Osmanlı Türkçesi Metinleri

advertisement
DERS BİLGİLERİ
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
TÜRK-İSLAM EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Ders
Kodu
OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ
201611
Ön Koşul Dersleri
Yarıyıl
6
T+U Saat
Kredi
AKTS
2+0
2
3
Yok
Dersin Dili
OSMANLI TÜRKÇESİ
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜNEŞ
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Osmanlı metinlerini okumayı, anlayabilmeyi ve araştırmalarda bu kaynaklardan
yararlanabilmeyi sağlamak
1) Osmanlı’da kullanılan alfabetik şekil ve karakterlerini tanımak
Dersin Öğrenme
Çıktıları
2) Arapça ve Farsça kelimelerin kullanımını bilmek
3) Matbu Osmanlı metinlerini okuyup anlayabilmek
4) Osmanlı alfabesiyle yazılan kaynaklardan yararlanabilmek
Osmanlı alfabesinin hususiyetlerinin ve alfabetik karakterlerin tanıtımı, Osmanlı
Dersin İçeriği
alfabesiyle yazım çalışmaları, Osmanlı şair ve yazarlarından farklı dönemlere ait
matbu metin okumaları
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
Tarihte Türk Toplumlarının Kullandıkları Alfabeler
2
Arap Yazısının Tarihi Gelişimi ve Yazı Çeşitleri
3
Osmanlı Türkçesi´nde Arap Harflerinin Kullanımı
4
Osmanlı Türkçesi’nde Arapça Unsurlar
5
Osmanlı Türkçesi’nde Farsça Unsurlar
6
Matbu Metin Okuma Çalışmaları
7
Osmanlı Türkçesi’nde İmla Kuralları
Ön Hazırlık
8
Ara Sınav
9
Osmanlı Alfabesiyle İmla Çalışmaları
10
Matbu Metin Okuma Çalışmaları
11
Osmanlı Alfabesiyle İmla Çalışmaları
12
Matbu Metin Okuma Çalışmaları
13
Rik’a Hattıyla Yazma Metin Okumaları
14
Rik’a Hattıyla Yazma Metin Okumaları
KAYNAKLAR
Ana Kaynaklar
Develi, H. (2001): Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, İstanbul: Bilimevi Yayınları.
Timurtaş, Faruk K. (1979): Osmanlı Türkçesine Giriş, İstanbul: İÜ. Edebiyat Fakültesi
Diğer Kaynaklar
yayınları
Ergin, M. (1995): Osmanlıca Dersleri, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
Ara Sınav
Kısa Sınav
Ödev
Toplam
Yıliçinin Başarıya Oranı
Finalin Başarıya Oranı
Toplam
SAYISI
KATKI YÜZDESİ
1
50
2
20
1
30
100
40
60
100
Ders Kategorisi (B)
Mühendislik Fakültesi haricindeki birimler içindir
Temel Mesleki Dersler
X
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3
1
Âdab ve usulüne göre Kur’ân-ı Kerim’i okuyabilir ve okuduğu metinleri usulüne uygun
olarak yorumlayabilir.
2
Kendi alanıyla alâkalı temel ve klasik metinlerin yanında çağdaş metinleri
anlayabilecek, onları yazılı ve sözlü olarak aktarabilecek bir seviyede Arapça
seviyesine ulaşır.
3
Allah Resulü’nün, kavlî, fiili ve takriri sünnetini kavrar, onun Kur’ân’a dayalı güzel
ahlâkını tanır; hadis ilminin tarihî süreç içindeki geçirdiği safhaları, hadis
metodolojisinin oluşumunu, Kur’ân-Sünnet bütünlüğünü, Sünnetin dindeki yerini,
hadisin temel problemlerini ve farklı algıları tanır.
4
Klasik ve modern kaynaklara dayalı olarak İslâm hukukunun mevzularına vâkıf olur;
hukuk tarihi çerçevesinde İslâm hukukunun yerini kavrar; onun diğer hukuk sistemleri
ile kıyaslamasını yapabilir, aralarındaki farklı ve benzer yönleri bilir.
5
İslâm dininin itakadî esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde tanır, kelamın problemlerine
ve bunların çözüm yollarına dair ilmî usullere göre bilgi ve fikir sahibi olur.
6
Tarih içinde dinî ve siyasî sebepler ve amaçlar sonucu oluşan klasik ve modern
akımları, bunların temel özelliklerini ve yapılarını bilir.
7
Tasavvuf tarihi, zühd hareketleri, tasavvufi terimler, tasavvuf müesseseleri hakkında
bilgi sahibi olur; meşhur mutasavvıfları, temel düşüncelerini ve temel özelliklerini
tanır.
8
Eğitim tarihi içinde din eğitiminin yerini, klasik ve modern eğitim metotlarını tanır;
bunların mukayesesini yapabilir, eğitim vasıta ve metotlarını kavrayarak kendine öz
güven kazanır.
9
Felsefe, sosyoloji ve psikoloji gibi bilim dallarının verilerini ve metotlarını kullanarak
düşünme sistemi içinde sağlam bir alt yapı edinir; Batılı ve Doğulu meşhur filozoflarla
bunların felsefeleri, tarihî süreçleri, doğuşları ve tesirleri hakkında malumat sahibi olur.
4
Yaşayan dinleri ve tarihin bir döneminde var olup müntesipleri kalmayan dinlerin temel
10 esaslarını ve özelliklerini tanır.
X
İslâm tarihinin ve medeniyetinin evrelerini tanır; büyük medeniyetleri, medeniyetler
arası münasebetleri bilir; İslam medeniyetini ve İslâmî bilimleri analiz ve sentez
11 yöntemleri ile değerlendirebilir, tenkit usulleri çerçevesinde bunların zaaf ve
eksikliklerini görüp müzakere edebilir.
X
Türk İslam Edebiyatı’nın türlerine ve bunların belli başlı örneklerine vâkıf olur,
Müzikle ilgili teorik bilgilere sahip olur; temel usul ve makamları icra edebilir. İslâm
12 mimarisinin temel özelliklerini tanıyıp onu diğer mimari yapılardan ayıran farkları
kavrar, ayrıca tezyin sanatları ve tarihçesi ile bunların önemli örneklerini bilir.
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
Ödevler
Sunum / Seminer Hazırlama
Arasınavlar
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
14
2
28
14
1
14
1
6
6
1
6
6
1
8
8
5
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 30 (s)
Dersin AKTS Kredisi
1
4
4
66
2.2
2
Download