
Çevre Eğitimi ve Yayın Dairesi
BaĢkanlığı.
Çevre ve Orman Bakanlığı (2004). Türkiye çevre atlası, Ankara: Çevre Envanteri
Dairesi BaĢkanlığı.
Daniel, B., J., Solomon, R., P. (2008). Tomorrow’s teachers: the challenges of
democratic engagement. Darren E. Lund, Paul R. Carr (Eds.), Doing
democracy: Striving for political literacy and social justice. (pp. 301-319).
NewYork: Peter Lang Publishing.
Daudi, S. S. (2000). Exploring environmental literacy in low-literate communities of
Pakistan: A descriptive study to recommend strategies for planning
environmental education programs, Unpublished Doctoral Dissertation,
University of Ohio State, U.S.
DeniĢ, H. ve Genç, H. (2007). Çevre bilimi dersi alan ve almayan sınıf öğretmenliği
öğrencilerinin çevreye iliĢkin tutumları ve çevre bilimi dersindeki baĢarılarının
karĢılaĢtırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (13),
20-26.
Devlet Planlama TeĢkilatı (1973). Üçüncü beĢ yıllık kalkınma planı (1973-1977).
Ankara. DPT, Web: http://www.dpt.gov.tr/DPT.portal 14 Ocak 2011’de
alınmıĢtır.
277
Devlet Planlama TeĢkilatı (1996). 7. beĢ yıllık kalkınma planı(1996-2000). Ankara.
DPT http://www.dpt.gov.tr/DPT.portal 14 Ocak 2011’de alınmıĢtır.
Dibgy, B. L. C. (2010). An examination ımpact of non-formal and ınformal learning on
adult environmental knowledge, attitudes, and behaviors, Unpublished Doctoral
Dissertation, University of Minnesota, U.S.
Disinger, J. F. and Roth, C. E. (1992). Environmental Literacy. ERIC/CSMEE Digest
(Colombus, OH, ERIC Clearinghouse for Science, Mathematics and
Environmental Education, ED 351201).
Disinger, F. J. (2001a). Environmental education’ definational problem: 1997 update.
H. R. Hungerford, W. J. Bluhm, T. L. Volk, J. M. Ramsey (Eds:). Essential
readings in environmental education 2. Edition (pp. 17-33). Illinois: Stipes
Publishing L.L.C. ss. 17-32.
Disinger, F. J. (2001b). K-12 education and the environment: perspectives,
expectations, and practice, The Journal of Environmental Education. 33 (1), 411.
Disinger, F. J. (2005). The Purposes of Environmental Education: Perspectives of
Teachers, Governmental Agencies, NGOs, Profesional Societies, and Advocacy
Groups, (Ed. Edward Johnson and Michael Mappin) . Environmental Education
and Advocacy. Changing Perspectives of Ecology and Education, Cambridge,
Cambridge University Press.
Doğan, M. (2007). Ortaöğretimde çevre eğitimi, Çevre Eğitimi, Ankara: Türkiye Çevre
Vakfı Yayınları.
Doğan, M. (1997). Ulusal çevre eylem planı: Eğitim ve katılım.Web: 01.02.2011
tarihinde
alınmıĢtır.
http://ekutup.dpt.gov.tr/cevre/eylempla/doganm.pdf
adresinden
278
Ek, N., H., Kılıç, N., Öğdüm, P., Düzgün, G. ve ġeker, S. (2009). Adnan Menderes
Üniversitesinin farklı akademik alanlarında öğrenim gören ilk ve son sınıf
öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumları ve duyarlılıkları. Kastamonu
Eğitim Dergisi, 17 (1), 125-136.
Environmental Literacy Council. What is environmental literacy? (03.03.2011 tarihinde
http://www.enviroliteracy.org/subcategory.php?id=1 adresinden alınmıĢtır.)
Erden, M. (Tarihsiz). Sosyal bilgiler öğretimi, Ġstanbul: Alkım Yayınevi.
Erdoğan, M.
(2009). Fifth grade students’ environmental literacy and the factors
affecting students’
environmentally responsible behaviors,
Unpublished
Doctoral Dissertation, The Graduate School of Social Sciences Middle East
Technical University.
Erer, S. (1990). Coğrafi ekolojide çevre sorunları bozulma (degradasyon) aşamaları ve
önlemler, Ġstanbul: Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
Ergün, M. (2009). Eğitim Felsefesi, Ankara: Pegem Akademi.
ErkuĢ, A. (2003). Psikometri üzerine yazılar. Ankara: Türk Psikloglar Derneği
Yayınları.
Eroğlu, B. ve KeleĢ, E. (2009). Çevre eğitimi., Mustafa Aydoğdu (Edt.),
Fen
eğitiminde çevre eğitimi, Ankara: Pozitif Matbaacılık.
Erol, G. (2005). Sınıf öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin çevre ve çevre sorunlarına
yönelik tutumları, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
Erol, H. G. ve Gezer, K. (2006). Prospective of elementary school teachers’ attitudes
toward environment and environmental problems. International Journal of
Environmental and Science Education, 1 (1), 65 – 77.
279
Erten, S., Özdemir, P. ve Güler, T. (2003). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki
öğretmenlerin çevre bilinci düzeylerinin ve bu okullardaki çevre eğitiminin
durumunun belirlenmesi, OMEP: 2003 Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı,
KuĢadası/Türkiye.
Ertürk, H. (1994). Çevre bilimlerine giriş. Bursa: Uludağ Üniversitesi Güçlendirme
Vakfı Yayınları.
Erten, S. (2004). Çevre eğitimi ve çevre bilinci nedir, çevre eğitimi nasıl olmalıdır.
Çevre ve Ġnsan Dergisi, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın Organı 65/66. 2006/25
Ankara
Erten, S. (2005). Okul öncesi öğretmen adaylarında çevre dostu davranıĢların
araĢtırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 91-100.
Esa, N. (2010). Environmental knowledge, attitude and practices of student teachers.
International Research in Geographical and Environmental Education, 19 (1),
39-50.
Freire, P., Macedo. D. (1998). Okuryazarlık (sözcükleri ve dünyayı okuma), Çeviren:
Serap Ayhan. Ankara: Ġmge Kitabevi.
Gezer, K., Çokadar, H., Köse, S. ve Bilen, K. (22-24 Kasım, 2006). Lise öğrencilerinin
çevreye
yönelik
tutumlarının
karĢılaĢtırılması:
Buldan örneği,
Buldan
Sempozyumu ss.71-77.
Gigliotti, L. M.(1992). Environmental attitudes: 20 years of change ?. The Journal of
Environmental Education, 24 (1), 15-34.
Gigliotti, L. M.(1994). Environmental Issues: Cornell Students’ Willingness To Take
Action. The Journal of Environmental Education, 26 (1), 34-42.
280
Goldman, D., Yavetz, B., & Pe’er, S. (2006). Environmental literacy ın teacher training
ın Israel: environmental behavior of new students. Journal of Environmental
Education 38 (1), 3-22.
Gökçe, N., Kaya,E., Aktay, S. ve Özden, M. (2007). Ġlköğretim öğrencilerinin çevreye
yönelik tutumları. İlköğretim Online, 6 (3), 452-468.
Görmez, K. (2003). Çevre sorunları ve Türkiye, Ankara: Gazi Kitabevi.
Görmez, K. (2010). Çevre sorunları, 2. Baskı, Ankara: Nobel Yayınları.
Gülay, H. ve Öznacar, D. M. (2010). Okul öncesi dönem çocukları için çevre eğitimi
etkinlikleri. Ankara: Pegem Akademi.
Gülay, E. ve Ekici G. (2010). MEB okul öncesi eğitim programının çevre eğitimi
açısından analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7 (1), 74-84
Güney, E. (2002). Genel çevre kirlenmesi, Ġstanbul: Çantay Kitabevi.
Güney, E. (2003). Çevre ve insan, Ġstanbul: Çantay Kitabevi.
Güney, E. (2004). Çevre sorunları, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Güven, E. ve Aka Ġ. E. (2009). Çevre kirliliği ve nedenleri., M. Aydoğdu (Editör). Fen
Eğitiminde Çevre, Ankara.
Haktanır, G. (2007). “Okul öncesi dönemde çevre eğitimi”, çevre eğitimi, Ankara 18-19
ekim. Türkiye Çevre Vakfı Yayınları, Ankara
Hares, M., Eskonheimo, A., Myllyntaus, T. and Luukkanen, O. (2006). Environmental
literacy in interpreting endangered sustainability case studies from Thailand and
the Sudan. Geoforum. 37, 128-144.
281
Hines, J. M., Hungerford, H. R. and Tomera, A. N. (1986-1987). Analysis and synthesis
of resarch on responsible environmental behavior: a meta-analysis. The Journal
of Environmental Education, 18 (2), 1-8.
Hungerford, H. and Peyton, R. (1980). A paradigm for citizen responsibility:
Environmental action: In A. Sacks, et al. (Eds.), Current Issues VI: The
yearbook of Environmental Education and Environmental Studies, Columbus,
OH: ERIC/SMEAC. pp. 146-154.
Ġleri, R. (1998). Çevre eğitimi ve katılımın sağlanması, Ekoloji Çevre Dergisi, 7, (28),
3-9.
Ġstanbullu, A. R. (2008). Investigation of environmental literacy of sixth grades at a
private school, Unpublished Master Dissertation, Middle East Technical
University, Ankara.
Ġzbırak, R. (1992). Coğrafya terimler sözlüğü, Ġstanbul: MEB Yayınları.
Joseph, B. (2009). Environmental studies (Second Edition). New Delhi: Tata McGrawHill.
KabaĢ, D. (2004). Kadınların çevre sorunlarına ilişkin bilgi düzeyleri ve çevre eğitimi,
YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
KağıtçıbaĢı, Ç. (2010). Günümüzde insan ve insanlar, Ġstanbul: Evrim Yayınevi.
Kahraman, N. ve Türkay O, (2006). Turizm ve Çevre, Ankara: Detay Yayıncılık.
Kahyaoğlu, M., Daban, ġ. ve Yangın S. (2008). Ġlköğretim öğretmen adaylarının
çevreye yönelik tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Dergisi, (11), 42-52.
282
Kalaycı, ġ. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil
Yayınevi.
Kallgren, C. A. and Wood, W. (1986). Access to attitude-relevant information in
memory as a determinant of attitude-behavior consistency. Journal of
Experimental Social Psychology, 22, 328-338.
Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri, Ankara.
Karabağ, S. (2002). Mekanın siyasallaşması, Ankara: Nobel Yayınları.
Karagözlü, S. H. (1998). İlkokul öğretmenlerinde kontrol odağı ve öğrencilerinin
kontrol odağının oluşumuna etkileri, YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Dokuz
Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġzmir.
Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları.
Karatekin, K. (baskıda). Sosyal bilgilerde çevre eğitimi., R. Turan, A. M. Sünbül ve H.
Akdağ (Editörler). Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar-II. Ankara.
Pegem Akademi.
Kaya, E., Akıllı, M. ve Sezek, F. (2009). Lise öğrencilerinin çevreye karĢı tutumlarının
cinsiyet açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, (18), 43-54.
Kayalı, H. (2010). Sosyal bilgiler, Türkçe ve sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının
çevre sorunlarına yönelik tutumları. Marmara Coğrafya Dergisi, (21), 258-268.
KeleĢ, R. ve Hamamcı C. (1993). Çevrebilim, Ankara: Ġmge Kitabevi.
Kesicioğlu, S. O. ve Alisinanoğlu F. (2009). 60-72 aylık çocukların çevreye karĢı
tutumlarının çeĢitli değiĢkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 37-48.
283
KıĢoğlu, M.
(2009) Öğrenci merkezli öğretimin öğretmen adaylarının çevre
okuryazarlığı düzeyine etkisinin araştırılması, YayımlanmamıĢ Doktora Tezi,
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Kibert, C. N. (2000). An analysis of the correlations between the attitude, behavior, and
knowledge components of environmental literacy in undergraduate university
students. Unpublished Master Dissertation, The Graduate School of the
Unıversıty Of Florıda, USA.
Kiziroğlu, Ġ. (2000, 1-2 Kasım). Türk eğitim sisteminde çevre eğitimi ve karĢılaĢılan
sorunlar. V. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Ankara
Çevre Bakanlığı. ss. 157-164.
Ko, H. R., Lee. E. A., Chu, H. E., and Shin, D. H. (2004). Assessment of middle school
students’ environmental literacy and analysis of predators for it (in Korean).
Environmental Education, 17(1), 144–145.
Köse, Ö. E. (Eylül, 2010). Lise öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarına etki eden
faktörler. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7 (3), 198-211.
Krathwohl, D.R., Bloom, B.S, Masia, B.B (1964). Taxonomy of Educational
Objevtives-The Classification of Educational Goals-Handbook 2: Affective
Domain. New York: Longman.
Kuhlemeier, H., Bergh, V.D. H. and Lagerweij, N. (1999). Environmental knowledge,
attitudes, and behavior in Dutch secondary education. The Journal of
Environmental Education, 30 (2), 4-14.
Küçüktüvek, D. (2007). Kadınların çevre korumaya yönelik mevcut bilgi ve
tutumlarının saptanması, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi,
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Gazi
284
Külköylüoğlu, O. (2000, 1-2 Kasım). Türk eğitim sisteminde çevre eğitimi ve
karĢılaĢılan sorunlar. V. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu,
Ankara Çevre Bakanlığı. ss. 165-191.
Lee, E. A., Shin, D. H., Chu, H. E., & Ko, H. R. (2004). The study of high school
students’ environmental literacy (in Korean). Journal of the Korean Earth
Science Society, 25(3), 185–193.
Leeming, F. C., Dwyer, W. O., and Bracken, B. A. (1995). Children’s environmental
attitude and knowledge scale: construction and validation, The Journal of
Environmental Education, 26 (3), 22-31.
Marcinkowski, T. (2001). Predictors of responsible environmental behavior: A review
of three dissertation studies, H. R. Hungerford, W. J. Bluhm, T. L. Volk, J. M.
Ramsey (Eds.), Essential Readings In Environmental Education (2. Edition) ,
Illinois, Stipes Publishing L.L.C.
Mcbeth, W. and Volk, T. (2010). The national environmental literacy project: a baseline
study of middle grade students in the United States, The Journal of
Environmental Education, 41 (1), 55-67.
Michaels, S. and O’Connor, M. C. (1990). Literacy as reasoning within multiple
discourses: Implications for policy and educational reform. Newton, MA:
Educatonal Development Corporation.
MEB (1994). Anasınıfı programı, Ġstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
MEB. (1997). İlköğretim okulu programı, Üçüncü Baskı. Ankara: MEB Yayınları.
MEB (2002). 36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programı ve okul öncesi
eğitim kurumları yönetmeliği, Ġstanbul: Morpa Kültür Yayınları,
MEB, (2005).
İlköğretim sosyal bilgiler dersi 6-7. sınıflar öğretim programı ve
kılavuzu. Ankara: MEB. Yayınları.
285
MEB,
(2006).
Okul
öncesi
eğitim
programı.
(13.02.2011
tarihinde
http://ooegm.meb.gov.tr/program/program%20kitabi.pdf den indirilmiĢtir).
MEB, (2009 a). İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıflar hayat bilgisi dersi öğretim programı ve
kılavuzu. Ankara: MEB Yayınları.
MEB, (2009 b). Fen ve teknoloji 6 öğretmen kılavuz kitabı, Ankara: MEB Yayınları
MEB (2009 c). İlköğretim fen ve teknoloji 7 öğretmen kılavuz kitabı, Ankara: MEB
Yayınları.
MEB (2009 d). İlköğretim fen ve teknoloji 8 öğretmen kılavuz kitabı, Ankara: MEB
Yayınları.
MEB (2009 e). Ortaöğretim 12. Sınıf Biyoloji Dersi Öğretim Programı, Ankara,
MEB (2010 a). İlköğretim fen ve teknoloji 4 öğretmen kılavuzu kitabı, Ankara: MEB
Yayınları.
MEB (2010 b). İlköğretim fen ve teknoloji 5 öğretmen kılavuzu kitabı, Ankara: MEB
Yayınları.
MEB (2010 c). İlköğretim sosyal bilgiler 4 öğretmen kılavuz kitabı, Ankara: MEB
Yayınları
MEB (2010 d). İlköğretim sosyal bilgiler 5 öğretmen kılavuz kitabı, Ankara: MEB
Yayınları
MEB (2010 e). İlköğretim sosyal bilgiler 6 öğretmen kılavuz kitabı, Ankara: MEB
Yayınları
MEB (2010 f). İlköğretim sosyal bilgiler 7 öğretmen kılavuz kitabı, Ankara: MEB
Yayınları
286
Mert, M. (2006). Lise öğrencilerinin çevre eğitimi ve katı atıklar konusundaki bilinç
düzeylerinin saptanması, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe
Üniversitesi, Ankara.
Murphy, T.P. (2002). The Minnesota report card on environmental literacy. Hamline
University, Center for Global Environmental Education. (ERIC Reproduction
Service No. ED 474505)
Murphy, T. P. (2004). The second Minnesota report card on environmental literacy: A
survey of adult environmental knowledge, attitudes and behavior. Hamline
University, Center for Global Environmental Education.
(http://www.seek.state.mn.us/publications/reportcard2004.pdf
sitesinden
26.02.2011 tarihinde indirilmiĢtir).
Murphy, T.P. & Olson, A. (2008). The third Minnesota report card on environmental
literacy: A survey of adult environmental knowledge, attitudes and behavior. St.
Paul, MN: Minnesota Pollution Control Agency
http://www.seek.state.mn.us/publications/reportcard2008.pdf
sitesinden
26.02.2011 tarihinde indirilmiĢtir).
NAAEE. (2000). Excellence in environmental education: guidelines for learning (k-12).
Rock Spring, GA: North American Association for Environmental Education.
NEETF. (2005). Understanding environmental literacy in America and making ıt a
reality three-year report 2002/2003/2004. Washington, DC.
Negev, M., Sagy, G., Garb, Y., Salzberg, A. and Tal, A. (2008). Evaluating the
environmental literacy of Israeli elemantary and high school students. The
Journal of Environmental Education, 39 (2), 3-20.
O’Brien, M. R. S. (2007). Indications of environmental literacy: using a new survey
ınstrument to measure awareness, knowledge, and attitudes of university-aged
students, Unpublished Master Dissertation, Iowa State university, U.S.
287
Owens, M.A. (2000). The environmental literacy of urban middle school teachers.
Unpublished Doctoral Dissertation, Faculty of the Graduate School of Emory
University, USA.
Ökesli, F. T. (2008). Relationship between primary school students’ environmental
literacy and selected variables ın Bodrum, Unpublished Master Dissertation,
Middle East Technical University, Ankara.
Öktem, M. (2003) Kent çevre ve globalleşme, Ġstanbul: Alfa Yayınları.
Özdemir, ġ. (1997). Temel ekoloji bilgisi ve çevre sorunları, Ankara:
Hatiboğlu
Yayınları.
Özey, R. (2005). Çevre sorunları, Ġstanbul: Aktif Yayınevi.
Özer, U. (2007, 18-19 Ekim). Yüksek öğretimde çevre eğitimi. Çevre eğitimi, Ankara:
Türkiye Çevre Vakfı Yayınları.
Özmen, D., Çetinkaya, Ç. A. ve Nehir, S. (2005). Üniversite öğrencilerinin çevre
sorunlarına yönelik tutumları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 4 (6), 330-344.
Öznacar, D. M., Güllaç T. E. ve Gülay, H. (2010). İlköğretim 4. 5. 6. 7. ve 8. sınıflar
için güncel çevre sorunlarıyla ilgili eğitsel etkinlikler. Ankara: Anı Yayıcılık.
Öztürk ve Diğerleri (1998).Çevre eğitiminde temel kavramlar el kitabı, Z. Ayvaz
(Redaktör). Ġzmir: Çevre Eğitimi Merkezi Yayınları.
Öztürk, C. ve Dilek D. (2005). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretim programları., C.
Öztürk ve D. Dilek. (Editörler). hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Ankara,
Pegem Yayıncılık.
Öztürk, M. (2007). Coğrafya: geliĢimi, içeriği, eğitimi, (Editörler: S. Karabağ ve S.
ġahin) Kuram ve uygulamada coğrafya eğitimi, Ankara, Gazi Kitabevi, ss. 1-52.
288
Palmer, A., J. (1998). Environmental education in the 21 st century theory, practice,
progress and promise. London and New York: Routledge.
Palmer J. and Neal P. (1996). The Handbook of Environmental Education. London:
Routledge
Pe’er, S., Goldman, D. and Yavetz B. (2007). Environmental literacy in teacher
training: attitudes, knowledge, and environmental behavior of beginning
students, The Journal of Envıronmental Educatıon, 39 (1), 45-59.
Postel, S. (1994). Kaldırma kapasitesi: Dünya’nın taşıyabileceği yük. Ġstanbul: Tema
Vakfı Yayınları.
Plevyak, L. and Mayfield A. (2010). Environmental education within early childhood.
A. M. Bodzin, B. S. Klein and S. Weaver (Eds.), The inclusion of environmental
education in science teacher education (pp. 51-65). Newyork: Springer.
Purutçuoğlu, E. (2008). Üniversite öğrencilerinin demografik özellikleri ve materyalist
eğilimleri ile çevreye yönelik tutum ve davranışları arasındaki ilişkinin
incelenmesi, YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
Raykov, T. ve Marcoulides, G. A. (2006). A first course in structural equation
modeling. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.
Roth, C. E. (1968). Curriculum owerwiev for developing environmentally literate
citizens. (ERIC Reproduction Service No. ED 032982).
Roth, C.E. (1992). Environmental literacy: Its roots, evolution and directions in the
1990 s. (ERIC Reproduction Service No. ED 348 235).
Roth C.E. (1996). Benchmarks on the way to environmental literacy, (ERIC
Reproduction Service No. ED 392635).
289
Safran, M. (2008). Sosyal bilgiler öğretimine bakıĢ., B. Tay ve A. Öcal (Editörler).
Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
Sam, N., Gürsakal, S. ve Sam, R. (2010). Üniversite öğrencilerinin çevresel risk algısı
ve çevresel tutumlarının belirlenmesi, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli
Sosyal Bilimler E Dergisi, (20).
Sia, A.P., Hungerford, H.R. and Tomera, A.N. (1985-1986). Selected predictors of
responsible environmental behavior: an analysis. The Journal of Environmental
Education, 17 (2), 31-40.
ġahin, F., N., Cerrah, L., Saka, A. ve ġahin, B. (2004). Yüksek öğretimde öğrenci
merkezli çevre eğitimi dersine yönelik bir uygulama. Gazi Üniversitesi Gazi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, (3), 113-128
ġama, E. (2003). Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları. Gazi
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2), 99-110.
ġimĢek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş temel ilkeler ve lisrel
uygulamaları. Ġstanbul: Ekinoks Yayınları.
TaĢkın, Ö. ve ġahin B. (2008). Çevre kavramı ve altı yaĢ okul öncesi çocuklar.
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (23), 1–14.
TavĢancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi, 3. Baskı, Ankara:
Nobel.
Tebliğler Dergisi ( Nisan 1998). İlköğretim sosyal bilgiler dersi öğretim programı. Sayı.
2487, ss. 531-568.
Teksöz, G., Tekkaya, C. ve ErbaĢ, K. A. (2009). Geographical regions as a silent
predictor of responsible environmental behavior. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, (36), 249-259.
290
Teksöz, G., ġahin, E. ve Ertepınar, H. (2010). Çevre okuryazarlığı, öğretmen adayları
ve sürdürülebilir bir gelecek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
39, 307-320.
TezbaĢaran, A.A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar
Derneği Yayınları.
Timur, S. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin
belirlenmesi, YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
Trudi L. Volk and Mcbeth W. (2001). Environmental literacy in the United States, H. R.
Hungerford, W. J. Bluhm, T. L. Volk, J. M. Ramsey (Eds.), Essential Readings
in Environmental Education (2. Edition) , Illinois, Stipes Publishing L.L.C. ss.
73-86.
Tuncer, G., Sungur, S., Tekkaya, C. ve Ertepınar, H. (2004). Environmental attitudes of
the 6th grade students from rural and urban areas: a case study for Ankara.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (26), 167-175.
Turgut, F. (1983). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Saydam Matbaacılık.
Tümertekin, E. (1994). Beşeri coğrafya giriş. Ġstanbul: Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim
Fakültesi Basımevi.
Ungar, S. (1994). Apples and oranges: probing the attitude-bahavior relationship for the
environment, Canadian Rewiew of Sociology and Anthropology, 31, 288-304.
US EPA (1996). Report assessing environmental education in the united states and
ımplimentatin of the national environmental education act of 1990. (ERIC
Reproduction Service No. ED 403 146).
291
UĢak, M. (2006). “Çevre nedir?”, M. Aydoğdu ve K. Gezer (Editörler). Çevre Bilimi,
Ankara, Anı Yayıncılık, ss. 1-10.
Uzun, N., Sağlam, N. (2005a, 28-30 Eylül). Ortaöğretim kurumlarında çevre eğitimi ve
öğretmenlerin çevre eğitim programları hakkındaki görüĢleri, XIV. Ulusal Eğitim
Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, ss.573579
Uzun, N. ve Sağlam, N. (2005b). Sosyo-ekonomik durumun çevre bilinci ve çevre
akademik baĢarısı üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, (29), 194-202.
Uzun, N. (2007). Ortaöğretim öğrencilerinin çevreye yönelik bilgi ve tutumları üzerine
bir çalışma, YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Ünal, S. ve DımıĢkı E. (1999). Unesco-Unep himayesinde çevre eğitiminin geliĢimi ve
Türkiye'de ortaöğretim çevre eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 16-17: 142 – 154.
Ünal, S., Mançuhan, E. ve Sayar, A. (2001). Çevre: bilinci, bilgisi ve eğitimi.
(ISBN:975-238-X) Marmara Üniversitesi Yayınları
Ürey, M. ve ġahin, B. (2010). Akademik personelin çevre sorunları ve çevre eğitimine
yönelik duygu, düĢünce ve davranıĢlarının değerlendirilmesi. Çukurova
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (38), 134-149.
VarıĢlı, T. (2009). Evaluating eighty grade student’s environmental literacy: the role of
socio-demographic variables, Unpublished Master Dissertation, Middle East
Technical University, Ankara.
Volk, L. T., Mcbeth, W. (2001). Environmental literacy in the United States, (Eds:
Hurold R. Hungerford, William J. Bluhm, Trudi L. Volk, John M. Ramsey).
Essential Readings in Environmental Education 2. Edition, Illinois, Stipes
Publishing L.L.C.
292
Wisconsin Center for Environmental Education (1994) High school environmental
survey. Stevens Point, WI: WCEE.
Wisconsin Center for Environmental Education (1997). Environmental education in
Wisconsin
“are
we
walking
the
talk”
(26.02.2011
http://www.uwsp.edu/cnr/wcee/PDF/WalkTalk/EEinWI.pdf
tarihinde
sitesinden
indirilmiĢtir.)
Yavetz, B., Goldman, D. and Pe'er, S. (2009). Environmental literacy of pre-service
teachers in Israel: a comparison between students at the onset and end of their
studies', Environmental Education Research, 15: 4, 393-415.
Yavuz, F. ve KeleĢ, R. (1983). Çevre sorunları, Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi
Yayınları.
Yıldız, K., Sipahioğlu, ġ. ve Yılmaz M. (2009). Çevre Bilimi ve Eğitimi, Ankara:
Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
Yılmaz, A., Morgil, Ġ., Aktuğ, P. ve Göbekli, Ġ. (2002). Ortaöğretim ve üniversite
öğrencilerinin çevre, çevre kavramları ve sorunları konusundaki bilgileri ve
öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 156-162.
Yılmaz, V. ve Çelik, E. H. (2009). Lisrel ile yapısal eşitlik modellemesi I. Ankara:
Pegem Akademi.
Yücel, S., A. ve Morgil, Ġ., F. (1998). Yüksek öğretimde çevre olgusunun araĢtırılması.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 84-91.
Yücel, S. A. Ve Morgil, F. Ġ. (1999). Çevre eğitiminin geliĢtirilmesi. BAÜ Fen
Bilimleri. Enstitüsü. Dergisi, 1 (1), 76-89.
(www. ttkb.meb.gov.tr/program).
(http://www.enviroliteracy.org/index.php),
293
EKLER
294
Ek-1: Ölçek Kullanma Ġzni
295
Ek- 2: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık
Düzeylerini Belirleme Anketi
Saygıdeğer Öğretmen Adayları, Bu araĢtırma, sizlerin çevre ve çevre sorunları ile ilgili sahip olduğunuz bilgi, tutum
ve davranıĢları; aynı zamanda çevre sorunlarını çözme konusunda sahip olduğunuz becerileri belirlemek amacıyla
hazırlanmıĢtır. 5 bölümden oluĢan bu ankette ilgili açıklamalar her bölümün baĢında yer almaktadır. Lütfen her bir
soruyu cevaplamaya çalıĢınız. Ankete vereceğiniz cevaplar, araĢtırma sonuçlarını doğrudan etkileyeceği için son
derece önemlidir. Bu çalıĢmaya gerekli özeni göstermenizi rica eder, Ģimdiden çok teĢekkür ederim.
Kadir KARATEKĠN
1. BÖLÜM
KĠġĠSEL BĠLGĠ FORMU
Bu bölümde yer alan 16 soru, sizler hakkında bazı kiĢisel bilgileri belirlemeye yönelik olarak hazırlanmıĢtır. Lütfen her
bir soruyu dikkatlice okuyun ve size en uygun olan seçeneği (X) ile iĢaretleyiniz ve boĢ bırakılan yerlere sizden istenilenleri
yazınız.
1.
2.
3.
4.
Cinsiyetiniz nedir?
YaĢ Aralığınız:
ġuan kaçıncı sınıftasınız :
Genel akademik ortalamanız nedir?
( ) Bayan
( ) 17-19
( )1
( ) 20-21
( )2
5. Üniversitede, Çevre Eğitimi / Çevre Sorunları dersi aldınız mı?
6. Lisede, Çevre eğitimi / Çevre sorunları dersi aldınız mı?
7. Çevre ile ilgili herhangi bir sivil toplum kuruluĢuna
(TEMA, Doğal Hayatı Koruma Derneği; Doğa Derneği vb.)
üye misiniz? Eğer üyeyseniz lütfen ismini yazınız…………..
8. Anne ve babanızın eğitim durumu nedir?
9. Ailenizin aylık toplam geliri nedir? ( ) 0-630 TL
10. Babanızın mesleği nedir ?
( ) ĠĢçi
(
11. Annenizin mesleği nedir ?
( ) Ev hanımı (
12. Üniversiteye baĢlamadan önce yaĢadığınız yer:
(
(
(
(
13.Çevreye karĢı duyduğunuz merak düzeyi nedir?
( ) Erkek
( ) 22-23
( )3
( ) 24-25
( )4
( ) 25 +
Dörtlük Sistem
Yüzlük Sistem
( ) 2.00’dan az
53.33’den az
( ) 2.01 - 3.00
53.56 - 76.66
( ) 3.01 - 3.50
76-90 - 88.33
( ) 3.51 - 4.00
88.56 - 100
( ) Evet
( ) Evet
( ) Evet
( ) Hayır
( ) Hayır
( ) Hayır
Anne
AOkur-yazar değil
Ġlkokul mezunu
( )
( )
( )
( )
Ortaokul mezunu
( )
( )
Lise mezunu
( )
( )
Üniversite mezunu
( )
( )
( ) 631-1300 TL
( ) 1301-2500 TL
( ) 2501 TL ve üzeri
) Çiftçi ( ) Esnaf ( ) Memur ( ) Emekli ( ) ÇalıĢmıyor ( ) S. Mes.
) ĠĢçi
( ) Esnaf ( ) Memur ( ) Emekli ( ) S. Meslek
) Köy ( ) Kasaba ( ) Küçük Ģehir: Nüfusu 10.000–100.000 arası
) Orta Ģehir: Nüfusu 100.000–500.000 arası
) Büyük Ģehir: Nüfusu 500. 000–1.000000 arası
) Çok büyük Ģehir (metropol): 1.000.000'dan çok olanlar
( ) Hiç merak etmiyorum
( ) Çok az merak ediyorum
( ) Orta düzeyde merak ediyorum ( ) Çok merak ediyorum
14. Doğal alanlarda bulunma sıklığınız nedir?
(deniz, orman, göl kenarı, doğal parklar,
botanik bahçeleri, doğa tarihi müzeleri vb.)
15. Çevresel aktivitelere katılma sıklığınız nedir?
(doğa yürüyüĢleri, dağcılık, kampçılık, su sporları,
izcilik, ağaç dikme, çöp toplama, vb.)
16. Diğer konularla (siyaset, demokrasi, spor, sanat,
ekonomi vb..) karĢılaĢtırdığınızda çevre konularıyla
ilgili çalıĢmak sizde ne hissettiriyor?
( ) Daha az ilgi uyandırıyor
( ) Hemen hemen aynı
( ) Daha çok ilgi uyandırıyor
17. YaĢıtınız olan diğer öğrencilerle karĢılaĢtırdığınızda
çevreyle ilgili konuları ne kadar iyi anladığınızı
düĢünüyorsunuz?
( ) Ortalamanın altında
( ) Ortalama
( ) Ortalamanın üstünde
18. Ailenizde çevre duyarlılığı
(çevrenin korunması ve güzelleĢtirilmesi) yüksek olan
birey var mı? (Cevabınız hayırsa 22. Soruyu geçiniz)
Baba
( ) Hiç bulunmadım
( ) Bazen bulundum
( ) Nadiren bulundum
( ) Çok sık bulundum
( ) Hiç bulunmadım
( ) Bazen bulundum
( ) Nadiren bulundum
( ) Çok sık bulundum
( ) Evet
( ) Hayır
296
1. Çevre ile ilgili televizyon programlarını izlemeyi severim.
2. Çevre sorunlarının çözülmesi için yapabileceğim fazla bir Ģey olmadığını düĢünüyorum.
3. Çevre hakkında bir Ģey okumak ilgimi çekmez.
4. KuĢ ve böcek gibi hayvanların seslerini dinlemekten hoĢlanırım.
5. Çevre sorunları ile ilgili kaygıların çoğunun abartıldığını düĢünüyorum.
6. Çevre sorunlarını ve konularını bilmenin benim için önemli olduğunu düĢünüyorum.
7. Ormanların yok edilmesi konusuyla ilgileniyorum.
8. Ozon tabakasına verilen zararın herkesin ilgilenmesi gereken bir konu olduğunu
düĢünüyorum.
9. Satın alacağım Ģeyler daha pahalıya mal olsa bile çevreyi korumak için endüstri ve
tarımın daha çok kontrol edilmesi gerektiğini düĢünüyorum.
10. Dünyadaki çöllerin büyüklüğünün artması ile ilgilenmiyorum.
11. Çevreyi korumak için yeterince yasanın olduğunu düĢünüyorum.
12. Çevre sorunlarının çözümüne faaliyetlerimle katkı yapabileceğime inanıyorum.
13. Özgürlüğümü sınırlandıran her tür çevresel düzenlemeye karĢı çıkarım.
14. VahĢi yaĢam alanları için daha çok yer ayrılmalıdır.
15. Fosil yakıtların araĢtırılmasının, üretiminin ve kullanımının arttırılabilmesi için çevresel
sınırlamalar kaldırılmalıdır.
16. Yaptığım Ģeylerin çevrenin niteliği üzerinde çok etkili olmadığını düĢünüyorum.
17. Vergilerin daha yüksek olmasına neden olsa da hükümet yenilenebilir enerjiyle ilgili
araĢtırma ve geliĢtirmelere maddi destek sağlamalıdır.
18. Türkiye’de ne kadar çok atık üretildiği ile ilgileniyorum.
19. Bireysel özgürlüklerin kısıtlanmasına neden olsa da gelecekteki yaĢamın niteliğini
koruyan yasalar geçirilmeli ve yürürlüğe konulmalıdır.
20. Dünyadaki türlerin yok olma hızıyla ilgilenmiyorum.
21. Hava ya da su kirliliğinin sebep olduğu çevresel sağlık sorunlarıyla ilgileniyorum.
22. Çevre sorunlarının çözülmesine yardım etmek istiyorum.
23. Çevre ile ilgili bir Ģeyler yapmak konusunda arkadaĢlarımın düĢüncelerini değiĢtirmenin
çok zor olduğunu düĢünüyorum (örneğin; geri dönüĢüm).
24. Çevremdeki çiçek, ağaç, bulut gibi doğal varlıkların genellikle farkına varmam.
25. Çevre sorunlarının çözümüne yardımcı olmanın sorumluluğum olduğunu düĢünüyorum.
26. Eğer bir kiĢinin otomobili hava kirliliği için belirli standartları aĢarsa onun o otomobili
sürmesine izin verilmemelidir.
27. Bireysel çabaların çevresel sorunların çözümüne katkıda bulunabileceğini
düĢünüyorum.
Hiç katılmıyorum
Katılmıyorum
Karasızım
Katılıyorum
Bu bölümde bulunan ifadeler sizin çevreye karĢı tutumunuzla ilgili düĢüncelerinizi
öğrenmek için hazırlanmıĢtır. Sizlerden istenen maddeleri dikkatlice okumanız ve
kendinize en uygun olan seçeneği “X” iĢareti koyarak iĢaretlemenizdir. Her cümle için
yalnızca bir seçeneği iĢaretleyiniz.
Kesinlikle katılıyorum
2. BÖLÜM
ÇEVREYE YÖNELĠK DUYUġSAL EĞĠLĠMLER ÖLÇEĞĠ
297
1. Elektrik tasarrufu yapmak için ıĢıkları ve elektrikle çalıĢan aletleri
kullanmadığım zaman kapatırım.
2. AĢırı (Gereğinden fazla) paketlenmiĢ ürünleri satın almaktan kaçınırım.
3. Çevreye zarar veren bir Ģeyler yaptığını fark ettiğim insanlarla o davranıĢtan
vazgeçirmek amacıyla konuĢurum (örneğin; o kiĢiyle meĢrubat kutularını çöpe
atacağı yere geri dönüĢüme göndermesi konusunda konuĢmayı denerim).
4. Çevreyi korumaya yardımcı olmak için otomobil kullanmak yerine yürürüm,
toplu taĢıma araçlarını kullanırım veya bisiklete binerim.
5. Tükettiğim ürünlerin miktarını azaltmak için çaba gösteririm.
6. ArkadaĢlarım için olumlu bir çevresel örnek oluĢtururum.
7. Okulumuzda çevresel konu ve sorunlarla ilgili gönüllü olarak çalıĢanları
desteklerim.
8. Yolda yürürken yerde gördüğüm metal kutuları alır ve geri dönüĢüme
göndermek için yanımda taĢırım.
9. Çevre konuları hakkındaki görüĢlerimi ifade etmek için politikacılara
yazarım ya da onları ararım.
10. Çevre hakkında gazete ve dergi yazılarını okurum.
11. Çevre konuları veya sorunları hakkında gazetelere mektup / e-posta
gönderirim.
12. Fark ettiğim çevre sorunlarını ve ihlallerini ilgililere bildiririm.
13. Çevre ile ilgili sivil toplum kuruĢlarının eylemlerine katılırım.
14. Çevre ile ilgili sivil toplum kuruluĢlarının güçlenmesi için parasal destek
sağlarım.
15. Yere çöp atan ve çevreye zarar veren insanları uyarırım.
16. Okulumuzdaki su ve elektrik tüketimini azaltmak için arkadaĢlarımı harekete
geçiririm.
17. Çevreyi korumanın önemi konusunda baĢkalarını ikna etmek için
uğraĢırım.
18. Çevremde (okulda, sokakta vb.) gördüğüm çöpleri çöp kutusuna atarım.
19. Bir partiye oy vermeden önce o partinin çevre politikasını incelerim.
Hiçbir Zaman
Nadiren
Bazen
Genellikle
Bu bölümde yer alan ifadeler sizin çevreye karĢı davranıĢlarınızla ilgili,
çevreyi korumak ve çevre sorunlarını çözmek için yapmıĢ olduğunuz
eylemleri belirlemek amacıyla hazırlanmıĢtır. Her cümle için yalnızca bir
seçeneği iĢaretleyiniz.
Her Zaman
3. BÖLÜM
ÇEVRE DAVRANIġ ÖLÇEĞĠ
298
4. BÖLÜM
ÇEVRE BĠLGĠ TESTĠ
Bu bölümde 21 adet çoktan seçmeli soru yer almaktadır. Bu sorular çevre ile ilgili sahip olduğunuz bilgileri
belirlemek için hazırlanmıĢtır. Her sorunun bir doğru cevabı vardır. Bilimsel bulguların güvenirliği için lütfen
cevapsız soru bırakmayınız.
1. Temel ekolojik ilkelere dayanarak [………………………]sonucuna varmamız gerekir.
a) Ġnsan sonsuza kadar var olacak klimaks (en üst) türdür.
b) Ġnsan türü sonunda yok olacaktır, yapılacak hiçbir Ģey bunu engelleyemez.
c) Ġnsan yaĢamını destekleyecek dengeli bir ekosistem var oldukça insan türü var olacaktır.
d) Ġnsan türünün ne olacağını tahmin etmenin hiçbir yolu yoktur; ekolojik ilkeler insanlara uygulanmaz.
e) Ġnsan türü doğa için olmazsa olmaz türdür.
2. Türkiye’de asit yağmurlarına neden olduğu belirlenen ana emisyon kaynakları aĢağıdakilerden hangisidir?
a) Volkanlar
b) Orman yangınları
c) Petrol rafinerileri
d) Otomobillerin egzozlarından çıkan gazlar
e) Termik santraller
3. AĢağıdakilerden hangisi enerji üretimi için nükleer santralleri kullanmanın avantajlarından biridir?
a) Nükleer santralleri yapmak pahalı değildir.
b) Atık ürünlerini depolamak oldukça kolaydır.
c) Daha az hava kirliliğine neden olur.
d) Tamamen güvenilirdirler.
e) Santralleri kurmada yer bulmak kolaydır.
4. AĢağıdakilerden hangisi atmosferin özelliklerinden biri değildir?
a) Oksijen kaynağıdır.
b) Zararlı ıĢınları engeller.
c) Dünyanın ısısını yaĢam için uygun bir aralıkta tutar.
d) GüneĢ ıĢınlarının tamamını yeryüzüne iletir.
e) Canlılar için yaĢam kaynağıdır.
5. Dünyadaki yaĢam için en önemli enerji kaynağı aĢağıdakilerden hangisidir?
a) Petrol
b) GüneĢ
c) Rüzgar
d) Bitkiler
e) Su
6. Sürdürülebilir kalkınma;
a) Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik yetenek ve olanaklarını kısıtlamaksızın, bugünkü
ihtiyaçların karĢılanmasıdır.
b) Bir ülkenin ekonomik büyümesini destekleyen her türlü kalkınmadır.
c) Tükenen bir kaynağa yeni bir alternatif kaynak sağlayan teknolojik kalkınmadır.
d) Var olan yer altı ve yer üstü kaynaklarının verimli kullanımını kapsayan bir kalkınmadır.
e) Dünyadaki bütün ülkelerin geliĢimleri ve kalkınmalarını kapsayan her türlü faaliyettir.
7. AĢağıdaki çevre sorunlarından hangisi hava kirliliği sonucu oluĢmamıĢtır?
a) Göl sularındaki asit oranının artması
b) KireçtaĢı yapılarda hasar
c) Solunum yolları hastalıkları
d) Akarsularda organik birikimin artması
e) Asit yağmurlarının oluĢması
8. Gazetede bölgenizdeki musluk sularının kimyasal gübre kalıntılarınca kirlendiğine iliĢkin bir makale
okudunuz. Ne yaparsınız?
a) Ġçme suyumu kaynatırım.
b) Bir karbon filtre takarım.
c) UV (Ultraviyole) ıĢın tesisatı kurarım.
d) Suyu normal içmeye devam ederim.
e) Suyu süzerek içerim.
299
9. AĢağıdakilerden hangisi ekolojinin kural ve ilkelerinden biri değildir?
a) Doğadaki her kaynak sınırsızdır.
b) Doğada özdenetim vardır.
c) Doğada var olan bir Ģey yok olmaz.
d) Doğa kendisine yapılana tepki gösterir.
e) Doğa kendisini yenileyebilecek özelliğe sahiptir.
10. Bir göl ekosisteminde aĢağıdaki canlı gruplarından hangisinin ilk önce ortadan kalkması, ekosistemin uzun
zaman bağımsız olarak varlığını sürdüremeyip zamanla ortadan kalkmasına sebep olur?
a) Balıklar
b) Küçük omurgasızlar
c) Zooplanktonlar (suda yaĢayan küçük canlılar)
d) Sucul memeliler
e) Algler
11. AĢağıda verilenlerden hangisi biyoçeĢitliliği tehdit eden etkinliklerden değildir?
a) KirletilmiĢ ortamlara müdahale ederek toksik maddeleri etkisiz hale getirme
b) Habitatların insan etkinlikleri ile değiĢikliğe uğratılması
c) Ġnsanlar tarafından, ürün miktarını artırmak için habitatlara doğal olmayan türlerin sokulması
d) Hammadde, yakıt ve besin elde etmede kaynakları aĢırı kullanma
e) Besin zincirlerinin basamaklarından bazılarının kaybolması
12. Doğanın korunması ile ilgili aĢağıdaki önlemlerden hangisi en dar kapsamlıdır?
a) ArıtılmamıĢ atıkların denizlere atılmasının yasaklanması
b) Zehirli fabrika atıklarının arıtılması
c) Tarım ilaçları kullanımının en aza indirgenmesi
d) Ormanların sürekliliğinin korunması
e) Bir tür hayvanın avlanmasının yasaklanması
13.. AĢağıdakilerden hangisi çevre sorunlarının tarımsal kökenli kaynaklarından biri değildir?
a) AĢırı otlatma
b) Fazla sulama
c) Ürün miktarını arttırmak için hormon kullanımı
d) Organik tarım yapılması
e) Tarımsal mücadele kimyasallarının kullanılması
14.. Günlük hayatımızda kullandığımız pek çok elektronik aracın çalıĢmasını sağlayan pillerin geri dönüĢümü
neden önemlidir?
a) Ekonomik olmadığı için
b) Yeniden üretilmesi zor olduğu için
c) Ġçinde değerli metaller olduğu için
d) Zor bulunan madenlerden yapıldığı için
e) Zararlı kimyasallar içerdiği için
15. Türkiye’de çevreyi korumaya yönelik kararlar alan resmi kurumun adı nedir?
a) Çevre ve Orman Bakanlığı
b) TEMA
c) Tabiatı Koruma Vakfı
d) Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı
e) Doğa Derneği
16. AĢağıdakilerden hangisi bir habitat değildir?
a) Bir ağaç kabuğu
b) Termit bağırsağı
c) Okyanus
d) Yüzme havuzu
e) Büyük göller
300
17. Çevre tahribatını önlemek için fosil yakıtlardan elde edilen enerji yerine,
I. Jeotermal enerji
II. GüneĢ enerjisi
III. Rüzgar enerjisi
Ģeklinde enerjilerden hangileri kullanılmalıdır?
a) Yalnız II
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III
18.. AĢağıdaki haritanın adı hangi seçenekte doğru verilmiĢtir
a)
b)
c)
d)
e)
Türkiye’deki Termik Santralleri Haritası
Türkiye’deki Jeotermal Santralleri Haritası
Türkiye’deki Rüzgar Santralleri Haritası
Türkiye’deki Hidroelektrik Santralleri Haritası
Türkiye’deki Biyomas Santralleri Haritası
19. AĢağıdakilerden hangisinin varlığı, diğerlerinin var olmasının ön koĢuludur.
a) Hayvanların olması
b)YeĢil bitkilerin olması
c) Mantarların olması
d) Bakterilerin olması
e) Asalakların olması
20. Nüfusun belirli kesimlerinin çevresel bozulmanın olumsuz sonuçlarına, baĢkalarına göre daha fazla maruz
kalmasına ne denir?
a) Çevre Hakkı Ġhlali
b) Çevre Baskısı
c) Çevresel Ayrımcılık
d) Plansız ġehirleĢme
e) Çevresel Etki değerlendirmesi (ÇED)
21. Eğer öğrenci çevre kulübünüz çevresel bir konu/sorun ile ilgileniyorsa ilk yapılacak Ģey aĢağıdakilerden
hangisidir?
a) Konu/sorun hakkında bir dilekçe yazmak
b) Konuyu/sorunu çözmeye yardımcı olabilecek insanlarla konuĢmak
c) Konu/sorun ile ilgili kaygılarınız ı seçilmiĢlere iletmek
d) Konuyu/sorunu araĢtırmak
e) Konu/sorun hakkında görsel ve yazılı medyayı bilgilendirmek
301
5. BÖLÜM
ÇEVRE BĠLĠġSEL BECERĠ TESTĠ
AĢağıda GDO (Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizmalar) ile ilgili bir panelden alınmıĢ bir konuĢma bulunmaktadır. Bu
konuĢmayı dikkatlice okuyarak ilgili soruları cevaplayınız.
“20. yüzyılın sonlarına doğru tarımsal araĢtırmalarda klasik yöntemlerin yanı sıra teknolojik yöntemler de
kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu konuda yaĢanılan çok hızlı geliĢim sonucunda tarımsal önemi olan genlerin farklı
bitki türlerinden veya organizmalardan izole edilerek kültür çeĢitlerine aktarılması mümkün olmuĢtur. Böylece 21.
yüzyılın baĢlarında dünya tarımının gündemine genetik yapısı değiĢtirilmiĢ organizmalar (GDO) kavramı girmiĢ
ve beraberinde bir dizi tartıĢmayı da getirmiĢtir. ġu anda GDO 900 çeĢit gıda maddesinde kullanılıyor. GDO’da
risk sıfır değildir; ama olasılık ne kadardır? Transfer edilen genlerin insan ve hayvan bünyesindeki
mikroorganizmalarla birleĢme riski, bağıĢıklık sistemini bozma ve vücudun kendi kendine saldırma riski, çevre
üzerindeki etkisi, biyolojik çeĢitliliğin yok olma riski var. Bu genlerin insan genomunun içerisine geçme olasılığı
düĢük, ne kadar olduğunu bilmiyorum ama sıfır değil! Çernobil faciasındaki gibi milyonlarca insanı
etkileyebilecek bir faciaya da yol açabilir.”
Yönerge: Yukarıda bir çevre sorunu verilmektedir. Bu sorunun çözümüne iliĢkin aĢağıda karıĢık sıralı ifadeler
bulunmaktadır. Siz yeterli imkânları olan bir bilim adamı olduğunuzu düĢünerek sorunun çözümüne iliĢkin izlenmesi
gereken sırayı bulunuz. Her ifadenin önünde bulunan boĢluğa izleyeceğiz sıra numarasını yazınız.
……….a) Piyasada satılan GDO’lu ürünlerden rastgele örnekler seçerim.
……….b) Deneyler ve gözlemler sonucunda ürettiğim çözümü bilimsel bir yayın olarak kamuoyuna sunarım.
……….c) Laboratuar ortamında gerekli görülen deneysel çalıĢmaları yaparım.
……….d) Sorunun ne olduğunu tanımlarım. Kütüphanelerden, internetten, bilimsel makale ve tezlerden
yararlanarak bilgi toplarım.
……….e) Deneyler sonucunda elde ettiğim verileri yorumlarım ve çözüm önerisi üretirim.
……….f) Hipotez (geçici çözüm önerisi) kurarım.
………g) Diğer bilim adamlarının çözüm önerimi test etmelerine olanak sağlarım. Böylece çözüm önerimin
geçerliliğini ispatlarım.
Yönerge: Genetiği bozulmuĢ ürünlere karĢı getireceğiniz çözüm önerileri ve göstereceğiniz davranıĢ biçimlerini
maddeler halinde yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Download