Çalışacağınız toplu soruları anlayarak çözmenizi

advertisement
Çalışacağınız toplu soruları anlayarak çözmenizi
cevapları ezberlememenizi öneririm 
*Evreni ve varlıkları yaratan herhangi bir güç ya da tanrı olmadığını savunan inanç biçimine denir?
A) Tevhit B)Ateizm C) Teslis D) Politeizm E)Reenkarnasyon
*Ömer b. Abdülaziz, halife seçildiği zaman, Hz. Peygamber’in mülkü olan toprakları ellerinde bulunduran, Mervan
oğullarını toplayıp onlara (şöyle) dedi: “Şüphe yok ki Fedek arazisi Resulullah’ındı. Onun bir kısmını kendi ailesine infak
ederdi. Bir kısmını da Haşimoğullarının küçüklerine ihsan ederdi. Bir kısmıyla da bekârları evlendirirdi”
Peygamberimizin araziden elde ettiği gelirin bir bölümünü bekâr olanları evlendirmek için kullanması onun hangi
özelliğini gösterir?
A) Mal Mülk edinmeyi önemsediğini
B) Topraklarını ekip biçtiğini
C) Aile kurumuna çok önem verdiğini.
D) Küçük çocukları sevdiğini
E) Kendi ailesini çok sevdiğini
*Hangisi ibadet etmenin asıl amacıdır?
A)Cennete girmek
B)Allah’ın rızasını kazanmak
C)Sevap kazanmak
D)Psikolojik olarak rahatlamak
E)Cehennemden korkmak
*İnsanın Allah dışındaki bir varlığa Allah’a ait özelliklerden birini atfederek o varlığa da inanmasına ve bunu yapan
kişiye ne ad verilir?
A) Şirk-Kâfir
B) Şirk-Müşrik
C) İnkâr-Müşrik
D) İman-Mü’min
E) inkar-iman
*“Şu dünya malı gerçekten çekici ve tatlıdır. Buna bir Müslümanın sahip olması ne kadar güzeldir! Yeter ki, ondan
fakire, yetime ve yolcuya versin.” Yukarıdaki hadisle Peygamber Efendimiz neyi vurgulamıştır.?
A)Dünya malının insanları kandırdığını
B)Fakirliğin zenginlikten daha iyi olduğunu
C)Müslümanların ne şekilde olursa olsun mal mülk edinmesi gerektiğini
D)Fakir ,yetim ve yolda kalmışların çok fazla olduğunu
E) Müslümanların fakire,yetime ve yolculara yardım ettiği sürece zenginleşmesinde sakınca olmadığını
*“Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve çalışması da yakında görülecektir.” Ayetine göre
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çalışmadan başarılı olmak mümkün değildir.
B) Başarı ve başarısızlık tesadüflerle elde edilemez.
C) İnsan üzerine düşen gayreti göstermelidir.
D) Alınyazımızda olduğu için başarısız oluruz.
E) Çalışan karşılığını alır.
*Din, yeryüzünde ilk defa ne zaman ortaya çıkmıştır?
A) İlk insanla birlikte
B) Hz. Muhammed döneminde C) MÖ 1525 yılında
*Aşağıda verilenlerden hangisi ibadetin yapılış sebeplerinden biri olamaz?
A) Allah’ın emri olması
B) Allah’ın rızasını kazanma isteği
C) Allah’ın ibadet edilmeye layık olması
D) Toplumsal geleneğe uyma arzu ve isteği
E) Cennete gitme arzusu.
D)Nuh Tufanında
E) Hiçbiri
*“Bir keresinde Hz. Ebu Zer ile Hz. Bilal-i Habeşî arasında bir tartışma çıkmıştı. Tartışma ilerlediğinde Ebu Zer, gerçek
niyeti öyle olmasa bile, bir anlık kızgınlıkla, Bilal-i Habeşî’ye “kara kadının oğlu” diyerek ithamda bulunmuştu. Hz. Bilal,
Habeşistan kökenli siyahi bir mümindi. Kendisinin ırkından ve renginden dolayı kınanması, itham edilmesi ağırına
gitmişti. Bu olaydan Peygamberimizin haberi oldu. Ebu Zer’e hitaben; “Sende cahiliyye âdetleri görüyorum” diyerek,
yaptığı şeyin hatalı olduğunu ve kardeşini bu şekilde incitmemesi gerektiğini ona hatırlattı. O da Bilal’den güzel bir
şekilde özür diledi.” Hadisesinden nasıl bir ders çıkarılır?
A)Kulların Eşitliği
B) Saygı
C) Alçak gönüllülük
D) Haya
E) Hakkı ayakta tutma
*Örnek aldığımız Peygamberimiz(sav) “Bilginin kaynağı” noktasında hangisini başta ve öncelikli görmüştür?
A)Kur’an-ı Kerimi
B)Hadisi
C)Aklı
D)Kanaatler
E)Nakli
*“Muhakkak ki Allah …………………., iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar.
O, düşünüp tutasınız diye, size öğüt verir.” (Nahl 90)boşluğa ne gelmelidir?
A)Namazı B)Zekatı C)Sadakayı D)Haccı E)Adaleti
* “Kim bir iyilik yaparsa, ona on katı vardır.” (6/160) ayetinden hangisi anlaşılmaz?
A)Dinin iyi olan her türlü davranışı teşvik ettiği
B)Yapılan iyiliklerin karşılıksız kalmayacağı
C)Her iyiliğin, on katı ile ödüllendirileceği
D)İyilik yapmak için uğraşmanın gereksiz olduğu
E)İyilik yapanın,yaptığı iyilikten fazlasıyla afatlandırılacağı
*“Hz. Muhammed (S.A.V.) Medine’ye misafir olarak gelen Hıristiyan bir gruba Mescid-i Nebevi’nin bir köşesinde
kendi dinlerine göre ibadet etmelerine müsaade etmiştir."Hz. Muhammed’in bu davranışı O’nun aşağıda sahip olduğu
özelliklerinden daha çok hangisinin içerisinde değerlendirilir?
A) Hoşgörü B) Sabır C)İsmet D)Tebliğ E)Merhametini
*“Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından (alak) yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. O
ki kalemle (yazmayı) öğretti. İnsana bilmediğini öğretti ” ayetinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz.
A)-İnsanın yaratılışının özünde kan (alak) olduğu
B)-Yaratıcının Allah olduğu
C)-Başka yaratıcıların da olduğu
D)-İnsanın öğrenebilen bir varlık olduğu
E)-İnanlara verilen ilk emrin okumak-öğrenmek olduğu
*Hz. Muhammed, namazı uzun kıldıran bir imamı uyarmış, cemaatte yaşlılar olabileceğini ve zorlanabileceklerini
söylemiştir. Bu olay Peygamberimizin daha çok hangi yönünü yansıtır?
A) Hoşgörünü
B) Sabrını
C) Cesaretini
D)Güvenirliliğini
E) Kolaylaştırıcılığı
*“İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeye- ceğimizi mi sanır? Evet, bizim, onun parmak uçlarını bile eski
haline getirmeye gücümüz yeter.”(kıyamet 3-4) ayetinde ne söylenmek isteniyor?
A)-İnsan vücudunda kemiklerin sabit ve bağlı olmadığı
B)-İnsanın vücuduna bakınca hayrete düştüğü
C)-Yeniden dirilmenin ardından, Allah’ın insanları tekrar şekillendirmesinin zor olmadığı
D)-İnsanların kemik yapılarının önemi
E)- insan iskeletinin kemiklerden oluştuğu
* Aşağıdakilerden hangisi dinin anlaşılmasında sünnetin rolüyle ilgili değildir.
A)Sünnet Kur’an’ın açıklayıcısıdır.
B)Sünnet dinin temel kaynaklarındandır.
C)Sünnetin yerel olduğu gibi evrensel boyutu da vardır.
D)Sünnetin kaynağı olan Hz Peygamberi anlamadan dini anlayamayız
E)Kur’an dinimizi öğrenmek için yeterli bir kitaptır, başka bir kaynağa ihtiyaç yoktur.
*Aşağıdakilerden hangisi ibâdetin toplumsal faydala rından biri değildir?
A) İbadetler güzel ahlakın gelişmesine katkı sağlar
B) Kaynaşmaya katkıda bulunur
C) Toplumdaki kötülüklerin yayılmasına engel olur
D) İnsanda iç huzuru sağlar
E) İnsana diğerkâmlığı öğretir
*Aşağıdakilerden hangisi ibadetin toplumsal faydaları arasında değildir?
A)Güzel ahlakın gelişmesine katkıda bulunur.
B)Kötülüklerden alıkoyar
C)Sabırlı olmayı öğretir.
D)Sosyal yardımlaşmayı sağlar
E) Rızkı genişletir
*Murat bey Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğrencilere kader kelimesinin anlamını sormuştur. Aşağıdaki
öğrencilerden hangisi Murat Bey’in sorusuna doğru cevap vermiştir?
A) Burak: Yapılması gereken her şeyi yaptıktan sonra Allah’a dayanıp güvenmektir.
B) Çağla : Ezelde bilinen ve takdir edilen şeylerin yeri geldiğinde gerçekleşmesidir.
C) Mutlu: Bir kimsenin şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmesidir.
D) Melis: Yüce Allah’ın, canlılara yiyip içmek ve yararlanmak için verdiği her türlü nimete denir
E) Fatih: Allah’ın bilmesine ve her şeyin bilgisi dahilinde bir ölçü ile belirlenmesine denir
*Peygamberimizi gerçekten örnek almak nasıl olur ?
A) Uygulamalarını iyi anlayarak ona benzemeye çalışmak
B) Onun yediklerini yemek
C) Onun gibi bir evde oturmak
D) Onun gibi giyinmek
E) Dünya işlerini tamamen bırakma
*“Aşağıdakilerden hangisi örnek insan özelliklerin den değildir?
A)Samimi olmak B)Dürüst olmak C)Güvenilir olmak
D)İnatçı olmak
E)Azimli olmak
*Aşağıdakilerden hangisi Allah’a yaptığımız ibadetimizin makbul olan bir sebebi değildir?
A) Dünyalık bir menfaat elde etmek için ibadet ederiz.
B) Allah’ın sevgisini, rızasını kazanmak için ibadet ederiz.
C) Allah’a Allah olduğu için ibadet ederiz
D)Cennete girip cehennemden kurtulmak için ibadet etme
E) Allah emrettiği için ibadet ederiz.
*Peygamber Efendimizin (sav) mübarek sözlerine ne ad verilir?
A)Ayet
B) Hadis C) Deyim D) Kelam E)Sünnet
*“Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazları nı ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır; hayra da mani
olurlar.’’ Ayette vurgulanan husus nedir?
A)Namaz kılanlar hayra engel olurlar.
B)Namaz kılanlar gösteriş yaparlar.
C)Gösteriş için yapılan ibadetler kabul ve makbul değildir
D)Gösteriş yapanlar hem namaz kılar hem hayır yaparlar.
E) Namazlarını ciddiye almayanlar gösteriş için yaparlar.
*Aşağıdakilerden hangisi, Ehl-i Beyt’ten biri değildir?
A) Hz. Fatıma
B) Hz. Ali
C) Hz. Ömer
D) Hz. Hasan
E) Hz. Hüseyin
*‘’Namazı da dosdoğru kıl, çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülüklerden korur.(Ankebut süresi )
Ayette verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A)Daima namaz kılınız
B)Namaz kılmak farzdır
C)Kötülükten uzak durunuz
D) Namazı doğru kılmak önemlidir
E) İbadet etmek insanı kötülüklerden uzak tutar
*Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)İnsan her zaman yüce ve kudretli varlığa güvenme ve sığınma ihtiyacı hisseder.
B)İnsandaki din duygusu doğuştandır.
C)İslam’a göre Allah insanları kendini bilip tanıyacak kabiliyette yaratmıştır.
D)İnsanın bir maddi bir de manevi yönü vardır.
E)İnsanın fıtratı çevre faktörlerine bağlı olarak oluşur.
*Aşağıdakilerden hangisi İnsanın aklı ve sınırlı iradesiyle yapılır ?
A)Ölüm- ecel
B)Aile
C)Cinsiyet
D)Doğum yeri ve zamanı
E)İnanıp-inanmamak
*Aşağıdakilerden hangisi kaderle ilgili kavramlardan değildir?
a)Ecel b) Ömür c) Tevekkül d) Özgür olmak e) Rızık
*Yüce Allah’ın her şeyi önceden bilip belli bir ölçü ve programa göre takdir etmesine ne ad verilir?
A)Kaza B)Cüz’î İrade C) Kader D)Tevekkül E)Emir
*Deki o Allah birdir.Allah sameddir.O doğurmamış ve doğmamıştır.Onun hiçbir dengi yoktur?” Allah (c.c.) ın
varlığını-birliğini anlatan bu ayetler hangi sureye aittir?
A) Kevser suresi
B)İhlas suresi
C)Nas suresi
D) Fatiha suresi
E) Kafirun suresi
*Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin bizlere sağladığı faydalar arsında gösterilemez ?
A) Oruç sabrı ve dayanışmayı arttırır
B) Namaz insana huzur ve güven verir
C) Hac insanın ekonomik durumunu arttırır.
D)Zekat fakir ve zengin arasındaki sevgi ve saygıyı arttırır.
E)Camide namaz kılan Müslümanlar toplumsal dayanışma ve kaynaşmayı sağlamış olurlar
*“Aşağıdakilerden hangisine ibadetler farz olmaz?
A)Buluğ çağına gelmiş erkek ve kadın
B)Müslüman kimseye
C)Akıllı kimseye
D)Müslüman çocuklara
E)Doğru ve yanlışı ayıran kimseye
*Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerde dikkat etmemiz gereken ilkeler arasında gösterilemez ?
A)Mutlaka karşılık gözeterek yapma B)Bilinçli olma
C)Gösterişten uzak olma
D)Kolay ve güç yetirebilir
E)Samimiyet
*İslam dini ibadetleri temizlik şartına bağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerden önce yapılması emredilen
temizlik görevlerindendir biridir?
A) Namaz B) Abdest C) Kalp temizliği D) Tövbe E) Oruç
*Tevrat hangi peygambere gönderilmiştir?
A)İsa
B)Davut C)İbrahim D) Musa E)Hiçbiri
*Aşağıdaki eserlerden hangisi Hacı Bektaş Veli’ye aittir ?
A) Nutuk B) Sahihi Buhari D) Mesnevi
D) Makalat E) Safahat
*İnsanların kıyametten sonra yeniden diriltilip dünyada yapıp ettiklerinden hesap verecekleri yere ne ad verilir?
A)Mahşer B)Kabir C)Mizan D)Sırat E)Sorgu
*İnsanda doğuştan var olan, hakkı kabul ve idrak etme, Allah’ı bulma ve O’na tapınma yeteneğine ne denir?
A) Kabiliyet B) Asalet C) Ahlâk D) Fıtrat E) Hiçbiri
*Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v)'in hadislerinde geçen kötülüğe karşı nasıl davranacağımızın toplumumuzda içselleştirilmiş olduğu nun göstergesidir?
A)İnsan çiğ süt emmiştir.
B)Çamura taş atma üstüne sıçrar.
C)İyiliğe iyilik her kişinin karı kötülüğe iyilik er kişinin karıdır
D)Kötü söyleme eşine, ağı aktar aşına.
E)Kötü komşu insanı mal sahibi yapar.
*“De ki: Hak Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin (Kehf29)” mealindeki ayette,insanın kaderle
ilgili hangi özelliğine işaret edilmektedir?
A)Özgürlük
B) Akıl
C) Tevekkül
D) Sorumluluk
*Mekke’den Medine’ye hicret ederken Efendimiz’in (sav) yol arkadaşı kimdi?
A ) Hz. Ebu Bekir
B)Hz. Ömer
C)Hz. Osman
D)Hz. Ali
E)İman
E)Hz. Mus’ab b. Umeyr
*“Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur”(Necm-39) ayeti ile anlatılmak istenen hangi
konu ile alakalıdır?
A)Rızık
B) Başarı Başarısızlık
C)Sağlık
D) Hayat
E) Ahiret
*Din kendisine insanı muhatap alır. İnsanı muhatap alırken onun özellikle hangi yönlerine hitap eder?
A) Beden- Yürek
B) Göz- Kulak
C) Kalp- Akıl
D) Zenginlik- Fakirlik
E) Hiçbiri
*Aşağıdakilerden hangisi ibadetin bireysel faydalarından biri değildir?
A)Temizlik
B)Huzur
C)Sosyal Adalet
D)Güven
E) Sorumluluk
*“Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir.
O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir” ayetinde Peygamber Efendimizin (sav) en çok
hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Güvenilirliği
B)Merhametliliği C) Adaletli Oluşu D) Hoşgörüsü
E)Kolaylaştırıcı Oluşu
*Dinimize göre insan aşağıdakilerden hangisinden dolayı sorumlu tutulmaz?
A)Aklını doğru kullanmasından
B)Kazancını kazandığı yerden
C)İradesiyle yaptıklarından
D)Cinsiyetinden
E)İşlediği günahlardan
*Peygamberimizin İslam’ı yayma çabalarına her fırsatta destek veren ve uhut savaşında şehit olan amcası kimdir?
A)Abbas
B) Hz. Hamza
C) Ebu Leheb
D)Ebu Talib
E)Abdullah
*Efendimiz (s.a.v) “İnsanlar ….........…………. gibi eşittirler. Hiç kimsenin başkası üzerinde bir üstünlüğü yoktur” boşluğa
hangi seçenekteki kelimeler gelmelidir?
A) renkler, meyveler B)mal,mülk C)elbisenin düğmeleri
D) vücuttaki organlar
E)tarağın dişleri
*Amentü’yü okurken “Hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmak” anlamında bir cümle kullanırız.
Buna göre hayrın ve şerrin Allah’tan gelmesi ne anlama gelmektedir?
A)Hayır ve şerri Allah yaptırır
B)Hayır Allah’tan şer bizdendir
C)Hayır bizden şer Allah’tandır
D)Allah bize hayır ve şerri işleme ortamı sunmuştur
E)Hayır ve şer değişmez
*Çevre faktöründen bağımsız olarak insanda doğuştan var olduğu düşünülen değişmez özelliklerin bütünü insan
doğasını oluşturur. Allah, insanı kendini bilip tanıyacak kabiliyette yaratmıştır. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)Din
B) Fıtrat C)Akıl D)İman E) Tevhid
*“Peygamberlerin getirdikleri Hak dinler çeşitli sebeplerle bozulmuş ve özelliklerini kaybetmişlerdir “ Bu sebeplerden
birisi aşağıdakilerden hangisi olabilir
A) Haddi aşma B) Bilgisizlik C) Kandırılma D) Hepsi E) Hırs
*Kur’an-ın başka bir dile tercümesine ne ad verilir?
A)tefsir
B) siyer C) meâl
D)hadis
E) Kelam
*Kur’an-ı Kerim’in hemen hemen her sayfasında vurgulanan ana konu nedir?
A) İbadet
B) İnanç
C) Cehennem D) Cennet E) Kıssa
*Kur’an’a göre dünya hayatının en önemli özelliği nedir?
A)İnsanlar için bir barınma yeri olması
B) İnsan için keşiflerde bulunacağı yer olması
C)İnsan için bir imtihan yeri olması
D)İnsanların çoğalma yeri olması
E)İlim öğrenmesi
*Suyun olmadığı yerde teyemmümle abdest alma, yolcuların oruçlarını kazaya bırakabilmesi gibi durum- lar
ibadetlerdeki hangi temel esasa dayanır?
A) İbadetleri vaktinde yapma
B) İbadetlerde bilinçli olma
C) İbadetlerde gösterişten uzak olmak
D) İbadetlerde kolaylık ve güç-yetirebilirlik
E) İbadetlerde isteklilik ve samimiyet
*Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e değin bütün peygamberler insanları tek tanrı inancını benimsemeye
çağırmışlardır. Buna ne ad verilir?
A) Milli inanç
B) Tevhid inancı
C) Din Kültürü
D)Politeizm
E) İhlaslı olma
* Aşağıdaki din-kutsal kitap eşlemesinden hangisi yanlışır?
A) İslamiyet - Kur’an-ı Kerim B) İbrahimi- Zebur C)Hristiyanlık-İncil
D)Yahudilik–Tevrat
E) Davut-Zebur
*Üniversite sınavına hazırlanan iki arkadaş vardır. Bunlardan birisi her gününün en az bir saatini düzenli olarak
sınava hazırlanmakla geçirmiş, yaptığı bu hazırlıkla yetinmeyerek kıldığı namazların ardından Allah’a dua ederek
emeklerinin karşılığını alabilmek için dua etmiş. Diğeri ise boş zamanlarında test çözmüş, dershaneye gitmenin
yeterli olacağını düşünmüş ve tüm başarının sadece bu gayretleriyle elde edilebileceğini düşünmüştür. Yapılan
sınavda birinci öğrenci istediği puanı almış ikinci öğrenci ise çeşitli bahaneler ileri sürmüştür.
Bu parçaya göre iki öğrencinin durumuyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varamayız?
A)Düzensiz ders çalışmak istenilen başarıyı getirmez.
B)İnsan elinden geleni yapmalı Allah’a tevekkül etmedir.
C)Dershane sınavı kazanmak için yeterli değildir.
D) Düzenli ders çalışıp tevekkül etmek başarı getirir.
E) Ne kadar çalışırsan çalış sonuçta kaderde yazılan olur.
*Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
A) Sınavlardaki başarısızlıklar kaderle programlanmıştır
B) Ahiret inancı insanda otokontrol bilincini oluşturur.
C)“Kul Hakkı” yiyen bir kimsenin tövbesinin kabulü için hak sahibi ile helalleşmesi şarttır.
D)Allâh’ın mutlak- sınırsız olan irâdesine Küllî İrâde denir.
E) Allah kişiye rızkını kazanma imkânı vermiştir.
*Yapılması belli bir zenginliğe bağlanmış olan farz ibadetler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Hac –Zekât
B)Namaz –Oruç C) Namaz-Zekât
D)Oruç -Fitre
E) Fitre-Namaz
*Aşağıdakilerden hangisi mal ile yapılan bir ibadettir?
A)Namaz
B)Zekat
C) Hac
D) Oruç E)Dua
*Aşağıdaki İbadetlerden hangisi diğerlerinden farklı sınıftadır?
A) Namaz
B) Hac
C) Zekat
D)Kurban
E) Fitre
*Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin toplumsal faydalarından biri değildir?
A) İbadetler kötülüklerden alıkoyar
B) İnsanların kaynaşmasını sağlar
C) Toplumda kötülüklerin yayılmasını engeller
D) İnsanlara sabrı öğretir
E) İnsanlarda iç huzur sağlar
*“Derslerime ne kadar çalışırsam çalışayım kaderimde ne olacağını nasıl olsa Allah bilmektedir. O halde çalışmasam da
olur; zaten bu yazılı dönemi 24 Kasım’a denk geliyor, o kadar zalim olamazlar.” diyen Çağrıbey Anadolu Lisesi öğrencisi
için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kaderi yanlış anlamıştır
Kaderci bir anlayışı benimsemiştir
Kaderi reddetmektedir
Kader inancı çok güçlüdür
Kaderine razı olmuştur
*İbadetlerde sadece istekli olmak yeterli değildir aynı zamanda ihlâslı olmak gerekir. İhlâs katsayımıza göre
sevaplarımızın derecesi artacaktır.
Yukarıdaki paragrafta “ihlâs katsayısı” deyimi ile aşağıdakilerden hangisini kast etmiştir?
A)Sevap kazanma isteği
B)İbadetlerde istekli olma
C)İbadetlerde samimi olma
D)İbadetlerde sürekli olma
E)İbadetleri toplu yapma
Download