Amnezi: Uzun süreli belleğin kaybı

advertisement

Amnezisi olan insanlar, beyin ameliyatı ya da
yaralanma sonucunda ciddi bellek noksanlıkları olan
kişilerdir.
◦ Anterograd amnezi – beyin ameliyatı veya travmadan sonraki
olaylar için uzun süreli bellek oluşturamama
◦ Retrograde amnezi – Ameliyat veya travma öncesi (özellikle
hemen öncesindeki) olayları hatırlayamama
◦ İnfantil amnezi – 3 yaşından öncesini hatırlayamama
Doç.Dr.Hacer HARLAK-PSİ154-PSİ162

Serbest hatırlama görevi – katılımcılara bir
sözcük listesinin verildiği ve hangi sırada
isterlerse o sırada hatırlamalarının istendiği bir
deney görevi.
◦ Bu tür listelerin ortası ile kıyaslandığında, listenin
başlarında olan sözcükler daha iyi hatırlanır (öncelik
etkisi).
◦ Bu tür listelerin ortası ile kıyaslandığında, listenin
sonlarında olan sözcükler daha iyi hatırlanır (sonralık
etkisi).
Doç.Dr.Hacer HARLAK-PSİ154-PSİ162

Sonralık etkisi kısa süreli bellek, öncelik etkisi uzun
süreli bellek nedeniyledir.
◦ İlk birkaç sözcük boş bir uzun süreli belleğe girer ve listenin
ortasındakilere oranla daha fazla dikkat çeker ve böylece uzun
süreli belleğe aktarılabilir.
◦ Son birkaç sözcük, hatırlama vaktinde hâlâ kısa süreli
bellektedir.
◦ Eğer hatırlama, 30 sn süreli olarak geri sayma görevi ile
geciktirilirse, sonralık etkisi geçer, ama öncelik etkisi kalır.
Doç.Dr.Hacer HARLAK-PSİ154-PSİ162
Enfo.nu nasıl kodlarız?
Kodlamayı nasıl geliştiririz?
Doç.Dr.Hacer HARLAK-PSİ154-PSİ162

Hem kısa süreli hem de uzun süreli bellekte
işlemler üç aşamalı olarak yürür.
Kodlama
Enfo.nu bir
bellekten
diğerine
aktarma
süreci
Bellekten
çağırma
Depolama
Enfo.nu belirli
bir aşamada
muhafaza
etme süreci
Depolanan enfo.nu
uzun süreli
bellekten kısa süreli
bellekteki bilinç
düzeyine getirme
süreci
Doç.Dr.Hacer HARLAK-PSİ154-PSİ162



Otomatik işleme bilinçaltı bir şekilde olan ve
dikkat gerektirmeyen işlemedir.
Çaba sarfedilen işleme bilinçli bir şekilde olan
ve dikkat gerektiren işlemedir.
Belirli bir işleme türü için çok deneme
gereklidir.
Doç.Dr.Hacer HARLAK-PSİ154-PSİ162


Hangi kodlama türlerinin daha iyi
geri çağırmayı sağladığını ifade eder.
Üç düzey işleme
◦ Fiziksel: Enfo.nun nasıl göründüğü
◦ Akustik: Enfo.nun nasıl ses verdiği
◦ Anlamsal: Enfo.nun ne anlama geldiği

Uzun süreli bellek, anlam enfo.unu
kodlamak için en iyisidir. İkinci
sırada akustik, en son sırada fiziksel
işleme gelir.
Doç.Dr.Hacer HARLAK-PSİ154-PSİ162

Yeni enfo.nu uzun süreli bellekte hali hazırdaki
enfo. ile ilişkilendirerek tekrarlama.
◦ Sürdürme tekrarının (yani kısa süreli bellekte enfo.nu dönüp
dönüp tekrar etme) aksine
◦ Ayrıntılı tekrar, geri çağırmayı kolaylaştıracak daha iyi geri
çağırma ipuçları sağlar.

Yeni bir malzemeyi ayrıntılandırmanın iyi bir yolu
malzemeyi kendinizle ilişkilendirmektir.
◦ Kendine referans etkisi  kendinizle ilişkilendirdiğiniz
enfo.nu hatırlamak daha kolaydır. Çünkü bu tür bağlantılar
daha fazla geri çağırma ipucu sağlar ve yeni enfo.na daha
fazla anlam verir.
Doç.Dr.Hacer HARLAK-PSİ154-PSİ162

Kodlamanın özgünlüğü ilkesi : Kodlama
sırasında sunulan ipuçları en iyi geri çağırma
ipucudur.
◦ Bu, ayrıntılı tekrar sırasında yeni bir kavramla
ilişkilendirdiğiniz çeşitli kavram ve örneklerin
kavramı hatırlamanız sırasında size yardımcı olması
nedeniyledir.

Duruma bağlı bellek: Kişinin kodlama ve geri
çağırma sırasındaki fizyolojik durumlarının
ilişkisine dayanan bellektir.
Doç.Dr.Hacer HARLAK-PSİ154-PSİ162

Ruh haline bağlı bellek etkileri, kişinin ruh
hali kodlama ve geri çağırma sırasında aynı
ise belleğin daha iyi olduğu gerçeğini ifade
eder.
◦ Örn. enfo.nu kodlama sırasında mutlu iseniz geri
çağırma sırasında da mutlu iseniz enfo.nu geri
çağırmanız daha kolay olur.

Ruh hali uygunluğu etkisi kişinin o anki ruh
hali ile uyuşan deneyimleri için belleğin daha
iyi olduğu gerçeğidir.
◦ Örn. üzgünken hayatımızdaki olumsuz olayları daha
kolay hatırlarız.
Doç.Dr.Hacer HARLAK-PSİ154-PSİ162

Mnemonikler ayrıntılı tekrar gerektiren bellek
yardımlarıdır.
◦Yer yönteminde, hatırlanacak enfo.nun ardışık parçaları
çok tanıdık bir oda veya yerdeki ardışık bölgelerle
ilişkilendirilir.
Enfo.nu geri çağırırken zihinsel olarak sadece odaya
(yere) gidersiniz ve her ardışık bölgede depolanmış
enfo.nu geri çağırırsınız. Bu bir çeşit ayrıntılı zihinsel
görüntü oluşturmadır.
Kanca sözcük sisteminde, hatırlanması gereken
maddeleri daha rahat hatırlayabileceğiniz bir
tekerlemeye benzer bir şey içinde görsel olarak
ilişkilendirirsiniz.
Doç.Dr.Hacer HARLAK-PSİ154-PSİ162
DO bir külah dondurma
 RE masmavi bir dere
 Mİ denizde bir gemi
 FA gemide bir tayfa
 SOL papatyalı bir yol
 LA güneşten bir damla
 Sİ Ayşe’nin kedisi
ve yine şimdi, tekrar…

Doç.Dr.Hacer HARLAK-PSİ154-PSİ162
Terim
Anahtar
sözcük
Anlam
Zihinsel resim
ParaParaşüt
sempatik
sinir sistemi
Bedeni
sakinleştirir
Bir paraşütün yavaş yavaş
aşağıya doğru süzüldüğünü
izlemenin sakinliğini ve
huzurunu hayal edin.
Sempatik
Senfoni
sinir sistemi
Bedeni
Bir senfoninin yan odada
heyecanlandırır yüksek sesle çalındığını
hayal edin. Müzik sizi
heyecanlandırır ve yerinizde
duramazsınız.
Doç.Dr.Hacer HARLAK-PSİ154-PSİ162


Boşluk bırakma etkisi (dağıtılmış çalışma
etkisi): Eğer sınavdan hemen birkaç gün önce
çalışmak yerine sınav çalışmasını zamana
yayarsanız belleğiniz gelişir.
Aşırı öğrenme malzemeyi baştaki öğrenme
noktasından sona doğru çalışmadır ve o
enfo.nun hatırlamasına yardım ettiği
gösterilmiştir.
Doç.Dr.Hacer HARLAK-PSİ154-PSİ162






Gözden geçirin
Soru hazırlayın
Okuyun
İlişkiler kurun
Tekrar edin
Yeniden gözden geçirin
Doç.Dr.Hacer HARLAK-PSİ154-PSİ162
Geri çağırma nasıl ölçülür?
Niçin unuturuz?
Geri çağırmanın yeniden inşa edici doğası
Doç.Dr.Hacer HARLAK-PSİ154-PSİ162



Hatırlama hiçbir geri çağırma ipucu
olmaksızın enfo.nun yeniden üretimini
gerektiren bir geri çağırma ölçümüdür.
Tanıma enfo.nun geri çağırma ipuçları
varken sadece tanınmasını gerektiren geri
çağırma ölçümüdür.
Yeniden öğrenme enfo.nun ikinci kez
öğrenilmesinde tasarruf edilen zaman
miktarının bir ölçümüdür. Tasarruf da
denir.
Doç.Dr.Hacer HARLAK-PSİ154-PSİ162



Kodlama başarısızlığı kuramına göre, unutma
bazen gerçekten unutma değil, enfo.nun daha
baştan uzun süreli belleğe hiç girmemesidir.
Depolama
Depolamanın bozunması kuramı unutmanın
enfo.nun depolanmasındaki bir sorun nedeniyle
olduğunu öne sürer.
◦ Belleğin biyolojik izi zamanla giderek bozunur ve
enfo.nun periyodik kullanımı bellekte kalmasına
yardımcı olur.
Doç.Dr.Hacer HARLAK-PSİ154-PSİ162

İpucu-bağımlı kurama göre unutmamız geri
çağırma için gereken ipuçlarının müsait
olmamasındandır.
◦ Enfo. bellektedir, ama biz ona ulaşamayız.
◦ Bu kuram, unutmayı bir kitabın kütüphanede olması
ama kütüphanede arama numaralarının
bulunmamasına benzeterek ele alır.

Karıştırma kuramı enfo.nu benzer başka
enfo.ların karıştırdığını ve unutulmuş
enfo.nun ulaşılamaz hale geldiğini öne sürer.
Doç.Dr.Hacer HARLAK-PSİ154-PSİ162

Bir gazete makalesi okurken, örn. genellikle
hikayenin bazı vurguladıklarıyla birlikte hikayenin
ana temasını kodlarız
◦ Sonra, bellekten enfo.nu geri çağıracağımız zaman
hikayeyi tema ve vurgulamaları kullanarak yeniden bir
bellek oluştururuz.

Geri çağırmanın yeniden inşasına şemalar –belirli
bir durumda normal olarak ne olacağını anlatan,
insanlar, nesneler ve olaylar hakkındaki örgütlü
bilgi yapıları- rehberlik eder
◦ Bunlar, enfo.nu daha etkili bir şekilde kodlamamızı ve
geri çağırmamızı sağlar.
Doç.Dr.Hacer HARLAK-PSİ154-PSİ162

Ancak, şemalar, bizim enfo.nu şemalarımızla
tutarlı şekilde «yanlış hatırlamamıza» yol
açabilir.
◦ Frederick Bartlett (1932) insanlara alışılmamış
hikayeler okumuş ve sonra hikayedeki ayrıntıları
hatırlamalarını istemiştir.
◦ Katılımcılar hikayeleri hatırlamaları istendiğinde
onları kendi şemalarıyla daha tutarlı hale
getirmişlerdir.
Doç.Dr.Hacer HARLAK-PSİ154-PSİ162


Görgü tanıklığı yanlışlara açıktır ve
yanlışa açıktır ve yanıltıcı enfo. ile
manipüle edilir.
Yanlış bellekler yeniden alınan
belleklerin gerektiği gibi doğru
olmayacağını öne sürer.
Doç.Dr.Hacer HARLAK-PSİ154-PSİ162
Download