Yoksulluk ve Sosyal Hizmet - Ankara Üniversitesi Açık Ders

advertisement
Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü
Dersin Adı: Yoksulluk ve Sosyal Hizmet
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Emine ÖZMETE
Konu: Yoksulluğun kadınlaşması

Yoksulluğun belirlenmesinde mutlak yoksulluğun yeterli
olmadığı göreli yoksunluğun da açıklanması gerekliliği
anlaşılmaktadır.

Buna bağlı olarak; kentsel yoksulluk, kırsal yoksulluk, kadın
yoksulluğu, yaşlı yoksulluğu gibi yeni yoksulluk türleri
tanımlanmıştır.

Örneğin yaşlı yoksulluğu, yalnızca ekonomik yetersizlik
olarak değil; yalnızlık, hastalık, güçsüzlük, fonksiyon kaybı,
sosyal alana dâhil olamama, bakım problemi, güvenli yaşam
alanının sağlanamaması gibi boyutlarıyla ele alınmaktadır.

Dünya İnsani Gelişme 2010 Raporuna göre uzun vadeli
insani gelişme indeksine dayalı olarak özellikle yoksulluk
açısından kadınlar ve erkekler arasındaki uçuruma; Güney
Asya’da ve Afrika’da yoksulluğun çok boyutlu bir şekilde
yaşandığına dikkat çekilmektedir.

İnsani gelişme indeksine göre 1970 yılından bu yana her yıl
hazırlanan insani gelişme raporlarına dayanarak Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) koordinatörü
Heleng Clark; “Raporlar bugün insanların geçmişe göre
daha sağlıklı, daha eğitimli ve daha çok refah içinde
olduklarını göstermektedir. Bütün göstergeler olumlu
olmamasına rağmen birçok ülke insan yaşamında gelişme
sağlayabilmiştir. Bu gelişme uluslararası toplumun
sorumluluklarını yerine getirmesi kadar yerel liderliğin de
desteklenmesine bağlıdır.” şeklinde insani gelişme
bağlamındaki ilerlemeleri açıklamıştır.

Tüm bu ilerlemelere karşın 2010 yılında yayınlanan bu
raporda halen; 104 ülkedeki yaklaşık 1.7 milyar insanın çok
boyutlu olarak yoksulluğu yaşadıkları, 1.3 milyar insanın ise
günde 1.75 dolar ya da daha az para ile geçinmek zorunda
kaldıkları belirtilmiştir (UNDP, 2011).

Maddi olarak herhangi bir gelirinin olmaması durumunda
kadınlar çalışarak kendisi ve ailesinin temel ihtiyaçlarını
karşılamak zorunda kalmaktadır.

Fakat çalışarak maddi gelir elde etmesi gereken kadınların
ayrıca işgücü piyasası içerisinde de yaşamış oldukları
sorunlar mevcuttur.

Örneğin, işgücü piyasası içerisinde özellikle cinsel
istismara maruz kalma oranının fazla olması, çocuklarının,
özellikle 0 – 12 yaş arası, bakım ve sorumluluklarını da
yerine getirmek zorunda olması nedeniyle çalışma
yaşamına katılamaması, çocukları için ayrıca bir bakım
elemanı bulmasında yüksek ücretler ile karşılaşması, eğitim
düzeyleri ve mesleki bilgi ve becerilerindeki eksiklikler
lideri kadın olan tek ebeveynli aileler de kadının
çalışamamasına engel olması ile yoksulluk fazla oranda
görülmektedir.
Download